Prology DVS-1345T mode d'emploi

Prology DVS-1345T
8.4 · 1
PDF mode d'emploi
 · 48 pages
Anglais
mode d'emploiPrology DVS-1345T
Ñîäåðæàíèå
Íàçíà÷åíèå ...............................................................................................................................................2
Ôóíêöèè óñòðîéñòâà .............................................................................................................................3
Êîìïëåêò ïîñòàâêè ...............................................................................................................................3
Äëÿ áåçîïàñíîãî è ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ óñòðîéñòâà ......................................4
Ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ íà ïåðåäíåé ïàíåëè ..............................................................................6
Ýëåìåíòû óïðàâëåíèÿ íà ïóëüòå äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ .......................................8
Âíóòðåííÿÿ ïàíåëü ............................................................................................................................10
Èñïîëüçîâàíèå ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ ........................................................10
Óñòàíîâêà áàòàðååê â ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ ..............................................10
Èíòåðàêòèâíàÿ ñåíñîðíàÿ ïàíåëü óïðàâëåíèÿ ñ ãðàôè÷åñêèì èíòåðôåéñîì ....11
Îáùèå îïåðàöèè .................................................................................................................................11
Óïðàâëåíèå ðàäèîïðèåìíèêîì ....................................................................................................13
Èñïîëüçîâàíèå ñèñòåìû RDS (Radio Data System) ..........................................................15
Ðåæèì ÒÂ-òþíåðà ..............................................................................................................................17
Îñíîâíûå îïåðàöèè óïðàâëåíèÿ âîñïðîèçâåäåíèåì äèñêîâ .......................................18
Äåòàëüíîå îïèñàíèå ôóíêöèé ïðîèãðûâàòåëÿ äèñêîâ .....................................................19
Ðåæèì Bluetooth ..................................................................................................................................23
Èñïîëüçîâàíèå êàðò ïàìÿòè USB/SD ......................................................................................24
Îñíîâíûå îïåðàöèè ïî èçìåíåíèþ íàñòðîåê óñòðîéñòâà ..............................................25
Ìåíþ ñèñòåìíûõ íàñòðîåê «SYSTEM» .............................................................................25
Ìåíþ ÿçûêîâûõ íàñòðîåê «LANGUAGE» .........................................................................27
Ìåíþ àóäèîíàñòðîåê «AUDIO» ..............................................................................................27
Ìåíþ íàñòðîåê èçîáðàæåíèÿ «VIDEO» .............................................................................28
Ðåæèì ñïåöèàëüíûõ íàñòðîåê óñòðîéñòâà ......................................................................29
Ðàçäåë «Radio» ..............................................................................................................................29
Ðàçäåë «BT» ....................................................................................................................................30
Ðàçäåë «TV MENU» .....................................................................................................................30
Ðàçäåë «SETUP MENU» ............................................................................................................30
«TS Calibrate» .................................................................................................................................31
Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ..................................................................................32
Îáùèå ñîâåòû ïî óñòàíîâêå óñòðîéñòâà .................................................................................33
Ñúåìíàÿ ïåðåäíÿÿ ïàíåëü .............................................................................................................36
Ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ ïðîâîäîâ óñòðîéñòâà .............................................................................37
Âîñïðîèçâîäèìûå äèñêè è ôîðìàòû ........................................................................................38
Òåõíè÷åñêèå äîïóñêè íà âîçìîæíûå íåçíà÷èòåëüíûå äåôåêòû èçîáðàæåíèÿ ...39
Ýêñïëóàòàöèîííûå îãðàíè÷åíèÿ è òåêóùèé ðåìîíò ..........................................................40
Äëÿ áåçîïàñíîãî óïðàâëåíèÿ àâòîìîáèëåì ..........................................................................43
Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè ïðè îáðàùåíèè ñ äèñêàìè .......................................................44
Õðàíåíèå, òðàíñïîðòèðîâàíèå, ðåñóðñ, óòèëèçàöèÿ ..........................................................45
Ãàðàíòèè ïîñòàâùèêà .......................................................................................................................45
Ðåêîìåíäîâàíî ïðîèçâîäèòåëåì ...............................................................................................46
Äëÿ çàìåòîê ...........................................................................................................................................47

Mode d'emploi

Consultez gratuitement le manuel de la marque Prology DVS-1345T ici. Ce manuel appartient à la catégorie Autoradios et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 8.4. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Anglais. Vous avez une question sur le DVS-1345T de la marque Prology ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Besoin d’aide?

Vous avez une question sur le Prology et la réponse n'est pas dans le manuel? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème, et de votre question. Plus votre problème et votre question sont clairement énoncés, plus les autres propriétaires de Samsung Galaxy A7 ont de chances de vous fournir une bonne réponse.

Nombre de questions : 0

Spécifications du DVS-1345T de la marque Prology

Vous trouverez ci-dessous les spécifications du produit et les spécifications du manuel du Prology DVS-1345T.

Généralités
Marque Prology
Modèle DVS-1345T
Produit Autoradio
Langue Anglais
Type de fichier PDF

Foire aux questions

Vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans le manuel? Vous trouverez peut-être la réponse à votre question dans la FAQ sur le Prology DVS-1345T au dessous de.

Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici

Aucun résultat