Konig KN-HC40

Konig KN-HC40 mode d'emploi

(1)
 • Description English
  The hairdryer has been designed for blow-drying your hair.
  1. On/o switch
  2. Temperature switch
  3. Cool-air button
  4. Handgrip
  5. Airow outlet
  6. Air intake lter
  7. Nozzle
  8. Diuser
  Safety
  General safety
  Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
  The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property
  or persons caused by non-observance of the safety instructions and improper use of
  the device.
  The device can be used by children aged from 8 years and above and persons with
  reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge
  if they have been given supervision or instruction concerning use of the device in a
  safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the device.
  Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
  For additional protection, we advise you to install a residual current device (RCD) in
  the electrical circuit that supplies the bathroom his electricity. This RCD must have a
  rated residual operating current no higher than 30mA. Ask your installer for advice.
  Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other
  purposes than described in the manual.
  Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or
  defective, replace the device immediately.
  The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
  The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial
  purposes.
  Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing
  water.
  If you use the device in a bathroom, remove the mains plug from the wall socket after
  use. The presence of water can cause a risk of personal injury or damage to the device
  even when the device is switched o.
  Do not expose the device to water or moisture.
  Do not block the ventilation openings.
  Do not insert foreign objects into the ventilation openings.
  Do not use the device with a higher blowing force or higher temperature setting than
  required.
  Keep the device moving during use to avoid heat damage.
  Do not hold the device too close to your hair.
  Do not direct the air outlet directly at the scalp.
  Electrical safety
  To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized
  technician when service is required.
  Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should
  occur.
  Do not use the device if the mains cable or mains plug is damaged or defective. If
  the mains cable or mains plug is damaged or defective, it must be replaced by the
  manufacturer or an authorised repair agent.
  Before use, always check that the mains voltage is the same as the voltage on the
  rating plate of the device.
  Do not move the device by pulling the mains cable. Make sure that the mains cable
  cannot become entangled.
  Do not immerse the device, the mains cable or the mains plug in water or other
  liquids.
  Do not leave the device unattended while the mains plug is connected to the mains
  supply.
  Assembly
  The nozzle (7) focuses the airow onto a small area and smoothes out the hair for a
  sleeker style. The diuser (8) makes your hair appear thicker and provides soft waves for
  a more tousled look.
  Press the accessory onto the airow outlet (5) until it clicks into place.
  Use
  Initial use
  Note: If you switch on the device for the rst time, the device may emit a little smoke and
  a characteristic smell for a short period. This is normal operation.
  Switching on and o
  To switch on the device, set the on/o switch (1) to one of the following positions:
  For a lower blowing force, set the on/o switch (1) to position “B”.
  For a higher blowing force, set the on/o switch (1) to position “C”.
  To switch o the device, set the on/o switch (1) to position A.
  Setting the temperature
  For a low temperature, set the temperature switch (2) to position A.
  For a medium temperature, set the temperature switch (2) to position “B”.
  For a high temperature, set the temperature switch (2) to position “C”.
  Cool-air function
  The cool-air function makes sure that the device temporarily provides a cooler airow.
  The cool-air function can be used for nishing your hairstyle or for styling fragile,
  damaged, over-processed or permed hair.
  Keep the cool-air button (3) pressed to activate the cool-air function at any time.
  Release the cool-air button (3) to deactivate the cool-air function.
  Cleaning and maintenance
  Warning!
  Before cleaning or maintenance, always switch o the device, remove the mains plug
  from the wall socket and wait until the device has cooled down.
  Do not use cleaning solvents or abrasives.
  Do not clean the inside of the device.
  Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it
  with a new device.
  Do not immerse the device in water or other liquids.
  Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.
  Clean the airow outlet using a ne brush.
  Cleaning the air intake lter
  Remove the air intake lter (6) by turning it counterclockwise.
  If necessary, use a small brush to remove dust and debris from the air intake lter (6).
  Mount the air intake lter (6) by turning it clockwise.
  Beschrijving Nederlands
  De haarföhn is ontworpen voor het droogblazen van uw haar.
  1. Aan/uit-schakelaar
  2. Temperatuurschakelaar
  3. Koudeluchtknop
  4. Handgreep
  5. Luchtstroomuitlaat
  6. Luchtinlaatlter
  7. Mondstuk
  8. Diuser
  Veiligheid
  Algemene veiligheid
  Lees de handleiding voor gebruik aandachtig door. Bewaar de handleiding voor latere
  raadpleging.
  De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen
  of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door
  verkeerd gebruik van het apparaat.
  Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met
  verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan de
  benodigde ervaring en kennis indien zij onder toezicht staan of instructies krijgen
  over hoe het apparaat op een veilige manier kan worden gebruikt alsook de gevaren
  begrijpen die met het gebruik samenhangen. Kinderen mogen niet met het apparaat
  spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij
  zij onder toezicht staan.
  Voor extra bescherming adviseren we een aardlekschakelaar (RCD) te installeren in de
  elektrische groep die de badkamer van stroom voorziet. Deze aardlekschakelaar (RCD)
  moet een nominale reststroom hebben die niet hoger is dan 30 mA. Raadpleeg uw
  installateur.
  Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat
  niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
  Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een
  beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
  Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat
  niet buitenshuis.
  Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat
  niet voor commerciële doeleinden.
  Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere
  voorzieningen die water bevatten.
  Indien u het apparaat in de badkamer gebruikt, verwijder dan na gebruik de netstekker
  uit het stopcontact. De aanwezigheid van water kan een risico van persoonlijk letsel of
  schade aan het apparaat vormen, zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
  Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.
  Blokkeer de ventilatieopeningen niet.
  Steek geen vreemde voorwerpen in de ventilatieopeningen.
  Gebruik het apparaat niet met een hogere blaaskracht of een hogere
  temperatuurinstelling dan noodzakelijk.
  Houd het apparaat tijdens gebruik in beweging om beschadiging door verhitting te
  vermijden.
  Houd het apparaat niet te dicht bij uw haar.
  Richt de luchtuitlaat niet direct op uw hoofdhuid.
  Elektrische veiligheid
  Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus
  om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
  Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich
  problemen voordoen.
  Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect is.
  Indien het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect is, moet het onderdeel
  door de fabrikant of een erkend servicecentrum worden vervangen.
  Controleer voor gebruik altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning op
  het typeplaatje van het apparaat.
  Verplaats het apparaat niet door aan het netsnoer te trekken. Zorg ervoor dat het
  netsnoer niet in de war kan geraken.
  Dompel het apparaat, het netsnoer of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoen.
  Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl de netstekker op de netvoeding is
  aangesloten.
  Assemblage
  Het mondstuk (7) concentreert de luchtstroom op een kleine ruimte en maakt het haar
  glad voor een zachte, glanzende stijl. De diuser (8) zorgt ervoor dat uw haar dikker lijkt
  en maakt zachte golven voor een meer verwarde look.
  Druk het accessoire op de luchtstroomuitlaat (5) totdat het op zijn plaats klikt.
  Gebruik
  Eerste gebruik
  Opmerking: Indien u het apparaat voor de eerste keer inschakelt, kan gedurende korte tijd
  een lichte rookontwikkeling ontstaan en een karakteristieke geur vrijkomen. Dit is normaal.
  In- en uitschakelen
  Zet de aan/uit-schakelaar (1) in één van de volgende standen om het apparaat in te
  schakelen:
  Zet voor een lagere blaaskracht de aan/uit-schakelaar (1) in stand “B”.
  Zet voor een hogere blaaskracht de aan/uit-schakelaar (1) in stand “C”.
  Zet de aan/uit-schakelaar (1) in stand A” om het apparaat uit te schakelen.
  De temperatuur instellen
  Zet voor een lage temperatuur de temperatuurschakelaar (2) in stand A.
  Zet voor een gemiddelde temperatuur de temperatuurschakelaar (2) in stand “B”.
  Zet voor een hoge temperatuur de temperatuurschakelaar (2) in stand “C”.
  Koudeluchtfunctie
  De koudeluchtfunctie zorgt ervoor dat het apparaat tijdelijk een koudere luchtstroom
  geeft. De koudeluchtfunctie kan worden gebruikt voor het afwerken van uw kapsel of
  voor het stijlen van kwetsbaar, beschadigd, overmatig behandeld of gepermanent haar.
  Houd de koudeluchtknop (3) ingedrukt om de koudeluchtfunctie op een willekeurig
  moment te activeren.
  Laat de koudeluchtknop (3) los om de koudeluchtfunctie te deactiveren.
  Reiniging en onderhoud
  Waarschuwing!
  Schakel voor reiniging en onderhoud altijd het apparaat uit, verwijder de netstekker
  uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
  Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
  Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
  Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang
  het dan door een nieuw apparaat.
  Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoen.
  Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, droge doek.
  Reinig de luchtstroomuitlaat met een jne borstel.
  Het luchtinlaatlter reinigen
  Verwijder het luchtinlaatlter (6) door het linksom te draaien.
  Gebruik indien nodig een kleine borstel om stof en afval uit het luchtinlaatlter (6) te
  verwijderen.
  Monteer het luchtinlaatlter (6) door het rechtsom te draaien.
  Beschreibung Deutsch
  Der Haartrockner wurde zum Trockenföhnen Ihrer Haare konstruiert.
  1. Ein-/Aus-Schalter
  2. Temperaturschalter
  3. Kaltlufttaste
  4. Handgri
  5. Luftauslass
  6. Lufteinlasslter
  7. Düse
  8. Diusor
  Sicherheit
  Allgemeine Sicherheit
  Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren
  Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
  Der Hersteller ist nicht schadensersatzpichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder
  Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und
  durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes entstanden sind.
  Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten
  physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung
  und Kenntnis verwendet werden, sofern diese Personen beaufsichtigt oder in den
  sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen
  Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und
  Pege seitens des Benutzers darf nur von Kindern durchgeführt werden, wenn diese
  beaufsichtigt werden.
  Zum zusätzlichen Schutz empfehlen wir die Installation eines Fehlerstromschutzschalters
  (FI-Schutzschalter) in dem Stromkreis, der das Badezimmer mit Strom versorgt. Dieser
  Fehlerstromschutzschalter muss einen Nennfehlerstrom haben, der 30 mA nicht
  überschreitet. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat.
  Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für
  den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
  Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät
  beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
  Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät
  nicht im Freien.
  Das Gerät eignet sich nur für den Hausgebrauch. Verwenden Sie das Gerät nicht für
  den gewerblichen Gebrauch.
  Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder
  anderen Behältnissen, die Wasser enthalten.
  Falls Sie das Gerät in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie den Netzstecker nach
  dem Gebrauch aus der Wandsteckdose. Das Vorhandensein von Wasser stellt eine
  Gefahr von Personenverletzungen oder Schäden am Gerät dar, selbst wenn das Gerät
  ausgeschaltet ist.
  Setzen Sie das Gerät keinem Wasser und keiner Feuchtigkeit aus.
  Blockieren Sie nicht die Lüftungsönungen.
  Stecken Sie keine Fremdkörper in die Belüftungsönungen.
  Verwenden Sie das Gerät nicht mit einer stärkeren Blaskraft oder höheren Temperatur
  als erforderlich.
  Halten Sie das Gerät beim Gebrauch in Bewegung, um Schäden durch Hitzeeinwirkung
  zu vermeiden.
  Halten Sie das Gerät nicht zu nahe an Ihrem Haar.
  Richten Sie den Luftauslass nicht direkt auf die Kopfhaut.
  Elektrische Sicherheit
  Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei
  erforderlichen Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker
  geönet werden.
  Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von
  anderen Geräten.
  Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt
  oder defekt ist. Ist das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt, muss
  das Netzkabel oder der Netzstecker vom Hersteller oder einem autorisierten Service-
  Partner erneuert werden.
  Vergewissern Sie sich stets vor dem Gebrauch, dass die Netzspannung mit der
  Spannung auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmt.
  Bewegen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Netzkabel. Achten Sie darauf, dass sich
  das Netzkabel nicht verwickeln kann.
  Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in Wasser oder
  andere Flüssigkeiten ein.
  Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während der Netzstecker mit dem
  Stromnetz verbunden ist.
  Zusammenbau
  Die Düse (7) bündelt den Luftstrom auf eine kleine Fläche und glättet das Haar. Der
  Diuser (8) lässt Ihr Haar dicker erscheinen und sorgt für leichte Wellen für ein etwas
  zerzausteres Styling.
  Schieben Sie das Zubehör auf den Luftauslass (5), bis es in seiner Lage einrastet.
  Gebrauch
  Erstgebrauch
  Hinweis: Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, kann es etwas Rauch ausstoßen und
  eine kurze Zeit einen charakteristischen Geruch entwickeln. Dies ist ein normaler Vorgang.
  Ein- und Ausschalten
  Um das Gerät einzuschalten, stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter (1) auf eine der folgenden
  Positionen:
  Um die Blaskraft zu verringern, stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter (1) auf Position “B”.
  Um die Blaskraft zu erhöhen, stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter (1) auf Position “C”.
  Um das Gerät auszuschalten, stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter (1) auf Position A.
  Einstellen der Temperatur
  Stellen Sie den Temperaturschalter (2) für eine niedrige Temperatur auf Position A”.
  Stellen Sie den Temperaturschalter (2) für eine mittlere Temperatur auf Position “B.
  Stellen Sie den Temperaturschalter (2) für eine hohe Temperatur auf Position “C”.
  Kaltluftfunktion
  Die Kaltluftfunktion ermöglicht es, dass das Gerät kurzzeitig einen kühleren Luftstrom
  liefert. Die Kaltluftfunktion kann verwendet werden, um Ihre Haarstyling abzuschließen
  oder brüchiges, beschädigtes, überstrapaziertes oder dauergewelltes Haar zu stylen.
  Halten Sie die Kaltlufttaste (3) gedrückt, um die Kaltluftfunktion jederzeit zu aktivieren.
  Lassen Sie die Kaltlufttaste (3) los, um die Kaltluftfunktion zu deaktivieren.
  Reinigung und Pege
  Warnung!
  Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pege immer aus, ziehen Sie den
  Netzstecker aus der Wandsteckdose und warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
  Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
  Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
  Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet,
  tauschen Sie es gegen ein neues aus.
  Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
  Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch.
  Reinigen Sie den Luftauslass mit einer feinen Bürste.
  Reinigung des Lufteinlasslters
  Entfernen Sie den Lufteinlasslter (6) durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.
  Verwenden Sie ggf. eine kleine Bürste, um Staub und Schmutz vom Lufteinlasslter (6)
  zu beseitigen.
  Bringen Sie den Lufteinlasslter (6) durch Drehen im Uhrzeigersinn an.
  Descripción Español
  El secador se ha diseñado para secar el cabello.
  1. Interruptor de encendido/apagado
  2. Interruptor de temperatura
  3. Botón de aire frío
  4. Mango
  5. Salida de ujo de aire
  6. Filtro de entrada de aire
  7. Boquilla
  8. Difusor
  Seguridad
  Seguridad general
  Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura
  necesidad.
  El fabricante no es responsable de daños consecuentes o de daños en la propiedad o
  en las personas causados por no seguir estas instrucciones de seguridad y por un uso
  inadecuado de este dispositivo.
  El dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con
  capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia
  ni conocimientos, si son supervisados o instruidos en el uso del dispositivo de
  forma segura y entienden los riesgos implicados. Los niños no pueden jugar con el
  dispositivo. Los niños no podrán realizar la limpieza ni el mantenimiento reservado al
  usuario a menos que cuenten con supervisión.
  En caso de necesitar protección adicional, le recomendamos instalar un dispositivo de
  corriente residual (DCR) en el circuito eléctrico que alimenta el baño. Este DCR debe
  tener una corriente de funcionamiento residual nominal no superior a 30mA. Pida
  asesoramiento a su instalador.
  Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una
  nalidad distinta a la descrita en el manual.
  No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el
  dispositivo ha sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.
  El dispositivo sólo es apto para uso en interiores. No utilice el dispositivo en exteriores.
  El dispositivo sólo es apto para uso doméstico. No utilice el dispositivo con nes
  comerciales.
  No utilice el dispositivo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que
  contengan agua.
  Si utiliza el dispositivo en un baño, retire el enchufe de red de la toma de pared tras el
  uso. La presencia de agua puede provocar un riesgo de lesiones personales o daños al
  dispositivo, incluso cuando éste está apagado.
  No exponga el dispositivo al agua ni a la humedad.
  No bloquee las aberturas de ventilación.
  No introduzca objetos extraños en las aberturas de ventilación.
  No utilice el dispositivo con una fuerza de soplado superior o un ajuste de temperatura
  superior al necesario.
  Mantenga el dispositivo en movimiento durante el uso para evitar daños debidos al
  calor.
  No sujete el dispositivo demasiado cerca del cabello.
  No dirija la salida de aire directamente al cuero cabelludo.
  Seguridad eléctrica
  Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un
  técnico autorizado cuando necesite reparación.
  Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera
  algún problema.
  No utilice el dispositivo si el cable de red o el enchufe de red está dañado o es
  defectuoso. Si el cable de red o el enchufe de red está dañado o es defectuoso, éste
  debe ser sustituido por el fabricante o un servicio técnico autorizado.
  Antes del uso, compruebe siempre que la tensión de red sea la misma que se indica en
  la placa de características del dispositivo.
  No mueva el dispositivo tirando del cable de red. Asegúrese de que el cable de red no
  se enrede.
  No sumerja el dispositivo, el cable de red o el enchufe de red en agua ni otros líquidos.
  No deje el dispositivo desatendido cuando el enchufe de red esté conectado al
  suministro de red.
  Montaje
  La boquilla (7) concentra el ujo de aire en una zona reducida y alisa el cabello para lograr
  un estilo más lacio. El difusor (8) hace que el cabello parezca más grueso y consigue
  ondas suaves para un aspecto más despeinado.
  Introduzca el accesorio en la salida de ujo de aire (5) hasta que encaje en su posición.
  Uso
  Uso inicial
  Nota: Si enciende el dispositivo por primera vez, éste puede desprender un poco de
  humo y un olor característico durante un breve periodo. Esto es algo normal.
  Encendido y apagado
  Para encender el dispositivo, sitúe el interruptor de encendido/apagado (1) en una de
  las siguientes posiciones:
  Para una fuerza de soplado menor, sitúe el interruptor de encendido/apagado (1)
  en la posición “B”.
  Para una fuerza de soplado mayor, sitúe el interruptor de encendido/apagado (1)
  enla posición “C”.
  Para apagar el dispositivo, sitúe el interruptor de encendido/apagado (1) en la posición A.
  Ajuste de la temperatura
  Para una temperatura baja, sitúe el interruptor de temperatura (2) en la posición A”.
  Para una temperatura media, sitúe el interruptor de temperatura (2) en la posición “B”.
  Para una temperatura alta, sitúe el interruptor de temperatura (2) en la posición “C”.
  Función de aire frío
  La función de aire frío garantiza que el dispositivo proporcione temporalmente un ujo
  de aire más frío. La función de aire frío puede utilizarse para nalizar su peinado o para
  peinar cabello frágil, dañado, estropeado o permanentado.
  Mantenga pulsado el botón de aire frío (3) para activar la función de aire frío en
  cualquier momento.
  Suelte el botón de aire frío (3) para desactivar la función de aire frío.
  Limpieza y mantenimiento
  ¡Advertencia!
  Antes de la limpieza o el mantenimiento, apague siempre el dispositivo, retire el
  enchufe de red de la toma de pared y espere hasta que se haya enfriado el dispositivo.
  No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
  No limpie el interior del dispositivo.
  No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente,
  sustitúyalo por uno nuevo.
  No sumerja el dispositivo en agua ni otros líquidos.
  Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido.
  Limpie la salida de ujo de aire con un cepillo no.
  Limpieza del ltro de entrada de aire
  Quite el ltro de entrada de aire (6) girándolo en el sentido contrario a las agujas del
  reloj.
  Si fuera necesario, utilice un cepillo pequeño para eliminar el polvo y la suciedad del
  ltro de entrada de aire (6).
  Monte el ltro de entrada de aire (6) girándolo en el sentido de las agujas del reloj.
  Description Français
  Le sèche-cheveux a été conçu pour sécher vos cheveux en les souant.
  1. Commutateur marche/arrêt
  2. Interrupteur de température
  3. Bouton air froid
  4. Poignée
  5. Sortie d’air
  6. Filtre d’entrée d’air
  7. Buse
  8. Diuseur
  Sécurité
  Sécurité générale
  Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence
  ultérieure.
  Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures consécutifs
  causés par le non-respect des consignes de sécurité et d’une utilisation inappropriée
  de l’appareil.
  L’appareil peut être utilisé par des enfants 8 ans ou plus et des personnes présentant
  des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites, voire ne disposant
  pas des connaissances et de l’expérience nécessaires en cas de surveillance ou
  d’instructions sur l’usage de l’appareil en toute sécurité et de compréhension des
  risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et la
  maintenance ne doivent pas être eectués par des enfants sans supervision.
  Par mesure de protection additionnelle, nous vous conseillons d’installer un dispositif
  de courant résiduel (RCD) dans le circuit électrique d’alimentation en électricité de
  la salle de bains. Ce RCD doit bénécier d’un courant nominal de service résiduel
  n’excédant pas 30mA. Contactez votre installateur si vous souhaitez être conseillé.
  Utilisez l’appareil uniquement pour son usage prévu. N’utilisez pas l’appareil à d’autres
  ns que celles décrites dans le manuel.
  N’utilisez pas l’appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse.
  Sil’appareil est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.
  L’appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur. N’utilisez pas
  l’appareil à l’extérieur.
  L’appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique. N’utilisez pas l’appareil
  à des ns commerciales.
  N’utilisez pas l’appareil à proximité d’une baignoire, d’une douche, d’un lavabo ou
  d’autres récipients contenant de l’eau.
  Si vous utilisez l’appareil dans une salle de bains, débranchez la che secteur de la
  prise murale après usage. La présence d’eau est un facteur de risque de blessure ou de
  dégâts pour l’appareil, même s’il est éteint.
  N’exposez pas l’appareil à l’eau ni à l’humidité.
  Ne bloquez aucune des ouvertures de ventilation.
  N’insérez pas de corps étrangers dans les ouvertures de ventilation.
  N’utilisez pas l’appareil avec un réglage de température ou de force de souerie
  supérieur à celui requis.
  Maintenez l’appareil en mouvement pendant l’utilisation pour éviter tout dégât dû à
  la chaleur.
  Ne maintenez pas l’appareil trop près de vos cheveux.
  Ne dirigez pas la sortie d’air directement sur le cuir chevelu.
  Sécurité électrique
  Pour réduire le risque de choc électrique, cet appareil doit être ouvert uniquement par
  un technicien qualié si une réparation s’impose.
  Débranchez l’appareil et les autres équipements du secteur s’il y a un problème.
  N’utilisez pas l’appareil si le cordon d’alimentation ou la che secteur est endommagé
  ou défectueux. Si le cordon d’alimentation ou la che secteur est endommagé ou
  défectueux, il doit être remplacé par le fabricant ou par un réparateur agréé.
  Avant toute utilisation, vériez que la tension du secteur correspond à celle indiquée
  sur la plaque signalétique de l’appareil.
  Ne déplacez pas l’appareil en le tirant par le cordon d’alimentation. Assurez-vous que
  le cordon d’alimentation ne s’enchevêtre pas.
  N’immergez pas l’appareil, le cordon d’alimentation ou la che secteur dans l’eau ou
  d’autres liquides.
  Ne laissez pas l’appareil sans surveillance si la che secteur est branchée.
  Assemblage
  La buse (7) concentre le ux d’air sur une petite surface et lisse le cheveu pour lui orir un
  aspect plus brillant. Le diuseur (8) donne à vos cheveux une apparence plus épaisse et
  légèrement ondulée pour un look plus ébourié.
  Enfoncez l’accessoire sur la sortie d’air (5) pour l’enclencher.
  Usage
  Utilisation initiale
  Remarque: Pour sa première mise en marche, l’appareil peut émettre une légère fumée
  et une odeur caractéristique pendant une période brève. C’est normal.
  Mise en marche et arrêt
  Pour mettre l’appareil en marche, positionnez l’interrupteur marche/arrêt (1) comme suit :
  Pour une force de souerie faible, positionnez l’interrupteur marche/arrêt (1) sur ‘B’.
  Pour une force de souerie plus importante, positionnez l’interrupteur marche/arrêt (1)
  sur ‘C’.
  Pour éteindre l’appareil, positionnez l’interrupteur marche/arrêt (1) sur A.
  Réglage de la température
  Pour une température faible, positionnez l’interrupteur de température (2) sur A”.
  Pour une température moyenne, positionnez l’interrupteur de température (2) sur “B”.
  Pour une température élevée, positionnez l’interrupteur de température (2) sur “C.
  Fonction air froid
  La fonction air froid assure que l’appareil fournit temporairement un ux d’air plus froid.
  La fonction air froid peut servir pour la nition de votre coiure, voire pour coier des
  cheveux fragiles, endommagés, souvent traités ou permanentés.
  Maintenez le bouton air froid (3) enfoncé pour activer la fonction air froid à tout moment.
  Relâchez le bouton air froid (3) pour désactiver la fonction air froid.
  Nettoyage et maintenance
  Avertissement !
  Avant le nettoyage ou l’entretien, arrêtez toujours l’appareil, débranchez la che
  secteur de la prise murale et attendez que l’appareil refroidisse.
  N’utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
  Ne nettoyez pas l’intérieur de l’appareil.
  Ne tentez pas de réparer l’appareil. Si l’appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
  Ne plongez pas l’appareil dans l’eau ou autres liquides.
  Nettoyez l’extérieur de l’appareil avec un chion doux et humide.
  Nettoyez la sortie d’air avec une brosse ne.
  Nettoyage du ltre d’entrée d’air
  Retirez le ltre d’entrée d’air (6) en le faisant tourner dans le sens antihoraire.
  Si nécessaire, utilisez une petite brosse pour éliminer les poussières et débris du ltre
  d’entrée d’air (6).
  Montez le ltre d’entrée d’air (6) en le faisant tourner dans le sens horaire.
  Descrizione Italiano
  L’asciugacapelli è stato progettato per asciugare i capelli.
  1. Interruttore on/o
  2. Interruttore della temperatura
  3. Pulsante aria fredda
  4. Impugnatura
  5. Bocca di uscita dell’aria
  6. Filtro della presa d’aria
  7. Bocchetta
  8. Diusore
  Sicurezza
  Istruzioni generali
  Leggere il manuale con attenzione prima dell’uso. Conservare il manuale per
  riferimenti futuri.
  Il fabbricante non è responsabile per eventuali danni consequenziali o per danni a
  cose o persone derivati dall’inosservanza delle istruzioni sulla sicurezza o dall’uso
  improprio del dispositivo.
  Il dispositivo può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con
  ridotte capacità siche, sensoriali o mentali, o con mancata esperienza o conoscenza,
  sotto supervisione o dopo avere ricevuto adeguate istruzioni riguardo all’uso in
  sicurezza del dispositivo e avere compreso i pericoli intrinseci nell’uso. I bambini
  non devono giocare con il dispositivo. Le operazioni di pulizia e manutenzione non
  devono essere eettuate da bambini senza supervisione.
  Per un’ulteriore protezione, si consiglia di installare un dispositivo di corrente residua
  (RCD) nel circuito elettrico che fornisce elettricità al bagno. Il dispositivo RCD deve
  avere una corrente operativa residua nominale non superiore a 30 mA. Chiedere un
  consiglio all’installatore.
  Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi
  diversi da quelli descritti nel manuale.
  Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato
  o difettoso, sostituirlo immediatamente.
  Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti interni. Non utilizzare il
  dispositivo all’aperto.
  Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti domestici. Non utilizzare il
  dispositivo per scopi commerciali.
  Non utilizzare il dispositivo in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri
  recipienti contenenti acqua.
  Se il dispositivo viene utilizzato in un bagno, dopo l’uso rimuovere la spina dalla presa
  a parete. La presenza di acqua può comportare il rischio di lesioni personali o danni al
  dispositivo anche quando il dispositivo è spento.
  Non esporre il dispositivo ad acqua o umidità.
  Non ostruire i fori per la ventilazione.
  Non inserire oggetti estranei nelle aperture di ventilazione.
  Non utilizzare il dispositivo con una temperatura o un’intensità di usso maggiore di
  quanto necessario.
  Muovere costantemente il dispositivo durante l’uso per evitare di danneggiare i capelli.
  Non tenere il dispositivo troppo vicino ai capelli.
  Non dirigere la bocca di uscita dell’aria direttamente sul cuoio capelluto.
  Sicurezza elettrica
  Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo
  da un tecnico autorizzato, nel caso sia necessario ripararlo.
  Scollegare il prodotto dall’alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un
  problema.
  Non utilizzare il dispositivo in presenza di danni o difetti al cavo o alla spina di
  alimentazione. Se il cavo o la spina di alimentazione è danneggiato o difettoso, deve
  essere sostituito dal fabbricante o da un centro riparazioni autorizzato.
  Prima dell’uso vericare sempre che la tensione di alimentazione corrisponda a quella
  indicata sulla targhetta nominale del dispositivo.
  Non spostare il dispositivo tirandolo per il cavo di alimentazione. Vericare che il cavo
  non possa aggrovigliarsi.
  Non immergere il dispositivo, il cavo o la spina di alimentazione in acqua o altri liquidi.
  Non lasciare il dispositivo incustodito con la spina collegata alla rete di alimentazione.
  Assemblaggio
  La bocchetta (7) concentra il usso d’aria su una piccola area e consente di creare
  un’acconciatura più liscia. Il diusore (8) conferisce volume ai capelli e crea onde morbide
  per un look più spettinato.
  Premere l’accessorio sulla bocca di uscita del usso d’aria (5) no a farlo scattare in posizione.
  Uso
  Uso iniziale
  Nota: alla prima accensione il dispositivo può emettere per un breve periodo un po’ di
  fumo e un odore caratteristico. È una condizione normale.
  Accensione e spegnimento
  Per accendere il dispositivo, regolare l’interruttore on/o (1) su una delle seguenti posizioni:
  Per unintensità di usso minore, impostare l’interruttore on/o (1) su “B.
  Per unintensità di usso maggiore, impostare l’interruttore on/o (1) su “C”.
  Per spegnere il dispositivo, posizionare l’interruttore on/o (1) su A”.
  Impostazione della temperatura
  Per una temperatura bassa, posizionare l’interruttore della temperatura (2) su A”.
  Per una temperatura media, posizionare l’interruttore della temperatura (2) su “B”.
  Per una temperatura alta, posizionare l’interruttore della temperatura (2) su “C”.
  Funzione aria fredda
  La funzione aria fredda fa in modo che il dispositivo eroghi temporaneamente un usso
  d’aria più freddo. La funzione aria fredda può essere utilizzata per rinire l’acconciatura
  oper modellare capelli fragili, danneggiati, stressati o con permanente.
  Tenere premuto il pulsante dell’aria fredda (3) per attivare la funzione in qualsiasi momento.
  Rilasciare il pulsante dell’aria fredda (3) per disattivare la funzione.
  Pulizia e manutenzione
  Attenzione!
  Prima di qualsiasi intervento di pulizia o manutenzione, spegnere sempre il dispositivo,
  rimuovere la spina dalla presa a parete e attendere che il dispositivo si sia rareddato.
  Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
  Non pulire l’interno del dispositivo.
  Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente,
  sostituirlo con uno nuovo.
  Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi.
  Pulire l’esterno del dispositivo con un panno morbido e umido.
  Pulire la bocca di uscita dell’aria con una spazzola sottile.
  Pulizia del ltro della presa d’aria
  Rimuovere il ltro della presa d’aria (6) ruotandolo in senso antiorario.
  Se necessario, utilizzando una spazzola sottile rimuovere polvere e residui dal ltro (6).
  Installare il ltro della presa d’aria (6) ruotandolo in senso orario.
  Descrição Português
  O secador de cabelo foi concebido para secar o seu cabelo com ar.
  1. Interruptor ligar/desligar
  2. Interruptor da temperatura
  3. Botão de ar frio
  4. Zona de preensão
  5. Saída de ar
  6. Filtro de entrada de ar
  7. Bocal
  8. Difusor
  Segurança
  Segurança geral
  Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para
  consulta futura.
  O fabricante não se responsabiliza por danos indirectos ou por danos em bens o
  pessoas provocados pela inobservância das instruções de segurança e utilização
  indevida do dispositivo.
  O dispositivo pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e
  pessoas com capacidade física, sensorial ou mental diminuída ou falta de experiência
  e conhecimentos caso sejam supervisionadas ou recebam instruçoes relativas à
  utilização do dispositivo de um modo seguro e compreendam os riscos envolvidos.
  As crianças não deverão brincar com o dispositivo. A limpeza e a manutenção pelo
  utilizador não deverão ser realizadas por crianças sem supervisão.
  4
  7
  8
  A
  B
  C
  A
  B
  C
  5
  3
  2
  1
  6
  KN-HC10 / KN-HC40
  Hairdryer
Konig KN-HC40

Besoin d’aide?

Nombre de questions : 0

Vous avez une question sur le KN-HC40 de la marque Konig ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du KN-HC40 de la marque Konig de répondre correctement à votre question.

Consultez gratuitement le manuel de la marque Konig KN-HC40 ici. Ce manuel appartient à la catégorie Sèches cheveux et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 8.7. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Français, Néerlandais, Finlandais, Slovène, Hongrois, Grecque, Slovaque, Turc, Roumain, Tchèque, Russe, Norvégien, Anglais, Polonais, Danois, Portugais, Suédois, Italiën, Espagnol, Allemand, Croate. Vous avez une question sur le KN-HC40 de la marque Konig ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Spécifications du KN-HC40 de la marque Konig

Marque Konig
Modèle KN-HC40
Produit Sèche cheveux
EAN 5412810219032
Langue Français, Néerlandais, Finlandais, Slovène, Hongrois, Grecque, Slovaque, Turc, Roumain, Tchèque, Russe, Norvégien, Anglais, Polonais, Danois, Portugais, Suédois, Italiën, Espagnol, Allemand, Croate
Type de fichier PDF
Puissance
Puissance 2000
représentation / réalisation
Fonction "Air frais"
Fonction Ionique
Design
Couleur du produit Black, Burgundy
Cordon rotatif
Informations sur l'emballage
Poids du paquet 1145
Dimensions du colis (LxPxH) 120 x 295 x 305
Contenu de l'emballage
Embout concentrateur d'air
Diffuseur de jet
Nombre d'embouts 2

Manuels de produits associés

Sèche cheveux Konig

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que vous acceptez l'utilisation des cookies.

En savoir plus