Konig CSU3ACR100BL mode d'emploi

Konig CSU3ACR100BL
6.6 · 1
PDF mode d'emploi
 · 1 page
Français
mode d'emploiKonig CSU3ACR100BL

Description English

USB hub

The USB hub is a device that expands a single USB port into
several USB ports in order to have more USB ports available
to connect USB devices to a host device.
Switch on the computer.
Connect the USB cable to the device and to the USB port
of the computer. The device is recognised and installed
automatically.

Multi card reader

The multi card reader is a device that connects to a
computer and allows you to view the contents of a variety
of memory cards on the computer.
Switch on the computer.
Connect the USB cable to the device and to the USB port
of the computer. The device is recognised and installed
automatically. Each memory card slot will get a unique
driver letter on the computer.
Insert the memory card into the correct memory card
slot.

Beschrijving Nederlands

USB-hub

De USB-hub is een apparaat dat een enkele USB-poort
uitbreidt tot meerdere USB-poorten om meer USB-poorten
beschikbaar te hebben voor aansluiting van USB-apparaten
op een host-apparaat.
Schakel de computer in.
Sluit de USB-kabel aan op het apparaat en op de USB-poort
van de computer. Het apparaat wordt automatisch herkend
en geïnstalleerd.

Multi-kaartlezer

De multi-kaartlezer is een apparaat dat wordt aangesloten
op een computer waarmee u de inhoud van een grote
verscheidenheid aan geheugenkaarten op de computer
kunt bekijken.
Schakel de computer in.
Sluit de USB-kabel aan op het apparaat en op de USB-poort
van de computer. Het apparaat wordt automatisch herkend
en geïnstalleerd. Iedere geheugenkaartsleuf krijgt een
unieke driverletter op de computer.
Plaats een geheugenkaart in de juiste geheugenkaartsleuf.

Beschreibung Deutsch

USB-Hub

Die USB-Hub erweitert einen einzelnen USB-Port in mehrere
USB-Ports, damit mehr USB-Ports zur Verfügung stehen, um
USB-Geräte mit einem Host-Gerät zu verbinden.
Schalten Sie den Computer ein.
Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Gerät und mit
dem USB-Port des Computers. Das Gerät wird erkannt
und automatisch installiert.

Multi-Card-Lesegerät

Das Multi-Card-Lesegerät wird an einen Computer
angeschlossen und ermöglicht das Betrachten des Inhalts
einer Vielzahl von Speicherkarten auf dem Computer.
Schalten Sie den Computer ein.
Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Gerät und mit dem
USB-Port des Computers. Das Gerät wird erkannt und
automatisch installiert. Jedem Speicherkartenschlitz wird
ein individueller Laufwerksbuchstabe auf dem Computer
zugewiesen.
Setzen Sie die Speicherkarte in den richtigen
Speicherkartenschlitz ein.

Descripción Español

Hub USB

El hub USB es un dispositivo que amplia un puerto USB individual
a varios puertos USB para disponer de más puertos USB que
permitan conectar dispositivos USB a un dispositivo host.
Encienda el ordenador.
Conecte el cable USB al dispositivo y al puerto USB del
ordenador. Eldispositivo se reconoce y se instala
automáticamente.

Lector multitarjeta

El lector multitarjeta es un dispositivo que conecta a un ordenador
y le permite ver el contenido de una variedad de tarjetas de
memoria en el ordenador.
Encienda el ordenador.
Conecte el cable USB al dispositivo y al puerto USB del
ordenador. Eldispositivo se reconoce y se instala
automáticamente. Cada ranura de tarjeta de memoria
obtiene una letra de unidad única en el ordenador.
Inserte la tarjeta de memoria en la ranura de tarjeta de
memoria correcta.

Description Français

Concentrateur USB

Le concentrateur USB est un dispositif d’extension d’un port
USB unique en plusieurs ports USB pour disposer de davantage
de ports USB an de connecter davantage de périphériques
USB à un appareil hôte.
Allumez l’ordinateur.
Connectez le câble USB au dispositif et au port USB de
l’ordinateur. Ledispositif est reconnu et installé
automatiquement.

Lecteur multicarte

Le lecteur multicarte est un dispositif se connectant à un
ordinateur an de consulter le contenu de diverses cartes
mémoires sur l’ordinateur.
Allumez l’ordinateur.
Connectez le câble USB au dispositif et au port USB de
l’ordinateur. Ledispositif est reconnu et installé
automatiquement. Chaque logement de carte mémoire
reçoit une lettre de lecteur unique sur l’ordinateur.
Insérez la carte mémoire dans le logement de carte
mémoire adapté.

Descrizione Italiano

Hub USB

L’hub USB è un dispositivo che consente di espandere una
singola porta USB in varie porte USB, al ne di avere più
porte disponibili per il collegamento dei dispositivi USB a
un dispositivo host.
Accendere il computer.
Collegare il cavo USB al dispositivo e alla porta USB del
computer. Ildispositivo viene riconosciuto e installato
automaticamente.

Lettore multischeda

Il lettore multischeda è un dispositivo che collegato a un
computer consente di visualizzare i contenuti di svariate
schede di memoria sul computer.
Accendere il computer.
Collegare il cavo USB al dispositivo e alla porta USB del
computer. Ildispositivo viene riconosciuto e installato
automaticamente. Lo slot di ogni scheda di memoria
avrà una lettera univoca di identicazione del driver sul
computer.
Inserire una scheda di memoria nello slot corretto.

Descrição Português

Hub USB

O hub USB é um dispositivo que expande uma única porta
USB para várias portas USB para ter mais portas USB disponíveis
para ligar dispositivos USB a um dispositivo antrião.
Ligue o computador.
Ligue o cabo USB ao dispositivo e à porta USB do computador.
O dispositivo é reconhecido e instalado automaticamente.

Leitor multicartões

O leitor multicartões é um dispositivo que se liga a um
computador e permite-lhe visualizar o conteúdo de vários
cartões de memória no computador.
Ligue o computador.
Ligue o cabo USB ao dispositivo e à porta USB do computador.
O dispositivo é reconhecido e instalado automaticamente.
Cada ranhura para cartão de memória irá receber uma
letra de unidade exclusiva no computador.
Insira o cartão de memória na ranhura de cartão de
memória correcta.

Beskrivelse Dansk

USB-hub

USB-hubben er et apparat, som udvider en enkelt USB-port til
ere USB-porte, så du har ere USB-porte til rådighed for
tilslutning af USB-enheder til værtsenheden.
Tænd for computeren.
Slut USB-kablet til enheden og til computerens USB-port.
Enheden aæses og installeres automatisk.

Multikortlæser

Multikortlæseren er et apparat, som tilsluttes computeren
og giver dig mulighed for at vise indholdet på ere
hukommelseskort på computeren.
Tænd for computeren.
Slut USB-kablet til enheden og til computerens USB-port.
Enheden aæses og installeres automatisk. Hver kortslot
tildeles et unikt drevbogstav på computeren.
Sæt i hukommelseskort i det korrekte slot til hukommelseskort.

Beskrivelse Norsk

USB-hub

USB-hub er en enhet som utvider en enkelt USB-port til
ere USB-porter slik at man får ere USB-porter som kan
brukes til å koble USB-enheter til en vertsenhet.
Slå på datamaskinen.
Koble USB-kabelen til enheten og til USB-porten på
datamaskinen. Enheten gjenkjennes og installeres automatisk.

Multikortleser

Multikortleseren er en enhet som kobles til en datamaskin
og gjør det mulig å se innholdet i en rekke minnekort på
datamaskinen.
Slå på datamaskinen.
Koble USB-kabelen til enheten og til USB-porten på
datamaskinen. Enheten gjenkjennes og installeres
automatisk. Hvert minnekortspor vil få en unik driverbokstav
på datamaskinen.
Sett minnekortet inn i riktig minnekortspor.

Beskrivning Svenska

USB-hub

USB-huben är en enhet som utökar en USB-port till era
USB-portar för att få tillgång till er USB-portar för att ansluta
USB-enheter till en värdmaskin.
Sätt på datorn.
Anslut USB-kabeln till enheten och till datorns USB-port.
Enheten känns igen och installeras automatiskt.

Multi-kortläsare

Multi-kortläsaren är en enhet som ansluts till en dator och låter
dig visa innehållet från en mängd olika minneskort på din dator.
Sätt på datorn.
Anslut USB-kabeln till enheten och till datorns USB-port.
Enheten känns igen och installeras automatiskt. Varje
minneskortsplats har en egen enhetsbetäckning på datorn.
Sätt i minneskortet i rätt plats minneskortsplats.

Kuvaus Suomi

USB-keskitin

USB-keskitin on laite, joka laajentaa yhden USB-portin useaksi
USB-portiksi, jotta käytettävissä on enemmän USB-portteja
laitteiden liittämiseen isäntälaitteeseen.
Käynnistä tietokone.
Liitä USB-kaapeli laitteeseen ja tietokoneen USB-porttiin.
Laite tunnistetaan ja asennetaan automaattisesti.

Monikortinlukija

Monikortinlukija on laite, joka yhdistyy tietokoneeseen ja antaa
sinun katsoa erilaisten muistikorttien sisältöä tietokoneella.
Käynnistä tietokone.
Liitä USB-kaapeli laitteeseen ja tietokoneen USB-porttiin.
Laite tunnistetaan ja asennetaan automaattisesti. Kullakin
muistikortin aukolla on oma laitekirjaimensa tietokoneessa.
Työnnä muistikortti oikeaan muistikorttipaikkaan.

Leírás Magyar

USB hub

Az USB hub egy olyan eszköz, amelyet egyetlen USB portot
több USB portra oszt szét, ezzel lehetővé téve egyszerre több
USB eszköz csatlakoztatását ugyanahhoz a gazdaeszközhöz.
Kapcsolja be a számítógépet.
Csatlakoztassa az USB kábel egyik végét az eszközhöz,
amásik végét pedig a számítógép USB portjához.
Arendszer automatikusan felismeri az eszközt és telepíti
annak illesztőprogramját.

Többformátumú kártyaolvasó

A többformátumú kártyaolvasó a számítógéphez csatlakoztatva
lehetővé teszi, hogy egyszerre több memóriakártya tartalmát
jelenítse meg a számítógépen.
Kapcsolja be a számítógépet.
Csatlakoztassa az USB kábel egyik végét az eszközhöz,
amásik végét pedig a számítógép USB portjához.
Arendszer automatikusan felismeri az eszközt és telepíti
annak illesztőprogramját. Az egyes memóriakártya-
foglalatok külön-külön meghajtóbetűjelet kapnak
aszámítógépen.
Helyezze a memóriakártyát a megfelelő memóriakártya-
foglalatba.

Descrierea Română

Hub USB

Hubul USB este un dispozitiv care transformă un singur port
USB în mai multe porturi USB, pentru a permite conectarea
mai multor dispozitive USB la un dispozitiv gazdă.
Porniţi computerul.
Conectaţi cablul USB al dispozitivului la portul USB al
computerului. Dispozitivul este recunoscut şi instalat
automat.

Cititor multicard

Cititorul multicard este un dispozitiv care se conectează la un
computer şi vă permite să consultaţi conţinutul a numeroase
carduri de memorie pe computer.
Porniţi computerul.
Conectaţi cablul USB al dispozitivului la portul USB al
computerului. Dispozitivul este recunoscut şi instalat
automat. Fiecărui slot de card de memorie i se va atribui
o literă de unitate unică în computer.
Introduceţi cardul de memorie în slotul cardului de
memorie corect.

Описание Русский

USB-концентратор

USB-концентратор — это устройство, которое разделяет
один USB-порт на четыре порта, что позволяет подключить
большее число USB-устройств.
Включите компьютер.
Подсоедините USB-кабель к устройству и USB-порту
компьютера. Устройство распознается и устанавливается
автоматически.

Универсальное устройство чтения карт памяти

Универсальное устройство чтения карт — это устройство,
подключаемое к компьютеру и позволяющее просматривать
содержимое различных карт памяти.
Включите компьютер.
Подсоедините USB-кабель к устройству и USB-порту
компьютера. Устройство распознается и устанавливается
автоматически. Слот для каждого типа карт получит
на компьютере уникальное однобуквенное имя.
Вставьте карту памяти в соответствующий слот.

Açıklama Türkçe

USB hub

USB hub, tek bir USB bağlantı noktasını, USB cihazlarını bir ana
cihaza bağlamak üzere daha fazla USB bağlantı noktasının
elde edilmesi adına birden fazla USB bağlantı noktasına
genişleten bir cihazdır.
Bilgisayarı açın.
USB kablosunu cihaza ve bilgisayarın USB bağlantı noktasına
bağlayın. Cihaz algılanır ve otomatik olarak kurulur.

Çoklu kart okuyucu

Çoklu kart okuyucu, bilgisayara bağlanan ve bilgisayar üzerinde
birçok farklı bellek kartının içeriğini görüntülemenizi sağlar.
Bilgisayarı açın.
USB kablosunu cihaza ve bilgisayarın USB bağlantı noktasına
bağlayın. Cihaz algılanır ve otomatik olarak kurulur. Her
bir bellek kartı yuvası, bilgisayar üzerinde eşsiz bir sürücü
har alacaktır.
Bellek kartını, doğru bellek kartı yuvasına takın.

Περιγραφή Ελληνικά

Διανομέας USB

Ο διανομέας USB είναι μια συσκευή που επεκτείνει μια μόνο
θύρα USB σε αρκετές θύρες USB ώστε να διατίθενται
περισσότερες θύρες USB για τη σύνδεση συσκευών USB σε
μια κεντρική συσκευή.
Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.
Συνδέστε το καλώδιο USB στη συσκευή και στη θύρα USB
του υπολογιστή. Η συσκευή αναγνωρίζεται και εγκαθίσταται
αυτόματα.

Αναγνώστης πολλαπλών καρτών

Ο αναγνώστης πολλαπλών καρτών είναι μια συσκευή που
συνδέεται σε έναν υπολογιστή και σας επιτρέπει να προβάλλετε
τα περιεχόμενα μιας σειράς καρτών μνήμης στον υπολογιστή.
Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.
Συνδέστε το καλώδιο USB στη συσκευή και στη θύρα USB
του υπολογιστή. Η συσκευή αναγνωρίζεται και εγκαθίσταται
αυτόματα. Κάθε υποδοχή κάρτας μνήμης θα λάβει ένα
μοναδικό γράμμα οδηγού στον υπολογιστή.
Εισάγετε την κάρτα μνήμης στην σωστή υποδοχή κάρτας
μνήμης.

Opis Polski

Koncentrator USB

Koncentrator USB to urządzenie zamieniające jeden port USB
w kilka portów USB, pozwalając podłączyć w ten sposób
urządzenia USB do urządzenia hosta.
Włącz komputer.
Podłącz kabel USB do urządzenia i do portu USB
wkomputerze. Urządzenie zostaje rozpoznane
izainstalowane automatycznie.

Multiczytnik kart

Multiczytnik kart to urządzenie podłączane do komputera
i pozwalające na przeglądanie na komputerze zawartości
różnych kart pamięci.
Włącz komputer.
Podłącz kabel USB do urządzenia i do portu USB
wkomputerze. Urządzenie zostaje rozpoznane
izainstalowane automatycznie. Każde gniazdo karty
pamięci otrzyma w komputerze unikalną literę napędu.
Włóż kartę pamięci do właściwego gniazda karty pamięci.

Popis Česky

Rozbočovač USB

Rozbočovač USB je zařízení, které rozšiřuje jediný USB port,
abyste měli více USB portů k dispozici pro připojení USB
zařízení k hostitelskému zařízení.
Počítač zapněte.
USB kabel zasuňte do zařízení a do USB portu počítače.
Zařízení se rozpozná a nainstaluje automaticky.

Čtečka více karet

Čtečka více karet je zařízení, které se připojuje k počítači a
umožňuje prohlížet obsah různých paměťových karet na počítači.
Počítač zapněte.
USB kabel zasuňte do zařízení a do USB portu počítače.
Zařízení se rozpozná a nainstaluje automaticky. Každý
slot paměťové karty v počítači získá označení vlastním
písmenem disku.
Paměťovou kartu zasuňte do správného slotu paměťové
karty.

Opis Slovenčina

Rozdeľovník USB

Rozdeľovník USB je zariadenie, ktoré rozšíri jeden port USB na
niekoľko portov a vy tak získate viac dostupných USB portov
na pripojenie USB zariadení na hostiteľské zariadenie.
Počítač zapnite.
USB kábel pripojte na zariadenie a na USB port počítača.
Zariadenie sa rozpozná a nainštaluje automaticky.

Čítačka na niekoľko kariet

Čítačka na niekoľko kariet je zariadenie, ktoré sa pripája na
počítač a umožní vám zobrazenie obsahu rôznych pamäťových
kariet na počítači.
Počítač zapnite.
USB kábel pripojte na zariadenie a na USB port počítača.
Zariadenie sa rozpozná a nainštaluje automaticky. Každý
slot pamäťovej karty počítač označí jedinečným písmenom
disku.
Pamäťovú kartu vsuňte do správneho slotu pamäťovej karty.

CSU2H4P100BL / CSU2H7P100BL /

CSU2ACR100BL / CSU2CHC100BL /

CSU3H4P100BL / CSU3ACR100BL

USB hub / Multi card reader

Mode d'emploi

Consultez gratuitement le manuel de la marque Konig CSU3ACR100BL ici. Ce manuel appartient à la catégorie Lecteurs de mémoire et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 6.6. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Français, Anglais. Vous avez une question sur le CSU3ACR100BL de la marque Konig ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Besoin d’aide?

Vous avez une question sur le Konig CSU3ACR100BL et la réponse n'est pas dans le manuel? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème, et de votre question. Plus votre problème et votre question sont clairement énoncés, plus les autres propriétaires de Konig CSU3ACR100BL ont de chances de vous fournir une bonne réponse.

Nombre de questions : 0

Spécifications du CSU3ACR100BL de la marque Konig

Vous trouverez ci-dessous les spécifications du produit et les spécifications du manuel du Konig CSU3ACR100BL.

Généralités
Marque Konig
Modèle CSU3ACR100BL
Produit Lecteur de mémoire
EAN 5412810180981
Langue Français, Anglais
Type de fichier Mode d’emploi (PDF)
Informations sur l'emballage
Type d'emballage Ampoule
représentation / réalisation
Plug and Play Oui
Cartes mémoire compatibles CF,MS Micro (M2),MS PRO,Memory Stick (MS),MicroSD (TransFlash),SD,SDHC,xD
Interne Non
Couleur du produit Noir, argent
Connectivité
Type d'interface USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1
Contenu de l'emballage
Guide de démarrage rapide Oui
voir plus

Foire aux questions

Vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans le manuel? Vous trouverez peut-être la réponse à votre question dans la FAQ sur le Konig CSU3ACR100BL au dessous de.

Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici

Aucun résultat