Sony DR-V150iP

Sony DR-V150iP mode d'emploi

(1)
 • Stereo
  Headset
  DR-V150iP
  ©2010 Sony Corporation Printed in Thailand
  4-179-895-22(1)
  Návod k obsluze
  Návod na používanie
  Инструкция по
  эксплуатации
  Інструкція з експлуатації
  δηγίες λειτυργίας
  Инструкции за работа
  Instrucţiuni de utilizare
  Navodila za uporabo
  Ne mettez aucun poids ou nexercez aucune
  pression sur le casque car cela pourrait le
  déformer en cas de stockage prolongé.
  Les oreillettes peuvent se détériorer au terme
  d’une utilisation ou d’un stockage prolongés.
  Nettoyez la fiche, sans quoi le son peut être
  déformé.
  Nettoyez le casque avec un chiffon sec et doux.
  Ne projetez pas d’air sur les unités lorsque vous
  les nettoyez. Evitez que la saleté s’accumule sur
  la fiche, car cela pourrait altérer le son.
  N’abandonnez pas le casque stéréo dans un
  endroit soumis aux rayons directs du soleil, à la
  chaleur ou à l’humidité.
  Des oreillettes de rechange en option peuvent
  être commandées auprès de votre revendeur
  Sony le plus proche.
  À propos des droits d’auteur
  iPod et iPhone sont des marques de commerce de
  Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans
  d’autres pays.
  Deutsch
  Stereo-Headset
  Vorsicht
  Um Feuergefahr und die Gefahr eines
  elektrischen Schlages zu vermeiden, darf
  das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit
  ausgesetzt werden.
  Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden,
  darf das Gehäuse nicht geöffnet werden.
  Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets
  einem Fachmann.
  Alle Änderungen am Gerät, die in dieser
  Anleitung nicht ausdrücklich als zulässig
  beschrieben sind, können dazu führen, dass die
  Genehmigung zur Inbetriebnahme dieses Geräts
  erlischt.
  Die Gültigkeit des CE-Zeichens beschränkt sich
  ausschließlich auf die Länder, in denen es
  gesetzlich erforderlich ist, vor allem im EWR
  (Europäischer Wirtschaftsraum).
  Hinweis für Kunden: Die folgenden
  Informationen gelten nur für Geräte, die in
  Ländern verkauft werden, in denen EU-
  Richtlinien gelten
  Der Hersteller dieses Produktes ist Sony
  Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
  108-0075 Japan. Bevollmächtigter für EMV und
  Produktsicherheit ist Sony Deutschland GmbH,
  Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
  Deutschland. Für Kundendienst- oder
  Garantieangelegenheiten wenden Sie sich bitte
  an die in Kundendienst- oder
  Garantiedokumenten genannten Adressen.
  Entsorgung von gebrauchten
  elektrischen und
  elektronischen Geräten
  (anzuwenden in den Ländern
  der Europäischen Union und
  anderen europäischen
  Ländern mit einem separaten
  Sammelsystem für diese
  Geräte)
  Das Symbol auf dem Produkt oder seiner
  Verpackung weist darauf hin, dass dieses
  Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu
  behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle
  für das Recycling von elektrischen und
  elektronischen Geräten abgegeben werden muss.
  Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen
  dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die
  Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und
  Gesundheit werden durch falsches Entsorgen
  gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch
  von Rohstoffen zu verringern. Weitere
  Informationen zum Recycling dieses Produkts
  erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den
  kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem
  Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.
  Merkmale
  Leicht zu verwendende Fernbedienung (nur für
  den iPod und das iPhone).
  Inline-Mikrofon für Freisprechanrufe mit dem
  iPhone.
  Umlegbare Ohrmuschel zum einfachen
  einseitigen Mithören.
  Gebrauch
  Aufsetzen der Kopfhörer
  Tragen Sie die Hörmuschel mit der Markierung
  auf dem rechten und die mit der Markierung
  auf dem linken Ohr.
  So verwenden Sie die Fernbedienung
  und das Mikrofon für einen iPod und ein
  iPhone (siehe Abb. )
  Sie können einen angeschlossenen iPod und ein
  angeschlossenes iPhone steuern.
  Teile und Bedienelemente
  Lautstärke +
  Erhöht die Lautstärke des angeschlossenen iPods.
  Mittlere Taste
  Startet mit einem einzigen Tastendruck einen Titel
  auf dem angeschlossenen iPod bzw. hält ihn an.
  Bei einem doppelten Tastendruck wird zum
  nächsten Titel gewechselt. Bei einem dreifachen
  Tastendruck wird zum vorherigen Titel
  gewechselt. Bei einem langen Tastendruck wird
  die Funktion „VoiceOver*“ gestartet (falls
  verfügbar).
  Drücken Sie die Taste einmal, um einen Anruf
  anzunehmen. Drücken Sie die Taste erneut, um
  ihn zu beenden.
  Halten Sie die Taste ungefähr zwei Sekunden lang
  gedrückt, um einen eingehenden Anruf
  abzulehnen.
  Wenn Sie die Taste loslassen, wird mit zwei
  akustischen Signalen bestätigt, dass der Anruf
  abgelehnt wurde.
  Lautstärke –
  Verringert die Lautstärke des angeschlossenen
  iPods.
  Mikrofon
  Kompatible Produkte
  Sie können das Gerät nur mit den folgenden
  Modellen verwenden, die eine Fernbedienung
  unterstützen.
  iPod nano der 4. Generation (Video)
  iPod nano der 5. Generation (Videokamera)
  iPod classic 120 GB/160 GB (2009)
  iPod touch der 2. Generation
  iPod shuffle der 3. Generation
  iPhone 3GS
  * Die Verfügbarkeit der Funktion „VoiceOver“
  ist vom iPod und dessen Software-Version
  abhängig.
  Technische Daten
  Hörkapsel
  Typ: Geschlossen, dynamisch / Treibereinheit: 30
  mm, Kalotte / Belastbarkeit: 500 mW (IEC*) /
  Impedanz: 24 Ω bei 1 kHz / Empfindlichkeit: 98
  dB/mW / Frequenzgang: 16 Hz - 22.000 Hz /
  Kabel: 1,2 m, Litzenkabel, Y-förmig / Stecker:
  Vergoldeter Vierleiter-Stereoministecker für iPod
  und iPhone mit Fernbedienungsfunktion /
  Gewicht: ca. 120 g ohne Kabel
  Mikrofon
  Leerlaufspannungspegel: –42 dB (0 dB = 1 V/Pa)
  Mitgeliefertes Zubehör
  Bedienungsanleitung (1)
  * IEC = International Electrotechnical
  Commission
  Änderungen, die dem technischen Fortschritt
  dienen, bleiben vorbehalten.
  Sicherheitsmaßnahmen
  Wenn Sie bei hoher Lautstärke mit Kopfhörern
  Musik hören, kann es zu Gehörschäden
  kommen. Verwenden Sie Kopfhörer aus
  Gründen der Verkehrssicherheit nicht beim
  Fahren von Kraftfahrzeugen oder beim
  Fahrradfahren.
  Schützen Sie die Kopfhörer vor starken Stößen.
  Behandeln Sie die Treibereinheiten pfleglich.
  Achten Sie darauf, dass auf den Kopfhörern
  kein Gewicht oder Druck lastet. Andernfalls
  können sich die Kopfhörer bei langer
  Aufbewahrung verformen.
  Die Ohrpolster können sich bei langer
  Verwendung oder Lagerung abnutzen.
  Halten Sie den Stecker sauber, da es andernfalls
  zu Tonverzerrungen kommen kann.
  Reinigen Sie die Kopfhörer mit einem weichen,
  trockenen Tuch. Pusten Sie nicht auf die
  Hörmuscheln. Halten Sie den Stecker sauber, da
  es andernfalls zu Tonverzerrungen kommen
  kann.
  Schützen Sie die Stereokopfhörer vor direktem
  Sonnenlicht, Hitze und Feuchtigkeit.
  Ersatzohrpolster können Sie bei Bedarf bei
  Ihrem Sony-Händler bestellen.
  Hinweis zum Urheberrechtsschutz
  iPod und iPhone sind eingetragene
  Markenzeichen von Apple Inc. in den USA und
  anderen Ländern.
  Español
  Auriculares estéreo
  ADVERTENCIA
  Para reducir el riesgo de incendios o
  electrocución, no exponga el aparato a la
  lluvia ni a la humedad.
  Para evitar descargas eléctricas, no abra la
  unidad. En caso de avería, solicite los
  servicios de personal cualificado.
  Se advierte que cualquier cambio o modificación
  que no se apruebe de modo explícito en este
  manual podría anular su autorización para
  utilizar este equipo.
  La validez de la marca CE se limita únicamente a
  aquellos países en los que la legislación la
  impone, especialmente los países de la EEE
  (Espacio Económico Europeo).
  Aviso para los clientes: la información
  siguiente resulta de aplicación solo a los
  equipos comercializados en países
  afectados por las directivas de la UE
  El fabricante de este producto es Sony
  Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
  108-0075 Japón. El representante autorizado
  para EMC y seguridad en el producto es Sony
  Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
  70327 Stuttgart,Alemania. Para cualquier asunto
  relacionado con servicio o garantía por favor
  diríjase a la dirección indicada en los
  documentos de servicio o garantía adjuntados
  con el producto.
  Tratamiento de los equipos
  eléctricos y electrónicos al
  final de su vida útil (aplicable
  en la Unión Europea y en
  países europeos con sistemas
  de recogida selectiva de
  residuos)
  Este símbolo en el equipo o el embalaje indica que
  el presente producto no puede ser tratado como
  residuos domésticos normales, sino que debe
  entregarse en el correspondiente punto de
  recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al
  asegurarse de que este producto se desecha
  correctamente, Ud. ayuda a prevenir las
  consecuencias negativas para el medio ambiente y
  la salud humana que podrían derivarse de la
  incorrecta manipulación en el momento de
  deshacerse de este producto. El reciclaje de
  materiales ayuda a conservar los recursos
  naturales. Para recibir información detallada sobre
  el reciclaje de este producto, póngase en contacto
  con el ayuntamiento, el punto de recogida más
  cercano o el establecimiento donde ha adquirido
  el producto.
  Características
  Control remoto fácil de usar (solo para iPod e
  iPhone).
  Micrófono en línea para realizar llamadas con el
  teléfono manos libres de iPhone.
  Auriculares reversibles para fácil control de
  sonido por un solo lado.
  Utilización
  Colocación de los auriculares
  Colóquese el auricular marcado con una
  en la
  oreja derecha y el auricular marcado con una
  en la oreja izquierda.
  Utilización del control remoto y el
  micrófono para un iPod y un iPhone
  (consulte la figura )
  Es posible controlar un producto iPod e iPhone
  conectado.
  Componentes y controles
  Volumen +
  Permite subir el volumen del producto iPod
  conectado.
  Botón central
  Pulse una vez para reproducir o pausar una pista
  del producto iPod conectado. Pulse dos veces para
  saltar a la siguiente pista. Pulse tres veces para
  saltar a la pista anterior. Se inicia la función
  “VoiceOver*” si se mantiene pulsado (si se
  encuentra disponible).
  Pulse una vez para contestar. Vuelva a pulsar para
  finalizar.
  Mantenga pulsado durante unos dos segundos
  para rechazar una llamada entrante.
  Al soltar, dos pitidos bajos confirman que la
  llamada se ha rechazado.
  Volumen –
  Permite bajar el volumen del producto iPod
  conectado.
  Micrófono
  Productos compatibles
  Es posible utilizar la unidad solo con los siguientes
  modelos de control remoto.
  iPod nano 4a generación (vídeo)
  iPod nano 5a generación (con cámara de vídeo)
  iPod classic 120GB 160GB (2009)
  iPod touch 2a generación
  iPod shuffle 3a generación
  iPhone 3GS
  * La disponibilidad de la función “VoiceOver”
  depende en el iPod y la versión del software.
  Especificaciones
  Receptor
  Tipo: cerrado, dinámico / Unidad auricular: 30
  mm, tipo cúpula / Capacidad de potencia: 500
  mW (IEC*) / Impedancia: 24 Ω a 1 kHz /
  Sensibilidad: 98 dB/mW / Respuesta de
  frecuencia: 16 Hz – 22.000 Hz / Cable: 1,2 m, cable
  Litz tipo Y / Clavija: minitoma estéreo dorada de
  cuatro conductores para iPod e iPhone con
  función remota / Masa: aprox. 120 g sin el cable
  Micrófono
  Nivel de tensión del circuito abierto: – 42 dB (0 dB
  = 1 V/Pa)
  Accesorio suministrado
  Manual de instrucciones (1)
  * IEC = Comisión Electrotécnica Internacional
  El diseño y las especificaciones están sujetos a
  cambios sin previo aviso.
  Precauciones
  Si utiliza los auriculares a un volumen alto,
  puede dañar sus oídos. Por razones de
  seguridad, no los utilice mientras conduzca o
  vaya en bicicleta.
  No someta los auriculares a golpes
  excesivamente intensos.
  Manipule las unidades de auricular con
  cuidado.
  No someta los auriculares a peso o presión, ya
  que se pueden deformar en períodos de
  almacenamiento prolongado en estas
  condiciones.
  Las almohadillas para el oído se pueden
  deteriorar debido a un almacenamiento o uso
  prolongados.
  No permita que se ensucie la clavija, ya que el
  sonido podría distorsionarse.
  Limpie los auriculares con un paño suave y
  seco. No introduzca aire en las unidades al
  limpiarlas. No deje la toma de la clavija con
  suciedad o de lo contrario el sonido podría
  distorsionarse.
  No deje los auriculares en un lugar sometido a
  la luz solar directa, al calor o a la humedad.
  Los recambios opcionales para las almohadillas
  para el oído se pueden encargar en su
  distribuidor de Sony más cercano.
  Acerca de los derechos de autor
  iPod e iPhone son marcas comerciales de Apple
  Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros
  países.
  Italiano
  Cuffie stereo
  ATTENZIONE
  Per evitare il pericolo di incendi o scosse
  elettriche, non esporre l’apparecchio alla
  pioggia o all’umidità.
  Per evitare scosse elettriche, non aprire
  l’apparecchio. Per riparazioni rivolgersi solo
  a personale qualificato.
  Qualsiasi modifica o cambiamento non
  esplicitamente approvati nel presente manuale
  potrebbero invalidare l’autorizzazione all’uso del
  presente apparecchio.
  La validità del contrassegno CE è limitata ai soli
  paesi in cui esso è in vigore, in particolar modo
  ai paesi dello SEE (Spazio Economico Europeo).
  Avviso per i clienti: le seguenti informazioni
  riguardano esclusivamente gli apparecchi
  venduti in paesi in cui sono applicate le
  direttive UE
  Il fabbricante di questo prodotto è Sony
  Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
  108-0075, Giappone. Il rappresentante
  autorizzato ai fini della Compatibilità
  Elettromagnetica e della sicurezza del prodotto è
  Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
  61, 70327, Stoccarda Germania. Per qualsiasi
  problema relativo allassistenza o alla garanzia, si
  prega di fare riferimento agli indirizzi indicati
  nei documenti di assistenza e garanzia forniti
  con il prodotto.
  Trattamento del dispositivo
  elettrico o elettronico a fine
  vita (applicabile in tutti i paesi
  dell’Unione Europea e in altri
  paesi europei con sistema di
  raccolta differenziata)
  Questo simbolo sul prodotto o
  sulla confezione indica che il
  prodotto non deve essere considerato come un
  normale rifiuto domestico, ma deve invece essere
  consegnato ad un punto di raccolta appropriato
  per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici.
  Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito
  correttamente, voi contribuirete a prevenire
  potenziali conseguenze negative per l’ambiente e
  per la salute che potrebbero altrimenti essere
  causate dal suo smaltimento inadeguato. Il
  riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le
  risorse naturali. Per informazioni più dettagliate
  circa il riciclaggio di questo prodotto, potete
  contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di
  smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l’avete
  acquistato.
  In caso di smaltimento abusivo di
  apparecchiature elettriche e/o elettroniche
  potrebbero essere applicate le sanzioni previste
  dalla normativa applicabile (valido solo per
  l’Italia).
  Caratteristiche
  Telecomando di facile utilizzo (solo per iPod e
  iPhone).
  Microfono in linea per chiamate con iPhone a
  mani libere.
  Design a cuffia rovesciabile per facilitare
  l’ascolto su un solo lato.
  Modalità d’uso
  Applicazione delle cuffie
  Posizionare la cuffia con il segno
  sull’orecchio
  destro e quella con il segno
  sull’orecchio
  sinistro.
  Utilizzo del telecomando e del
  microfono per un iPod o iPhone
  (vedere fig. )
  È possibile controllare un prodotto iPod o iPhone
  collegato.
  Parti e comandi
  Volume +
  Consente di aumentare il volume del prodotto
  iPod collegato.
  Pulsante centrale
  Consente, con ununica pressione, di riprodurre/
  interrompere un brano del prodotto iPod
  collegato. Consente, con una doppia pressione, di
  saltare al brano successivo. Consente, con una
  tripla pressione, di saltare al brano precedente.
  Consente, con una pressione prolungata, di
  avviare la funzione “VoiceOver*”, se disponibile.
  Premere una volta per rispondere alla chiamata.
  Premere di nuovo il tasto per riagganciare.
  Tenere premuto per circa due secondi per rifiutare
  una chiamata in arrivo.
  Quando si rilascia il pulsante, un doppio segnale
  acustico a basso volume conferma che la chiamata
  è stata rifiutata.
  Volume –
  Consente di diminuire il volume del prodotto iPod
  collegato.
  Microfono
  Prodotti compatibili
  È possibile utilizzare l’unità solo insieme ai
  seguenti modelli compatibili con telecomando.
  iPod nano di quarta generazione (video)
  iPod nano di quinta generazione (videocamera)
  iPod classic 120 GB/160 GB (2009)
  iPod touch di seconda generazione
  iPod shuffle di terza generazione
  iPhone 3GS
  * La disponibilità della funzione “VoiceOver”
  dipende dall’iPod e dalla relativa versione del
  software.
  Caratteristiche tecniche
  Ricevitore
  Tipo: chiuso, dinamico / Unità pilota: 30 mm, tipo
  a cupola / Capacità di potenza: 500 mW (IEC*) /
  Impedenza: 24 Ω a 1 kHz / Sensibilità: 98 dB/mW
  / Risposta in frequenza: 16 Hz – 22.000 Hz / Cavo:
  1,2 m, cavo Litz tipo a Y / Spina: Minispina stereo
  placcata in oro a quattro poli per iPod e iPhone
  con telecomando / Peso: circa 120 g senza cavo
  Microfono
  Livello di tensione a circuito aperto: –42 dB (0 dB
  = 1 V/Pa)
  Accessorio in dotazione
  Istruzioni per l’uso (1)
  * IEC = Commissione Elettrotecnica
  Internazionale
  Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti
  a modifiche senza preavviso.
  Precauzioni
  Lascolto ad alto volume mediante le cuffie può
  provocare danni all’udito. Per motivi di
  sicurezza stradale, non utilizzare le cuffie
  durante la guida o in bicicletta.
  Non sottoporre le cuffie ad urti eccessivi.
  Maneggiare con cura le unità pilota.
  Durante lunghi periodi di deposito, non
  appoggiare oggetti pesanti, né esercitare
  pressione sulle cuffie onde evitare che si
  deformino.
  I cuscinetti delle cuffie potrebbero deteriorarsi
  in seguito all’uso o all’inutilizzo prolungato.
  Se la spina è sporca, pulirla, onde evitare che
  l’audio risulti distorto.
  Pulire le cuffie con un panno morbido asciutto.
  Non soffiare sulle unità durante la pulizia. Non
  lasciare che la spina si sporchi; in caso contrario
  l’audio potrebbe risultare distorto.
  Non lasciare le cuffie stereo in un luogo
  soggetto a luce solare diretta, calore o umidità.
  È possibile ordinare cuscinetti delle cuffie
  opzionali sostitutivi dal proprio rivenditore
  Sony.
  Informazioni sui copyright
  iPod e iPhone sono marchi di fabbrica di Apple
  Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
  Nederlands
  Stereoheadset
  WAARSCHUWING
  Stel het toestel niet bloot aan regen of
  vocht om het risico op brand of elektrocutie
  te verminderen.
  Open de behuizing niet om elektrocutie te
  voorkomen. Laat alle onderhoud over aan
  bevoegd personeel.
  Houd er rekening mee dat wijzigingen of
  aanpassingen die niet uitdrukkelijk in deze
  handleiding worden goedgekeurd uw
  bevoegdheid om dit apparaat te gebruiken
  kunnen tenietdoen.
  De CE-markering geldt alleen in landen waar
  deze wettelijk van kracht is. Dit is vooral het
  geval in landen die deel uitmaken van de EER
  (Europese Economische Ruimte).
  Opmerking voor klanten: de volgende
  informatie geldt enkel voor apparatuur
  verkocht in landen waar de EU-richtlijnen
  van kracht zijn
  De fabricant van dit product is Sony
  Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
  108-0075 Japan. De geauthoriseerde
  vertegenwoordiging voor EMC en produkt
  veiligheid is Sony Deutschland GmbH,
  Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
  Duitsland. Voor service- of garantiezaken
  verwijzen wij u graag naar de addressen in de
  afzonderlijke service/garantie documenten.
  Verwijdering van oude
  elektrische en elektronische
  apparaten (Toepasbaar in de
  Europese Unie en andere
  Europese landen met
  gescheiden
  inzamelingssystemen)
  Het symbool op het product of op
  de verpakking wijst erop dat dit product niet als
  huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het
  moet echter naar een plaats worden gebracht
  waar elektrische en elektronische apparatuur
  wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
  product op de correcte manier wordt verwerkt,
  voorkomt u voor mens en milieu negatieve
  gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in
  geval van verkeerde afvalbehandeling. De
  recycling van materialen draagt bij tot het
  vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer
  details in verband met het recyclen van dit
  product, neemt u contact op met de
  gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst
  belast met de verwijdering van huishoudafval of
  de winkel waar u het product hebt gekocht.
  Kenmerken
  Gebruiksvriendelijke afstandsbediening (alleen
  voor iPod en iPhone).
  In-line-microfoon voor handenvrij bellen met
  een iPhone.
  Draaibare oorschelpen voor eenvoudige
  enkelzijdige monitoring.
  Hoe te gebruiken
  De hoofdtelefoon dragen
  Plaats de oorschelp gemarkeerd met
  op uw
  rechteroor en de oorschelp gemarkeerd met
  op
  uw linkeroor.
  De afstandsbediening en de microfoon
  gebruiken voor een iPod en iPhone
  (zie afb. )
  U kunt een aangesloten iPod en iPhone bedienen.
  Onderdelen en bedieningselementen
  Volume +
  Voor het verhogen van het volume van de
  aangesloten iPod.
  Middelste knop
  Wanneer u één keer op deze knop drukt, wordt
  een nummer op de aangesloten iPod afgespeeld/
  gepauzeerd. Wanneer u twee keer op deze knop
  drukt, schakelt u naar het volgende nummer.
  Wanneer u drie keer op deze knop drukt, keert u
  terug naar het vorige nummer. Wanneer u deze
  knop lang ingedrukt houdt, wordt de functie
  "VoiceOver*" gestart (indien beschikbaar).
  Druk één keer op deze knop om een oproep te
  beantwoorden, en nogmaals om deze te beëindigen.
  Houd deze knop ongeveer twee seconden
  ingedrukt om een ontvangen oproep te negeren.
  Wanneer u de knop loslaat, hoort u twee lage
  pieptonen ter bevestiging dat de oproep werd
  genegeerd.
  Volume –
  Voor het verlagen van het volume van de
  aangesloten iPod.
  Microfoon
  Compatibele producten
  U kunt deze hoofdtelefoon alleen gebruiken met
  de volgende modellen die een afstandsbediening
  ondersteunen.
  iPod nano 4e generatie (video)
  iPod nano 5e generatie (videocamera)
  iPod classic 120 GB/160 GB (2009)
  iPod touch 2e generatie
  iPod shuffle 3e generatie
  iPhone 3GS
  * Beschikbaarheid van de functie "VoiceOver"
  hangt af van de iPod en de softwareversie.
  Specificaties
  Ontvanger
  Type: Gesloten, dynamisch / Driver: 30 mm,
  dome-type / Vermogenscapaciteit: 500 mW
  (IEC*) / Impedantie: 24 Ω bij 1 kHz /
  Gevoeligheid: 98 dB/mW / Frequentiebereik: 16
  Hz – 22.000 Hz / Kabel: 1,2 m, Y-vormige Litz-
  kabel / Stekker: Goudkleurige stereoministekker
  met vier geleiders voor iPod en iPhone met
  afstandsbedieningsfunctie / Gewicht: Ong. 120 g
  zonder kabel
  Microfoon
  Voltageniveau open circuit: –42 dB (0 dB = 1 V/Pa)
  Bijgeleverd accessoire
  Gebruiksaanwijzing (1)
  * IEC = International Electrotechnical
  Commission
  Wijzigingen in ontwerp en specificaties
  voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
  Voorzorgsmaatregelen
  Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt bij een
  hoog volume, kan dit gehoorschade
  veroorzaken. Gebruik voor uw veiligheid de
  hoofdtelefoon niet tijdens het rijden of fietsen.
  Stel de hoofdtelefoon niet bloot aan zware
  schokken.
  Wees voorzichtig met de drivers.
  Plaats geen gewicht op de hoofdtelefoon en
  oefen er geen druk op uit; dit kan er namelijk
  voor zorgen dat de hoofdtelefoon vervormd
  raakt wanneer deze lang wordt opgeborgen.
  De oorkussentjes kunnen verslijten na lang
  gebruik of een lange opbergtijd.
  Zorg ervoor dat de stekker niet vuil is, anders
  kan het geluid vervormd worden.
  Reinig de hoofdtelefoon met een zachte droge
  doek. Blaas niet op het apparaat tijdens het
  reinigen. Zorg ervoor dat de stekker niet vuil
  wordt, anders kan het geluid achteruitgaan.
  Laat de hoofdtelefoon niet liggen op een plaats
  die blootgesteld is aan direct zonlicht, warmte
  of vocht.
  Optionele vervangende oorkussentjes kunnen
  besteld worden bij uw dichtstbijzijnde Sony-
  handelaar.
  Auteursrechten
  iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple
  Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en
  andere landen.
  Português
  Auscultadores estéreo
  ADVERTÊNCIA
  Para evitar o risco de incêndio ou de choque
  eléctrico, não exponha o aparelho à chuva
  nem à humidade.
  Para evitar descargas eléctricas, não abra o
  aparelho. Solicite assistência somente a
  técnicos especializados.
  Quaisquer alterações ou modificações que não
  tenham sido expressamente aprovadas neste
  manual invalidarão a autoridade do utilizador
  para operar este equipamento.
  A validade das marcas da CE está limitada aos
  países em que for imposta por lei, sobretudo nos
  países do EEE (Espaço Económico Europeu).
  Nota para os clientes: as seguintes
  informações aplicam-se apenas ao
  equipamento comercializado nos países
  que aplicam as Directivas da UE
  O fabricante deste produto é a Sony Corporation,
  1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão.
  O representante autorizado para
  Compatibilidade Electromagnética e segurança
  do produto é a Sony Deutschland GmbH,
  Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
  Alemanha. Para qualquer assunto relacionado
  com serviço ou garantia por favor consulte a
  morada indicada nos documentos sobre serviço
  e garantias que se encontram junto ao produto.
  Tratamento de Equipamentos
  Eléctricos e Electrónicos no
  final da sua vida útil (Aplicável
  na União Europeia e em países
  Europeus com sistemas de
  recolha selectiva de resíduos)
  Este símbolo, colocado no produto ou na sua
  embalagem, indica que este não deve ser tratado
  como resíduo urbano indiferenciado. Deve sim
  ser colocado num ponto de recolha destinado a
  resíduos de equipamentos eléctricos e
  electrónicos. Assegurando-se que este produto é
  correctamente depositado, irá prevenir
  potenciais consequências negativas para o
  ambiente bem como para a saúde, que de outra
  forma poderiam ocorrer pelo mau
  manuseamento destes produtos. A reciclagem
  dos materiais contribuirá para a conservação dos
  recursos naturais. Para obter informação mais
  detalhada sobre a reciclagem deste produto, por
  favor contacte o município onde reside, os
  serviços de recolha de resíduos da sua área ou a
  loja onde adquiriu o produto.
  Características
  Telecomando de fácil utilização (apenas para
  iPod e iPhone).
  Microfone em linha para chamadas do iPhone
  no modo mãos-livres.
  Design de concha acústica reversível para fácil
  monitorização unilateral.
  Como utilizar
  Colocar os auscultadores
  Coloque o auscultador com a indicação
  no
  ouvido direito e o auscultador com a indicação
  no ouvido esquerdo.
  Como utilizar o telecomando e o
  microfone para um iPod e iPhone
  (consulte fig. )
  Pode controlar um produto iPod e iPhone.
  Peças e controlos
  Volume +
  Aumenta o volume do produto iPod ligado.
  Botão central
  Reproduz/efectua uma pausa na faixa do produto
  iPod ligado quando prime uma só vez. Salta para a
  faixa seguinte quando carrega uma segunda vez.
  Salta para a faixa anterior quando carrega uma
  terceira vez. Inicia a função “VoiceOver*” quando
  prime durante um período longo (se disponível).
  Pressione uma vez para atender uma chamada.
  Pressione novamente para terminar.
  Mantenha pressionado durante cerca de dois
  segundos para rejeitar uma chamada.
  Quando soltar, dois sinais sonoros de baixo
  volume confirmam que a chamada foi rejeitada.
  Volume –
  Reduz o volume do produto iPod ligado.
  Microfone
  Produtos compatíveis
  Pode utilizar esta unidade apenas com os
  seguintes modelos que suportam telecomando.
  iPod nano da quarta geração (vídeo)
  iPod nano da quinta geração (câmara de vídeo)
  iPod classic 120GB/160GB (2009)
  iPod touch da segunda geração
  iPod shuffle da terceira geração
  iPhone 3GS
  * A disponibilidade da função “VoiceOver”
  depende do iPod e da sua versão de software.
  Especificações
  Receptor
  Tipo: Fechado, dinâmico / Unidade accionadora:
  30 mm, tipo cúpula / Capacidade de admissão de
  potência: 500 mW (IEC*) / Impedância: 24 Ω a 1
  kHz / Sensibilidade: 98 dB/mW / Resposta em
  frequência: 16 Hz – 22.000 Hz / Cabo: 1,2 m,
  Cabo Litz tipo Y / Ficha: Mini-ficha estéreo
  dourada de quatro condutores para iPod e iPhone
  com função remota / Peso: Aprox. 120 g sem o
  cabo
  Microfone
  Nível de tensão de circuito aberto: –42 dB (0 dB =
  1 V/Pa)
  Acessórios fornecidos
  Manual de Instruções (1)
  * IEC = Comissão Electrotécnica Internacional
  O design e especificações estão sujeitos a
  alterações sem aviso prévio.
  Precauções
  Ouvir com o volume dos auscultadores muito
  alto pode afectar a sua audição. Para uma maior
  segurança na condução, não utilize os
  auscultadores enquanto conduz ou quando
  andar de bicicleta.
  Não sujeite os auscultadores a impactos
  excessivos.
  Manuseie as unidades accionadoras
  cuidadosamente.
  Não sujeite os auscultadores a cargas ou pressão,
  pois pode provocar a sua deformação, no caso
  de serem guardados durante um período de
  tempo prolongado.
  As almofadas podem deteriorar-se devido ao
  uso ou armazenamento prolongado.
  Mantenha a ficha limpa para que o som não saia
  distorcido.
  Limpe os auscultadores com um pano macio
  seco. Não sopre nas unidades quando limpar.
  Não deixe que a ficha fique suja, caso contrário,
  o som pode deteriorar-se.
  Não deixe os auscultadores estéreo num local
  sujeito à luz solar directa, calor ou humidade.
  As almofadas de substituição opcionais podem
  ser encomendadas ao seu representante Sony
  mais próximo.
  Direitos de autor
  iPod e iPhone são marcas comerciais da Apple
  Inc., registadas nos EUA e noutros países.
  Polski
  Stereofoniczny zestaw słuchawkowy
  OSTRZEŻENIE
  Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia
  prądem elektrycznym, nie należy narażać
  urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci.
  Aby uniknąć porażenia prądem
  elektrycznym, nie należy otwierać
  obudowy. Wszelkie naprawy należy zlecać
  wyłącznie wykwalifikowanym osobom.
  Użytkownik został ostrzeżony, że jakiekolwiek
  zmiany lub modyfikacje niewymienione w
  danym podręczniku mogą spowodować
  utracenie prawa do korzystania z danego sprzętu.
  Znak CE obowiązuje tylko w tych krajach, w
  których ma on podstawę prawną, głównie w
  krajach EEA (European Economic Area -
  Europejski Obszar Ekonomiczny).
  Informacje dla klientów: poniższe
  informacje dotyczą wyłącznie urządzeń
  sprzedawanych w krajach, w których
  obowiązują dyrektywy Unii Europejskiej
  Producentem tego produktu jest Sony
  Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
  108-0075 Japonia. Upoważnionym
  przedstawicielem producenta w Unii
  Europejskiej, uprawnionym do dokonywania i
  potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami
  zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH,
  Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.
  Nadzór nad dystrybucją na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland,
  00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach
  serwisowych i gwarancyjnych należy
  kontaktować się z podmiotami, których adresy
  podano w osobnych dokumentach
  gwarancyjnych lub serwisowych, lub z
  najbliższym sprzedawcą produktów Sony.
  Pozbycie się zużytego sprzętu
  (stosowane w krajach Unii
  Europejskiej i w pozostałych
  krajach europejskich
  stosujących własne systemy
  zbiórki)
  Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
  oznacza, że produkt nie może być traktowany
  jako odpad komunalny, lecz powinno się go
  dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki
  sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu
  recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie
  zużytego produktu zapobiega potencjalnym
  negatywnym wpływom na środowisko oraz
  zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
  przypadku niewłaściwego zagospodarowania
  odpadów. Recykling materiałów pomoże w
  ochronie środowiska naturalnego. W celu
  uzyskania bardziej szczegółowych informacji na
  temat recyklingu tego produktu, należy
  skontaktować się z lokalną jednostką samorządu
  terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania
  odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony
  został ten produkt.
  Funkcje
  Łatwy w obsłudze pilot (tylko do urządzeń iPod
  i iPhone).
  Mikrofon w przewodzie umożliwiający
  odbieranie połączeń z urządzenia iPhone w
  trybie głośnomówiącym.
  Obrotowe słuchawki umożliwiające odsłuch
  jednym uchem.
  Użytkowanie
  Zakładanie słuchawek
  Słuchawkę oznaczona literą
  należy nosić na
  prawym uchu, a literą
  na lewym uchu.
  Jak używać pilota i mikrofonu do
  urządzeń iPod i iPhone (patrz rys. )
  Podłączonymi urządzeniami iPod i iPhone można
  sterować.
  Części i elementy sterowania
  Głośność +
  Zwiększanie głośności odtwarzacza iPod, do
  którego są podłączone słuchawki.
  Przycisk środkowy
  Rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania utworu z
  odtwarzacza iPod, do którego są podłączone
  słuchawki, jednym naciśnięciem. Dwukrotne
  naciśnięcie powoduje przejście do następnego
  utworu. Trzykrotne naciśnięcie powoduje
  przejście do poprzedniego utworu. Naciśnięcie i
  przytrzymanie powoduje uruchomienie funkcji
  VoiceOver*” (jeśli jest dostępna).
  Naciśnij raz, aby odebrać połączenie. Naciśnij
  ponownie, aby zakończyć połączenie.
  Naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy, aby
  odrzucić połączenie przychodzące.
  Po zwolnieniu przycisku zostaną wyemitowane
  dwa ciche sygnały dźwiękowe potwierdzające
  odrzucenie połączenia.
  Głośność –
  Zmniejszanie głośności odtwarzacza iPod, do
  którego są podłączone słuchawki.
  Mikrofon
  Produkty zgodne
  Tego urządzenia można używać tylko z modelami
  obsługującymi pilota wymienionymi poniżej.
  iPod nano 4. generacji (wideo)
  iPod nano 5. generacji (kamera wideo)
  iPod classic 120 GB/160 GB (2009)
  iPod touch 2. generacji
  iPod shuffle 3. generacji
  iPhone 3GS
  * Dostępność funkcji „VoiceOver” zależy od
  odtwarzacza iPod i wersji jego
  oprogramowania.
  Dane techniczne
  Słuchawki
  Typ: zamknięty, dynamiczny / Jednostka sterująca:
  30 mm, typ stożkowy / Moc maksymalna: 500
  mW (IEC*) / Impedancja: 24 Ω przy 1 kHz /
  Czułość: 98 dB/Mw / Pasmo przenoszenia: 16 Hz -
  22 000 Hz / Przewód: 1,2 m, Przewód Litz typu Y /
  Wtyczka: cztery pozłacane miniwtyki
  stereofoniczne do odtwarzacza iPod i iPhone z
  funkcją obsługi bezprzewodowej / Masa: ok. 120 g
  bez przewodu
  Mikrofon
  Poziom napięcia obwodu otwartego: –42 dB (0 dB =
  1 V/Pa)
  Dostarczone wyposażenie
  Instrukcja obsługi (1)
  * IEC = Międzynarodowa Komisja
  Elektrotechniczna
  Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec
  zmianie bez powiadomienia.
  Środki ostrożności
  Słuchanie przy użyciu słuchawek dźwięku o
  wysokiej głośności może być przyczyną
  problemów ze słuchem. W celu zachowania
  bezpieczeństwa na drodze nie należy używać
  słuchawek podczas prowadzenia samochodu
  lub jazdy rowerem.
  Nie należy poddawać słuchawek silnym
  wstrząsom.
  Należy ostrożnie obchodzić się z jednostkami
  sterującymi.
  Na słuchawkach nie należy umieszczać ciężkich
  przedmiotów ani nie należy stosować względem
  nich dużego nacisku, ponieważ długotrwałe
  przechowywanie słuchawek w takich
  warunkach może spowodować ich deformację.
  W wyniku długotrwałego użytkowania lub
  przechowywania wyściółka nauszników może
  ulec uszkodzeniu.
  Nie należy pozostawiać brudnego wtyku,
  ponieważ może to spowodować pogorszenie
  jakości dźwięku.
  Słuchawki należy czyścić suchą, miękką
  szmatką. Podczas czyszczenia nie należy
  dmuchać na jednostki sterujące. Nie należy
  dopuszczać do zabrudzenia wtyczki. W
  przeciwnym razie jakość dźwięku może ulec
  pogorszeniu.
  Słuchawek nie należy pozostawiać w miejscu
  narażonym na bezpośrednie działanie promieni
  słonecznych, gorąco lub wilgoć.
  Zapasowe nauszniki można zamówić u
  najbliższego sprzedawcy produktów Sony.
  Prawa autorskie — informacje
  iPod i iPhone są znakami handlowymi firmy
  Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach
  Zjednoczonych i innych krajach.
  Magyar
  Sztereo headset
  FIGYELEM!
  A tűzveszély és az áramütés elkerülése
  érdekében óvja a készüléket az esőtől,
  nedvességtől.
  Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa
  fel a készülék házát. A készüléket csak
  szakember javíthatja.
  Kéjük vegye figyelembe, hogy bármiféle olyan
  változtatás vagy módosítás, amely ebben a
  kézikönyvben nincs kifejezetten megengedve,
  Önt jogosulatlanná teheti a készülék
  használatára.
  A CE jelölés érvényessége azokra az országokra
  korlátozódik, ahol a használata jogszabályban
  előírt -főként az Európai Gazdasági Térség (EEA)
  országaiban.
  Megjegyzés a vásárlóknak: az alábbi
  információ csak az Európai Unió irányelveit
  alkalmazó országokban eladott
  berendezésekre vonatkozik
  Ezt a terméket a Sony Corporation (108-0075
  Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta.
  A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel
  kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH
  (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger
  Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely
  szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos
  ügyben, a különálló szerviz- vagy
  garanciadokumentumokban megadott címekhez
  forduljon.
  Feleslegessé vált elektromos
  és elektronikus készülékek
  hulladékként való eltávolítása
  (Használható az Európai Unió
  és egyéb európai országok
  szelektív hulladékgyűjtési
  rendszereiben)
  Ez a szimbólum a készüléken vagy a
  csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
  kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az
  elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére
  kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
  termék helyes kezelésével segít megelőzni a
  környezet és az emberi egészség károsodását,
  mely bekövetkezhetne, ha nem követi a
  hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
  újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
  megőrzésében. A termék újrahasznosítása
  érdekében további információért forduljon a
  lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
  hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
  üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
  Jellemzők
  Egyszerűen használható távvezérlő (csak iPod
  és iPhone esetén).
  Az iPhone kéz nélküli használata a kábelbe
  épített mikrofonnal.
  Egyszerű egyoldalas használat a megfordítható
  fejhallgató-kialakítással.
  Használat
  A fejhallgató viselése
  Úgy helyezze a fejére, hogy az
  jelölésű fele a
  jobb, az
  jelölésű fele a bal fülére kerüljön.
  A távvezérlő és a mikrofon használata
  iPod és iPhone esetén (lásd ábra)
  A csatlakoztatott iPod és iPhone készüléket lehet
  vezérelni.
  A készülék részei és a kezelőszervek
  Hangerő +
  A csatlakoztatott iPod hangerejének növelése.
  Középső gomb
  Egyszer megnyomva a sáv lejátszásának
  szüneteltetése/leállítása a csatlakoztatott iPod-on.
  Kétszer megnyomva ugrás a következő sávra.
  Háromszor megnyomva ugrás az előző sávra.
  Hosszan megnyomva a „VoiceOver*” funkció
  bekapcsolása (ha használható).
  A hívás fogadásához nyomja meg egyszer. A
  befejezéshez nyomja meg még egyszer.
  A bejövő hívás visszautasításához tartsa nyomva
  kb. két másodpercig.
  Ezután két mély hangjelzés nyugtázza a hívás
  visszautasítását.
  Hangerő –
  A csatlakoztatott iPod hangerejének csökkentése.
  Mikrofon
  Kompatibilis termékek
  Az egységet csak a következő, távvezérlésre
  alkalmas modellekkel lehet használni.
  iPod nano 4. generációs (video)
  iPod nano 5. generációs (videokamera)
  iPod classic 120 GB/160 GB (2009)
  iPod touch 2. generációs
  iPod shuffle 3. generációs
  iPhone 3GS
  * A „Voice Over” funkció elérhetősége az iPod
  készüléktől és szoftververziójától függ.
  Műszaki adatok
  Fülhallgató-egység
  Típus: zárt, dinamikus / Meghajtóegység: 30 mm,
  kúpos típus / Teljesítmény: 500 mW (IEC*) /
  Impedancia: 24 Ω 1 kHz-en / Érzékenység: 98 dB/
  mW / Frekvencia-átvitel: 16 Hz - 22 000 Hz /
  Kábel: 1,2 m, Y-típusú Litze-kábel / Csatlakozó:
  Négyérintkezős, aranyozott mini sztereó
  csatlakozódugó távvezérelhető iPod és iPhone-
  hoz. / Tömeg: kb. 120 g kábel nélkül
  Mikrofon
  Nyílthurkú feszültségszint: –42 dB (0 dB = 1 V/Pa)
  Mellékelt tartozék
  Használati útmutató (1)
  * IEC = International Electrotechnical
  Commission (Nemzetközi Elektrotechnikai
  Bizottság)
  A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés
  nélkül megváltozhatnak.
  Óvintézkedések
  Ha nagy hangerővel használja a fejhallgatót,
  károsodhat a hallása. A közlekedés biztonsága
  érdekében vezetés és kerékpározás közben ne
  használjon fejhallgatót/fülhallgatót.
  A fejhallgatót óvja az erős rázkódástól.
  Óvatosan kezelje a hangszórókat.
  A fejhallgatóra ne tegyen nehéz tárgyat, és
  ügyeljen arra is, hogy ne nyomódjék, mert úgy
  hosszabb tárolás során deformálódhat.
  Hosszú idejű tárolás vagy használat után a
  fülpárnák minősége romolhat.
  Ne engedje, hogy a csatlakozódugó
  beszennyeződjék, mert eltorzulhat a hang.
  A fejhallgatót száraz, puha ruhával tisztítsa.
  Tisztítás közben ne fújja a fejhallgatót. Ne
  engedje, hogy a csatlakozódugó
  beszennyeződjék, mert eltorzulhat a hang.
  A készüléket óvja a közvetlen napsütéstől, hőtől
  vagy nedvességtől.
  Tartalék vagy csere-fülpárnát a legközelebbi
  Sony-forgalmazónál lehet rendelni.
  Szerzői jogok
  Az iPod és a iPhone az Apple Inc. USA-ban és más
  országokban bejegyzett védjegye.
  Optional replacement earpads can be ordered
  from your nearest Sony dealer.
  On copyright
  iPod and iPhone are trademarks of Apple Inc.,
  registered in the U.S. and other countries.
  Français
  Casque stéréo
  AVERTISSEMENT
  Afin de réduire les risques d’incendie ou de
  choc électrique, n’exposez pas cet appareil à
  la pluie ni à l’humidité.
  Pour éviter tout risque d’électrocution,
  n’ouvrez pas le coffret. Ne confiez les
  réparations qu’à un technicien qualifié.
  Toute modification ou tout changement que
  vous effectuez et qui nest pas expressément
  approuvé(e) dans ce manuel peut annuler votre
  droit à utiliser cet appareil.
  La validité du marquage CE est limitée
  uniquement aux pays dans lesquels il fait force
  de loi, cest-à-dire principalement dans les pays
  de I’EEE (Espace Économique Européen).
  Avis à l’intention des clients : les
  informations suivantes s’appliquent
  uniquement aux appareils vendus dans des
  pays qui appliquent les directives de l’Union
  Européenne
  Le fabricant de ce produit est Sony Corporation,
  1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon.
  Le représentant autorisé pour les questions de
  compatibilité électromagnétique (EMC) et la
  sécurité des produits est Sony Deutschland
  GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
  Allemagne. Pour toute question relative au SAV
  ou à la garantie, merci de bien vouloir vous
  référer aux coordonnées contenues dans les
  documents relatifs au SAV ou la garantie.
  Traitement des appareils
  électriques et électroniques en
  fin de vie (Applicable dans les
  pays de l’Union Européenne et
  aux autres pays européens
  disposant de systèmes de
  collecte sélective)
  Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son
  emballage, indique que ce produit ne doit pas
  être traité avec les déchets ménagers. Il doit être
  remis à un point de collecte approprié pour le
  recyclage des équipements électriques et
  électroniques. En sassurant que ce produit est
  bien mis au rebut de manière appropriée, vous
  aiderez à prévenir les conséquences négatives
  potentielles pour lenvironnement et la san
  humaine. Le recyclage des matériaux aidera à
  préserver les ressources naturelles. Pour toute
  information supplémentaire au sujet du
  recyclage de ce produit, vous pouvez contacter
  votre municipalité, votre déchetterie ou le
  magasin où vous avez acheté le produit.
  Caractéristiques
  Télécommande pratique (uniquement pour
  l’iPod et l’iPhone).
  Micro sur cordon pour des appels mains-libres
  à partir de l’iPhone.
  Ecouteur réversible pour le contrôle aisé d’un
  seul canal.
  Procédure d’utilisation
  Port du casque
  Portez le casque en plaçant l’écouteur
  sur
  l’oreille droite et l’écouteur
  sur l’oreille gauche.
  Comment utiliser la télécommande et le
  micro avec un iPod et un iPhone
  (voir fig. )
  Vous pouvez commander un iPod et un iPhone
  connectés.
  Pièces et commandes
  Volume +
  Augmente le volume de l’iPod connecté.
  Bouton central
  Appuyez une fois pour commander la lecture/
  pause de l’iPod connecté. Appuyez deux fois pour
  passer à la plage suivante. Appuyez trois fois pour
  revenir à la plage précédente. Appuyez
  longuement pour activer la fonction
  « VoiceOver* » (si disponible).
  Appuyez une fois pour répondre à lappel.
  Appuyez de nouveau pour raccrocher.
  Maintenez enfoncé pendant deux secondes
  environ pour refuser un appel entrant.
  Quand vous relâchez, deux bips de faible intensité
  confirment que lappel a été refusé.
  Volume –
  Diminue le volume de l’iPod connecté.
  Microphone
  Produits compatibles
  Vous ne pouvez utiliser cet accessoire qu’avec les
  modèles ci-dessous qui prennent en charge la
  télécommande.
  iPod nano 4e génération (vidéo)
  iPod nano 5e génération (caméra)
  iPod classic 120GB 160GB (2009)
  iPod touch 2e génération
  iPod shuffle 3e génération
  iPhone 3GS
  * La disponibilité de la fonction « VoiceOver »
  dépend de l’iPod et de la version de son
  logiciel.
  Spécifications
  Récepteur
  Type: Fermé, dynamique / Transducteur: 30 mm,
  type à dôme / Puissance admissible: 500 mW
  (CEI*) / Impédance: 24 Ω à 1 kHz / Sensibilité: 98
  dB/mW / Réponse en fréquence: 16 Hz – 22 000
  Hz / Cordon: 1,2 m (47 1/4 po), Cordon litz en Y /
  Fiche: Mini-fiche stéréo plaquée or à quatre
  conducteurs pour iPod et iPhone avec fonction
  télécommande / Poids: Environ 120 g (4 1/4 on)
  sans cordon
  Microphone
  Niveau de tension en circuit ouvert: –42 dB (0 dB =
  1 V/Pa)
  Accessoire fourni
  Mode demploi (1)
  * CEI = Commission Electrotechnique
  Internationale
  La conception et les spécifications sont sujettes à
  modification sans préavis.
  Précautions
  Vous risquez de subir des lésions auditives si
  vous utilisez ce casque découte à un volume
  trop élevé. Pour des raisons de sécurité,
  n’utilisez pas ce casque d’écoute en voiture ou à
  vélo.
  Ne soumettez pas le casque à des chocs
  importants.
  Veillez à manipuler avec soin les transducteurs.
  Operating Instructions
  Mode d’emploi
  Bedienungsanleitung
  Manual de instrucciones
  Istruzioni per l’uso
  Gebruiksaanwijzing
  Manual de Instruções
  Instrukcja obsługi
  Használati útmutató
  English
  Stereo headset
  WARNING
  To reduce the risk of fire or electric shock,
  do not expose this apparatus to rain or
  moisture.
  To reduce the risk of electrical shock, do not
  open the cabinet. Refer servicing to
  qualified personnel only.
  You are cautioned that any changes or
  modifications not expressly approved in this
  manual could void your authority to operate this
  equipment.
  The validity of the CE marking is restricted to
  only those countries where it is legally enforced,
  mainly in the countries EEA (European
  Economic Area).
  Notice for customers: the following
  information is only applicable to equipment
  sold in countries applying EU directives
  The manufacturer of this product is Sony
  Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
  108-0075 Japan. The Authorized Representative
  for EMC and product safety is Sony Deutschland
  GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
  Germany. For any service or guarantee matters
  please refer to the addresses given in separate
  service or guarantee documents.
  Disposal of Old Electrical &
  Electronic Equipment
  (Applicable in the European
  Union and other European
  countries with separate
  collection systems)
  This symbol on the product or on its packaging
  indicates that this product shall not be treated as
  household waste. Instead it shall be handed over
  to the applicable collection point for the
  recycling of electrical and electronic equipment.
  By ensuring this product is disposed of correctly,
  you will help prevent potential negative
  consequences for the environment and human
  health, which could otherwise be caused by
  inappropriate waste handling of this product.
  The recycling of materials will help to conserve
  natural resources. For more detailed information
  about recycling of this product, please contact
  your local Civic Office, your household waste
  disposal service or the shop where you
  purchased the product.
  Features
  Easy-to-use remote control (only for iPod and
  iPhone).
  In-line microphone for hands-free phone calls
  of iPhone.
  Reversible earcup design for easy single-sided
  monitoring.
  How to use
  Wearing the headphones
  Wear the headphone marked
  on your right ear,
  and the one marked
  on your left ear.
  How to use the remote and microphone
  for an iPod and iPhone (see fig. )
  You can control a connected iPod and iPhone
  product.
  Parts and controls
  Volume +
  Increases the volume of the connected iPod
  product.
  Center button
  Plays/pauses a track of the connected iPod
  product with a single press. Skips to the next track
  with a double press. Skips to the previous track
  with a triple press. Starts the “VoiceOver*” feature
  with a long press (if available).
  Press once to answer the call. Press again to end.
  Hold down for about two seconds to reject an
  incoming call.
  When you let go, two low beeps confirm the call
  was rejected.
  Volume –
  Decreases the volume of the connected iPod
  product.
  Microphone
  Compatible products
  You can use the unit with only the following
  models supporting remote control.
  iPod nano 4th generation (video)
  iPod nano 5th generation (video camera)
  iPod classic 120GB 160GB (2009)
  iPod touch 2nd generation
  iPod shuffle 3rd generation
  iPhone 3GS
  * Availability of the “VoiceOver” feature depends
  on iPod and its software version.
  Specifications
  Receiver
  Type: Closed, dynamic / Driver unit: 30 mm,
  dome type / Power handling capacity: 500 mW
  (IEC*) / Impedance: 24 Ω at 1 kHz / Sensitivity: 98
  dB/mW / Frequency response: 16 Hz – 22,000 Hz
  / Cord: 1.2 m (47 1/4 in), Litz cord Y-type / Plug:
  Four-conductor gold-plated stereo mini plug for
  iPod and iPhone with remote function / Mass:
  Approx. 120 g (4 1/4 oz) without cord
  Microphone
  Open circuit voltage level: –42 dB (0 dB=1 V/Pa)
  Supplied accessory
  Operating Instructions (1)
  * IEC = International Electrotechnical
  Commission
  Design and specifications are subject to change
  without notice.
  Precautions
  Listening with headphones at high volume may
  affect your hearing. For traffic safety, do not use
  while driving or cycling.
  Do not subject the headphones to excessive
  shock.
  Handle the driver units carefully.
  Do not put weight or pressure on the
  headphones as it may cause the headphones to
  deform during long storage.
  The earpads may deteriorate due to long-term
  storage or use.
  Do not leave the jack plug dirty otherwise the
  sound may be distorted.
  Clean the headphones with a soft dry cloth. Do
  not blow on the units when cleaning. Do not
  allow the plug to become dirty, otherwise the
  sound may deteriorate.
  Do not leave the stereo headphones in a
  location subject to direct sunlight, heat or
  moisture.
Sony DR-V150iP

Besoin d’aide?

Nombre de questions : 0

Vous avez une question sur le DR-V150iP de la marque Sony ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du DR-V150iP de la marque Sony de répondre correctement à votre question.

Consultez gratuitement le manuel de la marque Sony DR-V150iP ici. Ce manuel appartient à la catégorie Casques et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 6.1. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Français, Anglais, Néerlandais, Allemand, Espagnol, Italiën, Portugais, Polonais, Russe, Roumain, Slovaque, Grecque, Hongrois, Slovène, Ukrainien, Bulgare. Vous avez une question sur le DR-V150iP de la marque Sony ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Spécifications du DR-V150iP de la marque Sony

Généralités
Marque Sony
Modèle DR-V150iP
Produit Casque
EAN 3610170036166, 4016138712032, 5054230862223, 4905524658033
Langue Français, Anglais, Néerlandais, Allemand, Espagnol, Italiën, Portugais, Polonais, Russe, Roumain, Slovaque, Grecque, Hongrois, Slovène, Ukrainien, Bulgare
Type de fichier PDF
- Circum-aural
- 16 - 22000
- 30
- Ferrite
- Avec fil
- 2
- Noir
- 120
- Binaural
- Arceau
- Casque
Casques/Ecouteurs
Fréquence des écouteurs 16 - 22000
Unité de lecture 30
Type d'aimant Ferrite
Couplage auriculaire Circum-aural
Poids et dimensions
Poids 120
représentation / réalisation
Longueur de câble 2
Type de produit Casque
Couleur du produit Noir
Type de casque Binaural
Style de casque portable Arceau
Connectivité
Technologie de connectivité Avec fil

Foire aux questions

Ci-dessous, vous trouverez les questions les plus fréquemment posées à propos de Sony DR-V150iP.

Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici

ModesdEmploi.fr

Vous cherchez un manuel ? ModesdEmploi.fr vous permet de trouver le manuel que vous recherchez en un rien de temps. Notre base de données contient plus d'un million de manuels en PDF pour plus de 10 000 marques. Chaque jour, nous ajoutons les derniers manuels afin que vous trouviez toujours le produit que vous recherchez. C'est très simple : entrez le nom de la marque et le type de produit dans la barre de recherche pour consulter gratuitement et immédiatement le manuel de votre choix en ligne.

ModesdEmploi.fr

© Copyright 2020 ModesdEmploi.fr. Tous droits réservés.

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que vous acceptez l'utilisation des cookies.

En savoir plus