Philips Airstyler HP8653 mode d'emploi

Philips Airstyler HP8653
6.6 · 1
PDF mode d'emploi
 · 2 pages
Français
mode d'emploiPhilips Airstyler HP8653
Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

HP8653
EN User manualCS Příručka pro uživateleDE BenutzerhandbuchFR Mode d’emploiHU Felhasználói kézikönyvPL Instrukcja obsługiRO Manual de utilizareSK Príručka užívateľa
j
i
f
b
a
c
d
h
g
e
o
k
n
l
m
Specifications are subject to change without notice© 2017 Koninklijke Philips N.V.All rights reserved.3140 035 39466

English

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benet from the support that Philips oers, register your product at www.philips.com/welcome.

1 Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.
WARNING: Do not use this

appliance near water.

When the appliance is used in

a bathroom, unplug it after use

since the proximity of water

presents a risk, even when the

appliance is switched o.

WARNING: Do not use this

appliance near bathtubs,

showers, basins or other

vessels containing water.

Always unplug the appliance

after use.

If the appliance overheats,

it switches o automatically.

Unplug the appliance and let

it cool down for a few minutes.

Before you switch the appliance

on again, check the grilles to

make sure they are not blocked

by u, hair, etc.

If the mains cord is damaged,

you must have it replaced

by Philips, a service centre

authorised by Philips or similarly

qualied persons in order to

avoid a hazard.

This appliance can be used

by children aged from 8 years

and above and persons with

reduced physical, sensory or

mental capabilities or lack of

experience and knowledge

if they have been given

supervision or instruction

concerning use of the appliance

in a safe way and understand

the hazards involved. Children

shall not play with the

appliance. Cleaning and user

maintenance shall not be made

by children without supervision.

For additional protection, we

advise you to install a residual

current device (RCD) in the

electrical circuit that supplies

the bathroom. This RCD must

have a rated residual operating

current not higher than 30mA.

Ask your installer for advice.

Do not insert metal objects into

the air grilles to avoid electric

shock.

Never block the air grilles.
Before you connect the

appliance, ensure that the

voltage indicated on the

appliance corresponds to the

local power voltage.

Do not use the appliance

for any other purpose than

described in this manual.

Do not use the appliance on

articial hair.

When the appliance is

connected to the power, never

leave it unattended.

Never use any accessories or

parts from other manufacturers

or that Philips does not

specically recommend. If

you use such accessories or

parts, your guarantee becomes

invalid.

Do not wind the mains cord

round the appliance.

Wait until the appliance has

cooled down before you store it.

Do not pull on the power cord

after using. Always unplug the

appliance by holding the plug.

Do not operate the appliance

with wet hands.

Always return the appliance to

a service centre authorized by

Philips for examination or repair.

Repair by unqualied people

could result in an extremely

hazardous situation for the user.

The appliance can be used

safely at both 50 Hz or 60 Hz

without making any setting.

Noise Level: Lc=81 dB [A]

Electromagnetic elds (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic elds.

Environment

This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU). Follow your country’s rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

2 Style your hair

Notes:
Always let the appliance and attachments cool down
before you connect or disconnect the attachments.
Do not use the appliance on completely wet hair. The
appliance is most eective on towel-dry hair.
Let the hair cool down before you comb, brush or nger-
comb the hair into its nal style.Hairstyle AttachmentDry hair Concentrator ( d )Volume and shine Polish brush ( e )Flicks Thermo brush ( f )Waves or curls Retractable bristle brush ( h )Straight style Straightening comb ( i )Before styling your hair:
1 Snap a suitable attachment onto the styler ( k ).
To disconnect the attachment, press the release button
( c ) and pull it o. 2 Connect the plug to a power supply socket. 3 Comb your hair and divide your hair into small sections.
4 Slide the airow switch ( b ) to for gentle and warm
airow for slow styling, for strong and warm airow for easy styling, or for strong and hot airow for fast styling. Dry your hair
1 Select the concentrator ( d ) and attach it onto the
handle ( a ).2 Dry your hair with suitable airow setting.Add volume and shine
1 Choose the polish brush ( e ) and snap it onto the
handle ( a ).2 Insert the brush pins into your hair and brush the hair downwards from root to end.3 To style the rest of your hair, repeat step 2.Create icks
1 Attach the thermo brush ( f ) onto the handle and select
desired airow setting.2 Brush the hair downwards and turn the brush inwards ( l ) or outwards ( m ) at the hair tips. Hold the brush in that position for 2 to 3 seconds, and then remove it from your hair.3 To style the rest of your hair, repeat step 2.Create waves and curls
1 Select the retractable bristle brush ( h ). Turn the bristle
retraction knob ( g ) to extract the bristles ( n ).
To retract the bristles, turn the knob in the opposite
direction.2 Wind a section of hair round the brush with the bristles extracted.3 Keep the brush in the position until the hair is dry (max. 15 seconds), and then turn the knob ( g ) to retract the bristles to remove the brush from your hair.4 To style the rest of your hair, repeat steps 2 to 3.Straighten your hair
1 Choose the straightening comb ( i ) and attach it onto
the handle ( a ).2 Place a section of hair between the straightening comb.
3 Press the lever ( j ) and slide the styler down the length
of the hair.4 To style the rest of your hair, repeat steps 2 to 3.After use:1 Switch o the appliance and unplug it.2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.3 Remove hairs and dust from the appliance and attachments.4 Clean the appliance and attachments by damp cloth.5 Keep the appliance in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with the hanging loop ( o ).

3 Guarantee and service

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com/support or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you nd its phone number in the worldwide guarantee leaet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Čeština

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.Philips.com/welcome.

1 Důležité

Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento

přístroj v blízkosti vody.

Pokud je přístroj používán

v koupelně, odpojte po použití

jeho síťovou zástrčku ze

zásuvky, neboť blízkost vody

představuje riziko i v případě, že

je přístroj vypnutý.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte

přístroj v blízkosti van,

sprch, umyvadel nebo

jiných nádob s vodou.

Po použití přístroj vždy odpojte

ze sítě.

Pokud se přístroj přehřeje,

automaticky se vypne. Odpojte

přístroj a nechte ho několik

minut vychladnout. Než přístroj

znovu zapnete, přesvědčte

se, že mřížky vstupu a výstupu

vzduchu nejsou blokovány

například prachem, vlasy apod.

Pokud by byl poškozen napájecí

kabel, musí jeho výměnu

provést společnost Philips,

autorizovaný servis společnosti

Philips nebo obdobně

kvalikovaní pracovníci, aby se

předešlo možnému nebezpečí.

Děti od 8 let věku a osoby

s omezenými fyzickými,

smyslovými nebo duševními

schopnostmi nebo

nedostatkem zkušeností a

znalostí mohou tento přístroj

používat v případě, že jsou pod

dohledem nebo byly poučeny

o bezpečném používání

přístroje a chápou rizika,

která mohou hrozit. Děti si

s přístrojem nesmí hrát. Čištění

a uživatelskou údržbu nesmí

provádět děti bez dozoru.

Jako dodatečnou ochranu

doporučujeme instalovat do

elektrického obvodu koupelny

proudový chránič. Jmenovitý

zbytkový provozní proud tohoto

proudového chrániče nesmí být

vyšší než 30 mA. Více informací

vám poskytne elektrikář.

Nevkládejte kovové předměty

do mřížek pro vstup a výstup

vzduchu. Předejdete tak úrazu

elektrickým proudem.

Mřížky pro vstup vzduchu

udržujte trvale volné.

Před zapojením přístroje se

ujistěte, zda napětí uvedené

na přístroji odpovídá místnímu

napětí.

Nepoužívejte přístroj pro jiné

účely než uvedené v této

příručce.

Přístroj nepoužívejte na umělé

vlasy.

Je-li přístroj připojen k napájení,

nikdy jej neponechávejte bez

dozoru.

Nikdy nepoužívejte příslušenství

nebo díly od jiných výrobců

nebo takové, které nebyly

doporučeny společností Philips.

Použijete-li takové příslušenství

nebo díly, pozbývá záruka

platnosti.

Nenavíjejte napájecí kabel

okolo přístroje.

Před uložením přístroje

počkejte, až zcela vychladne.

Po použití netahejte za napájecí

kabel. Přístroj odpojte vždy

vytažením zástrčky.

Nepoužívejte přístroj, pokud

máte mokré ruce.

Kontrolu nebo opravu přístroje

svěřte vždy servisu společnosti

Philips. Opravy provedené

nekvalikovanými osobami

mohou být pro uživatele

mimořádně nebezpečné.

Přístroj lze používat bezpečně

při 50 Hz nebo 60 Hz bez

nutnosti provádět jakékoli

nastavení.

Hladina hluku: Lc = 81 dB [A]

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.

Životní prostředí

Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem (2012/19/EU). Řiďte se pravidly vaší země pro sběr elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

2 Úprava vlasů

Poznámky:
Před připojováním nebo odpojováním nástavců vždy
nechte přístroj a nástavce vychladnout.
Nepoužívejte přístroj na zcela mokré vlasy. Na takto
vysušených vlasech je přístroj nejefektivnější.
Než začnete vlasy česat hřebenem, kartáčem nebo je
rukou pročesávat do podoby konečného účesu, nechte je vychladnout.Účes NástavecSuché vlasy Koncentrátor ( d )Objem a leskKartáč pro zvětšení objemu a vytvoření lesku ( e )Vytočení vlasů směrem
ven.
Termokartáč ( f )Vlny nebo kadeřeKartáč se zasunovacími štětinkami ( h )
Rovný účes Hřeben pro rovnání vlasů ( i )
Před úpravou vlasů:
1 Připevněte na kulmu vhodný nástavec ( k ).
Chcete-li nástavec sejmout, stiskněte tlačítko pro
uvolnění ( c ) a nástavec sejměte. 2 Zapojte zástrčku do zásuvky. 3 Učešte si vlasy a rozdělte je na menší prameny.
4 Posuňte přepínač proudu vzduchu ( b ) do polohy pro
jemný a teplý proud vzduchu a pomalé úpravy, do polohy pro silný a teplý proud vzduchu a snadné úpravy nebo do polohy pro silný a horký proud vzduchu a rychlé úpravy. Vysoušení vlasů
1 Vyberte koncentrátor ( d ) a připevněte jej na
rukojeť ( a ).2 Nastavte vhodný proud vzduchu a vlasy vysušte.Zvětšení objemu a vytvoření lesku1 Vyberte kartáč pro zvětšení objemu a vytvoření lesku
( e ) a připevněte jej na rukojeť ( a ).
2 Vložte jehlice kartáče do vlasů a česejte vlasy směrem dolů od kořínků ke konečkům.3 Zbytek vlasů upravíte opakováním kroku 2.Vytvoření vln
1 Připevněte termokartáč ( f ) na rukojeť a nastavte
požadovaný proud vzduchu.2 Česejte vlasy směrem dolů a u konečků kartáč natáčejte
směrem dovnitř ( l ) či ven ( m ). Přidržte kartáč v této
pozici po dobu 2 až 3 sekund a poté jej sejměte.3 Zbytek vlasů upravíte opakováním kroku 2.Vytvoření vln a kadeří
1 Vyberte kartáč se zasunovacími štětinkami ( h ).
Otočením knoíku pro zatažení štětinek ( g ) štětinky vysuňte ( n ).
Chcete-li štětinky zasunout, otáčejte knoíkem
v opačném směru.2 Naviňte pramen vlasů na kartáč s vytaženými štětinkami.3 Přidržte kartáč v této pozici, dokud nebudou vlasy suché (max. 15 sekund), a poté otočením knoíku ( g ) zasuňte štětinky a vytáhněte kartáč z vlasů.4 Zbytek vlasů upravte opakováním kroků 2 až 3.Narovnávání vlasů
1 Vyberte hřeben pro rovnání vlasů ( i ) a připevněte jej na
rukojeť ( a ).2 Vložte pramen vlasů mezi hřeben pro rovnání vlasů.
3 Stiskněte páčku ( j ) a posouvejte kulmu po celé délce
vlasů směrem dolů.4 Zbytek vlasů upravte opakováním kroků 2 až 3.Po použití:1 Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě.2 Položte jej na žáruvzdorný povrch, dokud nevychladne.3 Odstraňte z přístroje a nástavců vlasy a prach.4 Očistěte přístroj a nástavce vlhkým hadříkem.5 Přístroj skladujte na bezpečném, suchém a bezprašném místě. Přístroj lze také zavěsit za závěsnou smyčku ( o ).

3 Záruka a servis

Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo pokud potřebujete nějakou informaci, navštivte webovou stránku společnosti Philips www.philips.com/support nebo kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi (telefonní číslo najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips nenachází, obraťte se na místního prodejce výrobků Philips.

Deutsch

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

1 Wichtig

Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
WARNUNG: Verwenden Sie das

Gerät nicht in der Nähe von

Wasser.

Wenn das Gerät in einem

Badezimmer verwendet

wird, trennen Sie es nach

dem Gebrauch von der

Stromversorgung. Die Nähe

zum Wasser stellt ein Risiko

dar, sogar wenn das Gerät

abgeschaltet ist.

WARNUNG: Verwenden Sie das

Gerät nicht in der Nähe

von Badewannen,

Duschen, Waschbecken

oder sonstigen Behältern mit

Wasser.

Ziehen Sie nach jedem

Gebrauch den Netzstecker aus

der Steckdose.

Bei Überhitzung wird das Gerät

automatisch ausgeschaltet.

Ziehen Sie den Stecker aus

der Steckdose, und lassen Sie

das Gerät einige Minuten lang

abkühlen. Vergewissern Sie sich

vor dem erneuten Einschalten,

dass keine Flusen, Haare usw.

die Gebläseönung blockieren.

Um Gefährdungen zu

vermeiden, darf ein defektes

Netzkabel nur von einem Philips

Service-Center, einer von Philips

autorisierten Werkstatt oder

einer ähnlich qualizierten

Person durch ein Original-

Ersatzkabel ersetzt werden.

Dieses Gerät kann von Kindern

ab 8 Jahren und Personen

mit verringerten physischen,

sensorischen oder psychischen

Fähigkeiten oder Mangel

an Erfahrung und Kenntnis

verwendet werden, wenn sie bei

der Verwendung beaufsichtigt

wurden oder Anweisung zum

sicheren Gebrauch des Geräts

erhalten und die Gefahren

verstanden haben. Kinder

dürfen nicht mit dem Gerät

spielen. Die Reinigung und

Wartung darf nicht von Kindern

ohne Aufsicht durchgeführt

werden.

Der Einbau einer

Fehlerstromschutzeinrichtung

in dem Stromkreis, der das

Badezimmer versorgt, bietet

zusätzlichen Schutz. Dieses

Gerät muss über einen

Nennauslösestrom von maximal

30 mA verfügen. Bei Fragen

wenden Sie sich an Ihren

Installateur.

Führen Sie keine

Metallgegenstände in

die Lufteinlass- oder

Gebläseönung ein, da dies zu

Stromschlägen führen kann.

Halten Sie Lufteinlassgitter und

Gebläseönung immer frei.

Bevor Sie das Gerät an eine

Steckdose anschließen,

überprüfen Sie, ob die auf dem

Gerät angegebene Spannung

mit der Netzspannung vor Ort

übereinstimmt.

Verwenden Sie das Gerät

nie für andere als in dieser

Bedienungsanleitung

beschriebene Zwecke.

Verwenden Sie das Gerät nicht

zum Trocknen von Kunsthaar.

Wenn das Gerät an eine

Steckdose angeschlossen ist,

lassen Sie es zu keiner Zeit

unbeaufsichtigt.

Verwenden Sie niemals

Zubehör oder Teile, die von

Drittherstellern stammen bzw.

nicht von Philips empfohlen

werden. Wenn Sie diese(s)

Zubehör oder Teile verwenden,

erlischt Ihre Garantie.

Wickeln Sie das Netzkabel nicht

um das Gerät.

Lassen Sie das Gerät abkühlen,

bevor Sie es wegräumen.

Ziehen Sie nach der

Verwendung nicht am

Netzkabel. Ziehen Sie

stattdessen am Netzstecker,

um das Gerät von der

Stromversorgung zu trennen.

Ärge kasutage seadet märgade

kätega.

Geben Sie das Gerät zur

Überprüfung bzw. Reparatur

stets an ein von Philips

autorisiertes Service-Center.

Eine Reparatur durch

unqualizierte Personen kann

zu einer hohen Gefährdung für

den Verbraucher führen.

Das Gerät kann ohne jegliche

Einstellung sowohl bei 50

als auch bei 60 Hz sicher

verwendet werden.

Geräuschpegel: Lc = 81 dB [A]

Elektromagnetische Felder

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition in elektromagnetischen Feldern.

Umgebung

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU). Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Eine ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

2 Haarstyling

Hinweise:
Lassen Sie das Gerät und die Aufsätze immer abkühlen,
bevor Sie Aufsätze anbringen oder abnehmen.
Wenden Sie das Gerät nicht an nassem Haar an. Das
Gerät ist am eektivsten in handtuchtrockenem Haar.
Lassen Sie das Haar abkühlen, bevor Sie Ihre Frisur mit
Kamm, Bürste oder den Fingern in die endgültige Form bringen.Look AufsatzTrockenes Haar Stylingbürste ( d )Volumen und Glanz Glanzbürste ( e )Wellen Thermo-Bürste ( f )Wellen oder LockenBürste mit einziehbaren Bürstenreihen ( h )Glatter Look Haarglätteraufsatz ( i )Vor dem Stylen der Haare:
1 Setzen Sie einen passenden Aufsatz auf den Styler ( k ).
Um den Aufsatz abzunehmen, drücken Sie die
Entriegelungstaste ( c ), und ziehen Sie ihn ab. 2 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose. 3 Kämmen Sie Ihr Haar, und teilen Sie es in einzelne Strähnen.
4 Schieben Sie den Gebläseschalter ( b ) auf für einen
sanften, warmen Luftstrom zum langsamen Stylen, auf für einen starken, warmen Luftstrom zum einfachen Stylen oder auf für einen starken, heißen Luftstrom zum schnellen Stylen. Haare trocknen
1 Wählen Sie die Stylingbürste ( d ), und setzen Sie sie auf
den Gri ( a ).2 Trocken Sie Ihr Haar mit der geeigneten Luftstromeinstellung.Mehr Volumen und Glanz
1 Wählen Sie die Glanzbürste ( e ), und setzen Sie sie auf
den Gri ( a ).2 Platzieren Sie die Bürste im Haar, und bürsten Sie das Haar vom Ansatz bis zu den Spitzen.3 Um Ihr restliches Haar zu stylen, wiederholen Sie Schritt 2.Wellen stylen
1 Setzen Sie die Thermo-Bürste ( f ) auf den Gri, und
wählen Sie die gewünschte Luftstromeinstellung aus.2 Führen Sie die Bürste bis zu den Haarspitzen, und drehen Sie sie dann nach innen ( l ) oder nach außen ( m ). Halten Sie die Bürste 2 bis 3 Sekunden in dieser Position, und entfernen Sie sie dann aus dem Haar.3 Um Ihr restliches Haar zu stylen, wiederholen Sie Schritt 2.Wellen und Locken stylen 1 Wählen Sie die Bürste mit einziehbaren Bürstenreihen ( h ). Drehen Sie den Regler zum Einziehen der Bürstenreihen ( g ), um die Bürstenreihen vollständig auszufahren ( n ).
Um die Bürstenreihen einzuziehen, drehen Sie den Knopf
in die entgegengesetzte Richtung.2 Wickeln Sie eine Haarsträhne um die Bürste mit ausgefahrenen Bürstenreihen.3 Halten Sie die Bürste in dieser Position, bis das Haar trocken ist (max. 15 Sekunden), und drehen Sie dann den Regler ( g ), um die Bürstenreihen einzuziehen und die Bürste aus dem Haar zu entfernen.4 Um Ihr restliches Haar zu glätten, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3.Haarglättung
1 Wählen Sie den Haarglätteraufsatz ( i ), und setzen Sie
ihn auf den Gri ( a ).2 Legen Sie eine Haarsträhne in den Haarglätteraufsatz.
3 Drücken Sie den Hebel ( j ), und führen Sie den Styler
vom Ansatz bis zu den Spitzen.4 Um Ihr restliches Haar zu glätten, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3.Nach der Verwendung:1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen Sie es abkühlen.3 Entfernen Sie Haare und Staub vom Gerät und den Aufsätzen.4 Reinigen Sie das Gerät und die Aufsätze mit einem feuchten Tuch.5 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an der Aufhängeöse aufhängen ( o ).

3 Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website (www.philips.com/support), oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.

Français

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour proter pleinement de l’assistance oerte par Philips, enregistrez votre appareil à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.

1 Important

Lisez attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser l’appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.
AVERTISSEMENT : n’utilisez pas

cet appareil à proximité d’une

source d’eau.

Si vous utilisez l’appareil dans

une salle de bains, débranchez-

le après utilisation car la

proximité d’une source d’eau

constitue un risque, même

lorsque l’appareil est hors

tension.

AVERTISSEMENT : n’utilisez

pas l’appareil près d’une

baignoire, d’une douche,

d’un lavabo ni de tout

autre récipient contenant de

l’eau.

Débranchez toujours l’appareil

après utilisation.

Lorsque l’appareil est

en surchaue, il se met

automatiquement hors tension.

Débranchez l’appareil et

laissez-le refroidir quelques

minutes. Avant de remettre

l’appareil sous tension, assurez-

vous que les grilles ne sont pas

obstruées par de la poussière,

des cheveux, etc.

Si le cordon d’alimentation

est endommagé, il doit être

remplacé par Philips, par un

Centre Service Agréé Philips ou

par un technicien qualié an

d’éviter tout accident.

Cet appareil peut être utilisé

par des enfants âgés de 8 ans

ou plus, des personnes dont

les capacités physiques,

sensorielles ou intellectuelles

sont réduites ou des personnes

manquant d’expérience et de

connaissances, à condition

que ces enfants ou personnes

soient sous surveillance ou

qu’ils aient reçu des instructions

quant à l’utilisation sécurisée

de l’appareil et qu’ils aient pris

connaissance des dangers

encourus. Les enfants ne

doivent pas jouer avec

l’appareil. Le nettoyage et

l’entretien ne doivent pas être

réalisés par des enfants sans

surveillance.

Pour plus de sécurité, il est

conseillé de brancher l’appareil

sur une prise de courant

protégée par un disjoncteur

diérentiel de 30 mA dans

la salle de bains. Demandez

conseil à votre électricien.

N’insérez aucun objet

métallique dans les grilles d’air

au risque de vous électrocuter.

N’obstruez jamais les grilles

d’air.

Avant de brancher l’appareil,

assurez-vous que la tension

indiquée sur l’appareil

correspond bien à la tension

secteur locale.

N’utilisez pas l’appareil dans

un autre but que celui qui est

indiqué dans ce manuel.

N’utilisez pas l’appareil sur

cheveux articiels.

Lorsque l’appareil est sous

tension, ne le laissez jamais

sans surveillance.

N’utilisez jamais d’accessoires

ou de pièces d’un autre

fabricant ou n’ayant pas été

spéciquement recommandés

par Philips. L’utilisation de ce

type d’accessoires ou de pièces

entraîne l’annulation de la

garantie.

N’enroulez pas le cordon

d’alimentation autour de

l’appareil.

Attendez que l’appareil ait

refroidi avant de le ranger.

Ne tirez pas sur le cordon

d’alimentation après utilisation.

Débranchez toujours l’appareil

en tenant la che.

N’utilisez pas l’appareil si vous

avez les mains mouillées.

Lleve siempre el aparato

a un centro de servicio

autorizado por Philips para su

comprobación y reparación. Las

reparaciones llevadas a cabo

por personal no cualicado

pueden dar lugar a situaciones

extremadamente peligrosas

para el usuario.

L’appareil peut être utilisé de

manière sûre à 50 ou 60 Hz

sans modier aucun paramètre.

Niveau de bruit : Lc = 81 dB [A]

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs électromagnétiques.

Environnement

Ce symbole signie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères (2012/19/UE). Respectez les règles en vigueur dans votre pays pour la mise au rebut des produits électriques et électroniques. Une mise au rebut correcte contribue à préserver l’environnement et la santé..

2 Mise en forme

Remarques :
Laissez toujours refroidir l’appareil et les accessoires
avant de xer ou d’ôter les accessoires.
N’utilisez pas l’appareil sur cheveux mouillés. L’appareil
est plus ecace sur des cheveux séchés à l’aide d’une serviette.
Laissez refroidir les cheveux avant de les peigner, de les
brosser ou d’y passer vos doigts an d’obtenir la mise en forme nale.Coiure AccessoireSéchage des cheveux Concentrateur ( d )Volume et brillance Brosse lissante ( e )Mèches Brosse thermique ( f )Vagues ou boucles Brosse à picots rétractables ( h )Style lisse Peigne lissant ( i )Avant la mise en forme :
1 Fixez un accessoire adapté sur la brosse ( k ).
Pour retirer l’accessoire, appuyez sur le bouton de
déverrouillage ( c ), puis ôtez l’accessoire. 2 Branchez la che sur la prise d’alimentation. 3 Divisez vos cheveux en petites mèches à l’aide d’un peigne.
4 Réglez le ux d’air ( b ) sur pour obtenir un léger ux
d’air chaud et réaliser une mise en forme progressive, sur pour obtenir un ux d’air chaud puissant et réaliser une mise en forme aisée, ou sur pour obtenir un ux d’air puissant et plus chaud et réaliser une mise en forme rapide. Séchage des cheveux
1 Sélectionnez le concentrateur ( d ) et xez-le au
manche ( a ).2 Séchez vos cheveux avec le réglage de ux d’air adapté.Gagnez en volume et en brillance
1 Sélectionnez la brosse lissante ( e ) et xez-la au
manche ( a ).2 Glissez les picots de la brosse dans vos cheveux et brossez vers le bas, de la racine à la pointe.3 Pour coier le reste de vos cheveux, répétez l’étape 2.Créez des vagues
1 Fixez la brosse chauante ( f ) sur le manche et
sélectionnez le ux d’air de votre choix.2 Brossez-vous les cheveux vers le bas, puis faites pivoter la brosse vers l’intérieur ( l ) ou l’extérieur ( m ) au niveau des pointes. Maintenez la brosse dans cette position pendant 2 à 3 secondes, puis retirez-la de vos cheveux.3 Pour coier le reste de vos cheveux, répétez l’étape 2.Créez des ondulations et des boucles
1 Sélectionnez la brosse à picots rétractables ( h ). Tournez
le bouton de commande des picots ( g ) pour faire sortir les picots ( n ).
Pour rétracter les picots, tournez le bouton dans le sens
contraire.2 Enroulez alors une mèche de cheveux autour de la brosse avec les picots sortis.3 Maintenez la brosse dans sa position jusqu’à ce que vos cheveux soient secs (15 secondes maximum), puis tournez le bouton ( g ) pour rétracter les picots et retirer la brosse.4 Pour mettre en forme le reste de vos cheveux, répétez les étapes 2 à 3.Lissage de vos cheveux
1 Sélectionnez le peigne lissant ( i ) et xez-le au
manche ( a ).2 Placez une mèche de cheveux dans le peigne lissant.
3 Appuyez sur la manette ( j ) et faites glisser le peigne
jusqu’à la pointe des cheveux.

Mode d'emploi

Consultez gratuitement le manuel de la marque Philips Airstyler HP8653 ici. Ce manuel appartient à la catégorie Liseurs et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 6.6. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Français, Anglais. Vous avez une question sur le Airstyler HP8653 de la marque Philips ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Besoin d’aide?

Vous avez une question sur le Philips Airstyler HP8653 et la réponse n'est pas dans le manuel? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème, et de votre question. Plus votre problème et votre question sont clairement énoncés, plus les autres propriétaires de Philips Airstyler HP8653 ont de chances de vous fournir une bonne réponse.

Nombre de questions : 0

Spécifications du Airstyler HP8653 de la marque Philips

Vous trouverez ci-dessous les spécifications du produit et les spécifications du manuel du Philips Airstyler HP8653.

Généralités
Marque Philips
Modèle Airstyler HP8653
Produit Lisseur
EAN 8710103681304
Langue Français, Anglais
Type de fichier Mode d’emploi (PDF)
Puissance
Consommation électrique typique 650 W
Design
Possibilité de suspendre Oui
Couleur du produit Black,Violet
Type de suspension Orifice de suspension
représentation / réalisation
Fonction Ionique Non
Nombre de position de chauffe 3
Système de chauffage céramique -
Thermostat réglable Oui
Auto rotation Oui
Type Brosse soufflante à air chaud
Renforcement des cheveux Oui
Bouclage des cheveux Oui
Texturisation des cheveux Non
Séchage des cheveux Oui
Poids et dimensions
Diamètre de l'embout 38 mm
Ergonomie
Coupure automatique de l'alimentation Non
Longueur du câble 1.8 m
Cordon rotatif -
Contenu de l'emballage
Accessoires de soins capillaires Brush,Nozzle
voir plus

Foire aux questions

Vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans le manuel? Vous trouverez peut-être la réponse à votre question dans la FAQ sur le Philips Airstyler HP8653 au dessous de.

Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici

Aucun résultat