Nedis TRCKRF20BK mode d'emploi

Nedis TRCKRF20BK
8.1 · 1
PDF mode d'emploi
 · 1 page
Français
mode d'emploiNedis TRCKRF20BK
1
2
3
English - Description
1. Transmitter
2. Color-coded
buttons (5x
Install 2 AAA batteries in the transmitter.
Press the color-coded button to locate the corresponding receiver.
3. Receiver (5x)
Install 5 CR2032 batteries in the receivers. Use a coin to open or close the battery compartment.
Attach the receiver to the key.
The receiver answers a call from the transmitter with a light signal and a sound signal.
Safety
General safety
Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-
observance of the safety instructions and improper use of the device.
Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
Do not use a timer or a separate remote-control system that switches on the device automatically.
Do not cover the device.
Keep the device away from ammable objects.
Battery safety
Use only the batteries mentioned in the manual.
Do not use old and new batteries together.
Do not use batteries of dierent types or brands.
Do not install batteries in reverse polarity.
Do not short-circuit or disassemble the batteries.
Do not expose the batteries to water.
Do not expose the batteries to re or excessive heat.
Batteries are prone to leakage when fully discharged. To avoid damage to the product, remove the batteries when
leaving the product unattended for longer periods of time.
If liquid from the batteries comes into contact with skin or clothing, immediately rinse with fresh water.
• Support
If you need further help or have comments or suggestions, please visit www.nedis.com/support
Nederlands - Beschrijving
1. Zender
2. Kleurgecodeerde
knoppen (5x)
Plaats 2 AAA-batterijen in de zender.
Druk op de kleurgecodeerde knop om de corresponderende ontvanger te lokaliseren.
3. Ontvanger (5x)
Plaats 5 CR2032-batterijen in de ontvangers. Gebruik een munt om het
batterijcompartiment te openen of te sluiten.
Bevestig de ontvanger aan de sleutel.
De ontvanger beantwoordt een oproep van de zender met een lichtsignaal en een
geluidssignaal.
Veiligheid
Algemene veiligheid
Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door
het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan
beschreven in de handleiding.
Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.
Gebruik het apparaat niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers en zwembaden.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.
Gebruik geen timer of afzonderlijk afstandsbedieningssysteem om het apparaat automatisch uit te schakelen.
Bedek het apparaat niet.
Houd het apparaat uit de buurt van brandbare objecten.
Batterijveiligheid
Gebruik alleen de in de handleiding vermelde batterijen.
Combineer geen oude en nieuwe batterijen.
Gebruik geen batterijen van verschillende typen of merken.
Installeer batterijen niet met omgekeerde polariteit.
Veroorzaak geen kortsluiting van de batterijen. Haal de batterijen niet uit elkaar.
Stel de batterijen niet bloot aan water.
Stel de batterijen niet bloot aan vuur of extreme hitte.
Volledig ontladen batterijen kunnen gaan lekken. Verwijder de batterijen wanneer u het product gedurende langere tijd
onbeheerd achterlaat om schade aan het product te voorkomen.
Indien vloeistof uit de batterij in contact komt met de huid of kleding, onmiddellijk spoelen met vers water.
• Support
Breng voor hulp of als u een opmerking of suggestie heeft een bezoek aan www.nedis.com/support
Deutsch - Beschreibung
1. Sender
2. Farbcodierte
Tasten (5x
2 AAA-Batterien in den Sender einsetzen.
Die farbcodierte Taste drücken, um den entsprechenden Empfänger zu nden.
3. Empfänger (5x)
5 CR2032-Batterien in den Empfänger einsetzen. Önen oder schließen Sie das Batteriefach
mit einer Münze.
Befestigen Sie den Empfänger am Schlüssel.
Der Empfänger reagiert auf einen Anruf von dem Sender mit einem Lichtsignal und einem
Tonsignal.
Sicherheit
Allgemeine Sicherheit
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur
späteren Bezugnahme auf.
Der Hersteller ist nicht schadensersatzpichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die
Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes entstanden sind.
Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung
beschriebenen Zweck.
Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern
Sie es unverzüglich.
Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
Das Gerät eignet sich nur für den Hausgebrauch. Verwenden Sie das Gerät nicht für den gewerblichen Gebrauch.
Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Feuchtigkeit wie beispielsweise Badezimmern oder Schwimmbädern.
Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser
enthalten.
Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungssystem, das das Gerät automatisch einschaltet.
Decken Sie das Gerät nicht ab.
Halten Sie das Gerät von entzündlichen Gegenständen fern.
Batteriesicherheit
Verwenden Sie ausschließlich die in dieser Anleitung genannten Batterien.
Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen.
Verwenden Sie nicht Batterien unterschiedlicher Typen oder Marken.
Setzen Sie die Batterien nicht mit vertauschter Polarität ein.
Schließen Sie die Batterien nicht kurz und zerlegen Sie sie nicht.
Setzen Sie die Batterien keinem Wasser aus.
Setzen Sie die Batterien keinem Feuer oder übermäßiger Hitze aus.
Batterien neigen dazu, auszulaufen, wenn Sie vollständig entladen sind. Um eine Beschädigung des Produkts zu
vermeiden, entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird.
Falls Batterieüssigkeit mit der Haut oder Kleidung in Berührung kommt, spülen Sie die Flüssigkeit sofort mit frischem
Wasser fort.
• Hilfe
Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support.

TRCKRF20BK

Key finder

Español - Descripción
1. Transmisor
2. Botones con
código de
color (5x
Instale 2 pilas AAA en el transmisor.
Pulse el botón con código de color para localizar el receptor correspondiente.
3. Receptor (5x)
Instale 5 pilas CR2032 en los receptores. Utilice una moneda para abrir y cerrar el
compartimento de las pilas.
Fije el receptor a la llave.
El receptor responde a una llamada del transmisor con una señal luminosa y una señal acústica.
Seguridad
Seguridad general
Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
El fabricante no es responsable de daños consecuentes o de daños en la propiedad o en las personas causados por no
seguir estas instrucciones de seguridad y por un uso inadecuado de este dispositivo.
Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una nalidad distinta a la descrita en
el manual.
No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un
defecto, sustitúyalo inmediatamente.
El dispositivo sólo es apto para uso en interiores. No utilice el dispositivo en exteriores.
El dispositivo sólo es apto para uso doméstico. No utilice el dispositivo con nes comerciales.
No utilice el dispositivo en lugares con un nivel alto de humedad, como baños y piscinas.
No utilice el dispositivo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
No utilice un temporizador o un sistema de control remoto separado que conecte el dispositivo automáticamente.
No cubra el dispositivo.
Mantenga el dispositivo alejado de objetos inamables.
Seguridad de las pilas
Utilice únicamente las pilas mencionadas en el manual.
No use conjuntamente pilas nuevas y usadas.
No utilice pilas de distintos tipo o marcas.
No instale las pilas con la polaridad invertida.
No cortocircuite ni desmonte las pilas.
No exponga las pilas al agua.
No exponga las pilas al fuego ni a un calor excesivo.
Las pilas tienden a tener fugas cuando están totalmente descargadas. Para evitar daños en el producto, saque las pilas
cuando no vaya a utilizar el producto durante periodos prolongados de tiempo.
Si el líquido de las pilas entra en contacto con la piel o la ropa, lave inmediatamente con agua.
Apoyo
Si necesita ayuda adicional o si tiene comentarios o sugerencias, visite www.nedis.com/support
Français - Description
1. Émetteur
2. Boutons à code
couleur (5x
Installez 2 piles AAA dans l'émetteur.
Appuyez sur le bouton à code couleur pour localiser le récepteur correspondant.
3. Récepteur (5x)
Installez 5 piles CR2032 dans les récepteurs. Utilisez une pièce de monnaie pour ouvrir ou
fermer le compartiment de piles.
Fixez le récepteur à la clé.
Le récepteur répond à un appel de l'émetteur avec un signal lumineux et un signal sonore.
Sécurité
Sécurité générale
Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures consécutifs causés par le non-respect des
consignes de sécurité et d'une utilisation inappropriée de l'appareil.
Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres ns que celles décrites dans le manuel.
N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou
défectueux, remplacez-le immédiatement.
L'appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
L'appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique. N'utilisez pas l'appareil à des ns commerciales.
N'utilisez pas l'appareil dans des endroits très humides, ainsi les salles de bains et piscines.
N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.
N'utilisez pas une minuterie ou une télécommande de mise en marche automatique de l'appareil.
Ne couvrez pas l'appareil.
Maintenez l'appareil à l'écart des objets inammables.
Sécurité des piles
Utilisez uniquement les piles mentionnées dans le manuel.
N'utilisez jamais des piles usées avec des piles neuves.
N'utilisez pas des piles de marques ou de types diérents.
N'installez pas les piles selon une polarité inversée.
Ne court-circuitez et ne démontez pas les piles.
N'exposez pas les piles à l'eau.
N'exposez pas les piles au feu ou à une chaleur excessive.
Les piles chargées à fond ont tendance à fuir. Pour éviter d'endommager l'appareil, retirez les piles si vous laissez
l'appareil sans surveillance pendant des périodes prolongées.
Si du liquide s'échappant des piles entre en contact avec la peau ou les vêtements, rincez immédiatement à l'eau claire.
• Support
Si vous avez des commentaires, des suggestions ou besoin d'aide, veuillez visiter www.nedis.com/support.
Italiano - Descrizione
1. Trasmettitore
2. Pulsanti con
codice di
colore (5x
Installare 2 batterie AAA nel trasmettitore.
Premere il pulsante con codice di colore per individuare il ricevitore corrispondente.
3. Ricevitore (5x)
Installare 5 batterie CR2032 nei ricevitori. Utilizzare una moneta per aprire o chiudere il vano
batteria.
Agganciare il ricevitore alla chiave.
Il ricevitore risponde alla chiamata del trasmettitore con un segnale luminoso e acustico.
Sicurezza
Sicurezza generale
Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
Il fabbricante non è responsabile per eventuali danni consequenziali o per danni a cose o persone derivanti
dall'inosservanza delle istruzioni sulla sicurezza o dall'uso improprio del dispositivo.
Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo
immediatamente.
Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti interni. Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti domestici. Non utilizzare il dispositivo per scopi commerciali.
Non utilizzare il dispositivo in posizioni con un elevato tasso di umidità come bagni o piscine.
Non utilizzare il dispositivo in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
Non utilizzare un timer o un telecomando separato per accendere automaticamente il dispositivo.
Non coprire il dispositivo.
Tenere il dispositivo a distanza da oggetti inammabili.
Sicurezza relativa alla batteria
Utilizzare esclusivamente le batterie indicate nel manuale.
Non mischiare batterie nuove e vecchie.
Non utilizzare batterie di tipi o marchi diversi.
Non installare le batterie invertendo la polarità.
Non mettere in corto circuito o disassemblare le batterie.
Non esporre le batterie all'acqua.
Non esporre le batterie a amme o calore eccessivo.
Le batterie sono soggette a perdite quando sono completamente scariche. Per evitare di danneggiare il prodotto,
rimuovere le batterie quando viene lasciato incustodito per periodi prolungati.
Nel caso di contatto del liquido delle batterie con pelle o indumenti, sciacquare immediatamente con acqua fresca.
• Assistenza
Per ulteriore assistenza o per fornire commenti o suggerimenti visitare il sito www.nedis.com/support
Português - Descrição
1. Transmissor
2. Botões
codicados por
cores (5)
Instale 2 pilhas AAA no transmissor.
Prima o botão codicado por cores para localizar o recetor correspondente.
3. Recetor (5)
Instale 5 pilhas CR2032 nos recetores. Utilize uma moeda para abrir ou fechar o compartimento
das pilhas.
Prenda o recetor à chave.
O recetor atende uma chamada do transmissor com um sinal luminoso e um sinal sonoro.
Segurança
Segurança geral
Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.
O fabricante não se responsabiliza por danos indiretos ou por danos em bens ou pessoas provocados pela inobservância
das instruções de segurança e utilização indevida do dispositivo.
Utilize o dispositivo apenas para a nalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras nalidades além das
descritas no manual.
Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danicada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danicado ou tenha
defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
O dispositivo destina-se apenas a utilização no interior. Não utilize o dispositivo no exterior.
O dispositivo destina-se apenas a utilização doméstica. Não utilize o dispositivo para ns comerciais.
Não utilize o dispositivo em locais com elevada humidade, tais como casas de banho e piscinas.
Não utilize junto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
Não utilize um temporizador ou qualquer outro sistema de controlo remoto separado que ligue o dispositivo
automaticamente.
Não cubra o dispositivo.
Mantenha o dispositivo afastado de objetos inamáveis.
Segurança das pilhas
Utilize apenas as pilhas indicadas neste manual.
Não misture pilhas usadas e novas.
Não utilize pilhas de tipos ou marcas diferentes.
Não instale as pilhas com polaridade invertida.
Não coloque as pilhas em curto-circuito nem as desmonte.
Não exponha as pilhas a água.
Não exponha as pilhas a fogo ou calor excessivo.
As pilhas facilmente apresentam fugas quando totalmente descarregadas. Para evitar danos ao produto, retire as pilhas
sempre que não for utilizar o produto durante longos períodos de tempo.
Se o líquido das pilhas entrar em contacto com a pele ou vestuário, lave imediatamente com água corrente.
• Suporte
Se necessitar de ajuda adicional ou tiver comentários ou sugestões, por favor visite www.nedis.com/support
Dansk – Beskrivelse
1. Transmitter
2. Farvekodede
knapper
(5 stk.)
Installér de to AAA-batterier i senderen.
Tryk på den farvekodede knap for at nde den tilsvarende modtager.
3. Modtager
(5 stk.)
Installér de fem CR2032-batterier i modtagerne. Brug en mønt til at åbne eller lukke
batterirummet.
Sæt modtageren på nøglen.
Modtageren besvarer et opkald fra senderen med både et lyssignal og et lydsignal.
Sikkerhed
Generel sikkerhed
Læs vejledningen omhyggeligt før brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for skader der opstår på ejendom eller personer, på grund af manglende
overholdelse af sikkerhedsvejledninger og forkert brug af enheden.
Brug kun enheden til de tilsigtede formål. Brug ikke enheden til andre formål end dem, som er beskrevet i vejledningen.
Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller defekte dele. Hvis enheden er beskadiget eller defekt, skal den
omgående udskiftes.
Enheden er kun beregnet til indendørs brug. Brug ikke enheden udendørs.
Enheden er kun beregnet til hjemmebrug. Brug ikke enheden til kommercielle formål.
Brug ikke enheden på meget fugtige steder som f.eks. badeværelser og ved svømmebassiner.
Brug ikke enheden nær ved badekar, brusebade, vandfade eller andre kar der indeholder vand.
Brug ikke en timer eller et separat ernbetjeningssystem, som tænder enheden automatisk.
Dæk ikke enheden til.
Hold lampen væk fra brændbare genstande.
Batterisikkerhed
Brug kun de batterier, som er nævnt i vejledningen.
Brug ikke gamle og nye batterier sammen.
Brug ikke batterier af anden type eller mærker.
Installer ikke batterierne med omvendt polaritet.
Kortslut eller afmonter ikke batterierne.
Udsæt ikke batterierne for vand.
Udsæt ikke batterierne for ild eller overdreven varme.
Batterier kan lække, når de er fuldt aadede. For at undgå skade på produktet skal batterierne ernes, når de produktet
efterlades uden opsyn i et længere tidsrum.
Hvis batterivæsken kommer i kontakt med hud eller tøj, skylles omgående med frisk vand.
• Support
Hvis du har brug for yderligere hjælp, eller hvis du har kommentarer eller forslag, beder vi dig besøge www.nedis.com/support
Norsk - Beskrivelse
1. Transmitter
2. Fargekodede
knapper (5x
Sett 2 AAA-batterier i senderen.
Trykk på den fargekodede knappen for å nne den tilsvarende mottakeren.
3. Mottaker (5x)
Installer 2 CR2032-batterier i mottakerne. Bruk en mynt til å åpne eller lukke batterirommet.
Koble mottakeren til nøkkelen.
Mottakeren svarer på et anrop fra senderen med et lyssignal og et lydsignal.
Sikkerhet
Generell sikkerhet
Les bruksanvisningen nøye før bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.
Produsenten er ikke ansvarlig for påfølgende skade eller for skade på eiendom eller person som følge av manglende
overholdelse av sikkerhetsanvisningene og feil bruk av enheten.
Bruk bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn det som er beskrevet i bruksanvisningen.
Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.
Enheten er kun ment for innendørs bruk. Ikke bruk enheten utendørs.
Enheten er kun for innendørs bruk. Ikke bruk enheten i forretningsøyemed.
Ikke bruk enheten på steder med høy luftfuktighet, som på bad og ved svømmebasseng.
Ikke bruk enheten i nærheten av badekar, dusj, håndvask eller andre vannbeholdere.
Ikke bruk en tidtaker eller et separat ernkontrollsystem som slår på enheten automatisk.
Ikke dekk til enheten.
Hold enheten borte fra brennbare gjenstander.
Batterisikkerhet
Bruk bare batteriene som er nevnt i denne veiledningen.
Ikke bland gamle og nye batterier.
Ikke bruk batterier av ulike typer eller merker.
Ikke sett inn batterier i omvendt polaritet.
Ikke kortslutt eller demonter batteriene.
Ikke utsett batteriene for vann.
Ikke utsett batteriene for brann eller overdreven varme.
Batterier er mer utsatt for lekkasje når de helt utladet. For å unngå skader på produktet, ta ut batteriene når du forlater
produktet uten tilsyn i lengre perioder.
Hvis væske fra batteriene kommer i kontakt med hud eller klær, må du skylle med friskt vann umiddelbart.
• Support
Hvis du trenger ytterligere hjelp eller har kommentarer eller forslag, vennligst gå inn på www.nedis.com/support.
Svenska - Beskrivning
1. Sändare
2. Färgkodade
knappar (5x
Installera 2 AAA-batterier i sändaren.
Tryck på de färgkodade knapparna för att hitta motsvarande mottagare.
3. Mottagare (5x)
Installera 5 CR2032-batterier i mottagarna. Använd ett mynt för att öppna och stänga
batterifacket.
Fäst mottagaren på nyckeln.
Mottagaren svarar sändaren med en ljus- och ljudsignal.
Säkerhet
Allmän säkerhet
Läs bruksanvisningen noga innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna använda den igen.
Tillverkaren är inte ansvarig för följdskador eller för skador på egendom eller personer som orsakas av att
säkerhetsföreskrifterna inte följs och av felaktig användning av enheten.
Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra ändamål än dem som beskrivs i denna
bruksanvisning.
Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad eller felaktig ska den bytas ut omedelbart.
Enheten är bara avsedd för inomhusanvändning. Använd inte enheten utomhus.
Enheten är endast avsedd för inomhusanvändning. Använd inte för kommersiella ändamål.
Använd inte enheten på platser med hög luftfuktighet, så som badrum och vid pooler.
Använd inte enheten nära badkar, duschar, bassänger eller andra kärl innehållande vatten.
Använd inte en timer eller en separat ärrstyrt system som sätter på enheten automatiskt.
Täck inte över enheten.
Håll enheten borta från brandfarliga föremål.
Batterisäkerhet
Använd endast de batterier som omnämns i denna bruksanvisning.
Blanda inte gamla och nya batterier.
Använd inte batterier av olika typ eller märke.
Montera inte batterierna med polerna felvända.
Kortslut eller öppna inte batterierna.
Utsätt inte batterierna för vatten.
Utsätt inte batterierna för eld eller kraftig värme.
Det nns risk för att batterierna läcker när de är helt urladdade. Undvik skada på produkten genom att avlägsna
batterierna när produkten inte används under längre perioder.
Skölj omedelbart med vatten om vätska från batterierna kommer i kontakt med skinn eller kläder.
• Support
Om du behöver mer hjälp eller har kommentarer eller förslag, besök www.nedis.com/support
Suomi - Kuvaus
1. Lähetin
2. Värikoodatut painikkeet ( 5 kpl)
Asenna 2 AAA-paristoa lähettimeen.
Paikallista vastaava vastaanotin painamalla värikoodattua painiketta.
3. Vastaanotin (5 kpl)
Asenna 5 CR2032 -paristoa lähettimiin. Avaa tai sulje paristotila kolikolla.
Kiinnitä vastaanotin avaimeen.
Vastaanotin vastaa lähettimen kutsuun valo- ja äänisignaalilla.
Turvallisuus
Yleinen turvallisuus
Lue käyttöopas huolella ennen käyttöä. Säilytä käyttöopas tulevaa käyttöä varten.
Valmistaja ei ole vastuussa henkilöille tai omaisuudelle aiheutuvista vahingoista, jos ne johtuvat turvallisuusohjeiden
laiminlyönnistä tai laitteen sopimattomasta käytöstä.
Käytä laitetta vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Älä käytä laitetta muuhun kuin käyttöoppaassa kuvattuun
tarkoitukseen.
Älä käytä laitetta, jos jokin sen osa on vioittunut tai viallinen. Jos laite on vioittunut tai viallinen, vaihda laite välittömästi.
Laite sopii vain sisäkäyttöön. Älä käytä laitetta ulkona.
Laite sopii vain kotikäyttöön. Älä käytä laitetta kaupallisiin tarkoituksiin.
Älä käytä laitetta paikoissa, kuten kylpyhuoneissa ja uima-allashuoneissa, joissa on korkea suhteellinen kosteus.
Älä käytä laitetta kylpyammeiden, suihkujen, pesualtaiden tai muiden vettä sisältävien esineiden lähellä.
Älä käytä ajastinta tai erillistä kauko-ohjausjärjestelmää, joka kytkee laitteen päälle automaattisesti.
Älä peitä laitetta.
Pidä laite pois palavien materiaalien läheisyydestä.
Paristoturvallisuus
Käytä vain käsikirjassa mainittuja paristoja.
Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä.
Älä käytä eri tyyppisiä tai eri merkkisiä paristoja.
Älä asenna paristoja väärin päin.
Älä aiheuta paristoissa oikosulkua tai pura niitä.
Älä altista paristoja vedelle.
Älä altista paristoja tulelle tai liialliselle kuumuudelle.
Paristot saattavat vuotaa, kun ne ovat täysin tyhjät. Jotta tuote ei vaurioidu, poista paristot jättäessäsi tuotteen
valvomatta pitemmäksi aikaa.
Jos paristoista vuotava neste joutuu kosketuksiin ihon tai vaatteiden kanssa, huuhtele välittömästi raikkaalla vedellä.
Tuki
Jos tarvitset apua tai jos sinulla on kommentteja tai ehdotuksia, käy osoitteessa: www.nedis.com/support
Ελληνικά - Περιγραφή
1. Πομπός
2. Κουμπιά με
χρωματικούς
κώδικες (5x
Εγκαταστήστε 2 μπαταρίες AAA στον πομπό.
Πιέστε το κουμπί με χρωματικό κώδικα για να εντοπίσετε τον αντίστοιχο δέκτη.
3. Δέκτης (5x)
Εγκαταστήστε 5 μπαταρίες CR2032 στους δέκτες. Χρησιμοποιήστε ένα κέρμα για να ανοίξετε ή
να κλείσετε τη θήκη των μπαταριών.
Συνδέστε τον δέκτη στο κλειδί.
Ο δέκτης αποκρίνεται σε κλήση του πομπού με μια φωτεινή ένδειξη και ένα ηχητικό σήμα.
Ασφάλεια
Γενική ασφάλεια
Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη χρήση. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν επακόλουθες βλάβες ή άλλες υλικές και σωματικές βλάβες που
ενδέχεται να προκληθούν λόγω της μη τήρησης των οδηγιών ασφαλείας και της ακατάλληλης χρήσης της συσκευής.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους προοριζόμενους σκοπούς. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για διαφορετικούς
σκοπούς από τους περιγραφόμενους στο εγχειρίδιο.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν οποιοδήποτε τμήμα της έχει ζημιά ή ελάττωμα. Εάν η συσκευή έχει ζημιά ή
ελάττωμα, αντικαταστήστε την αμέσως.
Η συσκευή ενδείκνυται μόνο για εσωτερική χρήση. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
Η συσκευή ενδείκνυται μόνο για οικιακή χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για εμπορικούς σκοπούς.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τοποθεσίες με υψηλή υγρασία, όπως σε μπάνια και πισίνες.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
Μην χρησιμοποιείτε χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού, το οποίο ενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή.
Μην καλύπτετε τη συσκευή.
Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα.
Ασφάλεια μπαταριών
Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.
Μην χρησιμοποιείτε μαζί παλιές και νέες μπαταρίες.
Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικού τύπου ή μάρκας.
Μην εγκαθιστάτε μπαταρίες με αντίστροφη πολικότητα.
Μην βραχυκυκλώνετε ή αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες.
Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε νερό.
Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε φωτιά ή υπερβολική θερμότητα.
Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα διαρροής των μπαταριών εάν αποφορτιστούν πλήρως. Προς αποφυγή ζημιάς στο προϊόν,
αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν αφήνετε το προϊόν ανεπιτήρητο για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.
Εάν υγρό των μπαταριών έρθει σε επαφή με το δέρμα ή το ρουχισμό, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό.
Υποστήριξη
Εάν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια ή επιθυμείτε να υποβάλετε σχόλια ή προτάσεις, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.nedis.
com/support
Polski - Opis
1. Nadajnik
2. Przyciski
oznaczone
kolorami (5x
Zainstaluj 2 baterie AAA w nadajniku.
Naciśnij przyciski oznaczone kolorami, aby znaleźć odpowiadający im nadajnik.
3. Odbiornik (5x)
Zainstaluj 5 baterie CR2032 w odbiornikach. Użyj monety do otwarcia lub zamknięcia komory
baterii.
Zamocuj odbiornik przy kluczu.
Odbiornik odpowiada na sygnał nadajnika za pomocą sygnału świetlnego i dźwiękowego.
Bezpieczeństwo
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję. Zachowaj instrukcję do
wykorzystania w przyszłości.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia osób powstałe w wyniku
nieprzestrzegania instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i niewłaściwego użytkowania urządzenia.
Urządzenie powinno być używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Nie należy używać urządzenia w celach innych niż
określono w instrukcji.
Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona lub wadliwa. Jeśli urządzenie jest uszkodzone
lub wadliwe, należy niezwłocznie wymienić urządzenie.
Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie używać urządzenia na zewnątrz.
Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku domowego. Urządzenia nie wolno używać do celów handlowych.
Nie używać urządzenia w miejscach o wysokiej wilgotności, takich jak łazienki i baseny.
Nie wolno korzystać zurządzenia wpobliżu wanien, pryszniców, zlewów lub innych zbiorników napełnionych wodą.
Nie używać regulatora czasowego ani oddzielnego systemu zdalnego sterowania umożliwiającego automatyczne
włączenie urządzenia.
Nie przykrywać urządzenia.
Urządzenie należy przechowywać z dala od przedmiotów łatwopalnych.
Bezpieczne korzystanie z baterii
Używać wyłącznie baterii wskazanych w instrukcji.
Nie używać razem starych i nowych baterii.
Nie używać baterii różnych typów lub marek.
Nie zakładać baterii w odwrotnej biegunowości.
Nie powodować zwarcia baterii ani ich nie demontować.
Nie wystawiać baterii na działanie wody.
Nie wystawiać baterii na działanie ognia lub zbyt wysokiej temperatury.
Przy całkowitym rozładowaniu baterii może dojść do ich wycieku. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy wyjąć z
niego baterie, jeśli nie jest ono używane przez dłuższy okres czasu.
Jeśli płyn z baterii wejdzie w styczność ze skórą lub ubraniem, należy niezwłocznie przepłukać czystą wodą.
• Wsparcie
Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy lub masz uwagi lub sugestie, prosimy o odwiedzenie strony www.nedis.com/support
Čeština - Popis
1. Vysílač
2. Tlačítka s
barevným
kódem (5x)
Instalujte 2 AAA baterie do vysílače.
Stiskněte tlačítko s barevným kódem pro určení polohy odpovídajícího přijímače.
3. Přijímač (5x)
Instalujte 5 CR2032 baterie do přijímačů. Pomocí mince otevřete nebo zavřete přihrádku na
baterie.
Připevněte přijímač ke klíči.
Přijímač přijímá hovor z vysílače se světelným a zvukovým signálem.
Bezpečnost
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Před použitím si pozorně přečtěte příručku. Příručku uschovejte pro pozdější použití.
Výrobce není zodpovědný za následné škody nebo poškození vlastnictví nebo zranění osob způsobené nedodržováním
zde uvedených bezpečnostních pokynů nebo nesprávným použitím výrobku.
Zařízení používejte pouze k jeho zamýšleným účelům. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je popsáno v příručce.
Nepoužívejte zařízení, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Pokud je zařízení poškozené nebo vadné, okamžitě
jej vyměňte.
Toto zařízení je určeno pouze pro použití v místnosti. Nepoužívejte zařízení v exteriérech.
Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Nepoužívejte zařízení pro komerční účely.
Zařízení nepoužívejte v místech s vysokou vlhkostí vzduchu, jako jsou koupelny a bazény.
Zařízení nepoužívejte ve vaně, ve sprše, v umyvadle ani v jiných nádobách obsahujících vodu.
Nepoužívejte časovač ani samostatný systém dálkového ovládání, které zařízení automatický zapíná.
Zařízení nezakrývejte.
Zařízení neponechávejte v blízkosti hořlavých předmětů.
Pokyny pro použití baterií
Používejte pouze baterie uvedené v návodu.
Nevkládejte zároveň staré a nové baterie.
Nepoužívejte baterie jiného typu ani značky.
Baterie neinstalujte s obrácenou polaritou.
Baterie nezkratujte ani nedemontujte.
Nevystavujte baterie působení vody.
Nevystavujte baterie působení ohně či nadměrného tepla.
Při úplném vybití mají baterie tendence vytékat. Abyste zabránili poškození produktu, vyjměte baterie, pokud necháváte
produkt na delší dobu bez dozoru.
Pokud se kapalina z baterie dostane do styku s pokožkou nebo oblečením, okamžitě je opláchněte čistou vodou.
• Podpora
Pokud potřebujete další pomoc nebo máte návrhy nebo připomínky, navštivte www.nedis.com/support
Magyar - Leírás
1. Jeladó
2. Színkódos
gombok (5x
Helyezze be a 2 AAA elemet a jeladóba.
Nyomja meg a színkódos gombot, hogy a kapcsolódó vevőegységet megkereshesse.
3. Vevőegység (5x)
Helyezze be a 5 CR2032 elemet a vevőegységbe. Az elemtartó rekesz nyitásához vagy
zárásához használjon egy érmét.
Kapcsolja a vevőegységet a kulcshoz.
A vevőegység a jeladó hívására fénnyel és hangjelzéssel reagál.
Biztonság
Általános biztonság
A használat előtt gyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tegye el a kézikönyvet, hogy szükség esetén belenézhessen.
A termékre vonatkozó biztonsági szabályok megszegése vagy a termék nem rendeltetésszerű használata miatt
bekövetkező anyagi és következményes károkért és sérülésekért a gyártó nem vállal felelősséget.
Csak rendeltetése szerint használja a készüléket. Ne használja a készüléket a kézikönyvben feltüntetettől eltérő célra.
Ne használja a készüléket, ha valamely része sérült vagy meghibásodott. A sérült vagy meghibásodott készüléket
azonnal javíttassa meg, vagy cseréltesse ki.
A termék csak beltéri használatra készült. Ne használja a terméket kültérben.
A termék csak otthoni használatra készült. Ne használja a terméket kereskedelmi célokra.
Ha használja a készüléket olyan helyen, ahol magas a páratartalom, pl. fürdőszobában és medencetérben.
Ne használja kád, zuhany, mosdókagyló vagy egyéb folyadékkal teli edény közelében.
Ne használjon időzítőt vagy más önálló távvezérlő rendszer az eszköz automatikus kapcsolásához.
Ne fedje le a készüléket.
Tartsa távol a terméket gyúlékony anyagoktól.
Elemekkel kapcsolatos biztonsági előírások
Kizárólag az útmutatóban meghatározott elemeket használja.
Ne keverje a használt és új elemeket.
Ne használjon eltérő típusú vagy márkájú elemeket.
Ne próbálja fordított polaritással behelyezni az elemeket.
Ne zárja rövidre és ne szerelje szét az elemeket.
Vigyázzon, hogy az elemeket ne érje víz.
Vigyázzon, hogy az elemeket ne érje tűz vagy túlzott mértékű hő.
A teljesen kisült elemek hajlamosak elfolyni. A termék esetleges megrongálódásának elkerülése érdekében az elemeket
ki kell venni, ha a terméket hosszabb ideig nem kívánja használni.
Ha az elemből szivárgó folyadék bőrrel vagy ruhával érintkezik, akkor a szennyezett felületet azonnal öblítse le tiszta
vízzel.
• Támogatás
Ha további segítségre van szüksége, illetve megjegyzése vagy javaslata lenne, keresse fel a www.nedis.com/support weboldalt.
Română - Descrierea
1. Transmiţător
2. Butoane cu
codul culorilor
(5x
Instalaţi 2 baterii AAA în transmiţător.
Apăsaţi butonul cu codul culorilor pentru a localiza receptorul aferent.
3. Receptor (5x)
Instalaţi 5 baterii CR2032 în receptoare. Folosiţi o monedă pentru a deschide sau închideţi
compartimentul pentru baterii.
Fixaţi receptorul la cheie.
Receptorul preia apeluri de la transmiţător cu un semnal luminos şi unul acustic.
Siguranţă
Instrucţiuni generale de siguranţă
Citiţi manualul cu atenţie înainte de utilizare. Păstraţi manualul pentru consultări ulterioare.
Producătorul nu este responsabil de daunele directe sau daunele aduse proprietăţii sau persoanelor, cauzate de
nerespectarea instrucţiunilor de siguranţă şi utilizarea incorectă a dispozitivului.
Utilizaţi dispozitivul numai în scopurile prevăzute. Nu utilizaţi dispozitivul în alte scopuri decât cele descrise în manual.
Nu utilizaţi dispozitivul dacă are piese deteriorate sau defecte. Dacă dispozitivul este deteriorat sau defect, înlocuiţi
imediat dispozitivul.
Dispozitivul este potrivit doar pentru utilizare în interior. Nu utilizaţi dispozitivul în spaţii exterioare.
Dispozitivul este potrivit doar pentru utilizare domestică. Nu utilizaţi dispozitivul în scopuri comerciale.
Nu utilizaţi dispozitivul în locuri cu umiditate ridicată, precum băi şi piscine.
Nu utilizaţi dispozitivul lângă căzi, duşuri, chiuvete sau alte recipiente cu apă.
Nu utilizaţi un temporizator sau o telecomandă separată care să comute automat dispozitivul.
Nu acoperiţi dispozitivul.
Ţineţi dispozitivul la distanţă de obiecte inamabile.
Instrucţiuni de siguranţă privind bateriile
Folosiţi numai bateriile indicate în manual.
Nu utilizaţi baterii noi şi vechi împreună.
Nu utilizaţi baterii de tipuri sau mărci diferite.
Nu instalaţi bateriile cu polaritatea inversată.
Nu scurtcircuitaţi şi nu dezasamblaţi bateriile.
Nu expuneţi bateriile la acţiunea apei.
Nu expuneţi bateriile la acţiunea focului sau a căldurii intense.
Bateriile sunt predispuse la scurgeri când sunt complet descărcate. Pentru a evita deteriorarea produsului, scoateţi
bateriile dacă lăsaţi produsul nesupravegheat pe perioade mai lungi de timp.
Dacă lichidul din baterii intră în contact cu pielea sau îmbrăcămintea, clătiţi imediat cu apă curată.
• Suport
Dacă aveţi în continuare nevoie de asistenţă sau aveţi comentarii sau sugestii, vizitaţi www.nedis.com/support
Русский - Описание
1. Передатчик
2. Кнопки с цветовым
кодом (5 шт.)
Установите 2 батареи типа AAA в передатчик.
Нажмите кнопку с цветовым кодом для обнаружения соответствующего приемника.
3. Приемник (5 шт.)
Установите 5 батареи типа CR2032 в приемники. Откройте или закройте отсек для
батареи с помощью монеты.
Прикрепите приемник к ключу.
Приемник отвечает на вызов передатчика световым и звуковым сигналом.
Требования безопасности
Общие правила техники безопасности
Перед началом работы внимательно прочитайте руководство. Сохраните руководство для будущего
использования.
Производитель не несет ответственности за повреждения имущества или персонала, вызванных несоблюдением
инструкции по безопасности и неправильным использованием устройства.
Используйте устройство строго по назначению. Устройство должно использоваться только по прямому
назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.
Запрещается использовать устройство с поврежденными или неисправными компонентами. Немедленно
замените поврежденное или неисправное устройство.
Устройство предназначено только для использования внутри помещений. Запрещается использовать устройство
вне помещения.
Устройство предназначено только для домашнего использования. Запрещается использовать устройство в
коммерческих целях.
Не используйте устройство в помещениях с высокой влажностью (в ванных комнатах и бассейнах).
Не используйте устройство вблизи ванных, душевых кабин, раковин и других сосудов, заполненных водой.
Не используйте таймер или отдельную систему дистанционного управления, которая позволяет автоматическое
включение устройства.
Запрещается накрывать устройство.
Не устанавливайте устройство вблизи воспламеняемых объектов.
Безопасность при работе с батареями
Применяйте только указанные в руководстве батареи.
Не используйте старые и новые батареи одновременно.
Не используйте батареи различных типов и различных марок.
Не устанавливайте батареи в обратной полярности.
Не замыкайте контакты батарей и не разбирайте их.
Не подвергайте батареи воздействию воды.
Не подвергайте батареи воздействию пламени или высокой температуры.
Полностью разряженные батареи могут протекать. Во избежание повреждения изделия при долгом хранении
извлекайте батареи.
При попадании жидкости из батареи на кожу или одежду немедленно промойте пятно пресной водой.
• Поддержка
Перейдите на сайт www.nedis.com/support, чтобы получить дополнительную информацию или оставить комментарии,
или предложения
Türkçe - Açıklama
1. Verici
2. Renk kodlu
düğmeler (5x
Vericiye 2 adet AAA pil takın.
İlgili alıcıyı bulmak için renk kodlu düğmeye basın.
3. Alıcı (5x)
Alıcılara 5 adet CR2032 pil takın. Pil bölmesini açmak veya kapatmak için bozuk para kullanın.
Alıcıyı anahtara takın.
Alıcı, vericiden bir ışık sinyali ve ses sinyali içeren bir çağrıyı yanıtlar.
Güvenlik
Genel güvenlik
Kullanmadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuzu daha sonra başvurmak için saklayın.
Üretici, dolaylı zararlardan veya güvenlik talimatlarına uyulmamasının ve cihazın hatalı şekilde kullanılmasının yol açtığı
maddi veya kişilere gelebilecek zararlardan sorumlu değildir.
Cihazı sadece tasarlanan amacı için kullanın. Cihazı kılavuzda açıklanan amaçların dışındaki amaçlar için kullanmayın.
Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihazı kullanmayın. Cihaz hasarlı veya kusurlu ise cihazı derhal değiştirin.
Cihaz sadece iç mekan kullanımı için uygundur. Cihazı dış mekanda kullanmayın.
Cihaz, sadece evde kullanıma uygundur. Cihazı ticari amaçlar için kullanmayın.
Cihazı banyolar ve yüzme havuzları gibi yüksek nem oranına sahip konumlarda kullanmayın.
Cihazı banyo küvetlerinin, duşların, lavaboların veya su biriktiren diğer haznelerin yakınında kullanmayın.
Cihazı otomatik olarak açan bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi kullanmayın.
Cihazın üzerini örtmeyin.
Cihazı yanıcı nesnelerden uzak tutun.
Pil güvenliği
Yalnızca bu kılavuzda belirtilen pilleri kullanın.
Eski ve yeni pilleri bir arada kullanmayın.
Farklı tür ve markalardaki pilleri kullanmayın.
Pilleri ters kutuplarda takmayın.
Pilleri kısa devre yapmayın veya demonte etmeyin.
Pilleri suya maruz bırakmayın.
Cihazı ateşe veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
Piller, tam olarak boşaldığında sızıntı gerçekleşebilir. Ürüne zarar gelmemesi için uzun süre kullanım dışı kalacağı zaman
piller çıkarılmalıdır.
Pillerden akan sıvı deriyle veya giysilerle temas ettiğinde hemen temiz suyla yıkanmalıdır.
• Destek
Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız veya yorumunuz ya da öneriniz varsa lütfen www.nedis.com/support adresini ziyaret edin

Mode d'emploi

Consultez gratuitement le manuel de la marque Nedis TRCKRF20BK ici. Ce manuel appartient à la catégorie Appareils GPS et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 8.1. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Français, Anglais. Vous avez une question sur le TRCKRF20BK de la marque Nedis ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Besoin d’aide?

Vous avez une question sur le Nedis TRCKRF20BK et la réponse n'est pas dans le manuel? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème, et de votre question. Plus votre problème et votre question sont clairement énoncés, plus les autres propriétaires de Nedis TRCKRF20BK ont de chances de vous fournir une bonne réponse.

Nombre de questions : 0

Spécifications du TRCKRF20BK de la marque Nedis

Vous trouverez ci-dessous les spécifications du produit et les spécifications du manuel du Nedis TRCKRF20BK.

Généralités
Marque Nedis
Modèle TRCKRF20BK | TRCKRF20BK
Produit Appareil GPS
EAN 5412810293780
Langue Français, Anglais
Type de fichier Mode d’emploi (PDF)
Détails techniques
Couleur du produit Noir
voir plus

Foire aux questions

Vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans le manuel? Vous trouverez peut-être la réponse à votre question dans la FAQ sur le Nedis TRCKRF20BK au dessous de.

Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici

Aucun résultat