Konig KN-HC30

Konig KN-HC30 mode d'emploi

(1)
 • Description English
  The straightening iron has been designed for straightening your hair.
  1. On/o switch
  2. On/o indicator
  3. Temperature dial
  4. Lock/unlock button
  5. Handgrip
  6. Heating element
  Safety
  General safety
  Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
  The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property
  or persons caused by non-observance of the safety instructions and improper use of
  the device.
  The device can be used by children aged from 8 years and above and persons with
  reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge
  if they have been given supervision or instruction concerning use of the device in a
  safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the device.
  Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
  For additional protection, we advise you to install a residual current device (RCD) in
  the electrical circuit that supplies the bathroom his electricity. This RCD must have a
  rated residual operating current no higher than 30mA. Ask your installer for advice.
  Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other
  purposes than described in the manual.
  Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or
  defective, replace the device immediately.
  The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
  The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial
  purposes.
  Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing
  water.
  If you use the device in a bathroom, remove the mains plug from the wall socket after
  use. The presence of water can cause a risk of personal injury or damage to the device
  even when the device is switched o.
  Do not expose the device to water or moisture.
  Before use, make sure that your hair is fully dry. Hair is most fragile and prone to
  breakage when it is wet.
  Do not bring the device in contact with articial hair.
  Make sure that the heating elements do not touch your skin to avoid skin burns.
  Electrical safety
  To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized
  technician when service is required.
  Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should
  occur.
  Do not use the device if the mains cable or mains plug is damaged or defective. If
  the mains cable or mains plug is damaged or defective, it must be replaced by the
  manufacturer or an authorised repair agent.
  Before use, always check that the mains voltage is the same as the voltage on the
  rating plate of the device.
  Do not move the device by pulling the mains cable. Make sure that the mains cable
  cannot become entangled.
  Do not immerse the device, the mains cable or the mains plug in water or other
  liquids.
  Do not leave the device unattended while the mains plug is connected to the mains
  supply.
  Use
  Initial use
  Note: If you switch on the device for the rst time, the device may emit a little smoke and
  a characteristic smell for a short period. This is normal operation.
  Locking and unlocking the device
  To unlock the device, press the unlock button (4a).
  To lock the device, press the lock button (4b).
  Switching on and o
  To switch on the device, set the on/o switch (1) to the “ON“ position. The on/o
  indicator (2) comes on.
  To switch o the device, set the on/o switch (1) to the “OFF“ position. The on/o
  indicator (2) goes o.
  Setting the temperature
  The temperature must be set according to the hair type.
  Use the temperature dial (3) to set the required temperature. Refer to the table for the
  correct settings.
  Hair type Temperature
  Bleached, fragile, damaged or ne hair 150~170 °C
  Coarse, thick or curly hair 170~220 °C
  Hints for use
  Comb your hair out before use.
  Straighten your hair in sections. If you have thick hair, you must use smaller sections
  than if you have thin hair.
  Slowly move the device from the root to the tip in a smooth gliding motion.
  If you want a straight hairstyle, divide your hair into small sections and move through
  each section a couple of times.
  If you want a smooth, polished nish, only straighten the top layer of your hair.
  Cleaning and maintenance
  Warning!
  Before cleaning or maintenance, always switch o the device, remove the mains plug
  from the wall socket and wait until the device has cooled down.
  Do not use cleaning solvents or abrasives.
  Do not clean the inside of the device.
  Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it
  with a new device.
  Do not immerse the device in water or other liquids.
  Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.
  Beschrijving Nederlands
  De stijltang is ontworpen voor het stijlen van uw haar.
  1. Aan/uit-schakelaar
  2. Aan/uit-indicator
  3. Temperatuurregelaar
  4. Vergrendelings-/ontgrendelingsknop
  5. Handgreep
  6. Verwarmingselement
  Veiligheid
  Algemene veiligheid
  Lees de handleiding voor gebruik aandachtig door. Bewaar de handleiding voor latere
  raadpleging.
  De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen
  of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door
  verkeerd gebruik van het apparaat.
  Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met
  verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan de
  benodigde ervaring en kennis indien zij onder toezicht staan of instructies krijgen
  over hoe het apparaat op een veilige manier kan worden gebruikt alsook de gevaren
  begrijpen die met het gebruik samenhangen. Kinderen mogen niet met het apparaat
  spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij
  zij onder toezicht staan.
  Voor extra bescherming adviseren we een aardlekschakelaar (RCD) te installeren in de
  elektrische groep die de badkamer van stroom voorziet. Deze aardlekschakelaar (RCD)
  moet een nominale reststroom hebben die niet hoger is dan 30 mA. Raadpleeg uw
  installateur.
  Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat
  niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
  Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een
  beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
  Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat
  niet buitenshuis.
  Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat
  niet voor commerciële doeleinden.
  Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere
  voorzieningen die water bevatten.
  Indien u het apparaat in de badkamer gebruikt, verwijder dan na gebruik de netstekker
  uit het stopcontact. De aanwezigheid van water kan een risico van persoonlijk letsel of
  schade aan het apparaat vormen, zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
  Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.
  Zorg er voor gebruik voor dat uw haar volledig droog. Haar is het meest kwetsbaar en
  breekbaar wanneer het nat is.
  Breng het apparaat niet in contact met kunsthaar.
  Zorg ervoor dat de verwarmingselementen uw huid niet aanraken om brandwonden
  te voorkomen.
  Elektrische veiligheid
  Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus
  om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
  Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich
  problemen voordoen.
  Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect is.
  Indien het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect is, moet het onderdeel
  door de fabrikant of een erkend servicecentrum worden vervangen.
  Controleer voor gebruik altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning op
  het typeplaatje van het apparaat.
  Verplaats het apparaat niet door aan het netsnoer te trekken. Zorg ervoor dat het
  netsnoer niet in de war kan geraken.
  Dompel het apparaat, het netsnoer of de netstekker niet onder in water of andere
  vloeistoen.
  Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl de netstekker op de netvoeding is
  aangesloten.
  Gebruik
  Eerste gebruik
  Opmerking: Indien u het apparaat voor de eerste keer inschakelt, kan gedurende korte tijd
  een lichte rookontwikkeling ontstaan en een karakteristieke geur vrijkomen. Dit is normaal.
  Het apparaat vergrendelen en ontgrendelen
  Druk op de ontgrendelinksknop (4a) om het apparaat te ontgrendelen.
  Druk op de vergrendelinksknop (4b) om het apparaat te vergrendelen.
  In- en uitschakelen
  Zet de aan/uit-schakelaar (1) in de “ON”-stand om het apparaat in te schakelen.
  De aan/uit-indicator (2) gaat aan.
  Zet de aan/uit-schakelaar (1) in de “OFF”-stand om het apparaat uit te schakelen.
  De aan/uit-indicator (2) gaat uit.
  De temperatuur instellen
  De temperatuur moet afhankelijk van het haartype worden ingesteld.
  Gebruik de temperatuurregelaar (3) om de gewenste temperatuur in te stellen.
  Raadpleeg de tabel voor de juiste instellingen.
  Haartype Temperatuur
  Gebleekt, kwetsbaar, beschadigd of jn haar 150~170 °C
  Grof, dik of krullend haar 170~220 °C
  Aanwijzingen voor gebruik
  Kam uw haar uit voor gebruik.
  Stijl uw haar in delen. Gebruik bij dik haar kleinere delen dan bij dun haar.
  Beweeg het apparaat in een soepele, glijdende beweging geleidelijk van de wortel
  naar de top.
  Verdeel voor een stijl kapsel uw haar in kleine delen en beweeg door ieder deel een
  aantal keer.
  Stijl voor een gladde, glanzende afwerking alleen de bovenste laag van uw haar.
  Reiniging en onderhoud
  Waarschuwing!
  Schakel voor reiniging en onderhoud altijd het apparaat uit, verwijder de netstekker
  uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
  Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
  Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
  Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang
  het dan door een nieuw apparaat.
  Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoen.
  Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, droge doek.
  Beschreibung Deutsch
  Das Glätteisen wurde zum Glätten Ihrer Haare konstruiert.
  1. Ein-/Aus-Schalter
  2. Ein-/Aus-Anzeige
  3. Temperaturregler
  4. Sperr-/Entsperrtaste
  5. Handgri
  6. Heizelement
  Sicherheit
  Allgemeine Sicherheit
  Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren
  Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
  Der Hersteller ist nicht schadensersatzpichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder
  Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und
  durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes entstanden sind.
  Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten
  physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung
  und Kenntnis verwendet werden, sofern diese Personen beaufsichtigt oder in den
  sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen
  Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und
  Pege seitens des Benutzers darf nur von Kindern durchgeführt werden, wenn diese
  beaufsichtigt werden.
  Zum zusätzlichen Schutz empfehlen wir die Installation eines Fehlerstromschutzschalters
  (FI-Schutzschalter) in dem Stromkreis, der das Badezimmer mit Strom versorgt. Dieser
  Fehlerstromschutzschalter muss einen Nennfehlerstrom haben, der 30 mA nicht
  überschreitet. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat.
  Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für
  den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
  Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät
  beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
  Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät
  nicht im Freien.
  Das Gerät eignet sich nur für den Hausgebrauch. Verwenden Sie das Gerät nicht für
  den gewerblichen Gebrauch.
  Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder
  anderen Behältnissen, die Wasser enthalten.
  Falls Sie das Gerät in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie den Netzstecker nach
  dem Gebrauch aus der Wandsteckdose. Das Vorhandensein von Wasser stellt eine
  Gefahr von Personenverletzungen oder Schäden am Gerät dar, selbst wenn das Gerät
  ausgeschaltet ist.
  Setzen Sie das Gerät keinem Wasser und keiner Feuchtigkeit aus.
  Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass Ihr Haar vollkommen trocken ist. Haar im
  nassen Zustand ist äußerst brüchig und anfällig.
  Bringen Sie das Gerät nicht mit künstlichem Haar in Kontakt.
  Achten Sie darauf, dass die Heizelemente nicht Ihre Haut berühren, um Hautverbrennungen
  zu vermeiden.
  Elektrische Sicherheit
  Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei
  erforderlichen Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker
  geönet werden.
  Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von
  anderen Geräten.
  Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt
  oder defekt ist. Ist das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt, muss
  das Netzkabel oder der Netzstecker vom Hersteller oder einem autorisierten Service-
  Partner erneuert werden.
  Vergewissern Sie sich stets vor dem Gebrauch, dass die Netzspannung mit der
  Spannung auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmt.
  Bewegen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Netzkabel. Achten Sie darauf, dass sich
  das Netzkabel nicht verwickeln kann.
  Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in Wasser oder
  andere Flüssigkeiten ein.
  Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während der Netzstecker mit dem
  Stromnetz verbunden ist.
  Gebrauch
  Erstgebrauch
  Hinweis: Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, kann es etwas Rauch ausstoßen und
  eine kurze Zeit einen charakteristischen Geruch entwickeln. Dies ist ein normaler Vorgang.
  Sperren und Entsperren des Geräts
  Um das Gerät zu entsperren, drücken Sie auf die Entsperrtaste (4a).
  Um das Gerät zu sperren, drücken Sie auf die Sperrtaste (4b).
  Ein- und Ausschalten
  Um das Gerät einzuschalten, stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter (1) auf Position “ON”.
  Die Ein-/Aus-Anzeige (2) leuchtet auf.
  Um das Gerät auszuschalten, stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter (1) auf Position “OFF”.
  Die Ein-/Aus-Anzeige (2) erlischt.
  Einstellen der Temperatur
  Die Temperatur muss entsprechend des Haartyps eingestellt werden.
  Verwenden Sie den Temperaturregler (3), um die erforderliche Temperatur
  einzustellen. Die richtigen Einstellungen können Sie der Tabelle entnehmen.
  Haartyp Temperatur
  Gebleichtes, brüchiges, beschädigtes oder dünnes Haar 150~170 °C
  Grobes, dickes oder gelocktes Haar 170~220 °C
  Gebrauchshinweise
  Kämmen Sie Ihr Haar vor dem Gebrauch des Geräts durch.
  Glätten Sie Ihr Haar in Abschnitten. Falls Sie dickes Haar haben, müssen Sie kleinere
  Haarabschnitte als bei dünnem Haar verwenden.
  Bewegen Sie das Gerät langsam mit einer geschmeidigen Gleitbewegung von der
  Haarwurzel zur Spitze.
  Falls Sie glatte Haare wünschen, teilen Sie Ihr Haar in kleine Abschnitte auf und
  bewegen Sie sich mehrmals durch jeden Haarabschnitt.
  Falls Sie geschmeidiges glänzendes Haar wünschen, glätten Sie nur die obere Schicht
  Ihres Haars.
  Reinigung und Pege
  Warnung!
  Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pege immer aus, ziehen Sie den
  Netzstecker aus der Wandsteckdose und warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
  Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
  Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
  Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet,
  tauschen Sie es gegen ein neues aus.
  Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
  Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch.
  Descripción Español
  El alisador se ha diseñado para alisar el cabello.
  1. Interruptor de encendido/apagado
  2. Indicador de encendido/apagado
  3. Mando de temperatura
  4. Botón de bloqueo/desbloqueo
  5. Mango
  6. Resistencia
  Seguridad
  Seguridad general
  Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
  El fabricante no es responsable de daños consecuentes o de daños en la propiedad o
  en las personas causados por no seguir estas instrucciones de seguridad y por un uso
  inadecuado de este dispositivo.
  El dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con
  capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia
  ni conocimientos, si son supervisados o instruidos en el uso del dispositivo de
  forma segura y entienden los riesgos implicados. Los niños no pueden jugar con el
  dispositivo. Los niños no podrán realizar la limpieza ni el mantenimiento reservado al
  usuario a menos que cuenten con supervisión.
  En caso de necesitar protección adicional, le recomendamos instalar un dispositivo de
  corriente residual (DCR) en el circuito eléctrico que alimenta el baño. Este DCR debe
  tener una corriente de funcionamiento residual nominal no superior a 30mA. Pida
  asesoramiento a su instalador.
  Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una
  nalidad distinta a la descrita en el manual.
  No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el
  dispositivo ha sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.
  El dispositivo sólo es apto para uso en interiores. No utilice el dispositivo en exteriores.
  El dispositivo sólo es apto para uso doméstico. No utilice el dispositivo con nes comerciales.
  No utilice el dispositivo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que
  contengan agua.
  Si utiliza el dispositivo en un baño, retire el enchufe de red de la toma de pared tras el
  uso. La presencia de agua puede provocar un riesgo de lesiones personales o daños al
  dispositivo, incluso cuando éste está apagado.
  No exponga el dispositivo al agua ni a la humedad.
  Antes del uso, asegúrese de que el cabello esté totalmente seco. El cabello es más
  frágil y propenso a romperse cuando está mojado.
  No ponga el dispositivo en contacto con cabello articial.
  Asegúrese de que las resistencias no toquen la piel para evitar quemaduras cutáneas.
  Seguridad eléctrica
  Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un
  técnico autorizado cuando necesite reparación.
  Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera
  algún problema.
  No utilice el dispositivo si el cable de red o el enchufe de red está dañado o es
  defectuoso. Si el cable de red o el enchufe de red está dañado o es defectuoso, éste
  debe ser sustituido por el fabricante o un servicio técnico autorizado.
  Antes del uso, compruebe siempre que la tensión de red sea la misma que se indica en
  la placa de características del dispositivo.
  No mueva el dispositivo tirando del cable de red. Asegúrese de que el cable de red no
  se enrede.
  No sumerja el dispositivo, el cable de red o el enchufe de red en agua ni otros líquidos.
  No deje el dispositivo desatendido cuando el enchufe de red esté conectado al
  suministro de red.
  Uso
  Uso inicial
  Nota: Si enciende el dispositivo por primera vez, éste puede desprender un poco de humo
  y un olor característico durante un breve periodo. Esto es algo normal.
  Bloquear y desbloquear del dispositivo
  Para desbloquear el dispositivo, presione el botón de desbloqueo (4a).
  Para bloquear el dispositivo, presione el botón de bloqueo (4b).
  Encendido y apagado
  Para encender el dispositivo, sitúe el interruptor de encendido/apagado (1) en la
  posición “ON“. El indicador de encendido/apagado (2) se enciende.
  Para apagar el dispositivo, sitúe el interruptor de encendido/apagado (1) en la
  posición “OFF“. El indicador de encendido/apagado (2) se apaga.
  Ajuste de la temperatura
  La temperatura debe ajustarse en función del tipo de cabello.
  Utilice el mando de temperatura (3) para ajustar la temperatura deseada. Consulte la
  tabla para conocer el ajuste correcto.
  Tipo de cabello Temperatura:
  Cabello teñido, frágil, dañado o no 150~170 °C
  Cabello muy espeso, grueso o rizado 170~220 °C
  Consejos de uso
  Péinese el cabello antes del uso.
  Alise el cabello en mechones. Si tiene el cabello grueso, debe utilizar mechones más
  pequeños que si tiene el cabello no.
  Mueva lentamente el dispositivo desde la raíz hasta la punta en un suave movimiento
  deslizante.
  Si desea un peinado liso, divida el cabello en pequeños mechones y muévase por cada
  mechón un par de veces.
  Si desea un acabado liso y cuidado, alise únicamente la capa superior del cabello.
  Limpieza y mantenimiento
  ¡Advertencia!
  Antes de la limpieza o el mantenimiento, apague siempre el dispositivo, retire el
  enchufe de red de la toma de pared y espere hasta que se haya enfriado el dispositivo.
  No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
  No limpie el interior del dispositivo.
  No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo
  por uno nuevo.
  No sumerja el dispositivo en agua ni otros líquidos.
  Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido.
  Description Français
  Le fer à défriser a été conçu pour défriser vos cheveux.
  1. Interrupteur marche/arrêt
  2. Témoin marche/arrêt
  3. Molette de température
  4. Bouton verrouiller/déverrouiller
  5. Poignée
  6. Élément chauant
  Sécurité
  Sécurité générale
  Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence
  ultérieure.
  Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures consécutifs causés
  par le non-respect des consignes de sécurité et d’une utilisation inappropriée de l’appareil.
  L’appareil peut être utilisé par des enfants 8 ans ou plus et des personnes présentant
  des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites, voire ne disposant
  pas des connaissances et de l’expérience nécessaires en cas de surveillance ou
  d’instructions sur l’usage de l’appareil en toute sécurité et de compréhension des
  risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et la
  maintenance ne doivent pas être eectués par des enfants sans supervision.
  Par mesure de protection additionnelle, nous vous conseillons d’installer un dispositif
  de courant résiduel (RCD) dans le circuit électrique d’alimentation en électricité de
  la salle de bains. Ce RCD doit bénécier d’un courant nominal de service résiduel
  n’excédant pas 30mA. Contactez votre installateur si vous souhaitez être conseillé.
  Utilisez l’appareil uniquement pour son usage prévu. N’utilisez pas l’appareil à d’autres
  ns que celles décrites dans le manuel.
  N’utilisez pas l’appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse.
  Si l’appareil est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.
  L’appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur. N’utilisez pas
  l’appareil à l’extérieur.
  L’appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique. N’utilisez pas l’appareil
  à des ns commerciales.
  N’utilisez pas l’appareil à proximité d’une baignoire, d’une douche, d’un lavabo ou
  d’autres récipients contenant de l’eau.
  Si vous utilisez l’appareil dans une salle de bains, débranchez la che secteur de la
  prise murale après usage. La présence d’eau est un facteur de risque de blessure ou de
  dégâts pour l’appareil, même s’il est éteint.
  N’exposez pas l’appareil à l’eau ni à l’humidité.
  Avant l’utilisation, assurez-vous que vos cheveux sont complètement secs. Les
  cheveux sont plus fragiles et susceptibles de se casser lorsquils sont mouillés.
  Ne mettez pas l’appareil en contact avec des cheveux articiels.
  Assurez-vous que les éléments chauants n’entrent pas en contact avec votre peau
  pour éviter de la brûler.
  Sécurité électrique
  Pour réduire le risque de choc électrique, cet appareil doit être ouvert uniquement par
  un technicien qualié si une réparation simpose.
  Débranchez l’appareil et les autres équipements du secteur s’il y a un problème.
  N’utilisez pas l’appareil si le cordon d’alimentation ou la che secteur est endommagé
  ou défectueux. Si le cordon d’alimentation ou la che secteur est endommagé ou
  défectueux, il doit être remplacé par le fabricant ou par un réparateur agréé.
  Avant toute utilisation, vériez que la tension du secteur correspond à celle indiquée
  sur la plaque signalétique de l’appareil.
  Ne déplacez pas l’appareil en le tirant par le cordon d’alimentation. Assurez-vous que
  le cordon d’alimentation ne s’enchevêtre pas.
  N’immergez pas l’appareil, le cordon d’alimentation ou la che secteur dans l’eau ou
  d’autres liquides.
  Ne laissez pas l’appareil sans surveillance si la che secteur est branchée.
  Usage
  Utilisation initiale
  Remarque: Pour sa première mise en marche, l’appareil peut émettre une légère fumée
  et une odeur caractéristique pendant une période brève. C’est normal.
  Verrouillage et déverrouillage de l’appareil
  Pour déverrouiller l’appareil, appuyez sur le bouton de déverrouillage (4a).
  Pour verrouiller l’appareil, appuyez sur le bouton de verrouillage (4b).
  Mise en marche et arrêt
  Pour mettre l’appareil en marche, positionnez l’interrupteur marche/arrêt (1) sur “ON”.
  Le témoin marche/arrêt (2) s’allume.
  Pour éteindre l’appareil, positionnez l’interrupteur marche/arrêt (1) sur “OFF”.
  Le témoin marche/arrêt (2) s’éteint.
  Réglage de la température
  La température doit être réglée en fonction du type de cheveux.
  Utilisez la molette de température (3) pour régler la température requise. Consultez la
  table suivante pour les réglages corrects.
  Type de cheveux Température
  Cheveux décolorés, fragiles, endommagés ou ns 150~170 °C
  Cheveux très drus, épais ou bouclés 170~220 °C
  Conseils d’usage
  Peignez vos cheveux avant usage.
  Défrisez vos cheveux par sections. Si vous avez les cheveux épais, procédez par
  sections plus petites que si vos cheveux sont ns.
  Déplacez lentement l’appareil de la racine du cheveu jusqu’à la pointe en un
  mouvement glissant régulier.
  Si vous voulez une coiure lisse, divisez votre chevelure en petites sections et défrisez
  chacune une ou deux fois.
  Si vous voulez une nition lisse et soignée, défrisez uniquement la couche supérieure
  de votre chevelure.
  Nettoyage et maintenance
  Avertissement !
  Avant le nettoyage ou l’entretien, arrêtez toujours l’appareil, débranchez la che
  secteur de la prise murale et attendez que l’appareil refroidisse.
  N’utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
  Ne nettoyez pas l’intérieur de l’appareil.
  Ne tentez pas de réparer l’appareil. Si l’appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
  Ne plongez pas l’appareil dans l’eau ou autres liquides.
  Nettoyez l’extérieur de l’appareil avec un chion doux et humide.
  Descrizione Italiano
  La piastra per capelli è stata progettata per lisciare i capelli.
  1. Interruttore on/o
  2. Indicatore on/o
  3. Selettore della temperatura
  4. Pulsante di blocco/sblocco
  5. Impugnatura
  6. Elemento riscaldante
  Sicurezza
  Istruzioni generali
  Leggere il manuale con attenzione prima dell’uso. Conservare il manuale per riferimenti
  futuri.
  Il fabbricante non è responsabile per eventuali danni consequenziali o per danni a
  cose o persone derivati dall’inosservanza delle istruzioni sulla sicurezza o dall’uso
  improprio del dispositivo.
  Il dispositivo può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con
  ridotte capacità siche, sensoriali o mentali, o con mancata esperienza o conoscenza,
  sotto supervisione o dopo avere ricevuto adeguate istruzioni riguardo all’uso in
  sicurezza del dispositivo e avere compreso i pericoli intrinseci nell’uso. I bambini
  non devono giocare con il dispositivo. Le operazioni di pulizia e manutenzione non
  devono essere eettuate da bambini senza supervisione.
  Per un’ulteriore protezione, si consiglia di installare un dispositivo di corrente residua
  (RCD) nel circuito elettrico che fornisce elettricità al bagno. Il dispositivo RCD deve
  avere una corrente operativa residua nominale non superiore a 30 mA. Chiedere un
  consiglio all’installatore.
  Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi
  diversi da quelli descritti nel manuale.
  Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato
  o difettoso, sostituirlo immediatamente.
  Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti interni. Non utilizzare il dispositivo
  all’aperto.
  Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti domestici. Non utilizzare il
  dispositivo per scopi commerciali.
  Non utilizzare il dispositivo in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri
  recipienti contenenti acqua.
  Se il dispositivo viene utilizzato in un bagno, dopo l’uso rimuovere la spina dalla presa
  a parete. La presenza di acqua può comportare il rischio di lesioni personali o danni al
  dispositivo anche quando il dispositivo è spento.
  Non esporre il dispositivo ad acqua o umidità.
  Prima dell’uso, assicurarsi che i capelli siano completamente asciutti. I capelli sono più
  fragili e soggetti a rottura quando sono bagnati.
  Non portare il dispositivo a contatto con capelli articiali.
  Per evitare ustioni, assicurarsi che gli elementi riscaldanti non tocchino la pelle.
  Sicurezza elettrica
  Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo
  da un tecnico autorizzato, nel caso sia necessario ripararlo.
  Scollegare il prodotto dall’alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema.
  Non utilizzare il dispositivo in presenza di danni o difetti al cavo o alla spina di
  alimentazione. Se il cavo o la spina di alimentazione è danneggiato o difettoso, deve
  essere sostituito dal fabbricante o da un centro riparazioni autorizzato.
  Prima dell’uso vericare sempre che la tensione di alimentazione corrisponda a quella
  indicata sulla targhetta nominale del dispositivo.
  Non spostare il dispositivo tirandolo per il cavo di alimentazione. Vericare che il cavo
  non possa aggrovigliarsi.
  Non immergere il dispositivo, il cavo o la spina di alimentazione in acqua o altri liquidi.
  Non lasciare il dispositivo incustodito con la spina collegata alla rete di alimentazione.
  Uso
  Uso iniziale
  Nota: alla prima accensione il dispositivo può emettere per un breve periodo un po di
  fumo e un odore caratteristico. È una condizione normale.
  Blocco e sblocco del dispositivo
  Per sbloccare il dispositivo, premere il pulsante di sblocco (4a).
  Per bloccare il dispositivo, premere il pulsante di sblocco (4b).
  Accensione e spegnimento
  Per accendere il dispositivo, posizionare l’interruttore on/o (1) su “ON”.
  L’indicatore on/o (2) si accende.
  Per spegnere il dispositivo, posizionare l’interruttore on/o (1) su “OFF”.
  L’indicatore on/o (2) si spegne.
  Impostazione della temperatura
  La temperatura deve essere impostata in base al tipo di capello.
  Utilizzare il selettore della temperatura (3) per impostare la temperatura richiesta.
  Per le impostazioni corrette fare riferimento alla tabella.
  Tipo di capello Temperatura
  Capelli decolorati, fragili, danneggiati o sottili 150~170 °C
  Capelli ruvidi, spessi o ricci 170~220 °C
  Suggerimenti per l’uso
  Pettinare i capelli prima dell’uso.
  Lisciare i capelli suddividendoli in ciocche. In caso di capelli spessi, le ciocche devono
  essere più piccole rispetto alle ciocche di capelli sottili.
  Spostare lentamente il dispositivo dalla radice alle punte con un movimento scivolato
  uniforme.
  Per unacconciatura liscia, dividere i capelli in piccole ciocche e passare la piastra su
  ogni ciocca un paio di volte.
  Per lucidare uniformemente, passare la piastra esclusivamente sullo strato superiore
  dei capelli.
  Pulizia e manutenzione
  Attenzione!
  Prima di qualsiasi intervento di pulizia o manutenzione, spegnere sempre il dispositivo,
  rimuovere la spina dalla presa a parete e attendere che il dispositivo si sia rareddato.
  Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
  Non pulire l’interno del dispositivo.
  Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente,
  sostituirlo con uno nuovo.
  Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi.
  Pulire l’esterno del dispositivo con un panno morbido e umido.
  Descrição Português
  A prancha de alisar foi concebida para alisar o seu cabelo.
  1. Interruptor ligar/desligar
  2. Indicador de ligado/desligado
  3. Botão da temperatura
  4. Botão de bloquear/desbloquear
  5. Zona de preensão
  6. Elemento de aquecimento
  Segurança
  Segurança geral
  Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para
  consulta futura.
  O fabricante não se responsabiliza por danos indirectos ou por danos em bens o
  pessoas provocados pela inobservância das instruções de segurança e utilização
  indevida do dispositivo.
  O dispositivo pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e
  pessoas com capacidade física, sensorial ou mental diminuída ou falta de experiência
  e conhecimentos caso sejam supervisionadas ou recebam instruçoes relativas à
  utilização do dispositivo de um modo seguro e compreendam os riscos envolvidos.
  As crianças não deverão brincar com o dispositivo. A limpeza e a manutenção pelo
  utilizador não deverão ser realizadas por crianças sem supervisão.
  Para protecção adicional, aconselhamos a instalação de um dispositivo diferencial
  residual (DDR) no circuito eléctrico que alimenta a casa de banho. Este DDR deve
  ter uma corrente de funcionamento residual nominal inferior a 30 mA. Obtenha
  aconselhamento junto ao seu instalador.
  Utilize o dispositivo apenas para a nalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo
  para outras nalidades além das descritas no manual.
  Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danicada ou com defeito. Se o
  dispositivo estiver danicado ou tenha defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
  O dispositivo destina-se apenas a utilização no interior. Não utilize o dispositivo no
  exterior.
  O dispositivo destina-se apenas a utilização doméstica. Não utilize o dispositivo para
  ns comerciais.
  Não utilize junto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que
  contenham água.
  Se utilizar o dispositivo numa casa de banho, retire a cha da tomada de parede após
  a utilização. A presença de água pode resultar num risco de ferimentos pessoais ou
  danos no dispositivo mesmo quando desligado.
  Não exponha o dispositivo a água ou humidade.
  Antes de utilizar, certique-se de que o seu cabelo está totalmente seco. O cabelo está
  mais frágil e pode quebrar quando molhado.
  Não coloque o dispositivo em contacto com cabelo articial.
  Certique-se de que os elementos de aquecimento não tocam na sua pele para evitar
  queimaduras.
  Segurança eléctrica
  Quando necessitar de reparação e para reduzir o risco de choque eléctrico, este
  produto deve apenas ser aberto por um técnico autorizado.
  Desligue o produto da tomada de alimentação e outro equipamento se ocorrer um problema.
  Não utilize o dispositivo se o cabo de alimentação ou a cha estiverem danicados
  ou com defeito. Se o cabo de alimentação ou a cha estiverem danicados ou com
  defeito, têm de ser substituídos pelo fabricante ou um agente reparador autorizado.
  Antes de utilizar verique sempre se a tensão da rede é igual à tensão indicada na
  placa de classicação do dispositivo.
  Não desloque o dispositivo puxando-o pelo cabo de alimentação. Certique-se de
  que o cabo de alimentação não ca emaranhado.
  Não mergulhe o dispositivo, o cabo de alimentação ou a cha em água ou outros líquidos.
  Não deixe o dispositivo sem vigilância com a cha ligada à corrente eléctrica.
  Utilização
  Utilização inicial
  Nota: Ao ligar o dispositivo pela primeira vez, este poderá produzir um pouco de fumo e
  um odor característico durante um curto período de tempo. Isto é normal.
  Bloquear e desbloquear o dispositivo
  Para desbloquear o dispositivo, prima o botão de desbloquear (4a).
  Para bloquear o dispositivo, prima o botão de bloquear (4b).
  Ligar e desligar
  Para ligar o dispositivo, coloque o interruptor de ligar/desligar (1) na posição “ON”.
  O indicador de ligado/desligado (2) acende-se.
  Para desligar o dispositivo, coloque o interruptor de ligar/desligar (1) na posição “OFF”.
  O indicador de ligado/desligado (2) apaga-se.
  KN-HC30 / KN-HC60
  Straightening iron
  4a
  1
  4b
  2
  3
  6
  5
Konig KN-HC30

Besoin d’aide?

Nombre de questions : 0

Vous avez une question sur le KN-HC30 de la marque Konig ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du KN-HC30 de la marque Konig de répondre correctement à votre question.

Consultez gratuitement le manuel de la marque ici. Ce manuel appartient à la catégorie et a été évalué par personnes avec une moyenne de . Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: . Vous avez une question sur le de la marque ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Spécifications du KN-HC30 de la marque Konig

Marque Konig
Modèle KN-HC30
Produit Lisseur
EAN 5412810219025
Langue Français, Néerlandais, Norvégien, Slovène, Hongrois, Grecque, Slovaque, Turc, Roumain, Finlandais, Russe, Anglais, Polonais, Danois, Portugais, Suédois, Italiën, Espagnol, Allemand, Croate
Type de fichier PDF
Détails techniques
Type Fortifiant chauffant pour cheveux
Élément chauffant Chauffage céramique PTC
Température (max) 220
Cordon rotatif
Système de chauffage céramique
Nombre de position de chauffe -
Bouton marche/arrêt intégré
Système ionisant
Température (min) 150
Utilité Cheveux secs
Coupure automatique de l'alimentation
Interrupteur d'alimentation lumineux
Thermostat réglable
Couleur
Couleur du produit Blue, Pearl
représentation / réalisation
Élément chauffant Chauffage céramique PTC
Température (max) 220
Système de chauffage céramique
Nombre de position de chauffe -
Système ionisant
Température (min) 150
Utilité Cheveux secs
Thermostat réglable
Technologie À chaleur
Type Fer à lisser
Renforcement des cheveux
Bouclage des cheveux
Texturisation des cheveux
Séchage des cheveux
Ergonomie
Cordon rotatif
Bouton marche/arrêt intégré
Coupure automatique de l'alimentation
Interrupteur d'alimentation lumineux
Design
Couleur du produit Blue, Pearl

Manuels de produits associés

Lisseur Konig

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que vous acceptez l'utilisation des cookies.

En savoir plus