PK paris K’asq mode d'emploi

PK paris K’asq
7.8 · 1
PDF mode d'emploi
 · 2 pages
Français
mode d'emploiPK paris K’asq

K’asq

Handleiding
Vol - / Vol +
Vorige / Volgende
Niveau de charge
Taal
Mic Uit / Aan
Gesprek naar smartphone doorverwijzen
On / Off
Play / Pause
Beantwoorden / Schakelen/Beëindigen gesprek
Oplaadpunten
Uw oplaadbox heeft 3 doelen :
1. Uw K’asq en uw oren beschermen tegen vuil/stof uit de omgeving
2. Ervoor zorgen dat uw K’asq extra opgeladen worden (met behulp van de ingebouwde batterij) :
• Bewaar de oordoppen in de oplaadbox
• Sluit de box
• LED-lampjes laten zien dat uw K’asq opgeladen wordt
3. Laad uw K’asq op via een computer :
• Met de oordopjes in de oplaadbox verbindt u de USB-kabel met uw PC/Mac of USB-lader
• De oordopjes worden eerst opgeladen
Wanneer de oordopjes eenmaal volledig opgeladen zijn, laadt de ingebouwde batterij zichzelf op
Wanneer de USB-kabel NIET in uw PC / MAC of USB-lader zit
• Wanneer de oordopjes opnieuw worden geladen, knipperen de 3 LED-lampjes afwisselend
totdat het opladen voltooid is
• Wanneer de oordopjes volledig opgeladen zijn of uit de oplaadbox zijn verwijderd, tonen de
LED-lampjes het oplaadniveau van de oplaadbox, waarna ze na 10 seconden uitgaan
Wanneer de USB-kabel in uw PC / MAC/ USB-lader zit
• Wanneer de oordopjes opnieuw worden geladen, knipperen de 3 LED-lampjes op de
oplaadboxafwisselend totdat het opladen voltooid is
• Wanneer de oordopjes volledig opgeladen zijn of uit de oplaadbox zijn verwijderd, de doos
begint te laden
• De oplaadbox begint zichzelf op te laden :
° Het eerste LED-lampje knippert wanneer het oplaadniveau 0-30% bereikt heeft
° Het eerste LED-lampje blijft aan en het tweede lampje knippert wanneer het
oplaadniveau 30-70% bereikt heeft
° De eerste twee LED-lampjes blijven aan en het derde lampje knippert wanneer het
oplaadniveau 70-100% bereikt heeft
° Wanneer het opladen voltooid is, blijven de 3 LED-lampjes 10 seconden aan.
SartVerbinding maken met het apparaat :
3. Ga naar uw Bluetooth-instellingen op uw smartphone / Tablet / smartwatch / PC / MAC.
4. Zet het Bluetooth-apparaat aan en selecteer “PK K’asq” uit de beschikbare randapparatuur.
De twee oordoppen worden vervolgens gekoppeld aan uw apparaat (de volgende keer
wanneer u de kasq aanzet vindt de koppeling automatisch plaats).
K’asq :
1. Hou de knop op beide oordoppen 6 seconden ingedrukt om aan te zetten.
2. De twee oordoppen licht, waarna de rechter oordop afwisselend rood en blauw knippert
totdat de Bluetooth-verbinding met uw smartphone is gelegd.
Blauw : Bij een (binnenkomend of lopend) gesprek en alleen voor de rechter oordop
Groen : doe het links en rechts onafhankelijk van elkaar
een clic 2 sec 6 sec 8 sec
+
+ en -
-
Volume lager zetten
Antwoorden/
Lopend gesprek beëindigen
Afspelen / Pauze
Afwijzen / Pauzeren /
Schakelentussen gesprekken
ON / OFF /
Koppeling Bluetooth
Opnieuw koppelen van
de 2 oordoppen
Terug naar vorige
nummer
Uitzetten/Aanzetten
Mic tijdens een gesprek
Batterijniveau Taal wisselen (en/fr)
Volume hoger zetten
Naar volgende
nummer
Gesprek door-
schakelen naar/van smartphone
Knoppen + -Algemeen :
• Aan- en uitzetten door de knop 6 seconden lang ingedrukt te houden
• Controleer het batterijniveau op de oordoppen door de + en - knoppen 2 seconden lang
tegelijkertijd ingedrukt te houden (links en rechts onafhankelijk van elkaar). Het batterijniveau
van de K’asq ziet u ook bovenaan in het scherm van uw smartphone
• Schakel tussen Engels en Frans door de + en - knoppen 8 seconden lang tegelijkertijd
ingedrukt te houden (links en rechts onafhankelijk van elkaar)
• Pas het volume aan metde + en - knoppen
Tijdens het afspelen van muziek :
Hou de + / - knop 2 seconden lang ingedrukt om naar het volgende / vorige nummer te gaan
• Druk de knop in om muziek af te spelen of te pauzeren
Binnenkomend gesprek :
• Druk op de knop om te beantwoorden
• Hou de knop 2 seconden ingedrukt om het gesprek af te wijzen
Tijdens een gesprek :
Hou de + knop 2 seconden ingedrukt om het gesprek door te verwijzen naar/van uw smartphone
• Hou de - knop 2 seconden ingedrukt om de microfoon aan/uit te zetten
• Druk op de knop om een lopend gesprek te beëindigen
Wachtend gesprek :
• Hou de knop ingedrukt om het lopende gesprek te beëindigen en het binnenkomende
gesprek te beantwoorden
Hou de knop 2 seconden ingedrukt om te beantwoorden en schakelen tussen de gesprekken
Twee gesprekken beheren :
• Hou de knop ingedrukt om het lopende gesprek te beëindigen en het wisselgesprek te
hervatten
• Hou de knop 2 seconden ingedrukt om te schakelen tussen de gesprekken
LED
De 3 witte LED-lampjes in uw oplaadbox tonen het oplaadproces :
Batterijniveau
oplaadbox
(zonder oordoppen
of met volledig
opgeladen oordoppen)
Oplaadniveau
batterij K’asq
> 70%
10 sec
70% tot 30%
10 sec
30% tot 10%
10 sec
< 10 %
Kabel verbonden
Geen kabel verbonden
Kabel verbonden
(computer/USB-lader)
70% tot 100% 100% (10 sec)30% tot 70%0% tot 30%
Kabel verbonden
(computer/USB-lader)
-
-
Statussen LED-lampjes :
Wat is de status van de LED-lampjes op uw oordoppen :
• LED-lampjes knipperen blauw wanneer uw oordoppen aan staan (bij een gesprek of muziek)
• LED-lampjes zijn continu blauw wanneer uw oordoppen in standby modus staan (muziek op
pauze, geen activiteit)
• LED-lampjes knipperen om de 10 seconden rood wanneer de batterij bijna leeg is (schakelt
naar blauw, afhankelijk van de omstandigheden)
Speciale status :
• Bij het aanzetten knippert het LED-lampje 5 keer blauw. Bij het uitzetten knippert het
5 keer rood
• Wanneer de K'asq wacht op verbinding, knippert de rechter oordop afwisselend blauw en
rood totdat de smartphone / tablet / smartwatch / PC / MAC is verbonden via Bluetooth
Let op : Als u uw K’asq kwijtraakt: speel dan PK kasq waarschuwingsmuziek af om deze op
afstand op te sporen (downloaden van onze website)
WAARSCHUWING - Zet de oordoppen af voordat u de waarschuwing afspeelt
!
L : links R : rechts
Montage :
Vind L / R op de oordoppen Valbescherming : Twee standen
Normaal gebruik
(mic naar voren)
Gebruik bij sporten
(extra stevig vast)
LEDLEDLED
5 uur batterij - 100 uur standby - K'asq opgeladen in 1 uur 45 minuten - Box geladen in 2 uur 15 minuten5 ore di autonomia - 100h in stand-by - K'asq addebitato in 1 ora 45 minuti - Box caricata in 2 ore 15 minuti5 horas de batería - 100 horas in espera - K'asq cargada 1 hora 45 minutos - Modulo cargada en 2 horas 15 minutos

K’asq

Guida all’utilizzo
Vol - / Vol +
Precedente / Successivo
Livello della carica
Lingua
Disattivare / Attivare microfono
Trasferire la chiamata allo smartphone
On / Off
Play / Pausa
Risposta / Switch / Interruzione chiamata
La carica
Il box di carica ha 3 obiettivi :
1. Proteggere il K’asq e le vostre orecchie dai detriti / dalla polvere esterna
2. Dare una carica supplementare al K’asq (grazie alla batteria interna) :
• Mettere gli altoparlanti nel box di carica
• Chiedere il box
• I LED indicheranno che il K’asq si sta ricaricando
3. Caricare il K’asq su un computer :
• Con gli altoparlanti nel box, collegare il cavo USB al PC / Mac o caricatore USB
• Gli altoparlanti si ricaricano per primi
• Una volta che gli altoparlanti saranno carichi, si ricaricherà la batteria interna del box
Quando il cavo USB non è collegato al PC / Mac / caricatore USB
• Quando gli altoparlanti si caricano, i 3 LED del box si accendono uno ad uno fino alla fine
della carica
• Quando gli altoparlanti sono completamente caricati o quando li togliete dal box, i LED
indicano il livello della carica rimanente del box, poi si spengono dopo 10 secondi
Quando il cavo USB è collegato al PC / Mac / caricatore USB
• Quando gli altoparlanti si ricaricano, i 3 LED del box si accendono uno ad uno fino alla fine
della carica
• Quando gli altoparlanti sono completamente caricati o quando li togliete dal box, la casella
inizia a caricarsi
• Il box si mette quindi a caricare :
° La prima luce LED lampeggia dallo 0 al 30% di carica
° La seconda luce LED rimane accesa e la seconda lampeggia dal 30 al 70% della carica
° Le prime 2 luci LED rimangono accese e la terza lampeggia dal 70 al 100% di carica
° Quando la carica è terminata, le 3 luci LED rimangono accese per 10 secondi.
AvvioConnessione all’apparecchio :
3. Andare nei parametri Bluetooth dello smartphone / tablet / smartwatch / PC / Mac.
4. Attivare il Bluetooth e scegliere "PK K'asq"nelle periferiche disponibili.
I due altoparlanti saranno associati all’apparecchio (dall’utilizzo successivo la connessione
avverrà in automatico all’accensione del k’asq).
K’asq :
1. Premere il pulsante dei due auricolari per 6 secondi per accenderli.
2. I due altoparlanti si accendono poi, l’altoparlante alternerà destro tra rosso e blu
nell’attesa di un connessione Bluetooth con lo smartphone.
Blu : legato ad una chiamata, unicamente l’altoparlante destro
Verde : da fare a sinistra e destra indipendentemente
un clic 2 sec 6 sec 8 sec
+
+ e -
-
Diminuire il suono
Rispondere/
Stop chiamata in corso
Play / Pausa
Rifiutare / Mettere in attesa
/ Switch di una chiamata
ON / OFF
/ Connessione Bluetooth
Ri-connessione dei
due altoparlanti
Passare alla musica
precedente
Disattivare / attivare
micro durante una chiamata
Livello della batteria Cambiare lingua (en/fr)
Aumentare il suono
Passare alla musica
successiva
Trasferire
chiamata allo/dallo smartphone
Pulsanti + -Generale :
• Per accendere o spegnere, tenere premuto il pulsante per 6 secondi
• Verificare il livello della batteria degli altoparlanti tenendo premuti i pulsanti + e -
contemporaneamente per 2 secondi (sinistra e destra indipendentemente). Un indicatore
di batteria di K’asq è presente anche nella parte alta dello schermo dello smartphone
• Passare dal francese all’inglese tenendo premuti i pulsanti + e - contemporaneamente per
8 secondi (sinistra e destra indipendentemente)
• Regolare il volume premendo i pulsanti + e -
Durante l’ascolto della musica :
Andare al pezzo seguente / precedente tenendo premuti i pulsanti + / - per 2 secondi
• Premere il pulsante per far partire la musica o per metterla in pausa
In caso di chiamata in arrivo :
• Premere il pulsante per rispondere
• Tenere premuto il pulsante per 2 secondi per rifiutare la chiamata
Durante una chiamata :
Tenere premuto il pulsante + per 2 secondi per trasferire la chiamata allo/dallo smartphone
• Tenere premuto il pulsante -per 2 secondi per disattivare/attivare il microfono
• Premere il pulsante per terminare la chiamata in corso
In caso di chiamata doppia :
• Premere il pulsante per terminare la chiamata in corso e rispondere alla chiamata in arrivo
• Tenere premuto il pulsante per 2 secondi per rispondere ed invertire le chiamate
Durante una chiamata doppia :
• Premere il pulsante per terminare la chiamata incorso e rispondere alla chiamata in attesa
• Tenere premuto il pulsante per 2 secondi per invertire le chiamate
LED
I 3 LED bianchi del box di carica indicano il processo di carica :
Livello della
batteria del box
(senza altoparlanti, o
con altoparlanti caricati)
Livello della
batteria del K’asq
> 70%
10 sec
da 70% a 30%
10 sec
da 30% a 10%
10 sec
< 10%
10 sec
Cavo disconnesso
Cavo non collegato
Cavo collegato
(computer / caricatore USB)
da 70% a 100% 100% (10 sec)da 30% a 70%da 0% a 30%
Cavo connesso
(computer / caricatore USB)
-
-
Comportamento generale dei LED :
I LED degli altoparlanti vi aiuteranno a comprendere il loro stato :
• I LED lampeggiano di blu quando gli altoparlanti sono attivi (durante una telefonata o durante
l’ascolto di musica)
• I LED rimangono accesi di blu quando gli altoparlanti sono in stand-by (musica in pausa,
nessuna attività)
• I LED lampeggiano di rosso ogni 10 secondi in caso di batteria scarsa (alterna con il blu a
seconda delle situazioni)
Situazioni particolari :
• Quando il dispositivo è sotto tensione, il LED lampeggia 5 volte di blu. Quando si scollega
dalla tensione, lampeggia 5 volte di rosso
• Quando il K'asq è in attesa di connessione, l’altoparlante di destra lampeggia in blu e rosso
fino a che lo smartphone / tablet / smartwatch / PC / MAC non si connette via Bluetooth
Nota : Gestione della perdita di un K’asq: far partire la musica “alerte-PK kasq” per poterla
sentire a distanza (da scaricare sul nostro sito)
ATTENZIONE - Non indossare gli altoparlanti quando si attiva la musica d’allerta
!

