Speed-Link LAMIA mode d'emploi

Speed-Link LAMIA
(1)
  • N. d. pages: 2
  • Type de fichier: PDF

BUTTON OPERATION FUNCTION

Fn + Esc Adjust lightning: off/faint/strong/pulsing
Fn + F4 Mute playback
Fn + F5 Start Media Player
Fn + F6 Play/pause
Fn + F7 Volume down
Fn + F8 Volume up
Fn + F9 Browser/homepage
Fn + F10 E-mail
Fn + F11 Activate/deactivate keys
Fn + F12 Activate/deactivate Windows key
EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZAT
Ha rendkívül hosszú ideig használjuk a beadó készülékeket, olyan egészségügyi panaszok
léphetnek fel, mint rossz közérzet vagy fájdalom. Rendszeresen tartson szünetet és visszatérő
panasz esetén forduljon orvoshoz.
MEGFELELŐSÉGI TUDNIVALÓK
Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők (rádióberendezések, mobiltelefonok,
vezetékmentes telefonok, mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a készülék (a készülékek)
működési zavara léphet fel. Ebben az esetben próbálja meg növelni a távolságot a zavaró
készülékekhez.
MŰSZAKI TÁMOGATÁS
A termékkel kapcsolatos műszaki problémák esetén forduljon Támogatásunkhoz, melyet
leggyorsabban honlapunkon www.speedlink.com keresztül érhet el.
Kérem, ezt az információt tartsa meg referenciaként.
EL
ΧΡΉΣΉ ΣΎΜΦΩΝΉ ΜΕ ΤΟΎΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎΣ
Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως συσκευή εισαγωγής για τη σύνδεση σε έναν υπολογιστή και
για τη χρήση σε κλειστούς χώρους. Το προϊόν δεν απαιτεί συντήρηση. Μην το χρησιμοποιείτε
εάν παρουσιάζει εξωτερικές ζημιές. Ή Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για
ζημιές στο προϊόν ή για τραυματισμούς ατόμων λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης, εσφαλμένης
χρήσης ή χρήσης του προϊόντος για διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον κατασκευαστή,
σκοπό.
ΑΠΟΡΡΙΨΉ
Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων σημαίνει ότι το παρόν προϊόν δεν
επιτρέπεται να απορρίπτεται με τα μη ταξινομημένα οικιακά απορρίμματα. Επειδή στις
ηλεκτρικές συσκευές μπορεί να περιέχονται επιβλαβείς ουσίες, οι οποίες σε ακατάλληλη
διάθεση ή αποθήκευση, μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο περιβάλλον και την υγεία σας,
πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά. Εσείς ως τελικός χρήστης είστε υποχρεωμένος να
παραδίδετε τις άχρηστες ηλεκτρικές συσκευές σε ένα επίσημο καθορισμένο σημείο
συγκέντρωσης. Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικές με τα σημεία συλλογής της περιοχής
σας στις τοπικές αρχές, στα κέντρα ανακυκλώσιμων υλικών ή στο κατάστημα, στο οποίο
αποκτήσατε αυτό το προϊόν. Μέσω της απόρριψης σε ένα επίσημο σημείο συλλογής
συνεισφέρετε στην σωστή ανακύκλωση και στην προστασία του περιβάλλοντος. Κατά την
απόκτηση μιας νέας συσκευής ο διανομέας προσφέρει την δυνατότητα παραλαβής των
παλαιών συσκευών και δωρεάν απόρριψης, εφόσον η συσκευή που επιστρέφεται είναι του ίδιου
τύπου και έχει τις ίδιες λειτουργίες με το νεο-αποκτηθέν προϊόν. Επιτρέπεται δωρεάν
παράδοση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλαιών συσκευών (όχι με εξωτερικές διαστάσεις
πάνω από 25εκ.) και χωρίς υποχρέωση αγοράς μιας ισότιμης συσκευήςσε καταστήματα λιανικής
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών με επιφάνεια τουλάχιστον 400 τετραγωνικά μέτρα και
σε επίσημα καθορισμένα από το κατάστημα λιανικής σημεία συγκέντρωσης, τα οποία
βρίσκονται κοντά στο κατάστημα λιανικής. Ενδεχόμενα υπάρχουσες μπαταρίες/συσσωρευτές
πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, να απομακρύνονται πριν από την απόρριψη από τη συσκευή. Ή
μη επιτρεπόμενη απόρριψη συσκευών, μπαταριών και συσσωρευτών από τον χρήστη οδηγεί σε
κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ΚΙΝΔΎΝΟΙ ΓΙΑ ΤΉΝ ΎΓΕΙΑ
Σε εξαιρετικά μακρά χρήση συσκευών εισαγωγής, μπορεί να εμφανιστούν ενοχλήσεις στην υγεία
όπως σωματική δυσφορία ή πόνοι. Κάνετε τακτικά διαλείμματα και αναζητάτε ιατρική συμβουλή
σε επίμονα προβλήματα.
ΎΠΟΔΕΙΞΉ ΣΎΜΜΟΡΦΩΣΉΣ
Ύπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων υψηλής συχνότητας
(ασύρματες εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων) ίσως
υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση
δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές που δημιουργούν παρεμβολή.
ΤΕΧΝΙΚΉ ΎΠΟΣΤΉΡΙΞΉ
Σε τεχνικές δυσκολίες με αυτό το προϊόν, απευθυνθείτε στο τμήμα υποστήριξης, στο οποίο
μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας www.speedlink.com.
Παρακαλούμε φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική αναφορά.
CZ
POUŽITÍ PODLE PŘEDPISŮ
Tento produkt je vhodný pouze jako vstupní zařízení pro připojení na počítač a použití v
uzavřených prostorách. Produkt je bezúdržbový. V případě vnějšího poškození jej nepoužívejte.
Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za poškození výrobku nebo zranění osob, vzniklé
v důsledku nedbalého, neodborného, nesprávného použití výrobku, nebo v důsledku použití
výrobku k jiným účelům, než byly uvedeny výrobcem.
LIKVIDACE
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že se výrobek nesmí vyhazovat s netříděným
domovní odpadem. Protože elektrické přístroje mohou obsahovat škodlivé látky, které
mohou vést k poškození životního prostředí nebo zdraví osob při nesprávné likvidaci či
skladování, je nutné takové přístroje likvidovat odděleně. Jako koncový uživatel máte dle
zákona povinnost odevzdat vysloužilé elektrospotřebiče do úředně určené sběrny. Informace o
sběrnách ve Vaší blízkosti obdržíte na místních úřadech, u místního podniku pro likvidaci
odpadu, nebo v obchodě, ve kterém jste tento výrobek zakoupil(a). Tím, že přístroje necháte
zlikvidovat na oficiálních sběrných místech, přispíváte k odborné recyklaci a ochraně životního
prostředí. Při nákupu nového přístroje umožňuje jeho prodejce protiodběr starších přístrojů a
jejich bezplatnou likvidaci, je-li odevzdávaný přístroj stejného druhu a plní stejné funkce jako
nově zakoupený produkt. V maloobchodě o prodejní ploše alespoň 400 metrů čtverečních
vyhrazené pro elektrické a elektronické přístroje nebo na oficiálně vyhrazených sběrných
místech maloobchodů nacházejících se v bezprostředním okolí lze staré malé elektrické a
elektronické přístroje (žádný vnější rozměr nepřekračuje 25cm) odevzdat bezplatně a bez
závazku k nákupu stejného přístroje. Případné baterie či akumulátory je nutné před likvidací z
přístroje vyjmout. Nepovolená likvidace přístrojů, baterií či akumulátorů prováděná uživatelem
vede k postihům dle platných zákonů.
ZDRAVOTNÍ RIZIKA
Extrémně dlouhé používání vstupních zařízení může být příčinou zdravotních problémů, jako
jsou bolesti nebo nevolnost. Dělejte časté přestávky a v případě opakujících se problémů
konzultujte lékaře.
INFORMACE O KONFORMITĚ
Za působení silných statických, elektrických, nebo vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení,
mobilní telefony, mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti přístroje (přístrojů). V
takovém případě se pokuste zvětšit distanci k rušivým přístrojům.
TECHNICKÝ SUPORT
V případě technických problémů s tímto produktem kontaktujte prosím náš suport, který je
nejrychleji dostupný prostřednictvím našich webových stránek www.speedlink.com.
Tyto informace uchovejte pro budoucí potřebu.
PT
UTILIZAÇÃO CORRETA
Este produto é apenas adequado como unidade de entrada para a ligação a um computador
e ao uso em espaços fechados. O produto não necessita de manutenção. Não o utilize em
caso de danos exteriores. A Jöllenbeck GmbH não se responsabiliza por danos no produto ou
ferimentos pessoais resultantes de utilização incorrecta, negligente, errada ou indevida do
produto para fins que não aqueles previstos pelo fabricante.
ELIMINAÇÃO
O símbolo do caixote do lixo riscado significa que este produto não deve ser eliminado
juntamente com o lixo doméstico não separado. Os aparelhos elétricos contêm
substâncias tóxicas e, em caso de não serem corretamente eliminados ou armazenados,
podem ser perigosos para o meio ambiente e a saúde das pessoas, devendo, portanto, ser
separados para a eliminação. Como utilizador final é obrigado legalmente a entregar os
aparelhos elétricos no ponto de recolha oficial. Pode adquirir informações sobre os postos de
recolha junto das autoridades locais, pontos de recolha de lixo ou na loja onde adquiriu este
produto. Com a eliminação em um ponto de recolha oficial, está a contribuir com a gestão
especializada de resíduos e com a proteção do meio ambiente. Ao adquirir um aparelho novo,
o comerciante oferece a possibilidade de levar, de forma gratuita, o aparelho velho no
momento da entrega, com a condição de que o aparelho velho tenha as mesmas
características e funções que o novo aparelho adquirido. Nos estabelecimentos com uma área
de, pelo menos, 400 metros quadrados de exposição de eletrodomésticos e aparelhos
elétricos, ou em lojas com a identificação de recolha oficial do município, é possível entregar
aparelhos elétricos ou eletrónicos pequenos (não maiores de 25cm) de forma gratuita e sem a
obrigação de comprar um aparelho novo. As pilhas e baterias que estiverem nos aparelhos
deverão ser removidas antes da eliminação. A eliminação não autorizada de aparelhos, pilhas
e baterias pelo consumidor podem causar penalizações segundo as legislações vigentes.
RISCOS DE SAÚDE
Em caso de utilização longa das unidades de entrada, podem prejudicar a saúde, como
desconforto ou dores. Efetue pausas regularmente e obtenha conselhos médicos em caso de
problemas recorrentes.
INDICAÇÃO DE CONFORMIDADE
Influências de campos estaticamente fortes, eléctricos ou de alta frequência (instalações
radioeléctricas, telemóveis, descargas de microondas) podem causar falhas no funcionamento
do aparelho (dos aparelhos). Neste caso tente aumentar a distância relativamente aos
aparelhos que interferem.
SUPORTE TÉCNICO
Em caso de quaisquer dificuldades com este produto, ponha-se em contacto com o nosso
serviço de atendimento que pode aceder rapidamente através de nosso website
www.speedlink.com.
Por favor, guarde esta informação para uma futura referência.
DK
BESTEMMELSESMÆSSIG ANVENDELSE
Produktet er kun beregnet som indtastningsenhed for tilslutning til en PC og anvendelsen i
lukkede rum. Produktet er vedligeholdelsesfrit. Brug det ikke, hvis det har udvendige skader.
Jöllenbeck GmbH er ikke ansvarligt for skader på produktet eller personskader på grund af
uforsigtig, uhensigtsmæssig og ukorrekt anvendelse eller anvendelse til et formål, som ikke
svarer til producentens anvisninger.
BORTSKAFFELSE
Symbolet med den overstregede aaldsbeholder betyder, at dette produkt ikke må
bortskaes sammen med det usorterede husholdningsaald. Da elapparater kan
indeholde skadelige stoer, som kan beskadige miljøet og dit helbred, hvis de ikke
bortskaes eller opbevares korrekt, skal de bortskaes separat. Som slutbruger har du pligt til
at aflevere udtjente elapparater på et ocielt indsamlingssted. Du kan indhente oplysninger
om indsamlingssteder i nærheden fra de lokale myndigheder, genbrugsstationer eller den
butik, hvor du har købt dette produkt. Ved bortskaelse på et ocielt indsamlingssted yder du
dit bidrag til korrekt genbrug og miljøbeskyttelse. Ved køb af et nyt produkt giver forhandleren
mulighed for at aflevere gamle, udtjente produkter, hvorefter de bortskaes gratis, hvis det
returnerede produkt er af samme type og har de samme funktioner som det nyerhvervede
produkt. Små, udtjente el- og elektronikprodukter (ingen udvendige mål over 25cm) kan
afleveres gratis til detailforretninger med et salgsareal på mindst 400 kvadratmeter til el- og
elektronikprodukter eller til indsamlingssteder, som er ocielt udpeget af detailforretningen i
dennes umiddelbare nærhed, uden forpligtelser om køb af et lignende produktet. Eventuelle
batterier/akkuer skal så vidt muligt tages ud af produktet før bortskaelsen. Hvis brugeren
bortskaer apparater, batterier og akkuer ulovligt, medfører det sanktioner i henhold til den
gældende lov.
SUNDHEDSRISIKO
Ved anvendelse i meget lang tid kan inputenheder være årsag til sundhedsmæssige skader
som ubehag eller smerter. Hold regelmæssigt pause, og søg læge, hvis problemerne gentager
sig.
OVERENSSTEMMELSESHENVISNING
Under påvirkning af stærke statiske, elektriske felter eller felter med høj frekvens (radioanlæg,
mobiltelefoner, mikrobølge-afladninger), kan der opstå funktionsforstyrrelser af enheden
(enhederne). I dette tilfælde bør du prøve på, at forstørre afstanden til forstyrrende enheder.
TEKNISK SUPPORT
Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt venligst vores support som du finder på
vores webside www.speedlink.com.
Du bedes opbevare disse informationer til senere brug.
SE
FÖRESKRIVEN ANVÄNDNING
Den här produkten ska endast användas som inputapparat och anslutas till en dator och
den får bara användas inomhus. Produkten är underhållsfri. Använd den inte om det finns
utvändiga skador. Jöllenbeck GmbH tar inget ansvar för skador på produkt eller person som
är ett resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig användning eller att produkten använts för syften
som inte motsvarar tillverkarens anvisningar.
KASSERING
Symbolen med den överstrukna soptunnan betyder att produkten inte får slängas bland
de vanliga hushållssoporna. Eftersom elektriska apparater kan innehålla farliga ämnen
som kan skada miljön och människors hälsa om de kasseras eller förvaras på fel sätt
måste gamla elektriska apparater sorteras och kasseras separat. Som slutanvändare är du
skyldig att lämna in elektriska apparater till ett allmänt insamlingsställe för kassering.
Information om insamlingsställen i din närhet får du av de lokala myndigheterna, den lokala
återvinningen eller där du köpte produkten. När du lämnar in dina gamla apparater till ett
allmänt insamlingsställe bidrar du till att återvinna materialet och skona miljön. När du köper
en ny produkt får du möjlighet att i gengäld lämna in dina gamla apparater till butiken utan
kostnad, om de är av likvärdig typ och har samma funktioner som den nyköpta produkten.
Gamla elektriska och elektroniska apparater av mindre format (inga utvändiga mått över
25cm) kan gratis och utan krav på att köpa en ny, likvärdig produkt lämnas in till butiker med
en försäljningsyta för elektriska och elektroniska produkter på minst 400 kvadratmeter eller till
ett allmänt insamlingsställe i närheten som anvisas av butikspersonalen. Eventuella vanliga
eller uppladdningsbara batterier måste tas ut ur produkten innan den kasseras, i den mån det
är möjligt. Att kassera apparater eller någon typ av batterier på annat sätt än det tillåtna leder
till rättsliga sanktioner enligt gällande lagar och bestämmelser.
HÄLSORISKER
Att använda inputapparater extremt länge kan leda till problem med hälsan, t ex obehag eller
smärtor. Lägg in regelbundna pauser och konsultera en läkare om problemen återkommer.
INFORMATION OM FUNKTIONSSTÖRNINGAR
Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält (radioanläggningar, mobiltelefoner,
urladdningar från mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/apparaternas funktion. I så fall
ska du försöka öka avståndet till den apparat som stör.
TEKNISK SUPPORT
Om du får tekniska problem med produkten kan du vända dig till vår support. Du når den
snabbast genom vår webbsida www.speedlink.com.
Spara den här informationen för senare bruk.
NO
FORSKRIFTSMESSIG BRUK
Dette produktet er kun ment som inn-data apparat for tilkobling til en datamaskin, og kun
for bruk i lukkede rom. Produktet er vedlikeholdsfritt. Må ikke brukes ved ytre synlige
skader. Jöllenbeck GmbH ta intet ansvar for produktet eller for personskader som skyldes
ikke forskriftsmessig eller feil bruk, eller bruk av produktet utover det som er angitt fra
produsenten.
DEPONERING
Søppelkassen med strek over angir at produktet ikke skal kastes sammen med usortert
husholdningsavfall. Elektroniske apparater inneholder potensielt helse- og miljøskadelige
stoer som krever separat, forskriftsmessig kassering. Som sluttforbruker er du lovpålagt
å levere inn brukte elektroniske apparater til et godkjent innsamlingssted. Kontakt de lokale
myndighetene, en gjenvinningsstasjon eller butikken du kjøpte produktet hos for mer
informasjon om godkjente innsamlingssteder der du bor. Når du leverer inn produktet for
forskriftsmessig kassering og resirkulering, er du med på å beskytte miljøet. Ved kjøp av et
nytt apparat kan det gamle apparatet (forutsatt at det er likeverdig med det nye med hensyn til
type og funksjonalitet) leveres inn og kasseres gratis hos forhandleren. Små elektriske og
elektroniske apparater (utvendige mål på maks. 25cm) kan leveres inn gratis på følgende
steder, uten forpliktelse til kjøp av et nytt tilsvarende produkt: i detaljbutikker der salgsarealet
for elektrisk og elektronisk utstyr utgjør minst 400m2, eller på et nærliggende innsamlingssted
som detaljbutikken har godkjent. Eventuelle batterier må fjernes fra apparatet før kassering.
Ved ikke-forskriftsmessig kassering av apparater og batterier kan brukeren straes med
sanksjoner iht. gjeldende lovgivning.
HELESERISIKO
Ved ekstremt lang bruk av inndataenheter kan føre til helseproblemer som ubehag eller
smerter. Legg derfor inn regelmessige pauser og kontakt lege dersom problemene vedvarer.
SAMSVARSANVISNING
Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høyfrekvente felt (radioanlegg,
mobiltelefoner,
mikrobølge-utladninger) kan det forekomme funksjonsfeil på apparatet/apparatene. Forsøk i
så fall å øke avstanden til forstyrrende utstyr.
TEKNISK SUPPORT
Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må du ta kontakt med vår Support, som
du raskest kan nå via vår nettside www.speedlink.com.
Vennligst oppevar denne informasjonen for senere referanse.
RO
UTILIZARE CONFORMĂ
Acest produs este adecvat numai ca dispozitiv periferic de intrare, pentru conectarea la un
computer şi pentru utilizarea în spaţii închise. Produsul nu necesită întreţinere. Nu utilizaţi
produsul dacă prezintă deteriorări exterioare. Compania Jöllenbeck GmbH nu îşi asumă
răspunderea pentru deteriorări ale produsului sau vătămări corporale cauzate de utilizarea
neatentă, necorespunzătoare, greşită sau neconformă destinaţiei produsului, indicate de
producător.
ELIMINARE
Simbolul tomberonului tăiat indică faptul că acest produs nu poate fi aruncat la gunoiul
menajer. Deoarece aparatele electrice pot conține substanțe nocive, care în caz de
eliminare sau depozitare incorectă a aparatelor, pot cauza daune sănătății și mediului,
trebuie eliminate separat. Utilizatorii sunt obligați prin lege să predea aparatele electrice
nefolositoare la punctele de colectare autorizate. Informații cu privire la punctele de colectare
din apropierea dumneavoastră puteți găsi la autoritățile locale, centre de reciclare și la
magazinul la care ați achiziționat produsul. Predând aparatul la un punct de colectare oficial
contribuiți la reciclarea acestuia și la protejarea mediului. La achiziționarea unui nou aparat,
vânzătorul vă oferă posibilitatea de a prelua și elimina gratuit aparatele vechi, cu condiția ca
aparatul uzat să fie de același tip și să aibă aceleași funcții ca și cel recent achiziționat. În
magazinele de vânzare cu amănuntul a aparatelor electrice și electronice cu suprafață de
desfacere de minim 400 metri pătrați sau la punctele de colectare oficiale ale magazinelor de
vânzare cu amănuntul din imediata vecinătate a acestora pot fi predate aparatele electrice și
electronice uzate de mici dimensiuni (sub 25cm la exterior) gratuit și fără niciun fel de
obligație, la cumpărarea unui aparat de același tip. Înaintea eliminării aparatului trebuie
scoase bateriile/acumulatoarele, dacă există. Eliminarea necorespunzătoare a aparatelor,
bateriilor și acumulatorilor de către utilizator este sancționată conform legislației în vigoare.
RISCURI PENTRU SĂNĂTATE
În cazul unei utilizări extrem de îndelungate a dispozitivelor periferice de intrare, este posibilă
apariţia unor probleme de sănătate, de exemplu indispoziţie sau dureri. Faceţi pauze regulate
şi, dacă problemele se repetă, consultaţi medicul.
INFORMAŢIE PRIVIND CONFORMITATEA
Dacă se află sub influenţa câmpurilor statice, electrice sau de înaltă frecvenţă puternice (staţii
de radio, telefoane mobile, descărcări de microunde), aparatul (aparatele) poate/pot suferi
defecţiuni. În acest caz, încercaţi să măriţi distanţa faţă de aparatele perturbatoare.
ASISTENŢĂ TEHNICĂ
Dacă aveţi probleme tehnice cu acest produs, vă rugăm să vă adresaţi serviciului nostru de
asistenţă, accesibil cel mai rapid prin pagina noastră web, www.speedlink.com.
Vă rugăm să păstrați aceste informații pentru a le putea consulta ulterior.
HR
NAMJENSKA UPORABA
Ovaj proizvod prikladan je samo kao uređaj za unos priključen na računalo i za uporabu u
zatvorenim prostorima. Proizvod ne zahtijeva održavanje. Ne koristite proizvod u slučaju
vanjskih oštećenja. Tvrtka Jöllenbeck GmbH ne preuzima nikakvo jamstvo za štete na
proizvodu ili ozljede nastale nepažljivom, nenamjenskom ili pogrešnom uporabom, ili
uporabom proizvoda koja nije u skladu sa svrhom proizvoda koju je opisao proizvođač.
ZBRINJAVANJE
Simbol prekrižene kante za smeće znači da se ovaj proizvod ne smije odložiti zajedno s
nerazvrstanim kućnim smećem. Budući da električni uređaji mogu sadržavati štetne tvari
koje u slučaju neprikladnog zbrinjavanja ili skladištenja mogu dospijeti u okoliš i naštetiti
Vašem zdravlju, iste treba zbrinuti odvojeno. Kao krajnji korisnik imate zakonsku obvezu
odvojeno prikupljene električne uređaje predati na mjestu koje je službeno određeno za
prikupljanje takvoga otpada. Informacije o mjestima za prikupljanje u Vašoj blizini možete
saznati od lokalnih vlasti, u reciklažnim dvorištima ili u trgovini u kojoj ste kupili ovaj proizvod.
Zbrinjavanjem na službenom mjestu za prikupljanje pridonosite ispravnom recikliranju i zaštiti
okoliša. Prilikom kupnje novog uređaja, prodavač nudi mogućnost preuzimanja i besplatnog
zbrinjavanja starih uređaja, ukoliko je predani stari uređaj iste vrste i služi istoj svrsi kao i novi
kupljeni uređaj. U trgovinama na malo električnim i elektroničkim uređajima, prodajne
površine najmanje 400m2, ili na službeno istaknutim mjestima za prikupljanje u neposrednoj
blizini, moguće je besplatno i bez obveze kupnje istovrijednog uređaja predati malene stare
električne i elektroničke uređaje (čije vanjske dimenzije ne prelaze 25cm). Baterije i
akumulatore koji se eventualno nalaze u uređaju potrebno je, ukoliko je to moguće, ukloniti iz
uređaja. Nedopušteno odlaganje uređaja, baterija i akumulatora od strane korisnika podliježe
sankcijama u skladu s važećim zakonskim propisima.
ZDRAVSTVENI RIZICI
Prilikom izrazito dugog korištenja uređaja za unos može doći do zdravstvenih poteškoća kao
što su nelagoda ili bolovi. Uzimajte redovite pauze i u slučaju ponovnog nastanka problema
potražite savjet liječnika.
NAPOMENA O KONFORMNOSTI
Djelovanje jakih statičkih, električnih ili visokofrekventnih polja (radio uređaji, mobilni telefoni,
mikrovalno pražnjenje) može omesti rad uređaja. U tom slučaju pokušajte povećati udaljenost
između izvora smetnji i uređaja.
TEHNIČKA PODRŠKA
U slučaju tehničkih poteškoća s ovim proizvodom, molimo Vas obratite se našoj podršci koju
najbrže možete kontaktirati putem naše internetske stranice www.speedlink.com.
Molimo Vas sačuvajte ove informacije za buduću uporabu.
RS
NAMENSKA UPOTREBA
Ovaj proizvod je pogodan samo kao ulazni uređaj za povezivanje sa računarom i za upotrebu u
zatvorenim prostorijama. Nije potrebno održavanje proizvoda. Nemojte ga koristiti ako postoje
spoljašnja oštećenja. Preduzeće Jöllenbeck GmbH ne preuzima odgovornost za štete na
proizvodu ili povrede osoba usled nepažljive, nestručne i pogrešne primene ili usled korišćenja
koje nije u skladu sa svrhom koju je naveo proizvođač.
ODLAGANJE
Znak precrtane kante za otpad znači da ovaj proizvod ne smete odlagati zajedno s
nerazvrstanim kućnim otpadom. Budući da električni uređaji mogu sadržati štetne
materije koje pri nestručnom odlaganju ili skladištenju mogu štetiti životnoj okolini ili
vašem zdravlju, njih morate odlagati odvojeno. Kao krajnji korisnik, po zakonu ste dužni da
odložene električne uređaje predate propisanom mestu za prihvatanje otpada. Informacije o
mestima za prihvatanje otpada u vašoj blizini možete dobiti od lokalnih službi, reciklažnih
dvorišta ili prodavnice gde ste kupili proizvod. Odlaganjem na propisanom mestu za
prihvatanje otpada doprinosite stručnoj reciklaži i zaštiti životne okoline. Prodavac će vam pri
kupovini novog uređaja zauzvrat ponuditi mogućnost preuzimanja starog uređaja i besplatno
odlaganje, u slučaju da je uređaj koji predajete iste vrste i istih funkcija kao i novi uređaj koji
ste kupili. U prodavnicama koje prodaju električne i elektronske uređaje prodajne površine od
najmanje 400 kvadratnih metara ili na mestima za prihvatanje otpada koje je prodavnica
propisno odredila u svojoj neposrednoj blizini možete besplatno i bez obaveze kupovine
sličnog uređaja predati male električne i elektronske uređaje (spoljnih dimenzija ne većih od
25cm). Ako je moguće, eventualno postojeće baterije / punjive baterije izvadite iz uređaja pre
njihovog odlaganja. U slučaju da korisnik nedozvoljeno odloži uređaje, baterije i punjive
baterije, dolazi do sankcija shodno važećim zakonima.
ZDRAVSTVENI RIZICI
Izrazito dugo korišćenje ulaznih uređaja može dovesti do zdravstvenih tegoba kao sto su
nelagoda i bolovi. Redovno pravite pauze i zatražite lekarski savet kod poteškoća koje se
stalno pojavljuju.
NAPOMENA O USKLAĐENOSTI
Delovanjem jakih statičkih, električnih ili visokofrekventnih polja (radio sistemi, mobilni
telefoni, mikrotalasna pražnjenja) može doći do pogoršanja funkcija uređaja (uređajâ). U tom
slučaju pokušajte povećati udaljenost od uređaja koji izazivaju smetnje.
TEHNIČKA PODRŠKA
Kod tehničkih poteškoća s ovim proizvodom obratite se našoj službi za podršku do koje
najbrže možete doći putem naše internet stranice www.speedlink.com.
Sačuvajte ove informacije za kasniju upotrebu.
SL
PREDVIDENA UPORABA
Ta izdelek je primeren le za uporabo kot vnosna naprava za priključitev na računalnik in
uporabo v zaprtih prostorih. Izdelka ni treba vzdrževati. Ne uporabljajte ga pri zunanjih
poškodbah. Družba Jöllenbeck GmbH ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo na
izdelku ali telesne poškodbe oseb na podlagi nepazljive, neustrezne, napačne uporabe izdelka
ali njegove uporabe za namene, ki ne ustrezajo navedbam proizvajalca o uporabi izdelka.
ODSTRANJEVANJE MED ODPADKE
Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da tega izdelka ni dovoljeno odvreči med
neločene gospodinjske odpadke. Ker lahko električne naprave vsebujejo škodljive snovi,
ki lahko pri neustrezni odstranitvi ali shranjevanju škodijo okolju ali vašemu zdravju, jih je
treba odstranjevati ločeno. Kot končni uporabnik ste po zakonu dolžni neuporabne električne
naprave oddati na uradno določenem zbirališču. Informacije o zbirališčih v svoji bližini dobite
pri lokalnih upravnih organih, na deponijah odpadkov za predelavo ali v trgovini, v kateri ste
kupili svoj izdelek. Z odstranitvijo na uradnem zbirališču odpadkov boste prispevali k
strokovnemu recikliranju in varstvu okolja. Ob nakupu nove naprave vam prodajalec nudi
možnost, da prevzame odpadne naprave in jih brezplačno odstrani med odpadke, če je vrnjena
naprava enake vrste in ima iste funkcije kot kupljena nova naprava. V maloprodajnih trgovinah
za električne in elektronske naprave s prodajno površino najmanj 400 kvadratnih metrov ali na
zbirališčih v bližini maloprodajne trgovine, uradno navedenih v ta namen, lahko brezplačno in
brez obveznega nakupa enakovredne naprave oddate manjše električne in elektronske
odpadne naprave (z zunanjimi merami do največ 25cm). Pred odstranitvijo naprave med
odpadke je treba morebiti prisotne baterije/akumulatorje po možnosti odstraniti iz naprave.
Nedovoljeno odstranjevanje naprav, baterij in akumulatorjev s strani uporabnikov pomeni
sankcije v skladu z veljavno zakonodajo.
TVEGANJE ZA ZDRAVJE
Pri izredno dolgi uporabi vnosnih naprav lahko pride do zdravstvenih težav kot nelagodje
ali bolečine. Med delom redno uvajajte odmore in v primeru ponavljajočih se težav poiščite
zdravniško pomoč.
NAPOTEK O SKLADNOSTI
Pod vplivom močnih statičnih, električnih ali visokofrekvenčnih polj (radijske naprave, mobilni
telefoni, sprostitev mikrovalov) lahko pride do neugodnega vpliva na delovanje naprave
(naprav). V tem primeru poskusite povečati razdaljo do motečih naprav.
TEHNIČNA PODPORA
Pri tehničnih težavah s tem izdelkom se obrnite na našo službo za tehnično podporo, ki jo
najhitreje dosežete na naši spletni strani na www.speedlink.com.
Prosimo vas, da te informacije shranite za prihodnjo rabo.

LAMIA

GAMING KEYBOARD

INFO GUIDE

VER. 1.0
SL-670002-BK
Speed-Link LAMIA

Besoin d’aide?

Nombre de questions : 0

Vous avez une question sur le LAMIA de la marque Speed-Link ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du LAMIA de la marque Speed-Link de répondre correctement à votre question.

Consultez gratuitement le manuel de la marque Speed-Link LAMIA ici. Ce manuel appartient à la catégorie Claviers et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 7.5. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Français, Anglais. Vous avez une question sur le LAMIA de la marque Speed-Link ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Spécifications du LAMIA de la marque Speed-Link

Généralités
Marque Speed-Link
Modèle LAMIA
Produit clavier
Langue Français, Anglais
Type de fichier PDF
null
Configuration minimale du système
Prise en charge du système d'exploitation Windows Oui
Clavier
Interface de l'appareil USB
Utilisation recommandée Jouer
Interrupteur à clé de clavier -
Disposition des touches du clavier QWERTY
Language du clavier Anglais américain
Technologie de connectivité Avec fil
Utilité PC/serveur
Facteur de forme du clavier Standard
Dispositif de pointage Non
Concentrateur USB Non
Lecteur d'empreintes digitales Non
Touches directes Oui
Nombre de clés chaudes 10
Touches Windows Oui
Touches multimédias Oui
Pavé numérique Oui
Base antidérapante Oui
Retournement Roulement de la touche N
Certification CE, FCC
Design
Style de clavier Droit
Repose-poignets Non
Hauteur ajustable du clavier Oui
Clavier complet Oui
Couleur du produit Black,Red
Rétroéclairage Oui
Type de rétro LED
Couleur de Backlight Rouge
Coloration de surface Uniforme
Voyants Oui
Souris
Souris incluse Non
Format -
Autres caractéristiques
Interne Non
Poids et dimensions
Dimensions du clavier (LxPxH) 463 x 188 x 29 mm
Poids du clavier 610 g
Caractéristiques
Anti-ghosting Oui
Plug and Play Oui
Longueur de câble 2 m
Informations sur l'emballage
Nombre de produits inclus 1 pièce(s)
Type d'emballage Boîte
Puissance
Type de source d'alimentation USB
voir plus

Foire aux questions

Ci-dessous, vous trouverez les questions les plus fréquemment posées à propos de Speed-Link LAMIA.

Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici