Philips Easy Touch GC485 mode d'emploi

Philips Easy Touch GC485
9.8 · 1
PDF mode d'emploi
 · 2 pages
Anglais
mode d'emploiPhilips Easy Touch GC485
© 2021 Philips Domestic Appliances Holding B.V.
All rights reserved.
4239 001 18542
EN
Note
: Clean the appliance and wipe any deposits o the steamer
head with a damp cloth and non-abrasive liquid cleaning agent.
Always empty the water tank after usage, to prevent calc build-up
and maintain good steam performance.
We will recommend you to store the set in an up-right position,
with steamer head docking at the top.
Do avoid any bending of hose.
MS
Nota
: Bersihkan perkakas dan sapu mendapan daripada kepala
penstim dengan kain lembap dan agen pencuci cecair tidak
melelas.
Kosongkan tangki air selepas setiap penggunaan untuk
menghindarkan penokokan kerak dan mengekalkan prestasi stim
yang baik.
Kami mencadangkan anda menyimpan set ini dalam kedudukan
menegak, dengan dok kepala penstim di bahagian atas.
Elakkan daripada membengkokkan hos.
TH
: 

 

 


VI
Lưuý: Làm sạch thiết bị và lau sạch các chất bụi bẩn khỏi đầu bàn ủi bằng một
miếng vải ẩm và chất tẩy rửa không gây ăn mòn.
Luôn đổ hết nước ra khỏi ngăn chứa nước sau khi sử dụng, để tránh tích tụ cặn
và duy tr hiệu suất hơi phun thích hợp.
Bạn nên dựng đứng thiết bị khi cất giữ, với đầu bàn ủi hơi nước gắn trên cùng.
Tránh uốn cong ống cấp hơi phun.
TC
備註:請使用濕布和非磨蝕性的液態清潔劑清潔產品,並擦掉蒸氣噴頭
上所有的沉澱物。
每次使用後請務必清空水箱,以避免鈣質堆積並維持良好的蒸氣效能。
我們建議您以直立方式收納裝置,讓蒸氣噴頭扣放在頂部。
切勿彎折到軟管。
SC
注意:用湿布和非腐蚀性液体清洁剂清洁本产品,并擦去蒸汽喷头中的
沉积物。
用完后务必将水箱倒空,以防止水垢形成,保持良好的蒸汽性能。
我们建议您将设备直立放置,并将蒸汽喷头固定在顶部。
请避免弯折软管。
KO
참고: 제품을 세척하고 젖은 천에 비마모성 액체 세제를 묻혀 스티머
헤드에 묻은 불순물을 닦아내십시오.
사용 후에는 석회질 축적을 방지하고 스팀 성능을 최상으로 유지하기
위해 물탱크를 항상 비우십시오.
다리미 헤드가 위쪽에 도킹될 수 있도록 똑바로 세운 상태로
보관하십시오.
호스를 구부리지 마십시오.
EN
Note
: Use a soft bristle bendable brush to clean the inner of the
water tank (brush is not included).
Note
: Do not add perfume, vinegar, mineral water, starch, descaling
agents, ironing aids, chemically descaled water or other chemicals
as they may cause water spitting, brown staining, or damage to
your appliance.
MS
Nota
: Gunakan berus boleh bengkok dengan bulu kejur yang
lembut untuk membersihkan bahagian dalam tangki air (berus
tidak disertakan).
Nota
: Jangan tambahkan minyak wangi, cuka, air mineral,
kanji, agen penyahkerak, bahan bantu penyeterikaan, air yang
dinyahkerak secara kimia atau bahan kimia lain kerana ini boleh
menyebabkan air berdetus, kesan kotoran perang atau kerosakan
pada perkakas anda.
TH
:  ()
:      
   
 
VI
Lưuý: Dùng bàn chải sợi mềm, dễ dàng bẻ góc, uốn cong để làm sạch mặt
trong của ngăn chứa nước (bàn chải không được bán kèm theo bàn ủi).
Lưuý: Không thêm nước hoa, giấm, nước khoáng, hồ vải, chất làm sạch cặn, chất
phụ trợ ủi, nước đã được tẩy cặn bằng hóa chất hoặc các hóa chất khác do các
chất này có thể gây bắn tia nước, ố vàng hoặc làm hỏng thiết bị của bạn.
TC
備註:使用刷毛柔軟的可彎折刷子清潔水箱內部
(
刷子未隨附
)
備註:請勿加入香水、醋、礦泉水、燙衣漿、除垢劑、熨燙添加劑、經
化學除垢的水或其他化學物質,否則可能造成水噴濺溢漏、產生棕色汙
漬或產品損害。
SC
注意:使用刷毛柔软的可弯折毛刷清洁水箱内部(不随附毛刷)。
注意:请勿加入香水、醋、矿泉水、淀粉、除垢剂、烫衣剂、化学除垢
水或其他化学品,这些物质会造成喷水、留下棕色污渍或损坏产品。
KO
참고: 물탱크 내부를 청소할 때는 모가 부드럽고 구부릴 수 있는
브러시를 사용하십시오(브러시 별도 주문).
참고: 향수, 식초, 생수, 풀, 석회질 제거제, 다림질 보조제, 이물질
제거용 화학 약품 또는 기타 화학 용품을 넣지 마십시오. 물이 튀거나
갈색 얼룩이 생기거나 제품이 손상될 수 있습니다.
User manual
EN
To maintain optimal steam performance and prolong the lifetime
of the appliance, it is important to remove scales and impurities
inside the appliance regularly. Therefore, it is recommended to
perform the de-calc process at least once a month.
Before you start de-calc process, make sure there is some water in
the water tank.
MS
Untuk mengekalkan prestasi stim yang optimum dan
memanjangkan jangka hayat perkakas, anda perlu menanggalkan
kerak dan kotoran di dalam perkakas dengan kerap. Oleh itu, anda
disyorkan untuk melakukan proses pembersihan kerak sekurang-
kurangnya sebulan sekali.
Sebelum memulakan fungsi pembersihan kerak, pastikan terdapat
sedikit air di dalam tangki air.
TH
 
   De-Calc 
 
 De-Calc 
VI
Điều quan trọng là phải thường xuyên thực hiện việc tẩy cặn và các tạp chất
bên trong thiết bị để duy tr hiệu suất hơi phun tối ưu và kéo dài tuổi thọ của
thiết bị. Do vậy, bạn nên thường xuyên thực hiện quy trnh tẩy cặn ít nhất một
tháng một lần.
Trước khi bắt đầu quy trnh tẩy cặn, hãy đảm bảo có nước trong ngăn chứa nước.
TC
為維持最佳蒸氣效能並延長產品使用壽命,請務必定期清除本產品內部
的水垢和雜質。因此,我們建議您至少每月進行一次除鈣程序。
請先確認水箱中有水,再開始除垢程序。
SC
为了保持理想的蒸汽熨烫性能并延长产品的使用寿命,定期去除产品内部
的水垢和杂质非常有必要。因此,建议您至少每月执行一次除垢流程。
开始执行除垢流程之前,请确保水箱中留有一些水。
KO
최적의 스팀 성능을 유지하고 제품의 수명을 연장하기 위해서는
정기적으로 제품 내부의 석회질과 불순물을 제거하는 것이
중요합니다. 따라서, 최소한 한 달에 한 번 석회질 제거 작업을 하는
것이 좋습니다.
석회질 제거 과정을 시작하기 전에 물탱크에 물이 있는지
확인하십시오.
EN
Put the glove on the hand you are using to hold a garment. The
glove protects your hand against the steam from the steamer head.
MS
Pakai sarung tangan pada tangan yang anda gunakan untuk
memegang pakaian. Sarung tangan melindungi tangan anda
daripada stim yang keluar daripada kepala penstim.
TH
 
VI
Đeo găng tay vào tay bạn định dùng để giữ quần áo. Găng tay giúp tránh bị bỏng
da tay do hơi phun từ đầu bàn ủi.
TC
將手套穿戴在要固定衣物的那一隻手。手套可以保護您的手不被蒸氣噴
頭的蒸氣燙傷。
SC
拿衣物的手要戴防烫手套。防烫手套可保护您的手不被蒸汽喷头喷出的
蒸汽烫伤。
KO
옷감을 잡는 손에는 장갑을 끼십시오. 장갑이 스티머 헤드에서 나오는
스팀으로부터 손을 보호해 줍니다.
> 1 hour
2 3
4 5
1
GC485
GC486
2
3
1
Problem Possible cause Solution
The appliance
produces no steam
or irregular steam.
The steamer has not
heated up suciently.
Let the appliance heat
up for approximately
45 seconds.
Steam has condensed
in the hose.
Lift the steamer head
to straighten the hose
vertically. This allows
any condensation to
ow back.
Low water level in the
tank or the tank is not
inserted properly.
Rell the water tank
and insert it properly.
Too much scale
has built up in the
appliance.
Perform de-calc
process. Refer to
section.
Water droplets
drip from the
steamer head or the
appliance produces
a croaking sound.
You have left the
steamer head and/or
the steam supply hose
in horizontal position
for a long time.
Lift the steamer head
to straighten the hose
vertically. This allows
any condensation to
ow back.
When the hose forms a
U-shape, condensation
in the hose cannot ow
back into the water
tank.
Lift the steamer head
to straighten the hose
vertically. This allows
any condensation to
ow back.
An excessive amount
of water drips out of
the steamer head
when the appliance
is heating up.
The water in the
appliance is dirty or
has been left inside the
appliance for a long
time.
Perform de-calc
process. Refer to
section.
Water leaks out from
the steamer base.
You have not closed
the water tank cap or
de-calc knob securely.
The water tank is not
inserted properly.
Close the water tank
cap or de-calc knob
securely.
Insert the tank properly.
Masalah Penyebab yang
mungkin
Penyelesaian
Perkakas tidak
mengeluarkan stim
atau mengeluarkan
stim yang tidak
sekata.
Penstim tidak memanas
dengan secukupnya.
Biarkan perkakas
menjadi panas selama
kira-kira 45 saat.
Stim telah terpeluwap di
dalam hos.
Angkat kepala penstim
untuk meluruskan
hos secara menegak.
Ini membolehkan
sebarang
pemeluwapan untuk
mengalir semula.
Air di dalam tangki
tidak mencukupi atau
tangki tidak dimasukkan
dengan betul.
Isi semula tangki air dan
masukkannya dengan
betul.
Terlalu banyak kerak
telah menokok di dalam
perkakas.
Jalankan proses
pembersihan kerak.
Rujuk bahagian .
Titisan air
menitis daripada
kepala penstim
atau perkakas
mengeluarkan
bunyi menguak.
Anda telah membiarkan
kepala penstim dan/
atau hos bekalan
stim dalam kedudukan
mendatar dalam
tempoh masa yang
lama.
Angkat kepala penstim
untuk meluruskan
hos secara menegak.
Ini membolehkan
sebarang
pemeluwapan untuk
mengalir semula.
Apabila hos membentuk
bentuk U, pemeluwapan
dalam hos tidak dapat
mengalir semula ke
dalam tangki air.
Angkat kepala penstim
untuk meluruskan
hos secara menegak.
Ini membolehkan
sebarang
pemeluwapan untuk
mengalir semula.
Banyak air menitis
daripada kepala
penstim apabila
perkakas mula
memanas.
Air di dalam perkakas
adalah kotor atau telah
dibiarkan di dalam
perkakas dalam tempoh
yang lama.
Jalankan proses
pembersihan kerak.
Rujuk bahagian .
Air keluar daripada
tapak penstim.
Anda tidak menutup
tukup tangki air atau
tombol pembersihan
kerak dengan ketat.
Tangki air tidak
dimasukkan dengan
betul.
Tutup tukup tangki
air atau tombol
pembersihan kerak
dengan ketat.
Masukkan tangki
dengan betul.
EN VI
TC
MS
SC
KO
TH
  


 
 45 



 









De-Calc 


/



 



 U 




 








De-Calc 



 De-Calc 


De-Calc 

Sựcố Nguyênnhâncth Giiphp
Thiết bị tạo hơi phun
không đều hoặc không
có hơi phun.
Bàn ủi hơi nước vẫn chưa
đủ nóng.
Để thiết bị nóng lên trong
khoảng 45 giây.
Hơi phun bị nghẽn lại trong
ống cấp.
Nhấc đầu bàn ủi lên để kéo
thẳng ống cấp theo chiều
dọc. Việc này sẽ giúp xử lý
những chỗ bị tắc nghẽn.
Ngăn chứa sắp hết nước
hoặc ngăn chứa nước không
được lắp đúng cách.
Châm lại nước vào ngăn
chứa nước và lắp ngăn chứa
đúng cách.
Tích tụ quá nhiều cặn vôi
trong thiết bị.
Thực hiện quy trnh tẩy
sạch cặn bám. Tham khảo
mục .
Nước nhỏ giọt từ đầu
bàn ủi hoặc thiết bị tạo
tiếng xả khí.
Bạn đã để đầu bàn ủi và/
hoặc ống cấp hơi phun
nằm ngang trong một thời
gian dài.
Nhấc đầu bàn ủi lên để kéo
thẳng ống cấp theo chiều
dọc. Việc này sẽ giúp xử lý
những chỗ bị tắc nghẽn.
Khi ống cấp hơi phun gập
thành hnh chữ U, nước
ngưng tụ có trong ống
không thể chảy ngược vào
lại ngăn chứa nước.
Nhấc đầu bàn ủi lên để kéo
thẳng ống cấp theo chiều
dọc. Việc này sẽ giúp xử lý
những chỗ bị tắc nghẽn.
Có nước đọng lại rỉ ra
từ đầu bàn ủi khi thiết bị
nóng lên.
Nước chứa trong bàn ủi
là nước bẩn hoặc nước để
lâu ngày.
Thực hiện quy trnh tẩy
sạch cặn bám. Tham khảo
mục .
Nước rỉ ra từ phía bên
dưới đế.
Bạn chưa đóng chặt nắp
ngăn chứa nước hoặc núm
De-Calc.
Ngăn chứa nước không
được lắp đúng cách.
Đóng chặt nắp ngăn chứa
nước hoặc núm De-Calc.
Lắp ngăn chứa nước đúng
cách.
問題 可能原因 方法
本產品無法產生蒸氣
或蒸氣量不規律。
蒸氣機未充分加熱。 待產品加熱約
45
秒。
膠管中的蒸氣凝結。 拿起蒸氣噴頭,讓膠管以
垂直方向伸直。這樣可讓
凝結水珠流回水箱。
水箱內的水位過低或水箱
未正確裝入。
為水箱加水並正確裝入。
產品中累積太多水垢。 執行除鈣程序。請參閱
部分。
蒸氣噴頭會滴水,或
本產品發出汲水聲。
蒸氣噴頭及
/
或蒸氣膠管
長期水平放置。
拿起蒸氣噴頭,讓膠管以
垂直方向伸直。這樣可讓
凝結水珠流回水箱。
若膠管呈
U
字型,膠管
中凝結的水珠無法流回
水箱。
拿起蒸氣噴頭,讓膠管以
垂直方向伸直。這樣可讓
凝結水珠流回水箱。
當產品加熱時,多餘
的水從蒸氣噴頭中
滴出。
產品中的水不乾淨,或
已經在產品中很長一段
時間。
執行除鈣程序。請參閱
部分。
蒸氣機底座漏水。 您沒有將水箱蓋或除鈣旋
鈕關緊。
未正確裝入水箱。
關緊水箱蓋或除鈣旋鈕。
將水箱妥善裝入。
问题 可能的原因 解决方法
产品无法产生蒸汽或产
生的蒸汽不连贯。
蒸汽挂烫机未充分加热。 让产品加热约
45
秒钟。
有蒸汽凝结在输送管内。 提起蒸汽喷头以垂直拉直
蒸汽输送管。这样做可使
冷凝水流回水箱中。
水箱中的水位低或水箱
未正确插入。
为水箱加水并正确装入。
产品内积聚的水垢太多。 执行除垢流程。请参阅
部分。
水滴从蒸汽喷头上滴下
或产品发出咕噜声。
蒸汽喷头和
/
或蒸汽输
送管水平摆放了较长
时间。
提起蒸汽喷头以垂直拉直
蒸汽输送管。这样做可使
冷凝水流回水箱中。
当蒸汽输送管处于
U
状态时,输送管内的冷
凝水不能流回水箱中。
提起蒸汽喷头以垂直拉直
蒸汽输送管。这样做可使
冷凝水流回水箱中。
产品加热时有过多的水
从蒸汽喷头中滴出。
产品中的水变脏或留在
产品内很长时间。
执行除垢流程。请参阅
部分。
蒸汽挂烫机底座漏水。 水箱盖未盖好或除垢旋
钮未拧紧。
水箱没有正确地插入。
盖好水箱盖或拧紧除垢
旋钮。
请正确插入水箱。
문제점 예상 원인 해결책
제품에서 스팀이
나오지 않거나
일정하게 나오지
않습니다.
스티머가 충분히
뜨거워지지 않았습니다.
제품이 예열될 때까지
45초간 기다리십시오.
호스에 스팀이 고여
있습니다.
스티머 헤드를 올려
호스를 곧게 폅니다.
그러면 고인 스팀이
물탱크로 되돌아갑니다.
탱크에 물이 부족하거나
탱크가 제대로 꽂혀 있지
않습니다.
물 탱크를 다시 채우고
제대로 꽂으십시오.
제품 내부에
석회질이 너무 많이
축적되었습니다.
석회질 제거 과정을
수행합니다. 섹션을
참조하십시오.
스티머 헤드에서
물방울이 떨어지거나
다리미에서 끓는
소리가 납니다.
스티머 헤드 및
스팀호스를 긴 시간 동안
수평 위치로 두었습니다.
스티머 헤드를 올려
호스를 곧게 폅니다.
그러면 고인 스팀이
물탱크로 되돌아갑니다.
호스가 U자 모양이 되면
호스에 고인 스팀이
물탱크로 되돌아갈 수
없게 됩니다.
스티머 헤드를 올려
호스를 곧게 폅니다.
그러면 고인 스팀이
물탱크로 되돌아갑니다.
제품이 가열되면서
과도한 양의 물이
스티머 헤드 밖으로
튑니다.
제품 안에 있는 물이
더럽거나 물이 오랫동안
제품 안에 있었습니다.
석회질 제거 과정을
수행합니다. 섹션을
참조하십시오.
스티머 받침대에서
물이 샙니다.
물탱크 뚜껑이나 간편한
석회질 제거 조절기를 꼭
닫지 않았습니다.
물탱크를 올바르게
끼우지 않았습니다.
물탱크 뚜껑이나 석회질
제거 조절기를 꼭
닫으십시오.
탱크를 제대로
끼우십시오.
EN
Multi steam settings are provided to save water and energy. You
can increase the steam setting for more steam power at any point
of time. The appliance is safe to use on all fabrics at any setting.
Note
: The steam supply hose becomes warm during steaming.
This is normal.
MS
Berbilang tetapan stim disediakan untuk menjimatkan air
dan tenaga. Anda boleh meningkatkan tetapan stim untuk
mendapatkan lebih banyak kuasa stim pada bila-bila masa.
Perkakas selamat untuk digunakan pada semua jenis kain dengan
semua tetapan.
Nota
: Hos bekalan stim menjadi panas semasa menstim pakaian.
Ini perkara biasa.
TH
 
 

:  
VI
Nhiều cài đặt hơi phun được cung cấp để giúp tiết kiệm nước và năng lượng.
Bạn có thể tăng cài đặt hơi phun để có hơi phun mạnh hơn bất kỳ lúc nào. Thiết
bị an toàn để sử dụng trên tất cả các loại vải ở mọi cài đặt.
Lưuý: Ống cấp hơi phun sẽ nóng lên trong khi ủi bằng hơi nước. Đây là hiện
tượng bnh thường.
TC
多重蒸氣設定能夠節能省水。您可以隨時提高蒸氣設定以增加更多蒸
氣。本產品在任何設定下皆適用各種布料。
備註:蒸氣膠管在供應蒸氣過程中溫度會升高。這是正常現象。
SC
本产品提供了多档蒸汽设置,以节水节能。您可以调高蒸汽设置档位,
以便随时获得更强劲的蒸汽动力。本产品在任何档位下都可以安全用于
所有可熨面料。
注意:蒸汽熨烫期间,蒸汽输送管会变热。这是正常的。
KO
물과 에너지를 절약하기 위해 다양한 스팀 설정이 제공됩니다. 언제든
더 많은 스팀량으로 스팀 설정을 조절할 수 있습니다. 이 제품은
어떠한 설정에서든 모든 섬유 소재에 안전하게 사용할 수 있습니다.
참고: 스팀을 분사하는 동안 스팀호스가 따뜻해집니다. 이는 정상적인
현상입니다.
EN User manualMS Manual pengguna TH  VI Hướngdẫnsửdụng
TC
使用手冊 SC 用户手册
KO
사용
설명서
_ 10 min.
2
5
3 4
6 7
1
1
2
_TFD
21

Mode d'emploi

Consultez gratuitement le manuel de la marque Philips Easy Touch GC485 ici. Ce manuel appartient à la catégorie Cuiseurs vapeur et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 9.8. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Anglais. Vous avez une question sur le Easy Touch GC485 de la marque Philips ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Besoin d’aide?

Vous avez une question sur le Philips Easy Touch GC485 et la réponse n'est pas dans le manuel? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème, et de votre question. Plus votre problème et votre question sont clairement énoncés, plus les autres propriétaires de Philips Easy Touch GC485 ont de chances de vous fournir une bonne réponse.

Nombre de questions : 0

Spécifications du Easy Touch GC485 de la marque Philips

Vous trouverez ci-dessous les spécifications du produit et les spécifications du manuel du Philips Easy Touch GC485.

Généralités
Marque Philips
Modèle Easy Touch GC485 | GC485/48
Produit Cuiseur vapeur
EAN 6923410733822
Langue Anglais
Type de fichier Mode d’emploi (PDF)
Puissance
Puissance 1800 W
Puissance 1800 W
Puissance 1800 W
Tension d'entrée AC 220 - 240 V
Design
Capacité du réservoir d'eau 1.4 L
Capacité du réservoir d'eau 1.4 L
Type Nettoyeur vapeur balai
Poids et dimensions
Poids 0.1 g
Poids du fer 330 g
Largeur 277 mm
Profondeur 309 mm
Hauteur 315 mm
Poids du paquet 4600 g
Poids 3400 g
Largeur du colis 345 mm
Profondeur du colis 400 mm
Hauteur du colis 400 mm
Poids du fer 3400 g
représentation / réalisation
Vapeur continue 35 g/min
Ergonomie
Réservoir d'eau amovible Oui
Rechargeable à tout moment Oui
Fonction vapeur verticale Oui
Le temps de démarrage 120 s
Longueur de câble 1.6 m
Double tige ajustable Oui
Détails techniques
Poids du paquet 4.6 kg
Poids (fer + socle) 3400 g
Gant pour protection supplémentaire Oui
Dimensions du colis 1 (lxHxl) 34.5 x 40 x 40 cm
Dimensions du produit (lxHxl) 27.7 x 31.5 x 30.9 cm
Caractéristiques
Vapeur continue 35 g/min
Réservoir d'eau amovible Oui
Capacité du réservoir d'eau 1.4 L
Rechargeable à tout moment Oui
Double tige ajustable Oui
Nombre de réglages 2
Couleur du produit Blanc
Type d'appareil Défroisseur vapeur vertical
Construit au dispositif d'accrochage Oui
Détartrage et nettoyage Oui
Sûr pour tous les textiles Oui
Temps de chauffe 2 min
Longueur du câble 1.6 m
Matériaux d'emballage recyclable 100 %
Manuel d'utilisation en papier recyclé Oui
Fonction vapeur verticale et horizontale Oui
Fonction vapeur verticale Oui
Contenu de l'emballage
gants de protection Oui
voir plus

Foire aux questions

Vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans le manuel? Vous trouverez peut-être la réponse à votre question dans la FAQ sur le Philips Easy Touch GC485 au dessous de.

Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici

Aucun résultat