K’asq

Guía del usuario
Vol - / Vol +
Anterior / Siguiente
Nivel de carga
Idioma
Desactivar/Activar micro
Transferir llamada al smartphone
On / Off
Play / Pause
Responder / Cambiar / Finalizar llamada
Carga
El módulo de carga tiene 3 objetivos:
1. Proteger el K’asq y, por tanto, sus oídos frente al polvo/residuos externos
2. Aportar una carga suplementaria al K’asq (gracias a su batería interna):
• Coloca los auriculares en el módulo de carga
• Cierra el módulo
• Los LED le indican que el K’asq se recarga
3. Cargar el K’asq en un ordenador :
• Con los auriculares colocados en el módulo, conecte el cable USB al PC/Mac o cargador USB
• Los auriculares se recargan primero
• Una vez cargados los auriculares, se recarga la batería del módulo de carga
Cuando el cable USB no está conectado atu PC / Mac / cargador USB
• Mientras que los auriculares se recargan, los 3 LED del módulo se encienden uno a uno
hasta que finaliza la carga
• Cuando los auriculares están totalmente cargados o retirados del módulo, los LED indican
el nivel de carga que queda en el módulo yse apagan después de 10 segundos
Cuando el cable USB está conectado a tu PC / Mac / cargador USB
• Mientras los auriculares se recargan, los 3 LED del módulo se encienden uno a uno hasta
que finaliza la carga
• Cuando los auriculares están totalmente cargados o retiradosdel módulo, el modulo
comienza a cobrar
• A continuación, el módulo inicia la carga :
° El primer LED parpadea cuando la carga alcanza entre 0 y 30%
° El primer LED permanece encendido y el segundo parpadea cuando la carga alcanza
entre 30 y 70%
° Los 2 primeros LED permanecen encendidos y el tercero parpadea cuando la carga
alcanza entre 70 y 100%
° Cuando finaliza la carga, los 3 LED permanecen encendidos durante 10 segundos
InicioConexión al aparato :
3. Accede a los parámetros Bluetooth de tu smartphone / tableta / smartwatch / PC / Mac.
4. Activa la función Bluetooth y selecciona"PK K'asq"en la lista de periféricos disponibles.
Los 2 auriculares se emparejarán con tu aparato (la próxima vez que utilices el K'asq,
se realizará automáticamente el emparejamientoen cuanto lo enciendas).
K’asq :
1. Pulsa el botón en los dos auriculares durante 6 segundos para encenderlos.
2. Los dos auriculares se enciende, entonces el auricular derecho alternará entre rojo y azul
a la espera de una conexión Bluetooth con elsmartphone.
Azul : a una llamada, únicamente el auricular derecho
Verde : hacerlo izquierda y derecho independientemente
un clic 2 seg 6 seg 8 seg
+
+ y -
-
Bajar volumen
Répondre /
Stop appel en cours
Reproducir / Pause
Rechazar / Poner en espera
/ Cambiar una llamada
Encender/ Apagar /
Emparejamiento
Bluetooth
Réappairage des
deux écouteurs
Pasar a la pista
anterior
Desactivar/activar
micro durante una llamada
Nivel de batería Cambiar idioma (ing/fr)
Subir volumen
Pasar a la pista
siguiente
Transferir
llamada al/del smartphone
Botones + -General :
• Para encender o apagar, mantén pulsado el botón durante 6 segundos
• Comprueba el nivel de batería de los auriculares manteniendo pulsados los botones + y -
simultáneamente durante 2 segundos (izquierdo y derecho independientemente). En la parte
superior de la pantalla del smartphone también aparece un indicador de batería del K’asq
• Cambia de francés a inglés manteniendo pulsados los botones + y - simultáneamente durante
8 segundos (izquierdo y derecho independientemente)
• Ajusta el volumen pulsando los botones + y -
Cuando reproduzcas la música :
Acceda a la pista siguiente/anterior manteniendo pulsado el botón +/- durante 2 segundos
• Pulsa el botón para iniciar la música o ponerla en pausa
Cuando entra una llamada :
• Pulsa el botón para responder
• Mantén pulsado el botón durante 2 segundos para rechazar la llamada
Durante una llamada :
Mantén pulsado el botón+durante 2 segundos para transferir la llamada al/del smartphone
• Mantén pulsado el botón-durante 2 segundos para desactivar/reactivar el micro
• Pulsa el botón para finalizar la llamada en curso
Cuando entra una segunda llamada :
• Pulsa el botón para finalizar la llamada en curso y respondera la llamada entrante
• Mantén pulsado el botón durante 2 segundos para responder y pasar de una llamada a otra
Durante una doble llamada :
• Pulsa el botón para finalizar la llamada en curso y volver a la llamada en espera
• Mantén pulsado el botón durante 2 segundos para pasar de una llamada a otra
LED
Los 3 LED blancos del módulo de carga indican el proceso de carga :
Nivel de batería
del módulo
(sin auriculares o con
auriculares cargados)
Nivel de batería
del K’asq
> 70%
10 seg
70% a 30%
10 seg
30% a 10%
10 seg
< 10%
10 seg
Cable desconectado
Cable desconectado
Cable conectado
(ordenador/cargador USB)
70% a 100% 100% (10 seg)30% a 70%0% a 30%
Cable conectado
(ordenador/cargador USB)
-
-
Comportamiento general de los indicadores LED :
Los LED de los auriculares le ayudarán a entender su estado :
• Los LED parpadean en azul cuando los auriculares están activos (durante una llamada de
teléfono o mientras se escucha música)
• Los LED permanecen encendidos en azul cuando los auriculares están en espera (música
en pausa, sin actividad)
• Los LED parpadean en rojo cada 10 segundos cuando queda poca batería (alterna con azul
según la situación)
Comportamientos especiales :
• Al encender, el LED parpadea 5 veces en azul. Al apagar, parpadea 5 veces en rojo
Cuando el K'asq está en espera de una conexión, el auricular derecho parpadea en azul y rojo
hasta que el smartphone/tableta/smartwatch/PC/MAC esté conectado a través de Bluetooth
Nota : Gestión de la pérdida de un K’asq: inicie la música “alerta-PK kasq”para localizarlo a
distancia (a descargar en nuestro sitio web)
ATENCIÓN - No ponerse los auriculares durante la activación de la alerta
!
Montaje : Localiza L / R de cada auricular Sistema anticaída : Dos posiciones posibles
L: Left (izquierdo) R : right (derecho) posición ciudad
(micro hacia delante)
posición deporte
(anticaída extrema)
Uit (standby/pause)
Batterij bijna leeg
(knippert om de 10 seconden)
Koppelen actief
Aan (muziek of gesprek) ON
OFF
Licht aan
Aan het opladen (uit
wanneer opladen is voltooid)
Knipperend Fünf keer knipperendLED
Passivo (stand-by / pausa)
Batteria quasi scarica
(lampeggia ogni 10 secondi)
Attesa connessione
Attivo (musica o chiamata) ON
OFF
Accesso
In carica (si spegne
quando la batteria è carica)
Lampeggia Lampeggia 5 volteLED
Pasivo (espera/pausa)
Batería baja
(parpadea cada 10 segundos)
En espera de emparejamiento
Activo (música o llamada)
ON
OFF
Encendido
En carga
(se apaga cuando está
cargado)
Parpadea Parpadea 5 vecesLED
Módulo de carga
Contactos de carga
Box di carica
Contatti di carica
Oplaadbox
Oplaadpunten
L : left (sinistra) R : right (destra)
Assemblaggio :
Trovare L / R di ogni pezzo Sistema anti-caduta : Due possibili posizioni
posizione città
(micro in avanti)
posizione sport
(anti-caduta estrema)

PK K’asq

Quick Start Guide

www.PKparis.com

© 2013. PK logo and PK K’ trademark of PKparis. All rights reserved.
Other brand names mentionned may be trademarks of their respective holders.
Appearance & specification are for guideline and may change without notice.
PKparis, 14 avenue de l’Opéra, Paris.
ref. 20160421

Mode d'emploi

Consultez gratuitement le manuel de la marque PK paris K’asq ici. Ce manuel appartient à la catégorie Casques et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 7.8. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Français, Anglais. Vous avez une question sur le K’asq de la marque PK paris ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Besoin d’aide?

Vous avez une question sur le PK paris K’asq et la réponse n'est pas dans le manuel? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème, et de votre question. Plus votre problème et votre question sont clairement énoncés, plus les autres propriétaires de PK paris K’asq ont de chances de vous fournir une bonne réponse.

Nombre de questions : 0

Spécifications du K’asq de la marque PK paris

Vous trouverez ci-dessous les spécifications du produit et les spécifications du manuel du PK paris K’asq.

Généralités
Marque PK paris
Modèle K’asq
Produit Casque
Langue Français, Anglais
Type de fichier Mode d’emploi (PDF)

Foire aux questions

Vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans le manuel? Vous trouverez peut-être la réponse à votre question dans la FAQ sur le PK paris K’asq au dessous de.

Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici

Aucun résultat