Philips SPA4210

Philips SPA4210 mode d'emploi

(1)
 • Notebook USB Speakers
  SPA4210
  Register your product and get support at
  www.philips.com/welcome
  EN User manual
  CS Příručka pro uživatele
  DA Brugervejledning
  DE Benutzerhandbuch
  EL Εγχειρίδιο χρήσης
  ES Manual del usuario
  FI Käyttöopas
  FR Mode d’emploi
  HU Felhasználói kézikönyv
  IT Manuale utente
  KO
  사용 설명서
  MS-MY Manual pengguna
  NL Gebruiksaanwijzing
  NO Brukerhåndbok
  PL Instrukcja obsługi
  PT Manual do utilizador
  RU Руководство пользователя
  SV Användarhandbok
  TR Kullanım kılavuzu
  TH คู่มือผู้ใช้
  ZH-TW
  使用手冊
  ZH-CN
  用户手册
  EN
  System Requirements:
  PC Mac
  Windows® 98SE, Windows® ME,
  Windows® 2000, Windows® XP,
  Windows® Vista™, or Windows® 7
  Mac OS9/OS® X, or later
  Certied USB controller Built-in USB connection
  Installation:
  Ensure that the Notebook Speakers is installed properly before using.
  Never unplug the USB plug while the Notebook Speakers is playing
  sound.
  1 Unfold the Notebook Speakers and adjust the length of the
  retractable cable (Fig. 1).
  2 Connect the USB cable to a USB port of your computer (Fig. 2).
  3 Adjust the volume by using the computer application or multimedia
  player software (Fig.3 ).
  4 After use, exit the multimedia application software and then unplug
  the USB cable from your computer.
  5 Fold the speakers and then wrap the USB cable around the speakers
  in the slot (Fig. 4). You can store the speakers in the supplied pouch.
  Your product is designed and manufactured with high quality
  materials and components, which can be recycled and reused.
  Please inform yourself about the local separate collection system
  for electrical and electronic products, including those marked by the
  crossed-out wheely bin symbol. Please act according to your local rules
  and do not dispose of your old products with your normal household
  waste.
  CS
  Požadavky na systém:
  počítač Mac
  Windows® 98SE, Windows® ME,
  Windows® 2000, Windows® XP,
  Windows® Vista™ nebo Windows® 7
  Operační systém Mac OS9/
  OS X nebo novější
  Certikovaný řadič USB Vestavěné připojení USB
  Instalace:
  Před použitím se ujistěte, že jsou reproduktory pro notebook řádně
  nainstalovány.
  Konektor USB nikdy neodpojujte, jestliže reproduktory pro notebook
  přehrávají zvuk.
  1 Rozložte reproduktory pro notebook a upravte délku navíjecího
  kabelu (obr. 1).
  2 Kabel USB připojte do portu rozhraní USB počítače (obr. 2).
  3 Pomocí aplikace v počítači nebo softwaru multimediálního
  přehrávače nastavte hlasitost (obr. 3).
  4 Po použití ukončete software multimediálního přehrávače a poté
  odpojte kabel USB od počítače.
  5 Složte reproduktory a poté okolo nich v drážce otočte kabel USB
  (obr. 4). Reproduktory lze skladovat v dodaném pouzdru.
  Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a
  součástí, které je možné recyklovat. Informujte se o místním
  systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických
  výrobků včetně těch, které jsou označeny symbolem přeškrtnuté
  popelnice. Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky
  spolu s běžným komunálním odpadem.
  DA
  Systemkrav:
  PC Mac
  Windows® 98SE, Windows® ME,
  Windows® 2000, Windows® XP,
  Windows® Vista™ eller Windows® 7
  Mac OS9/OS® X eller nyere
  Certiceret USB-controller Indbygget USB-forbindelse
  Installation:
  Sørg for, at notebook-højttalerne er installeret korrekt, før du bruger
  dem.
  Træk aldrig USB-stikket ud, mens notebook-højttalerne afspiller lyd.
  1 Fold notebook-højttalerne ud, og juster længden på det udtrækkelige
  kabel (Fig. 1).
  2 Slut USB-kablet til en USB-port på din computer (Fig. 2).
  3 Juster lydstyrken ved hjælp af computerprogrammet eller softwaren
  til multimedieafspilleren (Fig. 3).
  4 Efter brug skal du afslutte softwaren til multimedieafspilleren og
  frakoble USB-kablet fra computeren.
  5 Fold højttalerne sammen, og læg USB-kablet rundt om højttalerne i
  rillen (Fig. 4). Du kan opbevare højttalerne i det medfølgende etui.
  Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter
  af høj kvalitet, som kan genbruges. Hold dig orienteret om systemet
  for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter i dit
  lokalområde, herunder de, der er mærket med affaldsbøttesymbol.
  Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen
  med almindeligt husholdningsaffald.
  DE
  Systemanforderungen:
  PC Mac
  Windows® 98SE, Windows® ME,
  Windows® 2000, Windows® XP,
  Windows® Vista™ oder Windows® 7
  Mac OS9/OS® X oder
  höher
  Zertizierter USB-Controller Integrierte USB-Verbindung
  Installation:
  Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass die Notebook-Lautsprecher
  korrekt installiert sind.
  Entfernen Sie niemals den USB-Stecker während die Notebook-
  Lautsprecher Sound wiedergeben.
  1 Klappen Sie die Notebook-Lautsprecher auseinander, und passen Sie
  die Länge des einziehbaren Kabels an (Abb. 1).
  2 Verbinden Sie das USB-Kabel mit einem USB-Anschluss an Ihrem
  Computer (Abb. 2).
  3 Stellen Sie die Lautstärke mithilfe der entsprechenden Computer-
  Anwendung oder Multimedia-Player-Software ein (Abb. 3).
  4 Beenden Sie nach der Verwendung die Multimedia-Anwendung, und
  trennen Sie das USB-Kabel von Ihrem Computer.
  5 Klappen Sie die Lautsprecher zusammen, und wickeln Sie das USB-
  Kabel in der Vertiefung um die Lautsprecher (Abb. 4). Sie können die
  Lautsprecher in der mitgelieferten Tasche verstauen.
  Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien
  und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und
  wiederverwendet werden können. Informieren Sie sich über die
  örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer
  und elektronischer Geräte. Darin eingeschlossen sind auch die mit einer
  durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern markierten Geräte. Richten Sie
  sich nach den örtlichen Bestimmungen, und entsorgen Sie Altgeräte nicht
  über Ihren Hausabfall.
  EL
  Απαιτήσεις συστήματος:
  Υπολογιστής Mac
  Windows® 98SE, Windows® ME, Windows®
  2000, Window XP, WindowVista™ ή
  Windows® 7
  Mac OS9/OS® X ή
  μεταγενέστερη έκδοση
  Πιστοποιημένος ελεγκτής USB Ενσωματωμένη σύνδεση USB
  Εγκατάσταση:
  Βεβαιωθείτε ότι τα Ηχεία Notebook είναι σωστά εγκατεστημένα πριν από
  τη χρήση.
  Μην αποσυνδέετε ποτέ το βύσμα USB κατά την αναπαραγωγή ήχου από τα
  Ηχεία Notebook.
  1
  Ανοίξτε τα Ηχεία Notebook και προσαρμόστε το μήκος του
  συσπειρούμενου καλωδίου (Εικ. 1).
  2
  Συνδέστε το καλώδιο USB σε μια θύρα USB του υπολογιστή σας (Εικ. 2).
  3
  Ρυθμίστε την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας την εφαρμογή του
  υπολογιστή ή το λογισμικό της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων
  (Εικ. 3).
  4
  Μετά τη χρήση, πραγματοποιήστε έξοδο από το λογισμικό εφαρμογής
  πολυμέσων και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον
  υπολογιστή σας.
  5
  Κλείστε τα ηχεία και τυλίξτε το καλώδιο USB γύρω από αυτά στην υποδοχή
  (Εικ. 4). Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα ηχεία στην παρεχόμενη θήκη.
  Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής
  ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν
  και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό
  σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
  προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν επισημανθεί με το
  σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες. Μην παραβείτε τους τοπικούς
  κανονισμούς και μην απορρίψετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα
  υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.
  ES
  Requisitos del sistema:
  PC Mac
  Windows® 98SE, Windows® ME,
  Windows® 2000, Windows® XP,
  Windows® Vista™ o Windows® 7
  Mac OS9/OS® X o superior
  Controlador USB certicado Conexión USB integrada
  Instalación:
  Asegúrese de que los altavoces del ordenador portátil están instalados
  correctamente antes de utilizarlos.
  No desconecte nunca el conector USB mientras los altavoces del
  ordenador portátil estén reproduciendo sonido.
  1 Despliegue los altavoces del ordenador portátil y ajuste la longitud
  del cable retráctil (g. 1).
  2 Conecte el cable USB a un puerto USB del ordenador (g. 2).
  3 Ajuste el volumen con la aplicación del ordenador o con el software
  del reproductor multimedia (g. 3).
  4 Cuando acabe, salga del software de la aplicación multimedia y
  después desconecte el cable USB del ordenador.
  5 Pliegue los altavoces y enrolle el cable USB alrededor de la ranura
  de los altavoces (g. 4). Puede guardar los altavoces en la funda
  suministrada.
  El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y
  componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a
  utilizar. Obtenga información sobre la recogida selectiva local de
  productos eléctricos y electrónicos, incluidos los marcados con
  el símbolo del contenedor de ruedas tachado. Proceda conforme a la
  legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con la basura
  doméstica normal.
  FI
  Järjestelmävaatimukset:
  Tietokone Mac
  Windows® 98SE, Windows® ME,
  Windows® 2000, Windows® XP,
  Windows® Vista™ tai Windows® 7
  Mac OS9/OS® X, tai uudempi
  Sertioitu USB-ohjain Kiinteä USB-liitäntä
  Asentaminen:
  Varmista ennen kannettavan tietokoneen kaiuttimien käyttämistä, että ne
  on asennettu oikein.
  Älä irrota USB-liitintä, kun kannettavan tietokoneen kaiuttimet toistavat
  ääntä.
  1 Avaa kaiuttimet ja säädä sisäänvedettävän kaapelin pituus (kuva 1).
  2 Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin (kuva 2).
  3 Säädä äänenvoimakkuutta tietokonesovelluksesta tai
  multimediasoitinohjelmistosta (kuva 3).
  4 Sulje multimediasovellus käytön jälkeen ja irrota USB-kaapeli
  tietokoneesta.
  5 Sulje kaiuttimet ja kierrä USB-kaapeli uraan kaiuttimien ympäri (kuva 4).
  Säilytä kaiuttimia niiden mukana toimitetussa pussissa.
  Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita
  materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
  Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitetusta
  kierrätysjärjestelmästä alueellasi. Tämä koskee myös laitteita, joissa
  on yliviivatun roskakorin kuva. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä
  hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana.
  FR
  Conguration requise :
  PC Mac
  Windows® 98SE, Windows® ME,
  Windows® 2000, Windows® XP,
  Windows® Vista™ ou Windows® 7
  Mac OS9/OS® X ou version
  ultérieure
  Contrôleur USB certié Connexion USB intégrée
  Installation :
  Assurez-vous que les enceintes pour ordinateur portable sont
  correctement installées avant de les utiliser.
  Ne débranchez jamais la prise USB lorsque les enceintes diffusent du son.
  1 Séparez les deux enceintes et ajustez la longueur du câble rétractable
  (Fig. 1).
  2 Connectez le câble USB à l’un des ports USB de votre ordinateur
  (Fig. 2).
  3 Réglez le volume à l’aide de l’application correspondante sur votre
  ordinateur ou du logiciel d’application multimédia (Fig. 3).
  4 Après utilisation, quittez le logiciel d’application multimédia puis
  débranchez le câble USB de votre ordinateur.
  5 Réassemblez les deux enceintes et enroulez le câble USB autour, en
  suivant la rainure (Fig. 4). Vous pouvez ranger les enceintes dans la
  housse fournie.
  Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des
  composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.
  Informez-vous auprès des instances locales sur le système de
  collecte des produits électriques et électroniques en n de vie,
  notamment ceux portant le symbole d’une poubelle barrée. Veuillez
  respecter la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens produits
  avec les ordures ménagères courantes.
