Konig HAV-BB100 mode d'emploi

Konig HAV-BB100

Visionner le mode d'emploi de Konig HAV-BB100. Visionner de ce manuel est totalement gratuit.

Marque
Konig
Modèle
HAV-BB100
Produit
Langue
Néerlandais, Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italiën, Suédois, Portugais, Danois, Polonais, Norvégien, Finlandais, Roumain, Turc, Slovaque, Grecque, Hongrois
Type de fichier
PDF
Description English
1. Display
2. Power button
Press the button to switch on or o the device.
Power-on mode: Repeatedly press the button to switch between the following
modes: CD mode / FM mode / AUX mode.
3. Program button
Memory button
Press the button to program a sequence for playback.
Press the button to save the selected track.
4. Play/pause button
Press the button to play the track.
Press the button again to pause the track.
FM mode: Auto-scan all FM stations and memory.
5. Skip-forward
button
Fast-forward button
Tuner up button
CD mode: Press the button to skip to the next track.
CD mode: Press and hold the button to fast-forward within the current track.
FM mode: Press the button to tune up between FM channels.
6. Skip-backward button
Rewind button
Tuner down button
CD mode: Press the button to skip to the previous track.
CD mode: Press and hold the button to rewind within the current track.
FM mode: Press the button to tune down between FM channels.
7. FM ST button Press the button to switch between Mono and Stereo.
8. Stop button
Next preset button
CD mode:
Press the button to stop playing the track.
Press the button again to stop the programmed playback.
FM mode:
Press the button to select the next preset FM channel.
9. Repeat button
(CD/MP3)
Previous preset button
(FM)
CD mode:
Press the button to repeat the current track.
Press the button 2times to repeat all tracks.
MP3 CD mode:
Press the button to repeat the current track.
Press the button 2times to repeat the current folder.
Press the button 3times to repeat all tracks.
Press the button 4times for random mode.
Press the button 5 times to cancel random/repeat mode.
FM mode:
Press the button to select the previous preset FM channel.
10. Volume - button Press the button to decrease the volume.
11. Volume + button Press the button to increase the volume.
12. AUX input port Connect an AUX cable to the AUX input port of the device and the audio device.
13. FM antenna Extend the antenna for best possible FM reception.
14. Speaker
15. Carrying handle
16. CD compartment Remove the carton disc before rst use.
17. Battery compartment
Open the battery compartment.
Insert the batteries (6 x C batteries) into the battery compartment.
Close the battery compartment.
18. Headphone jack
19. A
C port
Use
Programming a playlist
You can save up to 20 tracks for CD or 99 tracks for MP3 CD in the playlist.
In CD mode, press the memory button. “P01“ will ash in the display, indicating to select a track.
Press the skip-forward or skip-backward button to select the rst track.
Press the memory button to save the selection. “P02“ will ash in the display.
Repeat the above steps to save other tracks in the playlist.
Note: Due to the varied types and quality of CD-R discs, the device may not play all consumer-recorded
discs.
Technical data
Battery type C-type battery (UM-2) (6x)
Power supply 230 V AC / 50 Hz
Power consumption 12 W
Watt RMS 2x 2 W
Frequency range (FM) 87.5 - 108 MHz
Safety
To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician
when service is required.
Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than
described in the manual.
Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective,
replace the device immediately.
Battery safety
Use only the batteries mentioned in the manual.
Do not use old and new batteries together.
Do not use batteries of dierent types or brands.
Do not install batteries in reverse polarity.
Do not short-circuit or disassemble the batteries.
Do not expose the batteries to water.
Do not expose the batteries to re or excessive heat.
Batteries are prone to leakage when fully discharged. To avoid damage to the product, remove the
batteries when leaving the product unattended for longer periods of time.
If liquid from the batteries comes into contact with skin or clothing, immediately rinse with fresh
water.
Laser safety
INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN
CLASS I LASER PRODUCT
DO NOT STARE INTO BEAM OR
VIEW WITH OPTICAL ISNTRUMENTS
The device is a Class 1 laser product that gives out invisible laser radiation when open. Do not stare
into the beam or view with optical instruments.
Cleaning and maintenance
Warning!
Do not use cleaning solvents or abrasives.
Do not clean the inside of the device.
Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new
device.
Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.
Beschrijving Nederlands
1. Display
2. Aan/uit-knop
Druk op de knop om het apparaat in of uit te schakelen.
Inschakelen: Druk herhaaldelijk op de knop om tussen de volgende standen te
schakelen: CD-modus / FM-modus / AUX-modus.
3. Programmaknop
Geheugenknop
Druk op de knop om een volgorde voor het afspelen te programmeren.
Druk op de knop om het geselecteerde nummer op te slaan.
4. Afspelen/pauzeren-knop
Druk op de knop om het nummer af te spelen.
Druk nogmaals op de knop om het nummer te pauzeren.
FM-modus: Automatisch scannen van alle FM-zenders en van het geheugen.
5. Knop voor vooruitspringen
Knop voor snel
vooruitspoelen
Knop voor tuner omhoog
CD-modus: Druk op de knop om naar het volgende nummer te gaan.
CD-modus: Houd de knop ingedrukt om binnen het huidige nummer snel vooruit te
spoelen.
FM-modus: Druk op de knop voor omhoog afstemmen tussen FM-kanalen.
6. Knop voor terugspringen
Knop voor snel
terugspoelen
Knop voor tuner omlaag
CD-modus: Druk op de knop om naar het vorige nummer te gaan.
CD-modus: Houd de knop ingedrukt om binnen het huidige nummer terug te spoelen.
FM-modus: Druk op de knop voor omlaag afstemmen tussen FM-kanalen.
7. FM ST-knop Druk op de knop om tussen Mono en Stereo te schakelen.
8. Stopknop
Volgende voorkeursknop
CD-modus:
Druk op de knop om het afspelen van het nummer te stoppen.
Druk nogmaals op de knop om de geprogrammeerde weergave te stoppen.
FM-modus:
Druk op de knop om het volgende FM-voorkeurskanaal te selecteren.
9. Herhaalknop
(CD/MP3)
Vorige voorkeursknop
(FM)
CD-modus:
Druk op de knop om het huidige nummer te herhalen.
Druk twee maal op de knop om alle nummers te herhalen.
MP3 CD-modus:
Druk op de knop om het huidige nummer te herhalen.
Druk twee maal op de knop om de huidige map te herhalen.
Druk drie maal op de knop om alle nummers te herhalen.
Druk vier maal op de knop voor willekeurige modus.
Druk vijf maal op de knop om de willekeurige/herhaal-modus te annuleren.
FM-modus:
Druk op de knop om het vorige FM-voorkeurskanaal te selecteren.
10. Volume - knop Druk op de knop om het volume te verlagen.
11. Volume + knop Druk op de knop om het volume te verhogen.
12. AUX-ingangspoort Sluit een AUX-kabel aan op de AUX-ingangspoort van het apparaat en het audio-apparaat.
13. FM-antenne Verleng de antenne voor een optimale FM-ontvangst.
14. Speaker
15. Draaggreep
16. CD-compartiment Voor het eerste gebruik de kartonnen schijf verwijderen.
17. Batterijcompartiment
Open het batterijcompartiment.
Plaats de batterijen (6 x C-batterijen) in het batterijcompartiment.
Sluit het batterijcompartiment.
18. Hoofdtelefoonaansluiting
19. A
C-poort
Gebruik
Een afspeellijst programmeren
U kunt maximaal 20 nummers voor CD of 99 nummers voor MP3-CD in de afspeellijst opslaan.
In de CD-modus drukt u op de geheugenknop. “P01” knippert in het display om een nummer te selecteren.
Druk op de volgende-knop of vorige-knop om het eerste nummer te selecteren.
Druk op de geheugenknop om het geselecteerde nummer op te slaan. “P02” knippert op het display.
Herhaal de bovenstaande stappen om meer nummers in de afspeellijst op te slaan.
Opmerking: Door de uiteenlopende soorten en kwaliteit van CD-R’s is het mogelijk dat het apparaat niet
alle door consumenten/gebruikers opgenomen schijven afspeelt.
Technische gegevens
Type batterij C-type batterij (UM-2) (6x)
Stroomvoorziening 230 V AC / 50 Hz
Energieverbruik 12 W
Watt RMS 2 x 2 W
Frequentiebereik (FM) 87,5 - 108 MHz
Veiligheid
Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico
op elektrische schokken te verkleinen.
Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.
Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere
doeleinden dan beschreven in de handleiding.
Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect
apparaat onmiddellijk.
Batterijveiligheid
Gebruik alleen de in de handleiding vermelde batterijen.
Combineer geen oude en nieuwe batterijen.
Gebruik geen batterijen van verschillende typen of merken.
Installeer batterijen niet met omgekeerde polariteit.
Veroorzaak geen kortsluiting van de batterijen. Haal de batterijen niet uit elkaar.
Stel de batterijen niet bloot aan water.
Stel de batterijen niet bloot aan vuur of extreme hitte.
Volledig ontladen batterijen kunnen gaan lekken. Verwijder de batterijen wanneer u het product gedurende
langere tijd onbeheerd achterlaat om schade aan het product te voorkomen.
Indien vloeistof uit de batterij in contact komt met de huid of kleding, onmiddellijk spoelen met vers water.
Laserveiligheid
INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN
CLASS I LASER PRODUCT
DO NOT STARE INTO BEAM OR
VIEW WITH OPTICAL ISNTRUMENTS
Het apparaat is een Klasse 1 laserproduct dat bij opening onzichtbare laserstraling uitzendt. Niet in
de straal kijken, ook niet met optische instrumenten.
Reiniging en onderhoud
Waarschuwing!
Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een
nieuw apparaat.
Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek.
Beschreibung Deutsch
1. Display
2. Ein/Aus
Drücken Sie zum Ein- oder Ausschalten des Geräts auf die Taste.
Modus „Eingeschaltet“: Drücken Sie die Taste wiederholt, um zwischen den Modi
CD / FM / AUX zu wechseln.
3. Programmtaste
Memory-Taste
Drücken Sie die Taste, um eine Abfolge für die Wiedergabe zu programmieren.
Drücken Sie auf die Taste, um den gewählten Titel zu speichern.
4. Wiedergabe/Pause-Taste
Drücken Sie auf die Taste, um den Titel wiederzugeben.
Drücken Sie erneut auf die Taste, um den Titel anzuhalten.
FM-Modus: Führen Sie den automatischen Scan aller FM-Sender und des Speichers
aus.
5. Vorwärtstaste
Vorspultaste
Tuner-up-Taste
CD-Modus: Drücken Sie Taste, um zum nächsten Titel zu springen.
CD-Modus: Drücken und halten Sie die Vorspultaste bei laufendem Titel gedrückt.
FM-Modus: Drücken Sie die Taste, um zwischen den FM-Kanälen umzuschalten.
6. Rückwärtstaste
Rückspultaste
Tuner-down-Taste
CD-Modus: Drücken Sie Taste, um zum vorherigen Titel zu springen.
CD-Modus: Drücken und halten Sie die Rückspultaste bei laufendem Titel gedrückt.
FM-Modus: Drücken Sie die Taste, um zwischen den FM-Kanälen umzuschalten.
7. FM-Taste ST Drücken Sie die Taste, um zwischen Mono und Stereo zu wechseln.
8. Stopptaste
Taste nächste Voreinstellung
CD-Modus:
Drücken Sie auf die Taste, um die Wiedergabe des Titels zu beenden.
Drücken Sie erneut auf die Taste, um die programmierte Wiedergabe zu beenden.
FM-Modus:
Drücken Sie auf die Taste, um den nächsten voreingestellten FM-Kanal zu wählen.
9. Wiederholtaste
(CD/MP3)
Taste vorherige Voreinstellung
(FM)
CD-Modus:
Drücken Sie auf die Taste, um den aktuellen Titel zu wiederholen.
Drücken Sie 2 Mal auf die Taste, um alle Titel zu wiederholen.
MP3 CD-Modus:
Drücken Sie auf die Taste, um den aktuellen Titel zu wiederholen.
Drücken Sie 2 Mal auf die Taste, um den aktuellen Ordner zu wiederholen.
Drücken Sie 3 Mal auf die Taste, um alle Titel zu wiederholen.
Drücken Sie 4 Mal auf die Taste, um den Random-Modus zu aktivieren.
Drücken Sie 5 Mal auf die Taste, um den Random-/Wiederholmodus zu deaktivieren.
