Sigma 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM Nikon mode d'emploi

Sigma 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM Nikon
9.2 · 1
PDF mode d'emploi
 · 1 page
Français
mode d'emploiSigma 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM Nikon
ƜƷƨƼƸŴǷǰȞȬȳǺǛƓᝰƍ൭NJƍƨƩƖƋǓƕƱƏƝƟƍLJƢŵஜᛟଢ୿ǛƝችᛠ
ƷɥŴȬȳǺƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍɥƷදॖໜǛദƠƘྸᚐƠƯŴϙჇજࢨǛƓಏƠLjƘ
ƩƞƍŵƳƓஜᛟଢ୿ƸŴӲǫȡȩဇσဇƱƳƬƯƓǓLJƢƷưŴ᪮ႸƴǑǓƝ̅ဇǫȡȩ
Ʒᛆ࢘ሖ৑ǛƓᛠLjƴƳǓŴƝ̅ဇǫȡȩƷᛟଢ୿NjƋǘƤƯƝᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬ
ƨƋƱƸŴٻЏƴ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵ

ӲᢿỉӸᆅί׋

1

Ἕἅὅ AF ဇỆếẟề

ƜƷȬȳǺƸŴȋdzȳᙌ AF ȬȳǺƴƓƚǔŴG ǿǤȗᲢ዁ǓȪȳǰƷƳƍǿǤȗᲣƱӷሁ
ƷˁಮƴƳƬƯƍLJƢŵǫȡȩƱƷኵӳǘƤƴǑƬƯŴೞᏡƴСᨂƕưǔئӳƕƋǓLJƢŵ
ᛇƠƘƸƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ሁǛƝӋༀƘƩƞƍŵ

ἬὅἑἕἁἋ AF ဇỆếẟề

ƜƷȬȳǺƸŴȚȳǿȃǯǹᙌ AF ȬȳǺƴƓƚǔŴFA J ǿǤȗᲢ዁ǓȪȳǰƷƳƍǿǤȗᲣ
ƱӷሁƷˁಮƴƳƬƯƍLJƢŵǫȡȩƱƷኵӳƤƴǑƬƯŴೞᏡƴСᨂƕưǔئӳƕƋǓLJ
ƢŵᛇƠƘƸƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ሁǛƝӋༀƘƩƞƍŵ

ἾὅἌỉბᏮ૾ඥ

ǫȡȩǁƷბᏮ૾ඥƸŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯბᏮƠƯƘƩƞƍŵ
ŦȞǦȳȈ᩿ƴƸ዁ǓᡲѣဇŴAF ᡲѣဇƷᘺፗǍŴᩓൢ੗ໜሁƕƋǓLJƢŵǭǺǍ൲Ǖƕ
ƭƘƱᛚ˺ѣǍ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ

ᩧЈỆếẟề

ᩧЈƷൿܭ૾ඥƸŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯŴ዁ǓǍǷȣȃǿȸᡮࡇሁǛǻȃȈƠ
ƯƘƩƞƍŵ

ἦὅἚӳỪẶểἌὊἱὅἂ

ƜƷȬȳǺƸŴȏǤȑȸǽȋȃǯȢȸǿȸ(HSMᲩឬ᪦ඬȢȸǿȸǛ੔ဇƠŴᡆᡮƳǪȸȈ
ȕǩȸǫǹƱ˺ѣ᪦ƷᨊӊǛܱྵƠƯƍLJƢŵ
ẎἉἂἰ AF ဇẆỿἶἠὅ AF ဇẏ
ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ AF ƴǻȃȈƠ
LJƢᲢ׋ 2ŵȞȋȥǢȫưજࢨƢǔئӳƸŴȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ M ƴǻ
ȃȈƠŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛӳǘƤLJƢŵ
ẎἝἅὅဇẆἬὅἑἕἁἋ AF ဇẆἏἝὊဇẏ
ǪȸȈȕǩȸǫǹưજࢨƢǔئӳƸŴǫȡȩǛ AF ȢȸȉƴǻȃȈƠƯŴȬȳǺƷȕǩȸǫ
ǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ AF ƴǻȃȈƠLJƢᲢ׋ 2ŵȞȋȥǢȫưજࢨƢǔئӳƸŴ
ȕǩȸǫǹȢȸȉЏǓ੭ƑǹǤȃȁǛ M ƴǻȃȈƠŴȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛ
ӳǘƤLJƢŵ
ŦǫȡȩƷȕǩȸǫǹȢȸȉƷЏǓ੭ƑƸŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ƴࢼƬƯƘƩƞƍŵ
ŦȋdzȳŴȚȳǿȃǯǹŴǽȋȸဇƸŴឬ᪦ඬȢȸǿȸƴݣࣖƠƨǫȡȩƱƷኵӳƤưǪ
ȸȈȕǩȸǫǹજࢨƕӧᏡưƢŵឬ᪦ඬȢȸǿȸƴݣࣖƠƯƍƳƍǫȡȩƱƷኵӳƤư
ƸŴȞȋȥǢȫȕǩȸǫǹưƷƝ̅ဇƱƳǓLJƢŵ
ŦƜƷȬȳǺƸŴAF ƴǻȃȈƠƨLJLJưȞȋȥǢȫưƷȔȳȈᙀദǛƢǔƜƱNjӧᏡưƢŵ
ǫȡȩǛǷȳǰȫ AF ȢȸȉƴǻȃȈƠƯŴӳ໰ࢸŴǷȣȃǿȸȜǿȳǛҞ਀ƠƷLJLJư
ȕǩȸǫǹȪȳǰǛׅƠƯȔȳȈǛᛦૢƠƯƘƩƞƍŵ
ŦȞȋȥǢȫưȔȳȈǛӳǘƤǔᨥƴƸŴႸႮƕĐᲢ໯ᨂᢒᲣƷˮፗưNjᢒ୎ƴȔȳȈƕ
ӳǘƳƍƜƱƕƋǓLJƢƷưŴȕǡǤȳȀȸưᄩᛐƠƳƕǒȔȳȈǛӳǘƤƯƘƩƞƍŵ
ẎἌ
Ὂἱὅἂ
ǺȸȠȪȳǰǛׅƠƯŴஇᢘƳನ׋ƴƳǔǑƏƴ໰ໜុᩉǛ٭҄ƞƤLJƢŵ

৖ốủᙀദೞᏡỆếẟề

ƜƷȬȳǺƸŴ৖ਤƪજࢨ଺Ʒ৖ȖȬǛ᠉ถƢǔŴ৖ƿǕᙀദೞᏡ OS(Optical Stabilizer)
Ǜ઀᠍ƠƯƍLJƢŵ৖ƿǕᙀദೞᏡǛ̅ǘƳƍƱƖƱൔǂŴኖ 4 െǷȣȃǿȸᡮࡇǛ᡿Ƙ
ƠƯજࢨưƖLJƢŵ
OSᲢ৖ƿǕᙀദೞᏡǹǤȃȁǛ 1 ƴƠLJƢᲢ׋ 3ŵǷȣȃǿȸȜǿȳǛҞ਀ƠƠŴȕǡ
ǤȳȀȸư΂ƕܤܭƠƯƍǔƷǛᄩᛐƠƯƔǒજࢨƠƯƘƩƞƍŵᲢҞ਀ƠƠƯƔǒ΂ƕܤ
ܭƢǔLJưŴኖᲫᅺƔƔǓLJƢŵ්ƠજǓǛƢǔ଺Ƹ OS ǹǤȃȁǛ 2 ƴƠLJƢŵᲢɥɦ૾
ӼƷ৖ƿǕƷLjᙀദƠLJƢŵ
Ŧ৖ƿǕᙀദೞᏡƸŴᡫࠝƷ৖ਤƪજࢨƴƓƍƯဃơǔ৖ȖȬǛ᠉ถƞƤǔೞᏡưƢŵˌ
ɦƷவˑưƸŴ৖ƿǕᙀദƷјௐƕҗЎƴႆੱƞǕƳƍئӳƕƋǓLJƢŵ
ƒ ѣƍƯƍǔʈǓཋƔǒƷજࢨ ƒ ǫȡȩƷӼƖǛٻƖƘѣƔƠƳƕǒƷજࢨ
ŦˌɦƷவˑưƸŴ৖ƿǕᙀദೞᏡƸ̅ဇƠƳƍưƘƩƞƍŵ
ƒ ɤᏩሁưǫȡȩǛ׍ܭƠƯƷજࢨ ƒ ȐȫȖᲢᧈ଺᧓ᩧήᲣજࢨ
Ŧ৖ƿǕᙀദೞᏡƸŴǫȡȩƷᩓ൷ǛМဇƠƯ˺ѣƠLJƢŵᡫࠝƷȬȳǺǛ̅ဇƠƨئӳ
ƴൔǂŴજࢨӧᏡஜૠƕݲƳƘƳǓLJƢŵ৖ƿǕᙀദೞᏡǛ̅ဇƠƳƍƱƖƸŴᩓ൷Ʒ
ෞ᎔Ǜ᧸ƙƨNJŴOS ǹǤȃȁǛ OFF ƴƠƯƘƩƞƍŵ
ŦȬȳǺƷბᏮ଺ƸŴOS ǹǤȃȁǛ OFF ƴƠƯƔǒᘍƬƯƘƩƞƍŵ
ŦǷȣȃǿȸȜǿȳƔǒਦǛᩉƠƯNjŴǫȡȩƷᩧЈᚘƕƸƨǒƍƯƍǔ᧓ƸŴ৖ƿǕᙀ
ദೞᏡNj˺ѣƠƯƍLJƢŵ˺ѣɶƴȬȳǺǛٳƠƨǓŴǫȡȩƷᩓ൷ǛӕǓЈƢƱŴȬ
ȳǺƷ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
ŦજࢨႺࢸǍǫȡȩƷϋᔺȕȩȃǷȥƷΪᩓ଺ƳƲƴŴȕǡǤȳȀȸ΂ƕੵǕǔƜƱƕƋ
ǓLJƢƕŴજࢨƴƸࢨ᪪ƋǓLJƤǜŵ
Ŧ৖ƿǕᙀദೞᏡƕ˺ѣɶŴȬȳǺǛٳƠƨǓǫȡȩƷᩓเǛЏƬƨƱƖŴȬȳǺǛਰǔ
ƱǫǿǫǿƱ᪦ƕƢǔئӳƕƋǓLJƢƕ૏ᨦưƸƋǓLJƤǜŵ
ŦǽȋȸŴȚȳǿȃǯǹဇƸŴȬȳǺϋȢȸǿȸƴǑǔ AF ᬝѣƕӧᏡƳȇǸǿȫǫȡȩƱ
ƷኵӳƤư৖ƿǕᙀദೞᏡǛ̅ဇưƖLJƢŵȬȳǺƷ৖ƿǕᙀദೞᏡǛ̅ဇƢǔئӳƸŴ
ǫȡȩƷ৖ƿǕᙀദೞᏡǛ OFF ƴƠƯŴȬȳǺƷ OS ǹǤȃȁǛ ON ƴƠƯƘƩƞƍŵ
ǫȡȩƷ৖ƿǕᙀദೞᏡǛ̅ဇƢǔئӳƴƸŴȬȳǺƷ OS ǹǤȃȁǛ OFF ƴƠƯŴǫ
ȡȩƷ৖ƿǕᙀദೞᏡǛ ON ƴƠƯƘƩƞƍŵ
ŦƜƷȬȳǺǛdzȋǫȟȎȫǿ-7D / Sweet DŴǽȋȸ100 ưƝ̅ဇƷئӳŴȬȳǺƷ
OS ǹǤȃȁƕ ON ƷLJLJǫȡȩƷᩓเǛ
OFF ƴƢǔƱŴȬȳǺϋƷ OS ȦȋȃȈƕ׍
ܭƞǕƣŴئӳƴǑƬƯƸ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǔئӳƕƋǓLJƢŵજࢨࢸƸ࣏ƣȬȳǺƷ OS
ǹǤȃȁǛ OFF ƴƠƯƔǒŴǫȡȩƷᩓเǛ OFF ƴƠƯƘƩƞƍŵ
Ŧȋdzȳ AF ဇƸŴɦᚡƷǫȡȩư৖ƿǕᙀദೞᏡƕ̅ဇưƖLJƢŵƦǕˌٳƷǫȡȩưƸ
৖ƿǕᙀദೞᏡƸ̅ဇưƖLJƤǜŵOS ǹǤȃȁǛ OFF ƴƠƯ̅ဇƠƯƘƩƞƍŵ
ȇǸǿȫɟაȬȕǫȡȩŴӏƼ F6
è৖ƿǕᙀദೞᏡƕ̅ဇưƖǔǫȡȩƷஇૼऴإƸŴࡴᅈțȸȠȚȸǸƴƯƝᄩᛐƍƨƩƘ
ƔŴƝ̅ဇƷǫȡȩƷᛟଢ୿ǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
ɤᏩࡈ
ƜƷȬȳǺƴƸŴბᏮࡸɤᏩࡈƕӕǓ˄ƚǒǕƯƍLJƢŵɤᏩࡈƸ׍ܭȎȖǛǏǔNJǔƱŴ
360 ࡇȕȪȸƴׅ᠃ƠLJƢƷưŴဒ᩿Ʒጏ್ƷᛦራƕቇҥƴưƖLJƢᲢ׋ 4ŵ
LJƨŴ׍ܭȎȖǛܦμƴǏǔNJŴ׍ܭȎȖƷɺҮƱȪȳǰƷɺҮǛɟᐲƞƤƯȎȖǛࡽƘƱŴ
ȪȳǰƕƸƣǕɤᏩࡈƕӕǓٳƤLJƢᲢ׋ 5ŵ