  HU
  Rendszerkövetelmények:
  Számítógép Mac
  Windows® 98SE, Windows® ME,
  Windows® 2000, Windows® XP,
  Windows® Vista™, vagy Windows® 7
  Mac OS9/OS® X vagy újabb
  verzió
  Tanúsítvánnyal rendelkező USB-vezérlő Beépített USB-kapcsolat
  Üzembe helyezés:
  A használat előtt ellenőrizze, hogy a notebook hangszórók beállításai
  megfelelők-e.
  Ne húzza ki az USB-csatlakozót, miközben a notebook hangszóró hangot
  játszik le.
  1 Bontsa ki a notebook hangszórókat és állítsa be a behúzható kábel
  hosszát (1. ábra).
  2 Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógép USB-portjához (2. ábra).
  3 Állítsa be a hangerőt a számítógépes alkalmazás vagy a multimédiás
  lejátszó szoftver alkalmazásával (3. ábra).
  4 A használatot követően lépjen ki a multimédiás szoftverből, majd
  húzza ki az USB-kábelt a számítógépből.
  5 Hajtsa ki a hangszórókat, majd tekerje az USB-kábelt a hangszórók
  köré a nyílásba (4. ábra). A hangszórókat a melléket tokban tárolhatja.
  Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával
  készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók. Kérjük,
  informálódjon az elektromos és elektronikus hulladékok szelektív
  gyűjtésének helyi rendszeréről, beleértve az áthúzott kerekes kuka
  szimbólummal jelzett termékeket is. Cselekedjen a helyi törvényeknek
  megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági
  hulladéktól.
  IT
  Requisiti di sistema
  PC Mac
  Windows® 98SE, Windows® ME,
  Windows® 2000, Windows® XP,
  Windows® Vista™ o Windows® 7
  Mac OS9/OS® X o superiore
  Controller USB certicato Collegamento USB integrato
  Installazione
  Accertarsi che gli altoparlanti per notebook siano installati correttamente
  prima di utilizzarli.
  Non scollegare mai il cavo USB mentre gli altoparlanti per notebook si
  trovano in modalità di riproduzione audio.
  1 Aprire gli altoparlanti per notebook e regolare la lunghezza del cavo
  riavvolgibile (Fig. 1).
  2 Collegare il cavo USB a una porta USB del computer (Fig. 2).
  3 Regolare il volume utilizzando l’applicazione PC o il software del
  lettore multimediale (Fig. 3).
  4 Dopo l’utilizzo, uscire dall’applicazione software multimediale, quindi
  scollegare il cavo USB dal computer.
  5 Chiudere gli altoparlanti, quindi avvolgere il cavo USB attorno ad essi
  nell’apposito vano (Fig. 4). Gli altoparlanti possono essere riposti nella
  custodia in dotazione.
  Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e
  componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.
  È necessario informarsi sul sistema di raccolta separato per i prodotti
  elettrici ed elettronici inclusi quelli contrassegnati dal simbolo del
  cassonetto su rotelle. Agire come stabilito dalle normative locali e non
  smaltire i vecchi prodotti con i normali riuti.
  1
  2
  4
  3
  (L) (R)
  (L) (R)
  © Royal Philips Electronics N.V. 2009
  All rights reserved.
  Specications are subject to change
  without notice.Trademarks are the
  property of Koninklijke Philips Electronics
  N.V. or their respective owners.
  SPA4201_QSG_V1.0
  0197
  KO
  시스템 요구 사항:
  PC Mac
  Windows® 98SE, Windows® ME,
  Windows® 2000, Windows® XP,
  Windows® Vista 또는 Windows® 7
  Mac OS9/OS® X
  이후 버전
  인증된 USB 컨트롤러 내장 USB 연결
  설치:
  사용 전에 멀티미디어 스피커가 올바르게 설치되었는지
  확인하십시오. 멀티미디어 스피커에서 음향이 재생되는 동안 USB
  플러그를 뽑지 마십시오.
  1 노트북 스피커를 펼치고 자동 감김 케이블의 길이를 조절합니다
  (그림 1).
  2 USB 케이블을 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다(그림 2).
  3 컴퓨터의 응용 프로그램이나 멀티미디어 플레이어 소프트웨어를
  통해 볼륨을 조절합니다(그림 3).
  4 사용 후 멀티미디어 응용 프로그램 소프트웨어를 종료하고 USB
  케이블을 컴퓨터에서 뽑으십시오.
  5 스피커를 접은 다음 USB 케이블을 스피커 둘레의 슬롯에
  감으십시오(그림 4). 스피커를 제공된 파우치에 넣어 보관할 수
  있습니다.
  이 제품은 재활용 및 재사용이 가능한 고품질의 자재 및
  구성품으로 설계 및 제조되었습니다. WEEE Symbol(Crossed-
  out Wheeled Bin)이 있는 제품을 비롯한 전자 및 전기 제품의
  현지 수거 규정에 따르십시오. 폐기할 제품을 일반 가정용 쓰레기와
  함께 버리지 말고 현지의 규정에 따르십시오.
  SPA4201_QSG_V1.0.indd 1 12/24/2009 5:16:43 PM
Philips SPA4210

Besoin d’aide?

Nombre de questions : 0

Vous avez une question sur le SPA4210 de la marque Philips ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du SPA4210 de la marque Philips de répondre correctement à votre question.

Consultez gratuitement le manuel de la marque Philips SPA4210 ici. Ce manuel appartient à la catégorie Stations d'acceuil et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 8.1. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Français, Anglais, Néerlandais, Chinois, Hongrois, Grecque, Turc, Finlandais, Norvégien, Polonais, Russe, Danois, Portugais, Suédois, Italiën, Espagnol, Allemand, Indonésien. Vous avez une question sur le SPA4210 de la marque Philips ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Spécifications du SPA4210 de la marque Philips

Marque Philips
Modèle SPA4210
Produit Station d'acceuil
EAN 8712581520137, 8712581520168
Langue Français, Anglais, Néerlandais, Chinois, Hongrois, Grecque, Turc, Finlandais, Norvégien, Polonais, Russe, Danois, Portugais, Suédois, Italiën, Espagnol, Allemand, Indonésien
Type de fichier PDF
- .
Informations sur l'emballage
Poids du paquet 0.433
Hauteur du colis 19.5
Largeur du colis 175
Profondeur du colis 70
Type d'emballage Ampoule
Autres caractéristiques
Poids à vide de l'emballage 0.133
Poids brut (carton/ externe) 2.019
Quantité (carton/ externe) 4pièce(s)
Poids à vide (carton externe) 0.819
Poids net (carton/ externe) 1.2
Nombre de produits inclus 1pièce(s)
Poids net de l'emballage 0.3
Compatibilité Mac
Systèmes d'exploitation compatibles Windows 98/SE/ME/2000/XP/Vista +
MAC OS X +
Guide d'installation rapide
Pochette voyage
Optimisation des basses
EAN/UPC/GTIN (emballage) 87 12581 52016 8
Système magnétique en néodyme
Haut-parleurs
Canaux de sortie audio -
Audio
Puissance évaluée de RMS -
Puissance évaluée de RMS -
Amplifier la puissance de sortie
Amplificateur
Amplifier la puissance de sortie
Puissance
Type de source d'alimentation USB
Type de source d'alimentation USB
Données logistiques
GTIN du carton principal (EAN/UPC) 87 12581 52015 1
Hauteur du carton principal 195
Longueur du carton principal 300
Largeur du carton principal 210
Connectivité
Quantité de Ports USB 2.0 1
représentation / réalisation
Plug and Play

Manuels de produits associés

Station d'acceuil Philips

ModesdEmploi.fr

Vous cherchez un manuel ? ModesdEmploi.fr vous permet de trouver le manuel que vous recherchez en un rien de temps. Notre base de données contient plus d'un million de manuels en PDF pour plus de 10 000 marques. Chaque jour, nous ajoutons les derniers manuels afin que vous trouviez toujours le produit que vous recherchez. C'est très simple : entrez le nom de la marque et le type de produit dans la barre de recherche pour consulter gratuitement et immédiatement le manuel de votre choix en ligne.

ModesdEmploi.fr

© Copyright 2020 ModesdEmploi.fr. Tous droits réservés.

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que vous acceptez l'utilisation des cookies.

En savoir plus