Somfy 2401219 mode d'emploi

Somfy 2401219
8 · 1
PDF mode d'emploi
 · 2 pages
Français
mode d'emploiSomfy 2401219

Détecteur de soleil extérieur

sans l

5116365B
Somfy SAS dans un souci constant d’évolution et d’amélioration peut modi er le produit sans préavis. Photos non contractuelles. / In het streven naar het voortdurend ontwikkelen en verbeteren van onze producten, behoudt Somfy SAS zich het recht voor deze te wijzigen zonder
voorafgaande kennisgeving. Aan de foto’s kunnen geen rechten worden ontleend. / As part of our policy of continuous improvement, Somfy SAS reserves the right to modify the product without notice. Photos are not contractually binding.
Somfy SAS, capital 20.000.000 Euros, RCS Annecy 303.970.230 01/2015
www.somfy.com

FR NL

Wireless

outdoor sun sensor

EN
These instructions describe how to install and commission the outdoor sun sensor.

Product description

The outdoor sun sensor transmits the level of sunlight detected to the Somfy home
automation box so that the lighting and sun protection applications can be automatically
activated.
Contents of the package
See gure A
Description Q.
a Outdoor sun sensor 1
b Screws 2
c Plugs 2
d AA (LR6) 1.5 V batteries 2
The outdoor sun sensor in detail
See Figure B
Description
e Wall support
f Light sensor
g Programming button (PROG.)
h Orange/green indicator light
i Battery housing

Safety - Important information

General information
Read this installation guide and the safety instructions carefully before installing this
Somfy product. All the instructions given must be followed closely and this guide must
be stored in a safe place throughout the service life of your product. Before installation,
check that this Somfy product is compatible with the associated equipment and
accessories.
These instructions give information on how to install and use this product. Any
installation or use outside the eld of application speci ed by Somfy is forbidden. This
invalidates the warranty and discharges Somfy of all liability, as does any failure to
comply with the instructions given herein.
Somfy cannot be held responsible for any changes in standards which come into effect
after the publication of these instructions.
General safety instructions
This product is not designed to be used by persons (including children) whose physical,
sensory or mental capacity is impaired, or persons with little experience or knowledge,
unless they are under supervision or have received instructions on using the appliance
by a person responsible for their safety.
Do not let children play with this product.
Speci c safety advice
See Figure C
Somfy accepts no liability in the event of damage to equipment caused by weather
conditions not detected by the sensor.
To avoid damaging the product:
• Avoid impacts!
• Do not drop it!
• Never submerge it in water.
The outdoor sun sensor operates using a light sensor. Ensure that it is kept clean and
unobstructed by leaves, snow, etc. and check regularly that it is functioning correctly.
Clean the sensor with a dry cloth. Do not use a water jet or high pressure device to
clean it and do not use abrasive products or solvents.
Conformity
Somfy hereby declares that this product is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A
Declaration of Conformity is available at the web address www.somfy.com/
ce (Sunis Wirefree io), usable in EU, CH and NO. Images are not
contractually binding.

Warranty

This product is guaranteed for 3 years from the date of purchase.
Assistance
France
www.ma-domotique-somfy.fr
Belgium/Netherlands
www.somfy.mobi

Recycling

Do not dispose of either the product or the used batteries with household
waste. Please take them to a collection point or an approved centre to ensure
they are recycled correctly.

Technical data

Radio frequency 868-870 MHz
Index protection rating IP34
Safety level Class III
Operating temperature -20°C to +60°C
Dimensions in mm (H x w x d) 78 x 78 x 37
Power supply 2 AA (LR6) 1.5 V batteries

Draadloze zonnesensor

voor buiten

Deze handleiding beschrijft het installeren en het in bedrijf stellen van de zonnesensor voor buiten.

Productbeschrijving

De zonnesensor voor buiten zendt de gemeten zonintensiteit naar de Somfy domotica
Box voor het automatisch besturen van de zonweringen en de verlichting.
Inhoud van de verpakking
Zie guur A
Omschrijving Q.
a Zonnesensor voor buiten 1
b Schroeven 2
c Pluggen 2
d Batterijen 1,5 V, type AA (LR6) 2
De zonnesensor voor buiten in detail
Zie Figuur B
Omschrijving
e Muursteun
f Zonnesensor
g Programmeertoets (PROG.)
h Oranje/groene LED
i Plaats van de batterijen

Veiligheid - belangrijke informatie

Algemeen
Lees deze installatiegids en de bijgevoegde veiligheidsvoorschriften aandachtig
voordat u begint met de installatie van dit Somfy product. Houd u nauwkeurig aan
de instructies die in deze handleiding worden gegeven en bewaar deze handleiding
gedurende de gehele levensduur van het product. Controleer vóór de installatie of dit
Somfy product compatibel is met de aanwezige apparatuur en accessoires.
In deze handleiding staan de installatie en het gebruik van dit product beschreven. Elke
installatie of vorm van gebruik dat buiten het door Somfy gede nieerde toepassingsgebied
valt, is niet toegestaan. Hierdoor en door het negeren van de instructies in deze
handleiding, vervallen iedere aansprakelijkheid en garantie van Somfy.
Somfy is niet aansprakelijk voor veranderingen van normen en standaards die van
kracht zijn geworden na publicatie van deze handleiding.
Algemene veiligheidsvoorschriften
Dit apparaat mag niet gebruikt worden door personen (inclusief kinderen) met
verminderde fysieke, zintuiglijke of verstandelijke capaciteiten of personen zonder
ervaring of kennis, behalve als zij onder toezicht staan van iemand die verantwoordelijk
is voor hun veiligheid of toezicht, of die instructies vooraf over het gebruik van het
apparaat heeft gegeven.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Speci eke veiligheidsvoorschriften
Zie Figuur C
Somfy wijst elke aansprakelijkheid af in geval van schade aan de installatie ten gevolge
van weersomstandigheden die niet door de sensor zijn gedetecteerd.
Om het product niet te beschadigen:
• Voorkom schokken!
• Niet laten vallen!
• Dompel het nooit onder.
De zonnesensor voor buiten werkt met een lichtgevoelig element. Zorg ervoor dat
deze altijd schoon is en niet bedekt wordt door bladeren, sneeuw, enz. en controleer
regelmatig of hij goed werkt.
Maak de sensor schoon met een droge doek, maak hem niet onder een waterstraal
schoon, noch onder hoge druk en gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen
noch oplosmiddelen.
Conformiteit
Hierbij verklaart Somfy dat dit product in overeenstemming is met de
essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/CE.
Een conformiteitsverklaring staat ter beschikking op de website www.somfy.
com/ce (Sunis Wirefree io) en is bruikbaar in de EU, Zwitserland en
Noorwegen. Aan de afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Garantie

Dit product wordt 3 jaar gegarandeerd gerekend vanaf de aankoopdatum.
Assistentie
België - Nederland
www.somfy.mobi

Recycling

Gooi het product noch de oude batterijen niet weg met het huishoudafval. Let
er op dat u ze bij een inzamelpunt of depot inlevert zodat ze gerecycleerd
kunnen worden.

Technische gegevens

Radiofrequentie 868-870 MHz
Beschermingsgraad IP34
Veiligheidsniveau Klasse III
Werkingstemperatuur -20 °C tot +60 °C
Afmetingen L x H x D in mm 78 x 78 x 37
Voeding 2 batterijen type AA (LR6), 1,5 V
a
b
c
d
f
e
h
i
g

CAB

Cette notice décrit l’installation et la mise en service du Détecteur de soleil extérieur.

Présentation du produit

Le Détecteur de soleil extérieur transmet le niveau d’ensoleillement capté à la box
domotique Somfy a n de piloter automatiquement les applications de protection
solaire et d’éclairage.
Contenu du colis
Voir gure A
Désignation Q.
a Détecteur de soleil extérieur 1
b Vis 2
c Chevilles 2
d Piles 1,5 V, type AA (LR6) 2
Le Détecteur de soleil extérieur en détails
Voir gure B
Désignation
e Support mural
f Capteur d’ensoleillement
g Bouton de programmation (PROG.)
h Voyant orange/vert
i Logement des piles

