Melitta Aroma Excellent Steel Therm

Melitta Aroma Excellent Steel Therm mode d'emploi

(1)
 • 24 måneders reklamationsfrist ifølge købeloven
  Melitta giver 24 måneders reklamationsfrist på Deres nye
  kaffemaskine, reklamationsfristen er i henhold til følgende
  betingelser:
  1. Reklamationsfristen er 24 måneder fra købsdato. Købsdato
  skal dokumenteres ved hjælp af maskinstemplet kasse-
  bon/købskvittering.
  2. Melitta forpligter sig til at afhjælpe fabrikations- og
  materialefejl, der konstateres ved kaffemaskinens normale
  brug i private husholdninger her i landet, ved udskiftning
  af defekte dele eller ombytning af kaffemaskinen.
  3. Reklamationsfristen omfatter ikke skader, der skyldes
  f.eks. mangelfuld betjening, forkert tilslutning, tab på gulv
  eller lignende, ligesom reparation ikke må være foretaget
  af andre end Melittas serviceværksted. Reklamationsfristen
  omfatter ikke skader forårsaget af manglende afkalkning
  (se afkalkningstips i brugsanvisningen) samt brud på glas.
  4. Reklamationsfristen bortfalder hvis reparation er foretaget
  af andre end Melittas serviceværksted.
  5. Reklamationsfristen er kun gældende i Danmark. I tilfælde
  af reklamation beder vi Dem venligst aflevere kaffe-
  maskinen, hvor den er købt, eller sende den – omhyggeligt
  emballeret, som forsigtig pakke, til
  Dansk Quick Service
  Skærbækvej 14
  2610 Rødovre
  Husk at vedlægge maskinstemplet kassebon/købskvittering.
  – og skriv en udførlig beskrivelse af fejlen.
  6. Alle krav som ikke er dækket ind under ovennævnte
  reklamationsfrist er udelukket, uanset hvilken type krav
  det gælder, hvis ikke gældende lov pålægger producenten
  erstatning.
  Safety Instructions
  Read all operating and safety instructions carefully.
  Make sure that the voltage in your home corresponds
  with the voltage indicated on the bottom of the appliance.
  Do not operate the appliance without water.
  Do not use hot water. Only fresh cold water should be
  used to fill the water tank.
  Allow the appliance to cool down for approx. 5 min. after
  each brewing cycle, before you fill in water again. This
  avoids the leaking of hot steam.
  Place the appliance on a flat surface.
  Never immerse the appliance in water. Take care, that no
  water from outside intrudes the appliance.
  Do not place the appliance on a hot surface (e.g. cooker)
  Do not take out therm jug and filter while brewing cycle
  – risk of scald!
  Keep the appliance out of the reach of children.
  Pull the plug out of the socket before cleaning or in case
  of absence for a longer time.
  The replacement of the cord and all other repairs must
  be carried out by authorized Melitta After Sales Service
  only or by a person of similar qualification.
  This appliance is not intended for use by persons (including
  children) with reduced physical, sensory or mental
  capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
  they have been given supervision or instruction concerning
  use of the appliance by a person responsible for their
  safety.
  Children should be supervised to ensure that they do not
  play with the appliance.
  Before preparing your first cup of coffee …
  … clean the appliance by filling the water tank with clear
  cold water and allow the water to run through (without
  coffee). Turn the machine off and leave it to cool down for
  5 minutes before repeating the process.
  Coffee Preparation
  1. Take therm jug and filter out of the appliance.
  2. Raise lid of the water tank and pour the required amount
  of fresh cold water into the tank. The required number of
  cups – from 2 to 10 – is determined by referring to the
  scale on the water level indicator. (Fig.
  )
  3. Fold over the seamed edges of a Melitta
  ®
  filterbag 1x4
  and place it in the filter. Scoop the ground coffee into the
  filterbag. Recommendation: one level of coffee measure
  (approx. 6g) per cup or vary according to taste. (Fig. )
  4. Place the filter on the therm jug (without lid) and put both
  back into the appliance. (Fig.
  )
  5. Switch the appliance on – the on/off switch lights up,
  showing that the machine is operating. (Fig.
  ) Attention:
  Do not take out the therm jug and filter while brewing
  cycle – risk of scald due to leaking hot steam!
  6. After ending of the brewing process remove the therm
  jug and the filter from the appliance. Remove the used
  filterbag from the filter – filterbag and coffee are
  compostable – and set the filter aside.
  7. Close the therm jug with the lid (Fig.
  ).
  8. For pouring out the coffee press the lever at jug lid. Lid
  must not be removed or turned = one-hand-operation.
  (Fig.
  )
  9. The appliance is equipped with an automatic shut off
  function which switches the machine off after approx. 15
  minutes. Appliance can be switched off manual anytime by
  using the on/off switch.
  Cleaning and Maintenance
  Always pull the plug out of the socket before cleaning!
  Filter can be cleaned in a dishwasher
  Use a soft damp cloth and mild washing up liquid for
  cleaning the housing of the appliance and the therm jug.
  Do not clean the therm jug in a dishwasher or immerse
  it completely in water.
  Do not use wire-brushes or bottle-brushes.
  In case of tenacious dirts (lime, coffee residues) clean
  inner therm jug with weakened vinegar or lemon.
  Additonal instruction for therm jug:
  Never stir jug content with metal spoon, do not put in
  ice-cubes or carbonated drinks to avoid damages of
  glass insert.
  Never place the therm jug on a hotplate or use in
  microwave oven.
  Avoid extreme variations in temperature.
  After fall down or heavier shocks glass insert may break.
  Do not drink the content because glass splitters may be
  inside.
  Do not lay down filled jug – liquid may come out.
  Do not use for milk products or baby food, bacteria may
  develop
  Descaling
  In hard water areas scale will eventually build up in your
  machine which unfortunately cannot be avoided. Scale
  leads to extended preparation times and may at worst
  damage your coffeemaker.
  To secure long time pleasure with your coffeemaker please
  descale it regularly. This ensures a perfect operation. We
  suggest to descale after every 40 filtrations but at the
  latest, when appliance shows uncommon loud noise while
  brewing or if brewing process is observable longer than
  normal.
  We recommend for descaling Swirl
  ®
  Bio-Descaler or
  Swirl
  ®
  Active-Descaler. Please consider the hints on the
  descaling packages.
  Disposal Information
  Please ask your dealer or your community for disposal
  channels and rules for electrical appliances.
  Packages are resources and therefore recycable. Please
  give the carton back to the resource-cycle.
  Konsumentköp EHL 91
  Denna kaffebryggare garanteras enligt följande villkor:
  1. Garantin gäller under en tid av 24 månader från och med
  inköpsdatum. Garantin gäller under förutsättning att inköps-
  datum har bekräftats med affärens stämpel och underskrift
  på garantikortet, alternativt genom inlämning av respektive
  inköpsbevis/kvitto.
  2. Under garantitiden avhjälper vi alla fel och brister i apparaten
  som bevisligen orsakats av materialfel eller dåligt arbete,
  genom reparation eller utbyte av felaktiga delar, alternativt
  utbyte av apparaten. Apparatens garantitid förlängs inte när
  ett garantiarbete utförts. Utbytta delar blir tillverkarens
  egendom. Kunden debiteras inte för frakt, emballage eller
  andra liknande kostnader till följd av en reklamation under
  garantin.
  3. Skador som inte kan hänföras till tillverkaren täcks inte av
  garantin. Detta gäller speciellt för fel som orsakats av felaktig
  användning (t.ex. användning av fel ström eller spänning) eller
  underhåll samt genom normalt slitage. Garantin gäller inte
  heller reklamationer till följd av förkalkning (för avkalkning se
  användarinstruktionen), trasigt glas eller fel som endast har
  försumbar effekt på apparatens funktion.
  4. Garantin upphör att gälla om raparationer utförts av tredje
  part som inte aukoriserats av tillverkaren och/eller om andra
  än originalreservdelar används.
  5. Garantin gäller enbart i det land där apparaten inköpts. I
  händelse av reklamation under garantin skall hela apparaten
  återlämnas:
  helst i originalförpackningen
  med garantikortet ifyllt (se rutan) tillsammans med
  inköpsbevis/kvitto
  beskrivning av felet
  till Melitta kundservice eller auktoriserat servicecenter eller
  till ert godkända inköpsställe.
  6. Alla reklamationer för skadestånd och ersättning för följd-
  skador orsakade av fel under denna garanti är undantagna,
  såvida inte tillverkarens ansvar för sådana skador fastställs i
  gällande lag.
  Reklamationer under denna garanti som görs av den slutlige
  köparen, hänförbara till försäljningskontrakt/juridiska
  överenskommelser med säljaren, påverkas inte av denna garanti.
  Melitta Haushaltsprodukte GmbH Co. KG
  Ringstraße 99
  D-32427 Minden
  Tyskland
  Melitta garanti
  For denne kaffetrakteren gjelder følgende garantivilkår:
  1. Garantien gjelder for en periode på 24 måneder fra kjøpsdato.
  Garantien gjelder kun dersom kjøpsdato er bekreftet av
  forhandlers stempel og signatur på garantikortet, eller ved
  forevisning av gyldig kjøpsbevis/kvittering.
  2. I løpet av garantiperioden vil vi utbedre alle defekter i apparatet
  som skyldes beviselige feil fra vår side når det gjelder materiell
  og/eller utførelse, enten ved å reparere eller skifte ut defekte
  deler, eller ved å skifte ut hele apparatet. Apparatets garanti-
  periode blir ikke utvidet ved at man fremsetter krav under
  garantien. Utskiftede deler tilfaller produsenten. Kunden vil
  ikke bli fakturert for frakt, pakking eller andre påløpte kostnader
  som oppstår som følge av at krav fremsettes under garantien.
  3. Skader som ikke hører inn under produsentens ansvarsområde
  dekkes ikke av garantien. Dette gjelder særlig krav som oppstår
  som følge av feilaktig bruk (f.eks. bruk av feil type strøm eller
  volt) eller vedlikehold, samt fra normal slitasje. Videre dekker
  ikke garantien krav som oppstår som følge av forkalkning (for
  avkalkningstips se bruker-veiledningen), knust glass eller feil
  som kun har en ubetydelig innvirkning på verdien eller bruken
  av apparatet.
  4. Garantien faller bort dersom raparasjoner utføres av
  utenforstående som ikke er godkjent av produsenten og/eller
  dersom det brukes reservedeler som ikke er originalvare.
  5. Garantien er kun gyldig i det landet apparatet ble kjøpt. Ved
  garantikrav, vennligst lever inn hele apparatet
  helst i originalemballsjen
  med utfylt garantikort (se esken ) og
  kjøpsbevis/kvittering samt
  • en beskrivelse av feilen
  til Melitta kundeservicesenter eller til et godkjent
  service-senter eller en godkjent forhandler.
  6. Alle andre krav og spesielt krav som gjelder skader og
  kompensasjon for indirekte skader som følge av denne
  garantien vil ikke godtas, med mindre produsentens ansvar
  fastslås av gjeldende lov.
  Krav under denne garantien fra den endelige kjøperen som
  følge av salgskontrakt/juridisk forhold til selgeren vil ikke
  berøres av denne garantien.
  Melitta Haushaltsprodukte GmbH Co. KG
  D-32427 Minden
  Germany
  Takuu
  Myönnämme tälle kahvinkeittimelle takuun seuraavin ehdoin:
  1. Takuu on voimassa 24 kuukauden ajan ostopäivämäärästä
  lukien. takuu on voimassa vain, jos ostopäivämäärä
  vahvistetaan takuukortissa olevalla myyjän leimalla ja
  nimikirjoituksella tai vastaavalla ostotodistuksella/kuitilla.
  2. Takuu koskee takuuaikana todistettuja materiaali- ja
  valmistusvikoja. Takuu kattaa viallisten osien korjaamisen tai
  vaihtamisen tai koko laitteen vaihtamisen. Takuuvaatimuksen
  jättäminen ei pidennä takuuaikaa. Vaihdetuista osista tulee
  valmistajan omaisuutta. Asiakkaalta ei veloiteta
  takuuvaatimukseen liittyviä rahtikuluja, pakkauskuluja tai
  mutia satunnaisia kuluja.
  3. Takuu ei kata sellaisia vahinkoja jotka eivät ole valmistajan
  vastuulla. Tämä koskee etenkin väärästä käytöstä (esimerkiksi
  väärällä virralla tai jännitteellä käyttö), väärästä huollosta
  tai normaalista kulumisesta aiheutuvia takuuvaatimuksia.
  Takuu ei kata myöskään kalkkikertymiä (käyttöohjeessa
  lisätietoja kalkinpuhdistuksesta), lasin rikkoutumista tai
  vikoja, joilla on vain vähäinen vaikutus laitteen arvoon tai
  toimintaan.
  4. Takuu raukeaa, jos korjauksia tekevät kolmannet osapuolet,
  joita valmistaja ei ole valtuuttanut tekemään korjauksia ja/tai
  jos käytetään muita kuin alkuperäisiä varaosia
  5. Takuu pätee vain laitteen ostomaassa. Takuuvaatimuksen
  yhteydessä koko laite on palautettava
  mielellään alkuperäisessä laatikossa
  täytetyllä takuukortilla (katso laatikko) ja/tai
  • stotodistuksella/kuitilla varustettuna
  Vian kuvauksella varustettuna
  Melittan asiakaspalvelukeskukseen tai valtuutetun
  jälleenmyyjän palvelukseskukseen.
  6. Kaikki muut takuuvaatimukset, etenkin korvausvaatimukset
  koskien seurannaisvahinkoja, tämän takuun puitteissa
  kielletään, ellei laki velvoita valmistajaa korvaamaan myös
  tällaisia vahinkoja. Ostajan ja myyjän väliset
  sopimukset/juridiset suhteet eivät vaikuta tähän takuuseen.
  Maahantuoja: D&L Marketing Oy
  Juvan teollisuuskatu 23A
  02920 ESPOO
  FINLAND
  puhelin: 09 8553 080
  www.dlmarketing.fi
  Warunki gwarancja Melitta
  Urządzenie objęte jest gwarancja na podstawie poniższych warunków:
  1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Podstawą gwarancji jest podbita
  karta gwarancyjna, na której znajduje się data i podpis sprzedawcy oraz
  paragon.
  2. Podczas trwania okresu gwarancyjnego usuwamy wszelkie defekty
  urządzenia, wynikłe podczas procesu produkcji, bądź też spowodowane
  wadami materiałowymi, które powstały do czasu zakupu produktu. W
  tym celu konieczne jest poinformowanie nas o zaistniałej wadzie w ciągu
  4 tygodni od wykrycia usterki. Świadczenie gwarancyjne skutkuje poprzez
  naprawę lub wymianę uszkodzonych części lub całego urządzenia. Okres
  naprawy nie wpływa na przedłużenie okresu gwarancyjnego. Wymienione
  części przechodzą stają się własnością producenta. Świadczenie gwarancyjne
  obejmuje przejęcie kosztów transportu, opakowania oraz wszelkich
  dodatkowych.
  3. Szkody powstałe nie z winy producenta nie podlegają gwarancji. W
  szczególności dotyczy to szkód powstałych w konsekwencji lub z powodu
  użycia niezgodnego z instrukcją (Np. zastosowanie niewłaściwego napięcia).
  Poza tym gwarancji nie podlegają szkody spowodowane osadzeniem się
  kamienia na urządzeniu (regularne odkamienianie – patrz instrukcja
  obsługi – wpływa na bezawaryjną pracę urządzenia). Gwarancja nie
  obejmuje również rozbicia dzbanka lub braków, które w nieznacznym
  stopniu obniżałyby wartość lub przydatność do użytku urządzenia.
  4. Gwarancja wygasa w przypadku zastosowania starych (nie posiadających
  autoryzacji producenta) lub nieoryginalnych części zamiennych.
  5. Gwarancja jest ważna tylko w kraju zakupu produktu. W przypadku
  zaistnienia świadczenia gwarancyjnego urządzenie należy wysłać
  w oryginalnym opakowaniu
  z wypełnioną kartą gwarancyjna
  opisem usterki
  do działu obsługi klienta firmy Melitta lub do jednego z autoryzowanych
  serwisów.
  6. Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się nie później niż 30 miesięcy
  od daty zakupu.
  7. Kolejne roszczenia wszelkiego rodzaju, a w szczególności roszczenia z
  tytułu szkód łącznie ze szkodami pośrednimi - są wykluczone, o ile
  odpowiedzialność cywilna producenta nie jest ustawowo nakazana.
  Roszczenia konsumenta z tytułu gwarancji, na podstawie umowy kupna
  zawartej ze sprzedawcą, nie będą dotyczyły tej gwarancji.
  Melitta Haushaltsprodukte
  GmbH & Co. KG
  Ringstraße 99
  D-32427 Minden
  Garancia
  A kávéfőző készülékhez nyújtott garancia feltételei a következők:
  1. A garancia általában a vásárlás időpontjától kezdődő 24 hónapos időszakra
  szól. A garancia csak akkor érvényes, ha a kereskedő bélyegzőjével és
  aláírásával igazolja a garancialevélen a vásárlás időpontját, vagy ha a
  garanciára jogosult bemutatja a vásárlást igazoló dokumentumot / nyugtát.
  2. A garanciális időszak alatt vállaljuk minden olyan hiba javítását, a hibás
  alkatrész vagy az egész készülék kicserélése révén történő megszűntetését,
  amely anyag- és/vagy gyártási hiba következtében bizonyíthatóan már a
  készülék megvásárlásának az időpontjától fennállt. A panaszt a hiba
  észlelését követő 4 héten belül kell bejelenteni. A készülékre vonatkozó
  garanciális időszakot a garanciális követelés benyújtása nem hosszabbítja
  meg. A kicserélt alkatrészek a gyártó tulajdonát képezik. A garanciális
  követelésből származó szállítási, csomagolási vagy egyéb felmerülő
  költségeket nem hárítjuk át a vásárlóra.
  3. A garancia nem vonatkozik a készülék azon károsodásaira, melyek nem
  a gyártó felelősségét képezik. Ez különösen a nem rendeltetésszerű
  használatból (pl. nem megfelelő árammal vagy feszültséggel való működtetés)
  vagy karbantartásból, illetve szokásos elhasználódásból fakadó követelésekre
  vonatkozik. A garancia a vízkőlerakódásból fakadó követelésekre sem
  vonatkozik (a vízkő eltávolítására vonatkozó tudnivalókat lásd a használati
  útmutatóban) és a törött üvegre, valamint a készülék értékét vagy
  működését elhanyagolható mértékben befolyásoló hibákra sem.
  4. A gyártó meghatalmazásával nem rendelkező harmadik személy által
  végzett javítás és/vagy nem eredeti cserealkatrészek használata esetén
  a garancia érvénytelen.
  5. Ez a garancia csak abban az országban érvényes, ahol a készüléket
  vásárolták. Garanciális követelés esetén kérjük a teljes készüléket visszavinni
  a Melitta Vevőszolgálati Központjába, hivatalos szervizébe vagy hivatalos
  forgalmazójához
  • lehetőleg az eredeti dobozában,
  • a kitöltött garanciajeggyel (lásd doboz) és a vásárlást igazoló
  dokumentummal /nyugtával, valamint
  • a hiba leírásával együtt.
  6. A garanciára való jogosultság a korlátozásról szóló jogszabály értelmében
  a vásárlás időpontjától számított legfeljebb 30 hónapig él.
  7. Minden egyéb követelés - különösen a kártérítési követelések és a garancia
  következtében érvényesíteni kívánt kártérítési követelések - csak akkor
  érvényesíthető, ha a gyártó felelősségét reá nézve kötelező érvényű
  törvény mondja ki.
  Ez a garancia a végső vásárló közte és az eladó közötti adásvételi szerződés
  / jogviszony alapján érvényesíthető garanciális követeléseit nem érinti.
  Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG
  Ringstraße 99
  D-32427 Minden
  Németország
  Vevőszolgálat / szerviz címlista
  Consignes de sécurité
  Lire attentivement le mode d'emploi et les consignes de
  sécurité.
  Vérifier que la tension d'alimentation de votre cafetière
  correspond bien à celle de votre installation électrique.
  Ne pas faire fonctionner la cafetière à vide (sans eau).
  Ne pas utiliser d'eau chaude. Mettre uniquement de l'eau
  fraîche ou à température ambiante dans le réservoir.
  Laisser refroidir l'appareil pendant 5 min environ après
  chaque cycle de préparation du café avant de le remplir
  à nouveau d'eau. Cela évite l'émission de vapeur d'eau
  chaude.
  Placer l'appareil sur une surface plane.
  Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau. S'assurer qu'il n'y
  a pas d'eau qui s'introduise dans l'appareil.
  Ne pas poser l'appareil sur une surface chaude
  (ex : plaque de cuisson).
  Ne pas ôter la verseuse isotherme ni le support-filtre de
  la cafetière pendant la préparation du café – risque de
  brûlure.
  Tenir l'appareil hors de portée des enfants.
  Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer ou
  lors d'une absence prolongée.
  Le remplacement du cordon d'alimentation ou toutes
  autres réparations doivent être réalisés par le Service
  Qualité Melitta
  ®
  ou par une personne de qualification
  équivalente.
  L'utilisation de cet appareil n'est pas appropriée aux enfants
  ni aux personnes qui ont des capacités physiques,
  sensorielles ou mentales réduites, ou bien qui ont un
  manque d'expérience ou de connaissance, sauf dans le cas
  où elles sont supervisées ou renseignées sur l'utilisation
  de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
  Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne
  jouent pas avec l'appareil.
  Avant la première utilisation
  … Nettoyer la cafetière en la faisant fonctionner deux fois
  de suite avec de l'eau claire (sans café).
  Eteindre l'appareil entre ces deux utilisations et le laisser
  refroidir pendant 5 minutes environ.
  Pour faire du café
  1. Retirer le support filtre et la verseuse de l'appareil.
  2. Verser la quantité d'eau souhaitée dans le réservoir à l'aide
  de l'échelle de dosage du réservoir – de 2 à 10 tasses
  (Fig.
  ).
  3. Plier les bords du filtre Melitta
  ®
  1x4 et le placer dans
  le support filtre. Mettre le café moulu dans le filtre. Melitta
  ®
  recommande de mettre une dose de café (env. 6 g) par
  tasse ou de varier suivant le goût (Fig.
  ).
  4. Placer le support filtre sur la verseuse isotherme (sans
  son couvercle) et le remettre dans l'appareil (Fig.
  ).
  5. Mettre l'appareil en marche en appuyant sur le bouton
  on/off. Un voyant lumineux indique que la machine est
  bien en état de marche (Fig.
  ). Attention : Ne pas
  retirer la verseuse ni le support-filtre lors de la préparation
  du café – risque de brûlure due à l'émission de vapeur
  chaude.
  6. Une fois la préparation du café terminée, ôter la verseuse
  isotherme et le support filtre de l'appareil. Jeter le filtre
  usagé se trouvant dans le support – le filtre et le café
  sont compostables – et mettre le support filtre de côté.
  7. Visser le couvercle de la verseuse isotherme pour la
  fermer (Fig. ).
  8. Pour verser le café, presser le bouton de la verseuse
  isotherme. Il n'est pas nécessaire de deviser le couvercle
  pour verser le café = utilisation pratique à une main
  (Fig.
  ).
  9. L'appareil est équipé d'un arrêt automatique de la machine
  au bout de 15 min environ. L'appareil peut être éteint
  manuellement à n'importe quel moment en utilisant le
  bouton on/off.
  Nettoyage et entretien
  Toujours débrancher l'appareil avant de commencer
  le nettoyage !
  Le support-filtre est lavable au lave-vaisselle.
  Nettoyer l'extérieur de la cafetière à l'aide d'un chiffon
  humide et d'un produit liquide vaisselle non agressif.
  Ne pas mettre la verseuse isotherme dans le lave-vaisselle,
  et ne pas l'immerger totalement dans l'eau.
  Ne pas utiliser d'éponge métallique ou tampons abrasifs.
  En cas de saletés tenaces (calcaire, résidu de café), utiliser
  de l'eau mélangée à du citron ou du vinaigre.
  Consignes supplémentaires pour la verseuse
  isotherme :
  Ne jamais introduire d'objets métalliques, de glaçons ou
  de boissons gazeuses à l'intérieur de votre verseuse,
  l'ampoule en verre pourrait être endommagée.
  Ne jamais poser la verseuse isotherme sur une plaque de
  cuisson ni la passer au four Micro Ondes.
  Eviter les variations de température
  Dans le cas où la verseuse isotherme serait tombée, ou
  aurait reçu un choc, l'ampoule en verre peut être brisée
  : ne pas boire le contenu à cause des éclats de verre
  éventuels.
  Ne pas coucher la verseuse isotherme, le liquide peut se
  répandre.
  Ne pas utiliser avec des produits laitiers ou des aliments
  pour bébé, des bactéries pourraient se développer.
  Détartrage
  Dans certaines régions d'eau dure, on ne peut
  malheureusement éviter le dépôt de calcaire sur les
  appareils. Avec le temps et au fur et à mesure de l'utilisation
  de votre appareil ce dépôt peut endommager votre
  cafetière.
  Pour profiter pleinement des saveurs du café, un détartrage
  régulier et dès les premières utilisations assure le bon
  fonctionnement de votre appareil. Melitta
  ®
  recommande
  de détartrer la cafetière au maximum toutes les
  40 utilisations (soit environ une fois par mois).
  Procéder au détartrage de l'appareil s'il fait un bruit anormal
  lors de la préparation du café ou si la préparation de café
  est plus longue qu'en temps normal.
  Melitta
  ®
  recommande d'utiliser les détartrants Melitta
  ®
  spécialement adaptés aux cafetières filtres. Lire
  attentivement les instructions sur les boîtes de détartrant.
  Informations supplémentaires
  Renseignez-vous auprès de votre commerçant pour plus
  d'informations sur le fonctionnement des appareils
  électriques.
  Les emballages de nos cafetières sont naturels et donc
  recyclables. Merci de retourner votre carton dans un
  container destiné au recyclage.
  Guarantee
  For this coffeemaker we shall grant a guarantee according to the following
  conditions:
  1. The guarantee generally runs for a period 24 months from the date of
  purchase. The guarantee comes into force only, if date of purchase is
  confirmed by the dealer’s stamp and signature on the guarantee card or
  by submission of the corresponding proof of purchase/ receipt.
  2. Within the guarantee period we will eliminate any defects which are
  existing already from the time of buying in the appliance resulting from
  faults which be proved against us in material and/or workmanship either
  by repairing or exchanging defective parts or exchanging the whole
  appliance. The complaint has to be advised to us within 4 weeks after
  detection. The guarantee period for the appliance will not be extended
  by the submission of the claim under guarantee. Exchanged parts will
  become property of the manufacturer. The customer will not be billed
  for freight, packaging or other incidental costs resulting from a claim
  under guarantee.
  3. Damages which are not under responsibility of the manufactorer are not
  covered by the guarantee. This is valid especially for claims arising from
  improper use (e.g. operation with wrong type of current or voltage) or
  maintenance as well as from normal wear and tear. Moreover the guarantee
  does not cover claims resulting from calcification (for descaling hints
  look into the users manual), glass breakages or faults which have only a
  negligible effect on the value or operation of the appliance.
  4. The guarantee becomes void if repairs are carried out by third parties
  which are not authorized by the manufacturer to do so and/or if spare
  parts are used other than the original ones.
  5. This guarantee is valid only in the country where the appliance was
  bought. In case of claim under guarantee, please return the complete
  appliance
  preferably in the original box.
  with the filled-in guarantee card (see box) and the proof of
  purchase/receipt as well as
  • a description of the fault to the Melitta Customer Service Centre, to
  an authorized Service Centre or your approved dealer.
  6. The entitlement out of this guarantee comes under the statute of limitation
  30 months after date of purchase at the latest.
  7. All other claims particularly claims for damages and compensations for
  consequential damages resulting from this guarantee are excluded unless
  the liability of the manufacturer is laid down by binding law.
  The claims under this guarantee of the ultimate buyer ensuing from the
  sales contract/legal relationship with the seller will not be affected by this
  guarantee.
  Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG
  Ringstraße 99
  D-32427 Minden
  Germany
  Guarantee / Гарантия
  На данную кофеварку устанавливается гарантия со следующими
  условиями:
  1. Срок гарантийного ремонта – 24 месяца с момента покупки. Гарантия
  действительна только в случае, если дата продажи подтверждена
  печатью и подписью продавца в гарантийном талоне или наличием
  кассового чека.
  2. На протяжении гарантийного срока мы устраняем бесплатно все
  недостатки, которые связаны с производством прибора или
  материалами, из которых он изготовлен. Выполнение гарантийных
  обязательств осуществляется путем приведения прибора в исправное
  состояние или замены дефектных частей или обмена дефектного
  прибора на новый. После ремонта время гарантии не продлевается.
  Замененные части прибора остаются в собственности изготовителя.
  Необходимо сообщить о повреждениях в течение 4х недель с
  момента обнаружения". Выполнение гарантий происходит без
  компенсации расходов на доставку, упаковку или каких-либо других
  побочных расходов.
  3. Повреждения, произошедшие по вине покупателя, не покрываются
  данной гарантией. В особенности это касается жалоб, возникающих
  вследствие неправильного использования (как например, при
  несоответствии напряжения) или в случае естественного износа.
  Более того, гарантия не покрывает повреждений, возникших в
  результате образования накипи (советы по удалению накипи отражены
  в инструкции), а также повреждения стекла термоса и незначительные
  дефекты, не влияющие на стоимость или работу кофеварки.
  4. Гарантия не действует при применении для ремонта не оригинальных
  запасных частей или при вмешательстве третьих лиц, не
  уполномоченных производителем.
  5. Гарантия действительна только в стране продажи кофеварки.
  В случае обращения по вопросам гарантийного ремонта, пожалуйста,
  предоставьте укомплектованную кофеварку
  желательно в оригинальной упаковке
  с заполненным гарантийным талоном (на крышке коробки) и
  печатью и подписью продавца
  с описанием неполадок в сервисный центр «Мелитты» или в
  ближайший авторизованный сервисный центр.
  6. Все рекламации по гарантии принимаются самое позднее в срок до
  30 месяцев с момента приобретения.
  7. Все прочие требования, в особенности, требования по возмещению
  убытка, не отраженные в данной гарантии отклоняются, если иное
  не предусмотрено действующим законодательством.
  Рекламации по отношению к продавцу данной гарантией не
  покрываются.
  Мелитта
  Хаусхальтспродуктэ ГмбХ и Ко.
  Рингштрассе, 99
  Д-32427 Минден
  Германия
  Melitta Garantie
  Für dieses Gerät gewähren wir dem Verbraucher eine Garantie zu den nach-
  stehenden Bedingungen:
  1. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Die Garantie tritt nur in
  Kraft, wenn das Kaufdatum durch Stempel und Unterschrift des Händlers auf
  der Garantiekarte (siehe Deckel der Verpackung) oder durch Vorlage der
  Kaufquittung bestätigt ist.
  2. Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich alle uns nachgewiesenen
  Mängel des Gerätes, soweit sie auf Material- oder Fabrikationsfehlern beruhen,
  die bereits zum Zeitpunkt des Kaufes vorhanden waren. Dazu muss uns der
  Mangel innerhalb von 4 Wochen nach Entdeckung mitgeteilt werden. Die
  Garantieleistung erfolgt durch Instandsetzung oder Austausch mangelhafter
  Teile oder des Gerätes. Durch die Inanspruchnahme der Garantie verlängert
  sich die Garantiezeit für das Gerät nicht. Ausgewechselte Teile gehen in das
  Eigentum des Herstellers über. Die Garantieleistung umfasst die Übernahme
  von Fracht-, Verpackungs- und sonstigen Nebenkosten.
  3. Mängel, die nicht auf einem Verschulden des Herstellers beruhen, sind von
  der Garantie ausgenommen. Dies gilt insbesondere für Mängel, die auf un-
  sachgemäßer Wartung oder Handhabung (wie z.B. Betrieb mit falscher Stromart
  oder –spannung) oder auf nutzungsbedingtem Verschleiß beruhen. Ebenfalls
  von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Verkalkung entstehen
  (regelmässiges Entkalken – siehe Hinweise in der Bedienungsanleitung – ist
  für einen problemlosen Gerätebetrieb erforderlich). Die Garantie erstreckt
  sich nicht auf Glasbruch oder Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit
  des Gerätes nur unerheblich mindern.
  4. Die Garantie erlischt bei Eingreifen nicht vom Hersteller autorisierter Dritter
  oder bei Verwendung nicht originaler Ersatzteile.
  5. Die Garantie ist nur in dem Land gültig, in dem das Gerät gekauft wurde. Im
  Garantiefall senden Sie bitte das Gerät
  möglichst im Original-Karton
  mit der ausgefüllten Garantiekarte (siehe Verpackung) und dem Kaufbeleg
  sowie
  der Beschreibung der Beanstandung
  an den Melitta Zentralkundendienst oder einen der autorisierten Fachhändler.
  6. Die Ansprüche aus dieser Garantie verjähren spätestens 30 Monate nach
  Kaufdatum.
  7. Weitergehende Ansprüche jeglicher Art – insbesondere Schadensansprüche
  einschließlich Folgeschäden – sind ausgeschlossen, soweit nicht eine Haftung
  des Herstellers gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.
  Die Gewährleistungsansprüche des Verbrauchers aus dem Kaufvertrag mit
  dem Verkäufer werden durch diese Garantie nicht berührt.
  Melitta Haushaltsprodukte
  GmbH & Co. KG
  Ringstraße 99
  D-32427 Minden
  Zentralkundendienst Deutschland
  Melitta-Zentralkundendienst
  Ringstraße 99
  32427 Minden
  Ersatzteilbestellung:
  Tel: 0571/86-1852/3
  Fax: 0571/861210
  Garantie Melitta
  Pour cet appareil, nous proposons une garantie répondant aux conditions
  suivantes:
  1. Cet appareil est garanti en principe pendant une durée de 24 mois à partir
  de la date d’achat. La garantie n’entre en vigueur que lorsque la date d’achat
  est confirmée par le tampon et la signature du vendeur ou sur présentation
  du ticket de caisse.
  2. Durant la période de garantie, nous remédions gratuitement à toutes les
  défectuosités prouvées de l’appareil, résultant de défauts de matériaux ou
  de fabrication. La garantie est assurée sous forme de réparation ou de
  remplacement des pièces défectueuses ou de l’appareil. Les pièces remplacées
  deviennent la propriété du fabricant. La garantie est proposée sans facturation
  de frais de transport, d’emballage ou de frais accessoires particuliers.
  3. La garantie ne couvre pas les défectuosités de l’appareil qui ne relèvent pas
  du fabricant. Ceci est spécifiquement valable pour les défauts consécutifs à
  une utilisation inappropriée (telle que par ex. le fonctionnement avec une
  tension ou une nature de courant incorrecte), à un entretien inadéquat et
  à l’usure normale des pièces survenant après utilisation de l’appareil. La
  garantie ne s’applique pas aux défauts résultants d’une calcification (un
  détartrage régulier est nécessaire – voir conseils dans le mode d’emploi). La
  garantie de s’applique pas à la casse de verre et aux défauts qui ne nuisent
  que faiblement à la valeur ou à la capacité d’utilisation de l’appareil.
  4. La garantie n’est pas valable en cas d’intervention de tiers non autorisés par
  le fabricant ou d’utilisation de pièces de rechange autres que les pièces de
  rechange d’origine.
  5. La garantie n’est valable que dans le pays d’achat de l’appareil. En cas de
  recours en garantie, renvoyer l’appareil
  • de préférence dans son emballage d’origine
  • avec la carte de garantie remplie et le justificatif d’achat,
  • et avec la description de la réclamation
  au service après-vente Melitta ou à l’un des services après-vente ou vendeurs
  spécialisés autorisés.
  6. Tous les autres types de réclamations, en particulier des dommages et intérêts,
  y compris les dommages consécutifs, sont exclus dans la mesure où la
  responsabilité du fabricant n’est pas prescrite de manière impérative.
  Les droits à la garantie de l’acheteur final résultant du contrat de vente/de la
  situation juridique avec le vendeur ne sont pas concernés par cette garantie.
  France: Belgie:
  Melitta France S.A.S MELITTA BELGIE N.V./S.A.
  Service Consommateurs Brandstraat 8
  02570 Chézy - sur - Marne 9160 Lokeren
  Tel.: +32(0) 9 / 331.52.00
  Fax: +032(0) 9 / 331.52.01
  e-mail: melitta@info.be
  Email: serviceconso@melitta.fr
  Wichtige Sicherheitshinweise
  Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten
  Verwendung sorgfältig durch.
  Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die auf dem Typenschild
  an der Unterseite des Gerätes angegebene Spannung mit
  der örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Ist das nicht
  der Fall, verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall und
  wenden Sie sich an Ihren Händler.
  Verwenden Sie den Kaffeeautomaten nur an einer
  Schutzkontakt-Steckdose.
  Nehmen Sie das Gerät nie ohne Wasser in Betrieb.
  Der Wassertank darf nur mit kaltem Wasser befüllt werden.
  Lassen Sie das Gerät nach jedem Brühvorgang ca. 5 Min.
  abkühlen, bevor Sie das nächste Mal Wasser einfüllen, damit
  kein heißer Wasserdampf austritt.
  Setzen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Fläche.
  Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser. Sorgen Sie dafür,
  dass kein Wasser von außen in das Gerät eindringt.
  Stellen Sie das Gerät niemals auf eine heiße Fläche
  (z.B. Herdplatte).
  Entnehmen Sie Kanne und Filter nie während des laufenden
  Brühvorgangs.
  Benutzen Sie das Gerät nur außerhalb der Reichweite von
  Kindern.
  Ziehen Sie vor jeder Reinigung und bei längerer
  Abwesenheit den Netzstecker.
  Um Gefährdungen zu vermeiden dürfen das Auswechseln
  der Zuleitung und alle sonstigen Reparaturen nur vom
  Melitta Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten
  Person durchgeführt werden.
  Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen
  (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen,
  sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels
  Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden,
  es sei denn sie werden durch eine für ihre Sicherheit
  zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr
  Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
  Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen,
  dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
  Vor der ersten Tasse Kaffee …
  … sollten Sie zur Reinigung das Gerät zweimal nur mit klarem
  Wasser betreiben, um es von möglichen Verschmutzungen zu
  befreien. Warten Sie zwischen den beiden Brühvorgängen
  ca. 5 Minuten!
  Kaffee-Zubereitung
  1. Entnehmen Sie die Thermkanne mit dem Filter.
  2. Öffnen Sie den Deckel des Wassertanks und gießen Sie
  klares, kaltes Wasser in den Tank. Die gewünschte Tassenzahl
  – von 2 bis 10 Tassen – ist an der Skalierung des Tanks
  ablesbar. (Abb. )
  3. Falten Sie die Prägenähte einer Melitta® Filtertüte 1x4
  um, legen Sie die Filtertüte in den Filter und geben Sie pro
  Tasse ein gestrichenes Kaffeemaß (ca. 6g) Kaffeepulver
  in die Filtertüte. (Abb. )
  4. Setzen Sie den Filter auf die Thermkanne (ohne Deckel)
  und stellen Sie beides in das Gerät zurück. (Abb.
  )
  5. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter ein.
  Die Kontroll-Lampe leuchtet auf, nach kurzer Zeit beginnt
  der Brühvorgang. (Abb.
  ) ACHTUNG: Während des
  Brühvorgangs nie die Kanne mit dem Filter aus dem Gerät
  nehmen. Durch austretendes heißes Wasser kann es zu
  Verbrühungen kommen!
  6. Wenn der Kaffee komplett durch den Filter in die Kanne
  gelaufen ist, entnehmen Sie die Kanne mit dem Filter.
  Entfernen Sie die gebrauchte Filtertüte – Filtertüte und
  Kaffee sind kompostierbar – und stellen Sie den Filter
  beiseite.
  7. Verschließen Sie die Thermkanne mit dem Deckel
  (Abb.
  ).
  8. Zum Ausgießen des Kaffees drücken Sie den Auslöse-
  Hebel an der hinteren Seite des Kannendeckels – der
  Deckel muss nicht gedreht oder abgenommen werden
  = Einhand-Bedienung. (Abb.
  )
  9. Das Gerät ist mit einer automatischen Abschaltung
  versehen, die den Kaffeeautomaten nach ca. 15 Minuten
  komplett abschaltet. Sie können das Gerät aber auch
  jederzeit manuell abschalten.
  Reinigung und Pflege
  Vor dem Reinigen den Netzstecker ziehen!
  Der Filter ist spülmaschinengeeignet.
  Das Gerätegehäuse und die äußeren Teile der Thermkanne
  nur mit einem feuchten Tuch und milden Reinigungsmitteln
  reinigen.
  Die Thermkanne nicht in der Spülmaschine reinigen oder
  komplett in Wasser tauchen!
  Verwenden Sie keine Draht- oder Flaschenbürsten.
  Bei hartnäckigen Verschmutzungen (Kalk, Kaffeereste)
  mit Essigwasser oder Zitrone reinigen.
  Zusätzliche Hinweise zur Benutzung der Thermkanne:
  Um Beschädigungen des Glaskolbens zu vermeiden, nicht
  mit Metallgegenständen umrühren, keine Eiswürfel oder
  kohlensäurehaltigen Flüssigkeiten einfüllen.
  Niemals auf eine heiße Herdplatte oder in die Mikrowelle
  stellen.
  Extrem hohe Temperaturschwankungen vermeiden.
  Nach Fall oder starken Stößen könnte der Glaskolben
  zerbrechen; den Inhalt nicht mehr trinken, da er Glassplitter
  enthalten könnte.
  Gefüllte Kanne nicht hinlegen – Flüssigkeit könnte austreten.
  Nicht zum Aufbewahren von Milchprodukten oder
  Babynahrung verwenden – Gefahr von Bakterienwachstum!
  Entkalkung
  Je nach Wasserhärte kommt es zu Kalkablagerungen, die
  dem Kaffeeautomaten schaden und die Zubereitungszeit
  verlängern oder möglicherweise sogar das Gerät zerstören
  können.
  Damit Sie lange Freude an Ihrem Kaffeeautomaten haben,
  sollten Sie ihn deshalb regelmäßig entkalken. Wir empfehlen,
  nach ca. 40 Brühvorgängen eine Entkalkung vorzunehmen
  – spätestens jedoch dann, wenn das Gerät beim Brühen
  starke Fremdgeräusche entwickelt oder sich die
  Zubereitungszeit merklich verlängert.
  Wir empfehlen zum Entkalken Swirl
  ®
  Bio-Entkalker oder
  Swirl
  ®
  Aktiv-Entkalker. Bitte beachten Sie die Hinweise auf
  den Enkalker-Verpackungen
  Entsorgungshinweise
  Bitte informieren Sie sich über Entsorgungswege für
  Elektro-Geräte bei Ihrem Fachhändler oder bei Ihrer
  Gemeinde.
  Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und deshalb
  wiederverwendbar. Bitte führen Sie sie in den
  Rohstoffkreislauf zurück.
  Melitta garantie
  Voor dit apparaat geeft Melitta een garantie onder de volgende voorwaarden:
  1
  . Melitta geeft gedurende een periode van 24 maanden na de aankoopdatum een
  garantie op het apparaat. Deze garantie is alleen geldig wanneer de aankoopdatum
  wordt bevestigd door een winkelstempel en een handtekening van de handelaar
  op de garantiekaart of op vertoon van een aankoopbewijs met daarop de
  aankoopdatum van de het apparaat.
  2. Tijdens de garantieperiode worden bewezen defecten van het apparaat, die
  veroorzaakt worden door gebreken in het materiaal en/of fabricage, gratis
  verholpen door – naar keuze van Melitta – reparatie of vervanging van de
  defecte onderdelen of vervanging van het apparaat. Door de vervanging van
  onderdelen of het apparaat wordt de garantieperiode niet verlengd. Vervangen
  onderdelen en apparaten worden eigendom van Melitta.
  3. Defecten of schade die niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant
  vallen, vallen niet onder de garantie. Dit is specifiek van toepassing voor defecten
  of schade die veroorzaakt worden door verkeerd gebruik (bv. in werking stellen
  van het toestel met incorrecte stroom of voltage), onzorgvuldig onderhoud of
  normale slijtage. Bovendien geldt de garantie niet op defecten of schade ontstaan
  als gevolg van verkalking (regelmatig ontkalken is nodig – zie hiervoor instructies
  in de handleiding). De garantie is eveneens niet geldig op glasbreuk of defecten
  die slechts een te verwaarlozen effect hebben op de waarde of het functioneren
  van het toestel.
  4. De garantie vervalt indien reparaties worden uitgevoerd door derden die niet
  door Melitta zijn erkend of bij gebruik van niet originele vervangingsonderdelen.
  5. De garantie is uitsluitend geldig in het land waar het apparaat werd gekocht.
  Indien u aanspraak op de garantie wilt maken, stuur dan het apparaat:
  • bij voorkeur in de originele verpakking;
  • met een geldige garantiekaart of geldig aankoopbewijs;
  • met een omschrijving van de klacht
  • zonder glaskan
  naar de Melitta-Consumentenservice of een erkende klantenservice of speciaalzaak.
  6. Alle andere aanspraken van welke aard dan ook, waaronder begrepen alle
  aanspraken voor overige schade en kosten, inclusief gevolgschade, al dan niet
  gebaseerd op deze garantie, zijn uitdrukkelijk uitgesloten, voor zover de fabrikant
  door de wet niet verplicht aansprakelijk is.
  7. Aanspraken onder deze garantie beïnvloeden niet de aanspraken van de gebruiker
  voortvloeiend uit het koopcontract/juridische relatie met de verkoper.
  Melitta-Consumentenservice: of
  Melitta Service Melitta Nederland B.V. MELITTA BELGIE N.V./S.A.
  Pascal 40 Postbus 340 Brandstraat 8
  3241 MB Middelharnis 4200 AH, Gorinchem 9160 Lokeren
  Tel.: 0187-48 86 78 Tel.: 0183/64.26.26 Tel.: +32(0) 9/331.52.00
  Fax: 0183/62.71.13 Fax: +032(0) 9/331.52.01
  e-mail: info@melitta.nl e-mail: melitta@info.be
  www.melitta.nl
  Österreich
  Melitta Ges. mbH & Co. KG
  Münchner Bundesstraße 131
  5021 Salzburg
  Schweiz
  Melitta GmbH, Abt. Kundendienst
  4622 Egerkingen
  Tel: 062/3889830
  After Sales / Service Adresses
  Сервисный центр/Адрес
  С.Петербург,
  Пл.Победы, 2, оф. 246
  Тел. (812) 373 7939
  Москва, Малый Калужский пер.,д. 15,
  стр. 16, оф. 305.
  Тел. (495) 544 4011.
  Brugsanvisning
  Käyttöohje
  Gebruiksaanwijzing
  Instrukcja obsługi
  Használati útmutató
  Инструкция для кофеварки
  Gebrauchsanweisung
  Operating instructions
  Mode d’emploi
Melitta Aroma Excellent Steel Therm

Besoin d’aide?

Nombre de questions : 0

Vous avez une question sur le Aroma Excellent Steel Therm de la marque Melitta ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du Aroma Excellent Steel Therm de la marque Melitta de répondre correctement à votre question.

Consultez gratuitement le manuel de la marque ici. Ce manuel appartient à la catégorie et a été évalué par personnes avec une moyenne de . Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: . Vous avez une question sur le de la marque ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Spécifications du Aroma Excellent Steel Therm de la marque Melitta

Marque Melitta
Modèle Aroma Excellent Steel Therm
Produit Machine à café
EAN 4006508189557, 4006508202034
Langue Français, Néerlandais, Anglais, Allemand, Suédois, Danois, Polonais, Russe, Norvégien, Finlandais, Hongrois
Type de fichier PDF
représentation / réalisation
Capacité en tasses 10tasses
Type d'entrée à café Ground coffee
Capacité du réservoir d'eau 1.25
Filtre à eau
Fonction garder au chaud
Type de produit Machine à café filtre
Type de cafetière Semi-automatique
Broyeur intégré
Placement de l'appareil Comptoir
Certification VDE, TÜV, GS, ISEGA
Réservoir à lait
Autres caractéristiques
Type Coffee
Température de café après brassage 96
Pichet
- Coffee
Ergonomie
Écran integré
Couleur du produit Acier i✗xydable
Matériau du boîtier/corps Polycarbonate, Steel, Stainless steel
Indicateur de niveau d'eau
Réservoir d'eau amovible
Interrupteur d'alimentation lumineux
Puissance
Coupure automatique de l'alimentation
Puissance 1400
Informations sur l'emballage
Largeur du colis 336
Profondeur du colis 222
Hauteur du colis 356
Poids du paquet 3740
Fonctions et programmes de cuisson
Fabrication de café

Manuels de produits associés

Machine à café Melitta

Foire aux questions

Ci-dessous, vous trouverez les questions les plus fréquemment posées à propos de Melitta Aroma Excellent Steel Therm.

Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que vous acceptez l'utilisation des cookies.

En savoir plus