FM-Modus:
Drücken Sie auf die Taste, um den vorherigen voreingestellten FM-Kanal zu wählen.
10. Lautstärke - Taste Drücken Sie auf die Taste, um die Lautstärke zu verringern.
11. Lautstärke + Taste Drücken Sie auf die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.
12. AUX-Eingangsanschluss
Verbinden Sie ein AUX-Kabel mit dem AUX-Eingangsanschluss des Geräts und dem
Audiogerät.
13. FM-Antenne Ziehen Sie die Antenne aus, um den bestmöglichen FM-Empfang zu erzielen.
14. Lautsprecher
15. Tragegri
16. CD-Fach Entnehmen Sie vor dem ersten Gebrauch die Pappscheibe.
17. Batteriefach
Önen Sie das Batteriefach.
Setzen Sie die Batterien (6 C-Batterien) in das Batteriefach ein.
Schließen Sie das Batteriefach.
18. Kopfhörerbuchse
19. A
C-Anschluss
Gebrauch
Programmieren einer Playlist
Sie können bis zu 20 Titel für eine CD oder 99 Titel für eine MP3 CD in der Playlist speichern.
Drücken Sie im CD-Modus die Memory-Taste. Im Display erscheint “P01“ als Hinweis, einen Titel zu wählen.
Drücken Sie die Vorwärts- oder Rückwärtstaste, um den ersten Titel zu wählen.
Drücken Sie auf die Memory-Taste, um die Auswahl zu speichern. Auf dem Display blinkt “P02“.
Wiederholen Sie die obigen Schritte, um die anderen Titel in der Playlist zu speichern.
Hinweis: Aufgrund der verschiedenen Typen und Qualität der CD-R-Discs spielt das Gerät ggf. nicht alle
vom Verbraucher aufgezeichneten Discs ab.
Technische Daten
Batterietyp Batterie vom C-Typ (UM-2) (6x)
Spannungsversorgung 230 V AC / 50 Hz
Leistungsaufnahme 12 W
Watt RMS 2x 2 W
Frequenzbereich (FM) 87,5 - 108 MHz
Sicherheit
Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen
Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker geönet werden.
Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die
Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser
Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder
defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
Batteriesicherheit
Verwenden Sie ausschließlich die in dieser Anleitung genannten Batterien.
Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen.
Verwenden Sie nicht Batterien unterschiedlicher Typen oder Marken.
Setzen Sie die Batterien nicht mit vertauschter Polarität ein.
Schließen Sie die Batterien nicht kurz und zerlegen Sie sie nicht.
Setzen Sie die Batterien keinem Wasser aus.
Setzen Sie die Batterien keinem Feuer oder übermäßiger Hitze aus.
Batterien neigen dazu, auszulaufen, wenn Sie vollständig entladen sind. Um eine Beschädigung des
Produkts zu vermeiden, entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird.
Falls Batterieüssigkeit mit der Haut oder Kleidung in Berührung kommt, spülen Sie die Flüssigkeit sofort
mit frischem Wasser fort.
Lasersicherheit
INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN
CLASS I LASER PRODUCT
DO NOT STARE INTO BEAM OR
VIEW WITH OPTICAL ISNTRUMENTS
Das Gerät ist ein Laserprodukt der Klasse 1, dass in geönetem Zustand unsichtbare Laserstrahlung
aussendet. Richten Sie Ihren Blick nicht in den Strahl oder betrachten Sie diesen nicht mit optischen
Instrumenten.
Reinigung und Pege
Warnung!
Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie
es gegen ein neues aus.
Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch.
Descripción Español
1. Pantalla
2. Botón de encendido
Pulse el botón para encender o apagar el dispositivo.
Modo de encendido: pulse varias veces el botón para cambiar entre los siguientes
modos: CD/FM/AUX.
3. Botón de programa
Botón de memoria
Pulse el botón para programar una secuencia para reproducción.
Pulse el botón para guardar la pista seleccionada.
4. Botón de reproducción/
pausa
Pulse el botón para reproducir la pista.
Pulse el botón de nuevo para poner en pausa la pista.
Modo FM: busca automáticamente de todas las emisoras FM y las memoriza.
5. Botón de salto hacia
delante
Botón de avance rápido
Botón de sintonización
arriba
Modo de CD: Pulse el botón para saltar a la pista siguiente.
Modo de CD: Pulse y mantenga pulsado el botón para avanzar rápidamente en la pista
actual.
Modo de FM: Pulse el botón para sintonizar hacia arriba entre canales de FM.
6. Botón de salto hacia atrás
Botón de retroceso rápido
Botón de sintonización
abajo
Modo de CD: Pulse el botón para saltar a la pista anterior.
Modo de CD: Pulse y mantenga pulsado el botón para retroceder rápidamente en la pista
actual.
Modo de FM: Pulse el botón para sintonizar hacia abajo entre canales de FM.
7. Botón FM ST pulse el botón para cambiar entre mono y estéreo.
8. Botón de parada
Botón de presintonía
siguiente
Modo de CD:
Pulse el botón para dejar de reproducir la pista.
Pulse de nuevo el botón para detener la reproducción programada.
Modo de FM:
Pulse el botón para seleccionar el siguiente canal de FM presintonizado.
9. Botón de repetición
(CD/MP3)
Botón de presintonía
anterior
(FM)
Modo de CD:
Pulse el botón para repetir la pista actual.
Pulse el botón 2 veces para repetir todas las pistas.
Modo de CD MP3:
Pulse el botón para repetir la pista actual.
Pulse el botón 2 veces para repetir la carpeta actual.
Pulse el botón 3 veces para repetir todas las pistas.
Pulse el botón 4 veces para el modo aleatorio.
Pulse el botón 5 veces para cancelar el modo aleatorio/de repetición.
Modo de FM:
Pulse el botón para seleccionar el canal anterior de FM presintonizado.
10. Botón volumen - Pulse el botón para disminuir el volumen.
11. Botón volumen + Pulse el botón para aumentar el volumen.
12. Puerto de entrada AUX Conecte un cable AUX al puerto de entrada AUX del dispositivo y el dispositivo de audio.
13. Antena FM Extienda la antena para obtener la mejor recepción de FM posible.
14. Altavoz
15. Asa de transporte
16. Compartimento del CD Retire el disco de cartón antes del primer uso.
17. Compartimento de las pilas
Abra el compartimento de las pilas.
Introduzca las pilas (6 x pilas C) en el compartimento de las pilas.
Cierre el compartimento de las pilas.
18. Toma de auriculares
19. Puerto de CA
Uso
Programación de una lista de reproducción
Puede guardar hasta 20 pistas por CD o 99 pistas por CD MP3 en la lista de reproducción.
En el modo de CD, pulse el botón de memoria. “P01“ parpadeará en la pantalla indicando que debe
seleccionar una pista.
Pulse el botón de salto hacia delante o hacia atrás para seleccionar la primera pista.
Pulse el botón de memoria para guardar la selección. “P02“ parpadeará en la pantalla.
Repita los pasos anteriores para guardar otras pistas en la lista de reproducción.
Nota: Debido a los distintos tipos y calidad de discos CD-R, el dispositivo puede no reproducir todos los
discos grabados por el usuario.
Datos técnicos
Tipo de pila Pila de tipo C (UM-2) (6x)
Alimentación eléctrica 230 V CA / 50 Hz
Consumo energético 12 W
Vatios RMS 2x 2 W
Banda de frecuencia (FM) 87,5 - 108 MHz
Seguridad
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico autorizado
cuando necesite reparación.
Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema.
Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una nalidad distinta
a la descrita en el manual.
No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido
daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.
Seguridad de las pilas
Utilice únicamente las pilas mencionadas en el manual.
No use conjuntamente pilas nuevas y usadas.
No utilice pilas de distintos tipo o marcas.
No instale las pilas con la polaridad invertida.
No cortocircuite ni desmonte las pilas.
No exponga las pilas al agua.
No exponga las pilas al fuego ni a un calor excesivo.
Las pilas tienden a tener fugas cuando están totalmente descargadas. Para evitar daños en el producto,
saque las pilas cuando no vaya a utilizar el producto durante periodos prolongados de tiempo.
Si el líquido de las pilas entra en contacto con la piel o la ropa, lave inmediatamente con agua.
Seguridad láser
INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN
CLASS I LASER PRODUCT
DO NOT STARE INTO BEAM OR
VIEW WITH OPTICAL ISNTRUMENTS
El dispositivo es un producto láser de clase 1 que ofrece una radiación láser invisible cuando está abierto.
No mire directamente al haz ni observe con instrumentos ópticos.
Limpieza y mantenimiento
¡Advertencia!
No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
No limpie el interior del dispositivo.
No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.
Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido.
Description Français
1. Achage
2. Bouton d'alimentation
Appuyez sur le bouton pour allumer/éteindre l'appareil.
Mode de mise sous tension: appuyez plusieurs fois sur le bouton pour basculer entre
les modes suivants: mode CD / mode FM / mode AUX.
3. Bouton programme
Bouton mémoire
Appuyez sur le bouton an de programmer une séquence de lecture.
Appuyez sur le bouton pour enregistrer la piste sélectionnée.
4. Bouton lecture/pause
Appuyez sur le bouton pour lire la piste.
Appuyez à nouveau sur le bouton pour mettre la piste en pause.
Mode FM: recherchez automatiquement toutes les stations FM et scannez
automatiquement la mémoire.
5. Bouton saut en avant
Bouton avance rapide
Bouton syntonisation haut
Mode CD : Appuyez le bouton pour passer à la piste suivante.
Mode CD : Appuyez sur le bouton sans le relâcher pour une avance rapide dans la piste
active.
Mode FM : Appuyez sur le bouton pour syntoniser vers le haut parmi les canaux FM.
6. Bouton saut en arrière
Bouton retour rapide
Bouton syntonisation bas
Mode CD : Appuyez le bouton pour passer à la piste précédente.
Mode CD : Appuyez sur le bouton sans le relâcher pour un recul rapide dans la piste active.
Mode FM : Appuyez sur le bouton pour syntoniser vers le bas parmi les canaux FM.
7. Bouton FM ST appuyez sur le bouton pour basculer entre le mode mono et le mode stéréo.
8. Bouton arrêt
Bouton préréglage suivant
Mode CD :
Appuyez sur le bouton pour arrêter la lecture de la piste.
Appuyez à nouveau sur le bouton pour arrêter la lecture programmée.
Mode FM :
Appuyez sur le bouton pour sélectionner le canal FM préréglé suivant.
9. Bouton répéter
(CD/MP3)
Bouton préréglage
précédent
(FM)
Mode CD :
Appuyez sur le bouton répéter la piste active.
Appuyez sur le bouton 2 fois pour répéter toutes les pistes.
Mode CD MP3 :
Appuyez sur le bouton répéter la piste active.
Appuyez sur le bouton 2 fois répéter le dossier actif.
Appuyez sur le bouton 3 fois pour répéter toutes les pistes.
Appuyez sur le bouton 4 fois pour le mode aléatoire.
Appuyez sur le bouton 5 fois pour annuler le mode aléatoire/répéter.
Mode FM :
Appuyez sur le bouton pour sélectionner le canal FM préréglé précédent.
10. Bouton volume - Appuyez sur le bouton pour réduire le volume.
11. Bouton volume + Appuyez sur le bouton pour augmenter le volume.
12. Port d'entrée AUX Connectez un câble AUX au port d'entrée AUX de l'appareil et du dispositif audio.
13. Antenne FM Étendez l'antenne pour la meilleure réception FM possible.
14. Haut-parleur
15. Poignée de transport
16. Compartiment CD Retirez le disque de carton avant le premier usage.
17. Compartiment de pile
Ouvrez le compartiment de pile.
Insérez les piles (6 x piles C) dans le compartiment de pile.
Fermez le compartiment de pile.
18. Prise casque
19. Port C
A
Usage
Programmation de liste de lecture
Vous pouvez enregistrer jusqu’à 20 pistes pour un CD ou 99 pistes pour un CD MP3 dans la liste de lecture.
En mode CD, appuyez sur le bouton mémoire. “P01” clignote à l’écran, indiquant de sélectionner une
piste.
Appuyez sur le bouton saut en avant ou saut en arrière pour sélectionner la première piste.
Appuyez sur le bouton mémoire pour enregistrer la sélection. “P02” clignote à l’écran.
Répétez les étapes précédentes pour enregistrer les autres pistes dans la liste de lecture.
Remarque: Du fait de la diversité de type et de qualité des disques CD-R, l’appareil pourrait ne pas lire
tous les disques enregistrés par l’utilisateur.
Caractéristiques techniques
Type de pile Pile de type C (UM-2) (6x)
Alimentation électrique 230 V CA / 50 Hz
Consommation électrique 12 W
Watt RMS 2x 2 W
Plage de fréquence (FM) 87,5 - 108 MHz
Sécurité
Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un technicien
qualié si une réparation s’impose.
Débranchez l’appareil et les autres équipements du secteur sil y a un problème.
Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
Utilisez l’appareil uniquement pour son usage prévu. N’utilisez pas l’appareil à d’autres ns que celles
décrites dans le manuel.
N’utilisez pas l’appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l’appareil est
endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.
Sécurité des piles
Utilisez uniquement les piles mentionnées dans le manuel.
N’utilisez jamais des piles usées avec des piles neuves.
N’utilisez pas des piles de marques ou de types diérents.
N’installez pas les piles selon une polarité inversée.
Ne court-circuitez et ne démontez pas les piles.
N’exposez pas les piles à l’eau.
N’exposez pas les piles au feu ou à une chaleur excessive.
Les piles chargées à fond ont tendance à fuir. Pour éviter d’endommager l’appareil, retirez les piles si
vous laissez l’appareil sans surveillance pendant des périodes prolongées.
Si du liquide s’échappant des piles entre en contact avec la peau ou les vêtements, rincez immédiatement
à l’eau claire.
Sécurité laser
INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN
CLASS I LASER PRODUCT
DO NOT STARE INTO BEAM OR
VIEW WITH OPTICAL ISNTRUMENTS
L’appareil est un produit laser de Classe 1 qui laisse séchapper un rayonnement laser invisible une fois
ouvert. Ne regardez pas dans le faisceau et ne l’observez pas avec des instruments optiques.
Nettoyage et entretien
Avertissement!
N’utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
Ne nettoyez pas l’intérieur de l’appareil.
Ne tentez pas de réparer l’appareil. Si l’appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
Nettoyez l’extérieur de l’appareil avec un chion doux et humide.
Descrizione Italiano
1. Display
2. Pulsante accensione
Premere il pulsante per accendere o spegnere il dispositivo.
Modalità di accensione: premere ripetutamente il pulsante per passare da una
modalità all’altra tra le seguenti: modalità CD/modalità FM/modalità AUX.
3. Pulsante di selezione
programma
Pulsante Memoria
Premere il pulsante per programmare una sequenza di riproduzione.
Premere il pulsante per salvare la traccia selezionata.
4. Pulsante di riproduzione/
pausa
Premere il pulsante per riprodurre la traccia.
Premere di nuovo il pulsante per interrompere la traccia.
Modalità FM: consente di eseguire la scansione automatica di tutte le stazioni FM e
della memoria.
5. Pulsante Salta avanti
Pulsante Avanti veloce
Pulsante Sintonizza in
avanti
Modalità CD: Premere il pulsante per saltare alla traccia successiva.
Modalità CD: Premere e tenere premuto il pulsante per scorrere in avanti veloce la traccia
corrente.
Modalità FM: Premere il pulsante per sintonizzare in avanti fra i canali FM.
6. Pulsante Salta indietro
Pulsante Riavvolgi
Pulsante Sintonizza indietro
Modalità CD: Premere il pulsante per saltare alla traccia precedente.
Modalità CD: Premere e tenere premuto il pulsante per riavvolgere la traccia corrente.
Modalità FM: Premere il pulsante per sintonizzare all’indietro fra i canali FM.
7. Pulsante FM ST premere il pulsante per alternare le modalità Mono e Stereo.
8. Pulsante Stop
Pulsante Preimpostazione
successiva
Modalità CD:
Premere il pulsante per arrestare la riproduzione della traccia.
Premere nuovamente il pulsante per arrestare la riproduzione programmata.
Modalità FM:
Premere il pulsante per il successivo canale FM preimpostato.
9. Pulsante Ripeti
(CD/MP3)
Pulsante Preimpostazione
precedente
(FM)
Modalità CD:
Premere il pulsante per ripetere la traccia corrente.
Premere il pulsante 2 volte per ripetere tutte le tracce.
Modalità CD MP3:
Premere il pulsante per ripetere la traccia corrente.
Premere il pulsante 2 volte per ripetere la cartella corrente.
Premere il pulsante 3 volte per ripetere tutte le tracce.
Premere il pulsante 4 volte per riprodurre in modo casuale.
Premere il pulsante 5 volte per annullare le modalità di riproduzione casuale/ripetizione.
Modalità FM:
Premere il pulsante per selezionare il precedente canale FM preimpostato.
10. Pulsante volume - Premere il pulsante per diminuire il volume.
11. Pulsante volume + Premere il pulsante per aumentare il volume.
12. Porta AUX IN Collegare un cavo AUX fra la porta AUX IN del dispositivo e il dispositivo audio.
13. Antenna FM Estendere l’antenna per ottenere una ricezione FM ottimale.
14. Altoparlante
15. Maniglia per il trasporto
16. Vano CD Rimuovere il disco di cartone prima del primo uso.
17. Vano batterie
Aprire il vano batterie.
Inserire le batterie (6 batterie tipo C) nel vano batterie.
Chiudere il vano batterie.
18. Jack per cue
19. Porta C
A
Uso
Programmazione di una playlist
È possibile salvare no a 20 tracce per CD o 99 tracce per CD MP3 nella playlist.
In modalità CD, premere il pulsante di memoria. Sul display lampeggerà la scritta “P01” per indicare di
selezionare una traccia.
Premere il pulsante avanti o indietro per selezionare la prima traccia.
Premere il pulsante di memoria per salvare la selezione. Sul display lampeggerà la scritta “P02”.
Ripetere i passaggi precedenti per salvare le altre tracce nella playlist.
Nota: A causa della varietà di tipi e di qualità dei dischi CD-R, il dispositivo potrebbe non essere in grado
di riprodurre tutti i dischi registrati dai consumatori.
Dati tecnici
Tipo di batteria Batteria tipo C (UM-2) (6x)
Alimentazione 230 V CA / 50 Hz
Consumo elettrico 12 W
Watt RMS 2x 2 W
Banda di frequenze (FM) 87,5 - 108 MHz
Sicurezza
Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un tecnico
autorizzato, nel caso sia necessario ripararlo.
Scollegare il prodotto dall’alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema.
Leggere il manuale con attenzione prima dell’uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli
descritti nel manuale.
Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso,
sostituirlo immediatamente.
Sicurezza relativa alla batteria
Utilizzare esclusivamente le batterie indicate nel manuale.
Non mischiare batterie nuove e vecchie.
Non utilizzare batterie di tipi o marchi diversi.
Non installare le batterie invertendo la polarità.
Non mettere in corto circuito o disassemblare le batterie.
Non esporre le batterie all’acqua.
Non esporre le batterie a amme o calore eccessivo.
Le batterie sono soggette a perdite quando sono completamente scariche. Per evitare di danneggiare il
prodotto, rimuovere le batterie quando viene lasciato incustodito per periodi prolungati.
Nel caso di contatto del liquido delle batterie con pelle o indumenti, sciacquare immediatamente
con acqua fresca.
Sicurezza relativa al laser
INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN
CLASS I LASER PRODUCT
DO NOT STARE INTO BEAM OR
VIEW WITH OPTICAL ISNTRUMENTS
Questo dispositivo è un prodotto laser di Classe 1 che emette un raggio laser invisibile se aperto. Non
ssare direttamente il raggio né guardare negli strumenti ottici.
Pulizia e manutenzione
Attenzione!
Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
Non pulire l’interno del dispositivo.
Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno
nuovo.
Pulire l’esterno del dispositivo con un panno morbido e umido.
HAV-BB100BL / HAV-BB100BLUK
Portable CD player with FM radio
15 13
4
1
18
5
6
7
3
16
8
9
10
14
12
11
2
17
19

Konig HAV-BB100 questions et réponses

Quand vous avez une question sur "Konig HAV-BB100", vous pouvez la poser ici. Prenez soin d’une description en termes clairs de votre problème ainsi qu’autres utilisateurs et/ou la rédaction peuvent vous fournir une réponse adequate.

À vendre chez