Tescoma President 659560

Tescoma President 659560 mode d'emploi

(1)
 • CHARACTERISTICS: Excellent for fresh milled pepper, salt, dried thyme, rosemary, etc. Made of high-quality stainless steel
  and resistant plastic, provided with an excellent ceramic milling mechanism with adjustable grain size and a powerful
  engine. Includes a cap for catching spice remnants. Requires 4 AA batteries 1.5 V – not included.
  DESCRIPTION: 1. Milling button 2. Stainless steel body 3. Battery compartment 4. Spice chamber
  5. Filling hole 6. Grain size regulator 7. Cap
  BEFORE FIRST USE: Remove the stainless steel body from the mill by turning it counter-clockwise. Remove the battery
  compartment from the spice chamber by turning it counter-clockwise. Use the  lling hole to pour spices into the spice
  chamber – a maximum of 0.5 cm below the upper rim (about 20 grams). Attach the battery compartment to the metal
  axis of the spice chamber and turn the battery compartment very lightly clockwise until both parts connect by snapping
  into position. Insert four AA batteries 1.5 V into the battery compartment, according to the +/- marks. Use exclusively high-
  quality AA batteries from proven manufacturers. Put the stainless steel body of the mill back and close it by slightly turning
  it clockwise until it snaps into position.
  GRAIN SIZE ADJUSTMENT: Position the mill with the cap pointing upwards, remove the cap and set the required grain
  size by turning the wheel regulator. For coarser grain, release the regulator by turning it counter-clockwise and tighten the
  regulator by turning it clockwise to get  ner grain. Never tighten the regulator to the end position when adjusting the grain
  size; milling would be disabled and the milling mechanism could su er damage. Never release (unscrew) the regulator
  entirely when adjusting the grain size. If the milling mechanism does not respond to the releasing or tightening of the
  regulator, press the milling button very brie y.
  APPLICATION: Remove the cap for catching impurities, position the mill over your food and press the milling button. Hold
  the button pressed only while  avouring the food with the fresh milled spices. Warning! The mill is not intended for milling
  oily spices such as cumin, linseed, etc. or herbs that are still moist.
  CLEANING, MAINTENANCE AND STORAGE: Clean the stainless steel cover and the cap for catching spice remnants using
  a damp cloth and always dry them thoroughly before use. Do not disassemble the milling mechanism; when needed,
  release the grain size regulator and clean the milling mechanism using a thin brush or by blowing air through. Warning!
  Do not expose the mill or any of its parts to moisture for prolonged periods of time, do not wash it in a dishwasher or
  under running water, do not leave to soak. Attach the cap for catching impurities to the mill after each use. Keep in a dry
  place away from heat or steam, always with the cap on. Replace the AA batteries once the mill shows any sign of reduced
  performance; replace all four batteries at the same time. Warning! Used batteries and mill are not domestic waste; dispose
  of them at a designated refuse centre or recycling site.
  5-year warranty
  A 5-year warranty period applies to this product from the date of purchase. The warranty never covers defects: due to improper use
  incompatible with the Instructions for use; resulting from an impact, fall or mishandling; due to unauthorised repairs, or alterations,
  to the product.
  In case of justi ed complaint please contact your retailer or one of the service centres; for a list of these please refer to
  www.tescoma.com
  CHARAKTERISTIKA: Vynikající pro čerstvě mletý pepř, sůl, sušený tymián, rozmarýn apod. Vyrobeno zkvalitní nerezavějící
  oceli a odolného plastu, opatřeno prvotřídním keramickým mlecím mechanismem s nastavitelnou hrubostí mletí
  a výkonným motorem. S víčkem pro zachytávání zbytků koření. 4 tužkové AA baterie 1,5 V nejsou součástí balení.
  POPIS: 1. Tlačítko mletí 2. Nerezové tělo 3. Zásobník na baterie 4. Zásobník na koření 5. Otvor pro plnění
  6. Ovladač hrubosti mletí 7. Víčko
  PŘED PRVNÍM POUŽITÍM: Nerezové tělo sejměte zmlýnku pootočením proti směru hodinových ručiček. Zásobník na
  baterie sejměte ze zásobníku koření pootočením proti směru hodinových ručiček. Otvorem pro plnění nasypte do zásobníku
  koření, max. 0,5 cm pod horní okraj (cca 20 g). Zásobník na baterie nasaďte na kovovou osu zásobníku na koření a velmi
  zlehka zásobníkem na baterie otáčejte po směru hodinových ručiček, dokud se oba díly nespojí, nezacvaknou. Do zásobníku
  na baterie vložte 4 ks tužkových AA baterií 1,5 V dle značení (+/-). Používejte výhradně kvalitní tužkové baterie od ověřených
  výrobců. Nerezové tělo mlýnku nasaďte zpět a pootočením po směru hodinových ručiček jej uzavřete, dokud nezacvakne.
  NASTAVENÍ HRUBOSTI MLETÍ: Mlýnek otočte víčkem vzhůru, víčko sejměte a pootáčením kulatého ovladače nastavte
  požadovanou hrubost mletí. Pro hrubší mletí otáčejte ovladačem proti směru hodinových ručiček – uvolňujte, pro jemnější
  mletí po směru hodinových ručiček – utahujte. Ovladač při nastavování hrubosti mletí nikdy neutahujte zcela, mlýnek
  nebude mlít a mlecí mechanismus se může poškodit. Ovladač při nastavování hrubosti mletí nikdy zcela neuvolňujte
  (nevyšroubujte). Vpřípadě, že mlecí mechanismus nereaguje na povolování či utahování ovladače, velmi krátce stiskněte
  tlačítko mletí.
  POUŽITÍ: Sejměte víčko pro zachytávání nečistot, mlýnek umístěte nad pokrm a stiskněte tlačítko mletí. Tlačítko držte
  stisknuté pouze po dobu dochucování pokrmu čerstvě mletým kořením. Pozor! Mlýnek není určen kmletí olejnatého koření
  např. kmínu, lněného semínka apod. ani vlhkých bylin.
  ÚDRŽBA: Nerezový kryt a víčko pro zachytávání zbytků koření čistěte vlhkou utěrkou, před použitím je vždy důkladně
  osušte. Mlecí mechanismus nerozebírejte, v případě potřeby uvolněte ovladač hrubosti mletí a mlecí mechanismus
  vyčistěte štětečkem nebo jej profoukněte. Pozor! Mlýnek ani kteroukoliv jeho část nevystavujte dlouhodobému vlivu
  vlhkosti, nemyjte vmyčce ani pod tekoucí vodou, nenechávejte odmočit. Po každém použití nasaďte na mlýnek víčko pro
  zachytávání nečistot. Skladujte na suchém místě mimo vliv tepla či páry, vždy snasazeným víčkem. AA baterie obměňujte
  při prvních známkách snížení výkonu mlýnku, měňte všechny 4 baterie současně. Pozor! Použité baterie a mlýnek nepatří
  do domovního odpadu, ale na místo ktomu určené nebo na místo zpětného odběru.
  5 roků záruka
  Na tento výrobek je poskytována záruční doba 5 roky ode dne prodeje. Záruka se zásadně nevztahuje na tyto případy:
  výrobek byl používán vrozporu sNávodem kpoužití; závady byly způsobeny úderem, pádem či neodbornou manipulací;
  na výrobku byly provedeny neautorizované opravy či změny.
  Vpřípadě oprávněné reklamace se prosím obraťte na svého prodejce nebo na některé ze servisních středisek, seznam najdete
  na www.tescoma.com
  EIGENSCHAFTEN: Hervorragend für frisch gemahlene Pfe erkörner, Salz, getrockneten Thymian, Rosmarin usw. Aus
  hochwertigem rostfreien Edelstahl und robustem Kunststo hergestellt, mit erstklassigem Keramik-Mahlwerk mit
  einstellbarem Mahlgrad und leistungsfähigem Motor. Mit einem Deckel zum Au angen von Gewürzresten. 4 x 1,5 V AA-
  Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.
  BESCHREIBUNG: 1. Mahlvorgangsknopf 2. Edelstahlgehäuse 3. Batteriefach 4. Gewürzkammer
  5. Nachfüllungsloch 6. Mahlgrad-Einstellrad 7. Deckel
  VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH: Das Edelstahlgehäuse gegen Uhrzeigersinn umdrehen und aus der Mühle abnehmen. Das
  Batteriefach gegen Uhrzeigersinn umdrehen und aus der Gewürzkammer abnehmen. Durch das Füllungsloch das Mahlgut
  füllen, max. 0,5 cm unter dem oberen Rand (ca. 20 g). Das Batteriefach auf die Metallachse der Gewürzkammer aufsetzen,
  sehr leicht mit dem Batteriefach im Uhrzeigersinn drehen, bis beide Teile einrasten. Ins Batteriefach 4 Stück 1,5 V-Batterien
  AA einlegen, auf die Polarität achten (+/-). Ausschließlich hochwertige Batterien von bewährten Herstellern verwenden.
  Das Edelstahlgehäuse zurücksetzen und die Mühle mit dem Umdrehen schließen, bis einrastet.
  EINSTELLUNG DES MAHLGRADES: Die Mühle mit dem Boden nach oben drehen, den Deckel abnehmen und mit
  Umdrehen des Einstellrades den gewünschten Mahlgrad einstellen. Um größere Körnung zu erzielen, das Einstellrad im
  Uhrzeigersinn drehen – lösen, um feine Körnung zu erzielen, gegen Uhrzeigersinn drehen – festziehen. Das Einstellrad
  bei der Einstellung des Mahlgrades nie ganz festziehen, die Mühle wird nicht mahlen und das Mahlwerk kann beschädigt
  werden. Bei der Einstellung des Mahlgrades das Einstellrad nie ganz lösen (ausschrauben). Reagiert das Mahlwerk auf das
  Lösen, bzw. auf das Festziehen des Einstellrades nicht, bitte den Mahlvorgangknopf sehr kurz drücken.
  GEBRAUCH: Den Deckel zum Au angen von Verschmutzungen abnehmen, die Gewürzmühle über das Gargut halten und
  den Mahlvorgangsknopf drücken. Den Knopf nur für die Dauer gedrückt halten, wann die Speise mit frisch gemahlenem
  Gewürz abgeschmeckt wird. Achtung! Die Mühle ist zum Mahlen weder von ölreichen Gewürzkörnern wie z.B. Kümmel,
  Leinsamen, noch feuchten Kräutern vorgesehen.
  REINIGUNG, WARTUNG UND LAGERUNG: Das Edelstahlgehäuse sowie den Au angdeckel mit feuchtem Tuch abwischen,
  vor dem Gebrauch immer sorgfältig abtrocknen. Das Mahlwerk nicht zerlegen, im Bedarfsfalle den Mahlgrad-Einstellring
  lösen und das Mahlwerk mit einem Pinsel reinigen, bzw. durchblasen. Achtung! Das Gerät nicht langzeitig der Feuchtigkeit
  aussetzen, weder in der Spülmaschine, noch unter  ießendem Wasser spülen, nicht einweichen lassen. Nach jedem
  Gebrauch den Au ang-Deckel aufsetzen. Immer mit aufgesetztem Deckel trocken lagern, der Wärme, bzw. dem Dampf
  nicht aussetzen. Bei ersten Anzeichen von Leistungsminderung AA-Batterien ersetzen, immer sämtliche 4 Batterie zugleich
  ersetzen. Achtung! Die leeren Batterien sowie die Mühle dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden,
  sondern an einer kommunalen Sammelstelle gegeben werden.
  5 Jahre Garantie
  Für dieses Produkt wird eine Garantiefrist von 5 Jahren ab Verkaufsdatum gewährt. Die Garantie erstreckt sich grundsätzlich
  nicht auf folgende Fälle: Produktnutzung entgegen der Gebrauchsanleitung; Stoß- oder Sturzbeschädigungen, ungerechte
  Handhabung; nichtautorisierte Reparaturen und Änderungen am Produkt.
  Bei der berechtigten Beanstandung wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, bzw. an eine der Servicestellen Tescoma, die Liste
  nden Sie auf www.tescoma.com
  CARACTÉRISTIQUES: Excellent pour le poivre fraîchement moulu, le sel, thym séché, romarin, etc. Fabriqué en acier
  inoxydable de qualité et en plastique résistant, muni d’un mécanisme de broyage de première qualité en céramique
  à mouture réglable, permettant de moudre plus ou moins  nement, et d’un moteur puissant. Avec un couvercle pour retenir
  les restes d’épices. 4 piles électriques de type AA, 1,5 V, non fournies.
  DESCRIPTION: 1. Bouton broyage 2. Corps en inox 3. Compartiment à piles 4. Réservoir à épices
  5. Ori ce de remplissage 6. Réglage de  nesse de la mouture 7. Couvercle
  AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION: Ôter le corps en inox du moulin en le tournant contre le sens des aiguilles d’une montre.
  Ôter le compartiment à piles du réservoir à épices en le tournant contre le sens des aiguilles d’une montre. Verser les épices
  dans le réservoir par l’ori ce de remplissage, au maximum jusqu’à 0,5 cm sous le rebord supérieur (environ 20 g). Mettre le
  compartiment à piles en place sur l’axe métallique du réservoir à épices, et faire tourner très doucement le compartiment à
  piles dans le sens des aiguilles d’une montre, jusqu’à ce que les deux pièces se joignent, se verrouillent avec un clic. Insérer
  4 piles AA, 1,5 V, dans le compartiment à piles, en respectant la polarité (+/-). Utiliser exclusivement des piles de qualité
  provenant de fabricants de marque. Remettre en place le corps en inox du moulin et le fermer en le tournant dans le sens
  des aiguilles d’une montre, jusqu’à entendre le clic.
  RÉGLAGE DE LA FINESSE DE LA MOUTURE: Tourner le moulin avec le couvercle orienté vers le haut, ôter le couvercle, puis
  tourner la molette de réglage pour choisir la  nesse de mouture souhaitée. Pour une mouture plus grossière, tourner la
  molette contre le sens des aiguilles d’une montre – desserrer; pour une mouture plus  ne, tourner dans le sens des aiguilles
  d’une montre – serrer. Lors du réglage de la  nesse de la mouture, ne jamais serrer complètement la molette, le moulin ne
  fonctionnera pas et le mécanisme de mouture pourrait être endommagé. Lors du réglage de la  nesse, ne jamais desserrer
  (dévisser) complètement la molette. Si le mécanisme de mouture ne réagit pas au serrage ou au desserrage de la molette,
  presser très brièvement le bouton de broyage.
  UTILISATION: Ôter le couvercle de capture des impuretés, placer le moulin au-dessus du plat et presser le bouton de
  broyage. Maintenir la pression sur le bouton uniquement pendant la durée de l’assaisonnement du plat par les épices
  fraîchement moulues. Attention! Le moulin n’est pas destiné à moudre les épices contenant de l’huile, par exemple le
  cumin, les graines de lin, etc., ni les herbes humides.
  NETTOYAGE, ENTRETIEN ET STOCKAGE: Nettoyer avec un torchon humide le cache en inox et le couvercle de capture des
  résidus d’épices, toujours les sécher soigneusement avant l’utilisation. Ne pas démonter le mécanisme de broyage; en cas
  de besoin, desserrer la molette de réglage de la  nesse de mouture et nettoyer le mécanisme de broyage avec un petit
  pinceau, ou en sou ant. Attention! Ne pas exposer le moulin, ni l’un de ses éléments, à l’humidité pendant une période
  prolongée; ne pas nettoyer au lave-vaisselle ni à l’eau courante, ne pas faire tremper. Après chaque utilisation, mettre en
  place le couvercle de capture des impuretés sur le moulin. Stocker dans un endroit sec, à l’abri de la chaleur et de la vapeur,
  avec le couvercle toujours en place. Remplacer les piles AA dès les premiers signes de baisse de performance du moulin,
  remplacer les 4 piles en même temps. Attention! Les piles usagées et le moulin ne doivent pas être jetés avec les ordures
  ménagères, mais déposées dans un lieu prévu à cet e et ou un centre de collecte.
  5 ans de garantie
  Ce produit est couvert par une garantie de 5 ans, à compter du jour d‘achat. La garantie ne couvre toutefois pas les cas
  suivants: le produit a été utilisé en opposition avec le présent Mode d’emploi; les défauts sont apparus à la suite de chocs, de
  chute ou de mauvaise manipulation; des modi cations ou réparations non autorisées ont été apportées au produit.
  En cas de réclamation justi ée, veuillez vous adresser à votre revendeur ou à l’un des centres de service après-vente dont la
  liste est fournie sur www.tescoma.com
  CARATTERISTICHE: Ideale per macinare al momento pepe, sale, timo essicato, rosmarino, ecc. Prodotto in acciaio
  inossidabile di alta qualità e plastica resistente, provvisto di un ottimo meccanismo in ceramica con gradi di macinatura
  regolabili e dotato di un potente motore. E‘ inoltre provvisto di un coperchio che funge da contenitore per raccogliere
  i residui delle spezie mecinate. Per l’alimentazione vengono richieste 4 batterie di tipo AA 1,5 V – non incluse.
  DESCRIZIONE: 1.Tasto per la macinatura 2. Corpo in acciaio inossidabile 3. Scomparto per batterie
  4. Vano per le spezie 5. Foro di riempimento 6. Regolatore di macinatura 7. Coperchio
  Prima del primo utilizzo: Rimuovere il corpo della macina girandolo in senso antiorario. Rimuovere lo scomparto per
  batterie dal vano per le spezie girandolo in senso antiorario. Utilizzare il foro di riempimento per versare le spezie all’interno
  dell’apposito vano –  no a 0,5 cm sotto il bordo superiore (circa 20 grammi). Attaccare lo scomparto delle batterie all‘asse
  in metallo del vano per le spezie e girare leggermente lo scoparto in senso orario  no a che tutti i punti di connessione
  Instructions for use / Návod kpoužití / Gebrauchsanleitung / Mode d‘emploi / Istruzioni per l’uso
  Instrucciones de uso / Instruções de utilização / Instrukcja użytkowania / Návod na použitie
  Инструкция по использованию
  Electric pepper/salt mill
  Elektrický mlýnek na pepř/sůl
  Elektrische Pfe er-/Salzmühle
  Moulin électrique poivre et sel
  Macinapepe/sale elettrico
  Molinillo pimienta/sal eléctrico
  Saleiro/Moinho de pimenta eléctrico
  Elektryczny młynek do pieprzu/soli
  Elektrický mlynček na korenie/soľ
  Электрическая мельница для перца/соли
  INSTRUCTIONS FOR USE
  NÁVOD K POUŽITÍ
  GEBRAUCHSANLEITUNG
  MODE D’EMPLOI
  stainless steel
  ISTRUZIONI PER L’USO
  1
  3
  5
  6
  2
  4
  7
Tescoma President 659560

Besoin d’aide?

Nombre de questions : 0

Vous avez une question sur le President 659560 de la marque Tescoma ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du President 659560 de la marque Tescoma de répondre correctement à votre question.

Consultez gratuitement le manuel de la marque Tescoma President 659560 ici. Ce manuel appartient à la catégorie Moulins à sel/poivre et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 6.3. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italiën, Portugais, Polonais, Russe, Tchèque, Slovaque. Vous avez une question sur le President 659560 de la marque Tescoma ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Spécifications du President 659560 de la marque Tescoma

Généralités
Marque Tescoma
Modèle President 659560
Produit Moulin à sel/poivre
EAN 8595028445114
Langue Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italiën, Portugais, Polonais, Russe, Tchèque, Slovaque
Type de fichier PDF
Puissance
Type de batterie AA
Nombre de batteries prises en charge 4
Caractéristiques
Broyage réglable
Matériau du boîtier/corps Ceramic, Plastic, Stainless steel
Matériau de la lame Vitrocéramique
Fenêtre transparente pour le contrôle de la cuisson
Couleur du produit Black, Stainless steel

ModesdEmploi.fr

Vous cherchez un manuel ? ModesdEmploi.fr vous permet de trouver le manuel que vous recherchez en un rien de temps. Notre base de données contient plus d'un million de manuels en PDF pour plus de 10 000 marques. Chaque jour, nous ajoutons les derniers manuels afin que vous trouviez toujours le produit que vous recherchez. C'est très simple : entrez le nom de la marque et le type de produit dans la barre de recherche pour consulter gratuitement et immédiatement le manuel de votre choix en ligne.

ModesdEmploi.fr

© Copyright 2020 ModesdEmploi.fr. Tous droits réservés.

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que vous acceptez l'utilisation des cookies.

En savoir plus