LG XB12 mode d'emploi

LG XB12
8.8 · 4
PDF mode d'emploi
 · 16 pages
Français
mode d'emploiLG XB12
1
∞˘Ùfi˜ Ô ÎÂÚ·˘Ófi˜ Ô˘ ʤÚÂÈ ‚¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘
ÂÓÙfi˜ ÈÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó·
ÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÌË ÌÔӈ̤Ó˘
ÂÈΛӉ˘Ó˘ Ù¿Û˘ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Â·ÚÎÔ‡˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜
ÒÛÙ ӷ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜.
ΔÔ ı·˘Ì·ÛÙÈÎfi ÂÓÙfi˜ ÈÛÔÛÎÂÏÔ‡˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È
ÁÈ· Ó· ÂȉÔÔÈ› ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ
Ô‰ËÁÈÒÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È
ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ.
¶ƒ√™√Ã∏: ªËÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡. ∫¿ÓÂÙ ÙËÓ
ÂÁηٿÛÙ·ÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÙ‹.
√È ˘Ô‰Ô¯¤˜ Î·È Ù· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ÎÔÓÛfiÏ· ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ
ÂÍ·ÂÚÈÛÌfi Î·È ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÍÈfiÈÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔÛٷهÔÓÙ¿˜ ÙÔ ·fi ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË.
Δ· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË
ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û ÎÚ‚¿ÙÈ, ηӷ¤, ¯·Ï› ‹ ¿ÏÏË
·ÚfiÌÔÈ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ∞˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÂÁηٿÛÙ·ÛË fiˆ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ‹
Ú¿ÊÈ ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ·Ú¤¯ÂÙ·È Â·Ú΋˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌfi˜ ‹ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È
ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÙ‹.

¶ƒ√™√Ã∏

∞˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ¤Ó· ™‡ÛÙËÌ· §¤È˙ÂÚ.
°È· Ó· ‚‚·Èˆı›Ù ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ¯Ú‹ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜,
·Ú·Î·Ï›ÛÙ ӷ ‰È·‚¿ÛÂÙ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹ÛÙË
ÚÔÛÂÎÙÈο Î·È Ó· ÙÔ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÙ ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ∂¿Ó Ë
Û˘Û΢‹ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
∏ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›ˆÓ, ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ‹ Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¿ÏψÓ
‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÚԉȷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÛÂ
ÂÈΛӉ˘ÓË ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·.
°È· Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÙ ÙËÓ ·¢ı›·˜ ¤ÎıÂÛË ÛÙËÓ ·ÎÙ›Ó· ÙÔ˘
ϤÈ˙ÂÚ, ÌËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÙ ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ·. ŸÙ·Ó
·ÓÔȯÙ›, Ë ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÙÔ˘ ϤÈ˙ÂÚ Â›Ó·È ÔÚ·Ù‹. ª∏¡ ∫√πΔ∞Δ∂
¶ƒ√™ Δ∏¡ ∞∫Δπ¡∞.

¶ÚÔÛÔ¯‹: ∏ Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙ›ıÂÙ·È Û ÓÂÚfi (Ô˘

ÛÙ¿˙ÂÈ ‹ ÈÙÛÈÏ¿ÂÈ) Î·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÁÂÌ¿Ù· ˘ÁÚ¿, fiˆ˜ ‚¿˙·,

‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙË Û˘Û΢‹.

¶ƒ√™√Ã∏:
√ƒ∞Δ∏ ∫∞π ∞√ƒ∞Δ∏ ∞∫Δπ¡√μ√§π∞ LASER √Δ∞¡ ∂π¡∞π
∞¡√π∫Δ√ ∫∞π √π ∞§§∏§√∞™º∞§π™∂π™ ∂Ã√À¡ ¶∞ƒ∞μπ∞™Δ∂π.
¶ƒ√™√Ã∏ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û˘Û΢¤˜ Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ó· ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÂ
ÂȉÈÎfi ËÏÂÎÙÚÈÎfi ·Îψ̷
∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ, ¤Ó· ·Îψ̷ ÌÔÓ‹˜ ÂÍfi‰Ô˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ›
ÌfiÓÔ ·˘Ù‹ ÙË Û˘Û΢‹ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ÂÈÚfiÛıÂÙË ¤ÍÔ‰Ô ‹
·Îψ̷ ‰È·ÎÏ¿‰ˆÛ˘.
∂ϤÁÍÙ ÙË ÛÂÏ›‰· Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ
¯Ú‹ÛÙË ÁÈ· Ó· ‚‚·Èˆı›ÙÂ.
ªËÓ ˘ÂÚÊÔÚÙÒÓÂÙ ÙÔ˘˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔ‰fiÙ˜ ÙÔ›¯Ô˘. √È ˘ÂÚÊÔÚو̤ÓÔÈ
ÚÂ˘Ì·ÙÔ‰fiÙ˜ ÙÔ›¯Ô˘, ÔÈ ¯·Ï·ÚˆÌ¤ÓÔÈ ‹ ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔÈ ÚÂ˘Ì·ÙÔ‰fiÙ˜
ÙÔ›¯Ô˘, Ù· ηÏ҉ȷ Â¤ÎÙ·Û˘, Ù· ÙÂÓو̤ӷ ηÏ҉ȷ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
‹ Ë ¯·Ï·Ṳ̂ÓË ‹ Û·Ṳ̂ÓË ÌfiÓˆÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘Ó·.
√ÔÈ·‰‹ÔÙ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔηϤÛÂÈ
ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›· ‹ ˘ÚηÁÈ¿. ∂ÍÂÙ¿ÛÙ ÂÚÈÔ‰Èο ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ù˘
Û˘Û΢‹˜ Û·˜ Î·È Â¿Ó Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Î¿ÔÈ· ‚Ï¿‚Ë ‹
ÊıÔÚ¿, ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ·fi ÙËÓ Ú›˙·, ‰È·Îfi„Ù ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜
Î·È ˙ËÙ‹ÛÙ ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ Ì ¤Ó· ·ÎÚÈ‚¤˜
·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ηÏÒ‰ÈÔ ·fi ¤Ó·Ó ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Ù¯ÓÈÎfi
Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
¶ÚÔÛٷ٤„Ù ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ù˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·fi Ê˘ÛÈ΋ ‹ Ì˯·ÓÈ΋
ηÎÔÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË, fiˆ˜ Ó· ÛÙÚÈÊÙ›, Ó· Ï˘Á›ÛÂÈ, Ó· Ì·ÁΈı›, Ó·
ÎÏÂÈÛÙ› Û ̛· fiÚÙ· ‹ Ó· ·ÙËı›. ¢ÒÛÙ ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙ·
‚‡ÛÌ·Ù·, ÛÙÔ˘˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔ‰fiÙ˜ ÙÔ›¯Ô˘ Î·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙË Û˘Û΢‹.
°È· Ó· ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎfi ·fi ÙÔ Ú‡̷, ÙÚ·‚‹ÍÙ ¤Íˆ
ÙËÓ Ú›˙·. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ
˘¿Ú¯ÂÈ Â‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ Ú›˙·.

¶ƒ√™√Ã∏

∫π¡¢À¡√™ ∏§∂∫Δƒ√¶§∏•π∞™
ª∏¡ ∞¡√π°∂Δ∂
¶ƒ√™√Ã∏: °π∞ ¡∞ ∞¶√Δƒ∞¶∂π √ ∫π¡¢À¡√™
∂¡Δ√™ Δ∏™ ™À™∫∂À∏™ ª∏¡ ∞¡√π°∂Δ∂ Δ√
¶∂ƒπμ§∏ª∞ (◊ Δ√ ¶π™ø ∫∞§Àªª∞) ¢∂¡
À¶∞ƒÃ√À¡ ª∂ƒ∏ ∂¡Δ√™ ¶√À ¡∞ ª¶√ƒ√À¡ ¡∞
∂¶π™∫∂À∞™Δ√À¡ ∞¶√ Δ√ Ã∏™Δ∏ – °π∞ Δ∏
™À¡Δ∏ƒ∏™∏ ∞¶√Δ∞¡£∂πΔ∂ ™∂
∂•√À™π√¢√Δ∏ª∂¡√ ¶ƒ√™ø¶π∫√ ™À¡Δ∏ƒ∏™∏™
¶ƒ√™√Ã∏: °π∞ ¡∞ ª∂πø£∂π √ ∫π¡¢À¡√™ ºøΔπ∞™ ◊
∏§∂∫Δƒ√¶§∏•π∞™, ª∏¡ ∂∫£∂Δ∂Δ∂ ∞ÀΔ√ Δ√ ¶ƒ√´√¡ ™∂
μƒ√Ã∏ ◊ À°ƒ∞™π∞.

∫∞Δ∞™Δ∞™∏ ∂•√π∫√¡√ª∏™∏™ ∂¡∂ƒ°∂π∞™

ªÔÚ›Ù ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ Û ηٿÛÙ·ÛË

ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ™Â ηٿÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜,

ȤÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ ÎÔ˘Ì›

1/
[

(POWER)

ÁÈ· 3 ÂÚ›Ô˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·.

-

¢ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î·Ì›· ¤Ó‰ÂÈÍË ÛÙËÓ ÔıfiÓË fiÙ·Ó Ë ÌÔÓ¿‰·

ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ Û ηٿÛÙ·ÛË ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.

°È· Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘

ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ·Ù‹ÛÙÂ

1/
[

(POWER).

∞fiÚÚÈ„Ë Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Û·˜ Û˘Û΢‹˜
1. ŸÙ·Ó ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÂÓfi˜
‰È·ÁÚ·Ì̤ÓÔ˘ οϷıÔ˘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÙfiÙ ÙÔ
ÚÔ˚fiÓ Î·Ï‡ÙÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ √‰ËÁ›·
2002/96/EC.
2. ∏ ·fiÚÚÈ„Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î·È
ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ¯ˆÚÈÛÙ¿
·fi Ù· ÁÂÓÈο ÔÈÎȷο ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ̤ۈ
ηıÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û˘ÏÏÔÁ‹˜
·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ›ÙÂ
·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ‹ ·fi ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜.
3. ∏ ÛˆÛÙ‹ ·fiÚÚÈ„Ë Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Û·˜ Û˘Û΢‹˜ ı·
‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ Èı·ÓÒÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ
Û˘ÓÂÂÈÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ˘Á›·
ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘.
4.
°È· ÈÔ ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ
·fiÚÚÈ„Ë Ù˘ ·ÏÈ¿˜ Û·˜ Û˘Û΢‹˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙÂ
Ì ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÙÔÈÎfi ÁÚ·Ê›Ô, ˘ËÚÂÛ›· ‰È¿ıÂÛ˘
ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ‹ ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ
ÔÔ›Ô ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ.

ΔÔ ÚÔ˚fiÓ ·˘Ùfi Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ÒÛÙ ӷ

ÏËÚÔ› ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋˜ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹˜

Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘

2004 / 108 / EC Î·È 2006 / 95 / EC.

GREEK

Mode d'emploi

Consultez gratuitement le manuel de la marque LG XB12 ici. Ce manuel appartient à la catégorie Systèmes Hifi et a été évalué par 4 personnes avec une moyenne de 8.8. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Français, Anglais. Vous avez une question sur le XB12 de la marque LG ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Besoin d’aide?

Vous avez une question sur le LG et la réponse n'est pas dans le manuel? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème, et de votre question. Plus votre problème et votre question sont clairement énoncés, plus les autres propriétaires de Samsung Galaxy A7 ont de chances de vous fournir une bonne réponse.

Nombre de questions : 0

Spécifications du XB12 de la marque LG

Vous trouverez ci-dessous les spécifications du produit et les spécifications du manuel du LG XB12.

La commodité dans le creux de votre main, avec une télécommande qui facilite plus que jamais le contrôle de votre écran.
Généralités
Marque LG
Modèle XB12
Produit système Hifi
EAN 8801031096954
Langue Français, Anglais
Type de fichier PDF
multimédia
Puissance évaluée de RMS 10 W
Gamme de fréquence 30 - 20000 Hz
Impédance 6 Ohm
Rapport signal-sur-bruit 75 dB
DHT, distorsion harmonique totale 10 %
Type d'écouteurs 1-voie
Nombre de haut-parleurs 2
Bass reflex Oui
Karaoké Oui
Design
Platine à cassette Non
Lecteur de disque optique Oui
Couleur du produit Noir
Type -
représentation / réalisation
Format des disques de lecture CD audio
Lecture de MP3 Oui
Formats audio pris en charge MP3,WMA
Lecteur de cartes mémoires intégré Non
Radio
Type de bandes supportées AM,FM,MW
Syntoniseur RDS inclus Oui
RDS CT,PS,PTY,RT
Bande FM 87.5 - 108 MHz
Bande AM 520 - 1720 kHz
Écran
Type d'écran -
Autres caractéristiques
Compatibilité d'accueil Apple Non pris en charge
Enregistrement vidéo Non
Largeur du haut-parleur 150 mm
Profondeur du haut-parleur 150 mm
Hauteur du haut-parleur 150 mm
Lecture de CD-R Oui
Lecture de CD-RW Oui
Lecture de DVD-Audio Oui
Connectivité
Quantité de Ports USB 2.0 1
Sortie de casque 1
Sortie Audio (Gauche, Droite) 2
Sortie composante 1
Ergonomie
Égaliseur Oui
Quantité de bandes de l'égaliseur 5
Commande de volume Rotatif
Puissance
Source d'alimentation Secteur
Poids et dimensions
Largeur 150 mm
Profondeur 205 mm
Hauteur 150 mm
Poids 1500 g
Contenu de l'emballage
Télécommande fournie Oui
Câbles inclus AC,RCA
Manuel d'utilisation Oui
Guide de démarrage rapide Oui
Antenne AM Oui
Antenne FM Oui
voir plus

Foire aux questions

Vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans le manuel? Vous trouverez peut-être la réponse à votre question dans la FAQ sur le LG XB12 au dessous de.

Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici

Aucun résultat