Philips Daily Collection HR1552 mode d'emploi

Philips Daily Collection HR1552
(1)
  • N. d. pages: 2
  • Type de fichier: PDF
HR1559HR1552
EN User manual
MS Manual pengguna
TH คู่มือผู้ใช้
VI Hướng dẫn sử dụng
ZH-S 用户手册
ZH-T 使用手冊
English

1 Important

Read this user manual carefully before you use the appliance, and save
the user manual for future reference.

Warning

• Do not immerse the motor unit in water nor

rinse it under the tap.

Before you connect the appliance to

the power, make sure that the voltage

indicated on the bottom of the appliance

corresponds to the local power voltage.

• If the supply cord is damaged, it must be

replaced by the manufacturer, its service

agent or similarly qualified persons in order

to avoid a hazard.

• Appliances can be used by persons

with reduced physical, sensory or metal

capabilities or lack of experience and

knowledge if they have been given

supervision or instruction concerning use

of the appliance in a safe way and if they

understand the hazards involved.

• Children should be supervised to ensure

that they do not play with the appliance.

• This appliance shall not be used by

children. Keep the appliance and its cord

out of reach of children.

Before you connect the mixer to the mains,

insert the beaters into the mixer.

• Before you switch on the appliance, lower

the beaters into the ingredients.

• Switch off the appliance and disconnect it

from the mains if you leave it unattended

and before you assemble, disassemble and

clean it and before changing accessories or

approaching parts that move in use.

• Do not touch or insert any object on the

gears of the mixer stand, especially when

the appliance is in use.

• Clean the mixer unit, stand and holder with

a moist cloth.

Caution

• Never use any accessories or parts from

other manufacturers or that Philips does

not specifically recommend. If you use

such accessories or parts, your guarantee

becomes invalid.

• This appliance is intended for household

use only.

• Do not exceed the quantities and

processing time indicated in the user

manual.

• Do not process more than one batch

without interruption. Let the appliance cool

down to room temperature before you

continue procsessing.

Note
Noise level = 86 dB [A]
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding
electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the
instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on
scientific evidence available today.
Recycling
Your product is designed and manufactured with high quality
materials and components, which can be recycled and reused.
When you see the crossed-out wheel bin symbol attached to a
product, it means the product is covered by the European Directive
2002/96/EC:
Never dispose of your product with other household waste. Please
inform yourself about the local rules on the separate collection of
electrical and electronic products. The correct disposal of your old
product helps prevent potentially negative consequences on the
environment and human health.

2 Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully
benefit from the support that Philips offers, register your product at www.
philips.com/welcome.

3 What’s in the box (Fig. 1)

a Turbo button
Press and hold to reach the maximum speed
b Speed control
: OFF position : speed setting
c Eject button
Press to release the beaters or dough hooks
d Hole for the beaters and dough hooks
e Driving bowl (HR1559 only)
f Mixer stand (HR1559 only)
g Mixer stand release button
h Mixer unit
i Lever to release the mixer
j Power cord
k Dough hooks
l Strip beaters
m Spatula (HR1559 only)

4 Use the appliance (Fig. 2/Fig. 3/

Fig. 4)

Before the first use
Before you use the appliance for the first time, thoroughly clean the parts
that come into contact with food.
Strip beaters/Dough hooks
Switch on the mixer. Select a proper speed. To avoid splashing, start
mixing at a low speed, and then switch to a higher speed.
2
5
4
2
1
9
2
1
1
11
2
1
10
12
2
6
1
2
8
7
HR1559
1 3
1
a
b
c
e
d
f
h
g
i
k
m
l
j
6
1
2
3
2
3
1
5
HR1559
3
4
2
5
4
3
4
1
HR1552
(MAX)
500 ml
X8
750 g
500 g
8 min 5
5
1-5
5
3 min
3 min
5 min
5
6
HR1559HR1559HR1559
Always there to help you
始终如一地为您提供帮助
Register your product and get support at
请登录以下网址并得到相应的帮助
www.philips.com/welcome
4240 002 02152
Specifications are subject to change without notice
© 2016 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
发布日期:2016-02-04
保留备用
Tip
Beaters are for whipping egg white, cream. It can also be used for
mixing cake batter, cookies dough, pancake, waes, pu pastries etc
and, mashing potatoes.
Dough hooks are for preparing yeast dough, pasta dough, etc.
Start with speed 1 to prevent splashing. Then slowly increase the
speed.
For best results, use speed 5 for whipping.
Use the Turbo button to get quick access to the maximum speed
Press the spatula against the side of the driving bowl to remove
unmixed ingredients in order to obtain a well-mixed mixture
(HR1559 only).
You can use the mixer with the stand (g. 2) or without the stand
(g. 3) (HR1559 only).

