Konig KN-HC50

Konig KN-HC50 mode d'emploi

(1)
 • Description English
  The curling iron has been designed for curling and waving your hair.
  1. On/o switch
  2. On/o indicator
  3. Operating lever
  4. Handgrip
  5. Heating element
  Safety
  General safety
  Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
  The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property
  or persons caused by non-observance of the safety instructions and improper use of
  the device.
  The device can be used by children aged from 8 years and above and persons with
  reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge
  if they have been given supervision or instruction concerning use of the device in a
  safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the device.
  Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
  For additional protection, we advise you to install a residual current device (RCD) in
  the electrical circuit that supplies the bathroom his electricity. This RCD must have a
  rated residual operating current no higher than 30mA. Ask your installer for advice.
  Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other
  purposes than described in the manual.
  Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or
  defective, replace the device immediately.
  The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
  The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial
  purposes.
  Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing
  water.
  If you use the device in a bathroom, remove the mains plug from the wall socket after
  use. The presence of water can cause a risk of personal injury or damage to the device
  even when the device is switched o.
  Do not expose the device to water or moisture.
  Before use, make sure that your hair is fully dry. Hair is most fragile and prone to
  breakage when it is wet.
  Do not bring the device in contact with articial hair.
  Make sure that the heating elements do not touch your skin to avoid skin burns.
  Electrical safety
  To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized
  technician when service is required.
  Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should
  occur.
  Do not use the device if the mains cable or mains plug is damaged or defective. If
  the mains cable or mains plug is damaged or defective, it must be replaced by the
  manufacturer or an authorised repair agent.
  Before use, always check that the mains voltage is the same as the voltage on the
  rating plate of the device.
  Do not move the device by pulling the mains cable. Make sure that the mains cable
  cannot become entangled.
  Do not immerse the device, the mains cable or the mains plug in water or other
  liquids.
  Do not leave the device unattended while the mains plug is connected to the mains
  supply.
  Use
  Initial use
  Note: If you switch on the device for the rst time, the device may emit a little smoke and
  a characteristic smell for a short period. This is normal operation.
  Switching on and o
  To switch on the device, set the on/o switch (1) to the “I“ position. The on/o
  indicator (2) comes on.
  To switch o the device, set the on/o switch (1) to the “O“ position. The on/o
  indicator (2) goes o.
  Hints for use
  Comb your hair out before use.
  Press the operating lever to insert a section of your hair.
  Roll the device up and hold it still for about 10 seconds.
  Press the operating lever to release your hair.
  Curl your hair in sections. If you have thick hair, you must use smaller sections than if
  you have thin hair.
  If you want spiral curls, divide your hair into small sections and move through each
  section a couple of times.
  If you want loose curls, divide your hair into at, larger sections and move through
  each section a couple of times.
  Cleaning and maintenance
  Warning!
  Before cleaning or maintenance, always switch o the device, remove the mains plug
  from the wall socket and wait until the device has cooled down.
  Do not use cleaning solvents or abrasives.
  Do not clean the inside of the device.
  Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it
  with a new device.
  Do not immerse the device in water or other liquids.
  Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.
  Beschrijving Nederlands
  De krultang is ontworpen voor het krullen en golven van uw haar.
  1. Aan/uit-schakelaar
  2. Aan/uit-indicator
  3. Bedieningshendel
  4. Handgreep
  5. Verwarmingselement
  Veiligheid
  Algemene veiligheid
  Lees de handleiding voor gebruik aandachtig door. Bewaar de handleiding voor latere
  raadpleging.
  De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen
  of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door
  verkeerd gebruik van het apparaat.
  Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met
  verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan de
  benodigde ervaring en kennis indien zij onder toezicht staan of instructies krijgen
  over hoe het apparaat op een veilige manier kan worden gebruikt alsook de gevaren
  begrijpen die met het gebruik samenhangen. Kinderen mogen niet met het apparaat
  spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij
  zij onder toezicht staan.
  Voor extra bescherming adviseren we een aardlekschakelaar (RCD) te installeren in de
  elektrische groep die de badkamer van stroom voorziet. Deze aardlekschakelaar (RCD) moet
  een nominale reststroom hebben die niet hoger is dan 30 mA. Raadpleeg uw installateur.
  Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat
  niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
  Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een
  beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
  Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat
  niet buitenshuis.
  Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat
  niet voor commerciële doeleinden.
  Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere
  voorzieningen die water bevatten.
  Indien u het apparaat in de badkamer gebruikt, verwijder dan na gebruik de netstekker
  uit het stopcontact. De aanwezigheid van water kan een risico van persoonlijk letsel of
  schade aan het apparaat vormen, zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
  Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.
  Zorg er voor gebruik voor dat uw haar volledig droog. Haar is het meest kwetsbaar en
  breekbaar wanneer het nat is.
  Breng het apparaat niet in contact met kunsthaar.
  Zorg ervoor dat de verwarmingselementen uw huid niet aanraken om brandwonden
  te voorkomen.
  Elektrische veiligheid
  Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus
  om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
  Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich
  problemen voordoen.
  Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect is.
  Indien het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect is, moet het onderdeel
  door de fabrikant of een erkend servicecentrum worden vervangen.
  Controleer voor gebruik altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning op
  het typeplaatje van het apparaat.
  Verplaats het apparaat niet door aan het netsnoer te trekken. Zorg ervoor dat het
  netsnoer niet in de war kan geraken.
  Dompel het apparaat, het netsnoer of de netstekker niet onder in water of andere
  vloeistoen.
  Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl de netstekker op de netvoeding is
  aangesloten.
  Gebruik
  Eerste gebruik
  Opmerking: Indien u het apparaat voor de eerste keer inschakelt, kan gedurende korte tijd
  een lichte rookontwikkeling ontstaan en een karakteristieke geur vrijkomen. Dit is normaal.
  In- en uitschakelen
  Zet de aan/uit-schakelaar (1) in de “I”-stand om het apparaat in te schakelen.
  De aan/uit-indicator (2) gaat aan.
  Zet de aan/uit-schakelaar (1) in de “O”-stand om het apparaat uit te schakelen.
  De aan/uit-indicator (2) gaat uit.
  Aanwijzingen voor gebruik
  Kam uw haar uit voor gebruik.
  Druk de bedieningshendel in om een deel van uw haar te behandelen.
  Rol het apparaat omhoog en houd het ongeveer 10 seconden stil.
  Druk de bedieningshendel in om uw haar los te halen.
  Krull uw haar in delen. Gebruik bij dik haar kleinere delen dan bij dun haar.
  Verdeel voor spiraalkrullen uw haar in kleine delen en beweeg door ieder deel een
  aantal keer.
  Verdeel voor losse krullen uw haar in platte, grotere delen en beweeg door ieder deel
  een aantal keer.
  Reiniging en onderhoud
  Waarschuwing!
  Schakel voor reiniging en onderhoud altijd het apparaat uit, verwijder de netstekker
  uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
  Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
  Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
  Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang
  het dan door een nieuw apparaat.
  Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoen.
  Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, droge doek.
  Beschreibung Deutsch
  Der Lockenstab wurde konstruiert, um Ihrem Haar Locken und Wellen zu verleihen.
  1. Ein-/Aus-Schalter
  2. Ein-/Aus-Anzeige
  3. Betätigungshebel
  4. Handgri
  5. Heizelement
  Sicherheit
  Allgemeine Sicherheit
  Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren
  Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
  Der Hersteller ist nicht schadensersatzpichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder
  Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und
  durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes entstanden sind.
  Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten
  physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung
  und Kenntnis verwendet werden, sofern diese Personen beaufsichtigt oder in den
  sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen
  Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und
  Pege seitens des Benutzers darf nur von Kindern durchgeführt werden, wenn diese
  beaufsichtigt werden.
  Zum zusätzlichen Schutz empfehlen wir die Installation eines
  Fehlerstromschutzschalters (FI-Schutzschalter) in dem Stromkreis, der das Badezimmer
  mit Strom versorgt. Dieser Fehlerstromschutzschalter muss einen Nennfehlerstrom
  haben, der 30 mA nicht überschreitet. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat.
  Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für
  den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
  Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät
  beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
  Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät
  nicht im Freien.
  Das Gerät eignet sich nur für den Hausgebrauch. Verwenden Sie das Gerät nicht für
  den gewerblichen Gebrauch.
  Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder
  anderen Behältnissen, die Wasser enthalten.
  Falls Sie das Gerät in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie den Netzstecker nach
  dem Gebrauch aus der Wandsteckdose. Das Vorhandensein von Wasser stellt eine
  Gefahr von Personenverletzungen oder Schäden am Gerät dar, selbst wenn das Gerät
  ausgeschaltet ist.
  Setzen Sie das Gerät keinem Wasser und keiner Feuchtigkeit aus.
  Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass Ihr Haar vollkommen trocken ist. Haar im
  nassen Zustand ist äußerst brüchig und anfällig.
  Bringen Sie das Gerät nicht mit künstlichem Haar in Kontakt.
  Achten Sie darauf, dass die Heizelemente nicht Ihre Haut berühren, um Hautverbrennungen
  zu vermeiden.
  Elektrische Sicherheit
  Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei
  erforderlichen Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker
  geönet werden.
  Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von
  anderen Geräten.
  Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt
  oder defekt ist. Ist das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt, muss
  das Netzkabel oder der Netzstecker vom Hersteller oder einem autorisierten Service-
  Partner erneuert werden.
  Vergewissern Sie sich stets vor dem Gebrauch, dass die Netzspannung mit der
  Spannung auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmt.
  Bewegen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Netzkabel. Achten Sie darauf, dass sich
  das Netzkabel nicht verwickeln kann.
  Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in Wasser oder
  andere Flüssigkeiten ein.
  Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während der Netzstecker mit dem
  Stromnetz verbunden ist.
  Gebrauch
  Erstgebrauch
  Hinweis: Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, kann es etwas Rauch ausstoßen und
  eine kurze Zeit einen charakteristischen Geruch entwickeln. Dies ist ein normaler Vorgang.
  Ein- und Ausschalten
  Um das Gerät einzuschalten, stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter (1) auf Position “I”. Die
  Ein-/Aus-Anzeige (2) leuchtet auf.
  Um das Gerät auszuschalten, stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter (1) auf Position “O”. Die
  Ein-/Aus-Anzeige (2) erlischt.
  Gebrauchshinweise
  Kämmen Sie Ihr Haar vor dem Gebrauch des Geräts durch.
  Drücken Sie auf den Betätigungshebel, um einen Teilabschnitt Ihres Haars einzulegen.
  Rollen Sie das Gerät nach oben und halten Sie es ca. 10 Sekunden still.
  Drücken Sie auf den Betätigungshebel, um Ihr Haar freizugeben.
  Locken Sie Ihr Haar in Abschnitten. Falls Sie dickes Haar haben, müssen Sie kleinere
  Haarabschnitte als bei dünnem Haar verwenden.
  Falls Sie Spirallocken wünschen, teilen Sie Ihr Haar in kleine Abschnitte auf und
  bewegen Sie sich mehrmals durch jeden Haarabschnitt.
  Falls Sie lockere Locken wünschen, teilen Sie Ihr Haar in ache, größere Abschnitte auf
  und bewegen Sie sich mehrmals durch jeden Haarabschnitt.
  Reinigung und Pege
  Warnung!
  Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pege immer aus, ziehen Sie den
  Netzstecker aus der Wandsteckdose und warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
  Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
  Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
  Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet,
  tauschen Sie es gegen ein neues aus.
  Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
  Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch.
  Descripción Español
  El rizador se ha diseñado para rizar y ondular el cabello.
  1. Interruptor de encendido/apagado
  2. Indicador de encendido/apagado
  3. Palanca de funcionamiento
  4. Mango
  5. Resistencia
  Seguridad
  Seguridad general
  Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura
  necesidad.
  El fabricante no es responsable de daños consecuentes o de daños en la propiedad o
  en las personas causados por no seguir estas instrucciones de seguridad y por un uso
  inadecuado de este dispositivo.
  El dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con
  capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia
  ni conocimientos, si son supervisados o instruidos en el uso del dispositivo de
  forma segura y entienden los riesgos implicados. Los niños no pueden jugar con el
  dispositivo. Los niños no podrán realizar la limpieza ni el mantenimiento reservado al
  usuario a menos que cuenten con supervisión.
  En caso de necesitar protección adicional, le recomendamos instalar un dispositivo de
  corriente residual (DCR) en el circuito eléctrico que alimenta el baño. Este DCR debe
  tener una corriente de funcionamiento residual nominal no superior a 30mA. Pida
  asesoramiento a su instalador.
  Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una
  nalidad distinta a la descrita en el manual.
  No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el
  dispositivo ha sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.
  El dispositivo sólo es apto para uso en interiores. No utilice el dispositivo en exteriores.
  El dispositivo sólo es apto para uso doméstico. No utilice el dispositivo con nes
  comerciales.
  No utilice el dispositivo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que
  contengan agua.
  Si utiliza el dispositivo en un baño, retire el enchufe de red de la toma de pared tras el
  uso. La presencia de agua puede provocar un riesgo de lesiones personales o daños al
  dispositivo, incluso cuando éste está apagado.
  No exponga el dispositivo al agua ni a la humedad.
  Antes del uso, asegúrese de que el cabello esté totalmente seco. El cabello es más
  frágil y propenso a romperse cuando está mojado.
  No ponga el dispositivo en contacto con cabello articial.
  Asegúrese de que las resistencias no toquen la piel para evitar quemaduras cutáneas.
  Seguridad eléctrica
  Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un
  técnico autorizado cuando necesite reparación.
  Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera
  algún problema.
  No utilice el dispositivo si el cable de red o el enchufe de red está dañado o es
  defectuoso. Si el cable de red o el enchufe de red está dañado o es defectuoso, éste
  debe ser sustituido por el fabricante o un servicio técnico autorizado.
  Antes del uso, compruebe siempre que la tensión de red sea la misma que se indica en
  la placa de características del dispositivo.
  No mueva el dispositivo tirando del cable de red. Asegúrese de que el cable de red no
  se enrede.
  No sumerja el dispositivo, el cable de red o el enchufe de red en agua ni otros líquidos.
  No deje el dispositivo desatendido cuando el enchufe de red esté conectado al
  suministro de red.
  Uso
  Uso inicial
  Nota: Si enciende el dispositivo por primera vez, éste puede desprender un poco de
  humo y un olor característico durante un breve periodo. Esto es algo normal.
  Encendido y apagado
  Para encender el dispositivo, sitúe el interruptor de encendido/apagado (1) en la
  posición “I“. El indicador de encendido/apagado (2) se enciende.
  Para apagar el dispositivo, sitúe el interruptor de encendido/apagado (1) en la
  posición “O“. El indicador de encendido/apagado (2) se apaga.
  Consejos de uso
  Péinese el cabello antes del uso.
  Presione la palanca de funcionamiento para introducir un mechón de cabello.
  Gire el dispositivo hacia arriba y manténgalo durante unos 10 segundos.
  Presione la palanca de funcionamiento para soltar el cabello.
  Rice el cabello en mechones. Si tiene el cabello grueso, debe utilizar mechones más
  pequeños que si tiene el cabello no.
  Si desea rizos en espiral, divida el cabello en pequeños mechones y muévase por cada
  mechón un par de veces.
  Si desea rizos sueltos, divida el cabello en mechones planos más grandes y muévase
  por cada mechón un par de veces.
  Limpieza y mantenimiento
  ¡Advertencia!
  Antes de la limpieza o el mantenimiento, apague siempre el dispositivo, retire el
  enchufe de red de la toma de pared y espere hasta que se haya enfriado el dispositivo.
  No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
  No limpie el interior del dispositivo.
  No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente,
  sustitúyalo por uno nuevo.
  No sumerja el dispositivo en agua ni otros líquidos.
  Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido.
  Description Français
  Le fer à friser a été conçu pour friser et onduler vos cheveux.
  1. Commutateur marche/arrêt
  2. Témoin marche/arrêt
  3. Levier d’utilisation
  4. Poignée
  5. Élément chauant
  Sécurité
  Sécurité générale
  Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence
  ultérieure.
  Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures consécutifs
  causés par le non-respect des consignes de sécurité et d’une utilisation inappropriée
  de l’appareil.
  L’appareil peut être utilisé par des enfants 8 ans ou plus et des personnes présentant
  des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites, voire ne disposant
  pas des connaissances et de l’expérience nécessaires en cas de surveillance ou
  d’instructions sur l’usage de l’appareil en toute sécurité et de compréhension des
  risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et la
  maintenance ne doivent pas être eectués par des enfants sans supervision.
  Par mesure de protection additionnelle, nous vous conseillons d’installer un dispositif
  de courant résiduel (RCD) dans le circuit électrique d’alimentation en électricité de
  la salle de bains. Ce RCD doit bénécier d’un courant nominal de service résiduel
  n’excédant pas 30mA. Contactez votre installateur si vous souhaitez être conseillé.
  Utilisez l’appareil uniquement pour son usage prévu. N’utilisez pas l’appareil à d’autres
  ns que celles décrites dans le manuel.
  N’utilisez pas l’appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse.
  Sil’appareil est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.
  L’appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur. N’utilisez pas
  l’appareil à l’extérieur.
  L’appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique. N’utilisez pas l’appareil
  à des ns commerciales.
  N’utilisez pas l’appareil à proximité d’une baignoire, d’une douche, d’un lavabo ou
  d’autres récipients contenant de l’eau.
  Si vous utilisez l’appareil dans une salle de bains, débranchez la che secteur de la
  prise murale après usage. La présence d’eau est un facteur de risque de blessure ou de
  dégâts pour l’appareil, même s’il est éteint.
  N’exposez pas l’appareil à l’eau ni à l’humidité.
  Avant l’utilisation, assurez-vous que vos cheveux sont complètement secs. Les
  cheveux sont plus fragiles et susceptibles de se casser lorsquils sont mouillés.
  Ne mettez pas l’appareil en contact avec des cheveux articiels.
  Assurez-vous que les éléments chauants n’entrent pas en contact avec votre peau
  pour éviter de la brûler.
  Sécurité électrique
  Pour réduire le risque de choc électrique, cet appareil doit être ouvert uniquement par
  un technicien qualié si une réparation simpose.
  Débranchez l’appareil et les autres équipements du secteur s’il y a un problème.
  N’utilisez pas l’appareil si le cordon d’alimentation ou la che secteur est endommagé
  ou défectueux. Si le cordon d’alimentation ou la che secteur est endommagé ou
  défectueux, il doit être remplacé par le fabricant ou par un réparateur agréé.
  Avant toute utilisation, vériez que la tension du secteur correspond à celle indiquée
  sur la plaque signalétique de l’appareil.
  Ne déplacez pas l’appareil en le tirant par le cordon d’alimentation. Assurez-vous que
  le cordon d’alimentation ne s’enchevêtre pas.
  N’immergez pas l’appareil, le cordon d’alimentation ou la che secteur dans l’eau ou
  d’autres liquides.
  Ne laissez pas l’appareil sans surveillance si la che secteur est branchée.
  Usage
  Utilisation initiale
  Remarque: Pour sa première mise en marche, l’appareil peut émettre une légère fumée
  et une odeur caractéristique pendant une période brève. C’est normal.
  Mise en marche et arrêt
  Pour mettre l’appareil en marche, positionnez l’interrupteur marche/arrêt (1) sur “I“.
  Le témoin marche/arrêt (2) s’allume.
  Pour éteindre l’appareil, positionnez l’interrupteur marche/arrêt (1) sur “O“.
  Le témoin marche/arrêt (2) s’éteint.
  Conseils d’usage
  Peignez vos cheveux avant usage.
  Appuyez sur le levier d’utilisation pour insérer une section de votre chevelure.
  Enroulez l’appareil et maintenez-le immobile pendant environ 10 secondes.
  Appuyez sur le levier d’utilisation pour libérer vos cheveux.
  Frisez vos cheveux par sections. Si vous avez les cheveux épais, procédez par sections
  plus petites que si vos cheveux sont ns.
  Si vous voulez des boucles en spirale, divisez votre chevelure en petites sections et
  frisez chacune une ou deux fois.
  Si vous voulez des boucles libres, divisez votre chevelure en sections plates et plus
  grandes et frisez chacune une ou deux fois.
  Nettoyage et maintenance
  Avertissement !
  Avant le nettoyage ou l’entretien, arrêtez toujours l’appareil, débranchez la che
  secteur de la prise murale et attendez que l’appareil refroidisse.
  N’utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
  Ne nettoyez pas l’intérieur de l’appareil.
  Ne tentez pas de réparer l’appareil. Si l’appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
  Ne plongez pas l’appareil dans l’eau ou autres liquides.
  Nettoyez l’extérieur de l’appareil avec un chion doux et humide.
  Descrizione Italiano
  L’arricciacapelli è stato progettato per arricciare e modellare i capelli.
  1. Interruttore on/o
  2. Indicatore on/o
  3. Leva di apertura
  4. Impugnatura
  5. Elemento riscaldante
  Sicurezza
  Istruzioni generali
  Leggere il manuale con attenzione prima dell’uso. Conservare il manuale per riferimenti
  futuri.
  Il fabbricante non è responsabile per eventuali danni consequenziali o per danni a
  cose o persone derivati dall’inosservanza delle istruzioni sulla sicurezza o dall’uso
  improprio del dispositivo.
  Il dispositivo può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con
  ridotte capacità siche, sensoriali o mentali, o con mancata esperienza o conoscenza,
  sotto supervisione o dopo avere ricevuto adeguate istruzioni riguardo all’uso in
  sicurezza del dispositivo e avere compreso i pericoli intrinseci nell’uso. I bambini
  non devono giocare con il dispositivo. Le operazioni di pulizia e manutenzione non
  devono essere eettuate da bambini senza supervisione.
  Per un’ulteriore protezione, si consiglia di installare un dispositivo di corrente residua
  (RCD) nel circuito elettrico che fornisce elettricità al bagno. Il dispositivo RCD deve
  avere una corrente operativa residua nominale non superiore a 30 mA. Chiedere un
  consiglio all’installatore.
  Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi
  diversi da quelli descritti nel manuale.
  Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato
  o difettoso, sostituirlo immediatamente.
  Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti interni. Non utilizzare il dispositivo
  all’aperto.
  Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti domestici. Non utilizzare il
  dispositivo per scopi commerciali.
  Non utilizzare il dispositivo in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri
  recipienti contenenti acqua.
  Se il dispositivo viene utilizzato in un bagno, dopo l’uso rimuovere la spina dalla presa
  a parete. La presenza di acqua può comportare il rischio di lesioni personali o danni al
  dispositivo anche quando il dispositivo è spento.
  Non esporre il dispositivo ad acqua o umidità.
  Prima dell’uso, assicurarsi che i capelli siano completamente asciutti. I capelli sono più
  fragili e soggetti a rottura quando sono bagnati.
  Non portare il dispositivo a contatto con capelli articiali.
  Per evitare ustioni, assicurarsi che gli elementi riscaldanti non tocchino la pelle.
  Sicurezza elettrica
  Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo
  da un tecnico autorizzato, nel caso sia necessario ripararlo.
  Scollegare il prodotto dall’alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema.
  Non utilizzare il dispositivo in presenza di danni o difetti al cavo o alla spina di
  alimentazione. Se il cavo o la spina di alimentazione è danneggiato o difettoso, deve
  essere sostituito dal fabbricante o da un centro riparazioni autorizzato.
  Prima dell’uso vericare sempre che la tensione di alimentazione corrisponda a quella
  indicata sulla targhetta nominale del dispositivo.
  Non spostare il dispositivo tirandolo per il cavo di alimentazione. Vericare che il cavo
  non possa aggrovigliarsi.
  Non immergere il dispositivo, il cavo o la spina di alimentazione in acqua o altri liquidi.
  Non lasciare il dispositivo incustodito con la spina collegata alla rete di alimentazione.
  Uso
  Uso iniziale
  Nota: alla prima accensione il dispositivo può emettere per un breve periodo un po di
  fumo e un odore caratteristico. È una condizione normale.
  Accensione e spegnimento
  Per accendere il dispositivo, posizionare l’interruttore on/o (1) su “I”.
  L’indicatore on/o (2) si accende.
  Per spegnere il dispositivo, posizionare l’interruttore on/o (1) su “O”.
  L’indicatore on/o (2) si spegne.
  Suggerimenti per l’uso
  Pettinare i capelli prima dell’uso.
  Premere la leva di apertura per inserire una ciocca di capelli.
  Ruotare il dispositivo su se stesso e tenerlo fermo per 10 secondi.
  Premere la leva di apertura per liberare la ciocca di capelli.
  Arricciare i capelli suddividendoli in ciocche. In caso di capelli spessi, le ciocche
  devono essere più piccole rispetto alle ciocche di capelli sottili.
  Per un’acconciatura riccia, dividere i capelli in piccole ciocche e passare l’arricciacapelli
  su ogni ciocca un paio di volte.
  Per un’acconciatura morbida, dividere i capelli in sezioni piatte e più larghe e passare
  l’arricciacapelli su ogni ciocca un paio di volte.
  Pulizia e manutenzione
  Attenzione!
  Prima di qualsiasi intervento di pulizia o manutenzione, spegnere sempre il dispositivo,
  rimuovere la spina dalla presa a parete e attendere che il dispositivo si sia rareddato.
  Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
  Non pulire l’interno del dispositivo.
  Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente,
  sostituirlo con uno nuovo.
  Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi.
  Pulire l’esterno del dispositivo con un panno morbido e umido.
  Descrição Português
  O ferro de encaracolar foi concebido para encaracolar e criar ondas no seu cabelo.
  1. Interruptor ligar/desligar
  2. Indicador de ligado/desligado
  3. Alavanca de operação
  4. Zona de preensão
  5. Elemento de aquecimento
  Segurança
  Segurança geral
  Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para
  consulta futura.
  O fabricante não se responsabiliza por danos indirectos ou por danos em bens o
  pessoas provocados pela inobservância das instruções de segurança e utilização
  indevida do dispositivo.
  O dispositivo pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e
  pessoas com capacidade física, sensorial ou mental diminuída ou falta de experiência
  e conhecimentos caso sejam supervisionadas ou recebam instruçoes relativas à
  utilização do dispositivo de um modo seguro e compreendam os riscos envolvidos.
  As crianças não deverão brincar com o dispositivo. A limpeza e a manutenção pelo
  utilizador não deverão ser realizadas por crianças sem supervisão.
  Para protecção adicional, aconselhamos a instalação de um dispositivo diferencial
  residual (DDR) no circuito eléctrico que alimenta a casa de banho. Este DDR deve
  ter uma corrente de funcionamento residual nominal inferior a 30 mA. Obtenha
  aconselhamento junto ao seu instalador.
  Utilize o dispositivo apenas para a nalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo
  para outras nalidades além das descritas no manual.
  Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danicada ou com defeito. Se o
  dispositivo estiver danicado ou tenha defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
  O dispositivo destina-se apenas a utilização no interior. Não utilize o dispositivo no exterior.
  O dispositivo destina-se apenas a utilização doméstica. Não utilize o dispositivo para
  ns comerciais.
  Não utilize junto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que
  contenham água.
  Se utilizar o dispositivo numa casa de banho, retire a cha da tomada de parede após
  a utilização. A presença de água pode resultar num risco de ferimentos pessoais ou
  danos no dispositivo mesmo quando desligado.
  Não exponha o dispositivo a água ou humidade.
  Antes de utilizar, certique-se de que o seu cabelo está totalmente seco. O cabelo está
  mais frágil e pode quebrar quando molhado.
  Não coloque o dispositivo em contacto com cabelo articial.
  Certique-se de que os elementos de aquecimento não tocam na sua pele para evitar
  queimaduras.
  Segurança eléctrica
  Quando necessitar de reparação e para reduzir o risco de choque eléctrico, este
  produto deve apenas ser aberto por um técnico autorizado.
  Desligue o produto da tomada de alimentação e outro equipamento se ocorrer um
  problema.
  Não utilize o dispositivo se o cabo de alimentação ou a cha estiverem danicados
  ou com defeito. Se o cabo de alimentação ou a cha estiverem danicados ou com
  defeito, têm de ser substituídos pelo fabricante ou um agente reparador autorizado.
  Antes de utilizar verique sempre se a tensão da rede é igual à tensão indicada na
  placa de classicação do dispositivo.
  Não desloque o dispositivo puxando-o pelo cabo de alimentação. Certique-se de
  que o cabo de alimentação não ca emaranhado.
  Não mergulhe o dispositivo, o cabo de alimentação ou a cha em água ou outros líquidos.
  Não deixe o dispositivo sem vigilância com a cha ligada à corrente eléctrica.
  Utilização
  Utilização inicial
  Nota: Ao ligar o dispositivo pela primeira vez, este poderá produzir um pouco de fumo e
  um odor característico durante um curto período de tempo. Isto é normal.
  Ligar e desligar
  Para ligar o dispositivo, coloque o interruptor de ligar/desligar (1) na posição “I”.
  O indicador de ligado/desligado (2) acende-se.
  Para desligar o dispositivo, coloque o interruptor de ligar/desligar (1) na posição “O”.
  O indicador de ligado/desligado (2) apaga-se.
  Sugestões de utilização
  Penteie o cabelo antes de utilizar.
  Prima a alavanca de operação para inserir uma secção de cabelo.
  Enrole o dispositivo para cima e mantenha-o nessa posição cerca de 10 segundos.
  Prima a alavanca de operação para soltar o cabelo.
  Enrole o cabelo por secções. Se tiver cabelo grosso, tem de utilizar secções menores
  do que se tiver cabelo no.
  Se pretende caracóis em cacho, divida o cabelo em pequenas secções e trabalhe cada
  secção várias vezes.
  Se pretende caracóis soltos, divida o cabelo em secções lisas maiores e trabalhe cada
  secção várias vezes.
  Limpeza e manutenção
  Aviso!
  Antes da limpeza ou manutenção, desligue sempre o dispositivo, retire a cha da
  tomada de parede e aguarde até que o dispositivo tenha arrefecido.
  Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
  Não limpe o interior do dispositivo.
  Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar correctamente, substitua-o
  por um dispositivo novo.
  Não mergulhe o dispositivo em água ou outros líquidos.
  Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano húmido macio.
  Beskrivelse Dansk
  Krøllejernet er designet til at krølle og bølge dit hår.
  1. Tænd/sluk-kontakt
  2. Tænd/sluk-indikator
  3. Betjeningshåndtag
  4. Håndtag
  5. Varmeelement
  Sikkerhed
  Generel sikkerhed
  Læs vejledningen omhyggeligt inden apparatet tages i brug. Gem vejledningen til
  fremtidig brug.
  Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for skader der opstår på ejendom eller personer, på
  grund af manglende overholdelse af sikkerhedsvejledninger og forkert brug af enheden.
  Apparatet må anvendes af børn i alderen 8 år og opefter, og af personer med nedsatte
  fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring eller kendskab, hvis de
  holdes under opsyn eller undervises i brug af apparatet på en sikker måde og forstår
  de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse
  må ikke udføres af børn, der ikke er under opsyn.
  For yderligere beskyttelse, anbefaler vi at du monterer en fejlstrømsafbryder (RCD) på
  det elektriske kredsløb, som forsyner badeværelset med elektricitet. Denne RCD skal
  have en mærket rest driftsstrøm, der ikke overstiger 30mA. Spørg din installatør til råds.
  Brug kun apparatet til de tilsigtede formål. Brug ikke apparatet til andre formål end
  dem, som er beskrevet i vejledningen.
  Brug ikke apparatet, hvis det har beskadigede eller defekte dele. Hvis apparatet er
  beskadiget eller defekt, skal det omgående udskiftes.
  Apparatet er kun beregnet til indendørs brug. Brug ikke apparatet udendørs.
  Apparatet er kun beregnet til privat brug. Brug ikke apparatet til kommercielle formål.
  Brug ikke apparatet nær ved badekar, brusebade, vandfade eller andre kar der
  indeholder vand.
  Hvis du planlægger at bruge apparatet på et badeværelse, skal stikket tages ud af
  stikkontakten efter brug. Tilstedeværelsen af vand kan medføre en risiko for skade på
  personer eller apparatet, selv når apparatet er slukket.
  Udsæt ikke apparatet for vand eller fugt.
  Før skal håret være helt tørt. Hår er mere skrøbeligt og tilbøjeligt til at knække når det er vådt.
  Lad ikke apparatet komme i kontakt med kunstigt hår.
  Sørg for at varmeelementerne ikke rører ved din hud, for at undgå forbrændinger.
  Elektrisk sikkerhed
  For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt kun åbnes af en
  autoriseret tekniker, når service er nødvendig.
  Frakobl produktet stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem.
  Brug ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget eller defekt. Hvis ledningen
  eller stikket er beskadiget eller defekt, skal den udskiftes af fabrikanten, eller en autoriseret
  tekniker.
  Kontroller altid, at netspændingen er den samme som spændingen angivet på
  ydelsesskiltet før brug.
  Flyt ikke apparatet ved at trække i ledningen. Kontroller at ledningen ikke kan blive
  ltret sammen.
  Sænk ikke apparatet, ledningen eller stikket ned i vand eller andre væsker.
  Efterlad ikke apparatet uden opsyn, når stikket er tilsluttet til en stikkontakt.
  4
  5
  3 2 1
  KN-HC20 / KN-HC50
  Curling iron
Konig KN-HC50

Besoin d’aide?

Nombre de questions : 0

Vous avez une question sur le KN-HC50 de la marque Konig ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du KN-HC50 de la marque Konig de répondre correctement à votre question.

Consultez gratuitement le manuel de la marque Konig KN-HC50 ici. Ce manuel appartient à la catégorie Fers à boucler et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 8.2. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Français, Néerlandais, Finlandais, Slovène, Hongrois, Grecque, Slovaque, Turc, Roumain, Tchèque, Russe, Norvégien, Anglais, Polonais, Danois, Portugais, Suédois, Italiën, Espagnol, Allemand, Croate. Vous avez une question sur le KN-HC50 de la marque Konig ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Spécifications du KN-HC50 de la marque Konig

Marque Konig
Modèle KN-HC50
Produit Fer à boucler
EAN 5412810219049
Langue Français, Néerlandais, Finlandais, Slovène, Hongrois, Grecque, Slovaque, Turc, Roumain, Tchèque, Russe, Norvégien, Anglais, Polonais, Danois, Portugais, Suédois, Italiën, Espagnol, Allemand, Croate
Type de fichier PDF
Détails techniques
Système de chauffage céramique
Nombre de position de chauffe -
Système ionisant
Type À chaleur
Coupure automatique de l'alimentation
Couleur du produit Black, Burgundy
Diamètre de l'embout 19
Élément chauffant Chauffage céramique PTC
Thermostat réglable
Cordon rotatif
Informations sur l'emballage
Dimensions du colis (LxPxH) 60 x 90 x 335
Poids du paquet 450
Poids du paquet 450
représentation / réalisation
Système de chauffage céramique
Nombre de position de chauffe -
Système ionisant
Élément chauffant Chauffage céramique PTC
Technologie À chaleur
Type Fer à friser
Renforcement des cheveux
Bouclage des cheveux
Texturisation des cheveux
Séchage des cheveux
Ergonomie
Coupure automatique de l'alimentation
Cordon rotatif
Design
Couleur du produit Black, Burgundy
Poids et dimensions
Diamètre de l'embout 19

Manuels de produits associés

Fer à boucler Konig

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que vous acceptez l'utilisation des cookies.

En savoir plus