Miele G 6730 SC mode d'emploi

Miele G 6730 SC
(1)
  • N. d. pages: 2
  • Type de fichier: PDF

es - Esquema de montaje para lavavajillas

independientes

Le agradecemos su confianza y esperamos disfrute de su nuevo

aparato.

Para ello es imprescindible, antes de su emplazamiento, instalación

y puesta en marcha, tener en cuenta este esquema de montaje y

leer las instrucciones de manejo, para evitar daños tanto al usuario,

como al aparato.

pt - Plano de montagem para máquinas de lavar louça

de instalação livre

Observe este plano de montagem e leia as instruções de utilização

antes de instalar, ligar e iniciar o funcionamento com a máquina.

Desta forma não só se protege como evita anomalias no seu apa-

relho.

el - Σχεδιάγραμμα τοποθέτησης για ανεξάρτητα

πλυντήρια πιάτων

Λάβετε υπόψη σας αυτό το σχεδιάγραμμα τοποθέτησης και

διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης, πριν από την

τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία.Έτσι προστατεύετε τον

εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη συσκευή.

no - Monteringsanvisning for frittstående

oppvaskmaskiner

Følg denne monteringsanvisningen og les bruksanvisningen før

oppstilling – installasjon – igangsetting.

Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

da - Monteringsplan for fritstående opvaskemaskiner

Følg venligst denne monteringsplan, og læs brugsanvisningen

inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på

personer og produkt.

de - Montageplan für Stand-Geschirrspüler

Bitte beachten Sie diesen Montageplan und lesen Sie unbedingt

die Gebrauchsanweisung vor der Aufstellung - Installation - Inbe-

triebnahme.

Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden an Ihrem

Gerät.

en - Installation diagram for freestanding dishwashers

To avoid the risk of accidents or damage to the dishwasher please

observe this installation sheet and read the operating instruction

manual supplied with it before it is installed or used for the first

time.

fr - Notice de montage pour lave-vaisselle à poser

Pour votre sécurité et afin d’éviter d’endommager votre appareil,

veuillez suivre les indications de cette notice et lire le mode

d’emploi avant de monter, d’installer ou de mettre en service votre

lave-vaisselle.

nl - Montageschema voor vrijstaande afwasautomaten

Bekijk dit montageschema en lees de gebruiksaanwijzing voordat u

uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt.

Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt daarmee onnodige schade

aan uw apparaat.

it - Schema di montaggio per lavastoviglie da

posizionamento libero

Prima di installare e mettere in funzione la lavastoviglie, leg-

gere assolutamente le istruzioni per l’uso e attenersi a questo

schema di montaggio per evitare di farsi male o di danneggiare

l‘elettrodomestico.

M.-Nr. 10 299 820 / 01

fi - Vapaasti sijoitettavien astianpesukoneiden

asennuskaavio

Noudata tätä asennuskaaviota ja lue ehdottomasti mukana toimitettu käyt-

töohje ennen astianpesukoneen asennusta, liitäntöjä ja käyttöönottoa.

Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

sv - Monteringsritning för fristående diskmaskiner

Följ monteringsritningen och läs bruksanvisningen innan maskinen ställs upp

- installeras - tas i bruk.

Därigenom undviks olyckor och skador på maskinen.

ru - Монтажный чертеж для отдельно стоящей

посудомоечной машины

Пожалуйста, соблюдайте указания этого монтажного чертежа

и обязательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед

установкой, монтажом и вводом в эксплуатацию машины. Этим Вы

защитите себя и предотвратите повреждения Вашей машины.

tr - Solo bulasik makineleri için montaj plani

Bu montaj planini dikkate aliniz ve cihazi kurmadan ve çalistirmadan önce

kullanma kilavuzunu mutlaka okuyunuz.

pl - Plan montażowy wolno stojącej zmywarki do naczyń

Proszę przestrzegać niniejszego planu montażowego a przed ustawieniem -

instalacją - uruchomieniem bezwzględnie przeczytać instrukcję użytkowania.

Dzięki temu można uniknąć zagrożeń i uszkodzeń urządzenia.

cs - Montážní plán pro volně stojící myčky nádobí

Prosím, dbejte bezpodmínečně pokynů uvedených vmontážních

plánech a před umístěním – instalací – uvedením přístroje do provozu si

bezpodmínečně pročtěte návod kobsluze.

Tím ochráníte sebe a zabráníte poškození myčky.

hr - Nacrt za montažu samostojeće perilice posuđa

Prije postavljanja - ugradnje - prve uporabe obvezno pročitajte upute za upo-

rabu i pridržavajte se nacrta za montažu.

Time ćete zaštititi sebe i izbjeći oštećenja uređaja.

hu - Szerelési rajz szabadon álló mosogatógéphez

Kérjük vegye figyelembe ezt a szerelési rajzot és feltétlenül olvassa el a hasz-

nálati utasítást felállítás, beszerelés és üzembe helyezés előtt.

Ezáltal megóvja magát és elkerüli készüléke károsodását.

ro - Plan de instalare pentru maşini de spălat vase

de sine stătătoare

Pentru a evita riscul de accidentare şi avarierea maşinii, vă rugăm să

respectaţi acest plan de instalare şi să citiţi Instrucţiunile de utilizare înainte

de a instala, pune în funcţiune şi utiliza maşina pentru prima dată.

sk - Montážny plán pre voľne stojace umývačky riadu

Prosím, riaďte sa bezpečnostnými pokynmi uvedenými v montážnom

pláne. Pred umiestnením, inštaláciou a uvedením prístroja do prevádzky si

bezpodmienečne prečítajte návod na použitie.

Ochránite tým seba a zároveň zabránite poškodeniu umývačky.

sl - Načrt za montažo prostostoječega pomivalnega stroja

Pred namestitvijo in prvo uporabo pomivalnega stroja morate najprej prebrati

priložena navodila za uporabo in tako preprečiti poškodbe ljudi in pomivalne-

ga stroja.

sr - Plan za montažu samostojećih mašina za pranje sudova

Molimo Vas pridržavajte se ovog plana ugradnje i obavezno pročitajte uput-

stvo za upotrebu pre nego što mašinu postavite - ugradite - pustite u rad.

Na taj način ćete zaštititi sebe i izbeći štete na Vašem uređaju.

et - Mitteintegreeritava nõudepesumasina paigaldusskeem

Vaadake paigaldusskeemi ja lugege kindlasti enne seadme ülespanekut,

paigaldamist ja kasutuselevõttu kasutusjuhendit. Sellega kaitsete ennast ja

väldite seadme kahjustamist.

lt - Nemontuojamųjų indaplovių montavimo planas

Atkreipkite dėmesį į šį montavimo planą ir prieš statydami, įrengdami ir

pradėdami eksploatuoti būtinai perskaitykite naudojimo instrukciją.

Apsisaugosite patys ir nesugadinsite prietaiso.

lv - Atsevišķi uzstādāmu trauku mazgājamo mašīnu

montāžas shēma

Lūdzu, ievērojiet montāžas shēmu un pirms iekārtas uzstādīšanas,

pievienošanas un lietošanas noteikti izlasiet lietošanas instrukciju.

Tādējādi jūs pasargāsiet sevi un izvairīsieties no iekārtas sabojāšanas.

bg - Монтажен чертеж за свободностояща съдомиялна

машина

Моля, обърнете внимание на този монтажен чертеж и задължително

прочетете ръководството за употреба преди поставяне – монтаж –

пускане в експлоатация.

Така ще се предпазите и ще предотвратите щети.

Anschlusswerte beachten!
Check connection data!
Respectez les valeurs de raccordement !
Neem de aansluitwaarden in acht!
Controllare i valori di allacciamento!
¡Aténgase a los valores de conexión!
Observe os valores para a ligação!
Προσοχή στην ισχύ ηλεκτρικής σύνδεσης!
Ta hensyn til tilkoblingsverdiene!
Tilslutningsværdierne skal overholdes!
Tarkista sähköliitäntätiedot!
Beakta anslutningsdata!
Учитывайте параметры подключения!
Baglanti degerlerine dikkat ediniz!
Przestrzegać danych znamionowych!
Dbejte hodnot pro připojení!
Paziti na priključne vrednosti!
Vegye figyelembe a csatlakozási értékeket!
Verificaţi parametrii de conectare la reţeaua
electrică (tensiune, putere şi frecvenţă)!
Dodržte hodnoty pre pripojenie!
Provjerite prikljuène vrijednosti ureðaja!
Vodite računa o naponu, opterećenju i frekvenciji!
Järgige tarbimisvõimsust!
Patikrinkite įtampą, galingumą ir dažnį!
Ievērojiet pieslēgto elektrisko slodzi!
Проверете данните за електрическата връзка!
Vor dem Verschieben des Geschirrspülers Füße eindrehen.
Screw the feet in before moving the dishwasher!
Faire entrer les pieds en les vissant avant de déplacer le lave-vaisselle !
Draai de stelvoeten naar binnen voordat u de afwasautomaat verschuift.
Avvitare i piedini prima di muovere la lavastoviglie!
Antes de deslizar el lavavajillas, atornillar las patas.
Antes de deslocar a máquina de lavar louça deve enroscar os pés!
Πριν μετακινήσετε το πλυντήριο πιάτων βιδώστε τα πόδια του.
Før du flytter på oppvaskmaskinen må maskinføttene skrus inn!
Benene skal justeres ind, inden maskinen flyttes!
Kierrä säätöjalat sisään ennen kuin siirrät astianpesukonetta!
Innan diskmaskinen flyttas ska skruvfötterna skruvas in!
Перед перемещением посудомоечной машины необходимо ввернуть
ножки!
Bulaşık makinesini yerinden oynatmadan önce vidalı ayakları içeri çeviriniz!
Przed przesunięciem zmywarki wkręcić nóżki!
Před posunutím přístroje zašroubujte nožičky!
Prije pomicanja perilice posuđa zavrnite nožice uređaja!
A mosogatógép elmozdítása előtt csavarja be a lábakat!
Înainte de deplasarea maşinii, înşurubaţi complet picioarele!
Noge privijte pred premikanjem pomivalnega stroja!
Pred posunutím prístroja zaskrutkujte nožičky!
Pre pomeranja mašine za pranje sudova zavrnite nogice!
Enne nõudepesumasina nihutamist keerake jalad sisse.
Prieš pajudinant indaplovę susukite kojeles!
Pirms pārvietošanas ieskrūvējiet iekārtas kājas!
Преди преместване на съдомиялната машина навийте краката навътре!
Gebrauchsanweisung beachten!
See operating instruction manual!
Lisez le mode d’emploi !
Neem de gebruiksaanwijzing in acht!
Attenersi alle istruzioni d‘uso!
¡Tenga en cuenta las instrucciones de manejo!
Observe o indicado no livro de instruções!
Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης!
Følg bruksanvisningen!
Følg venligst brugsanvisningen!
Noudata käyttöohjetta!
Beakta bruksanvisningen!
Соблюдайте указания инструкции по
эксплуатации!
Kullanma kilavuzunu dikkate aliniz!
Przestrzegać instrukcji użytkowania!
Dbejte pokynů vnávodu kobsluze!
Pridržavajte se uputa za uporabu!
Vegye figyelembe a használati utasítást!
Consultaţi Instrucţiunile de utilizare!
Riaďte sa pokynmi v návode na použitie!
Preberite navodila za uporabo!
Pridržavajte se uputstva za upotrebu!!
Järgige kasutusjuhendit!
Žiūrėkite naudojimosi instrukciją!
Ievērojiet lietošanas instrukciju!
Спазвайте ръководството за употреба!
Beschädigung oder Brandgefahr!
Risk of damage or fire hazard!
Risque de dommages ou d’incendie !
Gevaar voor schade of brand!
Attenzione: pericolo di danneggiamento o di
incendio!
¡Daños o riesgo de incendio!
Risco de avarias ou de incêndio!
Κίνδυνος ζημιάς ή φωτιάς!
Fare for skade eller brann!
Risiko for beskadigelse eller brand!
Vahingon tai tulipalon vaara!
Skaderisk eller brandfara!
Опасность повреждений или возгорания!
Hasar veya yangin tehlikesi!
Usterka lub zagrożenie pożarowe!
Nebezpečí poškození nebo požáru!
Opasnost od požara ili oštećenja!
Sérülés -vagy égésveszély!
Pericol de avarie sau de incendiu!
Nebezpečenstvo poškodenia alebo požiaru!
Nevarnost škode ali požara!
Postoji opasnost od oštećenja ili požara!
Kahjustuse või tulekahju oht!
Sugadinimo tikimybė ar ugnies pavojus!
Pastāv bojājumu vai aizdegšanās risks!
Повреда или опасност от пожар!
Miele G 6730 SC

Besoin d’aide?

Nombre de questions : 1

Vous avez une question sur le G 6730 SC de la marque Miele ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du G 6730 SC de la marque Miele de répondre correctement à votre question.

Olivier, 22-7-2018 08:44:13 Pas de commentaire

Bonjour, mon lave vaisselle seiche trés mal Pourquoi et que faire ? Il a que quelques mois

Répondez à cette question

Consultez gratuitement le manuel de la marque Miele G 6730 SC ici. Ce manuel appartient à la catégorie Lave-vaisselle et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 8.6. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Français. Vous avez une question sur le G 6730 SC de la marque Miele ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Spécifications du G 6730 SC de la marque Miele

Généralités
Marque Miele
Modèle G 6730 SC
Produit lave-vaisselle
EAN 4002515682746, 4002515682760
Langue Français
Type de fichier PDF
Design
Placement de l'appareil Autoportante
Taille du produit Taille maximum (60 cm)
Couleur de la porte Blanc
Type de commande Boutons
Écran integré Oui
Type de compartiment à couverts Tiroir
Couleur de panneau de commande Blanc
Ergonomie
Sécurité enfant Oui
Indication du temps restant Oui
Indicateur de sel Oui
Détection automatique des produits lessiviels Oui
représentation / réalisation
Système de séchage Circulation Turbothermic
Nombre de couverts 14 couverts
Niveau sonore 44 dB
Nombre de programmes de lavage 9
Durée de cycle 226 min
Minuterie, départ différé Oui
Départ différé 24 h
Verre de protection Oui
Demi-charge Oui
Programmes de lavage Auto,Economy,Glass/delicate,Intensive,Quick,Silent,Turbo
Fonction AquaStop Oui
Puissance
Classe d'efficacité énergétique (ancienne) A+++
Consommation d'eau par cycle 9.7 L
Consommation d'énergie par cycle 0.75 kWh
Consommation électrique (arrêt) 0.2 W
Tension d'entrée AC 230 V
Fréquence d'entrée AC 50 Hz
Actuel 10 A
Charge connectée 2100 W
Autres caractéristiques
Consommation annuelle d'énergie 213 kWh
Consommation annuelle d'eau 2716 L
Classe de séchage A
Poids et dimensions
Poids 54500 g
Poids du paquet 62500 g
Largeur du colis 670 mm
Profondeur du colis 690 mm
Profondeur lorsque la porte est ouverte 1195 mm
voir plus

Foire aux questions

Ci-dessous, vous trouverez les questions les plus fréquemment posées à propos de Miele G 6730 SC.

Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici