Philips Daily Collection HD2392 mode d'emploi

Philips Daily Collection HD2392
(1)
  • N. d. pages: 2
  • Type de fichier: PDF
English

1 Before the first use

Note
The appliance may give off some smoke when you use it for the rst time.
1 Remove any stickers and wipe the body of the sandwich maker with a damp cloth.
2 Clean the cooking plates with a damp cloth or sponge (see chapter ‘Cleaning’).

2 Using the appliance

Making toasted sandwiches
1 To preheat the sandwich maker, put the mains plug in the wall socket and switch on the
appliance.
» The red light will be on.
» When the green light turns on, the sandwich maker is ready to use.
2 Open the sandwich maker.
3 Place one slice of bread on the bottom plate, add llings and then place another slice of
bread on top of the llings.
You could lightly butter the outside of the bread and the center of the bread to
have golden brown color.
The lling should be spread evenly in the center of the bread.
Leave some space from the edges of the bread.
4 To close the sandwich maker, hold the handle and close the lid slowly until it latches.
5 Allow the sandwich maker to toast for 3 to 7 minutes.
If the bread slice does not t, trim it before placing it onto the plate.
You can open it to check whether the sandwiches are ready.
The cooking time would depend on the bread, the lling and your personal taste.
Note
During cooking, the green light will turn on and off.
6 When the sandwiches are done, remove them carefully.
You could use wooden or plastic utensil to help. Do not use metal, sharp or
abrasive utensils.
7 Switch off and unplug the appliance.

3 Cleaning and maintenance

Note
Never use aggressive or abrasive cleaning agents and materials, as this damages the non-stick
coating of the plates.
Never immerse the appliance in water or any other liquid, nor rinse it under the tap.
1 Do not use metal, sharp or abrasive utensils.
2 Switch off and unplug the appliance.
3 Let the appliance cool down properly in open position.
4 First remove excess oil from the plates with a piece of kitchen paper before you clean
them.
5 Use a wooden or plastic spatula to remove sticky food residues (for example solidied
cheese) from the cooking plates.
6 Clean the cooking plates with a moist soft cloth or sponge.
7 Clean the outside of the appliance with a moist cloth.

4 Storage

1 Wind the cord around the cord storage facility.
2 Store appliance in vertical or horizontal position.
Български

1 Предипърватаупотреба

Забележка
Когато използвате уреда за пръв път, от него може да излезе малко дим.
HD2392
HD2395
3140 035 38801
1
2
8
2 3

4 5 6

7
HD2395
HD2392
HD2395
HD2392

4 Skladování

1 Napájecí kabel oviňte okolo držáku pro uložení kabelu.
2 Skladujte přístroj ve vertikální nebo horizontální poloze.
Eesti

1 Enne esmakasutust

Märkus.
Esmakordsel kasutamisel võib seade pisut suitseda.
1 Eemaldage kõik kleepsud ja pühkige võieivaröstija korpus niiske lapiga üle.
2 Puhastage küpsetusplaadid niiske lapi või käsnaga (vt ptk „Puhastamine”).

2 Seadme kasutamine

Röstitud võileibade tegemine
1 Võileivagrilli eelsoojendamiseks pange pistik pistikupessa.
» Süttib punane märgutuli.
» Võileivagrill on kasutusvalmis, kui süttib roheline märgutuli.
2 Avage võileiva röstija.
3 Pange üks leivaviil alumisele plaadile, lisage täidis, seejärel pange teine leivaviil täidise
peale.
Kuldpruuni värvuse saamiseks võite leiva välisküljele ja keskele määrida õhuke kiht
võid.
Täidis tuleb laotada ühtlaselt leiva keskele.
Jätke leiva äärtesse natuke ruumi.
4 Võileivagrilli sulgemiseks hoidke kinni käepidemest ja sulgege kaas aeglaselt, kuni see
lukustub.
5 Laske võileivagrillil 3-7 minutit röstida.
Kui leivaviil ei mahu võileivagrilli, lõigake see enne plaadile asetamist väiksemaks.
Selle kontrollimiseks, kas võileivad on valmis, võite grilli avada.
Küpsetamise aeg sõltub leivast, täidisest ja teie isiklikust maitsest.
Märkus.
Küpsetamise ajal roheline märgutuli süttib ja kustub.
6 Kui võileivad on valmis, võtke need ettevaatlikult välja.
Te võite selleks kasutada puidust või plastist riistu. Ärge kasutage metallist, teravaid
või abrasiivseid abivahendeid.
7 Ühendage seade seinakontaktist lahti.

