Philips SalonDry Travel HP4940 mode d'emploi

Philips SalonDry Travel HP4940
5.1 · 1
PDF mode d'emploi
 · 2 pages
Français
mode d'emploiPhilips SalonDry Travel HP4940
English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
EHQHÀWIURPWKHVXSSRUWWKDW3KLOLSVRIIHUVUHJLVWHU\RXUSURGXFWDW
www.philips.com/welcome.
1 Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
for future reference.

WARNING: Do not use this appliance
near water.

When the appliance is used in a
bathroom, unplug it after use since
the proximity of water presents a risk,
even when the appliance is
switched off.

WARNING: Do not use this
appliance near bathtubs,
showers, basins or other
vessels containing water.

Always unplug the appliance after use.

If the appliance overheats, it switches
off automatically. Unplug the appliance
and let it cool down for a few minutes.
Before you switch the appliance on
again, check the grilles to make sure
WKH\DUHQRWEORFNHGE\ÁXIIKDLUHWF

If the mains cord is damaged, you
must have it replaced by Philips, a
service centre authorised by Philips or
VLPLODUO\TXDOLÀHGSHUVRQVLQRUGHUWR
avoid a hazard.

This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a
safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with
the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children without supervision.

For additional protection, we advise
you to install a residual current device
(RCD) in the electrical circuit that
supplies the bathroom. This RCD
must have a rated residual operating
current not higher than 30mA. Ask
your installer for advice.

Do not insert metal objects into the
air grilles to avoid electric shock.

Never block the air grilles.

Before you connect the appliance,
ensure that the voltage indicated on
the appliance corresponds to the local
power voltage.

Do not use the appliance for any
other purpose than described in this
manual.

Do not use the appliance on
DUWLÀFLDOKDLU

When the appliance is connected to
the power, never leave it unattended.

Never use any accessories or
parts from other manufacturers
RUWKDW3KLOLSVGRHVQRWVSHFLÀFDOO\
recommend. If you use such
accessories or parts, your guarantee
becomes invalid.

Do not wind the mains cord round
the appliance.

Wait until the appliance has cooled
down before you store it.
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
a
f
b
c
d
e
HP4940
EN User manual
DA Brugervejledning
DE Benutzerhandbuch
EL ƆƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲ
ES Manual del usuario
FI Käyttöopas
FR
Mode d’emploi
IT Manuale utente
NL Gebruiksaanwijzing
NO Brukerhåndbok
PT
Manual do utilizador
SV
Användarhandbok
TR
.XOODQ×PN×ODYX]X
AR
FA

Do not pull on the power cord after
using. Always unplug the appliance by
holding the plug.
(OHFWURPDJQHWLFÀHOGV(0)
This Philips appliance complies with all applicable standards and
UHJXODWLRQVUHJDUGLQJH[SRVXUHWRHOHFWURPDJQHWLFÀHOGV
Environment
This symbol means that this product shall not be disposed
of with normal household waste (2012/19/EU). Follow your
country’s rules for the separate collection of electrical and
electronic products. Correct disposal helps prevent negative
consequences for the environment and human health.
2 Dry your hair
1 Adjust the dual voltage switch (d) to match the local power voltage.
2 Connect the plug to a power supply socket.

For precise drying, attach the concentrator (a) onto the
hairdryer (
b).

To disconnect the concentrator, pull it off the hairdryer.
3 Adjust the temperature switch (
c) to for hot air, for warm air,
or
for cool air.
After use:
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface unit it cools down.
3 Clean the appliance by damp cloth.
4 Fold the appliance (
f).
5 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with
the hanging loop (
e).
3 Guarantee and service
If you need information e.g. about replacement of an attachment or if
you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com
RUFRQWDFWWKH3KLOLSV&XVWRPHU&DUH&HQWUHLQ\RXUFRXQWU\\RXÀQG
LWVSKRQHQXPEHULQWKHZRUOGZLGHJXDUDQWHHOHDÁHW,IWKHUHLVQR
Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
Dansk
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt
udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit
produkt på www.philips.com/welcome.
1 Vigtigt
Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og
opbevar den til senere brug.

ADVARSEL: Anvend ikke dette apparat
i nærheden af vand.

Hvis du anvender apparatet i
badeværelset, skal du trække stikket
ud efter brug, da vand udgør en risiko,
selvom apparatet er slukket.

ADVARSEL: Brug ikke dette
apparat i nærheden af badekar,
brusekabiner, kummer eller
andre kar, der indeholder vand.

Tag altid stikket ud, efter du har brugt
apparatet.

Hvis apparatet bliver overophedet,
slukker det automatisk. Tag stikket
ud af stikkontakten, og lad apparatet
afkøle i et par minutter. Før du tænder
apparatet igen, skal du kontrollere
gitrene for at sikre, at de ikke er
blokeret af fnug, hår osv.

Hvis netledningen beskadiges, må den
kun udskiftes af Philips, et autoriseret
Philips-serviceværksted eller en
WLOVYDUHQGHNYDOLÀFHUHWIDJPDQGIRUDW
undgå enhver risiko.

Dette apparat kan bruges af børn
fra 8 år og opefter og personer
med reducerede fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende
erfaring og viden, hvis de er blevet
instrueret i sikker brug af apparatet og
forstår de medfølgende risici. Lad ikke
børn lege med apparatet. Rengøring
og vedligeholdelse må ikke foretages
af børn uden opsyn.

Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning
anbefales det, at installationen til
badeværelset er forsynet med et
HFI-relæ, der ikke overstiger 30mA.
Kontakt eventuelt en el-installatør.

Stik aldrig metalgenstande ind i
luftgitrene, da dette kan give elektrisk
stød.

Blokér aldrig luftgitrene.

Før du tilslutter apparatet, skal du sikre
dig, at den spænding, der er angivet
på apparatet, svarer til den lokale
spænding.

Brug ikke apparatet til andre
formål end dem, der er beskrevet i
vejledningen.

Brug ikke apparatet på kunstigt hår.

Hold konstant opsyn med apparatet,
når det er sluttet til stikkontakten.

Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre
fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke
VSHFLÀNWHUDQEHIDOHWDI3KLOLSV+YLVGX
anvender en sådan type tilbehør eller
dele, annulleres garantien.

Du må ikke sno ledningen rundt om
apparatet.

Læg aldrig apparatet væk, før det er
helt afkølet.

Træk ikke i netledningen efter brug. Tag
altid stikket ud af stikkontakten ved at
holde fast i stikket.
(OHNWURPDJQHWLVNHIHOWHU(0)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og
regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.
Miljø
Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).
Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og
elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at
forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
2 Tør dit hår
1 Juster spændingsomskifteren (d), så den passer til den lokale
netstyrke.
2 Tilslut stikket til stikkontakten.

Ønsker du præcis tørring, skal du sætte koncentratoren (a) på
hårtørreren (
b).

Du frakobler koncentratoren ved at fjerne den fra hårtørreren.
3 Sæt temperaturknappen (
c) til for varm luft, for lun luft eller
for kold luft.
Efter brug:
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 3ODFHUDSSDUDWHWSnHQYDUPHEHVWDQGLJRYHUÁDGHLQGWLOGHWN¡OHU
ned.
3 Rengør apparatet med en fugtig klud.
4 Fold apparatet sammen (
f).
5 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv. Du kan
også hænge den op i ophængningsøjet (
e).
3 Garanti og service
Hvis du har behov for oplysninger, f.eks. om udskiftning af tilbehør, eller
har et problem, kan du besøge Philips’ websted på www.philips.com
HOOHUNRQWDNWH3KLOLSV.XQGHFHQWHULGLWODQGWHOHIRQQXPPHUHWÀQGHVL
IROGHUHQ´:RUOG:LGH*XDUDQWHHµ+YLVGHULNNHÀQGHVHWNXQGHFHQWHU
i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.
Deutsch
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
1 Wichtig
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig
durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.

WARNUNG: Verwenden Sie das
Gerät nicht in der Nähe von Wasser.

Wenn das Gerät in einem
Badezimmer verwendet wird, trennen
Sie es nach dem Gebrauch von der
Stromversorgung. Die Nähe zum
Wasser stellt ein Risiko dar, sogar
wenn das Gerät abgeschaltet ist.

WARNUNG: Verwenden Sie
das Gerät nicht in der Nähe von
Badewannen, Duschen,
Waschbecken oder sonstigen
Behältern mit Wasser.

Ziehen Sie nach jedem
Gebrauch den Netzstecker aus der
Steckdose.

Bei Überhitzung wird das Gerät
automatisch ausgeschaltet. Ziehen Sie
den Stecker aus der Steckdose, und
lassen Sie das Gerät einige Minuten
lang abkühlen. Vergewissern Sie
sich vor dem erneuten Einschalten,
dass keine Flusen, Haare usw. die
Gebläseöffnung blockieren.

Um Gefährdungen zu vermeiden, darf
ein defektes Netzkabel nur von einem
Philips Service-Center, einer von
Philips autorisierten Werkstatt oder
HLQHUlKQOLFKTXDOLÀ]LHUWHQ3HUVRQ
durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt
werden.

Dieses Gerät kann von Kindern
ab 8 Jahren und Personen mit
verringerten physischen, sensorischen
oder psychischen Fähigkeiten oder
Mangel an Erfahrung und Kenntnis
verwendet werden, wenn sie bei der
Verwendung beaufsichtigt wurden
oder Anweisung zum sicheren
Gebrauch des Geräts erhalten und die
Gefahren verstanden haben. Kinder
dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die
Reinigung und Wartung darf nicht von
Kindern ohne Aufsicht durchgeführt
werden.

Der Einbau einer
Fehlerstromschutzeinrichtung in dem
Stromkreis, der das Badezimmer
versorgt, bietet zusätzlichen Schutz.
Dieses Gerät muss über einen
Nennauslösestrom von maximal
30 mA verfügen. Bei Fragen wenden
Sie sich an Ihren Installateur.

Führen Sie keine Metallgegenstände in
die Lufteinlass- oder Gebläseöffnung
ein, da dies zu Stromschlägen führen
kann.

Halten Sie Lufteinlassgitter und
Gebläseöffnung immer frei.

Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose
anschließen, überprüfen Sie, ob die
auf dem Gerät angegebene Spannung
mit der Netzspannung vor Ort
übereinstimmt.

Verwenden Sie das Gerät
nie für andere als in dieser
Bedienungsanleitung beschriebene
Zwecke.

Verwenden Sie das Gerät nicht zum
Trocknen von Kunsthaar.

Wenn das Gerät an eine Steckdose
angeschlossen ist, lassen Sie es zu
keiner Zeit unbeaufsichtigt.

Verwenden Sie niemals Zubehör oder
Teile, die von Drittherstellern stammen
bzw. nicht von Philips empfohlen
werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör
oder Teile verwenden, erlischt Ihre
Garantie.

Wickeln Sie das Netzkabel nicht um
das Gerät.

Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor
Sie es wegräumen.

Ziehen Sie nach der Verwendung nicht
am Netzkabel. Ziehen Sie stattdessen
am Netzstecker, um das Gerät von der
Stromversorgung zu trennen.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich
der Exposition in elektromagnetischen Feldern.
Umgebung
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem
normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).
Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten
Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten.
Eine ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen
auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.
2 Trocknen von Haaren
1 Stellen Sie den Spannungswähler (d) auf die entsprechende
Netzspannung ein.
2 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.

Stecken Sie für präzises Trocknen die Stylingdüse (a) auf den
Haartrockner (
b).

Zum Abnehmen wird die Stylingdüse einfach vom Haartrockner
abgezogen.
3 Stellen Sie den Temperaturschalter (
c) auf für heiße Luft, auf
für warme Luft oder auf
für kalte Luft.
Nach der Verwendung:
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
2 Legen Sie das Gerät zum Abkühlen auf eine hitzebeständige
Unterlage.
3 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
4 Klappen Sie das Gerät zusammen (
f).
5 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und
staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an der Aufhängeöse
aufhängen (
e).
3 Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen, z. B. zu einem Ersatzgerät, oder
treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website (www.philips.com),
oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in
Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem
Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen
Philips Händler.
ƆƫƫƧƭƩƪƜ
ƓƵƣƷơƱƧƴƞƱƩơƣƩơƴƧƭơƣƯƱƜƳơƲƪơƩƪơƫƹƳƯƱƟƳơƴƥƳƴƧ3KLOLSVƄƩơƭơ
ƥưƹƶƥƫƧƨƥƟƴƥưƫƞƱƹƲơưƼƴƧƭƵưƯƳƴƞƱƩƮƧưƯƵưƱƯƳƶƝƱƥƩƧ3KLOLSV
ƪơƴơƷƹƱƞƳƴƥƴƯưƱƯƺƼƭƳơƲƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH
 ƓƧƬơƭƴƩƪƼ
ƅƩơƢƜƳƴƥƴƯươƱƼƭƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲưƱƯƴƯƽƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƪƱơƴƞƳƴƥƴƯƣƩơƬƥƫƫƯƭƴƩƪƞơƭơƶƯƱƜ

ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƪƯƭƴƜƳƥƭƥƱƼ

žƴơƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƳƴƯƬưƜƭƩƯơưƯƳƵƭƤƝƥƴƝ
ƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
ƪơƨƾƲƧƥƣƣƽƴƧƴơƬƥƭƥƱƼơưƯƴƥƫƥƟ
ƪƟƭƤƵƭƯơƪƼƬơƪơƩƼƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƥƟƭơƩơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧ

ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƪƯƭƴƜƳƥƬươƭƩƝƱƥƲ
ƭƴƯƵƦƩƝƱƥƲƫƥƪƜƭƥƲƞƜƫƫơ
ƤƯƷƥƟơưƯƵưƥƱƩƝƷƯƵƭƭƥƱƼ

ƎơơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ơưƼƴƯƱƥƽƬơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ

ƆƜƭƧƳƵƳƪƥƵƞƵưƥƱƨƥƱƬơƭƨƥƟ
ơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩơƵƴƼƬơƴơ
ƂưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼƴƧƭ
ưƱƟƦơƪơƩơƶƞƳƴƥƴƧƭơƪƱƵƾƳƥƩƣƩơ
ƬƥƱƩƪƜƫƥưƴƜƑƱƩƭƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥ
ƮơƭƜƴƧƳƵƳƪƥƵƞƥƫƝƣƮƴƥƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲ
ƾƳƴƥƭơƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƤƥƭƝƷƯƵƭ
ƬưƫƯƪƜƱƥƩơưƼƷƭƯƽƤƩơƴƱƟƷƥƲƪƴƫ

ƂƭƴƯƪơƫƾƤƩƯƵưƯƳƴƥƟƶƨƯƱƜ
ƨơưƱƝưƥƩƭơơƭƴƩƪơƴơƳƴơƨƥƟơưƼ
ƴƧ3KLOLSVơưƼƪƜưƯƩƯƪƝƭƴƱƯ
ƥưƩƳƪƥƵƾƭƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯơưƼƴƧ
3KLOLSVƞơưƼƥƮƟƳƯƵƥƮƥƩƤƩƪƥƵƬƝƭơ
ƜƴƯƬơưƱƯƲơưƯƶƵƣƞƪƩƭƤƽƭƯƵ

ƂƵƴƞƧƳƵƳƪƥƵƞƬưƯƱƥƟƭơ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟơưƼươƩƤƩƜơưƼ
ƥƴƾƭƪơƩưƜƭƹƪơƩơưƼƜƴƯƬơ
ƬƥưƥƱƩƯƱƩƳƬƝƭƥƲƳƹƬơƴƩƪƝƲ
ơƩƳƨƧƴƞƱƩƥƲƞƤƩơƭƯƧƴƩƪƝƲ
ƩƪơƭƼƴƧƴƥƲƞơưƼƜƴƯƬơƷƹƱƟƲ
ƥƬưƥƩƱƟơƪơƩƣƭƾƳƧƬƥƴƧƭ
ưƱƯƻưƼƨƥƳƧƼƴƩƴƧƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƯƽƭ
ƵưƼƥưƩƴƞƱƧƳƧƞƼƴƩƝƷƯƵƭƫƜƢƥƩ
ƯƤƧƣƟƥƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭơƳƶơƫƞ
ƷƱƞƳƧƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲƪơƩƪơƴơƭƯƯƽƭ
ƴƯƵƲƥƭƥƷƼƬƥƭƯƵƲƪƩƭƤƽƭƯƵƲƔơ
ươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơươƟƦƯƵƭƬƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƔơươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơ
ƪơƨơƱƟƦƯƵƭƪơƩƭơƳƵƭƴƧƱƯƽƭƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƷƹƱƟƲƥưƩƴƞƱƧƳƧ

ƄƩơƥưƩưƫƝƯƭưƱƯƳƴơƳƟơƳơƲ
ƳƵƭƩƳƴƯƽƬƥƭơƥƣƪơƴơƳƴƞƳƥƴƥƝƭơ
ƬƧƷơƭƩƳƬƼưƱƯƳƴơƳƟơƲơưƼƤƩơƱƱƯƞ
ƱƥƽƬơƴƯƲ5&'ƳƴƯƧƫƥƪƴƱƩƪƼ
ƪƽƪƫƹƬơưƯƵƴƱƯƶƯƤƯƴƥƟƴƯƬưƜƭƩƯ
ƳơƲƂƵƴƼƲƯƬƧƷơƭƩƳƬƼƲƤƥƭƨơ
ưƱƝưƥƩƭơƝƷƥƩƯƭƯƬơƳƴƩƪƞƴƩƬƞ
ươƱơƬƝƭƯƭƴƯƲƱƥƽƬơƴƯƲƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƲ
ƵƸƧƫƼƴƥƱƧơưƼP$ƄƩơưƥƱơƩƴƝƱƹ
ưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲƳƵƬƢƯƵƫƥƵƴƥƟƴƥƴƯƭ
ƧƫƥƪƴƱƯƫƼƣƯƳơƲ

ƍƧƭƢƜƦƥƴƥƬƥƴơƫƫƩƪƜơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơ
ƬƝƳơƳƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲưƱƯƲơưƯƶƵƣƞ
ƥƭƤƥƷƯƬƝƭƯƵƧƫƥƪƴƱƯưƫƧƮƟơƲ

ƍƧƭƶƱƜƦƥƴƥưƯƴƝƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲơƝƱơ

ƑƱƯƴƯƽƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧƴƜƳƧưƯƵ
ơƭơƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ơƭƴƩƳƴƯƩƷƥƟƳƴƧƭƴƯưƩƪƞƴƜƳƧ
ƱƥƽƬơƴƯƲ

ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƣƩơƯưƯƩƯƭƤƞưƯƴƥƜƫƫƯƳƪƯưƼơưƼ
ơƵƴƼƭưƯƵưƥƱƩƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƯươƱƼƭ
ƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯ

ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥ
ƴƥƷƭƧƴƜƬơƫƫƩƜ

žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩƳƵƭƤƥƤƥƬƝƭƧ
ƳƴƧƭưƱƟƦơƬƧƭƴƧƭơƶƞƭƥƴƥƷƹƱƟƲ
ươƱơƪƯƫƯƽƨƧƳƧ

ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥưƯƴƝ
ƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧơưƼƜƫƫƯƵƲ
ƪơƴơƳƪƥƵơƳƴƝƲƞưƯƵƧ3KLOLSVƤƥƭ
ƳƵƭƩƳƴƜƱƧƴƾƲƂƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥ
ƴƝƴƯƩơƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧƧ
ƥƣƣƽƧƳƞƳơƲƪơƨƟƳƴơƴơƩƜƪƵƱƧ

ƍƧƭƴƵƫƟƣƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƣƽƱƹơưƼ
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞ

ƑƥƱƩƬƝƭƥƴƥƝƹƲƼƴƯƵƪƱƵƾƳƥƩƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƴƧƭơưƯƨƧƪƥƽƳƥƴƥ

ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧƬƧƭƴƱơƢƜƴƥ
ƴƯƪơƫƾƤƩƯơưƼƴƧƭưƱƟƦơƎơ
ơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼ
ƴƧƭưƱƟƦơƪƱơƴƾƭƴơƲƴƧƭơưƼƴƯ
ƢƽƳƬơ
ƈƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜƑƥƤƟơ(0)
ƈƳƵƣƪƥƪƱƩƬƝƭƧƳƵƳƪƥƵƞƴƧƲ3KLOLSVƳƵƬƬƯƱƶƾƭƥƴơƩƬƥƼƫơƴơ
ƩƳƷƽƯƭƴơưƱƼƴƵươƪơƩƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭƝƪƨƥƳƧƳƥ
ƧƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜưƥƤƟơ
ƑƥƱƩƢƜƫƫƯƭ
ƂƵƴƼƴƯƳƽƬƢƯƫƯƵưƯƤƥƩƪƭƽƥƩƼƴƩƴƯươƱƼƭưƱƯƺƼƭƤƥƭ
ưƱƝưƥƩƭơơưƯƱƱƩƶƨƥƟƬơƦƟƬƥƴơƳƵƭƧƨƩƳƬƝƭơơưƯƱƱƟƬƬơƴơ
ƴƯƵƳưƩƴƩƯƽƳơƲƆƆƂƪƯƫƯƵƨƞƳƴƥƴƯƵƲ
ƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƴƧƲƷƾƱơƲƳơƲƣƩơƴƧƭƮƥƷƹƱƩƳƴƞƳƵƫƫƯƣƞ
ƴƹƭƧƫƥƪƴƱƩƪƾƭ ƪơƩƧƫƥƪƴƱƯƭƩƪƾƭưƱƯƺƼƭƴƹƭƈƳƹƳƴƞ
ơưƼƱƱƩƸƧƳƵƬƢƜƫƫƥƩƳƴƧƭơưƯƶƵƣƞơƱƭƧƴƩƪƾƭƥưƩưƴƾƳƥƹƭƣƩơƴƯ
ưƥƱƩƢƜƫƫƯƭƪơƩƴƧƭơƭƨƱƾưƩƭƧƵƣƥƟơ.
 ƓƴƝƣƭƹƬơƬơƫƫƩƾƭ
1 ƒƵƨƬƟƳƴƥƴƯƤƩơƪƼưƴƧƤƽƯƴƜƳƥƹƭƱƥƽƬơƴƯƲdƾƳƴƥƭơ
ơƭƴƩƳƴƯƩƷƥƟƴƧƭƴƯưƩƪƞươƱƯƷƞƱƥƽƬơƴƯƲ
2 ƓƵƭƤƝƳƴƥƴƯƢƽƳƬơƳƥƬƩơưƱƟƦơ

ƄƩơƳƴƝƣƭƹƬơƬƥƫƥưƴƯƬƝƱƥƩơƥƶơƱƬƼƳƴƥƴƯƳƴƼƬƩƯaƳƴƯ
ƳƴƥƣƭƹƴƞƱơ
b).

ƄƩơƭơơưƯƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƯƳƴƼƬƩƯƴƱơƢƞƮƴƥƴƯơưƼƴƯƳƴƥƣƭƹƴƞƱơ
3 ƒƵƨƬƟƳƴƥƴƯƤƩơƪƼưƴƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ
cƳƴƧƨƝƳƧ ƣƩơưƯƫƽ
ƦƥƳƴƼơƝƱơƳƴƧƨƝƳƧ
ƣƩơƦƥƳƴƼơƝƱơƞƳƴƧƨƝƳƧ ƣƩơƪƱƽƯ
ơƝƱơ
ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
1 ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩơưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƭơưƼƴƧƭ
ưƱƟƦơ
2 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥƬƩơơƭƨƥƪƴƩƪƞƳƴƧƨƥƱƬƼƴƧƴơ
ƥưƩƶƜƭƥƩơƬƝƷƱƩƭơƪƱƵƾƳƥƩ
3 ƋơƨơƱƟƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥƝƭơƵƣƱƼươƭƟ
4 ƅƩưƫƾƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
f).
5 ƅƩơƴƧƱƞƳƴƥƴƧƳƥơƳƶơƫƝƲƪơƩƮƧƱƼƬƝƱƯƲưƱƯƳƴơƴƥƵƬƝƭƯơưƼ
ƴƧƳƪƼƭƧƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƴƧƭƪƱƥƬƜƳƥƴƥơưƼƴƯƣơƭƴƦƜƪƩ
ƣƩơƪƱƝƬơƳƬơ
e).
 ƆƣƣƽƧƳƧƪơƩƳƝƱƢƩƲ
ƆƜƭƷƱƥƩƜƦƥƳƴƥƪƜưƯƩƥƲưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲƞơƭƴƩƬƥƴƹưƟƦƥƴƥƪƜưƯƩƯ
ưƱƼƢƫƧƬơươƱơƪơƫƯƽƬƥƥưƩƳƪƥƶƴƥƟƴƥƴƧƭƩƳƴƯƳƥƫƟƤơƴƧƲ3KLOLSV
ƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧZZZSKLOLSVFRPƞƥưƩƪƯƩƭƹƭƞƳƴƥƬƥƴƯƋƝƭƴƱƯ
ƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲƨơƢƱƥƟƴƥ
ƴƯƴƧƫƝƶƹƭƯƳƴƯƤƩƥƨƭƝƲƶƵƫƫƜƤƩƯƥƣƣƽƧƳƧƲƆƜƭƤƥƭƵưƜƱƷƥƩ
ƋƝƭƴƱƯƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲ
ơưƥƵƨƵƭƨƥƟƴƥƳƴƯƭƴƯưƩƪƼơƭƴƩưƱƼƳƹưƯƴƧƲ3KLOLSV
Español
Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para
SRGHUEHQHÀFLDUVHSRUFRPSOHWRGHOVRSRUWHTXHRIUHFH3KLOLSVUHJLVWUH
el producto en www.philips.com/welcome.
1 Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

ADVERTENCIA: No utilice este
aparato cerca del agua.

Si utiliza el aparato en el cuarto de
baño, desenchúfelo después de usarlo.
La proximidad de agua representa
un riesgo, aunque el aparato esté
apagado.

ADVERTENCIA: No utilice este
aparato cerca del agua ni
cerca de bañeras, duchas,
cubetas u otros recipientes
que contengan agua.

Desenchufe siempre el aparato
después de usarlo.

Si el aparato se calienta en exceso, se
apaga automáticamente. Desenchufe
el aparato y deje que se enfríe durante
unos minutos. Antes de encender
de nuevo el aparato, compruebe las
rejillas para asegurarse de que no
estén obstruidas con pelusas, pelos,
etc.

Si el cable de alimentación está
dañado, deberá ser sustituido por
Philips, por un centro de servicio
autorizado por Philips o por personal
FXDOLÀFDGRFRQHOÀQGHHYLWDU
situaciones de peligro.

Este aparato puede ser usado por
niños a partir de 8 años y por
personas con su capacidad física,
psíquica o sensorial reducida y por
quienes no tengan los conocimientos
y la experiencia necesarios, si han
sido supervisados o instruidos acerca
del uso del aparato de forma segura
y siempre que sepan los riesgos que
conlleva su uso. No permita que
los niños jueguen con el aparato.
Los niños no deben llevar a cabo
la limpieza ni el mantenimiento sin
supervisión.

Como protección adicional,
aconsejamos que instale en el circuito
que suministre al cuarto de baño
un dispositivo de corriente residual
(RCD). Este RCD debe tener una
corriente operacional residual que
no exceda de 30 mA. Consulte a su
electricista.

Para evitar descargas eléctricas, no
introduzca objetos metálicos por las
rejillas de aire.

No bloquee nunca las rejillas del aire.

Antes de enchufar el aparato,
compruebe que el voltaje indicado
en el mismo se corresponde con el
voltaje de la red eléctrica local.

No utilice este aparato para otros
ÀQHVGLVWLQWRVDORVGHVFULWRVHQHVWH
manual.

No utilice el aparato sobre cabello
DUWLÀFLDO

Nunca deje el aparato sin vigilancia
cuando esté enchufado a la red
eléctrica.

No utilice nunca accesorios ni piezas
de otros fabricantes o que Philips no
UHFRPLHQGHHVSHFtÀFDPHQWH6LOR
hace, quedará anulada su garantía.

No enrolle el cable de alimentación
alrededor del aparato.

Espere a que se enfríe el aparato antes
de guardarlo.

No tire del cable de alimentación
después de cada uso. Desenchufe
siempre el aparato sujetándolo por la
clavija.
&DPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV&(0
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables
sobre exposición a campos electromagnéticos.
Medioambiental
(VWHVtPERORVLJQLÀFDTXHHVWHSURGXFWRQRGHEHGHVHFKDUVH
con la basura normal del hogar (2012/19/UE). Siga la normativa
de su país con respecto a la recogida de productos eléctricos
y electrónicos El correcto desecho de los productos ayuda a
evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud
humana.
2 Secado del cabello
1 Ajuste el conmutador de doble voltaje (d) para que coincida con el
voltaje de la red eléctrica local.
2 Enchufe la clavija a una toma de corriente.

Para un secado preciso, coloque la boquilla concentradora (a) en
el secador (
b).

Para quitar la boquilla concentradora del secador, tire de ella.
3 Ponga el botón de temperatura (
c) en la posición para aire
caliente, en la posición
para aire templado o en la posición
para aire frío.
Después del uso:
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
2 &ROyTXHORHQXQDVXSHUÀFLHUHVLVWHQWHDOFDORUKDVWDTXHVHHQIUtH
3 Limpie el aparato con un paño húmedo.
4 Pliegue el aparato (
f).
5 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También puede
guardarlo colgándolo por su anilla (
e).
3 Garantía y servicio
Si necesita información por ejemplo, sobre la sustitución de una pieza o si
tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com
o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips
en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía). Si
no hay Servicio de Atención al Cliente en su país, diríjase al distribuidor
Philips local.
Suomi
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä
hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/
welcome.
1 Tärkeää
Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se myöhempää
käyttöä varten.

VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta
veden lähellä.

Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa,
irrota pistoke pistorasiasta käytön
jälkeen, sillä laitteessa on jännitettä,
vaikka virta olisi katkaistu.

VAROITUS: älä käytä laitetta
kylpyammeen, suihkun, altaan
tai muiden vesiastioiden lähellä.

Irrota pistoke pistorasiasta aina
käytön jälkeen.

Jos laite kuumenee liikaa, virta katkeaa
automaattisesti. Irrota laite pistorasiasta
ja anna sen jäähtyä muutama minuutti.
Ennen kuin käynnistät laitteen
uudelleen, tarkasta, ettei ritilään ole
kertynyt esimerkiksi nukkaa tai hiuksia.

Jos virtajohto on vahingoittunut, se
on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä
vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa
huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.

Laitetta voivat käyttää myös yli
8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden
fyysinen tai henkinen toimintakyky on
rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta
tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä
on neuvottu laitteen turvallisesta
käytöstä tai tarjolla on turvallisen
käytön edellyttämä valvonta ja jos he
ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei
saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta
ilman valvontaa.

Lisäksi suosittelemme asentamaan
kylpyhuoneen pistorasiaan
jäännösvirtalaitteen (RCD).
Jäännösvirtalaitteen jäännösvirran
on oltava alle 30mA. Lisätietoja saat
asentajalta.

Älä työnnä ilmanotto- tai
ilmanpoistoaukkoihin metalliesineitä,
ettet saa sähköiskua.

Ilmanotto- ja ilmanpoistoritilöitä ei saa
peittää.

Varmista ennen laitteen liittämistä,
että laitteeseen merkitty jännite vastaa
paikallista jännitettä.

Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä
oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.

Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.

Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä jätä
sitä ilman valvontaa.

Älä koskaan käytä muita kuin
Philipsin valmistamia tai suosittelemia
lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita
osia, takuu ei ole voimassa.

Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.

Anna laitteen jäähtyä ennen
säilytykseen asettamista.

Älä vedä laitteen virtajohdosta laitteen
käytön jälkeen. Irrota laitteen pistoke
pistorasiasta aina pitämällä kiinni
pistokkeesta.
6lKN|PDJQHHWWLVHWNHQWlW(0)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF)
koskevia standardeja ja säännöksiä.
Ympäristö
Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää
tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU). Noudata
maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia
sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään
ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
2 Hiusten kuivaaminen
1 Säädä kaksoisjännitekytkin (d) paikallisen jännitteen mukaiseksi.
2 Liitä virtapistoke pistorasiaan.

Voit tarkentaa kuivaustulosta kiinnittämällä keskityssuuttimen (a)
hiustenkuivaimeen (
b).

Voit irrottaa suuttimen vetämällä sen irti hiustenkuivaimesta.
3 Aseta lämpötilakytkin (
c) asentoon kuumaa ilmaa, asentoon
lämmintä ilmaa tai asentoon
viileää ilmaa varten.
Käytön jälkeen:
1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
3 Puhdista laite kostealla liinalla.
4 Taita laite kokoon (
f).
5 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Laitteen
voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistään (
e).
3 Takuu ja palvelu
Jos haluat lisätietoja esimerkiksi lisäosan vaihtamisesta tai laitteen suhteen
on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai
ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero on takuulehtisessä).
Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-
jälleenmyyjään.
Français
)pOLFLWDWLRQVSRXUYRWUHDFKDWHWELHQYHQXHFKH]3KLOLSV3RXUSURÀWHU
pleinement de l’assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à
l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
1 Important
Lisez attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser l’appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur.

AVERTISSEMENT : n’utilisez pas cet
appareil à proximité d’une source
d’eau.

Si vous utilisez l’appareil dans une
salle de bains, débranchez-le après
utilisation car la proximité d’une
source d’eau constitue un risque,
même lorsque l’appareil est hors
tension.

AVERTISSEMENT : n’utilisez pas
l’appareil près d’une baignoire,
d’une douche, d’un lavabo
ni de tout autre récipient
contenant de l’eau.

Débranchez toujours l’appareil après
utilisation.

Lorsque l’appareil est en surchauffe, il
se met automatiquement hors tension.
Débranchez l’appareil et laissez-
le refroidir quelques minutes. Avant
de remettre l’appareil sous tension,
assurez-vous que les grilles ne sont
pas obstruées par de la poussière, des
cheveux, etc.

Si le cordon d’alimentation est
endommagé, il doit être remplacé par
Philips, par un Centre Service Agréé
3KLOLSVRXSDUXQWHFKQLFLHQTXDOLÀp
DÀQG·pYLWHUWRXWDFFLGHQW

Cet appareil peut être utilisé
par des enfants âgés de 8 ans
ou plus, des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites ou des
personnes manquant d’expérience
et de connaissances, à condition que
ces enfants ou personnes soient
sous surveillance ou qu’ils aient reçu
des instructions quant à l’utilisation
sécurisée de l’appareil et qu’ils
aient pris connaissance des dangers
encourus. Les enfants ne doivent pas
jouer avec l’appareil. Le nettoyage et
l’entretien ne doivent pas être réalisés
par des enfants sans surveillance.

Pour plus de sécurité, il est conseillé
de brancher l’appareil sur une prise de
courant protégée par un disjoncteur
différentiel de 30 mA dans la salle
de bains. Demandez conseil à votre
électricien.

N’insérez aucun objet métallique
dans les grilles d’air au risque de vous
électrocuter.

N’obstruez jamais les grilles d’air.

Avant de brancher l’appareil, assurez-
vous que la tension indiquée sur
l’appareil correspond bien à la tension
secteur locale.

N’utilisez pas l’appareil dans un autre
but que celui qui est indiqué dans ce
manuel.

N’utilisez pas l’appareil sur cheveux
DUWLÀFLHOV

Lorsque l’appareil est sous tension, ne
le laissez jamais sans surveillance.

N’utilisez jamais d’accessoires ou de
pièces d’un autre fabricant ou n’ayant
SDVpWpVSpFLÀTXHPHQWUHFRPPDQGpV
par Philips. L’utilisation de ce type
d’accessoires ou de pièces entraîne
l’annulation de la garantie.

N’enroulez pas le cordon
d’alimentation autour de l’appareil.

Attendez que l’appareil ait refroidi
avant de le ranger.

Ne tirez pas sur le cordon
d’alimentation après utilisation.
Débranchez toujours l’appareil en
WHQDQWODÀFKH
&KDPSVpOHFWURPDJQpWLTXHV&(0
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous
les règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs
électromagnétiques.
Environnement
&HV\PEROHVLJQLÀHTXHFHSURGXLWQHGRLWSDVrWUHPLVDX
rebut avec les ordures ménagères (2012/19/UE). Respectez
les règles en vigueur dans votre pays pour la mise au rebut
des produits électriques et électroniques. Une mise au rebut
correcte contribue à préserver l’environnement et la santé.
2 Séchage des cheveux
1 Réglez le sélecteur de tension (d) sur la tension secteur locale.
2 %UDQFKH]ODÀFKHVXUODSULVHG·DOLPHQWDWLRQ

3RXUXQVpFKDJHSUpFLVÀ[H]OHFRQFHQWUDWHXUG·DLUa) sur le
sèche-cheveux (
b).

Détachez le concentrateur d’air en le retirant du sèche-cheveux.
3 Réglez la température (
c) sur (air chaud), (air modéré) ou
(air froid).
Après utilisation :
1 Mettez l’appareil hors tension et débranchez-le.
2 Laissez-le refroidir sur une surface résistante à la chaleur.
3 Nettoyez l’appareil à l’aide d’un chiffon humide.
4 Repliez l’appareil (
f).
5 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la poussière.
Vous pouvez également accrocher l’appareil par son anneau de
suspension (
e).
3 Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, par
exemple sur le remplacement d’un accessoire, ou si vous rencontrez
un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse www.philips.
com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre
pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant
sur le dépliant de garantie internationale). S’il n’y a pas de
Centre Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à votre
revendeur Philips.
Italiano
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il
massimo vantaggio dall’assistenza fornita da Philips, registrare il proprio
prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.
1 Importante
Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare
l’apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.

AVVERTENZA: non utilizzare questo
apparecchio in prossimità di acqua.

Quando l’apparecchio viene usato in
bagno, scollegarlo dopo l’uso poiché
la vicinanza all’acqua rappresenta un
rischio anche quando il sistema è
spento.

AVVERTENZA: non utilizzare
questo apparecchio in
prossimità di vasche da bagno,
docce, lavandini o altri recipienti
contenenti acqua.

Dopo l’utilizzo, scollegare sempre
l’apparecchio.

Se l’apparecchio si surriscalda, si
spegne automaticamente. Scollegare
l’apparecchio e lasciarlo raffreddare
per alcuni minuti. Prima di accendere
nuovamente l’apparecchio, controllare
che le griglie non siano ostruite da
lanugine, capelli, ecc...

Se il cavo di alimentazione è
danneggiato deve essere sostituito
da Philips, da un centro di assistenza
autorizzato Philips o da persone
TXDOLÀFDWHDOÀQHGLHYLWDUHSRVVLELOL
danni.

Quest’apparecchio può essere usato
da bambini di età superiore agli 8 anni
e da persone con capacità mentali,
ÀVLFKHRVHQVRULDOLULGRWWHSULYHGL
esperienza o conoscenze adatte a
condizione che tali persone abbiano
ricevuto assistenza o formazione per
utilizzare l’apparecchio in maniera
sicura e capiscano i potenziali pericoli
associati a tale uso. Evitare che i
bambini giochino con l’apparecchio. Le
operazioni di pulizia e manutenzione
non devono essere eseguite da
bambini senza la supervisione di un
adulto.

Per una sicurezza maggiore, è
consigliabile installare un dispositivo
RCD (Residual Current Device,
dispositivo per corrente residua)
all’interno del circuito elettrico che
fornisce alimentazione al bagno. Tale
dispositivo RCD deve avere una
corrente operativa residua nominale
non superiore a 30 mA. Chiedere
aiuto al proprio installatore.

Per evitare il rischio di scariche
elettriche, non inserire oggetti metallici
nelle griglie di aerazione.

Non bloccare mai le griglie di
aerazione.

Prima di collegare l’apparecchio
assicurarsi che la tensione indicata
su quest’ultimo corrisponda a quella
locale.
Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3140 035 20206

Mode d'emploi

Consultez gratuitement le manuel de la marque Philips SalonDry Travel HP4940 ici. Ce manuel appartient à la catégorie Sèches cheveux et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 5.1. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Français, Anglais. Vous avez une question sur le SalonDry Travel HP4940 de la marque Philips ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Besoin d’aide?

Vous avez une question sur le Philips SalonDry Travel HP4940 et la réponse n'est pas dans le manuel? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème, et de votre question. Plus votre problème et votre question sont clairement énoncés, plus les autres propriétaires de Philips SalonDry Travel HP4940 ont de chances de vous fournir une bonne réponse.

Nombre de questions : 0

Spécifications du SalonDry Travel HP4940 de la marque Philips

Vous trouverez ci-dessous les spécifications du produit et les spécifications du manuel du Philips SalonDry Travel HP4940.

Généralités
Marque Philips
Modèle SalonDry Travel HP4940 | HP4940/08
Produit Sèche cheveux
EAN 8710103397465, 8710103398035, 871010339806, 8710103398066, 0871010339806
Langue Français, Anglais
Type de fichier Mode d’emploi (PDF)
Design
Longueur du câble 1.8 m
Poignée pliable Oui
Type de suspension Orifice de suspension
Possibilité de suspendre Oui
représentation / réalisation
Fonction "Air frais" Oui
Fonction Ionique Non
Nombre de vitesses 3
Puissance
Puissance 1600 W
Tension d'entrée AC 110-240 V
Contenu de l'emballage
Embout concentrateur d'air Oui
Pochette voyage Oui
Diffuseur de jet Non
voir plus

Foire aux questions

Vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans le manuel? Vous trouverez peut-être la réponse à votre question dans la FAQ sur le Philips SalonDry Travel HP4940 au dessous de.

Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici

Aucun résultat