Maxwell MW-3452 W

Maxwell MW-3452 W mode d'emploi

(1)
 • Termoventilator MW-3452
  Descriere
  Plasa frontală
  1.
  Comutator al regimurilor de lucru
  2.
  Indicator de lucru
  3.
  Mâner regulatorul termostatului
  4.
  ATENŢIE!
  Întotdeauna la utilizarea dispozitivelor electri-
  ce trebuie să respectaţi măsurile de precau-
  ţie de bază, inclusiv:
  - Citiţi cu atenţie toate instrucţiunile.
  - Exploataţi termoventilator doar conform
  destinaţiei.
  - Înainte de prima conectare, asiguraţi-vă că
  tensiunea în reţeaua electrică corespunde cu
  tensiunea de lucru indicată pe carcasa dis-
  pozitivului.
  Pentru a evita riscul de apariţie a incen-
  diului nu utilizaţi manşon de reducţie
  la conectarea dispozitivului la priza
  electrică.
  Plasaţi dispozitivul pe o suprafaţa plană
  şi stabilă
  Este interzisă plasarea termoventilatoru-
  lui pe suprafeţe moi, de exemplu, pe pat
  sau canapea.
  Distanţa dintre materiale uşor infl amabile,
  perdele sau mobilier, etc şi plasa frontală
  a termoventilatorului ar trebui să fi e de cel
  puţin 0,9 m.
  Evitaţi obturarea orifi ciilor termoventila-
  torului cu obiecte de orice fel sau cu el-
  emente de decor ale încăperii.
  Nu conectaţi termoventilatorul în încăperi
  unde sunt împroşcaţi aerosoli sau unde
  se utilizează lichide uşor infl amabile.
  Se interzice acoperirea dispozitivului în
  timpul funcţionării lui.
  Se interzice introducerea oricăror corpuri
  străine în plasa dispozitivului pentru a
  evita un eventual traumatism sau deterio-
  rarea dispozitivului.
  Este interzisă utilizarea dispozitivului
  atunci când lucraţi în spaţii închise, cum
  ar fi dulapuri sau nişe de perete.
  Este interzisă utilizarea dispozitivului în
  afara încăperilor.
  Nu lăsaţi niciodată termoventilatorul
  conectat fără supraveghere.
  Deconectaţi dispozitivul de la reţea atunci
  când nu-l utilizaţi.
  Întotdeauna deconectaţi dispozitivul de la
  reţea înainte de curăţare.
  Înainte de a extrage fi şa cablului electric
  de la reţea fi xaţi comutator al regimurilor
  de lucru în poziţia deconectat.
  Trageţi de fi şa cablului electric şi nu de
  cablu atunci când decuplaţi dispozitivul
  de la reţea.
  Nu atingeţi fi şa cablului electric cu mâinile
  umede.
  Este interzisa scufundarea dispozitivul în
  apă sau în alte lichide.
  Nu utilizati dispozitivul în sale de baie sau
  în încaperile cu umiditate ridicată.
  Nu plăsaţi dispozitivul într-un loc de la
  care poate cădea în baie sau alt recipient
  umplut cu apă.
  Dacă pe carcasa dispozitivului a nimerit
  apă, înainte de a vă atingeţi de el extra-
  geţi fi şa cablului electric din priză şi şter-
  geţi bine carcasa dispozitivului cu o ţesă-
  tură uscată.
  Pentru a evita arsurile evitaţi contactul cu
  suprafeţe fi erbinţi şi aerul cald de ieşire cu
  zone deschise ale corpului.
  Se interzice purtarea dispozitivului pe
  care deţineţi de cablu.
  Se înterzice înfăşurarea cablului electric
  pe carcasa dispozitivului.
  Nu permiteţi contactul cablului electric cu
  suprafeţe fi erbinţi şi cu obiecte ascuţite.
  La apăriţia orice miros sau zgomot străin
  opriţi imediat exploatarea dispozitivului.
  Se interzice conectarea dispozitivului
  dacă este deteriorat cablu electric sau
  şa cablului, dacă dipozitivul nu funcţio-
  nează corect, sau în cazul deteriorării lui.
  În asemenea situaţii adresaţi-vă unui cen-
  tru de service autorizat pentru verifi carea
  sau repararea dispozitivului.
  Nu le permiteţi copiilor să utilizeze dispo-
  zitivul în calitate de jucărie.
  Fiţi deosebit de precauţi în cazurile în
  care dispozitivul este utilizat de copii sau
  persoane cu dizabilităţi.
  Acest dispozitiv nu este prevăzut pentru
  a fi utilizat de către copii şi persoane cu
  dizabilităţi, şi poate fi utilizat doar în cazul
  în care persoana responsabilă de sigu-
  ranţa acestora le-a explicat în mod clar
  instrucţiunile de utilizare sigură a dispo-
  zitivului şi posibilele pericole legate de
  exploatare incorectă.
  Dispozitivul este destinat doar pentru uz
  în condiţii casnice.
  PĂSTRAŢI ACEASTĂ INSTRUCŢIUNE
  Înainte de exploatare
  - Scoateţi dispozitivul din ambalaj.
  - Înainte de prima conectare, asiguraţi-vă că
  tensiunea de lucru a dispozitivului corespun-
  de cu tensiunea în reţeaua electrică.
  - Înainte de conectare, asiguraţi-vă că co-
  mutatorul regimurilor de lucru (2) se afl ă în
  poziţia «0».
  ATENŢIE! Termoventilatoarele electrice
  transportabile sunt prevăzute pentru încăl-
  zirea suplimentară a încăperilor. Ele nu sunt
  prevăzute pentru a fi utilizate în calitate de
  dispozitive de încălzire de bază.
  Exploatare
  - Plăsaţi dispozitivul pe o suprafaţa plană şi
  stabilă, astfel încât orifi ciile de aer nu sunt
  blocate de obiecte străine. Termoventilator
  poate fi utilizat în poziţie verticală sau orizon-
  tală.
  ATENŢIE: Asiguraţi-vă că priza în care este
  conectat termoventilator nu sunt conectate
  alte aparate cu consum mare de energie.
  - Introduceţi fi şa cablului electric în priză.
  - Setaţi comutatorul regimurilor de lucru (2) în
  regim de lucru necesar:
  «0» - termoventilator deconectat;
  «•» - putere de încălzire minimă;
  «••» - putere de încălzire maximă;
  - lucru în modul ventilator
  - Rotiţi mânerul regulatorului termostatului
  (4) în direcţia acelor de ceasornic până când
  se opreşte, se va ilumina indicatorul de lu-
  cru (3). La atingerea temperaturei de cameră
  dorită rotiţi mânerul regulatorului termostatu-
  lui (4) împotriva direcţiei acelor de ceasornic
  până se va auzi un clic, în această poziţie
  termostatul va menţine în mod automat
  temperatură fi xată a aerului.
  - Pentru mărirea temperaturei de cameră
  rotiţi mânerul regulatorului termostatului (4)
  în direcţia acelor de ceasornic, iar pentru
  micşorarea temperaturei – împotriva direcţiei
  acelor de ceasornic.
  - La fi nalizarea lucrărilor rotiţi mânerul regu-
  latorului termostatului (4) împotriva direcţiei
  acelor de ceasornic până când se opreşte şi
  setaţi comutatorul regimurilor de lucru (2) în
  poziţia deconectat «0», extrageţi fi şa cablului
  electric din priză.
  Remarcă:
  - La prima conectare este posibilă apariţia
  unei cantităţi mici de fum sau miros străin,
  acesta este un fenomen normal.
  Funcţia de deconectare automată în caz
  de urgenţă
  Termoventilatorul este dotat cu funcţia de
  deconectare automată în caz de urgenţă.
  Dacă dispozitivul va începe să se supra-
  încălzească, atunci se va activa termosi-
  guranţa automată şi termoventilator se va
  deconecta.
  Imediat setaţi comutatorul regimurilor
  de lucru (2) în poziţia deconectat «0»,
  extrageţi fi şa cablului electric din priză,
  lăsaţi dispozitivul să se răcească timp de
  aproximativ 20-25 de minute, înainte de
  a-l conecta din nou.
  Asiguraţi-vă că plasele frontale şi din spa-
  te sunt libere şi nimic nu împiedică fl uxul
  de aer.
  Întroduceţi fi şa cablului electric în priză şi
  conectaţi termoventilator, dacă dispozitivul
  nu se conectază, acest lucru poate însem-
  na prezenta altor deteriorari care nu sunt
  legate de functia de deconectare automata
  în caz de urgenta, în acest caz trebuie să
  vă adresaţi unui centru de service autori-
  zat pentru reparaţia aparatului.
  Atenţie: Pentru a evita arsurile evitaţi con-
  tactul cu suprafeţe fi erbinţi şi aerul cald de
  ieşire cu zone deschise ale corpului.
  Întreţinere
  Înainte de a curăţa termoventilator setaţi
  comutatorul regimurilor de lucru (2) în po-
  ziţia deconectat «0» şi extrageţi fi şa ca-
  blului electric de la reţea.
  Nu folosiţi dispozitive de curăţare, de-
  tergenţi lichizi sau solvenţi, de exemplu,
  acetonă, pentru curăţare dispozitivului.
  Pentru a evita riscul de electrocutare nu
  permiteţi apei sau alte lichide să intre în
  interiorul carcasei dispozitivului.
  Ştergeţi suprafaţa dispozitivului numai cu
  o ţesătură uscată, pentru înlăturarea pra-
  fului din plasele puteţi să utilizaţi un aspi-
  rator de praf cu duză corespunzătoare.
  După curăţare plasaţi termoventilatorul
  pentru păstrare într-un loc uscat şi răco-
  ros, inaccesibil pentru copii.
  Înainte conectării următoare, verifi caţi
  starea tehnică a dispozitivului, starea fi -
  şei cablului electric şi izolaţiei cablului de
  alimentare.
  Caracteristici tehnice
  Alimentare electrică 220-240 V, ~ 50 Hz
  Putere de consum nominală 2000 W
  Nivelul puterei sonore corectat <55 dBA
  Comutator al puterii de încălzire cu 2 poziţii
  (1000/2000 W)
  Suprafaţa de încălzire pînă la 20 m.p.
  Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifi -
  ca caracteristicile dispozitivului fără înştiinţa-
  re prealabilă.
  Durata de funcţionare a dispozitivului - 3
  ani
  Dispozitivul dat corespunde tu-
  turor standardelor europeene şi
  ruseşti de securitate şi igienă.
  ROMÂNĂ
  6
  Жылужелдеткіш MW-3452
  Сипаттамасы
  Алдыңғы тор
  1.
  Жұмыс істеу режимдерінің ауыстырғышы
  2.
  Жұмыс істеу көрсеткіші
  3.
  Термостат реттегішінің тұтқасы
  4.
  НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
  Элект құрылғыларын пайдаланған кезде
  əрқашан негізгі сақтандыру шараларын
  сақтау қажет, оның ішінде:
  - Барлық нұсқаулықтарды зейін қойып оқып
  шығыңыз.
  - Жылужелдеткішті оның тікелей міндеті
  бойынша ғана пайдаланыңыз.
  - Алғашқы іске қосу алдында, электр
  желісіндегі кернеу корпуста көрсетілген
  кернеуге сəйкес келетініне көз жеткізіңіз.
  Аспапты электр ашалығына қосу кезінде,
  өрттің пайда болу тəуекелін болдырмау
  үшін ауыстырғыштарды пайдаланбаңыз.
  Құрылғыны түзу тұрақты бетте
  орналастырыңыз.
  Жылужелдеткішті жұмсақ беттерде,
  мысалы, диванда немесе төсекте
  орналастырмаңыз.
  Тез тұтанатын заттардың, перделердің
  немесе жиһаздың жəне т.с.с. мен
  жылужелдеткіштің алдыңғы торының
  арасындағы қашықтық кем дегенде 0,9 м
  болу керек.
  Жылужелдеткіш ауатартқыш торының
  бөтен заттармен немесе бөлме
  интерьерінің элементтерімен бөгеттелуіне
  жол бермеңіз.
  Жылужелдеткішті сепкіштер себілетін
  немесе тез тұтанатын сұйықтықтар
  пайдаланылатын жерлерде іске
  қоспаңыз.
  Құрылғыны оның жұмыс істеуі кезінде
  бүркеп жабуға тыйым салынады.
  Жарақаттар алуға немесе құрылғының
  бүлінуіне жол бермеу үшін
  жылужелдеткіштің торларына бөтен
  заттарды салуға тыйым салынады.
  Құрылғыны тар кеңістікте жұмыс істегенде,
  мысалы, іштетілген шкафтарда немесе
  қабырғалардағы қуыстарда пайдалануға
  тыйым салынады.
  Құрылғыны бөлмелерден тыс пайдалануға
  тыйым салынады.
  Жұмыс істеп тұрған жылу желдеткішті
  қараусыз қалдармаңыз.
  Егер құрылғы пайдаланылмайтын болса,
  оны электр желісінен ажыратыңыз.
  Əрқашан тазалау алдында құрылғыны
  желіден ажыратыңыз.
  Желілік баудың айыртетігін ашалықтан
  суыру алдында, жұмыс істеу режимдерінің
  ауыстырғышын сөндірулі күйіне
  белгілеңіз.
  Желілік баудың айыртетігін электр
  ашалығынан суыру кезінде желілік баудың
  өзінен емес, ал айыртетіктен ұстаңыз.
  Желілік баудың айыртетігін сулы қолмен
  ұстамаңыз.
  Құрылғыны суға жəне кез-келген
  басқа сұйықтықтарға батыруға тыйым
  салынады.
  Құрылғыны жуыну бөлмелерінде немесе
  ылғалдылығы жоғары бөлмелерде
  пайдаланбаңыз.
  Құрылығы ваннаға немесе суға толы басқа
  ыдыстарға түсіп кете алатын жерлерде
  орналастырмаңыз.
  Егер құрылғы корпусына су тисе, оған
  қол тигізгенде дейін, желілік баудың
  айыртетігін ашалықтан суырыңыз жəне
  корпусты құрғақ матамен сүртіңіз.
  Күйіктерге жол бермеу үшін қызған
  беттермен жанасуға жəне шығып жатқан
  ыстық ауаның дененің ашық бөліктеріне
  тиюне жол бермеңіз.
  Желілік баудан ұстап, құрылғыны
  тасымалдауға тыйым салынады.
  Желілік бауды корпусқа орауға тыйым
  салынады.
  Желілік баудың ыстық беттермен
  жəне үшкір заттармен жанасуына жол
  бермеңіз.
  Бөтен иістер немесе шу пайда болғанда
  дереу құрылғыны пайдалануды
  доғарыңыз.
  Желілік айыр тетіктің немесе баудың
  бүлінуі кезінде, егер ол іркіліспен
  істегенде немесе құлағаннан кейін
  құрылғыны пайлануға тыйым салынады.
  Барлық жөндеу сұрақтары бойынша
  туындылас қызмет көрсету орталығына
  хабарласыңыз.
  Балаларға құрылғыны ойыншық ретінде
  пайдалануға рұқсат етпеңіз.
  Егер құрылғыны балалар немее
  мүмкіндіктері шектеулі адамдар
  пайдаланса, аса назар болыңыз.
  Балаларға жəне мүмкіндіктері шектеулі
  адамдарға, аспапты қауіпсіз пайдалану
  жəне оны дұрыс пайдаланбаған кезде
  пайда болатын қауіптер туралы, олардың
  қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен
  сəйкес жəне түсінікті нұсқаулықтар
  берілген болмаса құрылғы пайдалануға
  арналмаған.
  Құрылғы тек үйде пайдалануға ғана
  арналған.
  БЕРІЛГЕН НҰСҚАУЛЫҚТЫ САҚТАП
  ҚОЙЫҢЫЗ
  Пайдалану алдында
  - Құрылғыны ораудан шығарыңыз.
  - Іске қосу алдында құрылғының жұмыс істеу
  кернеуі электр желісінің кернеуіне сəйкес
  келетініне көз жеткізіңіз.
  - Құрылғыны желіге қосу алдында, жұмыс
  істеу режимдерінің ауыстырғышы (2) «0»
  күйіне белгіленгеніне көз жеткізіңіз.
  ЕСКЕРТУ: Тасымалданатын электр
  жылужылытқыштары бөлмепні қосымша
  қыздыруға ғана арналған, олар негізгі
  жылытқыш құрылғылар ретінде жұмыс
  істеуге арналмаған.
  Пайдаланылуы
  - Құрылғыны жазық жəне тұрақты бетте,
  ауа саңылаулары бөтен заттармен
  бөгеттелмейтіндей етіп орнатыңыз.
  Жылужылытқыш тік жəне көлденең күйде
  пайдаланыла алады.
  ЕСКЕРТУ: Жылужылытқыш қосылған
  ашалыққа тұтыну қуаты жоғары басқа электр
  аспаптары қосылмауын қадағалаңыз.
  - Желілік баудың айыртетігін ашалыққа
  салыңыз.
  - Жұмыс істеу режимдерінің ауыстырғышын
  (3) қажетті күйге белгілеңіз:
  «0» - жылужылытқыш сөндірілген;
  «•» - қызудың минималды қуаты;
  «••» - қызудың максималды қуаты;
  - желдеткіш режимінде жұмыс істеу
  - Термостат реттегішінің тұтқасын (4) сағат
  тілі бойынша тірелгенге дейін бұраңыз, сол
  кезде жұмыс істеу көрсеткіші (3) жанады.
  Бөлмеде қажетті температураға жеткенде
  термостат реттегішінің тұтқасын сағат тіліне
  қарсы сəйкес шыртылға дейін бұраңыз, сол
  кезде термостат автоматты белгіленген ауа
  температурасын сақтайды.
  - Бөлмедегі ауа температурасын ұлғайту
  үшін термостат реттегішінің тұтқасын (4)
  сағат тілі бойынша, ал азайту үшін – сағат
  тіліне қарсы бұраңыз.
  - Жұмыс істеп болғаннан кейін термостат
  реттегішінің тұтқасын (4) сағат тіліне қарсы
  тірелгенге дейін, ал жұмыс істеу режимдерінің
  ауыстырғышын (2) «0» сөндірілген күйге
  белгілеңіз, желілік баудың айыртетігін
  ашалықтан суырыңыз.
  Ескерту:
  - Алғашқы іске қосу кезінде біршама түтін
  бөлінуі мүмкін, бұл қалыпты құбылыс.
  Автоматты апатты сөну қызметі
  Жылужылытқыш автоматты апатты сөну
  қызметімен жабдықталған.
  Егер құрылғы асыра қыза бастаса, онда
  автоматты сақтандырғыш жұмыс істейді
  жəне жылужылытқыш сөнеді.
  Дереу жұмыс істеу режимдерінің
  ауыстырғышын (2) «0» сөндірілген күйіне
  белгілеңіз, желілік айыртетікті ашалықтан
  суырыңыз, жылужылытқышты іске
  қосу алдында оған 20-25 минутқа таяу
  салқындауға беріңіз.
  Артқы жəне алдыңғы торлар бос жəне ауа
  ағынына ештеңе кедергі жоқ екеніне көз
  жеткізіңіз.
  Желілік баудың айыртетігін ашалыққа
  салыңызғ егер құрылғы іске қосылмаса,
  бұл автоматты апатты сөну қызметімен
  байланыссыз басқа ақаулықтардың
  болуын білдіре алады, мұндай жағдайда
  жылужылытқышты жөндеу үшін туындыгерлес
  қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
  Ескерту: Күйіктерге жол бермеу үшін қызған
  беттермен жанасуға жəне шығып жатқан
  ыстық ауаның дененің ашық бөліктеріне
  тиюне жол бермеңіз.
  Күтімі
  Жылужылытқышты тазалау алдында
  жұмыс істеу режимдерінің ауыстырғышын
  (2) «0» күйіне белгілеңіз жəне желілік
  баудың айыртетігін ашалықтан
  суырыңыз.
  Құрылғыны тазалау үшін сұйық жуғыш
  заттарды немесе еріткіштерді, мысалы,
  ацетонды пайдалануға тыйым салынады.
  Өртену немесе электр тоғымен зақымдану
  тəуекелін жол бермеу үшін судың
  немесе кез-келген басқа сұйықтықтың
  жылужылытқыш корпусының ішкі
  кеңістігіне тиюне жол бермеңіз.
  Құрылғы корпусын тек құрғақ матамен
  сүртіңіз, торлардағы шаңды жою үшін
  шаңсорғышты сəйкес қондырмамен
  пайдалануға болады.
  Жылужылытқышты тазалап болғаннан
  кейін оны сақтауға құрғақ салқын,
  балалардың қолы жетпейтін жерге алып
  қойыңыз.
  Келесі іске қосу алдында, міндетті
  құрылғының техникалық жағдайын, желілік
  баудың айыртетігінің жəне желілік баудың
  оқшаулануының жағдайын тексеріңіз.
  Техникалық сипаттамалары
  Электрқорегі 220-240 В, ~ 50 Гц
  Номиналды тұтыну қуаты 2000 Вт
  Дыбыс қуатының түзетілген деңгейі <55 дБА
  2-позициялы қыздыру ауыстырғышы
  (1000/2000 Вт)
  Жылыту ауданы 20 кв.м-ге дейін
  Өндіруші алдын-ала ескертусіз құрылғының
  сипаттамаларын өзгерту құқығын
  қалдырады.
  Аспаптың қызмет ету мерзімі - 3 жыл
  Берілген бұйым барлық еуропалық
  жəне ресейлік қауіпсіздік пен
  тазалық стандарттарына
  сəйкес келеді.
  ҚАЗАҚ
  542
  Heizlüfter MW-3452
  Beschreibung
  Vordergitter
  1.
  Betriebsstufenschalter
  2.
  Betriebsanzeiger
  3.
  Regler der Thermostatsteuerung
  4.
  ACHTUNG!
  Beim Gebrauch der elektrischen Geräte sind
  wichtige Sicherheitsmaßnahmen zu beachten,
  unter anderem:
  - Vor der Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie
  aufmerksam alle Betriebsanleitungen durch.
  - Nutzen Sie den Heizlüfter nur bestimmungs-
  gemäß.
  - Vor dem Einschalten des Geräts vergewissern
  Sie sich, dass die Netzspannung mit der Span-
  nung Ihres Geräts übereinstimmt.
  Verwenden Sie keine Übergangsstücke
  beim Anschließen des Geräts an das Strom-
  netz, um Brandrisiko zu vermeiden.
  Stellen Sie das Gerät auf eine gerade stabile
  Oberfl äche auf.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät auf weiche
  Oberfl ächen (z.B. Bett oder Sofa oder Bett)
  zu aufzustellen.
  Die Entfernung zwischen den leicht ent-
  ammbaren Materialien (Gardinen oder Mö-
  bel usw.) und dem Vordergitter des Heizlüf-
  ters soll nicht weniger als 0,9 m betragen.
  Vermeiden Sie die Blockierung des Luft-
  einlassgitters des Heizlüfters mit Fremdge-
  genständen oder Elementen der Innenrau-
  maustattung.
  Nutzen Sie nie den Heizlüfter an den Stellen,
  wo Sprays oder leicht entfl ammbare Flüs-
  sigkeiten verwendet werden.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät während
  des Betriebs zu decken.
  Es ist nicht gestattet, Fremdgegenstände
  in die Gitter des Heizlüfters zu stecken, um
  Störungen des Geräts oder Verletzungen zu
  vermeiden.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät in einem
  sehr beschränkten Raum (z.B. in Schränken
  oder Wandnischen) zu nutzen.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät außerhalb
  der Räumlichkeiten zu nutzen.
  Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie un-
  beaufsichtigt.
  Schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab,
  wenn Sie es längere Zeit nicht nutzen.
  Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung
  vom Stromnetz immer ab.
  Bevor Sie den Netzstecker des Netzkabels
  aus der Steckdose ziehen, stellen Sie den
  Schalter der Betriebsstufen in die Position
  „Aus“.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Ab-
  schalten vom Stromnetz am Netzkabel zu
  ziehen, halten Sie ihn am Stecker.
  Berühren Sie nie den Netzstecker mit nas-
  sen Händen.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät ins Wasser
  oder andere Flüssigkeiten zu tauchen.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät im Badezim-
  mer oder in den Räumen mit erhöhter Luft-
  feuchtigkeit zu nutzen.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät auf den
  Oberfl ächen aufzustellen, von denen er in
  die Wanne oder einen anderen Wasserbe-
  hälter stürzen könnte.
  Falls das Wasser ins Gehäuse des Geräts
  eingedrungen ist, ziehen Sie den Netzstek-
  ker vor der Berührung des Geräts aus der
  Steckdose, und wischen Sie das Gehäuse
  mit einem trockenen Tuch.
  Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen
  Oberfl ächen und den Kontakt offener Haut-
  stellen mit heißer Luft, um Verbrennungen
  zu vermeiden.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Tragen
  am Netzkabel zu ziehen.
  Es ist nicht gestattet, das Netzkabel um das
  Gehäuse des Geräts zu wickeln.
  Vermeiden Sie den Kontakt des Netzkabels
  mit heißen oder scharfen Gegenständen.
  Unterbrechen Sie sofort die Nutzung des
  Geräts bei der Entstehung eines starken
  Geruchs oder Fremdlärms.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät einzuschal-
  ten, wenn das Netzkabel oder der Netzstek-
  ker beschädigt ist oder wenn das Gerät nicht
  richtig funktioniert, beschädigt oder abge-
  stürzt ist. In diesem Fall wenden Sie sich an
  einen autorisierten Kundenservicedienst,
  um das Gerät zu prüfen und zu reparieren.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät den Kindern
  als Spielzeug zu geben.
  Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in
  den Fällen angesagt, wenn sich Kinder oder
  behinderte Personen während der Nutzung
  des Geräts in der Nähe aufhalten.
  Dieses Gerät darf von Kindern und behin-
  derten Personen nicht genutzt werden, es
  sei denn ihnen eine angemessene und ver-
  ständliche Anweisung über die sichere Nut-
  zung des Geräts und die Gefahren seiner
  falschen Nutzung durch die Person, die für
  ihre Sicherheit verantwortlich ist.
  Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haus-
  halt geeignet.
  BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEI-
  TUNG SORGFÄLTIG AUF.
  Vor der ersten Inbetriebnahme
  - Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung
  heraus.
  - Vergewissern Sie sich vor dem ersten Ein-
  schalten des Geräts, dass die Netzspannung
  mit der Spannung Ihres Geräts übereinstimmt.
  - Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten
  des Geräts, dass der Betriebsstufenschalter (2)
  in die Position „0“ gestellt wurde.
  ACHTUNG: Tragbare elektrische Heizkörper
  sind für die zusätzliche Beheizung der Räume
  geeignet, diese sind jedoch für die Nutzung als
  Hauptheizgeräte nicht geeignet.
  Anwendung
  - Stellen Sie das Gerät auf eine gerade stabile
  Oberfl äche auf, so dass die Luftaustrittsöffnun-
  gen mit fremden Gegenständen nicht blockiert
  werden. Der Heizlüfter kann sowohl in der
  senkrechter als auch in der horizontalen Posi-
  tion genutzt werden.
  ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass mehrere
  Geräte mit hoher Verbrauchsleistung an die
  gleiche Steckdose gleichzeitig nicht ange-
  schlossen werden, um die Überlastung des
  Stromnetzes zu vermeiden.
  - Stecken Sie den Netzstecker des Netzka-
  bels in die Steckdose.
  - Stellen Sie den Betriebsstufenschalter (2)
  in die notwendige Position:
  «0» der Heizlüfter ist ausgeschaltet;
  „•“ minimale Heizstufe;
  „••“– maximale Heizstufe;
  - Ventilatorbetrieb.:
  - Drehen Sie den Regler der Thermostatsteue-
  rung (4) im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag,
  dabei wird der Betriebsanzeiger (3) leuchten.
  - Beim Erreichen der gewünschten Raumluft-
  temperatur drehen Sie den Regler der Thermo-
  statsteuerung (2) gegen Uhrzeigesinn bis zum
  Einrasten, in dieser Position wird der Thermo-
  stat die eingestellte Lufttemperatur automa-
  tisch konstant halten.
  - Drehen Sie den Regler der Thermostatsteue-
  rung (4) im Uhrzeigersinn, um die Raumlufttem-
  peratur zu erhöhen, und gegen Uhrzeigersinn,
  um die Raumlufttemperatur zu vermindern.
  - Nach der Nutzung des Ger ts drehen Sie den
  Regler der Thermostatsteuerung (4) gegen
  Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, und stellen
  Sie den Betriebsstufenschalter (2) in die Po-
  sition „0“, ziehen Sie den Netzstecker aus der
  Steckdose heraus.
  Anmerkung:
  - Beim ersten Einschalten des Geräts kann ein
  fremder Rauch oder Geruch entstehen, es ist
  normal.
  Funktion der automatischen Notausschal-
  tung
  Der Heizlüfter ist mit der Funktion der automati-
  schen Notausschaltung ausgestattet.
  Wenn das Gerät überhitzt wird, wird das Si-
  cherungselement automatisch angespro-
  chen und der Heizlüfter schaltet sich ab.
  Stellen Sie den Betriebsstufenschalter (2) in
  die Position „0“, ziehen Sie den Netzstecker
  aus der Steckdose, lassen Sie das Gerät ca.
  20-25 Minuten abkühlen, bevor Sie es wie-
  der einschalten.
  Vergewissern Sie sich, dass das Vorder-
  und Hintergitter des Geräts frei und durch
  fremde Gegenstände nicht gesperrt sind.
  Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in
  die Steckdose und schalten Sie den Heizlüf-
  ter ein; falls das Gerät nicht eingeschaltet
  wird, kann das bedeuten, dass es sonstige
  Beschädigungen gibt, die mit dem Funktion
  der automatischen Notausschaltung nicht
  verbunden sind; wenden Sie sich in diesem
  Falle an einen autorisierten Kundenservice-
  dienst, um das Gerät zu reparieren
  Achtung: Vermeiden Sie den Kontakt mit hei-
  ßen Oberfl ächen und den Kontakt offener Haut-
  stellen mit heißer Luft, um Verbrennungen zu
  vermeiden.
  Wartung
  Stellen Sie den Betriebsstufenschalter (2) in
  die Position „0“ vor der Reinigung des Ge-
  räts und ziehen Sie den Netzstecker aus der
  Steckdose heraus.
  Es ist nicht gestattet, Abrasiv- und Lösungs-
  mittel, wie z.B. Azeton für die Reinigung des
  Geräts zu nutzen.
  Achten Sie darauf, dass die Flüssigkeit ins
  Gehäuse des Geräts nicht eindringt, um das
  Stromschlagrisiko zu vermeiden.
  Wischen Sie das Gehäuse mit einem trocke-
  nen Tuch ab, für die Staubentfernung kann
  ein Staubsauger mit dem entsprechenden
  Aufsatz genutzt werden.
  Bewahren Sie den Heizlüfter nach der Rei-
  nigung an einem trockenen kühlen und für
  Kinder unzugänglichem Ort auf.
  Vor dem nächsten Einschalten des Heizlüf-
  ters prüfen Sie seinen technischen Zustand,
  den Netzstecker des Netzkabels und die
  Isolierung des Netzkabels.
  Technische Eigenschaften
  Stromversorgung 220-240 V, ~ 50 Hz
  Nennleistungsaufnahme 2000 W
  Verbesserter Tonleistungspegel <55 dBA
  2 Heizstufen (1000/2000 W)
  Heizfl äche bis 20 m²
  Der Hersteller behält die Rechte vor, Verän-
  derungen in die Konstruktion des Geräts ohne
  vorzeitige Benachrichtigung vornehmen zu
  dürfen.
  Nutzungsdauer des Geräts beträgt 3 Jah-
  re.
  Dieses Erzeugnis entspricht allen
  erforderlichen europäischen und
  russischen Vorsichts- und hygieni-
  schen Vorschriften.
  DEUTSCH
  Тепловентилятор MW-3452
  Описание
  Передняя решетка
  1.
  Переключатель режимов работы
  2.
  Индикатор работы
  3.
  Ручка регулятора термостата
  4.
  ВНИМАНИЕ!
  При пользовании электрическими устройства-
  ми необходимо всегда соблюдать основные
  меры предосторожности, в том числе:
  - Внимательно прочитайте все инструкции.
  - Используйте тепловентилятор только по
  его прямому назначению.
  - Перед первым включением убедитесь, что
  напряжение в электрической сети соот-
  ветствует напряжению, указанному на
  корпусе устройства.
  Во избежание риска возникновения по-
  жара не используйте переходники для
  подключения устройства к электриче-
  ской розетке.
  Размещайте устройство на ровной устой-
  чивой поверхности.
  Запрещается размещать тепловентиля-
  тор на мягких поверхностях, например,
  на диване или на кровати.
  Расстояние между передней решеткой те-
  пловентилятора и легковоспламеняющи-
  мися материалами, шторами или мебелью
  и т.п. должно составлять не менее 0,9 м.
  Избегайте блокировки воздухозаборной
  решетки тепловентилятора посторонни-
  ми предметами или элементами инте-
  рьера помещения.
  Не включайте тепловентилятор в местах,
  где распыляются аэрозоли либо использу-
  ются легковоспламеняющиеся жидкости.
  Запрещается накрывать устройство во
  время его работы.
  Запрещается вставлять посторонние
  предметы в решетки тепловентилятора
  во избежание получения травм или по-
  вреждения устройства.
  Запрещается использовать устройство
  при работе в ограниченном простран-
  стве, например, во встроенных шкафах
  или в нишах стен.
  Запрещается использовать устройство
  вне помещений.
  Не оставляйте работающий тепловенти-
  лятор без присмотра.
  Отключайте устройство от электрической
  сети, если оно не используется.
  Всегда отключайте устройство от сети
  перед чисткой.
  Перед тем как вынуть вилку сетевого
  шнура из розетки, установите переклю-
  чатель режимов работы в положение
  «выключено» («0»).
  При отсоединении вилки сетевого шнура
  от электрической розетки держитесь за
  вилку, а не за шнур.
  Не прикасайтесь к вилке сетевого шнура
  мокрыми руками.
  Запрещается погружать устройство в
  воду и любые другие жидкости.
  Не используйте устройство в ванных
  комнатах или в помещениях с повышен-
  ной влажностью.
  Запрещается размещать устройство в
  местах, с которых он может упасть в ван-
  ну или в другую емкость, наполненную
  водой.
  Если на корпус устройства попала вода,
  прежде чем дотронуться до него, извле-
  ките вилку сетевого шнура из розетки и
  протрите корпус сухой тканью.
  Во избежание получения ожогов не при-
  касайтесь к нагретым поверхностям
  устройства и не допускайте попадания
  выходящего горячего воздуха на откры-
  тые участки тела.
  Запрещается переносить устройство,
  держась за сетевой шнур.
  Запрещается наматывать сетевой шнур
  на корпус устройства.
  Не допускайте контакта сетевого шнура с
  горячими и острыми предметами.
  При появлении постороннего запаха или
  шума немедленно прекратите эксплуата-
  цию устройства.
  Запрещается включать устройство, если
  поврежден сетевой шнур или вилка сете-
  вого шнура, если устройство работает с
  перебоями или в случае его падения. В
  этом случае обратитесь в авторизован-
  ный (уполномоченный) сервисный центр
  для проверки или ремонта устройства.
  Не разрешайте детям использовать
  устройство в качестве игрушки.
  Будьте особенно внимательны, если
  устройство используется детьми или людь-
  ми с ограниченными возможностями.
  Данное устройство не предназначено для
  использования детьми и людьми с огра-
  ниченными возможностями, за исключе-
  нием случаев, когда лицом, отвечающим
  за их безопасность, даны соответствую-
  щие и понятные им инструкции о безо-
  пасном использовании устройства и тех
  опасностях, которые могут возникать при
  его неправильном использовании.
  Устройство предназначено только для
  домашнего использования.
  СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ
  Перед использованием
  - Извлеките устройство из упаковки.
  - Перед первым включением убедитесь, что
  рабочее напряжение устройства соответ-
  ствует напряжению в электрической сети.
  - Перед включением устройства в сеть убе-
  дитесь, что переключатель режимов работы
  (2) установлен в положение «0».
  ВНИМАНИЕ: Переносные электрические
  тепловентиляторы предназначены только
  для дополнительного обогрева помещений,
  они не предназначены для работы в качестве
  основных обогревательных устройств.
  Использование
  - Установите устройство на плоской и устой-
  чивой поверхности так, чтобы воздушные
  отверстия не были заблокированы посто-
  ронними предметами. Тепловентилятор мо-
  жет использоваться в вертикальном и гори-
  зонтальном положении.
  ВНИМАНИЕ: Следите за тем, чтобы к ро-
  зетке, в которую включен тепловентилятор,
  не подключались другие электроприборы с
  большой мощностью потребления.
  - Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
  - Установите переключатель режимов рабо-
  ты (2) в необходимое положение:
  «0» - тепловентилятор выключен;
  «•» - минимальная мощность нагрева;
  «••» - максимальная мощность нагрева;
  - работа в режиме вентилятора
  - Поверните ручку регулятора термостата (4)
  по часовой стрелке до упора, при этом заго-
  рится индикатор работы (3). При достижении
  желаемой температуры воздуха в помеще-
  нии поверните ручку регулятора термостата
  (2) против часовой стрелки до характерного
  щелчка, в этом положении термостат будет
  автоматически поддерживать установлен-
  ную температуру воздуха.
  - Для увеличения температуры воздуха в по-
  мещении поворачивайте ручку регулятора
  термостата (4) по часовой стрелке, а для
  уменьшения – против часовой стрелки.
  - По окончании работы поверните ручку
  регулятора термостата (4) против часовой
  стрелки до упора, а переключатель режи-
  мов работы (2) установите в положение «вы-
  ключено» («0»), извлеките вилку сетевого
  шнура из розетки.
  Примечание:
  - При первом включении возможно появле-
  ние небольшого количества дыма или посто-
  роннего запаха, это нормальное явление.
  Функция автоматического аварийного
  отключения
  Тепловентилятор оснащен функцией авто-
  матического аварийного отключения.
  Если устройство начнет перегреваться,
  то сработает автоматический термо-
  предохранитель, и тепловентилятор от-
  ключится.
  Немедленно установите переключатель
  режимов работы (2) в положение «вы-
  ключено» («0»), извлеките сетевую вил-
  ку из розетки, дайте тепловентилятору
  охладиться в течение приблизительно
  20-25 минут, и только после этого его
  можно включать снова.
  Убедитесь, что задняя и передняя решет-
  ки свободны и ничто не мешает потоку
  воздуха.
  Вставьте вилку сетевого шнура в розет-
  ку и включите тепловентилятор, а если
  устройство не включается, это может
  означать наличие других неисправно-
  стей, не связанных с функцией автомати-
  ческого аварийного отключения, в этом
  случае обратитесь в авторизованный
  (уполномоченный) сервисный центр для
  ремонта тепловентилятора.
  Внимание: Во избежание получения ожогов
  не прикасайтесь к нагретым поверхностям и
  не допускайте попадания выходящего горя-
  чего воздуха на открытые участки тела.
  Уход
  Перед чисткой тепловентилятора устано-
  вите переключатель режимов работы (2)
  в положение «выключено» («0») и извле-
  ките вилку сетевого шнура из розетки.
  Запрещается использовать для чистки
  устройства жидкие моющие средства
  или растворители, например, ацетон.
  Во избежание риска возгорания или по-
  ражения электрическим током не допу-
  скайте попадания воды или любой дру-
  гой жидкости во внутреннее простран-
  ство корпуса тепловентилятора.
  Протирайте корпус устройства только
  сухой тканью, для удаления пыли в ре-
  шетках можно использовать пылесос с
  соответствующей насадкой.
  После чистки тепловентилятора уберите
  его на хранение в сухое прохладное ме-
  сто, недоступное для детей.
  Перед последующим включением не-
  обходимо обязательно проверить техни-
  ческое состояние устройства, состояние
  вилки сетевого шнура и изоляции сете-
  вого шнура.
  Технические характеристики
  Электропитание: 220-240 В, ~ 50 Гц
  Номинальная потребляемая мощность:
  2000 Вт
  Корректированная звуковая мощность (уро-
  вень шума): <55 дБА
  Двухпозиционный переключатель нагрева
  (1000/2000 Вт)
  Площадь обогрева: до 20 кв.м
  Производитель оставляет за собой право
  изменять характеристики устройства без
  предварительного уведомления.
  Срок службы тепловентилятора - 3 года
  Данное изделие соответствует всем
  требованиям европейских и рос-
  сийских стандартов безопасности
  и гигиены.
  Изготовитель: ТУШКОМ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД
  РЕСПУБЛИКА КИПР,
  Адрес: Кипр, Тисеос, 4, Энгоми, а/я 2413,
  Никосия.
  Сделано в Китае
  .
  РУССКИЙ
  3
  Fan Heater MW-3452
  Description
  1. Front grating
  2. Switch of operating modes
  3. Work indicator
  4. Handle of the thermostat control
  ATTENTION!
  • While using electric devices it is neces-
  sary to always observe the basic safety
  measures, including:
  - Read all instructions carefully.
  - Use the fan heater only for its intended
  purpose.
  - Before turning on the device for the first
  time, make sure that the voltage of the
  electric network corresponds to the volt-
  age specified on the body of the device.
  In order to avoid fire danger do not use
  adapters while connecting the device
  to the electric socket.
  Place the device on a flat and steady
  surface.
  It is forbidden to place the fan heater
  on soft surfaces, for example, on a sofa
  or a bed.
  The distance between highly inflamma-
  ble materials, curtains or furniture, etc.
  and the front grating of the fan heater
  should make at least 0.9 m.
  Avoid blocking of the air intake grating
  of the fan heater by extraneous objects
  or elements of the room interior.
  Do not turn on the fan heater in places
  where aerosols are sprayed or highly
  inflammable liquids are used.
  It is forbidden to cover the device when
  it is in working condition.
  It is forbidden to insert extraneous sub-
  jects into gratings of the fan heater in
  order to avoid injuries or device dam-
  age.
  It is forbidden to use the device in con-
  fined spaces, for example, in the built
  in cases or in wall niches.
  It is forbidden to use the device out of
  doors.
  Do not leave a working fan heater with-
  out supervision.
  Disconnect the device from the electric
  network if it isn’t used.
  Always disconnect the device from the
  network before cleaning.
  Before taking out the plug of the net-
  work cord from the socket, put the
  switch of operating modes into the
  “switched off” position.
  While disconnecting the network cord
  plug from the electric socket hold the
  plug, not the cord.
  Do not touch the network cord plug
  with wet hands.
  It is forbidden to immerse the device in
  water and any other liquids.
  Do not use the device in bathrooms or
  in rooms with high humidity.
  It is forbidden to place the device in
  places where it can fall into a bath or
  into any other tank filled with water.
  If there is water on the device
  body,before touching it, take out the
  plug of the network cord from the sock-
  et and wipe the device body with a dry
  cloth.
  In order to avoid burns avoid contact
  with hot surfaces and contact of outgo-
  ing hot air on open parts of the body.
  It is forbidden to carry the device, hold-
  ing it by the network cord.
  It is forbidden to reel up the network
  cord on the device body.
  Avoid contact of the network cord with
  hot and sharp subjects.
  At detecting a foreign smell or noise
  immediately turn the device off.
  It is forbidden to turn the device on if
  the network cord or the plug of the net-
  work cord are damaged, if the device
  works with faults or in case of its falling.
  In this case consult the authorized ser-
  vice center for check or device repair.
  Do not allow children to use the device
  as a toy.
  Be especially attentive, if the device is
  used by children or disabled people.
  The device isn’t intended for use by
  children and disabled people if only the
  persons who are responsible for their
  safety, have been fully informed about
  safe use of the device and thedangers
  which can arise from its wrong use.
  The device is intended only for house-
  hold use.
  KEEP THIS MANUAL
  Before use
  - Unpack the device.
  - Before turning on the device the first time
  make sure that working voltage of the de-
  vice corresponds to the voltage of the elec-
  tric network.
  - Before connecting the device to the net-
  work, make sure that the switch of operat-
  ing modes (2) is established into the posi-
  tion «0».
  ATTENTION: Portable electric fan heaters
  are intended only for additional heating of
  rooms, they aren’t intended for use as the
  basic heating devices.
  Use
  - Put the device on a flat and steady sur-
  face so that air openings are not blocked
  by extraneous objects. The fan heater can
  be used in vertical and horizontal position.
  ATTENTION: Make sure that other high ca-
  pacity electric devices are not connected
  to the socket to which the fan heater is
  connected.
  - Insert the network cord plug into the
  socket.
  - Establish the switch of operating modes
  (2) into the necessary position:
  «0» - the fan heater is switched off;
  «•» - the minimum heating capacity;
  - the maximum heating capacity;
  work in a fan mode
  - Turn the handle the thermostat control(4)
  clockwise up to the stop, the work indica-
  tor (3) thus will light up. At achieving de-
  sirable temperature of air indoors turn
  the handle of the thermostat regulator (2)
  counter-clockwise up to the moment you
  hear a characteristic click, the thermostat
  will automatically maintain the established
  temperature of air in this position.
  - For increase in temperature of air indoors
  turn the handle of the thermostat control(4)
  clockwise, and for reduction – counter-
  clockwise.
  - Upon termination of work turn the handle
  of the thermostat regulator (4) counter-
  clockwise up to the stop, and establish
  the switch of operating modes (2) into the
  “switched off” «0» position, take out the
  plug of the network cord from the socket.
  Note:
  - While turning on the device the first time,
  a small amount of smoke or a foreign smell
  can appear, this is a normal phenomenon.
  Function of automatic emergency
  switch-off
  The fan heater has a function of automatic
  emergency switch-off.
  If the device starts to overheat, the au-
  tomatic thermosafety lock will work and
  the fan heater will be disconnected.
  Immediately establish the switch of op-
  erating modes (2) into the “switched
  off” «0» position, take out the network
  plug from the socket, let the fan heater
  cool for approximately 20-25 minutes
  before turning it on again.
  Make sure that the back and front grat-
  ings are not blocked and nothing pre-
  vents the air flow.
  Insert the plug of the network cord into
  the socket and turn on the fan heater, if
  the device doesn’t turn on, it can mean
  presence of other malfunctions which
  are not connected with function of au-
  tomatic emergency switch-off, in this
  case contact the authorized service
  center for fan heater repair.
  Attention: In order to avoid burns avoid
  contact with hot surfaces and contact
  of outgoing hot air with open parts of the
  body.
  Maintenance
  Before cleaning the fan heater estab-
  lish the switch of operating modes (2)
  into the “switched off” «0» position and
  take out the network cord plug from the
  socket.
  It is forbidden to use washing-up liquids
  or solvents, for example, acetone, for
  cleaning the device.
  In order to avoid risk of ignition or elec-
  tric shock prevent water or any other liq-
  uid from entering inside the body of the
  fan heater.
  Wipe the device body only with a dry
  cloth, for dust removal in gratings it is
  possible to use a vacuum cleaner with a
  corresponding nozzle.
  After cleaning the fan heater put in a dry
  cool place inaccessible to children for
  storage.
  Before the subsequent turning on, nec-
  essarily check up the technical condi-
  tion of the device, the condition of the
  network cord plug and the isolation of
  the network cord.
  Technical characteristics
  Power supply 220-240 V, ~ 50 Hz
  Capacity 2000W
  Adjusted sound power level <55 dBA
  The 2-item switch of heating (1000/
  2000 W)
  The area of heating up to 20 sq. m
  Service life of the device is 3 years
  This device meets all the required
  European and Russian standards
  of safety and hygiene.
  ENGLISH
  1
  2
  3
  4
Maxwell MW-3452 W

Besoin d’aide?

Nombre de questions : 0

Vous avez une question sur le MW-3452 W de la marque Maxwell ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du MW-3452 W de la marque Maxwell de répondre correctement à votre question.

Consultez gratuitement le manuel de la marque Maxwell MW-3452 W ici. Ce manuel appartient à la catégorie Chauffages et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 6.9. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Anglais, Allemand, Russe, Tchèque, Roumain, Ukrainien. Vous avez une question sur le MW-3452 W de la marque Maxwell ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Spécifications du MW-3452 W de la marque Maxwell

Généralités
Marque Maxwell
Modèle MW-3452 W
Produit Chauffage
EAN 9012345008895
Langue Anglais, Allemand, Russe, Tchèque, Roumain, Ukrainien
Type de fichier PDF
Caractéristiques
Type Chauffage de ventilateur électrique
représentation / réalisation
Puissance de chauffe 2000
Puissance de chauffe (min) 1000
Approprié pour du volume de salle jusqu'à 15
Design
Couleur du produit Blanc
Type de commande Rotatif
Options de positionnement Sol
Autres caractéristiques
Source de chaleur Electrique

ModesdEmploi.fr

Vous cherchez un manuel ? ModesdEmploi.fr vous permet de trouver le manuel que vous recherchez en un rien de temps. Notre base de données contient plus d'un million de manuels en PDF pour plus de 10 000 marques. Chaque jour, nous ajoutons les derniers manuels afin que vous trouviez toujours le produit que vous recherchez. C'est très simple : entrez le nom de la marque et le type de produit dans la barre de recherche pour consulter gratuitement et immédiatement le manuel de votre choix en ligne.

ModesdEmploi.fr

© Copyright 2020 ModesdEmploi.fr. Tous droits réservés.

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que vous acceptez l'utilisation des cookies.

En savoir plus