Spinder Basic mode d'emploi

Spinder Basic
7.9 · 1
PDF mode d'emploi
 · 2 pages
Anglais
mode d'emploiSpinder Basic
wyświetlaczu pojawiają się symbole „L“ i „M“.
Po zwolnieniu przycisku miga symbol pomiaru „°C“,
a na wyświetlaczu wskazywane jest „L“. Termometr jest
gotowy do pomiaru.
Podczas pomiaru stale wskazywana jest aktualna tempe-
ratura i miga znak „°C“. Pomiar zostaje zakończony po
ustabilizowaniu się temperatury. Słyszalny jest sygnał
akustyczny, przestaje migać znak „°C“ i zostaje wskaza-
na zmierzona temperatura. Po zakończeniu pomiaru
należy wyłączyć termometr, naciskając przycisk obsłu-
gowy. Słychać przy tym ponownie sygnał dźwiękowy.
Jeśli zapomnimy o wyłączeniu, termometr wyłączy się
samoczynnie po upływie ok. 10 min. Wyznaczona wcześ-
niej maksymalna wartość temperatury pozostanie zapis-
ana do następnego pomiaru.
Czyszczenie i odkażanie
Końcówkę termometru należy czyścić wilgotną szmatką
przy użyciu środka dezynfekcyjnego, np. 70-procentowe-
go alkoholu etylowego. THERMOVAL BASIC jest zgodnie
z gwarancją wodoszczelny, dlatego można go zanurzyć
w cieczy w celu kompletnego wyczyszczenia i odkażenia.
Dla zachowania optymalnej higieny należy stosować
osłony termometrów THERMOVAL
W
ażne:
Unikać kontaktu termometru z gorącą wodą oraz
chronić go przed wysokimi temperaturami i bezpośred-
nim promieniowaniem słonecznym! Nie upuszczać ter-
mometru. Do czyszczenia nie stosować rozcieńczalników,
benzyny lub benzenu!
Wymiana baterii
Baterię należy wymienić, kiedy na wyświetlaczu pojawi
się symbol baterii
(
_
), ostatnio zmierzona wartość i znak
pamięci (M).
Nie wyrzucać ze śmieciami domowymi, lecz usuwać
poprzez specjalnie do tego celu stworzone urządzenia/
instytucje (np. Recycling-Center etc.).
Zwolnić blokadę wnęki na baterię przez lekkie naciśnięcie
elementu zamykającego. Wyjąć zużytą baterię i zastąpić
ją baterią tego samego typu. Znak + na baterii musi
wskazywać ku górze. Następnie ponownie zamknąć
wnękę na baterię, zwracając przy tym uwagę, czy nastą-
piło zazębienie blokady.
Zużyte baterie usuwać zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami ochrony środowiska.
Zaleca się przeprowadzanie kontroli technicznych
w odstępach 2-letnich w przypadku termometrów wykorzy
-
stywanych profesjonalnie w aptekach, praktykach lekars-
kich lub klinikach.
PL – PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 105/127
95-200 Pabianice
A THERMOVAL BASIC megfelel azon európai
előírásoknak, melyek alapja a 93/42/EWG gyógyászati
termékekre vonatkozó direktiva és a CE jelöléssel van
ellátva. A készülék többek között megfelel a gyógyászati
hőmérőkre vonatkozó DIN EN 12470-3: 2000
(Gyógyászati hőmérők - 3. rész: Elektromos - extrapoláló
és nem extrapoláló - maximum-jelzővel ellátott kompakt-
hőmérők) európai szabványnak.
A THERMOVAL BASIC lázmérőket CE jelzéssel látták el.
Ez azt jelenti, hogy olyan mérőfunkcióval rendelkező
gyógyászati termékről van szó a gyógyászati termékekről
szóló törvény értelmében, amely a mérőfunkcióját
tekintve keresztülment egy konformitást értékelő
eljáráson. Egy „megnevezett” megbízott hivatal (TÜV
Produkt Service GmbH) igazolja, hogy ez a termék
megfelel a törvényi előírásoknak.
Ez a digitális hőmérő orális (szájüreg), axilláris (hónalj)
és rektális (végbél) hőmérésre alkalmas.
Műszaki adatok
Típus: maximum-hőmérő
Mérési tartomány: 32 °C és 42 °C fok között
Mérési pontosság:+/– 0,1 °C (35,5 °C és 42 °C között)
+/– 0,2 °C (32,0 °C és 35,4 °C
között)
Kijelző: LCD-kijelző, három számjegyű
(kijelző egység 0,1 °C)
Tárolási
hőmérséklet: – 20 °C és + 60 °C között
Környezeti
hőmérséklet
használat közben: 10 °C – 40 °C
Elem típus: Alkáli-Mangán-elem, LR 41 típus,
1,55 V
Az elem
élettartama: kb. 3.000 mérés
Súly: kb. 9 g elemmel együtt.
Gyártó cég: PAUL HARTMANN AG
89522 Heidenheim
Németország
Garancia
Ehhez a minőségi terméhez a vásárlás dátumától az
alábbi feltételek mellett 1 éves garanciát nyújtunk.
A garancia igényeket a garanciaidőn belül a vásárlási
bizonylattal együtt kell érvényesíteni. Ezt a terméket
nemzetközileg előírt minőségi szabványok szerint,
a legnagyobb gondossággal gyártottuk. Amennyiben
ennek ellenére kifogásaik lennének, kérjük, hogy
a készüléket a vásárlási bizonylattal együtt küldjék el
a megnevezett szerviz címre. A garancia az elemre
nem vonatkozik. Károsodások, melyek a szakszerűtlen
használatból, vagy illetéktelen behatástól származnak,
a garancia szolgáltatásba nem tartoznak bele. Kártérítést
csak a készülék értékéig vállalunk, következmény károk
megtérítése kizárt.
Használati utasítás
Bekapcsoláshoz nyomja meg a kijelző melletti Be-/Ki
gombot: egy rövid hang jelzi, hogy a hőmérő üzemkész.
Ezzel egyidejűleg egy funkciós teszt is lefut, melynek
során a kijelző összes digitális szegmense optikai
ellenőrzés céljából láthatóvá válik.
Amennyiben a Be-/Ki gombot benyomva tartja,
a kijelzőben „MR” és „°C” betűkkel együtt megjelenik
a legutóbb mért és automatikusan tárolásra került
maximum hőmérséklet. A kijelzett érték eltűnése után
a kijelzőben megjelenik az „L és „M” betű.
A gomb elengedése után a „°C” mérési jel villog és
a kijelzőben megjelenik egy „L betű. A hőmérő ebben
az állapotban mérésre kész.
Mérés alatt az aktuális hőmérséklet folyamatosan
megjelenik és a „°C”-jel villog. A mérés a hőmérséklet
stabilizálódásakor befejeződik. Ekkor egy szignálhang
hallható, a „°C”-jel befejezi a villogást és mért
hőmérséklet kijelzésre kerül. Kérjük a mérés befejezése
után a kezelő-gomb megnyomásával kapcsolja ki
a készüléket. Ekkor ismét hangjelzést hall. Amennyiben
mérés után elfelejtené kikapcsolni a hőmérőt, az 10 perc
elteltével önmű-ködően kikapcsol. Az előbb mért
maximum hőérték a következő mérésig tárolásra kerül.
Tisztítás és fertőtlenítés
A hőmérő csúcsát egy fertőtlenítő szerrel, pl. 70 %-os etil
alkohollal benedvesített ruhával tisztítsa. A THERMOVAL
BASIC garantáltan vízálló, ezért tökéletes tisztítás és
fertőtlenítés céljából folyadékba mártható. Az optimális
higiénia érdekében használjon THERMOVAL hőmérő
védőburkot (cikk sz. 925 037).
Fontos: A készülék ne érintkezzen forró vízzel és óvja
a magas hőmérsékletektől ill. közvetlen napsugárzástól!
A hőmérőt ne ejtse le. Tisztításához ne használjon
hígítót, benzint, vagy benzolt.
Elemcsere
Az elemet ki kell cserélni, ha a kijelzőn megjelenik az
elem jele
(_), a legutóbb mért érték és a memória jel (M).
Ne dobja a hőmérőt a háztartási szemétbe, hanem
speciális, erre létrehozott hulladék- elhelyezőkbe (anyag-
központ, újrahasznosító, központ stb.) vigye el.

Magyar

Az elemtartó fedelét a retesz enyhe lenyomásával nyissa
ki, vegye ki a régi elemet és cserélje ki egy azonos
típusú elemre. A + jel mutasson felfelé. Ezután ismét
zárja be az elemtartó fedelet. Ügyeljen arra, hogy a fedél
retesze bekattanjon.
A használt elemek hulladékkezelésénél vegye figyelembe
az erre vonatkozó nemzeti előírásokat.
Németországi professzionális felhasználók esetén
a gyógyászati készítményekre vonatkozó törvény (MPG)
alapján 2 éves időközönként kötelező a méréstechnikai
felülvizsgálat.
HU – HARTMANN-RICO Hungária Kft.
2051 Biatorbágy, Budapark
Paul Hartmann Utca 8
Szervíz: Mikrolab Kft.
THERMOVAL BASIC complies with European regulations
based on the Medical Devices Directive 93/42/EEC, and
carries a CE mark. The instrument also complies with
the specifications of the European Norm for Medical
Thermometers, DIN EN 12470-3: 2000 Medical
Thermometers – Part 3: Electronic (extrapolating and
non-extrapolating) compact thermometers with maxi-
mum function.
THERMOVAL BASIC clinical thermometers have been
awarded the CE mark. The mark is a declaration that
this is a medical device with a measuring function, in
the sense of the Medical Devices Act (Medizinprodukte-
gesetz), which has gone through a conformity assess-
ment procedure. A “Notified Body” (TÜV Produkt Service
GmbH) confirms that the product fulfils all the appropriate
statutory regulations.
This digital thermometer is suitable for oral, axillary and
rectal temperature measurement.
Specifications
Type: Maximum thermometer
Measurement
range: 32 °C to 42 °C
Accuracy: +/– 0.1 °C
(35.5 °C – 42 °C)
+/– 0.2 °C
(32.0 °C – 35.4 °C)
Display: 3-digit LCD display
(display unit 0.1 °C)
Storage
temperature: – 20 °C to + 60 °C
Ambient
temperature
during use: 10° C to 40 °C
Battery type: Alkali-manganese battery,
type LR 41, 1.55 V
Battery life: Approx. 3,000 measurements
Weight: Approx. 9 g incl. battery
Manufacturer: PAUL HARTMANN AG
89522 Heidenheim
Germany
Warranty
We give a 1-year warranty from the date of purchase for
this high quality product, subject to the conditions listed
below. Claims must be filed together with the proof of
purchase within the warranty period. This product has
been manufactured with the greatest care, in accord-
ance with international quality standards. Should you still
have cause for complaint, please send the instrument,
together with the proof of purchase, to the service
address indicated below. Batteries are excluded from the
warranty. The warranty does not cover damage resulting
from improper use or unauthorised tampering with the
product. Claims are limited to the value of the merchan-
dise; compensation for subsequent damage or injury is
not covered.
Operating instructions
To switch on, press the ON/OFF button next to the
display; a short acoustic signal will sound, indicating that
the thermometer is ready for use. At the same time, the
thermometer runs a self-check test, during which all the
digital segments appear on the display.
If you hold down the ON/OFF button, the maximum
temperature automatically stored when you last took a
measurement will appear together with the symbols
“MR” and “°C” on the display screen. Once this figure
has been deleted, the symbols “L and “M” appear on
the display screen.
When you release the button, the flashing symbol “°C”
appears and the symbol “L” is shown in the display
screen. The thermometer is now ready for use.
During the measurement, the current temperature is
displayed continuously, and the “°C” symbol flashes on
and off. The measurement is completed when a stable
temperature has been reached. When this stage has
been reached, an acoustic signal is heard, the °C
symbol stops flashing and the temperature measured is
displayed. When the measurement is completed, please
switch off the thermometer by pressing the ON/OFF
button. You will hear another acoustic signal when you
do this. If you forget to switch the thermometer off, it will
automatically switch itself off after about 10 minutes.
The maximum temperature measured before the ther-
mometer is switched off will be stored until you perform
another measurement.
Cleaning and disinfection
The best way to clean the tip of the thermometer is by
applying a disinfectant (e.g. 70 % ethyl alcohol) with a
damp cloth. THERMOVAL BASIC is guaranteed water-
proof and may therefore be immersed in liquid for thor-
ough cleaning and disinfection. For optimum hygiene
please use the THERMOVAL thermometer protective
sheaths (article no. 925 037).
Important:
Do not allow the thermometer to come into
contact with hot water and do not expose it to high
temperatures or direct sunlight. Do not drop the ther-
mometer. Do not clean with thinners, petrol or benzene.
Battery replacement
The battery needs replaced when the battery symbol (
_
),
the last measured value and the memory symbol (M)
appear on the display screen.
Release the battery compartment cover by gently press-
ing on the catch. Remove the old battery and replace it
with a battery of the same type. The + sign on the bat-
tery must point upwards. Then close the battery com-
partment, making sure that the catch clicks into place.
Do not discard with household waste, but use specially
designated disposal facilities (recycling centres etc.).
Please observe any local waste disposal regulations
currently in force in your area when discarding used
batteries.
Professional users in Germany must conduct measuring
tests on their thermometers every two years after first
using them, in accordance with the requirements of the
Medical Devices Act.
GB PAUL HARTMANN Ltd.
Heywood/Lancashire OL10 2TT
HK – PAUL HARTMANN Asia-Pacific Ltd.
Hong Kong
SG – PAUL HARTMANN Pte. Ltd.
Singapore 609 143
(0806)

English

Druck Pantone 280 C

Gebrauchsanleitung_3_SK_0806 31.08.2006 8:53 Uhr Seite 3

Mode d'emploi

Consultez gratuitement le manuel de la marque Spinder Basic ici. Ce manuel appartient à la catégorie Porte-vélos et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 7.9. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Anglais. Vous avez une question sur le Basic de la marque Spinder ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Besoin d’aide?

Vous avez une question sur le Spinder et la réponse n'est pas dans le manuel? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème, et de votre question. Plus votre problème et votre question sont clairement énoncés, plus les autres propriétaires de Samsung Galaxy A7 ont de chances de vous fournir une bonne réponse.

Nombre de questions : 0

Spécifications du Basic de la marque Spinder

Vous trouverez ci-dessous les spécifications du produit et les spécifications du manuel du Spinder Basic.

Généralités
Marque Spinder
Modèle Basic
Produit Porte-vélo
Langue Anglais
Type de fichier PDF

Foire aux questions

Vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans le manuel? Vous trouverez peut-être la réponse à votre question dans la FAQ sur le Spinder Basic au dessous de.

Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici

Aucun résultat