Sécurité - Informations importantes

Généralités
Lire attentivement cette notice d’installation et les consignes de sécurité avant
de commencer l’installation de ce produit Somfy. Suivre précisément chacune des
instructions données et conserver cette notice aussi longtemps que le produit. Avant
toute installation, véri er la compatibilité de ce produit Somfy avec les équipements et
accessoires associés.
Cette notice décrit l’installation et l’utilisation de ce produit.Toute installation ou
utilisation hors du domaine d’application dé ni par Somfy est non conforme. Elle
entraînerait, comme tout irrespect des instructions gurant dans cette notice,
l’exclusion de la responsabilité et de la garantie Somfy.
Somfy ne peut être tenu responsable des changements de normes et standards
intervenus après la publication de cette notice.
Consignes générales de sécurité
Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants)
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des
personnes dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu béné cier,
par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou
d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil.
Ne laissez pas les enfants jouer avec ce produit.
Consignes spéci ques de sécurité
Voir gure C
Somfy dégage toutes responsabilités en cas de destruction de matériel survenu lors
d’un événement climatique non détecté par le capteur.
Pour ne pas endommager le produit :
• Éviter les chocs !
• Éviter les chutes !
• Ne jamais l’immerger.
Le Détecteur de soleil extérieur fonctionne grâce à un capteur d’ensoleillement.
S’assurer qu’il est toujours propre et non caché par des feuilles, de la neige, etc, et
véri er son bon fonctionnement régulièrement.
Nettoyer le capteur avec un chiffon sec, ne pas le nettoyer au jet d’eau, ni sous haute
pression, ne pas utiliser de produits abrasifs ni de solvant.
Conformité
Par la présente Somfy déclare que le produit est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Une déclaration de conformité est mise à disposition à l’adresse internet
www.somfy.com/ce (Sunis Wirefree io), utilisable en UE, CH et NO. Images
non contractuelles.

Garantie

Ce produit est garanti 3 ans à compter de sa date d’achat.
Assistance
France
www.ma-domotique-somfy.fr
Belgique
www.somfy.mobi

Recyclage

Ne pas jeter le produit ou les piles usagées avec les ordures ménagères.
Veiller à les déposer dans un point de collecte ou dans un centre agréé an de
garantir leur recyclage.

Caractéristiques techniques

Fréquence radio 868-870 MHz
Indice de protection IP34
Niveau de sécurité Classe III
Température d’utilisation -20°C à +60°C
Dimensions L x H x P en mm 78 x 78 x 37
Alimentation 2 piles type AA (LR6), 1,5 V

Mode d'emploi

Consultez gratuitement le manuel de la marque Somfy 2401219 ici. Ce manuel appartient à la catégorie Maison intelligente et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 8. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Français, Anglais. Vous avez une question sur le 2401219 de la marque Somfy ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Besoin d’aide?

Vous avez une question sur le Somfy 2401219 et la réponse n'est pas dans le manuel? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème, et de votre question. Plus votre problème et votre question sont clairement énoncés, plus les autres propriétaires de Somfy 2401219 ont de chances de vous fournir une bonne réponse.

alain dumont • 21-8-2022 Pas de commentaire

le capteur de soleil sunis II io associé à la chronis io me permet la descente de mes volets mais ne répond pas à la montée merci

Répondez à cette question

Nombre de questions : 1

Spécifications du 2401219 de la marque Somfy

Vous trouverez ci-dessous les spécifications du produit et les spécifications du manuel du Somfy 2401219.

Généralités
Marque Somfy
Modèle 2401219 | 2401219
Produit Maison intelligente
EAN 3660849502638
Langue Français, Anglais
Type de fichier Mode d’emploi (PDF)
Caractéristiques
Mesure des conditions environnementales Intensité des rayons du soleil
Code (IP) Internationale Protection IP34
Interface RF sans fil
Technologie de connectivité Sans fil
Couleur du produit Blanc
Poids et dimensions
Largeur 78 mm
Profondeur 37 mm
Hauteur 78 mm
Puissance
Type de source d'alimentation Batterie
Type de batterie AA
Conditions environnementales
Température d'opération -20 - 60 °C
voir plus

Foire aux questions

Vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans le manuel? Vous trouverez peut-être la réponse à votre question dans la FAQ sur le Somfy 2401219 au dessous de.

Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici

Aucun résultat