5 Recipe

Toscana Bread
Ingredients:
750g All-purpose flour420ml water75g oil1 teaspoon salt1 teaspoon sugar7g yeast1 teaspoon of dry rosemary25g green or black olives
Directions:
1 Put flour, water, oil, salt, sugar and yeast in a bowl.
2 Mix the ingredients for three minutes using turbo speed.
3 Put the dough into the refrigerator for one hour.
4 Cut the olives into small pieces.
5 Take the dough out from the refrigerator.
6 Press and hold the turbo button to mix the dough for 10 seconds.
7 Bake the bread in a baking tin at 180C for about 30 minutes
Note
This recipe is extremely heavy for your mixer. Let your mixer cool
down for two hours after preparing this recipe.

6 Cleaning (Fig. 6)

Caution
Before you clean the appliance or release any accessory, unplug it.
Clean the beaters, dough hooks, and driving bowl, in warm water with
some washing-up liquid or in a dishwasher.

7 Storage

1 Wind the power cord round the heel of the appliance.
2 Put the spatula, beaters, and dough hooks in the driving bowl
(HR1559 only).
3 Store the mixer unit, mixer stand, and driving bowl (HR1559 only) in a
dry place away from direct sunlight or other sources of heat.

8 Guarantee and service

If you have a problem, need service, or need information, see
www.philips.com/support or contact the Philips Consumer Care Center
in your country. The phone number is in the worldwide guarantee leaflet.
If there is no Consumer Care Center in your country, go to your local
Philips dealer.
Bahasa Melayu

1 Penting

Baca manual pengguna ini dengan teliti sebelum anda menggunakan
perkakas, dan simpan manual pengguna untuk rujukan masa depan.

Amaran

• Jangan rendam unit motor di dalam air atau

membilasnya di bawah pili air.

• Sebelum anda menyambungkan perkakas

ke kuasa, pastikan voltan yang dinyatakan

di bahagian bawah perkakas sesuai dengan

voltan kuasa setempat.

• Jika kord sesalur rosak, kord mesti

digantikan oleh pengeluar, ejen servis atau

pihak yang mempunyai kelayakan yang

sama bagi mengelakkan bahaya.

• Perkakas boleh digunakan oleh orang

yang kurang upaya dari segi fizikal, deria

atau mental, atau kurang berpengalaman

dan pengetahuan jika mereka diberi

pengawasan dan arahan berkenaan

penggunaan perkakas secara selamat

dan jika mereka memahami bahaya yang

mungkin berlaku.

• Kanak-kanak hendaklah diawasi untuk

memastikan bahawa mereka tidak bermain

dengan perkakas ini.

• Perkakas ini tidak seharusnya digunakan

oleh kanak-kanak. Jauhkan perkakas dan

kordnya dari capaian kanak-kanak.

• Sebelum anda sambungkan pengadun

pada sesalur kuasa, masukkan pemukul ke

dalam pengadun.

• Sebelum anda menghidupkan perkakas,

turunkan pemukul ke dalam ramuan.

• Matikan perkakas dan cabut plag daripada

sesalur kuasa jika anda membiarkannya

tanpa dijaga dan sebelum anda

memasang, menanggalkan bahagiannya

dan membersihkannya dan sebelum

menukar aksesori atau mendekati bahagian

yang bergerak semasa penggunaan.

• Jangan sentuh atau masukkan sebarang

objek pada gear dirian pengadun,

terutamanya apabila perkakas sedang

digunakan.

• Bersihkan unit pengadun, dirian dam

pemegang dengan kain lembap.

Awas

• Jangan sekali-kali gunakan sebarang

perkakas atau bahagian dari mana-mana

pengilang atau yang tidak disyorkan

secara khusus oleh Philips. Jika anda

menggunakan aksesori atau bahagian yang

sedemikian, jaminan anda menjadi tidak

sah.

• Perkakas ini dimaksudkan untuk

penggunaan rumah tangga sahaja.

• Jangan melebihi kuantiti dan masa

memproses yang ditunjukkan dalam

manual pengguna.

• Jangan memproses lebih daripada satu

kelompok tanpa henti. Biarkan perkakas

menyejuk ke suhu bilik sebelum anda

meneruskan pemprosesan.

Nota
Aras hingar = 86 dB [A]
Medan elektromagnet (EMF)
Perkakas Philips ini mematuhi semua piawai yang berkaitan dengan
medan elektromagnet (EMF). Jika dikendalikan dengan betul dan
menurut arahan di dalam manual pengguna ini, perkakas ini selamat
untuk digunakan berdasarkan bukti saintifik yang ada pada masa ini.
Kitar semula
Produk anda direka bentuk dan dikilangkan dengan
menggunakan bahan dan komponen yang berkualiti tinggi, yang
boleh dikitar semula dan digunakan semula.
Apabila simbol tong beroda yang dipangkah ini dilekatkan pada sesuatu
produk, ia bermakna produk tersebut diliputi oleh Arahan Eropah
2002/96/EC:
Jangan buang produk anda dengan buangan isi rumah yang
lain. Sila ambil tahu tentang peraturan tempatan mengenai
pengumpulan berasingan produk elektrik dan elektronik. Cara
membuang produk lama anda yang betul akan membantu
mencegah kemungkinan akibat negatif terhadap alam sekitar dan
kesihatan manusia.

2 Pengenalan

Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk
mendapat manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan
oleh Philips, daftarkan produk anda di www.philips.com/welcome.

3 Isi kandungan kotak (Rajah 1)

a Butang turbo
Tekan dan tahan untuk mencapai kelajuan maksimum
b Kawalan kelajuan
: Kedudukan MATI : tetapan kelajuan
c Butang lecit
Tekan untuk melepaskan pemukul atau cangkuk doh
d Lubang untuk pemukul dan cangkuk doh
e Mangkuk pengadun (HR1559 sahaja)
f Dirian pengadun (HR1559 sahaja)
g Butang pelepas dirian pengadun
h Unit pengadun
i Tuil untuk melepaskan pengadun
j Kord kuasa
k Cangkuk doh
l Pemukul jalur
m Spatula (HR1559 sahaja)

4 Menggunakan perkakas

(Rajah 2/Rajah 3/Rajah 4)

Sebelum penggunaan pertama
Sebelum anda menggunakan perkakas buat kali pertama, bersihkan
bahagian yang terkena makanan sebersih-bersihnya.
Pemukul jalur/Cangkuk doh
Hidupkan pengadun. Pilih kelajuan yang betul. Untuk mengelakkan
percikan, mulakan campuran pada kelajuan rendah, dan kemudian tukar
ke kelajuan lebih tinggi.
Petua
Pemukul digunakan untuk memukul putih telur, krim. Pemukul
juga boleh digunakan untuk mencampurkan adunan kek, doh kuki,
penkek, wafel, pastri lapis dsb serta melecek kentang.
Cangkuk doh digunakan untuk menyediakan doh yis, doh pasta dsb.
Mula dengan kelajuan 1 untuk mengelakkan percikan. Kemudian,
tingkatkan kelajuan dengan perlahan.
Untuk mendapatkan hasil terbaik, gunakan kelajuan 5 untuk
memukul.
Gunakan butang Turbo untuk mencapai kelajuan maksimum dengan
pantas
Tekan spatula pada bahagian tepi mangkuk pengadun untuk
menghancurkan ramuan yang belum tercampur supaya mendapat
campuran yang sebati (HR1559 sahaja).
Anda boleh menggunakan pengadun dengan dirian (rajah 2) atau
tanpa dirian (rajah 3) (HR1559 sahaja).
Philips Daily Collection HR1552

Besoin d’aide?

Nombre de questions : 0

Vous avez une question sur le Daily Collection HR1552 de la marque Philips ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du Daily Collection HR1552 de la marque Philips de répondre correctement à votre question.

Consultez gratuitement le manuel de la marque Philips Daily Collection HR1552 ici. Ce manuel appartient à la catégorie Mixeurs plongeant et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 7.5. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Anglais. Vous avez une question sur le Daily Collection HR1552 de la marque Philips ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Spécifications du Daily Collection HR1552 de la marque Philips

Généralités
Marque Philips
Modèle Daily Collection HR1552
Produit Mixeur plongeant
EAN 8710103792277, 8710103792291
Langue Anglais
Type de fichier PDF
Caractéristiques
Longueur du câble 1.2 m
Type Batteur à main
Vitesse variable Oui
Turbo Oui
Nombre de vitesses 5
Support détachable Non
Bouton d'éjection Oui
Bouton marche/arrêt intégré Oui
Accessoires passant au lave-vaisselle Oui
Pays d'origine Chine
Couleur du produit Green,White
Matériau
Matériau de la lame Acier inoxydable
Matériau du boîtier/corps Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS)
Puissance
Puissance 250 W
Tension d'entrée AC 220-240 V
Fréquence d'entrée AC 50 - 60 Hz
voir plus

Foire aux questions

Ci-dessous, vous trouverez les questions les plus fréquemment posées à propos de Philips Daily Collection HR1552.

Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici