Philips AVENT SCF258

Philips AVENT SCF258 mode d'emploi

(1)
 • A B
  GB
  Note: Wash the sleeve before fi rst use.
  Before you apply the thermopad to the
  breast, make sure its temperature is
  acceptable by testing it on the back of your
  hand. Always use the thermopad together
  with the sleeve provided.
  A
  Warm use: to stimulate milk  ow
  before breastfeeding
  Immerse the thermopad in a bowl of hot
  water and let it warm to the optimum
  temperature (Fig. 1).
  Dry the thermopad with a cloth or towel (Fig. 2).
  Insert the thermopad into the sleeve
  supplied (Fig. 3).
  Apply the thermopad to the breast (Fig. 4).
  B
  Cold use: to soothe sore or
  engorged breasts
  Place the thermopad in the refrigerator
  or freezer and let it cool to the optimum
  temperature for 24 hours (Fig. 5).
  Alternatively, immerse the thermopad in a bowl
  of ice water (Fig. 6).
  Insert the thermopad into the sleeve
  supplied (Fig. 7).
  Apply the thermopad to the breast (Fig. 8).
  Cleaning and storage
  Before you use the thermopad for the  rst time
  and after each use, gently clean the pad in warm
  water with some washing-up liquid. Do not use a
  brush, scourer or abrasive cleaning agent.You can
  clean the sleeve by hand or in the washing machine
  at a low temperature. • Store the thermopad and
  sleeve in a cool, dry place out of direct sunlight and
  out of the reach of children.
  Safety tips and troubleshooting
  Do not heat the thermopad in a microwave.
  • Do not use the thermopad without the sleeve
  provided. Never put the frozen thermopad directly
  onto your skin. • Do not put the thermopad on
  damaged skin. • Do not use the thermopad while
  you are feeding your baby or while expressing milk
  with a breast pump. • If the thermopad becomes
  damaged or appears to be leaking, stop using it
  and throw it away. • Do not swallow the contents
  of the thermopad. • After freezing, the gel inside
  the thermopad has a snow-like appearance. This
  is normal. The gel in the pad returns to its normal
  condition in a few hours. • If you have any concerns
  about using the thermopad, please consult your
  doctor or midwife.
  AR
  ة
  ّ
  ﺮﻣ لوﻷ ﻪﻣاﺪﺨﺘﺳا ﻞﺒﻗ
  ّ
  ﻢﻜﻟا ﲇﺴﻏا
  يﺪﻛﺄﺗ ،يﺪﺜﻟا ﲆﻋ
  thermopad ﺔﻳراﺮﺤﻟا ةدﻀﻟا ﻊﺿو ﻞﺒﻗ
  ﺎًاد ﴆﺮﺣا .ﺪﻴﻟا ﺮﻬﻇ ﲆﻋ رﺎﺒﺘﺧﻻﺎﺑ ﺔﺒﺳﺎﻨﻣ ةراﺮﺤﻟا ﺔﺟرد نأ ﻦﻣ
  .دوﺰﳌا ﻢﻜﻟا ﻊﻣ
  thermopad ﺔﻳراﺮﺤﻟا ةدﻀﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﲆﻋ
  ﻞﺒﻗ ﻠﻟا ﻖﻓﺪﺗ ﺰﻴﻔﺤﺘﻟ :ﺊﻓاﺪﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻻا
  A
  يﺪﺜﻟا ﻦﻣ عﺎﺿرﻹا
  ءﺎﻣ ﲆﻋ يﻮﺘﺤﻳ ءﺎﻋو thermopad ﺔﻳراﺮﺤﻟا ةدﻀﻟا ﴘﻤﻏا
  .(١ ﻞﻜﺷ) ﺔﻴﻟﺎﺜﳌا ةراﺮﺤﻟا ﺔﺟرد ﱃإ ﻞﺼﺗ ﻰﺘﺣ ﻦﺨﺴﺗ ﺎﻬﻴﻛﺮﺗاو ﻦﺧﺎﺳ
  .(٢ ﻞﻜﺷ) ﺔﻔﺸﻨﻣ وأ شﻗ ﺔﻌﻄﻗ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﺎﻬﻴﻔﻔﺟ
  .(٣ ﻞﻜﺷ) دوﺰﳌا ﻢﻜﻟا ﰲ thermopad ﺔﻳراﺮﺤﻟا ةدﻀﻟا ﲇﺧدا
  .(٤ ﻞﻜﺷ) يﺪﺜﻟا ﲆﻋ thermopad ﺔﻳراﺮﺤﻟا ةدﻀﻟا ﻲﻌﺿ
  ﻦﻘﺘﺤﳌا وأ حﺮﻘﺘﳌا يﺪﺜﻟا ﺔﺋﺪﻬﺘﻟ :درﺎﺒﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻻا
  B
  ﺎﻬﻴﻛﺮﺗاو رﺰﻳﺮﻔﻟا وأ ﺔﺟﻼﺜﻟا ﰲ thermopad ﺔﻳراﺮﺤﻟا ةدﻀﻟا ﻲﻌﺿ
  .(٥ ﻞﻜﺷ) ﺔﻋﺎﺳ ٢٤ ةﺪﳌ ﺔﻴﻟﺎﺜﳌا ةراﺮﺤﻟا ﺔﺟرد ﱃإ ﻞﺼﺗ ﻰﺘﺣ دﱪﺗ
  thermopad ﺔﻳراﺮﺤﻟا ةدﻀﻟا ﴘﻤﻏا ،ﻚﻟذ ﻦﻣ ًﻻﺪﺑ وأ
  .(٦ ﻞﻜﺷ) ﺞﻠﺜﻣ ءﺎﻣ ﲆﻋ يﻮﺘﺤﻳ ءﺎﻋو
  .(٧ ﻞﻜﺷ) دوﺰﳌا ﻢﻜﻟاthermopad ﺔﻳراﺮﺤﻟا ةدﻀﻟا ﲇﺧدا
  .(٨ ﻞﻜﺷ) يﺪﺜﻟا ﲆﻋ thermopad ﺔﻳراﺮﺤﻟا ةدﻀﻟا ﻲﻌﺿ
  ﻦﻳﺰﺨﺘﻟاو ﻒﻴﻈﻨﺘﻟا
  ﻒﻴﻈﻨﺘﻟا ﻞﺋﺎﺳ ﻦﻣ ﺾﻌﺑ ﻊﻣ ﺊﻓاﺪﻟا ءﺎﳌا ﰲ ﻖﻓﺮﺑ ةدﻀﻟا ﻲﻔﻈﻧ
  ةﺎﺷﺮﻓ ﻲﻣﺪﺨﺘﺴﺗ ﻻ .ماﺪﺨﺘﺳا ﻞﻛ ﺪﻌﺑو ةﺮﻣ لوﻷ ماﺪﺨﺘﺳﻻا ﻞﺒﻗ
  ً
  ﻳوﺪﻳ ﻢﻜﻟا ﻒﻴﻈﻨﺗ ﻚﻨﻜ
  .ﺔﻄﺷﺎﻛ ﻒﻴﻈﻨﺗ ةادأ وأ كﺮﻓ ةادأ وأ
  ةدﻀﻟا ﺰﺧ
  .ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ةراﺮﺣ ﺔﺟرد ﲆﻋ ﺲﺑﻼﳌا ﺔﻟﺎﺴﻏ ﰲ وأ
  ءﻮﺿ ﻦﻋ ا
  ً
  ﺪﻴﻌﺑ درﺎﺑو فﺎﺟ نﺎﻜﻣ ﰲ ﻢﻜﻟاو
  thermopad ﺔﻳراﺮﺤﻟا
  .لﺎﻔﻃﻷا لوﺎﻨﺘﻣ ﻦﻋ ا
  ً
  ﺪﻴﻌﺑو ﴍﺎﺒﳌا ﺲﻤﺸﻟا
  تﻼﻜﺸﳌا ﻞﺣ ﻞﻴﻟدو ﺔﻣﻼﺴﻠﻟ ﺢﺋﺎﺼﻧ
  .ﻒﻳووﺮﻜﻴﳌا نﺮﻓ ﰲ
  thermopad ﺔﻳراﺮﺤﻟا ةدﻀﻟا ﻲﻨﺨﺴﺗ ﻻ
  ﻢﻜﻟا نوﺪﺑ
  thermopad ﺔﻳراﺮﺤﻟا ةدﻀﻟا ﻲﻣﺪﺨﺘﺴﺗ ﻻ»
  thermopad ﺔﻳراﺮﺤﻟا ةدﻀﻟا ﻊﺿﻮﺑ ﺎ
  ً
  ﻘﻠﻄﻣ ﻲﻣﻮﻘﺗ ﻻ .دوﺰﳌا
  ﺔﻳراﺮﺤﻟا ةدﻀﻟا ﻲﻌﻀﺗ ﻻ
  «.ةﴍﺎﺒﻣ ﺪﻠﺠﻟا ﲆﻋ ةﺪﻤﺠﳌا
  ةدﻀﻟا ﻲﻣﺪﺨﺘﺴﺗ ﻻ»
  .ﻒﻟﺎﺘﻟا ﺪﻠﺠﻟا ﲆﻋ thermopad
  ﻠﻟا ﺐﻠﺣ ءﺎﻨﺛأ وأ ﻚﻠﻔﻃ عﺎﺿرإ ءﺎﻨﺛأ thermopad ﺔﻳراﺮﺤﻟا
  ﺔﻳراﺮﺤﻟا ةدﻀﻟا ﻒﻠﺗ لﺎﺣ ﰲ
  .يﺪﺜﻟا ﺔﺨﻀﻣ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ
  ﻦﻋ ﻲﻔﻗﻮﺗ ،ﺮﻫﺎﻇ بﴪﺗ كﺎﻨﻫ نﺎﻛ اذإ وأ
  thermopad
  ﺔﻳراﺮﺤﻟا ةدﻀﻟا تﺎﻳﻮﺘﺤﻣ ﻲﻌﻠﺘﺒﺗ ﻻ.ﺎﻬﻨﻣ ﴢﻠﺨﺗو ماﺪﺨﺘﺳﻻا
  دﻮﺟﻮﳌا ﻞﻴﺠﻟا ﻞﻜﺷ نﻮﻜﻳ ،ﺪﻴﻤﺠﺘﻟا ﺪﻌﺑو
  .thermopad
  ﻚﻟذ ﺪﻌ
  ُ
  ﻳ .ﺞﻠﺜﻟا ﻞﺜﻣ thermopad ﺔﻳراﺮﺤﻟا ةدﻀﻟا ﻞﺧاﺪﺑ
  .تﺎﻋﺎﺳ ﻊﻀﺑ لﻼﺧ ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟا ﻪﺘﻟﺎﺣ ﱃإ ﻞﻴﺠﻟا دﻮﻌﻳ .ﺎ
  ً
  ﻴﻌﻴﺒﻃ ا
  ً
  ﺮﻣأ
  ﺔﻳراﺮﺤﻟا ةدﻀﻟا ماﺪﺨﺘﺳا صﻮﺼﺨﺑ فوﺎﺨﻣ يأ ﻚﻳﺪﻟ ﺖﻧﺎﻛ اذإ»
  «.ﺔﻠﺑﺎﻘﻟا وأ ﺐﻴﺒﻄﻟا ةرﺎﺸﺘﺳا ﻰﺟﺮﻳ
  ،thermopad
  използвате и я изхвърлете • Съдържанието на
  термо-възглавничката не бива да се поглъща •
  След замразяване гелът в термо- възглавничката
  изглежда като на сняг. Това е Български
  нормално • След няколко часа гелът се връща
  в нормалното си състояние • Ако имате
  съмнения относно използването на термо-
  възглавничката, се посъветвайте с вашия лекар
  или акушерка.
  CZ
  Poznámka: Před prvním použitím omyjte obal.
  Před položením termovložky na prs
  zkontrolujte její přijatelnou teplotu
  přiložením na hřbet ruky. Termovložku
  používejte vždy společně s dodaným obalem.
  A
  Použití za tepla: ke stimulaci množství
  mléka před kojením
  Ponořte termovložku do nádoby s horkou vodou
  a nechte ji ohřát na optimální teplotu (Obr. 1).
  Osušte termovložku textilií nebo
  ručníkem (Obr. 2).
  Vložte termovložku do dodaného obalu (Obr. 3).
  Položte termovložku na prs (Obr. 4).
  B
  Použití za studena: k utišení bolesti
  nebo nalitých prsou
  Vložte termovložku do ledničky nebo mrazničky
  a nechte ji vychladnout na optimální teplotu po
  dobu 24 hodin (Obr. 5).
  Případně vložte termovložku do nádoby s
  ledem (Obr. 6).
  Vložte termovložku do dodaného obalu (Obr. 7).
  Položte termovložku na prs (Obr. 8).
  Čištění a skladování
  Před každým použitím včetně prvního jemně
  omyjte termovložku v teplé vodě pomocí mycího
  prostředku. Nepoužívejte kartáč, chemikálie nebo
  abrazivní čisticí prostředky.Termovložku lze
  mýt ručně nebo v pračce při nízké teplotě.
  Termovložku a obal skladujte v chladném a
  suchém prostředí, mimo dosah dětí. Nevystavujte
  přímému slunci.
  Bezpečnostní tipy a řešení problémů.
  Neohřívejte termovložku v mikrovlnné troubě.
  • Nepoužívejte termovložku bez dodaného obalu.
  Nikdy nepokládejte zmrzlou termovložku přímo
  na pokožku. • Nepokládejte termovložku na
  poškozenou pokožku. • Nepoužívejte termovložku
  během kojení nebo odsávání mléka odsávačkou.
  • Pokud se termovložka poškodí nebo se zdá, že
  prosakuje, přestaňte ji používat a vyhoďte ji.
  • Nepolykejte obsah termovložky. • Zmrazený gel
  v termovložce vypadá jako sníh. To je běžné. Gel
  se během pár hodin vrátí do původního stavu.V
  případě pochybností ohledně použití termovložky
  se poraďte s lékařem nebo laktační poradkyní.
  BG
  Забележка: Изперете ръкава преди първата
  употреба.
  Преди да притиснете термо-възглавничката
  към гърдата, проверете върху опакото
  на ръката си дали температурата на
  възглавничката е подходяща. Винаги
  използвайте термо-възглавничката заедно
  с предоставения ръкав.
  A
  Използване топла: за стимулиране на
  потока мляко преди кърмене
  Потопете термо-възглавничката в купа с
  гореща вода и изчакайте да се затопли до
  оптималната температура (фиг. 1).
  Подсушете термо-възглавничката с кърпа
  или салфетка (фиг. 2).
  Поставете термо-възглавничката в
  предоставения ръкав (фиг. 3).
  Притиснете термо-възглавничката към
  гърдата (фиг. 4).
  B
  Използване студена: за успокояване
  на гърдите при раздразнение или
  запушени млечни канали
  Сложете термо-възглавничката в
  хладилник или фризер и изчакайте да се
  охлади до оптималната температура за 24
  часа (фиг. 5).
  Или, потопете термо-възглавничката в купа
  с вода и лед (фиг. 6).
  Поставете термо-възглавничката в
  предоставения ръкав (фиг. 7).
  Притиснете термо-възглавничката към
  гърдата (фиг. 8).
  Почистване и съхранение
  Преди първата употреба и след всяко
  следващо ползване измийте внимателно термо
  възглавничката с топла вода и малко течен миещ
  препарат. Не използвайте четка, абразивни гъби
  или абразивни почистващи препарати. • Можете
  да изперете ръкава на ръка или в перална
  машина при ниска температура. • Съхранявайте
  термо-възглавничката и ръкава на хладно, сухо
  място без пряка слънчева светлина и далече от
  достъпа на деца.
  Съвети за безопасност и неизправности
  Не загрявайте термо-възглавничката в
  микровълнова фурна • Не използвайте термо-
  възглавничката без предоставения ръкав. Никога
  не поставяйте замръзналата термо-възглавничка
  директно върху кожата • Не поставяйте термо-
  възглавничката върху разранена кожа
  • Не използвайте термо-възглавничката докато
  кърмите детето или изцеждате млякото с
  гръдна помпа • Ако термо-възглавничката се
  повреди или ви се струва че тече, спрете да я
  IL
  ןושארה שומישה ינפל ףרוצמה דבה יוסיכ תא ףוטשל שי
  אדוול שי ,דשה יבג לע ימרתה דפה תחנה ינפל
  לע ןויסנ ידי לע ידמ ההובג הניא הרוטרפמטה יכ
  .דיה בג
  חנומ אוה רשאכ ימרתה דפב שמתשהל שי
  A
  דבלב ףרוצמה דבה יוסיכ ךותב
  הקנהה ינפל בלחה תמירז יוריגל :םח שומיש
  יניתמהו םימח םימ םע הרעקב ימרתה דפה תא יחינה
  (1 רויא) .תילמיטפוא הרוטרפמטל םמחתיש דע
  (2 רויא) .תבגמב ימרתה דפה תא ישביי
  (3 רויא) .ףרוצמה יוסיכה ךותל ימרתה דפה תא יסינכה
  (4 רויא) .דשה יבג לע יחינה
  דשב םיבאכו שדוג תעגרהל :רק שומיש
  B
  24 ךשמל רזירפב וא ררקמב ימרתה דפה תא יחינה
  (5 רויא) .תילמיטפואה הרוטרפמטל ררקתיש דע תועש
  ותחנה ידי לע ימרתה דפה תא ררקל ןתינ ,ןיפוליחל
  (6 רויא) .חרק ימ תרעקב
  (7 רויא) .ףרוצמה יוסיכה ךותל ימרתה דפה תא יסינכה
  (8 רויא) .דשה יבג לע יחינה
  הנסחאו ןויקנ
  לכ רחאל ןכו ימרתה דפב ןושארה שומישה ינפל
  לזונבו םירשופ םימב דפה תא תונידעב יקנ ,שומיש
  .המודכו שטוקס ,תשרבמב שומישמ יענמה .יוקינ
  הסיבכ תנוכמב וא תינדי דבה יוסיכ תא סבכל ןתינ
  ימרתה דפה תא ןסחאל שי.הכומנ הרוטרפמטב
  ץוחמ רומשל שי .שביו רירק ,לצומ םוקמב דבה יוסיכו
  .םידלי לש םדי גשיהל
  :תוחיטב תוארוה
  שמתשהל ןיא.לגורקימב ימרתה דפה תא םמחל ןיא
  חינהל ןיא םלועל .ףרוצמה דבה יוסיכ אלל ימרתה דפב
  שמתשהל ןיא.רועה יבג לע תורישי אופק ימרת דפ
  דפב שמתשהל ןיאעוגפ רוע יבג לע ימרתה דפב
  תא רשאכ וא ךקונית תא הקינמ תאש תעב תינמז וב
  ,ףלוד וא קוזינ ימרתה דפהו הדימב.בלח תבאוש
  תא עולבל ןיא.תידיימ שומישה תא קיספהל שי
  דפה ךותבש ל‘גה ,האפקהה רחאלדפה תלוכת
  וארמל רוזחי ל‘גה .גלשל המודה אופק הארמ לבקמ
  שיו הדימב.תועש רפסמ לש הרשפה רחאל יעבטה
  םע יצעייתה אנא ,ימרתה דפב שומישה יבגל ששח
  .תוחא וא אפור
  DK
  Bemærk: Vask hylsteret før første brug.
  Før du anvender termopuden på brystet,
  skal du sikre dig, at temperaturen er ok ved
  at mærke på den med bagsiden af hånden.
  Brug altid termopuden sammen med det
  medfølgende hylster.
  A
  Varm brug: for at stimulere
  mælketilstrømningen før amning
  Læg termopuden i en skål med varmt
  vand, og lad den opvarmes til den optimale
  temperatur ( g. 1).
  Tør termopuden med et håndklæde eller
  viskestykke ( g. 2).
  Læg termopuden ind i det medfølgende
  hylster ( g. 3).
  Læg termopuden på brystet ( g. 4).
  B
  Kold brug: for at lindre smerte i ømme
  eller overfyldte bryster
  Læg termopuden i køleskab eller fryser, og lad
  den afkøles til den optimale temperatur i 24
  timer ( g. 5).
  Du kan også lægge termopuden ned i en skål
  med isvand ( g. 6).
  Læg termopuden ind i det medfølgende
  hylster ( g. 7).
  Læg termopuden på brystet ( g. 8).
  Rengøring og opbevaring
  Før du anvender termopuden første gang, og
  efter hver brug, skal du rengøre den forsigtigt i
  varmt vand med lidt opvaskemiddel. Undlad at
  bruge skrappe rengørings- og skuremidler og
  børster. • Du kan vaske hylsteret i hånden eller
  i vaskemaskinen ved lav temperatur. • Opbevar
  termopuden og hylsteret på et køligt, tørt sted
  uden direkte sollys og utilgængeligt for børn.
  Sikkerhedstip og fejl nding
  Opvarm ikke termopuden i mikroovnen. • Brug
  ikke termopuden uden det medfølgende hylster.
  Læg aldrig den frosne termopude direkte på
  huden.• Læg aldrig termopuden på beskadiget hud.
  • Brug ikke termopuden, mens du ammer dit barn,
  eller mens du udmalker mælk ved hjælp af en
  brystpumpe. • Hvis termopuden bliver beskadiget
  eller ser ud til at lække, må den ikke anvendes,
  men skal smides væk. • Indholdet af termopuden
  må ikke sluges. • Efter frysning ligner gelen inde i
  termopuden sne. Dette er normalt. Gelen i puden
  vender tilbage til sin normale tilstand efter et par
  timer. • Hvis du har bekymringer omkring brugen af
  termopuden, så tal med din læge eller jordemoder.
  4
  3
  1 2
  8
  7
  5 6
  www.philips.com/AVENT
  Philips AVENT, a business of Philips Electronics UK Ltd.
  Philips Centre, Guildford Business Park, Guildford,
  Surrey, GU2 8XH
  Trademarks owned by the Philips Group.
  © Koninklijke Philips Electronics N.V.
  All Rights Reserved.
  4213 354 00531 (10/11)
  CH
  056 26 56 56
  KR
  02-709-1200
  NL
  0800-023 0076
  NO
  Tlf. 22 70 81 11
  PL
  00800 311 1318
  PT
  800 20 47 23
  RU
  8 800-200-08-80; 8 800-200-08-83
  –консультации по вопросам грудного
  вскармливания
  SL
  +386 1548 4300
  SE
  Tlf. 08-57 92 91 00
  TR
  0800 261 33 02
  SC
  400 880 0008
  TC
  +886 (2) 8245 7399 / 0800-231-099
  AR
  (+971) 800AVENT
  DK
  Tlf. 3525 8759
  CA
  1.800.54.AVENT
  MX
  1.800.54.AVENT
  GB
  call free on 0800 331 6015
  IRL
  call free on 1800 744 5477
  AU
  1300 364 474
  BG
  +359 2 955 5115
  CZ
  +286 854 441-3
  IL
  1-800-500-000
  DE
  0800 000 7520 (kostenfrei)
  AT
  0800 180 016 (kostenfrei)
  LU
  0800 26 550
  GR
  210-6162000
  ES
  900 800 655 (Teléfono local gratuito
  solamente para clientes en España)
  FR
  0805 025 510 (Appel gratuit sauf surcoût
  éventuel selon opérateur)
  BE
  0800 80 190
  HR
  01 336 9520
  HU
  06-1-363-2903
  IT
  800 088774 (Numero gratuito – Il vostro
  operatore telefonico potrebbe addebitarvi
  i costi della chiamata)
  FR
  Remarque : Lavez la protection avant la première
  utilisation.
  Posez le timbre thermique sur le dos
  de votre main pour vous assurer que sa
  température est acceptable avant de
  l’appliquer sur votre sein. Utilisez toujours
  le timbre thermique avec la protection
  fournie.
  A
  Utilisation à chaud : permet de
  stimuler la montée de lait avant
  l’allaitement
  Plongez le timbre thermique dans un bol d’eau
  chaude jusqu’à ce qu’il atteigne la température
  idéale ( g. 1).
  Séchez-le à l’aide d’un chiffon ou d’une
  serviette ( g. 2).
  Insérez le timbre thermique dans la protection
  fournie ( g. 3).
  Appliquez le timbre thermique sur le sein ( g. 4).
  B
  Utilisation à froid : permet d’apaiser les
  seins douloureux ou engorgés
  Placez le timbre thermique dans le réfrigérateur
  ou le congélateur, puis laissez-le refroidir jusqu’à
  ce qu’il obtienne la bonne température pendant
  24 h ( g. 5).
  Vous pouvez également le plonger dans un bol
  d’eau froide ( g. 6).
  Insérez le timbre thermique dans la protection
  fournie ( g. 7).
  Appliquez le timbre thermique sur le sein ( g. 8).
  Nettoyage et rangement
  Avant la première utilisation du timbre thermique
  et après chaque utilisation, nettoyez-le délicatement
  avec de l’eau chaude et du liquide vaisselle.
  N’utilisez pas de brosse, de tampon à récurer, ni
  de nettoyants abrasifs.Vous pouvez nettoyer la
  protection à la main ou la passer dans la laveuse, à
  basse température. • Rangez le timbre thermique
  et sa protection dans un endroit frais et sec, à l’abri
  de la lumière directe du soleil et hors de portée
  des enfants.
  Conseils de sécurité et dépannage
  Ne chauffez pas le timbre thermique au micro-
  ondes. • N’utilisez pas le timbre thermique sans la
  protection fournie. Ne placez jamais un timbre gelé
  directement sur votre peau. • N’appliquez pas le
  timbre thermique sur votre peau si elle est irritée.
  • Ne vous servez pas du timbre thermique pendant
  que vous allaitez votre bébé ou que vous extrayez
  du lait à l’aide d’un tire-lait. • Si vous constatez que
  le timbre thermique est endommagé ou fuit, cessez
  de l’utiliser et jetez-le. • N’avalez pas le contenu du
  timbre thermique. • Lorsqu’il est gelé, le produit à
  l’intérieur du timbre thermique ressemble à de la
  neige. C’est tout à fait normal et il retrouve son état
  normal au bout de quelques heures. • Si vous avez
  des doutes liés à l’utilisation du timbre thermique,
  consultez votre docteur ou votre sage-femme.
  US
  Note: Wash the sleeve before fi rst use.
  Before you apply the thermopad to the
  breast, make sure its temperature is
  acceptable by testing it on the back of your
  hand. Always use the thermopad together
  with the sleeve provided.
  A
  Warm use: to stimulate milk  ow
  before breastfeeding
  Immerse the thermopad in a bowl of hot
  water and let it warm to the optimum
  temperature (Fig. 1).
  Dry the thermopad with a cloth or towel (Fig. 2).
  Insert the thermopad into the sleeve
  supplied (Fig. 3).
  Apply the thermopad to the breast (Fig. 4).
  B
  Cold use: to soothe sore or
  engorged breasts
  Place the thermopad in the refrigerator
  or freezer and let it cool to the optimum
  temperature for 24 hours (Fig. 5).
  Alternatively, immerse the thermopad in a bowl
  of ice water (Fig. 6).
  Insert the thermopad into the sleeve
  supplied (Fig. 7).
  Apply the thermopad to the breast (Fig. 8).
  Cleaning and storage
  Before you use the thermopad for the  rst time
  and after each use, gently clean the pad in warm
  water with some washing-up liquid. Do not use a
  brush, scourer or abrasive cleaning agent.You can
  clean the sleeve by hand or in the washing machine
  at a low temperature. • Store the thermopad and
  sleeve in a cool, dry place out of direct sunlight and
  out of the reach of children.
  Safety tips and troubleshooting
  Do not heat the thermopad in a microwave.
  • Do not use the thermopad without the sleeve
  provided. Never put the frozen thermopad directly
  onto your skin. • Do not put the thermopad on
  damaged skin. • Do not use the thermopad while
  you are feeding your baby or while expressing milk
  with a breast pump. • If the thermopad becomes
  damaged or appears to be leaking, stop using it
  and throw it away. • Do not swallow the contents
  of the thermopad. • After freezing, the gel inside
  the thermopad has a snow-like appearance. This
  is normal. The gel in the pad returns to its normal
  condition in a few hours. • If you have any concerns
  about using the thermopad, please consult your
  doctor or midwife.
  12087-Gel_pad_DFU_HR.indd 1 24/10/2011 14:25
Philips AVENT SCF258

Besoin d’aide?

Nombre de questions : 0

Vous avez une question sur le SCF258 de la marque Philips AVENT ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du SCF258 de la marque Philips AVENT de répondre correctement à votre question.

Consultez gratuitement le manuel de la marque Philips AVENT SCF258 ici. Ce manuel appartient à la catégorie Produits pour bébés et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 6.7. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Français, Néerlandais, Anglais, Allemand, Espagnol, Italiën, Portugais, Danois, Polonais, Grecque, Hongrois, Chinois, Arabe. Vous avez une question sur le SCF258 de la marque Philips AVENT ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Spécifications du SCF258 de la marque Philips AVENT

Marque Philips AVENT
Modèle SCF258
Produit produits bébés
EAN 8710103556923
Langue Français, Néerlandais, Anglais, Allemand, Espagnol, Italiën, Portugais, Danois, Polonais, Grecque, Hongrois, Chinois, Arabe
Type de fichier PDF
Caractéristiques
Couleur du produit Bleu
Pays d'origine Chine
Poids et dimensions
Dimensions du produits (LxHxP) 175 x 175 x 40

Manuels de produits associés

produits bébés Philips AVENT

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que vous acceptez l'utilisation des cookies.

En savoir plus