3 Puhastamine

Märkus.
Ärge kasutage söövitavaid või abrasiivseid puhastusvahendeid ja -materjale, sest need võivad
kahjustada plaatide külgevõtmatut pinda.
Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse ega loputage seda kraani all.
1 Ärge kasutage metallist, teravaid või abrasiivseid abivahendeid.
2 Lülitage seade välja ja tõmmake toitepistik pistikupesast.
3 Avage seade ja laske sel täiesti jahtuda.
4 Enne seadme pesemist eemaldage plaatidelt majapidamispaberiga üleliigne õli.
5 Kasutage puidust või plastikust spaatlit külgejäänud toidujäätmete (nt kõvastunud
juustutükikeste) eemaldamiseks küpsetusplaatidelt.
6 Küpsetusplaatide puhastamiseks kasutage pehmet lappi või käsna.
7 Puhastage seadme välispinda niiske lapiga.

4 Hoidmine

1 Kerige toitejuhe ümber juhtmehoidiku.
2 Hoidke seadet vertikaalses või horisontaalses asendis.
Hrvatski

1 Prije prve uporabe

Napomena
Prilikom prve uporabe možda ćete primijetiti malo dima.
1 Uklonite sve naljepnice i obrišite kućište aparata vlažnom krpom.
2 Očistite grijaće ploče vlažnom krpom ili spužvom (pogledajte poglavlje “Čišćenje”).

2 Uporaba aparata

Pripremanjetostsendviča
1 Kako biste zagrijali toster za sendviče, ukopčajte utikač u zidnu utičnicu.
» Uključit će se crveni indikator.
» Kada se zeleni indikator uključi, toster za sendviče bit će spreman za uporabu.
2 Otvorite aparat.
3 Stavite jednu šnitu kruha na donju ploču, dodajte nadjev i zatim stavite drugu šnitu
kruha na nadjev.
Vanjsku stranu i sredinu kruha mogli biste premazati malom količinom maslaca
kako biste dobili zlatno-smeđu boju.
Nadjev treba ravnomjerno rasporediti u sredini kruha.
Nemojte stavljati nadjev na područje uz rubove kruha.
4 Kako biste zatvorili toster za sendviče, uhvatite ručku i polako zatvarajte poklopac dok
ne sjedne na mjesto.
5 Ostavite toster za sendviče da tostira 3 do 7 minuta.
Ako šnita kruha ne može stati, obrežite je prije stavljanja na ploču.
Toster možete otvoriti kako biste provjerili jesu li sendviči gotovi.
Vrijeme tostiranja ovisi o vrsti kruha, nadjevu i osobnom ukusu.
Napomena
Tijekom tostiranja zeleni indikator će se uključivati i isključivati.
6 Kada tostiranje sendviča završi, pažljivo ih izvadite.
Možete koristiti drveni ili plastični kuhinjski pribor. Ne koristite metalna, oštra ili
abrazivna pomagala.
7 Iskopčajte aparat.
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
HD2392_95_EEU_UM_V1.0

3 Čišćenje

Napomena
Nikad nemojte koristiti agresivna ili abrazivna sredstva i materijale za čišćenje jer mogu oštetiti
sloj na pločama koji onemogućuje lijepljenje hrane.
Aparat nikada nemojte uranjati u vodu ili neku drugu tekućinu niti ispirati pod mlazom vode.
1 Ne koristite metalna, oštra ili abrazivna pomagala.
2 Isključite i iskopčajte aparat.
3 Aparat ostavite da se dovoljno ohladi u otvorenom položaju.
4 Prije čišćenja grijaćih ploča kuhinjskim papirom uklonite višak ulja s njih.
5 Koristite drvenu ili plastičnu lopaticu za uklanjanje ostataka (npr. stvrdnutog sira) s ploča
aparata.
6 Čistite grijaće ploče vlažnom mekom tkaninom ili spužvom.
7 Vanjske dijelove aparata obrišite vlažnom krpom.

4 Spremanje

1 Omotajte kabel oko držača kabela.
2 Aparat odložite u okomitom ili vodoravnom položaju.
Magyar

1 Azelsőhasználatelőtt

Megjegyzés
A készülék első használatakor némi füst keletkezhet.
1 Távolítson el minden matricát a szendvicssütőről, majd nedves ruhával törölje le a
burkolatot.
2 Tisztítsa le a főzőlapokat nedves ruhával vagy szivaccsal. (lásd a „Tisztítás” c. fejezetet).

2 A készülék használata

Melegszendvicsek készítése
1 A szendvicssütő előmelegítéséhez csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a fali
aljzatba.
» A piros fény világít.
» Amikor a zöld fény világítani kezd, a szendvicssütő használatra kész.
2 Nyissa ki a szendvicssütőt.
3 Helyezzen egy szelet kenyeret az alsó sütőlapra, tegyen rá tölteléket, majd helyezzen rá
egy másik szelet kenyeret.
Kicsit megvajazhatja a kenyér külső részét és a közepét, hogy aranybarnára süljön.
A tölteléket egyenletesen kell szétkenni a kenyér közepén.
A kenyér szélénél hagyjon egy kis helyet üresen.
4 A fogantyúnál fogva lassan zárja le a szendvicssütő fedelét a retesz kattanásáig.
5 Hagyja dolgozni a szendvicssütőt 3 - 7 percig.
Ha a kenyérszelet nem fér be, vágjon le belőle, mielőtt a sütőlapra helyezi.
A készüléket kinyitva ellenőrizheti, hogy kész vannak-e a szendvicsek.
A sütési idő a kenyértől, a tölteléktől és az Ön ízlésétől függ.
Megjegyzés
Sütés alatt a zöld fény felgyullad, majd kialszik.
6 Ha kész vannak a szendvicsek, óvatosan vegye ki őket.
Ehhez fa vagy műanyag evőeszközt használhat segítségképpen. Ne használjon fém,
éles vagy karcoló eszközöket.
7 Húzza ki a készülék hálózati dugóját a fali aljzatból.

3 Tisztítás

Megjegyzés
Soha ne használjon maró vagy karcoló tisztítószereket és anyagokat, mert ezek kárt tesznek a
sütőlapok tapadásmentes bevonatán.
Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba, és ne öblítse le folyóvíz alatt.
1 Ne használjon fém, éles vagy karcoló eszközöket.
2 Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki hálózati csatlakozódugóját.
3 Hagyja a készüléket nyitva, hogy teljesen kihűlhessen.
4 Tisztítás előtt először távolítsa el a felesleges olajat a sütőlapokról egy darab
konyhapapírral.
5 A leragadt maradékokat (pl. megkeményedett sajt) fa vagy műanyag lapátkával távolítsa
el a sütőlapokról.
6 Tisztítsa le a sütőlapokat puha, nedves ruhával vagy szivaccsal.
7 A készülék burkolatát nedves ruhával tisztítsa.

4 Tárolás

1 Csévélje a kábelt a kábeltárolóra.
2 A készüléket tárolhatja függőlegesen vagy vízszintesen.
Қазақша

1 Біріншіретпайдалануалдында

Естесақтаңыз
Бірінші рет пайдаланғанда құрылғыдан аздап түтін шығуы мүмкін.
1 Жапсырмаларды алып тастап, бутерброд жасағыштың корпусын дымқыл
шүберекпен сүртіп алыңыз.
2 Пісіру табақшаларын дымқыл шүберекпен немесе губкамен тазалаңыз («Тазалау»
тарауын қараңыз).

2 Құрылғыныпайдалану

Тостерленгенбутерброджасау
1 Бутерброд жасағышты алдын ала қыздыру үшін ашаны розеткаға қосыңыз.
» Қызыл шам қосылады.
» Жасыл шам қосылғанда бутерброд жасағыш пайдалануға дайын болады.
2 Бутерброд жасағышты ашыңыз.
3 Төменгі табақшаға бір нан тілімін қойып, салындыларды қосыңыз, содан кейін
салындылардың үстінен тағы бір нан тілімін қойыңыз.
Сары-қоңыр түсті алу үшін нанның сыртына және ортасына аздап май жағуға
болады.
Салындыны нанның ортасында біркелкі жаю керек.
Нанның шеттерінен біраз бос орын қалдырыңыз.
4 Бутерброд жасағышты жабу үшін тұтқаны ұстап тұрып, қақпақты бекітілгенше баяу
жабыңыз.
5 Бутерброд жасағышты 3 - 7 минут пісіруге қалдырыңыз.
Нан тілімі сыймаса, табақшаға салмай тұрып кесіңіз.
Бутербродтардың піскен-піспегенін тексеру үшін оны ашуға болады.
Пісіру уақыты нанға, салындыға және жеке талғамға байланысты.
Естесақтаңыз
Пісіру кезінде жасыл шам қосылады және өшеді.
6 Бутербродтар дайын болғанда, абайлап алыңыз.
Көмек ретінде ағаш немесе пластикалық құралды пайдалануға болады. Метал,
өткір немесе қырғыш ас үй аспаптарын қолданбаңыз.
7 Құрылғыны ток көзінен ажыратыңыз.

3 Тазалау

Естесақтаңыз
Ешқашан агрессивті немесе абразивті тазалау құралдарын және материалдарды
пайдаланбаңыз, өйткені бұл табақшалардың жабыспайтын қабатын зақымдайды.
Құралды суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз және ағын сумен шаймаңыз.
1 Метал, өткір немесе қырғыш ас үй аспаптарын қолданбаңыз.
2 Құралды өшіріп, розеткадан ажыратыңыз.
3 Құрылғыны ашықтай суытыңыз.
4 Табақшаларды тазалар алдында олардағы артық майды ас үй қағазымен сүртіп
алыңыз.
5 Ағаш немесе пластик күрекше қолданып, жабысып қалған тамақ қалдықтарын
(мысалы ерітілген ірімшік) пісіретін табақшалардан алып тастаңыз.
6 Табақшаларды дымқыл шүберекпен немесе губкамен тазалаңыз.
7 Құралдың сыртын сулы шүберекпен сүртіп тазалаңыз.

4 Сақтау

1 Сымды сақтауға арналған бөлшекке ораңыз.
2 Құрылғыны тік немесе көлденең күйінде сақтаңыз.
1 Махнете всички лепенки и избършете корпуса на тостера с влажна кърпа.
2 Почистете нагревателните плочи с мокра кърпа или гъба (вижте раздел
„Почистване“).

2 Използваненауреда

Печененасандвичи
1 За да загреете тостера, включете щепсела в контакта.
» Червената светлина ще се включи.
» Когато зелената светлина се включи, тостерът е готов за употреба.
2 Отворете тостера.
3 Поставете филия хляб върху долната плоча, добавете плънка и поставете втората
филия хляб върху плънката.
Можете да намажете филиите с малко масло от външната и вътрешната
страна за златистокафяв цвят.
Плънката трябва да е разпределена равномерно в средата на хляба.
Оставете малко място в края на хляба.
4 За да затворите тостера, хванете дръжката и затворете капака бавно, докато не
щракне.
5 Оставете тостера да препича от 3 до 7 минути.
Ако филията хляб не се побира, отрежете част от нея, преди да я поставите
на плочата.
Може да отваряте тостера, за да проверявате дали сандвичите са готови.
Времето за приготвяне зависи от хляба, плънката и вашия вкус.
Забележка
По време на приготвянето зелената светлина ще се включва и изключва.
6 Когато сандвичите са готови, ги извадете внимателно.
Може да използвате дървен или пластмасов прибор за целта. Не използвайте
метални, остри или абразивни прибори.
7 Изключете уреда от контакта.

3 Почистване

Забележка
Никога не използвайте прекалено силни или абразивни почистващи препарати и
материали, тъй като това поврежда незалепващото покритие на плочите.
Никога не потапяйте задвижващия блок във вода или друга течност и не го мийте с
течаща вода.
1 Не използвайте метални, остри или абразивни прибори.
2 Изключете уреда и извадете щепсела от контакта.
3 Оставете уреда да изстине напълно в отворено положение.
4 Отстранете с парче кухненска хартия излишната мазнина от плочите, преди да
ги миете.
5 Използвайте дървена или пластмасова шпатула, за да отстраните остатъците от
храна (например, втвърдено сирене) от нагревателните плочи.
6 Почистете нагревателните плочи с влажна мека кърпа или гъба.
7 Почистете уреда отвън с влажна кърпа.

4 Съхранение

1 Навийте кабела около приспособлението за съхранение на кабела.
2 Съхранявайте уреда в изправено или легнало положение.
Čeština

1 Předprvnímpoužitím

Poznámka
Při prvním použití přístroje z něj může unikat slabý kouř.
1 Odstraňte všechny nálepky a otřete povrch přístroje vlhkým hadříkem.
2 Topné desky vyčistěte vlhkým hadříkem nebo houbou (viz kapitola „Čištění“).

2 Použitípřístroje

Přípravazapékanýchsendvičů
1 Zapojte zástrčku do zásuvky a sendvičovač předehřejte.
» Rozsvítí se červená kontrolka.
» Po rozsvícení zelené kontrolky je sendvičovač připraven k použití.
2 Otevřete sendvičovač.
3 Vložte jeden plátek pečiva na spodní desku, přidejte náplň a dalším plátkem pečiva
náplň přikryjte.
Vnější části a střed pečiva můžete lehce potřít máslem, upeče se dozlatova.
Náplň by měla být rovnoměrně rozmístěna ve středu pečiva.
Na krajích pečiva ponechte trochu místa.
4 Sendvičovač zavřete uchopením rukojeti a zaklapnutím víka.
5 Nechte sendvičovač opékat pečivo 3 až 7 minut.
Pokud je plátek pečiva příliš velký, před vložením jej ořízněte.
Otevřete přístroj a zkontrolujte, zda jsou sendviče připraveny.
Doba přípravy závisí na typu pečiva, náplni a vašich preferencích.
Poznámka
Během přípravy bliká zelená kontrolka.
6 Když jsou sendviče připraveny, opatrně je vyjměte.
Můžete použít dřevěné nebo plastové kuchyňské náčiní. Nepoužívejte žádné
kovové, ostré ani abrazivní náčiní.
7 Odpojte přístroj.

3 Čištění

Poznámka
Nikdy nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky nebo materiály, neboť poškozují
nepřilnavý povrch desek.
Přístroj nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny ani jej neproplachujte pod tekoucí
vodou.
1 Nepoužívejte žádné kovové, ostré ani abrazivní náčiní.
2 Přístroj vypněte a odpojte od sítě.
3 Přístroj otevřete a nechte ho zcela vychladnout.
4 Před čištěním topných desek nejprve odstraňte zbytky oleje papírovou utěrkou.
5 Je-li to nutné, odstraňte z topných desek zbytky potravin (například zatuhlý sýr)
dřevěnou nebo plastovou stěrkou.
6 Topné desky vyčistěte navlhčeným měkkým hadříkem nebo houbou.
7 Vnější povrch vyčistěte navlhčeným hadříkem.
EN User manual
BG Ръководствозапотребителя
CS Příručkaprouživatele
ET Kasutusjuhend
HR Korisničkipriručnik
HU Felhasználói kézikönyv
KK Қолданушыныңнұсқасы
LT Vartotojo vadovas
LV Lietotājarokasgrāmata
PL Instrukcjaobsługi
RO Manual de utilizare
RU Руководствопользователя
SK Príručkaužívateľa
SL Uporabniškipriročnik
SR Korisničkipriručnik
UK Посібниккористувача
Philips Daily Collection HD2392

Besoin d’aide?

Nombre de questions : 0

Vous avez une question sur le Daily Collection HD2392 de la marque Philips ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du Daily Collection HD2392 de la marque Philips de répondre correctement à votre question.

Consultez gratuitement le manuel de la marque Philips Daily Collection HD2392 ici. Ce manuel appartient à la catégorie Pinces pour croque monsieur et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 9.3. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Anglais. Vous avez une question sur le Daily Collection HD2392 de la marque Philips ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Spécifications du Daily Collection HD2392 de la marque Philips

Généralités
Marque Philips
Modèle Daily Collection HD2392
Produit Pince pour croque monsieur
Langue Anglais
Type de fichier PDF
Puissance
Puissance 820 W
Tension d'entrée AC 220-240 V
Détails techniques
Bouton marche/arrêt intégré Oui
Poignée(s) froide(s) Oui
Pieds antidérapants Oui
Revêtement anti-adhésif Oui
Longueur de câble 0.8 m
Nombre de sandwiches 4
Poids et dimensions
Profondeur 231 mm
Largeur 218 mm
Hauteur 90 mm
Design
Couleur du produit Beige,White
Matériau du boîtier/corps -
voir plus

Foire aux questions

Ci-dessous, vous trouverez les questions les plus fréquemment posées à propos de Philips Daily Collection HD2392.

Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici