AEG LX7-1-ÖKO

AEG LX7-1-ÖKO mode d'emploi

(1)
 • A03029109
  Απαιτήσεις και προειδοποιήσεις ασφαλείας
  Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
  σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή
  έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που
  ενέχονται.
  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: * Turbo του εξαρτήματος χειρός διαθέτουν περιστρεφόμενη βούρτσα στην οποία μπορεί να
  εγκλωβιστούν αντικείμενα. Χρησιμοποιείτε τα με προσοχή και μόνο στις επιφάνειες για τις οποίες προορίζονται.
  Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα πριν αφαιρέσετε τα εγκλωβισμένα αντικείμενα ή πριν καθαρίσετε τη
  βούρτσα.
  Πρέπει να επιβλέπετε τα μικρά παιδιά, για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
  Να αποσυνδέετε πάντα το φις από το ρεύμα πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της συσκευής.
  Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ την ηλεκτρική σκούπα χωρίς φίλτρα.
  Προσοχή
  Η συσκευή αυτή περιέχει ηλεκτρικές συνδέσεις:
  Μην αναρροφάτε ποτέ κανένα υγρό
  Μην τη βυθίζετε σε οποιαδήποτε υγρό για καθαρισμό
  Ο εύκαμπτος σωλήνας πρέπει να ελέγχεται τακτικά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, αν έχει κάποια φθορά.
  Τα παραπάνω ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά στον κινητήρα, η οποία δεν καλύπτεται από την
  εγγύηση.
  Η ηλεκτρική σκούπα προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
  Μη χρησιμοποιείτε ποτέ την ηλεκτρική σκούπα
  Κοντά σε εύφλεκτα αέρια, κλπ.
  Πάνω σε αιχμηρά αντικείμενα
  Πάνω σε καυτές ή κρύες στάχτες, αναμμένα αποτσίγαρα κλπ.
  Πάνω σε ψιλή σκόνη, όπως σκόνη από σοβάδες, τσιμέντο, αλεύρι.
  Προφυλάξεις για το καλώδιο τροφοδοσίας
  Ελέγχετε τακτικά αν η πρίζα και το καλώδιο λειτουργούν σωστά. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την ηλεκτρική
  σκούπα αν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο.
  Εάν το καλώδιο έχει καταστραφεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο
  υποστήριξης της AEG για αποφυγή κινδύνων. Η εγγύηση δεν καλύπτει φθορές του καλωδίου της ηλεκτρικής
  σκούπας.
  Ποτέ μην τραβάτε και μην σηκώνετε την ηλεκτρική σκούπα από το καλώδιο.
  Όλες οι επιδιορθώσεις και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο κέντρο
  υποστήριξης της AEG. Αποθηκεύετε την ηλεκτρική σκούπα σε στεγνό μέρος.
  Πληροφορίες για τον καταναλωτή και πολιτική βιωσιμότητας
  Η AEG αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν ζημίες από εσφαλμένη χρήση της συσκευής ή από παρέμβαση στη
  συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση και την επικοινωνία του καταναλωτή, δείτε το
  Φυλλάδιο Εγγύησης στη συσκευασία.
  Εάν έχετε κάποια σχόλια σχετικά με τη σκούπα ή με το εγχειρίδιο των Οδηγιών Λειτουργίας, επικοινωνήστε
  μέσω e-mail στη διεύθυνση  oorcare@aeg.com
  Πολιτική βιωσιμότητας
  Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί με περιβαλλοντική συνείδηση. Όλα τα πλαστικά μέρη είναι σημειωμένα με
  σκοπό να ανακυκλωθούν. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τον ιστοτόπο μας: www.aeg-home.com
  Το υλικό της συσκευασίας έχει επιλεγεί έτσι ώστε να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και μπορεί να
  ανακυκλωθεί.
  Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία
  για ανακύκλωση. Συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας
  τις άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα συσκευές
  που φέρουν το σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με
  τη δημοτική αρχή.
  * Μόνο σε ορισμένα μοντέλα.
  EL
  Sicherheitsanforderung und Warnung
  Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder
  geiigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangeln dem Wissen nur dann verwendet
  werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuändige Person beaufsichtigt werden oder in die sichere
  Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren veranden haben.
  WARNUNG: Turbodüsen* besitzen rotierende Büren, in denen sich Teile fesetzen nnen. Verwenden Sie
  die Düsen vorsichtig und nur auf den dafür vorgesehenen Ober ächen. Schalten Sie den Staubsauger aus,
  bevor Sie fesitzende Teile entfernen oder die Büren reinigen.
  Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu gewährleien, dass diese nicht mit dem Gerät spielen.Trennen
  Sie das Gerät vor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten immer vom Stromnetz.
  Benutzen Sie den Staubsauger niemals ohne Filter.
  Vorsicht
  Dieses Gerät besitzt elektrische Verbindungen:
  • Keine Flüssigkeiten aufsaugen
  • Zum Reinigen nicht in Flüssigkeit tauchen
  • Der Schlauch i regelmäßig zu überprüfen und darf bei Beschädigung nicht benutzt werden.
  Oben Genanntes kann den Motor ernhaft beschädigen. Solche Schäden sind nicht durch die Garantie
  abgedeckt. Dieser Staubsauger i ausschließlich zur Verwendung im Haushalt beimmt.
  Benutzen Sie den Staubsauger niemals ...
  • In der Nähe von brennbaren Gasen und Flüssigkeiten.
  • Für scharfkantige Gegenände
  • Für heiße oder kalte Asche, brennende Zigarettenkippen etc.
  • Für feinen Staub, z. B. Gips, Beton oder Mehl.
  • Der Einsatz des Staubsauger unter den oben genannten Bedingungen kann zu schweren Schäden führen,
  diese sind nicht durch die Garantieleiung abgedeckt.
  Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich des Netzkabels
  • Stecker und Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen überprüfen. Staubsauger niemals benutzen, wenn
  das Netzkabel beschädigt i.
  • Wenn das Netzkabel beschädigt i, muss es zur Vermeidung von Gefahren von einem autorisierten
  AEGServicezentrum
  ausgetauscht werden. Schäden am Kabel des Staubsaugers werden von der Garantie nicht abgedeckt.
  • Den Staubsauger niemals am Netzkabel ziehen oder hochheben.
  Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen vom autorisierten AEG-Kundendien durchgeführt werden.
  Staubsauger an einem trockenen Ort aufbewahren.
  Verbraucherinformationen und Nachhaltigkeitsgrundsätze
  AEG übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch den unsachgemäßen Einsatz des Geräts oder
  unbefugten Eingri in den Staubsauger entehen. Nähere Einzelheiten zur Garantie sowie Ansprechellen
  für Verbraucherfragen  nden Sie im beigelegten Garantieheft.
  Wenn Sie Fragen oder Hinweise zum Staubsauger oder zur Bedienungsanleitung haben oder aber wenn Sie
  praktisches Zubehör benötigen, senden Sie uns bitte eine E-Mail an  oorcare@aeg.com oder rufen Sie uns an.
  Nachhaltigkeitsgrundsätze
  Dieses Produkt wurde mit Rücksicht auf die Umwelt hergeellt. Alle Plaikteile sind für Recyclingzwecke
  markiert. Einzelheiten darüber  nden Sie auf unserer Website: www.aeg-home.com.
  Das Verpackungsmaterial wurde mit Blick auf Umweltfreundlichkeit ausgehlt und kann wiederverwertet
  werden. Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol . Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden
  Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte.
  Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
  Sammelelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt
  * Nur beimmte Modelle.
  DE
AEG LX7-1-ÖKO

Besoin d’aide?

Nombre de questions : 0

Vous avez une question sur le LX7-1-ÖKO de la marque AEG ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du LX7-1-ÖKO de la marque AEG de répondre correctement à votre question.

Consultez gratuitement le manuel de la marque AEG LX7-1-ÖKO ici. Ce manuel appartient à la catégorie Aspirateurs et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 7.5. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Français, Anglais, Néerlandais, Allemand, Espagnol, Italiën, Portugais, Grecque, Arabe. Vous avez une question sur le LX7-1-ÖKO de la marque AEG ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Spécifications du LX7-1-ÖKO de la marque AEG

Généralités
Marque AEG
Modèle LX7-1-ÖKO
Produit aspirateur
EAN 7332543515639
Langue Français, Anglais, Néerlandais, Allemand, Espagnol, Italiën, Portugais, Grecque, Arabe
Type de fichier PDF
Puissance
Puissance d'alimentation max. 800
Consommation annuelle d'énergie 24.6
Puissance variable
- A
Design
Type Aspirateur réservoir cylindrique
Type de conteneur à poussière Sans sac
Capacité poussière 1.4
Couleur du produit Noir
Matériau du tube Aluminium
Type de tube Télescopique
Écran LED
Type de nettoyage Sec
représentation / réalisation
Filtre de protection du moteur
Aspirateur à air filtrant Filtre hygiénique
Usage adapté Maison
Surfaces de nettoyage Carpet, Hard floor
- A
- D
- A
Niveau sonore 72
Rayon d'action 9
Nombre d'étapes de filtration 12
Filtre lavable
Technologie d'aspiration Filtrage
Contenu de l'emballage
Tuyau inclus
Ergonomie
Longueur du câble -
Portable à là main
Poids et dimensions
Poids 6870
Largeur 270
Profondeur 320
Hauteur 430

Foire aux questions

Ci-dessous, vous trouverez les questions les plus fréquemment posées à propos de AEG LX7-1-ÖKO.

Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici

ModesdEmploi.fr

Vous cherchez un manuel ? ModesdEmploi.fr vous permet de trouver le manuel que vous recherchez en un rien de temps. Notre base de données contient plus d'un million de manuels en PDF pour plus de 10 000 marques. Chaque jour, nous ajoutons les derniers manuels afin que vous trouviez toujours le produit que vous recherchez. C'est très simple : entrez le nom de la marque et le type de produit dans la barre de recherche pour consulter gratuitement et immédiatement le manuel de votre choix en ligne.

ModesdEmploi.fr

© Copyright 2020 ModesdEmploi.fr. Tous droits réservés.

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que vous acceptez l'utilisation des cookies.

En savoir plus