ἧἻἕἉἷજࢨ

ǫȡȩƷϋᔺȕȩȃǷȥƸŴȕȩȃǷȥƷήƕȬȳǺᦟለƴƞƑƗǒǕǔƨNJŴƝ̅ဇƴƳ
ǕLJƤǜŵ࣏ƣٳᢿȕȩȃǷȥǛ̅ဇƠƯƘƩƞƍŵ

ᘮϙမขࡇႸႮ

ᘮϙမขࡇႸႮƴǑƬƯŴƓƓǑƦƷᘮϙမขࡇᲢȔȳȈƷӳƬƯᙸƑǔር׊ᲣǛჷǔƜƱ
ƕưƖLJƢŵ̊ƑƹᲢ׋
6
ᲣƸŴ዁ǓǛ
F16
ƴ዁ƬƨئӳƷᘮϙမขࡇǛᅆƠƯƍLJƢŵ
ŦᲢ׋ 7-ĬᲣƸȯǤȉဇ70mmŴᲢ׋ 7-ĭᲣƸȆȬဇ200mmƷᘮϙမขࡇႸႮưƢŵ

ἘἾἅὅἢὊἑὊỆếẟề

ƜƷȬȳǺƸŴК٥ǓƷ APO ȆȬdzȳȐȸǿȸ1.4x EX (DG)ƱƷኵӳƤư 1.4 ̿Ტ98-
280mm F4ŴAPO ȆȬdzȳȐȸǿȸ2x EX (DG)ƱƷኵӳƤư 2 ̿Ტ140 - 400mm F5.6
ƷǺȸȠȬȳǺƱƠƯ෇ဇưƖLJƢŵ
ŦɥᚡˌٳƷdzȳȐȸǿȸƸŴƝ̅ဇƴƳǕLJƤǜŵ
ŦȇǸǿȫɟაȬȕǫȡȩƴƝ̅ဇƷئӳƸŴDG ǿǤȗƷ̅ဇǛƓƢƢNJƠLJƢŵ
ŦȚȳǿȃǯǹ AF ဇƸŴȆȬdzȳȐȸǿȸǛƝ̅ဇƴƳǕLJƤǜŵ
ŦǽȋȸဇƸŴᙌᡯဪӭ 5000001 ˌᨀƷȆȬdzȳȐȸǿȸưǪȸȈȕǩȸǫǹજࢨƕӧᏡ
ưƢ
ŵ
ƦǕˌЭƷဪӭƷdzȳȐȸǿȸưƸ
Ŵ
ȞȋȥǢȫȕǩȸǫǹưƷƝ̅ဇƱƳǓLJƢ
ŵ
ŦȩǤȖȓȥȸƴǑǔdzȳȈȩǹȈ AF ೞᏡǛͳƑƨǫȡȩưƸŴȩǤȖȓȥȸ଺ƷǪȸȈ
ȕǩȸǫǹજࢨƕӧᏡưƢŵ

ἾὅἌἧὊἛ

ȬȳǺȕȸȉƸŴဒឋƴफࢨ᪪ǛɨƑǔஊܹήዴƷǫȃȈƴஊјưƢŵӕǓ˄ƚ૾ඥƸŴȬ
ȳǺέᇢƴȬȳǺȕȸȉǛƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴഥLJǔLJưׅƠƯᄩܱƴӕǓ˄ƚƯƘƩƞ
ƍŵᲢ׋ 8
ŦƜƷȬȳǺƸ APS-C ǵǤǺજ΂እ܇ƷȇǸǿȫǫȡȩƱƷኵӳƤưƝ̅ဇ଺ƴŴǑǓ᭗
ƍᢚήјௐƕࢽǒǕǔȕȸȉǢȀȗǿȸǛ˄ޓƠƯƍLJƢŵᲢ׋ 9ᲣƷǑƏƴŴȬȳǺƱ
ȬȳǺȕȸȉƷ᧓ƴȕȸȉǢȀȗǿȸǛӕǓ˄ƚƯ̅ဇƠLJƢŵ
ŦȕȫǵǤǺŴӏƼ APS-H ǵǤǺજ΂እ܇ƷȇǸǿȫǫȡȩŴȕǣȫȠǫȡȩƴƝ̅ဇƷ
ئӳƸȬȳǺȕȸȉҥ˳ưƝ̅ဇƘƩƞƍŵȕȸȉǢȀȗǿȸǛ̅ဇƢǔƱŴဒ᩿ƴDZ
ȩȬƕဃơLJƢŵ
Ŧઃ࠘଺ƴƸŴȬȳǺȕȸȉǛᡞƞƴƸNJᡂLjŴ଺ᚘ૾ӼƴׅƠƯӕǓ˄ƚǔƜƱƕưƖ
LJƢᲢ׋ 10ŵᲢȬȳǺƴȕȸȉǢȀȗǿȸǛӕǓ˄ƚƨLJLJưNjŴȕȸȉǢȀȗǿȸƷ
έᇢƴȬȳǺȕȸȉƷᡞƞ˄ƚŴƓǑƼȬȳǺǭȣȃȗƷӕǓ˄ƚƕưƖLJƢŵ

ἧỵἽἑὊ

Ŧဒ᩿ԗᡀƕƚǒǕǔऀǕƕƋǔƷưŴȕǣȫǿȸƸҾЩƱƠƯᲫ௏ư̅ဇƠƯƘƩƞƍŵ
Ŧ͞ήȕǣȫǿȸǛ̅ဇƢǔئӳƸŴό͞ήǿǤȗᲢǵȸǭȥȩȸPLǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
ŦȕȸȉǢȀȗǿȸǛƝ̅ဇƷئӳưNjŴȕǣȫǿȸƸȬȳǺƷȕǣȫǿȸƶơƴӕǓ˄
ƚƯƘƩƞƍ
ŵ
ȕȸȉǢȀȗǿȸƴӕǓ˄ƚǔƱ
Ŵ
ဒ᩿ƴDZȩȬƕဃơǔऀǕƕƋǓLJƢ
ŵ

̬ሥẆӕৢɥỉදॖ

Ŧ฻ൢƸǫȓǍᥢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵᧈ஖᧓̅ဇƠƳƍئӳƸŴʑ༞дƱɟደƴ݅᧍ࣱƷ
ᑣƍܾ֥ƴλǕƯ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵȊȕǿȪȳሁŴ᧸ᖓдƷƋǔئ৑ƴƸ̬ሥƠƳƍ
ưƘƩƞƍŵ
ŦȬȳǺ᩿ƴƸႺ੗ਦưᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵǴȟǍ൲Ǖƕ˄ƍƨƱƖƴƸŴȖȭǢȸƔ
ȬȳǺȖȩǷưӕǓᨊƍƯƘƩƞƍŵਦƷួƳƲƸŴࠊᝤƷȬȳǺǯȪȸȊȸ෩ƱȬȳ
ǺǯȪȸȋȳǰȚȸȑȸư᠉ƘਚƍƯƘƩƞƍŵșȳǸȳŴǷȳȊȸሁƷஊೞ๋дƸዌ
ݣƴ̅ǘƳƍưƘƩƞƍŵ
ŦƜƷȬȳǺƸ᧸൦ನᡯưƸƋǓLJƤǜŵᩋټǍ൦ᡀưƷ̅ဇưƸŴ຤ǒƞƳƍǑƏƴද
ॖƠƯƘƩƞƍŵ൦ƕȬȳǺϋᢿƴλǓᡂljƱŴٻƖƳ૏ᨦƷҾ׆ƱƳǓŴ̲ྸɧᏡƴ
ƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
Ŧ࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȬȳǺϋᢿƴ൦๟ƕဃơǔƜƱƕƋǓLJƢŵ݊ƍދٳƔǒଡ଼Ɣ
ƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸȫᘥƴλǕŴԗ׊ƷภࡇƴƳơLJƤƯƔǒƝ
̅ဇƘƩƞƍŵ

Լឋ̬ᚰểỴἧἑὊἇὊἥἋỆếẟề

Լឋ̬ᚰƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷż̬ᚰᙹܭŽǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠȬȳǺǛ˄ƚƨǫȡȩưŴٽᨗǍࢍƍήเǛᙸǔƱŴᙻщᨦܹǛឪƜƢऀǕƕƋǓ
LJƢŵཎƴȬȳǺҥ˳ưٽᨗǛႺ੗ᙸǔƱŴڂଢƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
⼊๔
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔŴཋႎ੷ܹƕႆဃƢǔӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ŠЭࢸƷǭȣȃȗǛƸƣƠƨLJLJȬȳǺǛ્ፗƢǔƱŴଐήƕƋƨƬƨئӳƴᨼήྵ
ᝋǛƓƜƠŴ້໎ƷҾ׆ƴƳǔئӳƕƋǓLJƢŵ
ŠȞǦȳȈᢿƸᙐᩃƳ࢟ཞǛƠƯƓǓLJƢƷưŴ৖ᒰƴৢƏƱࣴ঻ƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
ŠɤᏩƸҗЎƴࢍࡇƷƋǔNjƷǛƝ̅ဇƘƩƞƍŵࢊƍNjƷǛƝ̅ဇƴƳǓLJƢƱŴ
᠃͂ƢǔऀǕƕƋǓLJƢŵ
ᵈᗧ
Ĵ OS ǹǤȃȁ
ĵ ȬȳǺȕȸȉ
Ķ ȕȸȉǢȀȗǿȸ
Ĭ ȕǣȫǿȸƶơ
ĭ ȕǩȸǫǹȪȳǰ
Į ᙀяႎុᩉႸႮ
į ਦ೅ዴ
İǺȸȠȪȳǰ
ıȕǩȸǫǹȢȸȉЏ੭ƑǹǤȃȁ
IJȞǦȳȈ
ijɤᏩࡈ
Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to get the maximum
performance and enjoyment out of your Sigma lens, please read this instruction
booklet thoroughly before you start to use the lens.
DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)
NIKON AF TYPE CAMERAS
This lens functions in the same way as a G Type auto-focus Nikon lens (without an
aperture ring). Functions may be restricted depending on the lens/camera
combination. For more details, please refer to the camera’s instruction manual.
PENTAX AF TYPE CAMERAS
This Lens functions same as a FAJ Type (type without Aperture) auto-focus Pentax
lens. Depending on the combination with camera some restrictions with its functions
may result. For more details, please refer to instruction manual of the camera in use etc.
ATTACHING TO CAMERA BODY
When this lens is attached to the camera body it will automatically function in the
same way as the camera manufacturer’s lens. Please refer to the instruction booklet
for your camera body.
ŦOn the lens mount surface, there are a number of couplers and electrical contacts.
Please keep them clean to ensure proper connection. While changing the lens, be
sure to place it front end down to avoid damaging the rear mount.
SETTING THE EXPOSURE MODE
The Sigma lens functions automatically once attached to the camera. Please refer
to the camera instruction book.
FOCUSING AND ZOOMING
This lens features Sigma’s built-in Hyper Sonic Motor (HSM). The HSM enables
quick and quiet autofocusing.
SIGMA AF and CANON AF
For autofocus operation, set the focus mode switch on the lens to the “AF” position
(fig.2). If you wish to focus manually, set the focus mode switch on the lens to the “M
position. You can adjust the focus by turning the focus ring.
NIKON AF, PENTAX AF, and SONY
For autofocus operation, set the camera to AF mode and set the focus mode switch
on the lens to the “AF” position (fig.2). If you wish to focus manually, set the focus
mode switch on the lens to the “M” position. You can adjust the focus by turning the
focus ring.
ŦPlease refer to camera’s instruction manual for details on changing the camera’s
focusing mode.
ŦFor Nikon, Pentax and Sony mounts, it is only possible to use AF with camera
bodies which support motors driven by ultrasonic waves such as HSM. AF will
not function if the camera body does not support this type of motor.
ŦThis lens also permits manual focusing even in the autofocus mode. With the
camera set to the One-Shot AF (AF-S) mode, it is possible to manually override
the autofocus while the shutter release button is pressed halfway.
ŦWhen operating this lens in manual focus mode, it is recommended that correct
focus be confirmed visually in the viewfinder rather than relying on the distance
scale. This is due to possible focus shift resulting from extreme changes in
temperature which cause various components in the lens to expand and contract.
Special allowance is made for this at the infinity setting.
żZoomingŽ
Rotate the Rubber grip on the zoom ring to the desired position.
ABOUT OS (OPTICAL STABILIZER) FEATURES
This OS (Optical Stabilizer) lens effectively compensates for image blurring caused
by camera shake.
With this lens, you can take pictures at shutter speeds approx 4 steps slower than
you could without using the OS function of this lens and can get sharp results.
Set the OSOptical Stabilizerswitch to Mode 1 (fig.3). Press the shutter button
halfway down, confirm the image in the viewfinder is stable then take the picture. (It
takes approximately 1 second to produce a stable image, after pressing the shutter
button halfway). Mode 2, detects the vertical camera shake, and overcomes blurring.
It is effective on subjects moving horizontal to the camera.
ŦThe blurring compensation function of Optical Stabilizer is effective for hand-held
shooting. In the following conditions, Optical Stabilizer may not function properly.
ƒ
Shots from the a moving vehicle
ƒ
If there is a considerable camera motion or shake.
ŦPlease do not use Optical Stabilizer in the following situations.
ƒ When the lens is mounted on a tripod. ƒ Bulb (long time exposure).
Ŧ
Optical Stabilizer function is powered from the camera. If the OS lens is attached to
your camera and activated, shooting capacity of your camera will be lower than with
conventional lenses used with the same camera. If you are not using Optical Stabilizer,
please turn OFF the OS switch, in order to prevent consumption of a battery.
ŦBe sure to turn of OS switch to OFF position, before attaching or detaching the
lens to the camera.
ŦThe Optical Stabilizer continues to operate after you release your finger from the
shutter button, as long as the exposure meter displays the exposure value. Never
remove the lens or remove the camera’s battery while the image stabilizer is
operating, you could damage the lens.
ŦAlthough the viewfinder image may appear to shake immediately after shooting
and at the start of the flash charge cycle of the built-in flash of the camera etc., it
will not cause any effect on pictures.
ŦIf the camera power is turned off or lens is detached while the Optical Stabilizer
function is in operation, the lens may emit a chattering noise, but this is not a
malfunction.
ŦFor Sony and Pentax mounts, it is only possible to use the OS function,
incorporated in this lens, with camera bodies which support motors driven by
ultrasonic waves such as HSM. When using the OS function, please turn off the
optical stabilizer function of the camera body and set the OS switch of the lens to
ON. When using the camera’s optical stabilizer function, please set the OS
switch of the lens to OFF and turn the camera’s optical stabilizer function on.
ŦIf using this lens with a KONICA MINOLTA DYNAX / MAXXUM 7D, DYNAX /
MAXXUM 5D or SONY A100 camera, please turn the OS switch of the lens off
before turning the camera body off. The OS unit of the lens will not fix into its
position if the camera body is turned off before switching off the lens’ OS
mechanism. Ignoring this notice might cause damage to the lens.
ŦOptical Stabilizer feature can work with the Nikon AF cameras shown in the
following table. When using this lens with other camera models not listed in the
following table, please set the OS Switch to OFF position to cancel the Optical
Stabilizer function.
Digital SLR Cameras and F6
èFrom our homepage, you can check the latest information regarding the camera
models, which can be used with Optical Stabilizer function.
TRIPOD SOCKET AND COLLAR
This lens has a detachable tripod socket. When the locking knob on the collar is
loosened, the lens and camera can rotate freely to easily position the camera
horizontally or vertically (fig.4).
To remove the tripod collar from the lens, first loosen and then disengage the locking
knob. (fig.5)
FLASH PHOTOGRAPHY
The camera’s built-in flash will cause barrel shadow if used with this lens. For best
results, please only use an external flash unit.
DEPTH OF FIELD SCALE
The depth of field scale helps you to check the depth of field (the zone of sharpness)
of your composition. For example in figure (6), the depth of field zone is shown when
the aperture F16 is used.
(fig.7-Ĭ) For the wide angle side (70mm) setting
(fig.7-ĭ) For the telephoto side (200mm) setting
ABOUT TELE CONVERTERS
The lens can be used with Sigma’s 1.4x EX DG or 2.0x EX DG Apo Tele Converters
(optional), becoming a 98-280mmF4 Autofocus telephoto zoom lens or a 140-400mm
F5.6 Autofocus telephoto zoom lens respectively.
Ŧ
Do not use other manufacturers’ teleconverter’s, only those listed above are compatible.
ŦWe recommend the DG APO Tele-Converters when using with DSLR cameras.
ŦThe Pentax mount Tele Converter is not compatible with this particular lens.
ŦIn case of Sony AF mount, it is possible to use AF when attaching tele converters
with a serial number above 5000001. AF will not work if the tele converter’s serial
number is lower than 5000001.
Ŧ
It is possible to use auto focus in Live View if the camera is in “contrast detect” AF mode.
LENS HOOD
A bayonet type detachable `hood is provided with the lens. This lens hood helps to
prevent flare and ghosted images caused by extraneous light. Attach the hood and
turn clockwise until it stops rotating. (fig.8)
ŦThe APS-C Hood Adapter is supplied with this lens. When using this dedicated
hood adapter with digital cameras with an APS-C size image sensor, it provides
more effective shading. Please attach the APS-C Hood Adapter between the lens
body and the lens hood. (fig.9)
ŦWhen using this lens with digital cameras with a full frame or APS-H size image
sensor as well as film cameras, please do not attach the APS-C Hood Adapter. If
you use the APS-C Hood Adapter with above cameras, vignetting will occur.
ŦIn order to place the lens and hood into the storage case, you must first remove
the hood, then replace it on the lens in the reverse position (fig.10). (It is possible to
attach the lens hood in the reverse position and the front lens cap to the tip of the
APS-C Hood Adapter, even if the APS-C Hood Adapter is attached to the tip of lens.)
FILTER
ŦOnly one filter should be used at a time. Two or more filters and/or special, thicker
filters, such as a polarizing filter, may cause vignetting.
ŦWhen using a polarizing filter with an AF camera, use the “circular” type.
ŦWhen using filters with the APS-C Hood Adapter, please attach the filter to the filter
attachment thread of the lens. If the filter is attached to the tip of the APS-C Hood
Adapter, vignetting may occur.
BASIC CARE AND STORAGE
ŦAvoid any shocks or exposure to extreme high or low temperatures or to humidity.
Ŧ
For extended storage, choose a cool and dry place, preferably with good ventilation.
To avoid damage to the lens coating, keep away from mothballs or naphthalene gas.
Ŧ
Do not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to remove dirt or finger
prints from the lens elements. Clean by using a soft, moistened lens cloth or lens tissue.
ŦThis lens is not waterproof. When using the lens in the rain or near water, prevent
it from getting wet. It is often impractical to repair the internal mechanism, lens
elements and electric components damaged by water.
Ŧ
Sudden temperature changes may cause condensation or fog to appear on the surface
of the lens. When entering a warm room from the cold outdoors, it is advisable to keep
the lens in the case until the temperature of the lens approaches room temperature.

ENGLISH

Ĵ OS Switch
ĵ Lens Hood
Ķ APS-C Hood Adapter
ĬFilter Attachment Thread
ĭFocus Ring
ĮDistance Scale
įFocus Index Line
İ Zoom Ring
ı Focus Mode Switch
IJ Mount
ij Tripod Socket
Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses SIGMA Produktes
erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der ersten Benutzung des Gerätes
aufmerksam durch.
BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)
KAMERAS VOM TYP NIKON AF
Dieses Objektiv funktioniert genau so wie ein Nikon AF-Objektiv des „G Typs“ (Typ ohne
Blendenring). Abhängig von der jeweiligen Kombination mit einer Kamera können einige
Funktionseinschränkungen auftreten. Weitere Informationen hierüber schlagen Sie bitte in
der Bedienungsanleitung der verwendeten Kamera nach.
KAMERAS VOM TYP PENTAX AF
Dieses Objektiv funktioniert genau so wie ein PENTAX AF-Objektiv des „FAJ Typs“ (Typ
ohne Blendenring). Abhängig von der jeweiligen Kombination mit einer Kamera können
einige Funktionseinschränkungen auftreten. Weitere Informationen hierüber schlagen Sie
bitte in der Bedienungsanleitung der verwendeten Kamera nach.
ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHÄUSE
An die Kamera angesetzt, funktioniert dieses Objektiv genauso automatisch wie lhr
Normalobjektiv. Einzelheiten hierüber finden Sie in der Bedienungsanleitung zur Kamera.
ŦHalten Sie die Kontakte und Kupplungselemente am Objektivanschluß stets sauber.
Stellen Sie das Gerät z. Bsp. beim Objektivwechsel grundsätzlich nicht auf der
Kontaktleiste ab, um eine Beschädigung der Kupplungselemente zu vermeiden.
EINSTELLEN DER BETRIEBSART
Das SIGMA Objektiv stellt nach dem Ansetzen an die Kamera alle Funktionen automatisch
zur Verfügung. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung der Kamera.
EINSTELLUNG VON SCHÄRFE UND BRENNWEITE
Dieses Objektiv verfügt über einen eingebauten SIGMA Hyper Sonic Motor (HSM). Der
HSM ermöglicht die schnelle und leise automatische Scharfeinstellung.
SIGMA AF und CANON AF
Für die automatische Scharfeinstellung schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf
die “AF”-Position (Abb.2). Sollten Sie die Schärfe manuell einstellen wollen, schalten Sie
den Fokussierschalter am Objektiv auf die “M”-Position. Sie können die Schärfe nun durch
Drehen des Entfernungsrings einstellen.
NIKON AF, PENTAX AF und SONY
Für die automatische Scharfeinstellung schalten Sie die Kamera in den AF-Betrieb und
schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die “AF”-Position (Abb.2). Sollten Sie
die Schärfe manuell einstellen wollen, schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf
die “
M
”-Position. Sie können die Schärfe nun durch Drehen des Entfernungsrings einstellen.
Hinweise zum Wechsel der Fokussierbetriebsart der Kamera entnehmen Sie bitte der
Bedienungsanleitung der Kamera.
Bei Nikon, Pentax, und Sony Anschlüssen, kann der Autofokus nur mit Kameras benutzt
werden, die Ultraschallmotoren, wie die HSM, unterstützen. Der Autofokus wird nicht
funktionieren, wenn die Kamera diese Art von Motoren nicht unterstützt.
ŦDieses Objektiv kann auch manuell scharfgestellt werden, während die AF-Betriebsart
eingestellt ist. Wenn die Kamera auf Einzelbild-AF eingestellt ist, können Sie, nachdem
das Objektiv von der Automatik scharfgestellt wurde und zum Stillstand gekommen ist,
die Schärfe durch Drehen am Fokussierring manuell einstellen. Der Auslöser muß hierbei
halb durchgedrückt bleiben.
ŦBei manueller Fokussierung sollte die Schärfe auf der Mattscheibe eingestellt werden, da
durch Temperaturschwankungen Abweichungen von der Entfernungsskala auftreten
können. Dies gilt insbesondere für die Unendlich-Einstellung.
żBRENNWEITENEINSTELLUNGŽ
Durch Drehen des Zoomringes wird die Brennweite eingestellt.
ÜBER OS (OPTICAL STABILIZER) MERKMALE
Dieses OS (Optical Stabilizer) Objektiv kompensiert erfolgreich die Unschärfe in Ihren
Bildern, die durch Verwacklung der Kamera während der Aufnahme entsteht. Mit diesem
Objektiv können Sie Aufnahmen mit bis zu 4 Stufen längeren Verschlußzeiten, als ohne den
Einsatz der OS Funktion möglich, anfertigen und erhalten dennoch scharfe Ergebnisse.
Stellen Sie den OS (Optical Stabilizer) Schalter auf Modus 1 (Abb.3). Drücken Sie den
Auslöser halb durch, vergewissern Sie sich, daß das Bild im Sucher stabil steht und
drücken den Auslöser zur Anfertigung der Aufnahme ganz durch. (Es dauert ca. 1 Sekunde,
um nach dem Andrücken des Auslösers ein stabiles Bild zu erzeugen). Modus 2 erkennt die
vertikale Bewegung der Kamera und verhindert diese Verwacklung. Dieser Modus
empfiehlt sich bei sich bewegenden Motiven.
Die Kompensierung der Verwacklungsunschärfe durch den Optical Stabilizer ist speziell für
Aufnahmen aus der freien Hand entwickelt. Unter den folgenden Bedingungen könnte der
Optical Stabilizer eventuell nicht einwandfrei arbeiten:
ƒ Aufnahmen aus einem fahrenden Fahrzeug.
ƒ Im Falle einer erheblichen Bewegung oder Erschütterung der Kamera.
ŦBitte benutzen Sie in den folgenden Situationen den Optical Stabilizer nicht:
ƒ wenn das Objektiv auf einem Stativ montiert ist
ƒ bei Bulb-Aufnahmen (Langzeitbelichtung).
ŦDie Funktion des Optical Stabilizers wird von der Kamera mit Strom versorgt. Wenn das
OS Objektiv an Ihrer Kamera angeschlossen und aktiviert ist, verringert sich die
Aufnahmekapazität der Kamera im Vergleich zu dem Einsatz mit konventionellen
Objektiven. Sofern Sie den Optical Stabilizer nicht benötigen, stellen Sie den OS Schalter
bitte auf OFF, um den Batterieverbrauch zu reduzieren.
ŦVergewissern Sie sich, daß der OS Schalter auf OFF steht, bevor Sie Ihr Objektiv an die
Kamera ansetzen oder von der Kamera abnehmen.
ŦDer Optical Stabilizer bleibt auch nachdem Sie den Finger von dem Auslöser genommen
haben solange aktiviert, wie der Belichtungsmesser die Belichtungsdaten anzeigt.
Nehmen Sie niemals das Objektiv von der Kamera oder entfernen Sie die Batterien der
Kamera, während der Optical Stabilizer noch aktiviert ist, Sie können das Objektiv
hierdurch beschädigen.
ŦObwohl das Sucherbild direkt nach der Aufnahme und zu Beginn des Aufladens des
eingebauten Blitzgerätes wackeln könnte, hat dies keinen Einfluß auf Ihre Bilder.
ŦFalls die Kamera ausgeschaltet wird, während die Optical Stabilizer Funktion noch aktiv
ist, kann das Objektiv ein schnatterndes Geräusch verursachen, was jedoch keine
Fehlfunktion darstellt.
ŦDie objektiveigene OS Funktion steht bei Objektiven mit Sony- und Pentaxanschluss nur
dann zur Verfügung, wenn sie an Kameragehäusen eingesetzt werden, die den
eingebauten Motor im Objektiv (wie HSM) unterstützen. Wenn die objektiveigene OS
Funktion eingesetzt wird, schalten Sie bitte die Stabilizer Funktion der Kamera aus und den
OS Schalter am Objektiv auf ON. Wenn die kameraeigene Stabilizer Funktion eingesetzt
wird, schalten Sie sie an der Kamera ein und den OS Schalter am Objektiv auf OFF.
ŦWenn das Objektiv an einer KONICA MINOLTA DYNAX / MAXXUM 7D, DYNAX /
MAXXUM 5D oder SONY A100 Kamera eingesetzt wird, schalten Sie den OS Schalter
am Objektiv bitte aus, bevor Sie die Kamera ausschalten. Die OS Einheit des Objektivs
wird nicht in ihrer Position fixiert, sollte die Kamera ausgeschaltet werden, bevor der OS
Mechanismus am Objektiv ausgeschaltet wurde. Das Nichtbefolgen dieses Hinweises
kann das Objektiv beschädigen.
ŦDie Optical Stabilizer Funktion kann mit den in der nachfolgenden Tabelle aufgelisteten
Nikon AF Kameras genutzt werden. Wenn das Objektiv an einem anderen Kameramodell
benutzt wird, das nicht in der Liste aufgeführt wird, stellen Sie den OS Schalter bitte auf
OFF, um die OS Funktion zu deaktivieren.
Digitale SLR Kameras und F6
è
Bitte vergewissern Sie sich über die aktuellen Informationen bezüglich der Kameramodelle,
an denen der Optical Stabilizer genutzt werden kann, auf unserer Homepage.

Stativanschluß

Das Objektiv wird mit einem abnehmbaren Stativring geliefert. Nach Lösen der
Klemmschraube am Stativring lassen sich Objektiv und Kamera - zum Beispiel auf einem
Stativ - zum Wechsel zwischen Hoch - und Querformat bequem drehen. (Abb.4)
Zum Abnehmen das Stativringes lösen sie die Klemmschraube und ziehen ihn ab. (Abb.5)
BLITZ FOTOGRAFIE
Interner Blitz der Kamera wird einen runden Schatten verursachen. Verwenden Sie nicht
den internen Kamerablitz mit diesem Objektiv, bitte nur externes Blitzgerät verwenden.
SCHÄRFENTIEFESKALA
Die Schärfentiefeskala hilft Ihnen die Schärfentiefe (scharf abgebildeter Bereich) Ihrer
Einstellung zu überprüfen. Zum Beispiel im Abb. (6) wird der Schärfentiefebereich
angezeigt wenn Blende F16 verwendet wird.
(fig.7-Ĭ) Für die kurzbrennweitige (70mm) Einstellung
(fig.7-ĭ) Für die langbrennweitige (200mm) Einstellung
ÜBER TELEKONVERTER
Das Objektiv kann verwendet werden mit Sigma 1.4x EX DG oder 2.0x EX DG Apo Tele-
Konverter (optional), resultierend zum 98-280mmF4 Autofokus Telezoom Objektiv
respektive einem 140-400mm F5.6 Autofokus Telezoom Objektiv.
ŦVerwenden Sie keine anderen Objektive als die Oben aufgelisteten.
ŦWir empfehlen die DG Version der APO Telekonverter zu verwenden sofern DSLR
Kameras eingesetzt werden.
Ŧ
Der Sigma Telekonverter mit Pentax-Anschluß ist mit diesem Objektiv nicht kompatibel.
ŦIn Falle von Sony AF Anschluss, kann der Autofokus nur genutzt werden, wenn die
Seriennummer des verwendeten Konverters, höher als 5000001 ist. Der Autofokus wird
nicht funktionieren, wenn die Seriennummer des Konverters kleiner als 5000001 ist.
ŦDer Autofokus steht im Live View zur Verfügung, wenn die Kamera im AF Modus
Kontrastvergleich betrieben wird.
GEGENLICHTBLENDE
Eine abnehmbare Bajonett-Gegenlichtblende gehört zum Lieferumfang des Objektivs. Die
Gegenlichtblende mindert wirksam Reflexionen und Geisterbilder, die durch Streulicht
verursacht werden können. Setzen Sie die Gegenlichtblende entsprechend der Markierung
am Objektiv an und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet (Abb.8).
ŦDer Gegenlichtblenden-Adapter gehört ebenfalls zum Lieferumfang des Objektivs. Wenn
Sie den Gegenlichtblenden-Adapter an Digitalkameras mit APS-C zum Einsatz bringen,
bewirkt dieser einen noch wirksameren Streulichtschutz. Bitte bringen Sie den
Gegenlichtblenden-Adapter zwischen Objektiv und Gegenlichtblende an (Abb.9).
ŦWenn Sie das Objektiv an Vollformat-Kameras, Kameras mit APS-H Sensorformat oder
Analog-Kameras ansetzen, verwenden Sie den Gegenlichtblenden-Adapter bitte nicht.
Wenn Sie den Gegenlichtblenden-Adapter an den oben genannten Kameras zum
Einsatz bringen, würde dies Vignettierungen hervorrufen
ŦWenn Sie das Objektiv samt Gegenlichtblende im Objektivköcher verstauen möchten,
entfernen Sie zuerst die Gegenlichtblende vom Objektiv, um sie anschließend in
umgekehrter Position auf dem Objektiv zu befestigen (Abb.10). (Wenn sich die
Gegenlichtblende in umgekehrter Position auf dem Objektiv befindet, ist es dennoch
möglich, den Frontdeckel an dem am Objektiv angebrachten Gegenlichtblenden-Adapter
anzubringen.)
FILTER
ŦBei Einsatz von Polfiltern verwenden Sie an einer Autofokuskamera bitte ausschließlich
Zirkular-Polfilter. Beim Einsatz eines Linear-Polfilters können sich bei Autofokus und
Belichtungsautomatik Einstellfehler ergeben.
ŦVerwenden Sie grundsätzlich nur ein Filter. Zwei oder mehr Filter gleichzeitig bzw.
stärkere Spezialfilter — z.B. Polarisationsfilter oder solche, mit besonders hoher
Filterfassung — können zu Vignettierungen verursachen.
ŦWenn Sie zusammen mit dem Gegenlichtblenden-Adapter Filter einsetzen möchten,
schrauben Sie den Filter bitte wie üblich in das Filtergewinde des Objektivs. Würden Sie
den Filter an dem Gegenlichtblenden-Adapter anbringen, würde dies Vignettierungen
hervorrufen.
PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
ŦSetzen Sie das Objektiv nicht harten Stößen, extrem hohen bzw. niedrigen Temperaturen
oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
ŦWählen Sie für längere Lagerung einen kühlen, trockenen und möglichst gut belüfteten
Ort. Vermeiden Sie die Lagerung in der Nähe von Chemikalien, deren Dämpfe die
Vergütung angreifen könnten.
ŦVerwenden Sie zur Entfernung von Schmutz oder Fingerabdrücken auf Glasflächen
keinesfalls Verdünner, Benzin oder andere organische Reinigungsmittel, sondern ein
sauberes, feuchtes Optik-Reinigungstuch oder Optik-Reinigungspapier.
ŦDas Objektiv ist nicht wassergeschützt. Sorgen Sie deshalb bei Aufnahmen im Regen
oder in der Nähe von Wasser für ausreichenden Schutz. Die Reparatur eines Objektives
mit Wasserschaden ist häufig nicht möglich!
Ŧ
Temperaturschocks können zum Beschlagen des Objektives und seiner Glasflächen führen.
Beim Wechsel aus der Kälte in ein geheiztes Zimmer empfiehlt es sich, das Objektiv solange
im Köcher oder der Fototasche zu belassen, bis es die Zimmertemperatur angenommen hat.

DEUTSCH

Ĭ Filtergewinde
ĭ Entfernungsring
Į Entfernungsskala
į Einstellindex
İ Brennweitenring
ı Fokussierschalter
IJ Anschluß
ij Stativanschluß
Ĵ OS Schalter
ĵ Lens Hood
Ķ Gegenlichtblenden-Adapter
für das APS-C Format.
Nous vous remercions d’avoir choisi un objectif SIGMA. Pour en tirer le meilleur
profit et le plus grand plaisir, nous vous conseillons de lire attentivement le mode
d’emploi avant toute utilisation.
DESCRIPTION DES ELEMENTS (fig.1)
POUR LES BOITIERS NIKON AF
Cet objectif est dépourvu de bague de diaphragme comme les objectifs autofocus
Nikon de type G. Certaines restrictions de fonctionnalité sont possibles en fonction du
boîtier utilisé. Pour plus de détails, veuillez vous reporter au mode d'emploi du boîtier.
POUR LES BOITIERS PENTAX AF
Cet objectif est dépourvu de bague de diaphragme comme les objectifs autofocus
PENTAX de type FAJ. Certaines restrictions de fonctionnalité sont possibles en
fonction du boîtier utilisé. Pour plus de détails, veuillez vous reporter au mode
d'emploi du boîtier.
FIXATION SUR L’APPAREIL
Lorsque l’objectif est fixé sur le boîtier, les automatismes fonctionnent comme avec
vos objectifs habituels. Consultez éventuellement le mode d’emploi de l’appareil.
ŦSur la monture se trouvent plusieurs contacts électriques et électroniques.
Gardez-les bien propres pour garantir un bon fonctionnement. Ne posez jamais
l’objectif sur sa base arrière pour éviter d’endommager ces éléments.
REGLAGE DU SYSTEME D’EXPOSITION
Cet objectif Sigma fonctionne automatiquement dès qu’il est monté sur le boîtier.
Veuillez vous reporter au mode d'emploi de I’appareil.
MISE AU POINT ET ZOOMING
Cet objectif est équipé de la motorisation à haute fréquence Sigma “Hyper Sonic
Motor” (HSM). Elle rend la mise au point automatique rapide et silencieuse.
SIGMA AF et CANON AF
Pour une mise au point automatique, placez le sélecteur de mise au point en position
AF” (fig.2). Pour une mise au point manuelle, placez le sélecteur en position “M
position, et ajustez le point en tournant la bague de mise au point.
NIKON AF, PENTAX AF, et SONY
Pour une mise au point automatique, mettez le boîtier en mode AF et placez le
sélecteur de mise au point en position “AF” (fig.2). Pour une mise au point manuelle,
placez le sélecteur en position “M” position, et ajustez le point en tournant la bague
de mise au point.
Veuillez vous référer au mode d'emploi du boîtier pour changer le mode de mise
au point de l'appareil.
Dans les versions pour Nikon, Pentax et Sony, la mise au point AF n'est possible
qu'avec les boîtiers permettant d'activer un moteur à ondes ultrasonique du type
de celui de la motorisation HSM. L'AF est indisponible avec les autres boîtiers.
Cet objectif permet la mise au point manuelle, même en mode autofocus. Avec
l’appareil en mode de mise au point "spot" (ONE SHOT)(AF-S), vous pouvez
retoucher la mise au point manuellement après que l’objectif ait fait la mise au
point automatiquement en maintenant le déclencheur enclenché à mi-course.
En cas d’utilisation de cet objectif en mise au point manuelle, il est recommandé
de vérifier la qualité de la mise au point à partir du viseur. En effet, des écarts
importants de température peuvent provoquer de légères modifications des
composants intemes, qui font varier la position de la mise au point. Une tolérance
particulière est prévue à cet effet en position infini.
䇶㩷 Zooming
Tournez la bague de zoom sur la position voulue.
FONCTIONNEMENT DU STABILISATEUR OPTIQUE OS
(OPTICAL STABILIZER)
Cet objectif dispose du système de stabilisation optique Sigma OS (Optical
Stabilizer) qui évite les risques de flou liés aux mouvements du boîtier lors de la prise
de vue. Vous pouvez, avec cet objectif, prendre des photos à des vitesses plus
lentes d'environ quatre valeurs que celles utilisables sans le stabilisateur, tout en
obtenant des images parfaitement nettes.
Placez le curseur OS sur le Mode 1 (fig.3). Appuyez à mi-course sur le déclencheur,
vérifiez la stabilité de l'image dans le viseur et prenez la photo. (la stabilisation de
l'image est obtenue environ 1 seconde après que le déclencheur a été activé). Le
Mode 2, qui détecte et corrige exclusivement les mouvements verticaux, est utile
pour photographier des sujets en déplacement.
ŦLa fonction de compensation des mouvements du stabilisateur optique OS est
efficace pour les prises de vue à main levée. Dans certaines conditions
particulières, le stabilisateur peut ne pas être pleinement efficace :
ƒPrises de vues depuis un véhicule en déplacement
ƒMouvements ou secousses très importants
ŦLe stabilisateur optique OS ne doit pas être employé dans les cas suivants :
ƒsi l'objectif est monté sur un trépied ƒen pose B (longue durée d'exposition).
ŦLa fonction de stabilisation optique OS est alimentée électriquement par le boîtier.
Si l'objectif est monté sur votre boîtier et la stabilisation optique OS activée,
l'autonomie de l'appareil sera diminuée par rapport à une utilisation avec une
optique classique. Pour éviter une consommation d'énergie inutile, nous vous
recommandons de placer le curseur OS sur OFF lorsque vous n'utilisez pas la
fonction de stabilisation.
ŦAssurez-vous que le stabilisateur OS est désactivé (curseur sur la position OFF)
avant d'attacher ou de détacher l'objectif du boîtier.
ŦLe stabilisateur optique OS demeure activé après avoir relâché le déclencheur
aussi longtemps que le posemètre affiche les valeurs d'exposition. Il ne faut jamais
détacher l'objectif de l'appareil, ni retirer les piles du boîtier tant que le stabilisateur
est activé, sous peine d'endommager l'objectif.
Ŧ
Même si l'image dans le viseur semble vibrer immédiatement après la prise de vue ou
au démarrage de la charge du flash intégré du boîtier, ceci n'affecte en rien les images.
Ŧ
Si l'appareil est éteint ou si l'objectif est détaché alors que le stabilisateur optique est
activé, l'objectif peut émettre un bruit de frottement sans qu'il y ait dysfonctionnement.
ŦPour les montures Sony et Pentax, la fonction OS, incorporée dans cet objectif,
est seulement disponible avec les boîtiers permettant la commande d’optiques
ultrasoniques tels que les objectifs HSM. Si vous utilisez la fonction OS, veuillez
désactiver la fonction de stabilisation du boîtier et placer le curseur OS de l’objectif
sur
ON
. Si vous utilisez la fonction de stabilisation du boîtier, veuillez placer le curseur
OS de l’objectif sur OFF et ensuite activer la fonction de stabilisation du boîtier.
ŦSi vous utilisez cet objectif avec un boîtier KONICA MINOLTA DYNAX / MAXXUM
7D, DYNAX / MAXXUM 5D ou SONY A100, veillez à désactiver le stabilisateur OS
avant d'éteindre le boîtier. Le stabilisateur d'image OS de l'objectif ne sera pas
positionné correctement si l'appareil est mis hors tension sans avoir placé
préalablement le curseur du stabilisateur sur OFF. Le non suivi de cette procédure
pourrait endommager l'objectif.
ŦLe stabilisateur optique OS fonctionne avec les boîtiers Nikon figurant dans la liste
ci-dessous. Avec les autres modèles de cette marque, veuillez maintenir le curseur
OS sur la position OFF afin de désactiver le stabilisateur optique.
Boîtiers reflex numériques et F6
è Nous vous suggérons de vous reporter à un site Web Sigma pour consulter la
liste actualisée des boîtiers compatibles avec le stabilisateur optique Sigma OS.
ATTACHE POUR TREPIED
Cet objectif possède une attache amovible pour trépied. Lorsque vous relâchez le
serrage du collier, I’objectif et I’appareil peuvent tourner librement pour positionner
aisément le boîtier en position verticale ou horizontale. (fig.4).
Pour détacher le collier de I’objectif, ouvrez d’abord complètement le collier, et
retirez-le ensuite. (fig.5)
PHOTOGRAPHIE AU FLASH
La longueur de l'objectif peut causer une ombre dans l'image si vous utilisez le flash
intégré du boîtier. Nous vous recommandons d'utiliser exclusivement un flash
externe.
ECHELLE DE PROFONDEUR DE CHAMP
L'échelle de profondeur de champ vous aide à vérifier la profondeur de champ (zone
de netteté) de votre image. L'exemple de la figure (6) indique la profondeur de
champ à l'ouverture F16.
(fig.7-Ĭ) à la focale la plus courte (70mm)
(fig.7-ĭ) à la focale la plus longue (200mm)
A PROPOS DES TELECONVERTISSEURS
Cet objectif peut être utilisé avec les téléconvertisseurs Sigma 1,4x EX ou 2,0x EX
Apo (en option), qui le transforment respectivement en 98-280mm F4 Autofocus ou
en 140-400mm F5.6 Autofocus.
ŦIl est recommandé de ne pas utiliser un autre téléconvertisseur que ceux
mentionnés ci-dessus.
ŦIl est recommandé d'utiliser la version DG des téléconvertisseurs Sigma Apo EX
lorsque vous utilisez un boîtier numérique.
ŦLes téléconvertisseurs en monture Pentax ne fonctionnent pas avec cet objectif.
ŦEn monture Sony AF, l'autofocus est disponible avec les téléconvertisseurs dont le
numéro de série est supérieur à 5000001. L'autofocus sera indisponible si le
numéro de série est inférieur à 5000001.
ŦLa mise au point automatique en mode Live View est possible si l'appareil est en
mode AF «détection de contraste».
PARE-SOLEIL
Un pare-soleil amovible à baïonnette est fourni avec l'objectif. Il évite les réflexions
indésirables telles que le "flare" et les lumières diffuses. Mettez le pare-soleil en
place en suivant les repères et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre
jusqu'à son encliquetage. (fig.8)
ŦUn adaptateur pour le format APS-C est également fourni. Il permet une meilleure
efficacité du pare-soleil lorsque l'objectif est utilisé avec un boîtier pourvu d'un
capteur de taille APS-C. Il se place entre l'objectif et le pare-soleil. (fig.9)
ŦN'utilisez pas cet adaptateur si le capteur du boîtier est de type plein format, ou
APS-H, ou avec un appareil argentique. Il en résulterait un vignettage indésirable.
ŦPour ranger l'objectif et le pare-soleil dans leur étui, détachez le pare-soleil et
placez-le à l'envers sur l'objectif (fig.10). (il est possible de placer le pare-soleil
en position inversée et le bouchon sur l'adaptateur APS-C, si celui-ci a été
maintenu sur l'objectif).
FILTRES
ŦN’employez jamais deux filtres à la fois. L’utilisation de deux filtres, ou d’un filtre
très épais, comme un filtre polarisant ordinaire, peut provoquer un vignettage.
ŦSi vous souhaitez utiliser un filtre polarisant sur un zoom AF, choisissez-le de type
“circulaire” . Avec un filtre de type linéaire, l’autofocus et le calcul d’exposition
pourraient être incorrects.
ŦLes filtres doivent être vissés sur le filetage de l'objectif lui-même, même si
l'adaptateur APS-C est placé sur l'objectif. Un vignettage est susceptible
d'apparaître si un filtre est mis en place sur l'adaptateur lui-même.
PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT
Ŧ
Ne pas exposer l’objectif aux chocs
,
ni à des températures extrèmes
,
ou à l’humidité.
ŦSi l’objectif n’est pas utilisé pendant longtemps, choisir un endroit frais, sec et bien
ventilé. Ne pas placer l’objectif près de la naphtaline ou des produits anti-mites afin
de ne pas détériorer le revêtement multicouche des lentilles.
ŦNe pas utiliser de dissolvant, d’essence ou autre matière organique pour le
nettoyage de saletés ou d’empreintes de doigts sur les éléments optiques.
ŦCet objectif n’est pas étanche. Si vous l’utilisez par temps de pluie ou près de l’eau,
veuillez à ne pas le mouiller. Les réparations du mécanisme interne, des éléments optiques
et/ou des éléments électriques ne sont pas toujours possibles en cas de dommages.
ŦDes écarts soudains de température peuvent causer de la condensation ou de la
buée peut apparaître sur la lentille frontale. Lorsque vous pénétrez dans un local
chauffé en venant d’un extérieur froid, il est recommandé de placer l’objectif dans
un étui jusqu’à ce que sa température avoisine celle du local.

FRANÇAIS

Ĭ Filetage pour filtre
ĭ Bague des distances
Į Echelle des distances
į Repère de distance
İ Bague de zoom
ı
Sélecteur de mise au point
IJ Baïonnette
ij Attache pour trépied
Ĵ Curseur OS
ĵ Pare-Soleil
Ķ
Adaptateur format APS-C
Wij stellen het zeer op prijs dat u een Sigma objectief heeft aangeschaft. Om
maximaal profijt en plezier van uw Sigma objectief te hebben, adviseren wij u deze
gebruiksaanwijzing geheel door te lezen voor u het objectief gaat gebruiken.
BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN (fig.1)
NIKON AF CAMERA’S
Dit objectief werkt op identieke wijze als de objectieven van het G type (zonder
diafragmaring) voor Nikon AF. Afhankelijk van het gebruikte cameratype kunnen er
enkele beperkingen zijn. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.
PENTAX AF CAMERA’S
Dit objectief werkt op identieke wijze als de objectieven van het FAJ type (zonder
diafragmaring) voor PENTAX AF. Afhankelijk van het gebruikte cameratype kunnen er
enkele beperkingen zijn. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.
BEVESTIGING OP DE CAMERABODY
Wanneer uw Sigma objectief op de camerabody is bevestigd, zal het automatisch net
zo functioneren als de originele objectieven. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van
uw camera.
Op de vatting bevindt zich een aantal electrische contacten en koppelstukken. Deze
moeten goed schoon worden gehouden teneinde van een goed contact verzekerd
te zijn. Plaats, bij het verwisselen van objectieven deze altijd met de voorzijde en
niet met de vatting op tafel. Dit ter voorkoming van beschadiging.
BELICHTINGSINSTELLING
Wanneer een Sigma objectief op uw camerabody is bevestigd, functioneert dit geheel
automatisch. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.
SCHERPSTELLEN EN ZOOMEN
Deze lens heeft de ingebouwde Hyper Sonic Motor (HSM) van Sigma. De HSM maakt
snel en geluidloos automatisch scherpstellen mogelijk.
Sigma AF en Canon AF
Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief op de AF
postitie te zetten. Wilt u handmatig scherpstellen zet dan het schuifje op het objectief
op de M positie. Vervolgens kunt u scherpstellen door aan de focusring te draaien.
Nikon AF, Pentax AF, en Sony
Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief en de camera
op AF positie te zetten (fig.2). Wilt u handmatig scherpstellen zet dan het schuifje op
het objectief op de M positie. Vervolgens kunt u scherpstellen door aan de focusring te
draaien.
Raadpleeg a.u.b. de gebruiksaanwijzing van uw camera om bovengenoemde
instellingen op uw camera te wijzigen.
Voor Nikon, Pentax en Sony vatting is het alleen mogelijk de AF te gebruiken met de
camera welke de Ultrasonic Motor kan ondersteunen zoals HSM. De AF zal niet
functioneren indien de camera/body dit niet ondersteunt.
Handmatig scherpstellen kan bij bit objectief ook in de autofocus stand. Als de
camera op “One-Shot” AF (AF-S) is ingesteld, kunt u de scherpstelling eventueel
handmatig corrigeren nadat de autofocus scherpstelling z’n werk heeft gedaan, en u
de ontspanknop half ingedrukt houdt.
Wanneer .u dit objectief op handmatige instelling gebruikt, raden wij u aan de
correcte scherpstelling visueel in de zoeker vast te stellen. Dit vanwege een
mogelijke scherpte verschuiving als gevolg van extreme temperatuurswijzigingen,
waardoor meerdere lenscomponenten kunnen uitzetten. In het bijzonder bij
instelling op oneindig dient hierop te worden gelet.
żZOOMENŽ
Verdraai de zoomring naar de gewenste positie
DE MOGELIJKHEDEN VAN HET OS (OPTICAL STABILIZER) SYSTEEM
Dit OS (Optical Stabilizer) objectief is zeer effectief om bewegingsonscherpte te
voorkomen. Met dit objectief is het mogelijk om tot 4 stops langere sluitertijden te
werken als met een objectief zonder OS en toch een optimale scherpte te behouden.
Zet de OS schakelaar op 1 (fig.3). Druk de ontspanknop half in en controleer de
opname / compositie in de zoeker en controleer tevens of het onderwerp zonder
beweging wordt weergegeven. Het kan na het half indrukken van de ontspanknop tot
ongeveer 1 seconde duren voor dat het OS systeem het beeld heeft gestabiliseerd.
Indien de OS schakelaar op 2 wordt gezet worden vooral de verticale bewegingen
gecorrigeerd. Deze stand is vooral geschikt voor bewegende onderwerpen.
De compensatie van de bewegingsonscherpte is vooral effectief bij het uit de hand
fotograferen. Het OS systeem kan minder goed functioneren als er bijvoorbeeld uit
een rijdende auto wordt gefotografeerd of bij zeer heftige bewegingen van de
camera tijdens het maken van de opname
U dient het OS systeem uit te schakelen (Off) als u de camera met een statief
gebruikt of indien u lange tijdopnamen (bulb) maakt
Het OS systeem maakt gebruik van de batterijen van de camera. Als u het OS
systeem activeert kan het dus mogelijk zijn dat u de batterijen van de camera sneller
dient te vervangen als bij het gebruik van een objectief zonder OS functie. Indien u
de OS functie voor langere tijd niet gebruikt is het aan te bevelen de OS schakelaar
op OFF te zetten om hiermee het batterijgebruik te verlagen.
Het is belangrijk dat de OS schakelaar op OFF staat als u het objectief op uw
camera zet.
Het OS systeem blijft geactiveerd ook als uw vinger de ontspanknop los laat. Het
OS systeem blijft net zo lang geactiveerd als de camera de meetwaarden toont.
Belangrijk: Verwijder nooit het objectief, of de batterijen van de camera, zolang het
OS systeem is geactiveerd. Dit kan tot beschadiging van het objectief leiden.
Alhoewel het mogelijk is dat direct na de opname het onderwerp in de zoeker lijkt te
bewegen heeft dit geen negatieve invloed op de scherpte van de opname. Dit zelfde
effect kan optreden indien de ingebouwde flitser begint op te laden maar ook dit
heeft geen invloed op de opname.
Indien de camera wordt uitgezet wanneer het OS systeem in werking is kan het
objectief een ratelend geluid maken. Dit is geen defect.
Voor Sony en Pentax objectief vattingen kan de OS-functie van het objectief alleen
gebruikt worden met camera’s die het externe motorsysteem ondersteunen, zoals
HSM. Wanneer u de OS-functie gebruikt, schakel dan de optische stabilisatie
functie van de camera uit en schakel de OS-functie op het objectief naar ON. Indien
u de optische stabilisatie functie van de camera gebruikt, schakel de OS functie op
het objectief naar OFF en zet de optische stabilisatie functie van de camera aan.
Indien het objectief wordt gebruikt met een KONICA MINOLTA DYNAX / MAXXUM
7D, DYNAX / MAXXUM 5D of SONY A100 camera, schakel de OS functie uit
voordat u de camerabody uit zet. De OS unit van het objectief komt niet in de juiste
stand indien de camera body is uitgezet voordat de OS functie van het objectief is
uitgezet. Dit kan beschadigingen veroorzaken.
Het OS systeem werkt alleen met de navolgende Nikon camera’s. Indien u dit objectief
met een ander type Nikon gebruikt dient u de OS schakelaar op OFF te zetten.
DSLR Camera’s en F6
! voor actuele informatie betreffende de compatabiliteit van het OS systeem met de
diverse Nikon camera’s kunt u ook onze website raadplegen.
STATIEF AANSLUITING
Dit objectief heeft een afneembare statief aansluiting. Wanneer u de blokkeerknop op
de bevestigingsgondel losdraait, kunnen objectief en camera vrij ronddraaien
waardoor de camera op eenvoudige wijze zowel horizontaal als verticaal op het statief
kan worden gepositioneerd. (fig.4).
Voor het verwijderen van de bevestigingsgondel draait u eerst de blokkeerknop los en
vervolgens trekt u deze uit. (fig.5)
FLITSOPNAMEN
Bij gebruik van de ingebouwde flitser van de camera zal het objectief een schaduw
veroorzaken. Het gebruik van de ingebouwde flitser wordt daarom afgeraden. Een
externe flitser zal veel betere resultaten opleveren.
SCHERPTEDIEPTE SCHAAL
De scherptediepte schaal is een goed hulpmiddel om de scherptediepte (de scherpte
zone) te controleren. Als voorbeeld is in afbeelding (6) de scherpte zone aangegeven
bij diafragma F16.
(fig.7-Ĭ) voor de groothoek (70mm) instelling
(fig.7-ĭ) voor de telezoom (200mm) instelling
TELE CONVERTERS
Dit objectief kan worden gebruikt met de Sigma 1.4x EX DG of 2.0x EX DG Apo Tele
Converters (optioneel), waarmee het bereik respectievelijk 98-280mm F4 en 140-400mm
F5.6 wordt. De Auto Focus functie blijft bij het gebruik van deze converters behouden.
Gebruik geen andere converters als boven vermeld.
Wij adviseren de DG versie te gebruiken indien de converters worden gebruikt op
een Digitale Reflexcamera.
De tele converter voor Pentax vatting is niet te combineren met deze lens.
Voor de Sony AF vatting is het mogelijk de AF te gebruiken indien het serienummer
van de Teleconverter hoger is dan 5000001. Is het serienummer lager dan 5000001
zal het AF niet werken.
Het is mogelijk de autofocus functie in Live View te gebruiken indien de camera in de
“contrast detect” AF functie is ingesteld.
ZONNEKAP
Bij het objectief wordt een zonnekap met bajonetaansluiting geleverd. Deze helpt
“flare” en “ghosting” door invallend licht te voorkomen. Bevestig de zonnekap en draai
deze met de richting van de klok mee totdat deze vergrendelt (fig.8).
ŦBij het objectief wordt een APS-C zonnekap-adapter geleverd die in combinatie met
de zonnekap bij camera’s met een APS-C sensor voor effectieve bescherming zorgt
tegen ongewenst invallend licht. Bevestig de APS-C zonnekap-adapter tussen het
objectief en de zonnekap (fig.9).
ŦGebruik de APS-C zonnekap-adapter niet indien u het objectief gebruikt voor
digitale camera’s met een full frame of APS-H sensor of voor filmcamera’s. In dat
geval zal vignettering optreden.
Ŧ
Indien u na gebruik het objectief in de berschermtas opbergt dient u eerst de zonnekap
te verwijderen en omgekeerd op het objectief terug te plaatsen (fig.10). (Het is mogelijk
de frontlens beschermingsdop op de APS-C zonnekap-adapter te bevestigen).
FILTERS
Gebruik slechts 1 filter tegelijk. Twee of meer filters en/of extra dikke filters-zoals
een polarisatiefilter-kan vignettering veroorzaken.
Gebruik uitsluitend een “circulair” polarisatiefilter in combinatie met een autofocus
camera. Wanneer een “lineair” polarisatiefilter op AF camera’s wordt gebruikt, zal
de autofocus scherpstelling en de automatische belichtingsregeling niet correct
functioneren.
De zonnekap-adapter is voorzien van een schroefdraad om een filter te kunnen
plaatsen.
ONDERHOUD EN OPSLAG
Vermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan extreem hoge of lage
temperaturen of hoge vochtigheid.
Indien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies dan voor een koele,
droge en bij voorkeur goed geventileerde plaats. Houd het objectief, om beschadiging
van de lenscoating te voorkomen, weg van mottenballen of naftalinegas.
Gebruik geen thinner, benzine of andere organische schoonmaakmiddelen om vuil
of vingerafdrukken van de lenselementen te verwijderen. Gebruik daarvoor een
speciaal lensdoekje of lenstissues.
Dit objectief is niet waterbestendig. Zorg er bij regen of in de buurt van water voor
dat het niet nat wordt. Lenselementen, interne mechanische delen en electrische
componenten die door water zijn aangetast, zijn in de meeste gevallen niet tegen
redelijke kosten te herstellen.
Plotselinge temperatuur verandering kan condensatie veroorzaken op het
oppervlak van de lens. Bij het betreden van een warme kamer vanuit de koude
buitenlucht, is het raadzaam het objectief in de tas te houden totdat de temperatuur
van het objectief ongeveer gelijk is aan die van de kamertemperatuur.

NEDERLANDS

Ĭ Filterschroefdraad
ĭ Scherpstelring
Į Afstandschaal
į Index teken
İ Zoomring
ı Scherpstelkeuze schakelaar
IJ Vatting
ij Statief aansluiting
Ĵ OS Schakelaar
ĵ Zonnekap
Ķ APS-C
zonnekap-adapter
Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para conseguir los mejores
resultados de su objetivo lea atentamente este manual de instrucciones antes de
utilizarlo.
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES (fig.1)
CÁMARAS TIPO AF DE NIKON
Éste objetivo funciona igual que las lentes de tipo G (sin Apertura) objetivo auto
focus de Nikon. Dependiendo de la combinación con la cámara pueden aparecer
algunas restricciones. Para más detalles puede consultar el manual de instrucciones
de la cámara en cuestión.
CÁMARAS TIPO AF DE PENTAX
Éste objetivo funciona igual que las lentes de tipo FAJ (sin Apertura) objetivo auto
focus de PENTAX. Dependiendo de la combinación con la cámara pueden aparecer
algunas restricciones. Para más detalles puede consultar el manual de instrucciones
de la cámara en cuestión.
CONEXION AL CUERPO DE CAMERA
Cuando el objetivo se conecta a la cámara funciona del mismo modo que los
objetivos originales. Consulte el manual de instrucciones de su cámara.
ŦEn la superficie de la montura existen una serie de contactos eléctricos y
acopladores. Manténgalos limpios para asegurar una correcta conexión. Para
prevenir daños en el objetivo tenga especial cuidado al apoyarlo cuando cambie
de óptica.
MODO AJUSTE DE EXPOSICION
Los objetivos Sigma funcionan automáticamente al conectarlos a su cámara. Por
favor, consulte el manual de su cámara.
INTERRUPTOR DE BLOQUEO DEL ZOOM
Este objetivo, diseñado por Sigma, incorpora un motor Hipersónico (HSM). Éste
proporciona un enfoque rápido y silencioso.
SIGMA AF y CANON AF
Para utilizar el autofoco, ponga el selector en la posición “AF” (Fig.2).Si quiere
enfocar manualmente ponga el selector en la posición “M”. Ajuste el foco moviendo
el aro de enfoque.
NIKON AF, PENTAX AF y SONY
Para utilizar el autofoco, ponga la cámara en el modo AF y ponga el selector de la
óptica en la posición “AF” (Fig.2). Si quiere enfocar manualmente ponga el selector
en la posición “M”. Ajuste el foco moviendo el aro de enfoque.
Para cambiar el modo de enfoque de la cámara, mírelo en el manual de
instrucciones de la cámara.
En las monturas Nikon, Pentax y Sony solo funcionará el AF con cuerpos que
soporten los motores ultrasónicos, como los HSM o similares. En caso contrario el
AF estará desactivado.
Este objetivo también permite el enfoque manual aunque esté en modo
automático. Con la cámara preparada para Modo Disparo AF puede ajustar el
enfoque manualmente después que el objetivo haya enfocado automáticamente (y
se pare) mientras mantenga el botón disparador suavemente presionado.
Cuando utilice estos objetivos en modo de enfoque manual es recomendable
comprobar visualmente por el visor cualquier cambio de enfoque. Esto es debido
a que los cambios de temperatura causan que distintos elementos internos se
expandan o contraigan (de modo que no coincida con la escala de distancias con
la medición efectiva). Este efecto puede ser más ostensible en ajuste infinito.
żOPERACION ZOOMŽ
Gire el aro del Zoom hasta la posición deseada.
ACERCA DEL OS (EL ESTABILIZADOR ÓPTICO) CARACTERÍSTICAS
Ésta lente OS (con estabilizador óptico) compensa el desenfoque provocado por el
movimiento o temblor. Con dicha lente, se pueden tomar fotografías a una velocidad
del obturador 4 veces más lenta de lo habitual si no se usará el estabilizador OS y
aun así conseguir resultados nítidos.
Fijar OS (Estabilizador Óptico) cambiar a modo 1 (Fig.3). Presionar el disparador a
medio camino, confirmar que la imagen en el visor aparece estable y entonces tomar
la fotografía. (Tarda aproximadamente 1 segundo en producir una imagen estable
tras haber presionado el disparador. El modo 2, detecta el temblor vertical de la
cámara y soluciona el consiguiente desenfoque Es efectivo en objetos en movimiento.
El compensador del desenfoque del estabilizador óptico es efectivo en tomas a
mano alzada. Hay situaciones en las que el Estabilizador Óptico no es eficiente.
ƒ Disparos realizados desde un vehículo en movimiento.
ƒ Si el temblor es considerable
No debe usarse el Estabilizador de Imagen en las siguientes situaciones.
ƒ Cuando el objetivo/cámara esté montado sobre un trípode
ƒ Modo de exposición B –(Bulb) (tiempo de exposición largo)
La alimentación del estabilizador óptico proviene de la cámara. Si el estabilizador
óptico está activado la capacidad de disparo será menor de lo habitual. Si no se
desea usar el Estabilizador Óptico, para evitar el excesivo consumo de baterías,
debe ponerse en OFF.
Debe asegurarse de apagar (OFF) el Estabilizador Óptico OS para montar y
desmontar el objetivo.
El Estabilizador Óptico funciona a pesar de elevar el dedo del disparador durante
el tiempo indicado por el obturador. Nunca se debe desmontar el objetivo o las
baterías de la cámara mientras el Estabilizador esté en uso ya que podría causar
defectos en el objetivo.
A pesar de que en el visor la imagen aparezca ligeramente borrosa
inmediatamente después de la toma y que se inicie el ciclo de carga del flash esto
no provocará defectos en la fotografía.
Si se apaga la cámara o se desmonta el objetivo con la función de Estabilizador
óptico operativo, el objetivo puede emitir un ruido extraño, que no es síntoma de
un mal funcionamiento.
Para monturas Sony y Pentax, sólo pueden usar la función de estabilizador
incorporada en este objetivo, los cuerpos de cámaras que soportan motores
impulsados por ondas ultrasónicas, como los HSM. Cuando utilice la función OS,
por favor, apague la función del estabilizador óptico del cuerpo de la cámara y fije
el interruptor OS del objetivo en ON. Cuando utilice la función del estabilizador
óptico de la cámara, por favor, cambie el interruptor OS del objetivo a la posición
OFF y encienda la función del estabilizador óptico de la cámara.
Si utiliza este objetivo con una cámara KONICA MINOLTA DYNAX / DYNAX
MAXXUM 7D, / MAXXUM 5D o Sony A100, por favor apague el interruptor OS del
objetivo antes de apagar el cuerpo de la cámara. La unidad OS del objetivo no se
fijará en esta posición si el cuerpo de la cámara se apaga antes de apagar
mecanismo de estabilización del objetivo. Ignorar este aviso podría dañar el objetivo.
El Estabilizador Óptico puede funcionar con las Cámaras AF de Nikon de la
siguiente lista. Al usar este objetivo con otros modelos que no estén listados abajo
debe poner el Estabilizador Óptico en modo OFF para cancelar la función estabilizadora.
Con cámaras digitales réflex F6
èPuede confirmar los últimos modelos compatibles con el Estabilizador Óptico en
nuestra página web.
CONEXION PARA TRIPODE
Incorporan una conexión para trípode desmontable. Cuando desenrosque el
bloqueador del aro, el objetivo y la cámara girarán libremente para permitirle
colocarlos fácilmente en posición horizontal o vertical en el trípode. (Fig.4).
Para sacar el aro, primero desenrosque el bloqueador y desqués tire de él hacia
afuera . (Fig.5)
FOTOGRAFíA CON FLASH
No utilice el flash integrado de la cámara con este objetivo ya que le producirá
sombras, solo utilice flash externo.
ESCALA DE PROFUNDIDAD DE CAMPO
La escala de profundidad de campo le ayuda a revisar la profundidad de campo
(zona enfocada) de su composición. Por ejemplo en la figura (6), se muestra la zona
de profundidad de campo usando un diafragma de F16.
(Fig.7-Ĭ) Para el ajuste gran angular (70mm)
(Fig.7-ĭ) Para el ajuste de teleobjetivo (200mm)
TELE CONVERTIDORES
El objetivo puede utilizarse con los convertidores Sigma 1.4x EX o 2.0x EX Apo.
(Opcional), convirtiéndose en un Teleobjetivo 168-560mm F6.3-8 o en un
Teleobjetivo 240-800mm F9-11 (Sólo para utilizar en enfoque manual).
No utilice ningún otro teleconvertidor aparte de los nombrados anteriormente.
El Teleconvertidor con bayoneta Pentax no es compatible con este objetivo.
Se recomienda utilizar la version DG de los Apo Teleconvertidores cuando se usan
camaras DSLR.
Puede utilizar el enfoque automático con Visión Directa (Live View) si la camera
está en modo AF “Detección por contraste”.
PARASOL
Este objetivo está provisto de un parasol tipo bayoneta desmontable. Este parasol
ayuda a prevenir los reflejos y las luces parásitas. Adjunte el parasol y gire en
sentido horario hasta encajarlo. (Fig.8)
El adaptador APS-C se suministra con este objetivo. Proporciona una protección
más eficaz al utilizar este adaptador con cámaras digitales con un sensor de
imagen con tamaño APS-C. Por favor, adjunte el adaptador APS-C entre el
cuerpo del objetivo y el parasol. (Fig.9)
Cuando se usa este objetivo con cámaras digitales con tamaño de sensor de
cuadro completo o APS-H, así como con cámaras analógicas, por favor no monte
el adaptador APS-C. Si utiliza el adaptador APS-C con las cámaras mencionadas,
se producirá viñeteo.
A la hora de guardar el objetivo en su bolsa, primero debe quitar el parasol, volver
a colocarlo en el objetivo en posición inversa (fig.10). (Puede acoplar el parasol en
posición inversa y la tapa al frontal del objetivo incluso con adaptador APS-C
montado en el objetivo.)
FILTROS
Solamente debe utilizarse un filtro cada vez. Utilizar dos o más filtros a la vez,
especialmente los de efectos como el polarizador, pueden causar viñeteos.
Cuando utilice un filtro polarizador en una cámara AF, observe que sea de tipo
circular. Si utiliza un filtro polarizador de tipo lineal, el enfoque automático y la
exposición automática pueden funcionar incorrectamente.
Cuando use filtros con el adaptador APS-C, por favor ponga un filtro adecuado
para el tipo de objetivo. Si el filtro se monta en el adaptador APS-C, podría
producirse viñeteo.
CUIDADOS BASICOS Y ALMACENAJE
Evite los golpes o la exposición a temperaturas extremas, altas o bajas, y/o
humedad.
En caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un lugar fresco y seco,
preferiblemente con buena ventilación. Para evitar daños en el tratamiento de los
objetivos, aléjelos de las bolas o gas de naftalina.
No utilice diluyente, gasolina u otros limpiadores orgánicos para limpiar la suciedad
de los objetivos. Para limpiarlos utilice un paño de tela suave o limpia objetivos.
Estos objetivos no son impermeables. Cuando los utilice en la lluvia o cerca del agua,
asegúrese de mantenerlo seco. Es prácticamente imposible reparar los mecanismos
internos, elementos de cristal y componentes eléctricos dañados por el agua.
Si hay cambios súbitos de temperatura puede haber condensación o velo en la
superficie del objetivo. Cuando entre en una habitación cálida, viniendo de un
lugar frío, es recomendable mantener el objetivo en su caja hasta que su
temperatura se asemeje a la de la habitación.

ESPAÑOL

Ĭ Rosca para filtros
ĭ Aro de enfoque
Į Escala de distancias
į Línea de índice
İ Aro del zoom
ı Selector de enfoque
IJ Montura
ij Zapata para trípode
Ĵ OS botón
ĵ Parasol
Ķ Adaptador parasol APS-C
Vi ringraziamo della preferenza accordataci con l’acquisto del vostro nuovo obiettivo
Sigma. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni prima di
cominciare a usarlo. Conoscendolo meglio, vi sarà facile ottenerne le migliori
prestazioni e soddisfazioni.
ELEMENTI PRINCIPALI(fig.1)
Ĭ
Portafiltri frontale a vite
İ
Ghiera di variazione della focale (zoom)
Ĵ
Interruttore OS
ĭ
Ghiera di messa a fuoco
ı
Selettore di messa a fuoco ĵ
Paraluce
Į
Scala delle distanze IJ
Innesto Ķ
Adattatore paraluce
per APS-C
į
Indice di collimazione ij
Passo a vite per treppiede
FOTOCAMERE NIKON AF
Il funzionamento di questo obiettivo è uguale al funzionamento degli obiettivi Nikon
autofocus tipo G (senza ghiera dei diaframmi). Secondo la fotocamera sulla quale
viene montato, alcune funzioni potrebbero non essere attive. Per maggiori dettagli
bisogna leggere il manuale d’uso della fotocamera.
FOTOCAMERE PENTAX AF
Il funzionamento di questo obiettivo è uguale al funzionamento degli obiettivi
PENTAX autofocus tipo FAJ (senza ghiera dei diaframmi). Secondo la fotocamera
sulla quale viene montato, alcune funzioni potrebbero non essere attive. Per
maggiori dettagli bisogna leggere il manuale d’uso della fotocamera.
APPLICAZIONE SUL CORPO MACCHINA
Una volta che avrete inserito lo zoom nell’innesto della fotocamera, funzionerà
automaticamente allo stesso modo di un qualsiasi altro obiettivo (v. istruzioni per
l’uso della fotocamera).
La superficie dell’innesto presenta un certo numero di contatti elettrici e altri
elementi per il trasferimento di dati e informazioni. Vi raccomandiamo di curarne la
pulizia. I contatti sono molto delicati. Durante le operazioni di cambio di ottica,
appoggiate l’obiettivo su una superficie piana badando a rivolgerne in giù la parte
della lente frontale per evitare di danneggiare i contatti in questione.
IMPOSTAZIONE DEL MODO DI ESPOSIZIONE
Una volta montato sulla fotocamera, l'obiettivo Sigma funziona automaticamente.
Si consultino le istruzioni per l'uso del corpo macchina.
MESSA A FUOCO E MANOVRA DELLO ZOOM
Questo obiettivo incorpora un motore ipersonico (HSM), il quale permette una più
veloce e silenziosa messa a fuoco automatica.
SIGMA AF e CANON AF
Per attivare l’Autofocus, impostare la messa a fuoco scegliendo, sull’obiettivo, la
posizione “AF” (fig 2). Quando si desidera mettere a fuoco manualmente, scegliere,
sull’obiettivo, la posizione “M”. In questo caso si mette a fuoco ruotando la ghiera di
messa a fuoco.
NIKON AF, PENTAX AF e SONY
Per attivare l’autofocus impostare, sulla fotocamera, la modalità AF e scegliere,
sull’obiettivo, la posizione “AF” (fig.2). Quando si desidera mettere a fuoco
manualmente, scegliere, sull’obiettivo, la posizione “M”. In questo caso si mette a
fuoco ruotando la ghiera di messa a fuoco.
Consultare il libretto d’istruzioni della fotocamera per variare la modalità di messa a fuoco.
Per attacchi Nikon, Pentax e Sony è possible usare solamente la modalità AF
quando il corpo macchina riconosce il motore a ultrasuoni, come lo HSM. La modalità
AF non è possible se il corpo macchina non riconosce questo tipo di motore.
Questo obiettivo lascia la facoltà di mettere a fuoco manualmente persino ad
autofocus inserito. Se infatti la fotocamera è predisposta per il modo di
funzionamento One Shot AF (AF-S), non c’è che da premere a meta corsa il
pulsante di scatto e da far intervenire il meccanismo di messa a fuoco automatica
(con successivo arresto) per ottenere, meediante la ghiera di messa a fuoco
manuale, la nitidezza “personalizzata” che si preferisce.
Se usate l’obiettivo con messa a fuoco manuale, accertatevi della nitidezza del quadro
mediante osservazione diretta dell’immagine che si forma nel mirino. L’operazione è
vivamente raccomandabile in considerazione degli scostamenti ai quall il piano di
messa a fuoco può andar soggetto in caso di tori sbalzi di temperatura, par effetto dei
quali diversi elementi ottici dell’obiettivo possono dilatarsi fino a entrare in contatto
reciproco. Per la regolazione sull’infinito è prevista una compensazione speciale.
ޝMANOVRA DELLO ZOOMޞ
Fate ruotare la presina di gomma sulla ghiera dello zoom sino a raggiungere la
posizione desiderata.
INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI OS (STABILIZZATORE OTTICO)
Quest’obiettivo OS (Otticamente Stabilizzato) elimina il mosso causato dal tremolio
impresso accidentalmente alla macchina fotografica. Così è possibile riprendere a
mano libera con un tempo di scatto dalle due alle quattro volte più lento,
corrispondente a valori luce da 2 a 4, rispetto a quello che si dovrebbe usare senza il
dispositivo OS, e ottenere foto ugualmente ricche di dettagli visibili.
Impostare lo Stabilizzatore Ottico spostando il cursore sulla Modalità 1 (fig.3).
Premere il pusante di scatto a metà corsa, accertarsi che l’immagine nel mirino sia
ferma e, quindi, scattare la foto. ( Bisogna attendere circa un secondo prima che
l’immagine, visibile nel mirino, si stabilizzi dopo aver premuto il pulsante a metà
corsa). La modalità 2 rileva gli spostamenti verticali ed elimina i tremolii, è utile per
riprendere soggetti in movimento.
La compensazione del mosso accidentale, operata dallo Stabilizzatore Ottico, è
efficace nelle riprese a mano libera.
x Tuttavia esistono condizioni di ripresa in cui lo Stabilizzatore Ottico non funziona
altrettanto bene.
x Ripresa da un veicolo in movimento, se i sobbalzi sono di una certa entità.
Non usare lo Stabilizzatore Ottico nelle seguenti riprese:
x Quando la fotocamera è montata su treppiede.
x Quando si usa la posa B (tempo lungo)
L’alimentazione necessaria allo stabilizzatore è data dalla fotocamera. Con l’obiettivo
OS montato, la durata delle batterie della fotocamera diminuirà, rispetto alla durata
che avrebbero se non usaste l’obiettivo stabilizzato. Quindi, se non usate la funzione
Stabilizzatore Ottico, per risparmiare le batterie, spostate l’interruttore su OFF.
Prima di togliere o mettere l’obiettivo assicuratevi che l’interruttore sia su OFF.
Lo Stabilizzatore Ottico continua a funzionare, per tutto il tempo dell’esposizione,
dopo che voi avete sollevato il dito dal pulsante di scatto. Non staccate mai l’obiettivo
dalla fotocamera quando lo Stabilizzatore Ottico è in funzione: potreste danneggiarlo.
Può accade che, nel mirino, l’immagine appaia mossa, appena dopo che si è
scattato, oppure quando il flash incorporato alla fotocamera inizia a caricarsi. Ciò
non causa immagini mosse.
Se la fotocamera viene spenta, o l’obiettivo tolto, quando è in funzione lo stabilizzatore
ottico, l’obiettivo potrà emettere un suono, ciò non va considerato un difetto
E’ possible usare la funzione OS, incorporata nell’obiettivo, con gli apparecchi
Sony e Pentax predisposti per il motore ultrasonico HSM. Quando si usa la
funzione OS, disattivare la funzione di stabilizzazione ottica nel corpo macchina e
spostare il cursore OS, presente nell’obiettivo, su ON. Quando si usa la funzione
di stabilizzazione ottica della fotocamera, spostare il cursore OS, presente
nell’obiettivo, su OFF e attivare la stabilizzazione ottica della fotocamera.
Se usate questo obiettivo con le fotocamere KONICA MINOLTA DYNAX / MAXXUM
7D, DYNAX / MAXXUM 5D o SONY A100, disattivare il dispositivo OS dell’obiettivo
prima di spegnere il corpo macchina. Il dispositivo OS non assume la disposizione
corretta se prima si spegne l’alimentazione del corpo macchina. Non tenere conto di
questo avviso e non seguire la procedura descritta può causare danni all’obiettivo.
Lo Stabilizzatore Ottico funziona con le fotocamere Nikon AF elencate nella tavola
che vedete qui sotto. Quando usate quest’obiettivo con fotocamere Nikon, che non
siano quelle elencate nella tabella, ricordatevi di portare su OFF l’interruttore, per
escludere la funzione dello Stabilizzatore Ottico.
Fotocamere SLR digitali e F6
Potete avere le informazioni più recenti circa i modelli di fotocamera, che si possono
usare con la funzione dello Stabilizzatore Ottico consultando la nostra homepage
PASSO A VITE PER TREPPIEDE
Questo obiettivo presenta un passo a vite staccabile per treppiede. Per far ruotare la
fotocamera, sbloccate preventivamente la manopola di blocco del collare. In questo
modo potete modificare agevolmente I’inquadratura sia in senso orizzontale che in
senso verticale (fig.4). Per staccare il collare del treppiede dall’obiettivo, prima
sbloccate la manopola e poi tirate (fig.5).
FOTOGRAFIA CON IL FLASH
Il flash incorporato può causare delle vignettature indesiderate. Con questo obiettivo
non si deve usare il flash incorporato alla macchina, ma un flash esterno.
SCALA DELLE PROFONDITA DI CAMPO
La scala delle profondità di campo aiuta a stabilire l’estensione della zona a fuoco
della fotografia che scattate. Ad esempio, nella illustrazione (6) è visualizzata la zona
della profondità di campo quando si usa il diaframma a F16.
(fig.7-Ĭ) Profondità di campo con zoom su grandangolare (70mm)
(fig.7-ĭ) Profondità di campo con zoom su teleobiettivo (200mm)
CIRCA I TELE CONVERTER
L’obiettivo può essere usato con gli Apo Tele Converter (accessori) 1.4x EX o 2.0 EX,
a iniziare dallo zoom tele 98-280mm F4 Autofocus o dal tele zoom 140-400mm F5,6,
rispettivamente.
ŦNon usare altri teleconverter che non siano quelli indicati.
Ŧ
Con le Reflex Digitali SLR sono consigliate le versioni DG degli Apo Tele Converter.
Ŧ
Il tele converter con montatura Pentax non è compatibile con questa particolare ottica.
ŦCon I corpi macchina dotati di attacco Sony AF, è possibile usare la modalità AF
quando si usi il teleconverter con numero di serie superiore a 5000001. La modalità
AF non è attiva con teleconverter con numero di serie inferiore a 5000001.
E’ possible usare l’autofocus, quando si è in modalità Live View, solo con la
modalità di AF a rilevazione di contrasto.
PARALUCE
Assieme all’obiettivo è fornito un paraluce a baionetta staccabile. Il paraluce serve a
prevenire le immagini fantasma e il flare causato dalla luce parassita. Inserire il
paraluce e ruotare in senso orario fino all’arresto. (fig.8)
ŦL’adattatore paraluce APS-C è fornito di serie assieme all’obiettivo. Il suo uso
assieme alle fotocamere digitali con sensore APS-C aumenta la protezione delle
luci. Inserire l’adattatore fra l’obiettivo e il paraluce. (fig.9)
Ŧ
Quando si usa questo obiettivo con fotocamere digitali a pieno formato o con formato
APS-H, l’adattatore non va montato. In caso contrario l’immagine risulterà vignettata.
ŦQuando si ripone l’obiettivo nella sua custodia bisogna togliere il paraluce e
rimetterlo al contrario (fig.10). (E’ possibile posizionare il paraluce al contrario con
il coperchietto dell’obiettivo inserito nell’adattatore APS-C).
FILTRI
Si può usare un solo filtro per volta. Con l’impiego di due o più filtri e/o di filtri molto
spessi (come i polarizzatori) è facile incorrere in vignettature.
Se volete adoperare un polarizzatore con una fotocamera AF, sceglietelo del tipo
“circolare”. Un polarizzatore “lineare”, infatti, può compromettere il regolare
funzionamento sia dell’autofocus che del sistema di esposizione automatica.
Quando si usano filtri assieme al paraluce adattatore APS-C è necessario avvitarli
alla filettatura dell’obiettivo. Se li si avvita alla filettatura dell’adattatore l’immagine
sarà vignettata.
CURA E CONSERVAZIONE
Proteggete l’obiettivo da cadute e colpi, ed evitate di esporlo ad alte temperature o
umidità eccessiva.
In previsione di un prolungato periodo di inutilizzo, conservate l’obiettivo in un
posto fresco, asciutto e, possibilmente, ben aerato. Evitate di esporlo a vapori di
canfora o naftalina, che potrebbero deteriorame i delicati rivestimenti antiriflessi.
Non usate solventi, benzina o altri detergenti organici quando si tratta di eliminare
dagli elementi ottici tracce di sporco o impronte digitali, Ripuliteli invece con un
panno morbido inumidito o con una cartina per lenti.
L’obiettivo non è impermeabile. Fate che non si bagni quando lo usate sotto la
pioggia o vicino all’acqua. Spesso i meccanismi interni, gli elementi ottici e i
componenti elettrici vengono danneggiati irrimediabilmente dall’acqua, tanto da
renderne impossibile qualsiasi riparazione.
Improvvisi sbalzi di temperatura possono favorire la formazione di condensa o
provocare la velatura della lente frontale. Quando entrate in un vano riscaldato
mentre fuori fa molto freddo, vi consigliamo di tenere l’obiettivo nella relativa
custodia finché la sua temperatura non si sarà adattata alla temperatura ambiente.

ITALIANO

Mode d'emploi

Consultez gratuitement le manuel de la marque Sigma 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM Nikon ici. Ce manuel appartient à la catégorie Objectifs et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 9.2. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Français, Anglais. Vous avez une question sur le 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM Nikon de la marque Sigma ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Besoin d’aide?

Vous avez une question sur le Sigma 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM Nikon et la réponse n'est pas dans le manuel? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème, et de votre question. Plus votre problème et votre question sont clairement énoncés, plus les autres propriétaires de Sigma 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM Nikon ont de chances de vous fournir une bonne réponse.

Nombre de questions : 0

Spécifications du 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM Nikon de la marque Sigma

Vous trouverez ci-dessous les spécifications du produit et les spécifications du manuel du Sigma 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM Nikon.

Généralités
Marque Sigma
Modèle 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM Nikon
Produit objectif
Langue Français, Anglais
Type de fichier Mode d’emploi (PDF)
Système d'objectif
Structure de l'objectif (éléments/groupes) 22/17
Nombre de lamelles du diaphragme 9
Nombre maximum d'ouverture 22
Poids et dimensions
Taille de filtre 77 mm
Poids 1430 g
Longueur du produit 197.6 mm
Diamètre 86.4 mm
représentation / réalisation
Compatibilité -
Design
Couleur du produit Noir
voir plus

Foire aux questions

Vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans le manuel? Vous trouverez peut-être la réponse à votre question dans la FAQ sur le Sigma 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM Nikon au dessous de.

Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici

Aucun résultat