LG A170 mode d'emploi

LG A170
6.4 · 1
PDF mode d'emploi
 · 2 pages
Anglais
mode d'emploiLG A170

Kort overzicht

Agenda
Wanneer u dit menu opent, wordt een agenda getoond. Bij de
huidige datum staat een vierkante cursor. U kunt de cursor naar
een andere datum verplaatsen met de navigatietoetsen.
Contacten
U kunt zoeken naar een contact in uw contactenlijst.
1
Druk op Contacten en kies Zoeken. Kies vervolgens Contacten in het
scherm Menu of druk op
(omhoog) in het stand-byscherm.
2 Voer met behulp van het toetsenbord de eerste letter in van het
contact dat u wilt bellen.
3
Gebruik de navigatietoetsen omhoog en omlaag om door de
contacten te bladeren. Gebruik de linker- en rechternavigatietoetsen
om door de telefoonnummers van een contact te bladeren.
Nieuw contact: via dit menu kunt u telefoonboekvermeldingen
toevoegen.
Snelkeuze: wijs contacten toe aan de toetsen 2 tot en met 8.
>
Alarmbericht: (Snelkeuze -> OK -> 9-toets) er kan een alarmbericht
worden verzonden aan de vooraf ingestelde nummers (maximaal 3)
door lang op de 9-toets te drukken. Als u lang op de 9-toets drukt,
verschijnt het bericht: Alarmbericht verzenden?’. Druk op Ja’ en
typ het gewenste bericht. Voer vervolgens de 3 telefoonnummers
in waarnaar u het bericht wilt verzenden in de noodmodus. Druk
vervolgens op Opslaan/Voltooid.
Alles kopiëren: u kunt alle vermeldingen op de SIM-geheugenkaart
naar het telefoongeheugen kopiëren en andersom.
Alles wissen: u kunt alle vermeldingen op de SIM-
geheugenkaart of in het telefoongeheugen verwijderen.
Geheugenstatus: u kunt de geheugenstatus controleren van uw
SIM-kaart en telefoon.
Informatie
> Servicenummers: u kunt een lijst met servicenummers van
uw serviceprovider veilig tonen.
> Eigen nummer: u kunt uw eigen nummers op de SIM-kaart
opslaan en bekijken.
>
Visitekaartje: hiermee kunt u uw gegevens als uw naam, mobiele
telefoonnummer, privételefoonnummer, telefoonnummer van het
werk en e-mailadres op uw visitekaartje opslaan en controleren, en
in een bericht verzenden.
Oproepinfo
U kunt info over alle gemiste, geplaatste en ontvangen
oproepen, en de bijbehorende gespreksduur bekijken. Het
nummer en de naam (indien beschikbaar) worden samen
met de datum en tijd van de oproep getoond. U kunt ook
bekijken hoe vaak u hebt gebeld.
Alle oproepen: hiermee toont u lijsten van alle drie typen
(Ontvangen/Gekozen/Gemiste oproepen) op tijdstip.
Gemiste oproepen: hiermee kunt u een lijst van de laatste
20 niet beantwoorde oproepen bekijken.
Uitgaande oproepen: met deze optie kunt u de laatste 20
uitgaande oproepen bekijken (daadwerkelijk gebeld of
geprobeerd te bellen).
Ontvangen oproepen: hiermee kunt u een lijst van de
laatste 20 ontvangen oproepen bekijken.
Gespreksduur: hiermee kunt u de duur van uw inkomende
en uitgaande oproepen tonen.
Games
Uw LG-A170GO wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde games
die u in uw vrije tijd kunt spelen. Druk op Menu en kies Games.
Berichten
Een bericht verzenden
1 Druk op Menu, kies Berichten en kies Nieuw bericht.
2 Er wordt een bewerkingsvenster voor een nieuw bericht
getoond. De standaardinstelling van de berichten-editor is
de SMS-modus.
3
Typ uw bericht met de modus T9-voorspelling of Abc handmatig.
Als u de tekstinvoermodi wilt wijzigen, drukt u op
.
4 Druk op Opties en kies Invoegen om een Symbool,
sjabloon, Contacten of Visitekaartje toe te voegen.
5 Druk op Zenden.
6 Voer het telefoonnummer in of druk op Opties en kies
Contacten of Recente lijst om uw contactenlijst te openen.
Kies het telefoonnummer en druk achtereenvolgens op
Invoegen en Optie voor invoegen.
7 Druk op Zenden.
Postvak IN: u wordt gewaarschuwd als er een bericht is
ontvangen. Dit bericht wordt hier ook opgeslagen.
Concepten: dit menu toont het opgeslagen bericht.
Postvak uit: met dit menu kunt u het bericht tonen dat nog
moet worden verzonden of dat niet kon worden verzonden.
Verzonden: met dit menu kunt u de berichten tonen die al
zijn verzonden (u ziet ook de tijd en de inhoud).
Voicemail beluisteren: via dit menu hebt u snel toegang tot
uw voicemailbox.
Infobericht: infoberichten zijn tekstberichten die u op uw
telefoon ontvangt van het netwerk.
Sjablonen: er bevinden zich vooraf gede nieerde berichten
in de lijst. U kunt sjabloonberichten tonen en bewerken en
nieuwe berichten maken.
Opties: in dit menu kunt u functies van uw
netwerkaanbieder instellen.
Tekst invoeren
Met behulp van het toetsenbord van de telefoon kunt u
alfanumerieke tekens invoeren. Wanneer u bijvoorbeeld een
naam wilt opslaan in Contacten, of wanneer u een bericht wilt
schrijven of gebeurtenissen wilt plannen in de agenda, zult
u tekst moeten invoeren. De volgende tekstinvoermodi zijn
beschikbaar op de telefoon: T9-voorspelling, Abc handmatig en
123-modus.
Opmerking: voor bepaalde velden is slechts één tekstinvoermodus
beschikbaar (bijvoorbeeld telefoonnummers in adresboekvelden).
Modus T9-voorspelling
De modus T9-voorspelling gebruikt een ingebouwd
woordenboek om de woorden die u schrijft te herkennen op
basis van de toetsvolgorde. Tik op de nummertoets van de
gewenste letter en het woordenboek herkent het woord zodra
alle letters zijn ingevoerd.
Modus ABC handmatig
Met deze modus kunt u letters invoeren door eenmaal, tweemaal,
driemaal of viermaal op de toets met de gewenste letter te
drukken tot de letter wordt getoond.
123-modus
Typ nummers met één toetsaanslag per cijfer. U kunt ook
nummers toevoegen terwijl u in een lettermodus blijft door de
gewenste toets ingedrukt te houden.
Pro elen
U kunt uw pro el wijzigen en vervolgens Algemeen, Stil,
Alleen trillen, Buiten, Vliegtuigmodus of Headset kiezen.
Algemeen: na het instellen van dit pro el wordt de indicator
getoond op het stand-byscherm.
Stil: de beltoon en trilfunctie zijn beide uitgeschakeld. Na
het instellen van dit pro el wordt de indicator
getoond
op het stand-byscherm.
Alleen trilfunctie: de beltoon is uitgeschakeld, alleen de
trilfunctie is ingeschakeld. Na het instellen van dit pro el
wordt de indicator
getoond op het stand-byscherm.
Buiten: dit is het standaardpro el. Beltoon en toetstonen zijn
ingesteld op maximaal volume. Na het instellen van dit pro el
wordt de indicator
getoond op het stand-byscherm.
Flightmode: Hiermee zet u de Flightmode Aan of Uit.
U kunt geen oproepen plaatsen of berichten verzenden
wanneer de Flightmode is ingeschakeld.
Headset: als de headset is aangesloten op de telefoon
wordt de indicator
getoond op het stand-byscherm.
U kunt het type oproepsignaal, beltonen, het belvolume,
het type berichtsignaal, berichttonen, het berichtvolume,
toetsentonen, het toetsenbordvolume,  ip tones, het volume
van het geluidse ect en het aan/uit-volume personaliseren.
Extra
Nepoproep: hiermee ontvangt u na een bepaalde tijd een
nepoproep met het door u ingestelde contact en nummer.
Om een nepoproep in te stellen, gaat u naar Nepoproep bij
Instellingen. Schakel Nepoproep in. Stel in de opties de tijd in
waarop de nepoproep moet worden geactiveerd.. Geef het
contact en nummer voor de nepoproep op en druk op Opslaan
om alle instellingen op te slaan. Om de nepoproep te activeren,
drukt u op
in het stand-byscherm.
Calculator: hier vindt u de standaardfuncties zoals optellen,
aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
Stopwatch: met deze functie kunt u uw telefoon als stopwatch
gebruiken.
Eenheden omrekenen: hiermee kunt u elke maateenheid
converteren naar een andere eenheid.
Wereldtijd: hiermee kunt u de tijd in een andere tijdzone of een
ander land opzoeken.
Organizer
Alarm: u kunt tot 3 alarmen instellen om op een bepaald tijdstip
af te gaan.
Memo: hier kunt u uw eigen memo’s opslaan.
Opties
Datum & tijd: u kunt functies voor datum en tijd instellen.
Taal: u kunt de schermtaal van de telefoon wijzigen. Dit is ook
van invloed op de modus Language Input.
Tonen: u kunt de instellingen voor het telefoondisplay aanpassen.
> LED Lighting - wanneer u LED Lighting inschakelt, brandt de
verlichting van het LED-scherm op de klep.
-
Power on/o (Aan/uit), Folder open/close (Map openen/sluiten),
Incoming SMS: Flash 1 cycle (Inkomende SMS: cyclus Knipperen 1).
- Inkomende oproep: het lampje blijft knipperen tot de beltoon
wordt beëindigd.
- Alarm: het lampje blijft knipperen tot u het alarm uitschakelt of
de alarmtijd voorbij is.
- Batterij opladen: het lampje blijft branden. Als de batterij
volledig is opgeladen, wordt het lampje uitgeschakeld.
Bellen: u kunt het menu instellen afhankelijk van het type oproep.
Beveiliging: in dit menu kunt u de beveiliging van de telefoon
regelen.
> PIN-code vragen: hier kunt u de PIN-code instellen die wordt
gevraagd wanneer u uw telefoon inschakelt.
> Telefoonvergrendeling: hiermee stelt u een beveiligingscode
in om uw telefoon in de volgende situaties te vergrendelen: Bij
inschakelen, Als SIM is gewijzigd of Onmiddellijk.
SAR-limiet die wordt vermeld in de internationale richtlijnen is 2,0
W/kg*. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt,
waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst
toegestane energieniveau gebruikt. Hoewel de SAR wordt bepaald
op het hoogst toegestane niveau, kan het werkelijke SARniveau
van het apparaat tijdens gebruik aanzienlijk lager liggen dan de
maximumwaarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen
voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer
energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met
het netwerk. Over het algemeen geldt dat hoe dichter u zich bij
een zendmast bevindt, hoe minder energie het apparaat gebruikt.
Alvorens een bepaald type mobiele telefoon in de verkoop
komt, moet worden bepaald of deze voldoet aan de Europese
R&TTErichtlijn. Deze richtlijn kent als een van de voornaamste
eisen dat de gezondheid van de gebruiker alsmede van iedereen in
de buurt daarvan te allen tijde gewaarborgd dient te zijn.
De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests
voor gebruik naast het oor is 0,745 W/kg.
Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan
RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt
gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal
1,5 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het
lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder,
moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het
product zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam
bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten,
moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding
met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen
van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een
dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande
afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid. De
hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests
voor gebruik op het lichaam is 0,371 W/kg.
* De SAR-limiet die voor mobiele apparatuur voor het publiek
wordt gehanteerd, is 2,0 watt/kilogram (W/kg) evenredig verdeeld
over tien gram lichaamsweefsel. In de richtlijnen is een aanzienlijke
veiligheidsmarge ingebouwd, voor extra bescherming en om
eventuele meetvariaties te ondervangen. SARwaarden kunnen
variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen en de
netwerkband.
Onderhoud van het product
WAARSCHUWING
Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die voor
gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik
van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan
ertoe leiden dat de garantie vervalt.
Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele
noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwali ceerd
onderhoudstechnicus.
Reparaties die uit overweging van LG onder de garantie vallen
omvatten mogelijk vervangingsonderdelen of kaarten die ofwel
nieuw ofwel gereviseerd zijn, op voorwaarde dat deze onderdelen
of kaarten een gelijkwaardige werking hebben als de onderdelen
die zij vervangen.
Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals
tv’s, radio’s en computers.
Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals
radiatoren en kookplaten.
• Laat het apparaat niet vallen.
Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften
wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in
ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische
apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast.
Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en
de telefoon zou kunnen beschadigen.
Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen.
De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenkant te
reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners
of alcohol).
• Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
• Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met
rook en stof.
Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards,
bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie
op de magnetische strip kan beïnvloeden.
Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om
beschadiging van de telefoon te voorkomen.
• Stel de telefoon niet bloot aan vloeisto en en vocht.
Ga behoedzaam om met accessoires, zoals oordopjes. Raak de
antenne niet onnodig aan.
Gebruik de mobiele telefoon of de accessoires niet op plaatsen
met een hoge vochtigheidsgraad, zoals zwembaden, broeikassen,
solariums of tropische omgevingen. Hierdoor kan de telefoon
beschadigd raken en kan uw garantie vervallen.
E ciënt telefoongebruik
Elektronische en medische apparaten Alle mobiele telefoons
kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.
Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van
medische apparatuur gebruikt. Ga bij uw arts na of uw telefoon
storing van uw medische apparatuur kan veroorzaken.
Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele
telefoons.
• Een geringe storing kan al van invloed zijn op tv’s, radio’s, pc’s, etc.
Pacemakers
Fabrikanten van pacemakers raden een minimale afstand van
15 cm aan tussen uw mobiele telefoon en uw pacemaker om
mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Om storing te
voorkomen, dient u uw mobiele telefoon te gebruiken aan het oor
dat zich tegenover de pacemaker bevindt. Bovendien mag u de
telefoon niet in uw borstzak dragen.
Ziekenhuis
Schakel uw draadloze apparaat uit in ziekenhuizen, klinieken en
gezondheidscentra wanneer u gevraagd wordt dit te doen. Dit
verzoek is bedoeld om mogelijke storing met gevoelige medische
apparatuur te voorkomen.
Veiligheid onderweg
Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het
gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.
• Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
• Concentreer u op het rijden.
• Maak indien beschikbaar gebruik van een handsfreekit.
Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep
beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto
ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.
Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door
geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als
u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed
functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.
Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert,
zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is
vooral belangrijk vlakbij wegen.
Voorkom gehoorbeschadiging
Gehoorbeschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid
wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de headset niet
te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en
gespreksvolume niet te hoog.
Onderdelen van glas
Bepaalde onderdelen van uw mobiele telefoon zijn van glas. Dit glas
kan breken als u uw mobiele telefoon op een hard oppervlak laat
vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en
probeer het niet te verwijderen. Gebruik uw mobiele telefoon niet
totdat het glas door een geautoriseerde serviceprovider is vervangen.
Explosiewerkzaamheden
Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden.
Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en
voorschriften.
Explosiegevaar
• Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandsto en en chemicaliën.
Onthoud u van vervoer of opslag van brandbare gassen, vloeisto en
en explosieven in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook
de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.
In vliegtuigen
Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.
Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een
vliegtuig gaat.
Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder
toestemming van de bemanning.
Kinderen
Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van
kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien
losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.
Noodoproepen
Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken
beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig
afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke
serviceprovider.
Batterij en onderhoud
De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer
kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de
batterij geen “geheugen dat van invloed is op de prestaties.
Gebruik alleen batterijen en laders van LG. De laders van LG zijn
zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterijen
optimaliseren.
• Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
• Houd de metalen contacten van de batterij schoon.
Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert.
De batterij kan honderden keren worden opgeladen voordat deze
moet worden vervangen.
Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet
is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze
niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan
ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door
een batterij van een verkeerd type.
Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de
fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte
batterijen niet bij het gewone huishoudelijk afval.
Als u de batterij wilt vervangen, moet u deze naar het dichtstbijzijnde
geautoriseerde servicepunt of leverancier van LG Electronics brengen.
Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van
de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader
onnodig energie verbruikt.
De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van
de netwerkcon guratie, de productinstellingen, de
gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de batterij
wordt gebruikt.

Technische gegevens

General
Product name : LG-A170GO
System : GSM 900 / DCS 1800 Dual band Terminal Equipment

Ambient

Temperatures

Max : +55°C (discharging)
+45°C (charging)
Min : -10°C

LG-A170GO Gebruikershandleiding

-
Nederlands
In deze handleiding vindt u informatie over uw nieuwe mobiele telefoon. In de handleiding wordt
handige uitleg gegeven over de functies van de telefoon.
Bepaalde informatie in deze handleiding komt mogelijk niet overeen met uw telefoon. Dit hangt af
van de telefoonsoftware of van uw serviceprovider.
P/N: MFL67106433(1.0)

Meer informatie over uw telefoon

Aansluiting voor
headset/oplader
Oortelefoon
Scherm
Softkeys
Elk van deze toetsen
heeft de functie die in
het scherm erboven is
aangegeven.
Toets Verzenden
U kunt een
telefoonnummer
kiezen en oproepen
beantwoorden.
Navigatietoetsen
Te gebruiken voor snelle
toegang tot telefoonfuncties.
(omhoog): Contacten
(omlaag): Pro elen
: Toets Menu/OK
(links) : Berichten
(rechts) : Agenda
Aan/uit-knop
Hiermee kunt u de telefoon
in- en uitschakelen, oproepen
beëindigen en terugkeren
naar de stand-bymodus.
Alfanumerieke toetsen
De cijfertoetsen worden
meestal gebruikt om cijfers of
tekens in te voeren.

De SIM-kaart installeren en de batterij opladen

De SIM-kaart installeren
Als u zich abonneert op een mobiel netwerk, krijgt u een plug-in-SIM-kaart met de gegevens van uw abonnement, zoals uw
PIN-code, optionele services en dergelijke.
Belangrijk!De plug-in-SIM-kaart en de contactpunten kunnen gemakkelijk beschadigd raken door krassen of verbuiging. Ga dus
zorgvuldig met de kaart om en wees voorzichtig bij het plaatsen en verwijderen ervan. Houd SIM-kaarten buiten bereik
van kleine kinderen.
› alleen SIM-ondersteuning voor 2G/2,5G
Illustraties
1 Open de batterijklep
2 Verwijder de batterij
3 Plaats de SIM-kaart
4 Plaats batterij
5 Sluit de batterijklep
6 Laad de batterij op
WAARSCHUWING:
verwijder de batterij niet
als de telefoon is ingeschakeld; dit kan
schade aan de telefoon tot gevolg hebben.
1 2
56
3
4
>
Oproep blokkeren - hier kunt u een wachtwoord instellen voor het
blokkeren van alle uitgaande (internationale) oproepen, uitgaande
internationale oproepen tijdens roaming, alle inkomende
oproepen en alle inkomende oproepen tijdens roaming.
> Vast oproepnummer - hier kunt u een PIN2-code instellen
zodat u alleen kunt bellen naar oproepen in uw Contacten.
>
Antie diefstal telefoon traceren - hiermee wordt bij diefstal
een sms verzonden naar nummers die door de eigenaar zijn
gecon gureerd. De gebruiker dient de instellingen van het
antidiefstalmechanisme (ATMT) met de naam, het eerste
telefoonnummer en het tweede telefoonnummer te con gureren.
De gebruiker dient het ATMT in te schakelen om deze functie te
activeren. De standaard ATMT-code is ‘0000’. De ATMT-SMS bevat
informatie over de IMEI van de gestolen telefoon, de huidige
locatie en het nummer van de persoon die het toestel gebruikt.
> Codes wijzigen - om uw beveiligingscode of PIN1-, PIN2- of
ATMT-code te wijzigen, voert u de oude code in gevolgd door
de nieuwe.
Energiebesparen: als u Altijd aan instelt, bespaart u
energie wanneer u de telefoon niet gebruikt. Stel de
energiebesparingsinstelling in op Altijd aan, Alleen ‘s nachts of Uit.
Netwerkkeuze: u kunt handmatig of automatisch een netwerk
kiezen dat wordt geregistreerd.
Resetten: gebruik Reset als u alle instellingen wilt terugzetten
naar de fabriekswaarden. U hebt de Beveiligingscode nodig om
deze functie te activeren. De standaardcode is “0000”.
Geheugenstatus: u kunt controleren hoeveel vrije ruimte
beschikbaar is op elke geheugenlocatie en wat het
geheugengebruik is.

Richtlijnen voor veilig en e ciënt

gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het kan gevaarlijk of
verboden zijn deze richtlijnen niet te volgen.
Blootstelling aan radiogolven
DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN
VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN
Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het
apparaat is zo ontwikkeld en geproduceerd dat het voldoet aan de
emissiebeperkingen voor radiofrequentiesignalen (RF-signalen)
die door internationale richtlijnen (ICNIRP) worden aanbevolen.
Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen
en de niëren het toegestane niveau voor RF-energie voor de
algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door
onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van
periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies.
In deze richtlijnen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de
veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de
leeftijd of gezondheidstoestand.
De standaard voor blootstelling aan mobiele apparatuur wordt
uitgedrukt in de maateenheid SAR (Speci c Absorption Rate). De
Entsorgung von Altgeräten
1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen
Abfalleimers auf einem Produkt angebracht
ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen
Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen
getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich
vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des
alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und
eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.
4. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten
Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung,
beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo
Sie das Produkt erworben haben.
Entsorgen von alten Akkus
1. Wenn Akkus Ihres Produktes mit diesem
durchgestrichenen Mülleimersymbol gekennzeichnet
sind, unterliegen die Akkus der Europäischen Richtlinie
2006/66/EG.
2. Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für
Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert
sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber,
0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
3. Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in
staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und
entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
4. Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus
können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und
Umwelt vermieden werden.
5. Ausführliche Informationen zur Entsorgung von alten
Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der
Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem
Sie das Produkt erworben haben.
Doo Haeng Lee / Director
GSM 900 / DCS 1800 Dual band Terminal Equipment
R&TTE Directive 1999/5/EC
17. Feb. 2011
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006, IEC 62209-2:2010
EN 60950-1:2006+A11:2009
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
LG-A170, LG-A175, LG-A175b
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
www.lg.com

Consultez gratuitement le manuel de la marque LG A170 ici. Ce manuel appartient à la catégorie Smartphones et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 6.4. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Anglais. Vous avez une question sur le A170 de la marque LG ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Besoin d’aide?

Vous avez une question sur le LG et la réponse n'est pas dans le manuel? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème, et de votre question. Plus votre problème et votre question sont clairement énoncés, plus les autres propriétaires de LG ont de chances de vous fournir une bonne réponse.

Nombre de questions : 0

Détendez-vous et profitez d’images d’une clarté cristalline avec la qualité vibrante de 2 millions de pixels. La résolut...
Si la performance est votre priorité, faites confiance à une technologie éprouvée et fiable. Avec sa batterie au lithium...
Généralités
LG
A170 | A170ANLDPW
smartphone
8808992040507, 8808992051688
Anglais
Mode d’emploi (PDF)
Écran
Écran tactileNon
Taille de l'écran1.5 "
Résolution de l'écran128 x 128 pixels
Type d'écranTFT
Nombre de couleurs affichées65536 couleurs
Écran externeNon
Mémoire
Cartes mémoire compatiblesNon pris en charge
Mémoire interne- Mo
Support Carte FlashNon
Caméra
Caméra arrièreNon
Résolution de la caméra arrière (numerique)- MP
Autres caractéristiques
Quantité de Ports USB 2.01
Non
Réseau
WAP2.0
Bandes GSM supportées900,1800 MHz
WifiNon
Capacité de la carte SIMSIM unique
Données du réseauGSM
Messagerie
MMS (Multimedia Messaging Service)Oui
Vidéo
Appel vidéoNon
Audio
Radio FMOui
Type de sonneriePolyphonique
Caractéristiques du téléphone
Haut-parleurOui
FormatClapet
Alerte avec vibreurOui
Capacité du répertoire300 entrées
Gestion des informations personnelles (PIM)Alarm clock, Calendar, Notes
Détails techniques
Système d'exploitation installéN, -
Type d'inscriptionSans forfait
Poids et dimensions
Poids74 g
Largeur46.4 mm
Profondeur19 mm
Hauteur90.3 mm
Puissance
Capacité de la batterie950 mAh
Technologie batterieLithium-Ion (Li-Ion)
Temps de parole (2G)6 h
Délai d'attente (2G)720 h
Performances GPS
GPS (satellite)Non
Lieu de positionNon
Transmition des données
BluetoothNon
Port infrarougeNon
voir plus

Vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans le manuel? Vous trouverez peut-être la réponse à votre question dans la FAQ sur le LG A170 au dessous de.

Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici

Aucun résultat