Speed-Link Strike Gamepad sl-6535-01 mode d'emploi

Speed-Link Strike Gamepad sl-6535-01
(2)
  • N. d. pages: 2
  • Type de fichier: PDF
Quick install Guide
Vers. 2.0© 2010 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
®
,
the SPEEDLINK
®
word mark and the SPEEDLINK
®
swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. All other trademarks are the property of their respective owners. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice. JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
PL
1. Abymóckorzystaćzewszystkichfunkcjigamepada,pobierznajpierwnajnowszesterownikizestronywww.speedlink.com/strikeizainstalujje.Instalacjajestkonieczna,jeślichceszkorzystaćzfunkcjiwibracji.2. PodłączgamepadadowolnegogniazdaUSBkomputera-urządzeniezostanieautomatyczniezainstalowane.3. FunkcjegamepadamożnasprawdzićwPanelusterowaniaWindows
®
wczęści„Urządzeniaidrukarki“(Windows
®
7/Vista
®
)lub„Kontrolerygier“(Windows
®
XP).Pozainstalowaniusterownikówznajdziesztamteżopcjefunkcjiwibracji.Pamiętaj,żefunkcjawibracjidziałatylkowtedy,gdyjestuwzględnionawgrze,aodpowiedniaopcjajestaktywnawopcjachgry.4. Zapomocąprzycisku„Analog“możnaprzełączaćsięmiędzytrybemanalogowymicyfrowymprzyciskówidrążkówsterujących.WtrybieanalogowymdiodaLEDświeciwkolorzeczerwonym.
GR
1. ΓιατηνπλήρηαπόδοσητουGamepadκατεβάστεπρώτατουςτρέχοντεςοδηγούςαπότοwww.speedlink.com/strikeκαιεγκαταστήστετους.Ηεγκατάστασηείναιαπαραίτητη,εάνθέλετεναχρησιμοποιήσετετηλειτουργίακραδασμώντουGamepad.2. ΣυνδέστετοGamepadμεμιαελεύθερηδιασύνδεσηUSBτουυπολογιστήσας,ησυσκευήεγκαθίσταταιαυτόματα.3. ΜπορείτεναελέγχετετηλειτουργίατουGamepadστονέλεγχοσυστήματοςτωνWindows
®
στοτμήμα„Συσκευέςκαιεκτυπωτές“(Windows
®
7/Vista
®
)ήστο„Ελεγκτέςπαιχνιδιών“(Windows
®
XP).Μετάτηνεγκατάστασητωνοδηγώνθαβρείτεεκείκαιτιςεπιλογέςγιατηλειτουργίακραδασμών.Προσέξτεότιοικραδασμοίαναπαράγονταιμόνοόταντουςχρησιμοποιείέναπαιχνίδικαιόταν έχειενεργοποιηθείηαντίστοιχηλειτουργίαστιςεπιλογέςπαιχνιδιών.4. Μετο„Αναλογικό“πλήκτροεναλλάσσεστεμεταξύψηφιακήςκαιαναλογικήςλειτουργίαςγιαπλήκτρακαιστικελέγχου.ΣτηναναλογικήλειτουργίαανάβειτοLEDκόκκινο.
DK
1. Tilfuldkapacitetafdingamepaddownloadførstdeaktuelledriverefrawww.speedlink.com/strikeoginstallerdem.Installeringenernødvendigthvisduønskeratbrugevibrationsfunktionenmeddingamepad.2. ForbinddingamepadmedetledigtUSB-interfacepådincomputer,enhedeninstalleresautomatisk.3. FunktionentildingamepadkandukontrollereunderWindows
®
-
systemstyringeniafsnit„Enhederogprinter“(Windows
®
7/Vista
®
)hhv.„Gamecontroller“(Windows
®
XP).Efterinstalleringafdrivernefinderduderogsåegenskabernetilvibrationsfunktionen.Bemærkvenligst,atvibrationsfunktionenkunkanbruges,hvisfunktionenbrugesafetspiloghvisdentilsvarendefunktioneraktiveretispilletsfunktioner/egenskaber.4. Med„Analog“-knappenskifterdumellemdigitaloganalogmodustilknapperneogstyringsstickene.IanalogmoduslyserLEDrødt.
CZ
1. Proplnývýkongamepadusilaskavěstáhnětenejdříveaktuálnířídicíprogramyzwww.speedlink.com/strikeatytonainstalujte.Instalacejepotřebná,pokudchcetepoužívatvibračnífunkcigamepadu.2. ZapojtegamepaddovolnéhoUSBrozhranínaVašempočítači,přístrojsenainstalujeautomaticky.3. FunkcigamepadumůžeteprověřitveWindows
®
-systémovémřízenívodstavci„Přístrojeatiskárna“(Windows
®
7/Vista
®
)respektive„Gamecontroller“(Windows
®
XP).Poinstalaciřídicíhoprogramutamtakénalezenteopceprovibračnífunkci.Dbejteprosímnato,ževibracelzereprodukovatpouzetehdá,pokudsetatopoužívávehřeapříslušnáfunkcejeaktivovanávopcíchhry.4. „Analogovým“tlačítkemmůžetepřepínatmezidigitálnímaanalogovýmrežimemprotlačítkaaovládacístick.VanalogovémrežimuLEDsvítíčerveně.
SE
1. Förattfåfulleffektavdingamepadladdarduförstnerdeaktuelladrivrutinernafrånwww.speedlink.com/strikeochinstallerardem.Installationenärnödvändigförattgamepadensvibrationsfunktionskakunnaanvändas.2. KopplagamepadentillenledigUSB-portpådindator.Deninstallerasautomatiskt.3. DukankontrolleragamepadensfunktioniWindows
®
kontrollpanelunderApparaterochSkrivare(Windows
®
7/Vista
®
)resp.Spelkontroller(Windows
®
XP).Närdrivrutinernainstalleratshittardualternativförvibrationsfunktionendär.Komihågattvibrationernabarafungeraromdefinnsispeletochmotsvarandefunktionaktiveratsispeletsalternativ.4. Medanalogknappenväxlardumellandigitaltochanalogtlägeförknapparochkontroller.Idetanalogalägetlyserindikatorlampanrött.
HU
1. Ajátékpadteljeskapacitásáhozelőszörtöltseleazaktuálismeghajtóta www.speedlink.com/strikeoldalróléstelepítse.Atelepítésahhozszükséges,hahasználniszeretnéajátékparrezgőfunkcióját.2. CsatlakoztassaajátékpadotszámítógépeszabadUSBportjára,ekkorakészülékautomatikusantelepítődik.3. AjátékpadfunkciójátaWindows
®
vezérlőpultona„Készülékekésnyomtató“(Windows
®
7/Vista
®
)ill.„Gamecontroller“(Windows
®
XP) részébenellenőrizheti.Ameghajtótelepítéseutánottarezgésifunkcióhozismegtaláljaazopciókat.Kérjük,vegyefigyelembe,hogyarezgéstcsakakkorlehetvisszaadni,hahasználjaajátékotésbevankapcsolvaajátékopcióinálamegfelelőfunkció.4. Az„Analog“gombbalkapcsolhatagombokésavezérlőstickdigitálisésanalógüzemmódjaközött.AnalógüzemmódbanaLEDpirosanvilágít.
Wykluczenie od odpowiedzialności
JöllenbeckGmbHnieponosiodpowiedzialnościza
szkodywprodukcieaniobrażeniaosóbwwyniku
nieprawidłowego,błędnegolubniezgodnegoz
przeznaczeniemużyciaproduktu.
Oświadczenie o zgodności
Silnepolaelektrostatyczne,elektrycznelub
elektromagnetyczneowysokiejczęstotliwości
(urządzeniaradiowe,telefonyprzenośne,telefony
komórkowe,mikrofalówki,rozładowaniaelektryczne)
mogąbyćprzyczynązakłóceńwdziałaniuurządzenia
(urządzeń).Wtakimwypadkunależyzachować
większąodległośćodźródełzakłóceń.
Pomoc techniczna
Wrazietrudnościzinstalacjąlubpodłączeniem
urządzeniaprosimyzwrócićsiędonaszejpomocy
technicznej.Nanaszejstronieinternetowejpod
adresem:http://www.speedlink.comznajdujesię
odpowiedniformularzzgłoszeniowy.Alternatywnie
możnarównieżwysłaćdonaswiadomośćpocztą
elektronicznąnaadres:support@speedlink.com
PL
Αποκλεισμός ευθύνης
ΗεταιρείαJöllenbeckGmbHδεναναλαμβάνεικαμία
ευθύνηγιαβλάβεςστοπροϊόνήτραυματισμούς
ατόμωνλόγωαπρόσεχτης,μησύμφωνηςμετους
κανονισμούς,εσφαλμένηςήμησύμφωνηςμετο
σκοπόπουέχειορίσειοκατασκευαστής,χρήσηςτου
προϊόντος.
Συμμόρφωση
Υπότηνεπίδρασηδυνατώνστατικών,ηλεκτρικών
πεδίωνήπεδίωνυψηλήςσυχνότητας(ασύρματες
εγκαταστάσεις,κινητάτηλέφωνα,αποφορτίσεις
συσκευώνμικροκυμάτων)ίσωςυπάρξουνεπιδράσεις
στηλειτουργίατηςσυσκευής(τωνσυσκευών).Σεαυτή
τηνπερίπτωσηδοκιμάστενααυξήσετετηναπόσταση
προςτιςσυσκευέςπουδημιουργούνπαρεμβολή.
Τεχνική υποστήριξη
Εάνέχετεδυσκολίεςκατάτηνεγκατάστασηήτη
σύνδεσητηςσυσκευής,απευθυνθείτεστοτμήμα
τεχνικήςυποστήριξης.Στηνιστοσελίδαμαςhttp://
www.speedlink.comέχουμεετοιμάσειέναέντυπο
υποστήριξης.Εναλλακτικάμπορείτεναστείλετεένα
E-mailστοτμήμαυποστήριξης:
support@speedlink.com
GR
Fritagelse for ansvar
JöllenbeckGmbHovertagerintetansvarfor
materialeskaderellerpersonskader,somopstårpå
grundafuforsigtig,uhensigtsmæssig,ukorrektbrug
ellerhvisproduktetbrugestilandreformålenddem
somangivesafproducenten.
Overensstemmelseserklæring
Stærkestatiske,elektriskefelterellerfeltermeden
højfrekvens(radioanlæg,mobiltelefoner,udladning
afmikrobølger)kanpåvirkeenhedens(enhedernes)
funktion.Forsøgidettetilfældeatforstørreafstanden
tildeforstyrrendeenheder.
Teknisk support
Hvisduharproblemermedinstalleringeneller
tilslutningenafenheden,kontaktvenligstvores
tekniskesupport.Påvoreswebsted
http://www.speedlink.comfinderduensupport-blanket.
Alternativdertil,kandudirektesendeene-mailtil
voressupport:support@speedlink.com
DK
Vyloučení ručení
FirmaJöllenbecks.r.o.nepřebíráručenízaškodyna
výrobku,nebopřizraněníosobzdůvoduneopatrného,
neodborného,nesprávného,nebonesprávnéhopoužití
výrobkuzajinýmúčelem,nežuvádívýrobce.
Konformita
Zapůsobenísilnýchstatických,elektrických,nebo
vysokofrekvenčníchpolí(rádiovázařízení,mobilní
telefony,mikrovlnnévýboje)můžedojítkomezení
funkčnostipřístroje(přístrojů).Vtakovémpřípaděse
pokustezvětšitdistancikrušivýmpřístrojům.
Technický support
Pokudbudetemítjakékolivproblémypřiinstalaci
nebopřipřipojovánízařízení,kontaktujteprosímnáš
technickýsuport.Nanašichwebovýchstránkách
http://www.speedlink.comjsmeproVáspřipravili
suportovýformulář.Jakoalternativumůžetesupportu
napsatpřímoemailnaadresu:
support@speedlink.com
CZ
Ansvarsfrihet
JöllenbeckGmbHansvararinteförnågraskadorpå
produktellerpersonsomärettresultatavovarsamhet
ochfelaktigbehandlingellerförattprodukten
använtsförandrasyftenändesomspecificeratsav
tillverkaren.
Försäkran om överensstämmelse
Starkastatiska,elektriskaellerhögfrekventafält
(radioanläggningar,mobiltelefoner,urladdningar
frånmikrovågsugnar)kanpåverkaapparatens/
apparaternasfunktion.Isåfallskaduförsökaöka
avståndettilldenapparatsomstör.
Teknisk support
Omduharproblemmedinstallationelleranslutning
avapparatenkandukontaktavårtekniskasupport.
Påvårwebbsidahttp://www.speedlink.comharvi
lagtutettsupportformulärsomdukananvändadig
av.Alternativtkanduskickaette-brevdirekttillvår
support:support@speedlink.com
SE
Jótállás kizárása
AJöllenbeckGmbHnemvállalfelelősségeta
termékbenkeletkezettkárokért,vagyszemélyi
sérülésekért,melyekatermékfigyelmetlen,
szakszerűtlen,hibásvagynemagyártóáltalmegadott
célratörténőfelhasználásábóleredtek.
Megfelelőség
Erősstatikus,elektromosvagynagyfrekvenciájú
mezők(rádióberendezések,mobiltelefonok,
vezetékmentestelefonok,mikrohullámúsütők,
kisülések)hatásáraakészülék(akészülékek)
működésizavaraléphetfel.Ebbenazesetben
próbáljamegnövelniatávolságotazavaró
készülékekhez.
Műszaki támogatás
Hagondjailennénekakészüléktelepítése
vagycsatlakoztatásaközben,forduljonműszaki
támogatásunkhoz.Ahttp://www.speedlink.com
honlapontalálhatótámogatásiformanyomtatványunk.
Másiklehetőségmég,hogyaTámogatásnak
közvetlenüle-mailtisküldhet:support@speedlink.com
HU
1
2
3
4

strike

GaMePad

Pc-GaMinGsl-6535-01
ANALOG
BUTTON
www.speedlink.com/strike
Speed-Link Strike Gamepad sl-6535-01

Besoin d’aide?

Nombre de questions : 0

Vous avez une question sur le Strike Gamepad sl-6535-01 de la marque Speed-Link ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du Strike Gamepad sl-6535-01 de la marque Speed-Link de répondre correctement à votre question.

Consultez gratuitement le manuel de la marque Speed-Link Strike Gamepad sl-6535-01 ici. Ce manuel appartient à la catégorie Contrôleurs et a été évalué par 2 personnes avec une moyenne de 8.4. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Français, Anglais. Vous avez une question sur le Strike Gamepad sl-6535-01 de la marque Speed-Link ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Spécifications du Strike Gamepad sl-6535-01 de la marque Speed-Link

Généralités
Marque Speed-Link
Modèle Strike Gamepad sl-6535-01
Produit contrôleur
EAN 4027301987096
Langue Français, Anglais
Type de fichier PDF

Foire aux questions

Ci-dessous, vous trouverez les questions les plus fréquemment posées à propos de Speed-Link Strike Gamepad sl-6535-01.

Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici