Philips StyleCare BHB868 mode d'emploi

Philips StyleCare BHB868
(1)
  • N. d. pages: 2
  • Type de fichier: PDF
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
BHB868
Specifications are subject to change without notice
© 2016 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3140 035 42391
English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benet from the support that Philips oers, register
your product at www.philips.com/welcome.
1 Important
Read this user manual carefully before you use the
appliance and keep it for future reference.
WARNING: Do not use this
appliance near water.
When the appliance is used in
a bathroom, unplug it after use
since the proximity of water
presents a risk, even when the
appliance is switched o.
WARNING: Do not use
this appliance near
bathtubs, showers,
basins or other vessels
containing water.
Always unplug the appliance
after use.
If the mains cord is damaged,
you must have it replaced
by service centre or similarly
qualied persons in order to
avoid a hazard.
This appliance can be used
by children aged from 8 years
and above and persons with
reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of
experience and knowledge
if they have been given
supervision or instruction
concerning use of the appliance
in a safe way and understand
the hazards involved. Children
shall not play with the
appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made
by children without supervision.
Before you connect the
appliance, ensure that the
voltage indicated on the
appliance corresponds to the
local power voltage.
Do not use the appliance
for any other purpose than
described in this manual.
Do not use this appliance on
articial hair.
When the appliance is
connected to the power, never
leave it unattended.
Never use any accessories or
parts from other manufacturers
or that Philips does not
specically recommend. If
you use such accessories or
parts, your guarantee becomes
invalid.
Do not wind the mains cord
round the appliance.
Wait until the appliance has
cooled down before you store it.
Pay full attention when using
the appliance since it could be
extremely hot. Only hold the
handle as other parts are hot
and avoid contact with the skin.
Always place the appliance with
the stand on a heat-resistant,
stable at surface. The hot
barrel should never touch the
surface or other ammable
material.
Avoid the mains cord from
coming into contact with the hot
parts of the appliance.
Keep the appliance away from
ammable objects and material
when it is switched on.
Never cover the appliance
with anything (e.g. a towel or
clothing) when it is hot.
Only use the appliance on
dry hair. Do not operate the
appliance with wet hands.
Keep the barrel clean and free
of dust and styling products
such as mousse, spray and gel.
The barrel has coating. This
coating might slowly wear away
over time. However, this does
not aect the performance of
the appliance.
If the appliance is used on
color-treated hair, the barrel
may be stained.
Always return the appliance to
a service centre authorized by
Philips for examination or repair.
Repair by unqualied people
could result in an extremely
hazardous situation for the user.
Do not insert metal objects
into openings to avoid electric
shock.
Do not pull on the power cord
after using. Always unplug the
appliance by holding the plug.
Electromagnetic elds (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable
standards and regulations regarding exposure to
electromagnetic elds.
Environment
This symbol means that this product shall not
be disposed of with normal household waste
(2012/19/EU). Follow your country’s rules for the
separate collection of electrical and electronic
products. Correct disposal helps prevent negative
consequences for the environment and human health.
2 Introduction
The curler with 32 mm barrel helps you easily achieve
vivid, bouncy curls and ringlets for joyful and young look.
Protective ceramic coating ensures even heat distribution
and takes good care of your hair while curling. Top
temperature of 200 ºC guarantees optimal result while
minimizing hair damage. We hope you will enjoy using your
curler.
Key Lock Function
If no buttons pressed for 5 seconds, the Key Lock is
activated automatically and key lock icon will be
displayed ( f ). The rst automatic activation after
switching on the appliance is after 15 seconds. To unlock the
appliance, press the ( g ) for 1 second.
3 Curl your hair ( Fig.3 )
1 Connect the plug to a power supply socket.
2 Press and hold the
button ( h ) for one second to
switch on the appliance.
» The default temperature setting 170°C is
displayed ( f ).
3 Select your desired temperature setting by pressing
or
( g ) according to the Hair type table below.
Hair type Temperature settings
Fine 130-150 ºC
Normal 160-180 ºC
Thick 190-200 ºC
4 Before you start to curl, comb and divide your hair into
small sections. Press the lever ( d ) and place a section of
hair between the barrel ( c ) and clip ( b ).
5 Close the clip by releasing the lever and slide the barrel
down to the hair tips.
6 At the hair tips, turn and rotate the curler naturally so that
hair is wrapped around the barrel from tip to root.
Tip: You can also use the cool tip ( a ) as a support when
you rotate the curler.
7 Hold the curling iron in position.
Tip: For loose curls, keep the curler in position around 20
seconds and for tighter curls, use up to 25 seconds.
8 Unwind the section of hair until you can open the clip
again with the lever.
9 To curl the rest of your hair, repeat steps 4 to 8.
After use:
1 Switch o the appliance and unplug it.
2 Place it on the resting stand ( e ) until it cools down.
3 Remove hair and dust from the barrel and clip.
4 Clean the barrel and the clip with damp cloth.
5 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also
hang it with the hanging loop ( i ).
4 Guarantee & Service
If you need information e.g. about replacement of an
attachment or if you have a problem, please visit the Philips
website at www.philips.com/support or contact the Philips
Customer Care Centre in your country (you will nd its
phone number in the worldwide guarantee leaet). If there
is no Consumer Care Centre in your country, go to your local
Philips dealer.
Dansk
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt
udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit
produkt på www.philips.com/welcome.
1 Vigtigt
Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet
i brug, og opbevar den til senere brug.
ADVARSEL: Anvend ikke dette
apparat i nærheden af vand.
Hvis du anvender apparatet i
badeværelset, skal du trække
stikket ud efter brug, da
vand udgør en risiko, selvom
apparatet er slukket.
ADVARSEL: Brug
ikke dette apparat i
nærheden af badekar,
brusekabiner, kummer
eller andre kar, der indeholder
vand.
Tag altid stikket ud, efter du har
brugt apparatet.
Hvis netledningen beskadiges,
må den kun udskiftes af et
serviceværksted eller en
tilsvarende kvaliceret fagmand
for at undgå enhver risiko.
Dette apparat kan bruges
af børn fra 8 år og op og af
personer med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale evner
eller manglende viden eller
erfaring, hvis de er blevet
vejledt eller instrueret i brug af
apparatet på en sikker måde
og forstår de involverede
risici. Børn må ikke lege med
apparatet. Rengøring og
brugervedligeholdelse må ikke
foretages af børn uden opsyn.
Før du tilslutter apparatet, skal
du sikre dig, at den spænding,
der er angivet på apparatet,
svarer til den lokale spænding.
Brug ikke apparatet til andre
formål end dem, der er
beskrevet i vejledningen.
Brug ikke dette apparat på
kunstigt hår.
Hold konstant opsyn med
apparatet, når det er sluttet til
stikkontakten.
Brug aldrig tilbehør eller dele
fra andre fabrikanter, eller
tilbehør/dele som ikke specikt
er anbefalet af Philips, da
garantien i så fald bortfalder.
Du må ikke sno ledningen rundt
om apparatet.
Læg aldrig apparatet væk, før
det er helt afkølet.
Vær opmærksom, når du
bruger apparatet, da det kan
være meget varmt. Hold kun
i håndtaget, da andre dele er
varme, og undgå kontakt med
huden.
Anbring altid apparatet i foden
på et varmebestandigt, stabilt
underlag. Den varme cylinder
må aldrig berøre underlaget
eller andre brandbare
materialer.
Netledningen må ikke komme i
kontakt med apparatets varme
dele.
Når apparatet er tændt, skal
det holdes væk fra brændbare
genstande og materialer.
Når apparatet er varmt, må der
ikke lægges noget hen over det
(f.eks. håndklæder eller tøj).
Anvend kun apparatet i tørt hår.
Betjen ikke apparatet med våde
hænder.
Hold cylinderen ren og fri for
støv og stylingprodukter som
f.eks. mousse, spray og gel.
Cylinderen er belagt.
Belægningen kan med tiden
langsomt slides af. Dette
virker dog ikke apparatets
ydeevne.
Hvis apparatet bruges til
farvet hår, kan det smitte af
cylinderen.
Hvis apparatet skal efterses eller
repareres, skal du henvende dig
til Philips, da en uautoriseret
reparation efterfølgende kan
være til fare for brugeren.
Stik aldrig metalgenstande ind
i åbningerne, da dette kan give
elektrisk stød.
Træk ikke i ledningen efter
brug. Tag altid stikket ud af
stikkontakten ved at holde i
stikket.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens
gældende standarder og regler angående eksponering for
elektromagnetiske felter.
Miljø
Dette symbol betyder, at produktet ikke
må bortskaes sammen med almindeligt
husholdningsaald (2012/19/EU). Følg reglerne for
særskilt indsamling af elektriske og elektroniske
produkter i dit land. Korrekt bortskaelse er med til at
forhindre en negativ påvirkning af miljø og helbred.
2 Introduktion
Krøllejernet med 32 mm cylinder hjælper dig med nemt
at opnå levende, spændstige krøller og slangekrøller, der
giver et festligt og ungt udseende. En beskyttende keramisk
belægning sikrer en jævn varmefordeling og plejer håret,
mens det krølles. En maks. temperatur på 200 °C sikrer et
optimalt resultat og minimerer skader på håret. Vi håber, du
får glæde af dit krøllejern.
Tastelåsfunktion
Hvis der ikke trykkes på knapperne i 5 sekunder, aktiveres
tastelåsen automatisk, og tastelåsikonet ( f ) vises. Den
første automatiske aktivering, efter apparatet tændes, sker
efter 15 sekunder. For at låse apparatet op skal du holde
( g ) nede i 1 sekund.
3 Krøl håret ( fig. 3 )
1 Sæt stikket i stikkontakten.
2 Tænd for apparatet ved at holde tænd/sluk-knappen
( h ) nede i et sekund.
» Standardtemperaturindstillingen på 170 °C vises ( f ).
3 Vælg den ønskede temperaturindstilling ved at trykke
eller ( g ), så den passer til tabellen Hårtype
nedenfor.
Hårtype Temperaturindstillinger
Fint 130-150 ºC
Normal 160-180 ºC
Tykt 190-200 ºC
4 Før du begynder at krølle, rede og opdele håret i små
lokker, skal du trykke på håndtaget ( d ) og anbringe en
lok mellem cylinderen ( c ) og klemmen ( b ).
5 Luk klemmen ved at give slip på håndtaget, og træk
cylinderen ned til hårspidserne.
6 Ved hårspidserne skal du vende og dreje krøllejernet
naturligt, så håret vikles rundt om cylinderen fra spidsen
til roden.
Tip: Du kan også bruge den kølige spids ( a ) som støtte,
når du drejer krøllejernet.
7 Hold krøllejernet i denne stilling.
Tip: Hold krøllejernet i denne stilling i ca. 20 sekunder for at
få store krøller og i op til 25 sekunder for at få fastere krøller.
8 Rul hårlokken ud, indtil du kan åbne klemmen ved hjælp
af håndtaget.
9 For at krølle resten af håret skal du gentage trin 4 til 8.
Efter brug:
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 Anbring det i holderen ( e ), indtil det er kølet ned.
3 Fjern hår og støv fra cylinderen og klemmen.
4 Rengør cylinderen og klemmen med en fugtig klud.
5 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv.
Du kan også hænge det op i ophængningsstroppen ( i ).
4 Reklamationsret og service
For alle yderligere oplysninger, f.eks. om udskiftning
af tilbehør, eller ved eventuelle problemer med
apparatet henvises til Philips’ hjemmeside på adressen
www.philips.com/support eller dit lokale Philips-
kundecenter. Telefonnumre ndes i vedlagte ”Worldwide
Guarantee”-folder. Hvis der ikke ndes et kundecenter i dit
land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.
Deutsch
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen
bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal
nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter
www.philips.com/welcome.
1 Wichtig
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Bedienungsanleitung
sorgfältig durch, und bewahren Sie sie für die Zukunft auf.
WARNUNG: Verwenden Sie das
Gerät nicht in der Nähe von
Wasser.
Wenn das Gerät in einem
Badezimmer verwendet
wird, trennen Sie es nach
dem Gebrauch von der
Stromversorgung. Die
Nähe zum Wasser
stellt ein Risiko dar,
sogar wenn das Gerät
abgeschaltet ist.
WARNUNG: Verwenden Sie
das Gerät nicht in der Nähe
von Badewannen, Duschen,
Waschbecken oder sonstigen
Behältern mit Wasser.
Ziehen Sie nach jedem
Gebrauch den Netzstecker aus
der Steckdose.
Ist das Netzkabel defekt, darf
es aus Sicherheitsgründen nur
von einer Werkstatt oder einer
ähnlich qualizierten Person
ausgetauscht werden, um
Gefährdungen zu vermeiden.
Dieses Gerät kann von Kindern
ab 8 Jahren und Personen
mit verringerten physischen,
sensorischen oder psychischen
Fähigkeiten oder Mangel
an Erfahrung und Kenntnis
verwendet werden, wenn sie bei
der Verwendung beaufsichtigt
werden oder Anweisungen
zum sicheren Gebrauch
des Geräts erhalten und die
Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem
Gerät spielen. Die Reinigung
und Pege des Geräts darf von
Kindern nicht ohne Aufsicht
durchgeführt werden.
Bevor Sie das Gerät an eine
Steckdose anschließen,
überprüfen Sie, ob die auf dem
Gerät angegebene Spannung
mit der Netzspannung vor Ort
übereinstimmt.
Verwenden Sie das Gerät
nie für andere als in dieser
Bedienungsanleitung
beschriebene Zwecke.
Verwenden Sie dieses Gerät
nicht auf Kunsthaar.
Wenn das Gerät an eine
Steckdose angeschlossen ist,
lassen Sie es zu keiner Zeit
unbeaufsichtigt.
Verwenden Sie keine
Zubehörteile anderer Hersteller
oder solche, die von Philips
nicht ausdrücklich empfohlen
werden. Falls Sie derartiges
Zubehör benutzen, erlischt die
Garantie.
Wickeln Sie das Netzkabel nicht
um das Gerät.
Lassen Sie das Gerät abkühlen,
bevor Sie es wegräumen.
Geben Sie acht bei der
Verwendung des Geräts, da es
äußerst heiß sein könnte. Halten
Sie nur den Gri, da die anderen
Teile heiß sind, und vermeiden
Sie Kontakt mit der Haut.
Stellen Sie das Gerät immer
mit dem Ständer auf eine
hitzebeständige, stabile ebene
Fläche. Der heiße Lockenstab
sollte nie die Oberäche oder
anderes brennbares Material
berühren.
Achten Sie darauf, dass das
Netzkabel nicht mit den heißen
Teilen des Geräts in Berührung
kommt.
Halten Sie das eingeschaltete
Gerät fern von leicht
entzündbaren Gegenständen
und Materialien.
Bedecken Sie das heiße Gerät
niemals mit Handtüchern,
Kleidungsstücken oder anderen
Gegenständen.
Verwenden Sie das Gerät nur
auf trockenem Haar. Bedienen
Sie das Gerät nicht mit nassen
Händen.
Halten Sie die Aufsätze sauber
und frei von Staub sowie
von Stylingprodukten, wie
Schaumfestiger, Styling-Spray,
Gel.
Der Lockenstab hat eine
Beschichtung, die sich im Laufe
der Zeit abnutzen kann. Dies
beeinträchtigt jedoch nicht die
Funktion des Geräts.
Bei Verwendung mit getöntem
oder gefärbtem Haar kann sich
der Lockenstab möglicherweise
verfärben.
Geben Sie das Gerät zur
Überprüfung bzw. Reparatur
stets an ein von Philips
autorisiertes Service-Center.
Unsachgemäß ausgeführte
Reparaturen können den
Benutzer stark gefährden.
Führen Sie keine
Metallgegenstände in die
Önungen ein, da dies zu
Stromschlägen führen kann.
Ziehen Sie nach der
Verwendung nicht am
Netzkabel. Ziehen Sie
stattdessen am Netzstecker,
um das Gerät von der
Stromversorgung zu trennen.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen
und Regelungen bezüglich der Exposition in
elektromagnetischen Feldern.
Umgebung
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht
mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden
kann (2012/19/EU). Befolgen Sie die örtlichen
Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von
elektrischen und elektronischen Produkten. Eine
ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen
auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.
2 Einführung
Der Lockenstab mit 32 mm Durchmesser unterstützt
Sie dabei, ganz einfach lebendige, federnde Locken
und Ringellocken für einen tollen, jugendlichen Look zu
erhalten. Eine schützende Keramikbeschichtung sorgt für
eine gleichmäßige Wärmeverteilung und schont Ihr Haar
beim Stylen von Locken. Die Höchsttemperatur von 200 ºC
garantiert ein optimales Ergebnis, wobei Beschädigungen
auf ein Minimum reduziert werden. Wir hoen, dass Ihnen
der Lockenstab viel Freude bereitet.
Tastensperre
Wenn 5 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird,
aktiviert sich die Tastensperre automatisch, und das
Schlüsselsymbol wird angezeigt ( f ). Die erste
automatische Aktivierung nach dem Einschalten des Geräts
erfolgt nach 15 Sekunden. Um das Gerät zu entsperren,
halten Sie die Taste
( g ) 1 Sekunde lang gedrückt.
3 Stylen von Locken (Abb. 3)
1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
2 Halten Sie die Taste
( h ) eine Sekunde lang gedrückt,
um das Gerät einzuschalten.
» Die Standard-Temperaturstufe von 170 °C wird
angezeigt ( f ).
3 Wählen Sie die gewünschte Temperatureinstellung aus,
indem Sie die Tasten
oder ( g ) drücken. Beziehen
Sie sich dabei auf die unten aufgeführte Tabelle zum
Haartyp.
Haartyp Temperatureinstellungen
Fein 130 bis 150 ºC
Normal 160 bis 180 ºC
Dick 190 bis 200 ºC
4 Kämmen Sie Ihr Haar, und teilen Sie es in einzelne
Strähnen, bevor Sie mit der Verwendung beginnen.
Drücken Sie auf den Hebel ( d ), und legen Sie eine
Haarsträhne zwischen Lockenstab ( c ) und Clip ( b ).
5 Schließen Sie den Clip, indem Sie den Hebel loslassen,
und ziehen Sie den Lockenstab bis zu den Spitzen.
6 Drehen Sie den Lockenstab nun so, dass sich das Haar
von den Spitzen bis zum Ansatz um den Lockenstab
wickelt.
Tipp: Sie können auch die Cool-Tip-Spitze ( a ) als Hilfe
verwenden, wenn Sie den Lockenstab drehen.
7 Halten Sie den Lockenstab in Position.
Tipp: Um lockere Locken zu stylen, halten Sie den
Lockenstab etwa 20 Sekunden in Position. Feste Locken
erhalten Sie, wenn Sie den Lockenstab bis zu 25 Sekunden
in Position halten.
8 Wickeln Sie die Haarsträhne wieder so weit ab, dass sich
der Clip mit dem Hebel önen lässt.
9 Um Locken für Ihr restliches Haar zu stylen, wiederholen
Sie die Schritte 4 bis 8.
Nach dem Gebrauch:
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
2 Stellen Sie es auf den Ständer ( e ), bis es abkühlt.
3 Entfernen Sie Haare und Staub vom Lockenstab und
vom Clip.
4 Reinigen Sie den Lockenstab und den Clip mit einem
feuchten Tuch.
5 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen
und staubfreien Ort auf. Sie können es auch an der
Aufhängeöse ( i ) aufhängen.
4 Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen, z. B. zum Ersatz eines
Zubehörteils, oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte
die Philips Website (www.philips.com/support), oder setzen
Sie sich mit dem Philips Service-Center in Ihrem Land in
Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es
in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich
bitte an Ihren Philips Händler.
ƆƫƫƧƭƩƪƜ
ƓƵƣƷơƱƧƴƞƱƩơƣƩơƴƧƭơƣƯƱƜƳơƲƪơƩƪơƫƾƲƞƱƨơƴƥƳƴƧ3KLOLSV
ƄƩơƭơƥưƹƶƥƫƧƨƥƟƴƥưƫƞƱƹƲơưƼƴƧƭƵưƯƳƴƞƱƩƮƧưƯƵươƱƝƷƥƩƧ
3KLOLSVƪơƴơƷƹƱƞƳƴƥƴƯưƱƯƺƼƭƳơƲƳƴƧƭƩƳƴƯƳƥƫƟƤơZZZSKLOLSV
FRPZHOFRPH
 ƓƧƬơƭƴƩƪƼ
ƅƩơƢƜƳƴƥƴƯươƱƼƭƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲưƱƯƴƯƽƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƪƱơƴƞƳƴƥƴƯƣƩơƬƥƫƫƯƭƴƩƪƞơƭơƶƯƱƜ
ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƪƯƭƴƜƳƥƭƥƱƼ
žƴơƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƳƴƯƬưƜƭƩƯơưƯƳƵƭƤƝƥƴƝ
ƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
ƪơƨƾƲƧƥƣƣƽƴƧƴơƬƥƭƥƱƼ
ơưƯƴƥƫƥƟƪƟƭƤƵƭƯơƪƼƬơ
ƪơƩƼƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩ
ơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧ
ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƭƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƪƯƭƴƜƳƥƬươƭƩƝƱƥƲƭƴƯƵƦƩƝƱƥƲ
ƭƩưƴƞƱƥƲƫƥƪƜƭƥƲƞƜƫƫƯƵƥƟƤƯƵƲ
ƳƪƥƽƧưƯƵưƥƱƩƝƷƯƵƭƭƥƱƼ
ƂưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼ
ƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜơưƼƪƜƨƥƷƱƞƳƧ
ƂƭƴƯƪơƫƾƤƩƯƱƥƽƬơƴƯƲƵưƯƳƴƥƟ
ƶƨƯƱƜƨơưƱƝưƥƩƭơơƭƴƩƪơƴơƳƴơƨƥƟ
ơưƼƝƭơƪƝƭƴƱƯƥưƩƳƪƥƵƾƭƞơưƼ
ƥƮƟƳƯƵƥƮƥƩƤƩƪƥƵƬƝƭơƜƴƯƬơưƱƯƲ
ơưƯƶƵƣƞƪƩƭƤƽƭƯƵ
ƂƵƴƞƧƳƵƳƪƥƵƞƬưƯƱƥƟƭơ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟơưƼươƩƤƩƜƧƫƩƪƟơƲ
ƥƴƾƭƪơƩƜƭƹƪơƨƾƲƪơƩơưƼ
ƜƴƯƬơƬƥưƥƱƩƯƱƩƳƬƝƭƥƲƳƹƬơƴƩƪƝƲ
ơƩƳƨƧƴƞƱƩƥƲƞƤƩơƭƯƧƴƩƪƝƲ
ƩƪơƭƼƴƧƴƥƲƞƷƹƱƟƲƥƬưƥƩƱƟơƪơƩ
ƣƭƾƳƧƬƥƴƧƭưƱƯƻưƼƨƥƳƧƼƴƩƴƧ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƯƽƭƵưƼƥưƟƢƫƥƸƧƞ
ƝƷƯƵƭƫƜƢƥƩƯƤƧƣƟƥƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭ
ơƳƶơƫƞƴƧƲƷƱƞƳƧƪơƩƪơƴơƭƯƯƽƭ
ƴƯƵƲƥƭƥƷƼƬƥƭƯƵƲƪƩƭƤƽƭƯƵƲƔơ
ươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơươƟƦƯƵƭƬƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƔơươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơ
ƪơƨơƱƟƦƯƵƭƪơƩƭơƳƵƭƴƧƱƯƽƭƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƷƹƱƟƲƥưƟƢƫƥƸƧ
ƑƱƯƴƯƽƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧƴƜƳƧưƯƵ
ơƭơƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ơƭƴƩƳƴƯƩƷƥƟƳƴƧƭƴƯưƩƪƞƴƜƳƧ
ƱƥƽƬơƴƯƲ
ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƣƩơƪơƭƝƭơƜƫƫƯƳƪƯưƼƥƪƴƼƲơưƼ
ơƵƴƼƭưƯƵưƥƱƩƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƯươƱƼƭ
ƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯ
ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƭƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƳƥƴƥƷƭƧƴƜƬơƫƫƩƜ
žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩƳƵƭƤƥƤƥƬƝƭƧ
ƳƴƧƭưƱƟƦơƬƧƭƴƧƭơƶƞƭƥƴƥƷƹƱƟƲ
ươƱơƪƯƫƯƽƨƧƳƧ
ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥưƯƴƝ
ƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧơưƼƜƫƫƯƵƲ
ƪơƴơƳƪƥƵơƳƴƝƲƞưƯƵƧ3KLOLSV
ƪơƴƧƣƯƱƧƬơƴƩƪƜƤƥƭƳƵƭƩƳƴƜƆƜƭ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƝƴƯƩơƥƮơƱƴƞƬơƴơ
ƞƬƝƱƧƧƥƣƣƽƧƳƞƳơƲƪơƨƟƳƴơƴơƩ
ƜƪƵƱƧ
ƍƧƭƴƵƫƟƣƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƣƽƱƹơưƼ
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƑƥƱƩƬƝƭƥƴƥƝƹƲƼƴƯƵƪƱƵƾƳƥƩƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƴƧƭơưƯƨƧƪƥƽƳƥƴƥ
ƗƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥ
ưƯƫƫƞưƱƯƳƯƷƞƪơƨƾƲƬưƯƱƥƟƭơ
ơƭơưƴƽƮƥƩưƯƫƽƵƸƧƫƞƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơ
ƋƱơƴƜƴƥƬƼƭƯƴƧƫơƢƞƪơƨƾƲƧ
ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƳƴơƵưƼƫƯƩươƬƝƱƧ
ƥƟƭơƩƵƸƧƫƞƂưƯƶƥƽƣƥƴƥƴƧƭƥươƶƞ
ƬƥƴƯƤƝƱƬơ
ƔƯưƯƨƥƴƥƟƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƬƥƴƧƢƜƳƧƳƥƨƥƱƬƯơƭƨƥƪƴƩƪƞ
ƳƴơƨƥƱƞƪơƩƥưƟưƥƤƧƥưƩƶƜƭƥƩơƔƯ
ƨƥƱƬƼƳƾƬơƤƥƭưƱƝưƥƩƭơƝƱƷƥƴơƩ
ƳƥƥươƶƞƬƥƴƧƭƥưƩƶƜƭƥƩơƞƬƥ
ƯưƯƩƯƤƞưƯƴƥƜƫƫƯƥƽƶƫƥƪƴƯƵƫƩƪƼ
ƍƧƭơƶƞƭƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƭơƝƱƨƥƩ
ƳƥƥươƶƞƬƥƴơƦƥƳƴƜƬƝƱƧƴƧƲ
ƳƵƳƪƥƵƞƲ
žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩ
ƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧƪƱơƴƞƳƴƥƴƧƬơƪƱƩƜ
ơưƼƥƽƶƫƥƪƴơơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơƪơƩƵƫƩƪƜ
ƑƯƴƝƬƧƭƪơƫƽưƴƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥ
ƯƴƩƤƞưƯƴƥưƷưƥƴƳƝƴơƞƱƯƽƷơ
ƼƴơƭƥƟƭơƩƦƥƳƴƞ
ƗƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƼƭƯ
ƳƥƳƴƥƣƭƜƬơƫƫƩƜƍƧƭƷƥƩƱƟƦƥƳƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƬƥƢƱƥƣƬƝƭơƷƝƱƩơ
ƎơƤƩơƴƧƱƥƟƴƥƴƯƳƾƬơƴƧƲ
ƳƵƳƪƥƵƞƲƪơƨơƱƼƷƹƱƟƲƳƪƼƭƧ
ƪơƩƵưƯƫƥƟƬƬơƴơơưƼưƱƯƺƼƭƴơ
ƶƯƱƬơƱƟƳƬơƴƯƲƼưƹƲơƶƱƼƳưƱƝƩ
ƪơƩƴƦƥƫ
ƔƯƳƾƬơƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲƤƩơƨƝƴƥƩ
ƥưƟƳƴƱƹƳƧƈƥưƟƳƴƱƹƳƧƬưƯƱƥƟƭơ
ƶƨơƱƥƟƬƥƴƯưƝƱơƳƬơƴƯƵƷƱƼƭƯƵ
ƙƳƴƼƳƯơƵƴƼƤƥƭƥưƧƱƥƜƦƥƩƴƧƭ
ơưƼƤƯƳƧƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲ
ƂƭƧƳƵƳƪƥƵƞƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟ
ƳƥƢơƬƬƝƭơƬơƫƫƩƜƥƭƤƝƷƥƴơƩƭơ
ƥƬƶơƭƩƳƴƯƽƭƪƧƫƟƤƥƲƳƴƯƳƾƬơƴƧƲ
ƓƴƝƫƭƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥ
ƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯƪƝƭƴƱƯƳƝƱƢƩƲ
ƴƧƲ3KLOLSVƣƩơƝƫƥƣƷƯƞƥưƩƳƪƥƵƞƈ
ƥưƩƳƪƥƵƞơưƼƬƧƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭơ
ƜƴƯƬơƬưƯƱƥƟƭơơưƯƢƥƟƩƤƩơƟƴƥƱơ
ƥưƩƪƟƭƤƵƭƧƣƩơƴƯƷƱƞƳƴƧ
ƄƩơƭơơưƯƶƽƣƥƴƥƴƯƭƪƟƭƤƵƭƯ
ƧƫƥƪƴƱƯưƫƧƮƟơƲƬƧƭƢƜƦƥƴƥ
ƬƥƴơƫƫƩƪƜơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơƬƝƳơƳƴƩƲ
ƣƱƟƫƩƥƲ
ƍƧƭƴƱơƢƜƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƬƥƴƜ
ƴƧƷƱƞƳƧƂưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞơưƼƴƧƭưƱƟƦơƪƱơƴƾƭƴơƲ
ƴƯƢƽƳƬơ
ƈƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜƑƥƤƟơ(0)
ƈƳƵƣƪƥƪƱƩƬƝƭƧƳƵƳƪƥƵƞƴƧƲ3KLOLSVƳƵƬƬƯƱƶƾƭƥƴơƩƬƥƼƫơƴơ
ƩƳƷƽƯƭƴơưƱƼƴƵươƪơƩƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭƝƪƨƥƳƧƳƥ
ƧƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜưƥƤƟơ
ƑƥƱƩƢƜƫƫƯƭ
ƂƵƴƼƴƯƳƽƬƢƯƫƯƵưƯƤƥƩƪƭƽƥƩƼƴƩƴƯươƱƼƭưƱƯƺƼƭ
ƤƥƭưƱƝưƥƩƭơơưƯƱƱƟưƴƥƴơƩƬơƦƟƬƥƪơƭƯƭƩƪƜƯƩƪƩơƪƜ
ơưƯƱƱƟƬƬơƴơƆƆƂƪƯƫƯƵƨƞƳƴƥƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲ
ƴƧƲƷƾƱơƲƳơƲƣƩơƴƧƭƮƥƷƹƱƩƳƴƞƳƵƫƫƯƣƞƴƹƭƧƫƥƪƴƱƩƪƾƭ
ƪơƩƧƫƥƪƴƱƯƭƩƪƾƭưƱƯƺƼƭƴƹƭƈƳƹƳƴƞơưƼƱƱƩƸƧƳƵƬƢƜƫƫƥƩ
ƳƴƧƭơưƯƶƵƣƞơƱƭƧƴƩƪƾƭƥưƩưƴƾƳƥƹƭƣƩơƴƯưƥƱƩƢƜƫƫƯƭƪơƩƴƧƭ
ơƭƨƱƾưƩƭƧƵƣƥƟơ
 ƆƩƳơƣƹƣƞ
ƍƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƬưƯƽƪƫƥƲƬƥƳƾƬơƷƩƫƬưƯƱƥƟƴƥƭơưƥƴƽƷƥƴƥ
ƥƽƪƯƫơƝƭƴƯƭƥƲơƭƜƫơƶƱƥƲƬƥƣƜƫƥƲƪơƩƬƩƪƱƝƲƬưƯƽƪƫƥƲƣƩơ
ơƭƝƬƥƫƯƪơƩƭƥơƭƩƪƼƫƯƵƪƈưƱƯƳƴơƴƥƵƴƩƪƞƪƥƱơƬƩƪƞƥưƟƳƴƱƹƳƧ
ƥƮơƳƶơƫƟƦƥƩƯƬƯƩƼƬƯƱƶƧƪơƴơƭƯƬƞƴƧƲƨƥƱƬƼƴƧƴơƲƪơƩươƱƜƫƫƧƫơ
ƶƱƯƭƴƟƦƥƩƴơƬơƫƫƩƜƪơƴƜƴƧƷƱƞƳƧƈƬƝƣƩƳƴƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơº&
ƥƣƣƵƜƴơƩƴƝƫƥƩƯơưƯƴƝƫƥƳƬơƥƭƾưƥƱƩƯƱƟƦƥƩƴƧƶƨƯƱƜƴƹƭƬơƫƫƩƾƭ
ƆƫưƟƦƯƵƬƥƭơơưƯƫơƽƳƥƴƥƴƧƤƩƪƞƳơƲƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƬưƯƽƪƫƥƲ
ƌƥƩƴƯƵƱƣƟơƪƫƥƩƤƾƬơƴƯƲưƫƞƪƴƱƹƭ
ƂƭƤƥƭươƴƧƨƥƟƪơƭƝƭơƪƯƵƬưƟƣƩơƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴơƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩ
ơƵƴƼƬơƴơƴƯƋƫƥƟƤƹƬơưƫƞƪƴƱƹƭƪơƩƥƬƶơƭƟƦƥƴơƩƴƯơƭƴƟƳƴƯƩƷƯ
ƥƩƪƯƭƟƤƩƯ fƈƫƥƩƴƯƵƱƣƟơơƵƴƞƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩơƵƴƼƬơƴơ
ƣƩơưƱƾƴƧƶƯƱƜƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴơƬƥƴƜƴƧƭƥƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧƴƧƲ
ƳƵƳƪƥƵƞƲƄƩơƭơƮƥƪƫƥƩƤƾƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞươƴƞƳƴƥƴƯƪƯƵƬưƟ
g ƣƩơƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴƯ
 ƅƧƬƩƯƵƱƣƞƳƴƥƬưƯƽƪƫƥƲƳƴơ
ƬơƫƫƩƜƳơƲƆƩƪ
1 ƃƜƫƴƥƴƯƢƽƳƬơƳƥƬƩơƵưƯƤƯƷƞƴƱƯƶƯƤƯƳƟơƲƱƥƽƬơƴƯƲ
2 ƑơƴƞƳƴƥƴƯƪƯƵƬưƟ
h ƣƩơƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴƯƣƩơƭơ
ƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
» ƆƬƶơƭƟƦƥƴơƩƧưƱƯƥưƩƫƥƣƬƝƭƧƱƽƨƬƩƳƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ
&f 
3 ƑơƴƞƳƴƥƴƯƪƯƵƬưƟ
ƞ g ƣƩơƭơƥưƩƫƝƮƥƴƥƴƧƭ
ƥưƩƨƵƬƧƴƞƱƽƨƬƩƳƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲƳƽƬƶƹƭơƬƥƴƯƭưƟƭơƪơ
©ƔƽưƯƲƬơƫƫƩƾƭªươƱơƪƜƴƹ
ƔƽưƯƲƬơƫƫƩƾƭ ƒƵƨƬƟƳƥƩƲƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ
ƌƥưƴƞƴƱƟƷơ ºC
ƋơƭƯƭƩƪƞ ºC
ƗƯƭƴƱƞ ºC
4 ƑƱƩƭơƱƷƟƳƥƴƥƭơƪƜƭƥƴƥƬưƯƽƪƫƥƲƷƴƥƭƟƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƪơƩ
ƷƹƱƟƳƴƥƴơƳƥƬƩƪƱƝƲƴƯƽƶƥƲƑƩƝƳƴƥƴƯƬƯƷƫƼdƪơƩƢƜƫƴƥ
ƬƩơƴƯƽƶơƬơƫƫƩƾƭơƭƜƬƥƳơƳƴƯƳƾƬơcƪơƩƴƯƪƫƩưb
5 ƂƶƞƳƴƥƴƯƬƯƷƫƼƣƩơƭơƪƫƥƟƳƥƴƥƴƯƪƫƩưƪơƩƳƽƱƥƴƥƴƯƳƾƬơ
ưƱƯƲƴơƪƜƴƹƬƝƷƱƩƴƩƲƜƪƱƥƲƴƹƭƬơƫƫƩƾƭ
6 ƓƴƩƲƜƪƱƥƲƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƣƵƱƟƳƴƥƪơƩưƥƱƩƳƴƱƝƸƴƥƶƵƳƩƪƜƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƬưƯƽƪƫƥƲƝƴƳƩƾƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƭơƴƵƫƩƷƴƯƽƭƳƴƯ
ƳƾƬơơưƼƴƩƲƜƪƱƥƲưƱƯƲƴƩƲƱƟƦƥƲ
ƓƵƬƢƯƵƫƞƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƯơƭƴƩƨƥƱƬƩƪƼ
ƜƪƱƯaƳơƭƳƴƞƱƩƣƬơƼƴơƭưƥƱƩƳƴƱƝƶƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƣƩơ
ƬưƯƽƪƫƥƲ
7 ƋƱơƴƞƳƴƥƴƯƳƟƤƥƱƯƣƩơƬưƯƽƪƫƥƲƳƥƥƪƥƟƭƯƴƯƳƧƬƥƟƯ
ƓƵƬƢƯƵƫƞƄƩơƷơƫơƱƝƲƬưƯƽƪƫƥƲƪƱơƴƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥƥƪƥƟƭƯ
ƴƯƳƧƬƥƟƯƣƩơƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴơưƥƱƟưƯƵƄƩơưƩƯƳƶƩƷƴƝƲƬưƯƽƪƫƥƲ
ƪƱơƴƞƳƴƥƴƧƣƩơƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴơ
8 ƏƥƴƵƫƟƮƴƥƴƧƭƴƯƽƶơƬƝƷƱƩƭơƬưƯƱƝƳƥƴƥƭơơƭƯƟƮƥƴƥƮơƭƜƴƯ
ƪƫƩưƬƥƴƯƬƯƷƫƼ
9 ƄƩơƭơƤƧƬƩƯƵƱƣƞƳƥƴƥƬưƯƽƪƫƥƲƪơƩƳƴơƵưƼƫƯƩươƬơƫƫƩƜ
ƥươƭơƫƜƢƥƴƥƴơƢƞƬơƴơƝƹƲ
ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
1 ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƢƣƜƫƴƥƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơ
2 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƧƳƴƧƢƜƳƧeƬƝƷƱƩƭơƪƱƵƾƳƥƩ
3 ƂƶơƩƱƝƳƴƥƴƩƲƴƱƟƷƥƲƪơƩƴƧƳƪƼƭƧơưƼƴƯƳƾƬơƪơƩƴƯƪƫƩư
4 ƋơƨơƱƟƳƴƥƴƯƳƾƬơƪơƩƴƯƪƫƩưƬƥƝƭơƢƱƥƣƬƝƭƯươƭƟ
5 ƂưƯƨƧƪƥƽƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥơƳƶơƫƝƲƪơƩƳƴƥƣƭƼƬƝƱƯƲ
ƷƹƱƟƲƳƪƼƭƧƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƴƧƭƪƱƥƬƜƳƥƴƥơưƼƴƯ
ƣơƭƴƦƜƪƩi 
 ƆƣƣƽƧƳƧƪơƩƥưƩƳƪƥƵƞ
ƂƭƷƱƥƩƜƦƥƳƴƥưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲưƷƣƩơƴƧƭơƭƴƩƪơƴƜƳƴơƳƧƪƜưƯƩƯƵ
ƥƮơƱƴƞƬơƴƯƲƞơƭơƭƴƩƬƥƴƹưƟƦƥƴƥƪƜưƯƩƯưƱƼƢƫƧƬơƥưƩƳƪƥƶƴƥƟƴƥ
ƴƯƭƩƳƴƼƴƯưƯƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧZZZSKLOLSVFRPVXSSRUWƞ
ƥưƩƪƯƩƭƹƭƞƳƴƥƬƥƴƯƋƝƭƴƱƯƥƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƪơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSV
ƳƴƧƷƾƱơƳơƲƨơƢƱƥƟƴƥƴƯƴƧƫƝƶƹƭƯƳƴƯƶƵƫƫƜƤƩƯƴƧƲƤƩƥƨƭƯƽƲ
ƥƣƣƽƧƳƧƲƂƭƤƥƭƵưƜƱƷƥƩƋƝƭƴƱƯƥƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƪơƴơƭơƫƹƴƾƭƳƴƧ
ƷƾƱơƳơƲơưƥƵƨƵƭƨƥƟƴƥƳƴƯƭƴƯưƩƪƼơƭƴƩưƱƼƳƹưƯƴƧƲ3KLOLSV
Español
Le felicitamos por la compra de este producto y le damos
la bienvenida a Philips. Para sacar el máximo partido de
la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en
www.philips.com/welcome.
1 Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de
usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el
futuro.
ADVERTENCIA: No utilice este
aparato cerca del agua.
Si utiliza el aparato en el cuarto
de baño, desenchúfelo después
de usarlo. La proximidad de
agua representa un riesgo,
aunque el aparato esté
apagado.
ADVERTENCIA: No
utilice este aparato
cerca del agua ni cerca
de bañeras, duchas, cubetas u
otros recipientes que contengan
agua.
Desenchufe siempre el aparato
después de usarlo.
Si el cable de alimentación está
dañado, debe ser sustituido por
un centro de servicio autorizado
o por personal cualicado con
el n de evitar situaciones de
peligro.
Este aparato puede ser usado
por niños a partir de ocho
años y por personas con su
capacidad física, psíquica o
sensorial reducida y por quienes
no tengan los conocimientos
y la experiencia necesarios,
si han sido supervisados o
instruidos acerca del uso del
aparato de forma segura y
siempre que sepan los riesgos
que conlleva su uso. No permita
que los niños jueguen con el
aparato. Los niños no deben
llevar a cabo la limpieza ni el
mantenimiento a menos que lo
hagan bajo supervisión.
Antes de enchufar el aparato,
compruebe que el voltaje
indicado en el mismo se
corresponde con el voltaje de la
red eléctrica local.
No utilice este aparato para
otros nes distintos a los
descritos en este manual.
No utilice el aparato sobre
cabello articial.
Nunca deje el aparato sin
vigilancia cuando esté
enchufado a la red eléctrica.
No utilice nunca accesorios
o piezas de otros fabricantes
o que no hayan sido
especícamente recomendados
por Philips. La garantía quedará
anulada si utiliza tales piezas o
accesorios.
No enrolle el cable de
alimentación alrededor del
aparato.
Espere a que se enfríe el
aparato antes de guardarlo.
Preste mucha atención al
utilizar el aparato, ya que puede
estar muy caliente. Dado que
otras partes están calientes,
sujete solo el mango y evite el
contacto con la piel.
Coloque siempre el aparato con
el soporte sobre una supercie
plana, estable y resistente al
calor. El cilindro caliente nunca
debe tocar supercies ni otros
materiales inamables.
Evite que el cable de
alimentación entre en contacto
con las piezas calientes del
aparato.
Mantenga el aparato lejos de
objetos y materiales inamables
mientras esté encendido.
Nunca cubra el aparato (por
ejemplo, con una toalla o ropa)
mientras esté caliente.
Utilice el aparato solo sobre
cabello seco. No lo use con las
manos mojadas.
Mantenga el cilindro limpio
y sin polvo ni productos para
moldear el pelo, tales como
espuma moldeadora, laca o gel.
El cilindro tiene un
revestimiento. Este
revestimiento se puede
desgastar lentamente con
el tiempo. No obstante, esto
no afecta al rendimiento del
aparato.
Si se utiliza el aparato con
cabello teñido, el cilindro puede
mancharse.
Para revisiones o reparaciones,
lleve siempre el aparato a un
centro de servicio autorizado
por Philips. Las reparaciones
llevadas a cabo por personal
no cualicado pueden dar lugar
a situaciones extremadamente
peligrosas para el usuario.
Para evitar descargas eléctricas,
no introduzca objetos metálicos
por las aberturas.
No tire del cable de
alimentación después de usar el
producto. Desenchufe siempre
el aparato sujetando la clavija.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple los estándares y las
normativas aplicables sobre exposición a campos
electromagnéticos.
Medioambiental
Este símbolo signica que este producto no
debe desecharse con la basura normal del hogar
(2012/19/UE). Siga la normativa de su país con
respecto a la recogida de productos eléctricos
y electrónicos. El correcto desecho de los
productos ayuda a evitar consecuencias negativas para el
medioambiente y la salud humana.
2 Introducción
El rizador con cilindro de 32 mm le ayuda a conseguir
fácilmente rizos y tirabuzones vivos y con movimiento para
obtener un look juvenil y desenfadado. El revestimiento
protector cerámico garantiza una distribución uniforme del
calor y cuida del cabello mientras lo riza. La temperatura
máxima de 200 ºC garantiza unos resultados óptimos y
minimiza los daños en el cabello. Esperamos que disfrute
de su rizador.
Función de bloqueo
Si no se pulsan los botones durante 5 segundos, la función
de bloqueo se activa automáticamente y se muestra
el icono de bloqueo ( f ). La primera activación
automática después de encender el aparato se produce
después de 15 segundos. Para desbloquear el aparato,
pulse ( g ) durante 1 segundo.
3 Rizado del cabello (Fig. 3)
1 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
2 Mantenga pulsado el botón
( h ) durante un segundo
para encender el aparato.
» Se mostrará la posición de temperatura
predeterminada de 170 °C (
f ).
3 Seleccione el ajuste de temperatura que desee pulsando
o ( g ) en función de la tabla Tipo de cabello que
se muestra más abajo.
Tipo de cabello Posiciones de temperatura
Fino 130-150 ºC
Normal 160-180 ºC
Grueso 190-200 ºC
4 Antes de empezar a moldear, peine el cabello y
divídalo en mechones pequeños. Pulse la palanca
( d ) y coloque un mechón entre el cilindro ( c ) y la
pinza ( b ).
5 Suelte la palanca para cerrar la pinza y deslice el cilindro
hacia abajo hasta las puntas del cabello.
6 En las puntas, gire y rote el rizador de forma natural de
modo que el cabello se enrolle alrededor del cilindro
desde las puntas a la raíz.
Consejo: También puede utilizar la punta fría ( a ) como
soporte para girar el rizador.
7 Sostenga el rizador en la posición.
Consejo: Para obtener rizos sueltos, mantenga el rizador en
la posición unos 20 segundos y, para rizos más marcados,
espere hasta 25 segundos.
8 Desenrolle el mechón de pelo hasta que pueda abrir la
pinza de nuevo con la palanca.
9 Para rizar el pelo restante, repita los pasos del 4 al 8.
Después del uso:
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
2 Colóquelo el soporte de descanso ( e ) hasta que se
enfríe.
3 Elimine los pelos y el polvo del cilindro y la pinza.
4 Limpie el cilindro y la pinza con un paño húmedo.
5 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. Puede
guardar el aparato colgándolo por la anilla ( i ).
4 Garantía y servicio
Si necesita información, por ejemplo sobre la sustitución
de un accesorio, o tiene algún problema, visite la página
web de Philips en www.philips.com/support, o póngase en
contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips
en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la
garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente
de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local de
Philips.
Suomi
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden
käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi
osoitteessa www.philips.com/welcome.
1 Tärkeää
Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä
se myöhempää käyttöä varten.
VAROITUS: Älä ytä tätä
laitetta veden lähellä.
Jos käytät laitetta
kylpyhuoneessa, irrota pistoke
pistorasiasta käytön jälkeen,
sillä laitteessa on jännitettä,
vaikka virta olisi katkaistu.
VAROITUS: älä käytä
laitetta kylpyammeen,
suihkun, altaan tai
muiden vesiastioiden
lähellä.
Irrota pistoke pistorasiasta aina
käytön jälkeen.
Jos virtajohto on vahingoittunut,
vaihdata se oman turvallisuutesi
vuoksi huoltoliikkeessä tai
muulla ammattitaitoisella
korjaajalla.
Laitetta voivat käyttää myös yli
8-vuotiaat lapset ja henkilöt,
joiden fyysinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai
joilla ei ole kokemusta tai tietoa
laitteen käytöstä, jos heitä on
neuvottu laitteen turvallisesta
käytöstä tai tarjolla on
turvallisen käytön edellyttämä
valvonta ja jos he ymmärtävät
laitteeseen liittyvät vaarat.
Lasten ei pidä leikkiä laitteella.
Lasten ei saa antaa puhdistaa
tai huoltaa laitetta ilman
valvontaa.
Varmista ennen laitteen
liittämistä, että laitteeseen
merkitty jännite vastaa
paikallista jännitettä.
Älä käytä laitetta muuhun kuin
tässä oppaassa kuvattuun
tarkoitukseen.
Älä käytä laitetta tekohiuksiin.
Kun laite on liitetty pistorasiaan,
älä jätä sitä ilman valvontaa.
Älä koskaan käytä muita
kuin Philipsin valmistamia tai
suosittelemia lisävarusteita tai
-osia. Jos käytät muita osia,
takuu ei ole voimassa.
Älä kierrä virtajohtoa laitteen
ympärille.
Anna laitteen jäähtyä ennen
säilytykseen asettamista.
Keskity yksinomaan laitteen
käyttöön, kun käytät sitä, koska
se voi olla erittäin kuuma. Pidä
kiinni vain kahvasta, koska
muut osat ovat kuumia. Vältä
ihokosketusta.
Aseta aina laite telineen kanssa
lämmönkestävälle, tukevalle
ja tasaiselle alustalle. Kuumaa
kiharrinosaa ei saa päästää
kosketuksiin alustan tai minkään
tulenaran materiaalin kanssa.
Pidä huoli, ettei virtajohto joudu
kosketuksiin laitteen kuumien
osien kanssa.
Pidä laite poissa helposti
syttyvistä esineistä ja
materiaaleista, kun sen virta on
kytkettynä.
Älä peitä laitetta esimerkiksi
pyyhkeellä tai vaatteella, kun se
on kuuma.
ytä laitetta vain kuiviin
hiuksiin. Älä käytä laitetta, jos
kätesi on märät.
Puhdista kiharrinosa
säännöllisesti, ettei niihin kerry
pölyä ja muotoilutuotteita,
kuten muotoiluvaahtoa,
hiuslakkaa tai geeliä.
Kiharrinosassa on pinnoite,
joka voi kulua hitaasti käytössä.
Kuluminen ei kuitenkaan vaikuta
laitteen tehoon.
Jos laitteella käsitellään
värjättyjä hiuksia, kiharrinosa
saattaa värjäytyä.
Toimita laite aina tarvittaessa
tarkastettavaksi tai korjattavaksi
Philipsin valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen.
Ammattitaidottomasti tehty
korjaus saattaa aiheuttaa
vaaratilanteita.
Älä työnnä laitteen aukkoihin
metalliesineitä, ettet saa
sähköiskua.
Älä vedä laitteen virtajohdosta
laitteen käytön jälkeen. Irrota
laitteen pistoke pistorasiasta
aina pitämällä kiinni
pistokkeesta.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä
(EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.
Ympäristö
Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa
hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana
(2012/19/EU). Noudata maasi sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia
sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa
ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia.
2 Johdanto
Kihartimen 32 mm:n kiharrinosalla teet helposti eloisia
ja ilmavia kiharoita ja korkkiruuveja ja saat iloisen ja
nuorekkaan ilmeen. Suojaava keraaminen pinnoite
takaa lämmön tasaisen jakautumisen ja suojaa hiuksiasi
kihartamisen aikana. 200 ºC:n enimmäislämpötila takaa
parhaan tuloksen ja suojaa hiuksia vahingoittumiselta.
Toivottavasti nautit kihartimestasi.
Painikelukitustoiminto
Jos laitteen painikkeita ei käytetä 5 sekuntiin, painikelukitus
aktivoituu automaattisesti ja painikelukituksen kuvake
tulee näyttöön ( f ). Virran kytkemisen jälkeen lukitus
aktivoituu automaattisesti ensimmäisen kerran 15 sekunnin
kuluttua. Avaa laitteen lukitus painamalla painiketta ( g )
1 sekunnin ajan.
3 Hiusten kihartaminen
(kuva 3)
1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
2 Kytke laitteen virta painamalla painiketta
( h ) yhden
sekunnin ajan.
» Oletuslämpötila-asetus 170 °C tulee näyttöön ( f ).
3 Valitse hiustyypin mukainen lämpötila-asetus alla olevan
Hiustyyppi-taulukon mukaan painamalla painiketta
tai ( g ).
Hiustyyppi Lämpötila-asetukset
Hento 130–150 ºC
Normaali 160–180 ºC
Paksu 190–200 ºC
4 Kampaa hiuksesi ennen kihartamisen aloittamista ja jaa
ne pieniin osiin. Paina vipua ( d ) ja aseta hiussuortuva
kiharrinosan ( c ) ja pihdin ( b ) väliin.
5 Sulje pihti vapauttamalla vipu ja liu’uta kiharrinosa alas
hiusten latvaan.
6 Käännä ja kierrä kiharrinta hiusten latvassa luonnollisesti,
jotta hiukset kiertyvät kiharrinosan ympärille latvasta
tyveen.
Vinkki: Voit ottaa tukea viileästä kärjestä ( a ) pyörittäessäsi
kiharrinta.
7 Pidä kiharrin paikallaan.
Vinkki: Jos haluat ilmavat kiharat, pidä kiharrinta paikallaan
n. 20 sekuntia. Jos haluat tiukat kiharat, pidä kiharrinta
paikallaan korkeintaan 25 sekuntia.
8 Kierrä hiussuortuvaa auki, kunnes voit avata pihdin
painamalla vipua.
9 Suorista loput hiukset toistamalla vaiheita 4–8.
ytön jälkeen:
1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
2 Laita se telineeseen ( e ) jäähtymään.
3 Poista hiukset ja pöly kiharrinosasta ja pihdistä.
4 Puhdista kiharrinosa ja vipu kostealla liinalla.
5 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä
paikassa. Laitteen voi myös asettaa roikkumaan
ripustuslenkistään ( i ).
4 Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja esimerkiksi lisäosan vaihtamisesta
tai laitteen kanssa ilmenee ongelmia, tutustu Philipsin
sivustoon osoitteessa www.philips.com/support tai kysy
neuvoa Philipsin maakohtaisesta asiakaspalvelusta.
(Puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä.)
Jos maassasi ei ole asiakaspalvelua, ota yhteys Philipsin
jälleenmyyjään.
Français
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers
Philips ! Pour proter pleinement de l’assistance Philips,
enregistrez votre produit sur le site à l’adresse suivante :
www.philips.com/welcome.
1 Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser
l’appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.
AVERTISSEMENT : n’utilisez pas
cet appareil à proximité d’une
source d’eau.
Si vous utilisez l’appareil dans
une salle de bains, débranchez-
le après utilisation car la
proximité d’une source d’eau
constitue un risque,
même lorsque l’appareil
est hors tension.
AVERTISSEMENT :
n’utilisez pas l’appareil près
d’une baignoire, d’une douche,
d’un lavabo ni de tout autre
récipient contenant de l’eau.
Débranchez toujours l’appareil
après utilisation.
Si le cordon d’alimentation
est endommagé, il doit être
remplacé par un Centre Service
ou un technicien qualié an
d’éviter tout accident.
Cet appareil peut être utilisé
par des enfants âgés de 8 ans
ou plus, des personnes dont
les capacités physiques,
sensorielles ou intellectuelles
sont réduites ou des personnes
manquant d’expérience et de
connaissances, à condition
que ces enfants ou personnes
soient sous surveillance ou
qu’ils aient reçu des instructions
quant à l’utilisation sécurisée
de l’appareil et qu’ils aient pris
connaissance des dangers
encourus. Les enfants ne
doivent pas jouer avec
l’appareil. Le nettoyage et
lentretien ne doivent pas être
réalisés par des enfants sans
surveillance.
Avant de brancher l’appareil,
assurez-vous que la tension
indiquée sur l’appareil
correspond bien à la tension
secteur locale.
N’utilisez pas l’appareil dans
un autre but que celui qui est
indiqué dans ce manuel.
N’utilisez pas cet appareil sur
cheveux articiels.
Lorsque l’appareil est sous
tension, ne le laissez jamais
sans surveillance.
N’utilisez jamais d’accessoires,
ni de pièces d’autres
fabricants ou qui nont pas été
spéciquement recommandés
par Philips. Votre garantie
ne sera pas valable en cas
d’utilisation de tels accessoires
ou pièces.
N’enroulez pas le cordon
d’alimentation autour de
l’appareil.
Attendez que l’appareil ait
refroidi avant de le ranger.
Cet appareil peut être
extrêmement chaud ; soyez
particulièrement vigilant(e)
lors de son utilisation. Tenez
uniquement la poignée car les
autres parties sont chaudes et
évitez tout contact avec la peau.
Placez toujours l’appareil sur
son support sur une surface
plane et stable résistant à la
chaleur. Le corps chaud ne doit
jamais être en contact avec la
surface ou d’autres matériaux
inammables.
Veillez à ce que le cordon
d’alimentation ne soit pas
en contact avec les parties
chaudes de l’appareil.
Ne laissez pas l’appareil à
proximité d’objets et matériaux
inammables lorsqu’il
est allumé.
Ne couvrez jamais l’appareil
(par exemple d’une serviette
ou d’un vêtement) lorsqu’il est
chaud.
Utilisez l’appareil uniquement
sur cheveux secs. N’utilisez pas
l’appareil si vous avez les mains
mouillées.
Le corps de l’appareil doit être
propre et ne doit comporter
aucune trace de poussières, ni
de produits coiants du type
mousse, spray ou gel.
Le revêtement du corps peut
présenter une usure normale au
l du temps. Cependant, cela
n’a aucune incidence sur les
performances de l’appareil.
Si vous utilisez l’appareil sur
cheveux colorés, il est possible
que le corps se tache.
Conez toujours l’appareil
à un Centre Service Agréé
Philips pour réparation ou
vérication. Toute réparation
par une personne non qualiée
peut s’avérer extrêmement
dangereuse pour l’utilisateur.
N’insérez aucun objet
métallique dans les ouvertures
au risque de vous électrocuter.
Ne tirez pas sur le cordon
d’alimentation après utilisation.
Débranchez toujours l’appareil
en tenant la che.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à
tous les règlements applicables relatifs à l’exposition aux
champs électromagnétiques.
Environnement
Ce symbole signie que ce produit ne doit pas
être mis au rebut avec les ordures ménagères
(2012/19/UE). Respectez les règles en vigueur
dans votre pays pour la mise au rebut des produits
électriques et électroniques. Une mise au rebut
correcte contribue à préserver l’environnement et la santé.
2 Introduction
Le boucleur de 32 mm vous permet d’obtenir facilement
des boucles lumineuses et souples ainsi que des anglaises
au style jeune et éclatant. Le revêtement de protection en
céramique garantit la répartition uniforme de la chaleur
et prend soin de vos cheveux lors de la réalisation des
boucles. La température maximum de 200 ºC garantit un
résultat optimal tout en minimisant les dommages pour vos
cheveux. Nous espérons que votre boucleur vous donnera
entière satisfaction.
Fonction de verrou
Si vous n’appuyez sur aucun bouton pendant plus de
5 secondes, le verrou s’active automatiquement et
l’icône de verrou s’ache ( f ). La première activation
automatique après mise sous tension de l’appareil
s’eectue au bout de 15 secondes. Pour déverrouiller
l’appareil, appuyez sur le bouton ( g ) pendant 1
seconde.
3 Bouclez vos cheveux ( Fig.3 )
1 Branchez la che sur la prise d’alimentation.
2 Maintenez enfoncé le
bouton ( h ) pendant une
seconde pour allumer l’appareil.
» Le réglage de température par défaut (170 °C)
s’ache ( f ).
3 Sélectionnez le réglage de température souhaité en
appuyant sur
ou ( g ) conformément au tableau
récapitulatif des types de cheveux ci-dessous.
Type de cheveux Réglages de température
Fin 130-150 ºC
Normal (Normale) 160-180 ºC
Épais 190-200 ºC
4 Avant de commencer, brossez vos cheveux et séparez-
les par petites mèches. Appuyez sur la manette ( d ) et
placez une mèche de cheveux entre le corps ( c ) et la
pince ( b ).
5 Refermez la pince en relâchant la manette et faites glisser
le corps jusqu’à la pointe des cheveux.
6 Au niveau des pointes, faites tourner le boucleur
naturellement et enroulez les cheveux des pointes aux
racines autour de l’appareil.
Conseil : vous pouvez également utiliser la pointe froide
( a ) comme support lorsque vous faites tourner le
boucleur.
7 Maintenez le fer à friser en position.
Conseil : pour de larges boucles, maintenez le boucleur en
position pendant environ 20 secondes et pour des boucles
plus serrées, comptez jusqu’à 25 secondes.
8 Déroulez la mèche jusqu’à ce que vous puissiez de
nouveau ouvrir la pince avec la manette.
9 Pour boucler le reste de vos cheveux, répétez les
étapes 4 à 8.
Après utilisation :
1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
2 Placez-le sur son socle ( e ) jusqu’à ce qu’il refroidisse.
3 Retirez les cheveux et la poussière du corps et de la
pince.
4 Nettoyez le corps et la pince avec un chion humide.
5 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la
poussière. Vous pouvez également accrocher l’appareil
par son anneau de suspension ( i ).
4 Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires,
par exemple sur le remplacement d’un accessoire, ou
si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de
Philips à l’adresse www.philips.com/support ou contactez
le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous
trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le
dépliant de garantie internationale). S’il n’existe pas de
Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à
votre revendeur Philips.
Indonesia
Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di
Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan
yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di
www.philips.com/welcome.
1 Penting
Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum
menggunakannya dan simpanlah sebagai referensi nanti.
PERINGATAN: Jangan gunakan
alat ini di dekat air.
Bila alat digunakan di kamar
mandi, cabutlah stekernya
setelah digunakan karena dekat
dengan air dapat menimbulkan
risiko, sekalipun alat telah
dimatikan.
PERINGATAN: Jangan
gunakan alat ini di dekat
bak mandi, pancuran,
bak atau tempat berisi air
lainnya.
Selalu mencabut steker setiap
kali selesai menggunakan alat.
Jika kabel listrik rusak, Anda
harus membawanya ke pusat
layanan resmi untuk diganti
atau bawa kepada orang yang
mempunyai keahlian sejenis
agar terhindar dari bahaya.
Alat ini dapat digunakan
oleh anak-anak usia 8 tahun
ke atas dan orang dengan
keterbatasan sik, indera, atau
kecakapan mental atau kurang
pengalaman dan pengetahuan
jika mereka diberi pengawasan
atau petunjuk mengenai cara
penggunaan alat yang aman
dan mengerti bahayanya.
Anak-anak tidak diperbolehkan
bermain dengan alat ini.
Pembersihan dan pemeliharaan
pengguna tidak boleh dilakukan
oleh anak-anak tanpa
pengawasan.
Sebelum Anda
menghubungkan alat, pastikan
voltase yang ditunjukkan pada
alat sesuai dengan voltase listrik
di tempat Anda.
Jangan gunakan alat untuk
keperluan selain yang
diterangkan dalam buku
petunjuk ini.
Jangan menggunakan alat ini
pada rambut tiruan.
Bila alat telah terhubung
ke listrik, jangan sekali-kali
meninggalkannya tanpa
diawasi.
Jangan sekali-kali
menggunakan aksesori
atau komponen apa pun
dari produsen lain atau
yang tidak secara khusus
direkomendasikan oleh Philips.
Jika Anda menggunakan
aksesori atau komponen
tersebut, garansi Anda menjadi
batal.
Jangan melilitkan kabel listrik
pada alat.
Tunggulah sampai alat sudah
dingin sebelum menyimpannya.
Beri perhatian penuh saat
menggunakan alat ini, sebab
suhunya bisa menjadi sangat
panas. Genggam pegangannya
saja karena bagian lainnya
panas dan hindarkan kontak
dengan kulit.
IT Manuale utente
NL Gebruiksaanwijzing
NO Brukerhåndbok
PT Manual do utilizador
SV Användarhandbok
TR Kullanım kılavuzu
MS-MY Manual pengguna
ZH-CN ⩕ᝤ᝸ڹ
EN User manual
DA Brugervejledning
DE Benutzerhandbuch
EL ƆƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲ
ES Manual del usuario
FIyttöopas
FR Mode d’emploi
ID Buku Petunjuk Pengguna
a
b
d
e
i
c
f
g
h
1 sec.

1 2 3

a
b
d
e
i
c
f
g
h
a
b
e
i
c
f
g
h
20 sec.
Philips StyleCare BHB868

Besoin d’aide?

Nombre de questions : 0

Vous avez une question sur le StyleCare BHB868 de la marque Philips ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du StyleCare BHB868 de la marque Philips de répondre correctement à votre question.

Consultez gratuitement le manuel de la marque Philips StyleCare BHB868 ici. Ce manuel appartient à la catégorie Fers à boucler et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 8.7. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Français, Anglais. Vous avez une question sur le StyleCare BHB868 de la marque Philips ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Spécifications du StyleCare BHB868 de la marque Philips

Généralités
Marque Philips
Modèle StyleCare BHB868
Produit Fer à boucler
Langue Français, Anglais
Type de fichier PDF
Ergonomie
Cordon rotatif Oui
Verrouillage des touches Oui
Longueur du câble 1.8 m
Coupure automatique de l'alimentation Oui
Mise hors tension automatique après 60 min
Détails techniques
Cordon rotatif Oui
Longueur du câble 1.8 m
Type À chaleur
Type de produit Fer à friser
Système de chauffage céramique Oui
Nombre de position de chauffe 8
Système ionisant Non
Coupure automatique de l'alimentation Oui
Couleur du produit Black,Purple
Thermostat réglable Oui
Température (min) 130 °C
Température (max) 200 °C
Temps de préchauffage 60 s
Diamètre de l'embout 32 mm
Puissance
Puissance - W
Puissance - W
Tension d'entrée AC Monde entier V
représentation / réalisation
Système de chauffage céramique Oui
Nombre de position de chauffe 8
Fonction Ionique Non
Thermostat réglable Oui
Température (min) 130 °C
Température (max) 200 °C
Temps de préchauffage 60 s
Technologie À chaleur
Type Fer à friser
Renforcement des cheveux Non
Bouclage des cheveux Oui
Texturisation des cheveux Non
Séchage des cheveux Non
Design
Couleur du produit Black,Purple
Revêtement en céramique Oui
Poids et dimensions
Diamètre de l'embout 32 mm
Contenu de l'emballage
Porteur Oui
voir plus

Foire aux questions

Ci-dessous, vous trouverez les questions les plus fréquemment posées à propos de Philips StyleCare BHB868.

Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici