Nedis SPBT37100BN mode d'emploi

Nedis SPBT37100BN
5.2 · 1
PDF mode d'emploi
 · 2 pages
Français
mode d'emploiNedis SPBT37100BN
1
2

845 6 739

English - Description
1. On/o button Press the button to switch on or o the device.
If the device is fully charged, press and hold the button to switch on or o the
device.
2. Bluetooth indicator Standby mode: If the device is in standby mode after switching on, the blue-and
red-indicator ashes quickly.
Pairing mode: The indicator ashes blue-and-red ashes in order to indicate that the
speaker is being paired.
3. Play/pause button
Hands-free button
Bluetooth button
Press the button to play or pause the track.
Press the button to answer or end the call. Press and hold the button to reject the
call.
Press the button to switch on or o the Bluetooth function.
4. Volume + button
Next button
Press the button to increase the volume.
Bluetooth mode: Press and hold the button to select the next track.
5. Volume - button
Previous button
Press the button to decrease the volume.
Bluetooth mode: Press and hold the button to select the previous track.
6. Reset button To reset the device, use a small needle or a paper clip to press and hold the reset
button.
7. USB port To charge the device, connect the USB cable to the USB port of the device and to an
USB adapter or computer. The red charging indicator comes on. The device starts
charging.
When the charging process is completed, the red charging indicator goes o.
8. AUX input Connect an AUX cable to the AUX input of the device and the audio device. The red
indicator comes on.
9. Carrying handle
Pairing the speaker
Switch on the device.
Activate Bluetooth on your Bluetooth device.
Search for new devices on the Bluetooth device.
Select the device: "SPBT37100". If a password is required, enter "0000".
The Bluetooth device will conrm when the pairing is completed.
Safety
General safety
Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-
observance of the safety instructions and improper use of the device.
Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device
immediately.
The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
Do not use a timer or a separate remote-control system that switches on the device automatically.
Do not cover the device.
Place the device on a stable, at surface.
Keep the device away from ammable objects.
Electrical safety
To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
Do not use the device if the mains cable or mains plug is damaged or defective. If the mains cable or mains plug is
damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorised repair agent.
Before use, always check that the mains voltage is the same as the voltage on the rating plate of the device.
Do not move the device by pulling the mains cable. Make sure that the mains cable cannot become entangled.
Do not immerse the device, the mains cable or the mains plug in water or other liquids.
Do not leave the device unattended while the mains plug is connected to the mains supply.
Do not use an extension cable.
Cleaning and maintenance
Warning!
Before cleaning or maintenance, always switch o the device, remove the mains plug from the wall socket and wait until
the device has cooled down.
Do not use cleaning solvents or abrasives.
Do not clean the inside of the device.
Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
Do not immerse the device in water or other liquids.
Clean the outside of the device using a soft, damp cloth. Thoroughly dry the device with a clean, dry cloth.
Clean the ventilation openings using a soft brush.
Support
If you need further help or have comments or suggestions please visit www.nedis.com/support
Nederlands - Beschrijving
1. Aan/uit-knop Druk op de knop om het apparaat in of uit te schakelen.
Houd als het apparaat volledig is geladen de knop ingedrukt om het apparaat in of
uit te schakelen.
2. Bluetooth-indicator Stand-by-modus: Als het apparaat na het inschakelen in de stand-by-modus staat,
knippert de blauw-rode indicator snel.
Koppelmodus: De indicator knippert blauw en rood om aan te geven dat de speaker
bezig is met koppelen.
3. Afspelen/pauze-knop
Handsfree-knop
Bluetooth-knop
Druk op de knop om de track af te spelen of tijdelijk te stoppen.
Druk op de knop om de oproep te beantwoorden of te beëindigen. Houd de knop
ingedrukt om de oproep weg te drukken.
Druk op de knop om de Bluetooth-functie in of uit te schakelen.
4. Volume + knop
Volgende-knop
Druk op de knop om het volume te verhogen.
Bluetooth-modus: Houd de knop ingedrukt om de volgende track te selecteren.
5. Volume - knop
Vorige-knop
Druk op de knop om het volume te verlagen.
Bluetooth-modus: Houd de knop ingedrukt om de vorige track te selecteren.
6. Resetknop Houd voor het resetten van het apparaat de resetknop met een kleine naald of een
paperclip ingedrukt.
7. USB-poort Sluit om het apparaat op te laden de USB-kabel op de USB-poort van het apparaat
en op een USB-adapter of een computer aan. De rode laadindicator gaat branden.
Het apparaat begint met opladen.
Na voltooiing van het oplaadproces gaat de rode laadindicator uit.
8. AUX-ingang Sluit een AUX-kabel op de AUX-ingangspoort van het apparaat en het audio-
apparaat aan. De rode indicator gaat branden.
9. Draaggreep
De speaker koppelen
Schakel het apparaat in.
Activeer Bluetooth op uw Bluetooth-apparaat.
Zoek naar nieuwe apparaten op het Bluetooth-apparaat.
Selecteer het apparaat: "SPBT37100". Voer als een wachtwoord wordt gevraagd "0000" in.
Het Bluetooth-apparaat zal een bevestiging geven als het koppelen is voltooid.
Veiligheid
Algemene veiligheid
Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door
het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan
beschreven in de handleiding.
Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.
Gebruik het apparaat niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers en zwembaden.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.
Gebruik geen timer of afzonderlijk afstandsbedieningssysteem om het apparaat automatisch uit te schakelen.
Bedek het apparaat niet.
Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond.
Houd het apparaat uit de buurt van brandbare objecten.
Elektrische veiligheid
Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische
schokken te verkleinen.
Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als zich problemen voordoen.
Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect is. Indien het netsnoer of de netstekker
beschadigd of defect is, moet het onderdeel door de fabrikant of een erkend servicecentrum worden vervangen.
Controleer voor gebruik altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning op het typeplaatje van het apparaat.
Verplaats het apparaat niet door aan het netsnoer te trekken. Zorg dat het netsnoer niet in de war kan geraken.
Dompel het apparaat, het netsnoer of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoen.
Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl de netstekker op de netvoeding is aangesloten.
Gebruik geen verlengsnoer.
Reiniging en onderhoud
Waarschuwing!
Schakel voor reiniging en onderhoud altijd het apparaat uit, verwijder de netstekker uit het stopcontact en wacht totdat
het apparaat is afgekoeld.
Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoen.
Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek. Droog het apparaat grondig af met een schone,
droge doek.
Reinig de ventilatieopeningen met een zachte borstel.
Support
Breng voor hulp of als u een opmerking of suggestie heeft een bezoek aan www.nedis.com/support
Deutsch - Beschreibung
1. Ein-/Aus-Taste Drücken Sie zum Ein- oder Ausschalten des Geräts auf die Taste.
Wenn das Gerät vollständig geladen ist, halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät
ein- oder auszuschalten.
2. Bluetooth-Anzeige Standby-Modus: Bendet sich das Gerät nach dem Einschalten im Standby-Modus,
blinkt die blaue und rote Anzeige schnell.
Verbindungsmodus: Die Anzeige blinkt blau-rot, um anzuzeigen, dass der
Lautsprecher gepaart wird.
3. Play/Pause-Taste
Freisprechtaste
Bluetooth-Taste
Drücken Sie auf die Taste, um den Titel wiederzugeben oder anzuhalten.
Drücken Sie die Taste, um den Anruf anzunehmen oder zu beenden. Halten Sie die
Taste gedrückt, um den Anruf abzulehnen.
Drücken Sie die Taste zum Ein- oder Ausschalten der Bluetooth-Funktion.
4. Lautstärke + Taste
Weiter-Taste
Drücken Sie auf die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.
Bluetooth-Modus: Drücken und halten Sie Taste gedrückt, um den nächsten Titel
auszuwählen.
5. Lautstärke - Taste
Zurück-Taste
Drücken Sie auf die Taste, um die Lautstärke zu verringern.
Bluetooth-Modus: Drücken und halten Sie Taste gedrückt, um den vorherigen Titel
auszuwählen.
6. Reset-Taste Um das Gerät zurückzusetzen, verwenden Sie eine kleine Nadel oder eine
Büroklammer, um die Reset-Taste zu drücken und zu halten.
7. USB-Anschluss Zum Laden des Geräts verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss des
Geräts und mit einem USB-Adapter oder einem PC. Die rote Ladeanzeige leuchtet
auf. Das Gerät startet den Ladevorgang.
Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die rote Ladeanzeige.
8. AUX-Eingang Verbinden Sie ein AUX-Kabel mit dem AUX-Eingang des Geräts und dem Audiogerät.
Die rote Anzeige leuchtet auf.
9. Tragegri
Koppeln des Lautsprechers
Schalten Sie das Gerät ein.
Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem Bluetooth-Gerät.
Suchen Sie auf dem Bluetooth-Gerät nach neuen Geräten.
Wählen Sie das Gerät: "SPBT37100". Wenn ein Passwort erforderlich ist, geben Sie "0000" ein.
Das Bluetooth-Gerät bestätigt, wenn die Kopplung vollzogen ist.
Sicherheit
Allgemeine Sicherheit
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur
späteren Bezugnahme auf.
Der Hersteller ist nicht schadensersatzpichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die
Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes entstanden sind.
Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung
beschriebenen Zweck.
Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern
Sie es unverzüglich.
Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
Das Gerät eignet sich nur für den Hausgebrauch. Verwenden Sie das Gerät nicht für den gewerblichen Gebrauch.
Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Feuchtigkeit wie beispielsweise Badezimmern oder Schwimmbädern.
Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser
enthalten.
Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungssystem, das das Gerät automatisch einschaltet.
Decken Sie das Gerät nicht ab.
Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen achen Oberäche auf.
Halten Sie das Gerät von entzündlichen Gegenständen fern.
Elektrische Sicherheit
Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten
ausschließlich von einem autorisierten Techniker geönet werden.
Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt ist. Ist das Netzkabel
oder der Netzstecker beschädigt oder defekt, muss das Netzkabel oder der Netzstecker vom Hersteller oder einem
autorisierten Service-Partner erneuert werden.
Vergewissern Sie sich stets vor dem Gebrauch, dass die Netzspannung mit der Spannung auf dem Typenschild des
Geräts übereinstimmt.
Bewegen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Netzkabel. Achten Sie darauf, dass sich das Netzkabel nicht verwickeln kann.
Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während der Netzstecker mit dem Stromnetz verbunden ist.
Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
Reinigung und Pege
Warnung!
Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Pege immer aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und
warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem
sauberen trockenen Tuch ab.
Reinigen Sie die Belüftungsönungen mit einer weichen Bürste.
Hilfe
Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/
support
Español - Descripción
1. Botón de encendido/
apagado
Pulse el botón para encender o apagar el dispositivo.
Si el dispositivo está totalmente cargado, pulse y mantenga pulsado el botón para
encender o apagar el dispositivo.
2. Indicador Bluetooth Modo en espera: Si el dispositivo está en modo de espera después de encenderlo, el
indicador azul y rojo parpadeará rápidamente.
Modo de emparejamiento: El indicador parpadea en azul y rojo para indicar que el
altavoz está siendo emparejado.
3. Botón de reproducción/
pausa
Botón manos libres
Botón Bluetooth
Pulse el botón para reproducir o poner en pausa la pista.
Pulse el botón para responder o nalizar la llamada. Pulse y mantenga pulsado el
botón para rechazar la llamada.
Pulse el botón para encender o apagar la función Bluetooth.
4. Botón volumen +
Botón siguiente
Pulse el botón para aumentar el volumen.
Modo Bluetooth: Pulse y mantenga pulsado el botón para seleccionar la pista
siguiente.
5. Botón volumen -
Botón anterior
Pulse el botón para disminuir el volumen.
Modo Bluetooth: Pulse y mantenga pulsado el botón para seleccionar la pista
anterior.
6. Botón de reinicio Para reiniciar el dispositivo, utilice un aller o un clip para presionar y mantener
presionado el botón de reinicio.
7. Puerto USB Para cargar el dispositivo, conecte el cable USB al puerto USB del dispositivo y a un
adaptador USB u ordenador. El indicador de carga rojo se enciende. El dispositivo
empieza a cargar.
Cuando naliza el proceso de carga, el indicador de carga rojo se apaga.
8. Entrada AUX Conecte un cable AUX a la entrada AUX del dispositivo y el dispositivo de audio. El
indicador rojo se enciende.
9. Asa de transporte
Emparejamiento del altavoz
Encienda el dispositivo.
Active el Bluetooth en su dispositivo Bluetooth.
Busque nuevos dispositivos en el dispositivo Bluetooth.
Seleccione el dispositivo: "SPBT37100". Si es necesaria una contraseña, introduzca "0000".
El dispositivo Bluetooth conrmará cuando haya nalizado el emparejamiento.
Seguridad
Seguridad general
Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
El fabricante no es responsable de daños consecuentes o de daños en la propiedad o en las personas causados por no
seguir estas instrucciones de seguridad y por un uso inadecuado de este dispositivo.
Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una nalidad distinta a la descrita en el manual.
No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un
defecto, sustitúyalo inmediatamente.
El dispositivo sólo es apto para uso en interiores. No utilice el dispositivo en exteriores.
El dispositivo sólo es apto para uso doméstico. No utilice el dispositivo con nes comerciales.
No utilice el dispositivo en lugares con un nivel alto de humedad, como baños y piscinas.
No utilice el dispositivo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
No utilice un temporizador o un sistema de control remoto separado que conecte el dispositivo automáticamente.
No cubra el dispositivo.
Coloque el dispositivo sobre una supercie estable y plana.
Mantenga el dispositivo alejado de objetos inamables.
Seguridad eléctrica
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico autorizado cuando necesite
reparación.
Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema.
No utilice el dispositivo si el cable de red o el enchufe de red está dañado o es defectuoso. Si el cable de red o el enchufe
de red está dañado o es defectuoso, éste debe ser sustituido por el fabricante o un servicio técnico autorizado.
Antes del uso, compruebe siempre que la tensión de red sea la misma que se indica en la placa de características del
dispositivo.
No mueva el dispositivo tirando del cable de red. Asegúrese de que el cable de red no se enrede.
No sumerja el dispositivo, el cable de red o el enchufe de red en agua ni otros líquidos.
No deje el dispositivo desatendido cuando el enchufe de red esté conectado al suministro de red.
No utilice un cable alargador.
Limpieza y mantenimiento
¡Advertencia!
Antes de la limpieza o el mantenimiento, apague siempre el dispositivo, retire el enchufe de red de la toma de pared y
espere hasta que se haya enfriado el dispositivo.
No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
No limpie el interior del dispositivo.
No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.
No sumerja el dispositivo en agua ni otros líquidos.
Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido. Seque bien el dispositivo con un paño limpio y seco.
Limpie las ranuras de ventilación con un cepillo suave.
Apoyo
Si necesita ayuda adicional o si tiene comentarios o sugerencias, visite www.nedis.com/support
Français - Description
1. Bouton marche/arrêt Appuyez sur le bouton pour allumer/éteindre l'appareil.
Si l'appareil est chargé à fond, appuyez et maintenez le bouton pour allumer /
éteindre l'appareil.
2. Témoin Bluetooth Mode veille : Si l'appareil est en mode veille après sa mise en marche, l'indicateur
bleu et rouge clignote rapidement.
Mode appariement : L'indicateur bleu et rouge clignote pour signier que le haut-
parleur est en cours d'appariement.
3. Bouton lecture/pause
Bouton mains libres
Bouton Bluetooth
Appuyez sur le bouton pour lire ou mettre en pause la piste.
Appuyez sur le bouton pour prendre ou mettre n à l'appel. Appuyez sur le bouton
sans le relâcher pour rejeter un appel.
Appuyez sur le bouton pour activer /désactiver la fonction Bluetooth.
4. Bouton volume +
Bouton suivant
Appuyez sur le bouton pour augmenter le volume.
Mode Bluetooth : Appuyez sur le bouton sans le relâcher pour sélectionner la piste
suivante.
5. Bouton volume -
Bouton précédent
Appuyez sur le bouton pour réduire le volume.
Mode Bluetooth : Appuyez sur le bouton sans le relâcher pour sélectionner la piste
précédente.
6. Bouton de
réinitialisation
Pour réinitialiser l'appareil, utilisez une petite aiguille ou un trombone an d'appuyer
sur le bouton de réinitialisation sans relâcher.
7. Port USB Pour charger l'appareil, connectez le câble USB au port USB de l'appareil et à un
adaptateur USB ou un ordinateur. L'indicateur de charge rouge s'allume. L'appareil
est en charge.
Une fois le processus de charge terminé, l'indicateur de charge rouge s'éteint.
8. Entrée AUX Connectez un câble AUX à l'entrée AUX de l'appareil et du dispositif audio.
L'indicateur rouge s'allume.
9. Poignée de transport
Appariement du haut-parleur
Allumez l'appareil.
Activez le Bluetooth de votre appareil Bluetooth.
Recherchez de nouveaux appareils sur l'appareil Bluetooth.
Sélectionnez l'appareil : "SPBT37100". Si un mot de passe est exigé, utilisez "0000".
L'appareil Bluetooth conrme la n de l'appariement.
Sécurité
Sécurité générale
Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures consécutifs causés par le non-respect des
consignes de sécurité et d'une utilisation inappropriée de l'appareil.
Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres ns que celles décrites dans le manuel.
N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou
défectueux, remplacez-le immédiatement.
L'appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
L'appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique. N'utilisez pas l'appareil à des ns commerciales.
N'utilisez pas l'appareil dans des endroits très humides, ainsi les salles de bains et piscines.
N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.
N'utilisez pas une minuterie ou une télécommande de mise en marche automatique de l'appareil.
Ne couvrez pas l'appareil.
Placez l'appareil sur une surface stable et plane.
Maintenez l'appareil à l'écart des objets inammables.
Sécurité électrique
Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un technicien qualié si une
réparation s'impose.
Débranchez l'appareil et les autres équipements du secteur s'il y a un problème.
N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la che secteur est endommagé ou défectueux. Si le cordon
d'alimentation ou la che secteur est endommagé ou défectueux, il doit être remplacé par le fabricant ou par un
réparateur agréé.
Avant toute utilisation, vériez que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
Ne déplacez pas l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne
s'enchevêtre pas.
N'immergez pas l'appareil, le cordon d'alimentation ou la che secteur dans l'eau ou d'autres liquides.
Ne laissez pas l'appareil sans surveillance si la che secteur est branchée.
N'utilisez aucune rallonge.
Nettoyage et entretien
Avertissement!
Avant le nettoyage ou l'entretien, arrêtez toujours l'appareil, débranchez la che secteur de la prise murale et attendez
que l'appareil refroidisse.
N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
Ne tentez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou autres liquides.
Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chion doux et humide. Séchez soigneusement l'appareil avec un chion
propre et sec.
Nettoyez les ouvertures de ventilation avec une brosse douce.
Support
Si vous avez des commentaires, des suggestions ou besoin d'aide, veuillez visiter www.nedis.com/support
Italiano - Descrizione
1. Pulsante di accensione/
spegnimento
Premere il pulsante per accendere o spegnere il dispositivo.
Se il dispositivo è completamente carico, tenere premuto il pulsante per accenderlo
o spegnerlo.
2. Spia Bluetooth Modalità standby: Se il dispositivo è in modalità standby dopo l'accensione,
l'indicatore blu e rosso lampeggia rapidamente.
Modalità di accoppiamento: L'indicatore lampeggia in blu e rosso per indicare che
l'altoparlante è in fase di accoppiamento.
3. Pulsante riproduzione/
pausa
Pulsante viva voce
Pulsante Bluetooth
Premere il pulsante per riprodurre o interrompere il brano.
Premere il pulsante per rispondere o terminare la chiamata. Tenere premuto il
pulsante per riutare la chiamata.
Premere il pulsante per attivare o disattivare la funzione Bluetooth.
4. Pulsante volume +
Pulsante successivo
Premere il pulsante per aumentare il volume.
Modalità Bluetooth: Tenere premuto il pulsante per selezionare il brano successivo.
5. Pulsante volume -
Pulsante precedente
Premere il pulsante per diminuire il volume.
Modalità Bluetooth: Tenere premuto il pulsante per selezionare il brano precedente.
6. Pulsante di reset Per eseguire il reset del dispositivo, usare un ago sottile o una graetta e tenere
premuto il pulsante di reset.
7. Porta USB Per caricare il dispositivo, collegare il cavo USB alla porta USB del dispositivo e
a un adattatore USB o a un computer. L’indicatore di ricarica rosso si accende. Il
dispositivo inizia a ricaricarsi.
Al termine del processo di ricarica, l'indicatore rosso si spegne.
8. Ingresso AUX Collegare un cavo AUX all'ingresso AUX del dispositivo e del dispositivo audio.
L'indicatore rosso si accende.
9. Maniglia per il trasporto
Accoppiamento dell’altoparlante
Accendere il dispositivo.
Attivare la modalità Bluetooth sul dispositivo Bluetooth.
Cercare i nuovi dispositivi sul dispositivo Bluetooth.
Selezionare il dispositivo: "SPBT37100". Se viene richiesta una password, digitare "0000".
Il dispositivo Bluetooth confermerà l'operazione al termine della fase di accoppiamento.
Sicurezza
Sicurezza generale
Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
Il fabbricante non è responsabile per eventuali danni consequenziali o per danni a cose o persone derivanti
dall'inosservanza delle istruzioni sulla sicurezza o dall'uso improprio del dispositivo.
Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo immediatamente.
Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti interni. Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti domestici. Non utilizzare il dispositivo per scopi commerciali.
Non utilizzare il dispositivo in posizioni con un elevato tasso di umidità come bagni o piscine.
Non utilizzare il dispositivo in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
Non utilizzare un timer o un telecomando separato per accendere automaticamente il dispositivo.
Non coprire il dispositivo.
Collocare il dispositivo su una supercie stabile e piana.
Tenere il dispositivo a distanza da oggetti inammabili.
Sicurezza elettrica
Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un tecnico autorizzato, nel caso
sia necessario ripararlo.
Scollegare il prodotto dall’alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema.
Non utilizzare il dispositivo in presenza di danni o difetti al cavo o alla spina di alimentazione. Se il cavo o la spina di
alimentazione è danneggiato o difettoso, deve essere sostituito dal fabbricante o da un centro riparazioni autorizzato.
Prima dell'uso vericare sempre che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sulla targhetta nominale
del dispositivo.
Non spostare il dispositivo tirandolo per il cavo di alimentazione. Vericare che il cavo non possa aggrovigliarsi.
Non immergere il dispositivo, il cavo o la spina di alimentazione in acqua o altri liquidi.
Non lasciare il dispositivo incustodito con la spina collegata alla rete di alimentazione.
Non utilizzare cavi di prolunga.
Pulizia e manutenzione
Attenzione!
Prima di qualsiasi intervento di pulizia o manutenzione, spegnere sempre il dispositivo, rimuovere la spina dalla presa a
parete e attendere che il dispositivo si sia rareddato.
Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
Non pulire l'interno del dispositivo.
Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.
Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi.
Pulire l'esterno del dispositivo con un panno morbido e umido. Asciugare a fondo il dispositivo con un panno pulito e asciutto.
Pulire le aperture di ventilazione con una spazzola morbida.
Assistenza
Per ulteriore assistenza o per fornire commenti o suggerimenti visitare il sito www.nedis.com/support
Português - Descrição
1. Botão de ligar/desligar Prima o botão para ligar ou desligar o dispositivo.
Se o dispositivo estiver totalmente carregado, prima e mantenha o botão premido
para ligar ou desligar o dispositivo.
2. Indicador Bluetooth Modo de espera: Se o dispositivo estiver no modo de espera depois de o ligar, o
indicador azul e vermelho pisca rapidamente.
Modo de emparelhamento: O indicador azul e vermelho pisca para indicar que o
altifalante está a ser emparelhado.
3. Botão reproduzir/pausa
Botão mãos-livres
Botão Bluetooth
Prima o botão para reproduzir ou colocar a faixa em pausa.
Prima o botão para atender ou terminar a chamada. Prima e mantenha o botão
premido para rejeitar a chamada.
Prima o botão para ligar ou desligar a função Bluetooth.
4. Botão volume +
Botão seguinte
Prima o botão para aumentar o volume.
Modo Bluetooth: Prima e mantenha o botão premido para selecionar a faixa seguinte.
5. Botão volume -
Botão anterior
Prima o botão para reduzir o volume.
Modo Bluetooth: Prima e mantenha o botão premido para selecionar a faixa anterior.
6. Botão de repor Para repor o dispositivo, utilize uma pequena agulha ou um clipe de papel para
premir e manter premido o botão de repor.
7. Porta USB Para carregar o dispositivo, ligue o cabo USB à porta USB do dispositivo e a um
adaptador USB ou computador. O indicador vermelho de carregamento acende-se.
O dispositivo começa a carregar.
No nal do carregamento, o indicador de carregamento vermelho apaga-se.
8. Entrada AUX Ligue um cabo AUX à entrada AUX do dispositivo e ao dispositivo áudio. O indicador
vermelho acende-se.
9. Pega para transporte
Emparelhar o altifalante
Ligue o dispositivo.
Ative o Bluetooth no seu dispositivo Bluetooth.
Procure novos dispositivos no dispositivo Bluetooth.
Selecione o dispositivo: "SPBT37100". Se for necessária uma palavra-passe, utilize "0000".
O dispositivo Bluetooth conrmará quando o emparelhamento estiver concluído.
Segurança
Segurança geral
Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.
O fabricante não se responsabiliza por danos indiretos ou por danos em bens ou pessoas provocados pela inobservância
das instruções de segurança e utilização indevida do dispositivo.
Utilize o dispositivo apenas para a nalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras nalidades além das
descritas no manual.
Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danicada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danicado ou tenha
defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
O dispositivo destina-se apenas a utilização no interior. Não utilize o dispositivo no exterior.
O dispositivo destina-se apenas a utilização doméstica. Não utilize o dispositivo para ns comerciais.
Não utilize o dispositivo em locais com elevada humidade, tais como casas de banho e piscinas.
Não utilize junto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
Não utilize um temporizador ou qualquer outro sistema de controlo remoto separado que ligue o dispositivo
automaticamente.
Não cubra o dispositivo.
Coloque o dispositivo sobre uma superfície plana e estável.
Mantenha o dispositivo afastado de objetos inamáveis.
Segurança elétrica
Quando necessitar de reparação e para reduzir o risco de choque elétrico, este produto deve apenas ser aberto por um
técnico autorizado.
Desligue o produto da tomada de alimentação e outro equipamento se ocorrer um problema.
Não utilize o dispositivo se o cabo de alimentação ou a cha estiverem danicados ou com defeito. Se o cabo de
alimentação ou a cha estiverem danicados ou com defeito, têm de ser substituídos pelo fabricante ou um agente
reparador autorizado.
Antes de utilizar, verique sempre se a tensão da rede é igual à tensão indicada na placa de classicação do dispositivo.
Não desloque o dispositivo puxando-o pelo cabo de alimentação. Certique-se de que o cabo de alimentação não ca
emaranhado.
Não mergulhe o dispositivo, o cabo de alimentação ou a cha em água ou outros líquidos.
Não deixe o dispositivo sem vigilância com a cha ligada à corrente elétrica.
Não utilize um cabo de extensão.
Limpeza e manutenção
Aviso!
Antes da limpeza ou manutenção, desligue sempre o dispositivo, retire a cha da tomada de parede e aguarde até que o
dispositivo tenha arrefecido.
Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
Não limpe o interior do dispositivo.
Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar corretamente, substitua-o por um dispositivo novo.
Não mergulhe o dispositivo em água ou outros líquidos.
Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano húmido macio. Segue minuciosamente o dispositivo com um pano
limpo e seco.
Limpe as aberturas de ventilação com uma escova suave.
Suporte
Se necessitar de ajuda adicional ou tiver comentários ou sugestões, por favor visite www.nedis.com/support
Dansk – Beskrivelse
1. Tænd/sluk-knap Tryk på knappen for at tænde eller slukke for enheden.
Hvis apparatet er helt opladet, så tryk og hold knappen inde for at tænde eller
slukke for apparatet.
2. Bluetooth-indikator Standbytilstand: Apparatet er i standbytilstand efter det er blevet tændt, den blå og
røde indikator blinker hurtigt.
Parringstilstand: Indikatoren blinker blå og røde blink for at vise at højtaleren er ved
at blive parret.
3. Afspil/pause-knap
Håndfri-knap
Bluetooth-knap
Tryk på knappen for at afspille eller stille sporet i pause.
Tryk på knappen for at svare eller afslutte opkaldet. Tryk og hold knappen nede for
at afvise et opkald.
Tryk på knappen for at tænde eller slukke for Bluetooth-funktionen.
4. Lydstyrke + knap
Næste-knap
Tryk på knappen for at øge lydstyrken.
Bluetooth-tilstand: Tryk og hold knappen for at vælge det næste spor.
5. Lydstyrke - knap
Tidligere-knap
Tryk på knappen for at sænke lydstyrken.
Bluetooth-tilstand: Tryk og hold knappen for at vælge det tidligere spor.
6. Nulstillingsknap Du skal bruge en tynd nål eller papirclips til at trykke og holde nulstillingsknappen
nede.
7. USB-port Enheden strømføres ved at tilslutte USB-opladerkablet til USB-porten på enheden
og en USB-adapter eller en computer. Den røde oplader-indikator tænder. Enheden
begynder at lade op.
Når opladeprocessen er færdig, slukker den røde oplader-indikator.
8. AUX-indgang Tilslut et AUX-kabel til AUX-indgangen på enheden og lydenheden. Den røde
indikator tænder.
9. Bærehåndtag
Parring af højtaleren
Tænd for enheden.
Aktivér Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheden.
Søg efter nye enheder på Bluetooth-enhed.
Vælg enheden: "SPBT37100". Indtast "0000", hvis der skal angives en adgangskode.
Bluetooth-enheden bekræfter, når parringen er gennemført.
Sikkerhed
Generel sikkerhed
Læs vejledningen omhyggeligt før brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for skader der opstår på ejendom eller personer, på grund af manglende
overholdelse af sikkerhedsvejledninger og forkert brug af enheden.
Brug kun enheden til de tilsigtede formål. Brug ikke enheden til andre formål end dem, som er beskrevet i vejledningen.
Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller defekte dele. Hvis enheden er beskadiget eller defekt, skal den
omgående udskiftes.
Enheden er kun beregnet til indendørs brug. Brug ikke enheden udendørs.
Enheden er kun beregnet til hjemmebrug. Brug ikke enheden til kommercielle formål.
Brug ikke enheden på meget fugtige steder som f.eks. badeværelser og ved svømmebassiner.
Brug ikke enheden nær ved badekar, brusebade, vandfade eller andre kar der indeholder vand.
Brug ikke en timer eller et separat ernbetjeningssystem, som tænder enheden automatisk.
Dæk ikke enheden til.
Placér enheden på en stabil, ad overade.
Hold lampen væk fra brændbare genstande.
Elektrisk sikkerhed
For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt kun åbnes af en autoriseret tekniker, når service er
nødvendig.
Tag produktet ud af stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem.
Brug ikke enheden, hvis netledningen eller netstikket er beskadiget eller defekt. Hvis netledningen eller netstikket er
beskadiget eller defekt, skal den udskiftes af fabrikanten, eller en autoriseret tekniker.
Kontroller altid, at netspændingen er den samme som spændingen angivet på ydelsesskiltet af enheden før brug.
Flyt ikke enheden ved at trække i netledningen. Kontroller at netledningen ikke kan blive ltret sammen.
Sænk ikke enheden, netledningen eller netstikket ned i vand eller andre væsker.
Efterlad ikke enheden uden opsyn, når netstikket er tilsluttet til en stikkontakt.
Brug ikke forlængerledning.
Rengøring og vedligeholdelse
Advarsel!
Før rengøring eller vedligeholdelse, skal enheden altid være slukket, tag stikket ud af stikkontakten og vent indtil
enheden er kølet ned.
Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
Rengør ikke enheden indvendigt.
Forsøg ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes med en ny enhed.
Sænk ikke enheden ned i vand eller andre væsker.
Rengør enheden udvendigt med en blød, fugtig klud. Tør enheden grundigt af med en ren, tør klud.
Rengør ventilationsåbningerne med en blød børste.
Support
Hvis du har brug for yderligere hjælp, eller hvis du har kommentarer eller forslag, beder vi dig besøge www.nedis.com/
support
Norsk - Beskrivelse
1. På/av-knapp Trykk på knappen for å slå på eller av enheten.
Hvis enheten er fulladet, hold inne knappen for å slå på eller av enheten.
2. Bluetooth-indikator Hvilemodus: Hvis enheten er i standbymodus etter at den er slått på, blinker den blå
og røde indikatoren raskt.
Parkoblingsmodus: Indikatoren blinker blått og rødt for å indikere at høyttaleren
blir parkoblet.
3. Avspilling/pause-knapp
Håndfriknapp
Bluetooth-knapp
Trykk på knappen for å spille av eller pause musikken.
Trykk på knappen for å svare på eller avslutte et anrop. Hold inne knappen for å
avvise et anrop.
Trykk på knappen for å slå på eller av Bluetooth-funksjonen.
4. Volum + knapp
Neste-knapp
Trykk på knappen for å øke volumet.
Bluetooth-modus: Hold inne knappen for å velge neste spor.
5. Volum - knapp
Forrige-knapp
Trykk på knappen for å redusere volumet.
Bluetooth-modus: Hold inne knappen for å velge forrige spor.
6. Nullstillingsknapp For å nullstille enheten, må du bruke en liten nål eller en binders til å trykke og holde
inne nullstillingsknappen.
7. USB-port For å lade opp enheten, koble USB-kabelen til USB-porten på enheten og en
USB-adapter eller datamaskin. Den røde ladeindikatoren begynner å lyse. Enheten
lades opp.
Når ladingen er ferdig, slår den røde ladeindikatoren seg av.
8. AUX-inngang Koble en audiokabel til AUX-inngangen på enheten og en lydenhet. Den røde
indikatoren begynner å lyse.
9. Bærehåndtak
Parkobling av høyttaleren
Slå på enheten.
Aktiver Bluetooth på Bluetooth-enheten din.
Søk etter nye enheter på Bluetooth-enheten.
Velg enheten: "SPBT37100". Hvis du blir bedt om å angi passord, tast “0000”.
Bluetooth-enheten vil bekrefte at parkoblingen er vellykket.
Sikkerhet
Generell sikkerhet
Les bruksanvisningen nøye før bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.
Produsenten er ikke ansvarlig for påfølgende skade eller for skade på eiendom eller person som følge av manglende
overholdelse av sikkerhetsanvisningene og feil bruk av enheten.
Bruk bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn det som er beskrevet i
bruksanvisningen.
Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.
Enheten er kun ment for innendørs bruk. Ikke bruk enheten utendørs.
Enheten er kun for innendørs bruk. Ikke bruk enheten i forretningsøyemed.
Ikke bruk enheten på steder med høy luftfuktighet, som på bad og ved svømmebasseng.
Ikke bruk enheten i nærheten av badekar, dusj, håndvask eller andre vannbeholdere.
Ikke bruk en tidtaker eller et separat ernkontrollsystem som slår på enheten automatisk.
Ikke dekk til enheten.
Plasser enheten på en jevn, at overate.
Hold enheten borte fra brennbare gjenstander.
Elektrisk sikkerhet
For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet bare åpnes av en autorisert tekniker når vedlikehold er
nødvendig.
Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et problem oppstår.
Ikke bruk enheten hvis strømkabelen eller støpselet er skadet eller på andre måter defekt. Hvis strømkabelen eller
støpselet er skadet eller defekt, må disse byttes ut av produsenten eller et autorisert serviceverksted.
Før bruk må det alltid sjekkes at nettspenningen er den samme som spenningen som er merket på enheten.
Ikke ytt på enheten ved å trekke i strømkabelen. Pass på at strømkabelen ikke blir viklet inn i noe.
Enheten, støpselet og strømkabelen må aldri senkes i vann eller andre væsker.
Ikke la enheten bli liggende uten tilsyn når støpselet koblet til stikkontakten.
Ikke bruk forlengelsesledning.
Rengjøring og vedlikehold
Advarsel!
Før rengjøring eller vedlikehold må enheten slås av og støpselet må tas ut fra stikkontakten, og enheten må kjøles ned.
Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Ikke rengjør innsiden av enheten.
Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, erstatt den med en ny enhet.
Ikke senk enheten i vann eller annen væske.
Rengjør utsiden av enheten med en myk, fuktig klut. Tørk enheten grundig med en tørr, ren klut.
Rengjør ventilasjonsåpningene med en n børste.
Support
Hvis du trenger ytterligere hjelp eller har kommentarer eller forslag, vennligst gå inn på www.nedis.com/support
Svenska - Beskrivning
1. På/av-knapp Tryck på knappen för att sätta på eller stänga av enheten.
Om enheten är fulladdad, tryck och håll inne knappen för att sätta på eller stänga
av apparaten.
2. Bluetooth-indikator Standby-läge: Om enheten är i standby-läge när den slagits på blinkar den blå och
röda indikatorn snabbt.
Parningsläge: Indikatorn blinkar blått och rött för att ange att högtalaren
parkopplas.
3. Spela/paus-knapp
Handsfree-knapp
Bluetooth-knapp
Tryck på knappen för att spela upp eller pausa spåret.
Tryck på knappen för att svara eller avsluta samtalet. Tryck och håll inne knappen för
att avvisa ett samtal.
Tryck på knappen för att sätta på eller stänga av Bluetooth-funktionen.
4. Volym + knapp
Nästa-knapp
Tryck på knappen för att öka volymen.
Bluetooth-läge: Tryck och håll inne knappen för att välja nästa spår.
5. Volym - knapp
Föregående-knapp
Tryck på knappen för att minska volymen.
Bluetooth-läge: Tryck och håll inne knappen för att välja föregående spår.
6. Återställningsknapp För att återställa enheten, använd en lite nål eller ett gem för att trycka på och hålla
inne återställningsknappen.
7. USB-port För att ladda enheten, anslut USB-kabeln till enhetens USB-port och till en dator eller
USB-adapter. Den röda laddningsindikatorn tänds. Enheten börjar laddas.
Den röda laddningsindikatorn släcks när laddningsprocessen är slutförd.
8. AUX-ingång Anslut en AUX-kabel till AUX-ingången på enheten och ljudenheten. Den röda
indikatorn tänds.
9. Bärhandtag
Para högtalaren
Sätt på enheten.
Aktivera Bluetooth på din Bluetooth-enhet.
Sök efter nya enheter på Bluetooth-enheten.
Välj enheten: "SPBT37100". Om ett lösenord krävs, ange "0000".
Bluetooth-enheten kommer att bekräfta när parningen är slutförd.
Säkerhet
Allmän säkerhet
Läs bruksanvisningen noga innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna använda den igen.
Tillverkaren är inte ansvarig för följdskador eller för skador på egendom eller personer som orsakas av att
säkerhetsföreskrifterna inte följs och av felaktig användning av enheten.
Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra ändamål än dem som beskrivs i denna
bruksanvisning.
Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad eller felaktig ska den bytas ut
omedelbart.
Enheten är bara avsedd för inomhusanvändning. Använd inte enheten utomhus.
Enheten är endast avsedd för inomhusanvändning. Använd inte för kommersiella ändamål.
Använd inte enheten på platser med hög luftfuktighet, så som badrum och vid pooler.
Använd inte enheten nära badkar, duschar, bassänger eller andra kärl innehållande vatten.
Använd inte en timer eller en separat ärrstyrt system som sätter på enheten automatiskt.
Täck inte över enheten.
Placera enheten på en stabil, platt yta.
Håll enheten borta från brandfarliga föremål.
Elsäkerhet
För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt endast öppnas av behörig tekniker när service behövs.
Dra ut nätkabeln från vägguttaget och koppla ur all annan utrustning om något problem skulle uppstå.
Används inte enheten om nätkabeln eller nätkontakten är skadad eller defekt. Om nätkabeln eller nätkontakten är
skadad eller defekt, måste den bytas ut av tillverkaren eller en auktoriserad reparatör.
Kolla alltid om nätströmmen är den samma som strömgraderingen på enheten innan användning.
Förytta inte på enheten genom att dra i nätkabeln. Se till att nätkabeln inte kan trassla in sig.
Doppa inte enheten, nätkabeln eller nätkontakten i vatten eller någon annan vätska.
Lämna inte enheten oövervakad medan nätkontakten är ansluten till vägguttaget.
Använd ej förlängningskabel.
Rengöring och underhåll
Varning!
Innan rengöring eller underhåll, se till att du har stängt av enheten, tagit ur nätkontakten ur vägguttaget och vänta tills
enheten har kylts av.
Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
Rengör inte enhetens insida.
Försök inte att reparera enheten. Byt ut enheten mot en ny om den inte fungerar som den ska.
Doppa inte enheten i vatten eller andra vätskor.
Rengör enhetens utsida med en mjuk fuktad trasa. Torka noggrant enheten med en ren, torr trasa.
Rengör ventilttionsöppningarna med en n borste.
Support
Om du behöver mer hjälp eller har kommentarer eller förslag, besök www.nedis.com/support
Suomi - Kuvaus
1. Virtapainike Kytke laite päälle ja pois painamalla painiketta.
Jos laite on ladattu täysin, käynnistä tai sammuta laite pitämällä painiketta
painettuna.
2. Bluetooth-merkkivalo Valmiustila: Jos laite on valmiustilassa käynnistyksen jälkeen, sininen ja punainen
merkkivalo vilkkuu nopeasti.
Laiteparin yhdistämistila: Merkkivalo vilkkuu sinisinä ja punaisina välähdyksinä
osoittaen kovaäänisen parimuodostuksen olevan käynnissä.
3. Toisto-/tauko-painike
Hands-free-painike
Bluetooth-painike
Toista ohjelma tai pidä tauko painamalla painiketta.
Vastaa puheluun tai lopeta puhelu painamalla painiketta. Hylkää puhelu pitämällä
painiketta painettuna.
Käynnistä tai sammuta Bluetooth-toiminto painamalla painiketta.
4. Äänenvoimakkuus +
painike
Seuraava-painike
Lisää äänenvoimakkuutta painamalla painiketta.
Bluetooth-tila: Valitse seuraava raita pitämällä painiketta painettuna.
5. Äänenvoimakkuus -
painike
Edellinen-painike
Vähennä äänenvoimakkuutta painamalla painiketta.
Bluetooth-tila: Valitse Edellinen raita pitämällä painiketta painettuna.
6. Nollauspainike Voit nollata laitteen pitämällä painettuna nollauspainiketta pienellä neulalla tai
paperiliittimellä.
7. USB-liitin Lataa laite liittämällä USB-johto laitteen ja tietokoneen tai USB-sovittimen liittimiin.
Punainen latausmerkkivalo syttyy. Laite alkaa lataamaan.
Latausprosessin ollessa valmis punainen latauksen merkkivalo sammuu.
8. AUX-tulo Liitä AUX-johto laitteen AUX-tuloliittimeen ja äänilaitteeseen. Punainen merkkivalo
syttyy.
9. Kantokahva
Laiteparin muodostaminen kaiuttimen kanssa
Kytke laite päälle.
Aktivoi Bluetooth Bluetooth-laitteessasi.
Etsi uusia laitteita Bluetooth-laitteella.
Valitse laite: SPBT37100. Jos sinulta kysytään salasanaa, käytä 0000.
Bluetooth-laite vahvistaa parinmuodostuksen sen tultua valmiiksi.
Turvallisuus
Yleinen turvallisuus
Lue käyttöopas huolella ennen käyttöä. Säilytä käyttöopas tulevaa käyttöä varten.
Valmistaja ei ole vastuussa henkilöille tai omaisuudelle aiheutuvista vahingoista, jos ne johtuvat turvallisuusohjeiden
laiminlyönnistä tai laitteen sopimattomasta käytöstä.
Käytä laitetta vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Älä käytä laitetta muuhun kuin käyttöoppaassa kuvattuun
tarkoitukseen.
Älä käytä laitetta, jos jokin sen osa on vioittunut tai viallinen. Jos laite on vioittunut tai viallinen, vaihda laite välittömästi.
Laite sopii vain sisäkäyttöön. Älä käytä laitetta ulkona.
Laite sopii vain kotikäyttöön. Älä käytä laitetta kaupallisiin tarkoituksiin.
Älä käytä laitetta paikoissa, kuten kylpyhuoneissa ja uima-allashuoneissa, joissa on korkea suhteellinen kosteus.
Älä käytä laitetta kylpyammeiden, suihkujen, pesualtaiden tai muiden vettä sisältävien esineiden lähellä.
Älä käytä ajastinta tai erillistä kauko-ohjausjärjestelmää, joka kytkee laitteen päälle automaattisesti.
Älä peitä laitetta.
Aseta laite vakaalle tasapinnalle.
Pidä laite pois palavien materiaalien läheisyydestä.
Sähköturvallisuus
Sähköiskun riskin pienentämiseksi, ainoastaan valtuutettu huoltohenkilö saa avata tämän laitteen huoltoa varten.
Jos ongelmia ilmenee, irrota laite verkkovirrasta ja muista laitteista.
Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vioittunut tai viallinen. Jos virtajohto tai pistoke on vioittunut tai
viallinen, valmistajan tia valtuutetun huollon on vaihdettava se.
Tarkista aina ennen käyttöä, että sähköverkon jännite vastaa laitteen luokituskylttiin merkittyä jännitettä.
Älä siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta. Varmista, että virtajohto ei pääse takertumaan.
Älä upota laitetta, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen.
Älä jätä laitetta valvomatta pistokkeen ollessa kytketty pistorasiaan.
Älä käytä jatkojohtoa.
Puhdistus ja huolto
Varoitus!
Sammuta laite, irrota pistoke pistorasiasta ja odota, että laite jäähtyy, ennen kuin puhdistat tai huollat sitä.
Älä käytä liuottimia tai hankausaineita.
Älä puhdista laitteen sisäpuolta.
Älä yritä korjata laitetta. Jos laite ei toimi asianmukaisesti, vaihda se uuteen.
Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
Puhdista laite ulkopuolelta pehmeällä, kostealla liinalla. Kuivaa laite läpikotaisin puhtaalla kuivalla liinalla.
Puhdista tuuletusaukot pehmeällä harjalla.
Tuki
Jos tarvitset apua tai jos sinulla on kommentteja tai ehdotuksia, käy osoitteessa: www.nedis.com/support

SPBT37100xx

Bluetooth speaker

Mode d'emploi

Consultez gratuitement le manuel de la marque Nedis SPBT37100BN ici. Ce manuel appartient à la catégorie Haut-parleurs et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 5.2. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Français, Anglais. Vous avez une question sur le SPBT37100BN de la marque Nedis ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Besoin d’aide?

Vous avez une question sur le Nedis SPBT37100BN et la réponse n'est pas dans le manuel? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème, et de votre question. Plus votre problème et votre question sont clairement énoncés, plus les autres propriétaires de Nedis SPBT37100BN ont de chances de vous fournir une bonne réponse.

Nombre de questions : 0

Spécifications du SPBT37100BN de la marque Nedis

Vous trouverez ci-dessous les spécifications du produit et les spécifications du manuel du Nedis SPBT37100BN.

Si la performance est votre priorité, faites confiance à une technologie éprouvée et fiable. Avec sa batterie au lithium...
Généralités
Marque Nedis
Modèle SPBT37100BN | SPBT37100BN
Produit haut-parleur
EAN 5412810271597
Langue Français, Anglais
Type de fichier Mode d’emploi (PDF)
Haut-parleurs
Nombre de haut-parleurs 1
représentation / réalisation
Télécommandé Oui
Système mobile supporté Oui
Utilisation recommandée Téléphone mobile / Smartphone
Lecteur de cartes mémoires intégré -
Microphone intégré Oui
Mode mains libres Oui
Appariement facile Oui
Radio FM -
Puissance
Type de source d'alimentation Batterie
Type de batterie Batterie intégré
Technologie batterie Lithium-Ion (Li-Ion)
Tension des piles 5 V
Capacité de la batterie 2200 mAh
Nombre de batteries prises en charge 1
Autonomie maximum de la batterie 9 h
Temps de rechargement de la batterie 3 h
Audio
Puissance évaluée de RMS 8 W
Sensibilité 80 dB
Gamme de fréquence 15 - 15000 Hz
Puissance de crête en sortie (PMPO) 24 W
Impédance 4 Ohm
Autres caractéristiques
Courant de la batterie 1 A
Effet de suppression du bruit Oui
Manuel d'utilisation Oui
Poids et dimensions
Largeur 175 mm
Profondeur 75 mm
Hauteur 170 mm
Poids 560 g
Contenu de l'emballage
Quantité 1 pièce(s)
Type d'emballage Emballage cadeau
Câbles inclus AUX,USB
Connectivité
Technologie de connectivité Avec fil &sans fil
Wifi -
Bluetooth Oui
Modèle du Bluetooth 4.1
Portée Bluetooth 10 m
Connecteur de 3,5 mm Oui
Connectivité USB Oui
Connecteur USB Micro-USB
Entrée AUX Oui
Sortie casque audio Oui
Port de chargement USB Oui
Entrée DC Oui
Design
Type de produit Enceinte portable stéréo
Couleur du produit Black,Wood
Conception du produit Cylindre
Commande de volume Boutons
Bouton marche/arrêt intégré Oui
Écran integré Non
Fonctions de protection Imperméable
Voyant d'illumination Oui
Portable à là main Oui
Code (IP) Internationale Protection IPX7
Voyants Oui
Matériau du boîtier/corps Acrylonitrile butadiene styrene (ABS),Leather
voir plus

Foire aux questions

Vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans le manuel? Vous trouverez peut-être la réponse à votre question dans la FAQ sur le Nedis SPBT37100BN au dessous de.

Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici

Aucun résultat