Topcom Babytalker 3600

Topcom Babytalker 3600 mode d'emploi

(1)
 • tristar.eu.wwwKS-4236 reklatybaB This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC. The Declaration of conformity can be found on: http://www.tristar.eu MD10600412 ECO V1.0
  1
  BABYTALKER KS-4236
  1 Getting started
  Thank you for purchasing this TOPCOM product. This product has been
  designed and assembled with utmost care for you and the environment.
  Because we at TOPCOM like to think of the future of our planet and our
  children, we aim to do our best to help saving the environment. This is why
  we decided to reduce the number of pages of our user guides and product
  manuals. If you keep in mind that it takes up to 24 trees to produce 1 ton of
  paper, publishing product manuals in many languages costs our planet a lot
  of trees. In this short manual provided with your TOPCOM device you can
  find a brief explanation of how to install and use your TOPCOM device.If
  you would still like to discover all the features of your new TOPCOM device,
  please visit our website (www.tristar.eu) where you can download the
  complete user manual in your language. By doing this TOPCOM hopes to
  do its share to make our planet a better place, but we can only succeed wit
  h
  your help!
  1.1 Installing Batteries in the Baby Unit
  See Figure on the fold-out page.
  Rotate the belt clip upward.
  Turn the screw on the cover of the battery compartment at the
  back of the baby unit 90° counterclockwise and remove the
  battery compartment cover.
  Fit three AA alkaline cells (LR06/Mignon) in the battery
  compartment. Ensure that the polarity is correct.
  Close the battery compartment.
  1.2 Connecting the Baby Unit to the AC Mains
  Insert the small plug of the AC mains adapter in the mains power connector
  of the baby unit and plug the AC mains adapter into a mains connector
  (230 V / 50 Hz).
  1.3 Installing Rechargeable Batteries in the Parent Unit
  See Figure on the fold-out page.
  Rotate the belt clip upward.
  Turn the screw on the cover of the battery compartment at the
  back of the parent unit 90° counterclockwise and remove the
  battery compartment cover.
  Place the NiMH battery pack in the battery compartment.
  Ensure that the tab of the battery pack fits in the corresponding
  recess and that the polarity matches the figur
  e (B).
  Carefully close the battery compartment and rotate the belt clip
  back downward.
  1.4 Installing the Parent Unit charging cradle
  Insert the small plug of the AC mains adapter in the mains power
  connector of the charging station and plug the AC mains
  adapter into a mains connector (230 V / 50 Hz).
  Place the parent unit in the charging station. The red Charging
  LED will go on.
  2 Operation and Use
  2.1 Switching the Baby Unit and Parent Unit On and Off
  Press the On/Off switch to switch on the parent unit. The
  display is activated.
  Press the On/Off switch to switch on the baby
  unit. The
  display is activated.
  Press the On/Off switch to switch off the parent
  unit (press and hold until the display goes blank).
  Press the On/Off switch to switch off the baby unit (press
  and hold until the display goes blank).
  2.2 Setting the Display Language
  Press button . Yövalo (Night light)is displayed.
  Repeatedly press button until Kieli (Language) is
  displayed.
  Press button . The current language is displayed.
  Repeatedly press button or until the desired
  language is displayed.
  Press button to confirm the language.
  Press button to exit the menu.
  2.3 NEMo Switch Setting
  The Babytalker KS-4236 is based on the unique NEMo technology, which lets
  parents set the radiated power of the equipment. This babyphone
  (complying with the DECT standard) allows NEMo operation (No emission
  mode).The baby unit reduces its transmitting power according to the
  distance from the parent unit during communication. The baby & parent unit
  handset reduces its radio output to zero if the b
  abyunit doesn’t receive any
  sound. This does not mean that the normal DECT radiation is harmful to
  health, but that NEMo mode avoids unnecessary radiation exposure. You
  can turn the NEMo function on/off by a switch at the back of the babyunit
  If you want to have a quicker response you can turn the NEMo function
  OFF. By turn OFF the NEMo function you will have always communication
  between the baby-and parent unit (even when there is no noise).
  To turn it ON/OFF:
  Turn off both parent- and baby unit.
  Slide the switch to ON or OFF at the back of baby unit.
  Power up both units (no need to concern which unit first)
  3 Settings
  3.1 Setting the Reproduction Volume of the Parent Unit
  There are six volume settings. The lowest setting is ‘Volume Off’.
  Press button to increase the volume.
  Press button to decrease the volume.
  3.2 Setting the Reproduction Volume of the Baby Unit
  Press button to increase the volume.
  Press button to decrease the volume.
  3.3 Other Settings
  The following settings can be configured from the menu (button ) of
  the parent unit:
  To navigate between menu items, use button or button .
  To select the indicated setting, press button .
  To return to a previous menu item or exit the menu, press button .
  1 Om te beginnen
  Hartelijk dank voor de aankoop van dit TOPCOM-product. Dit product is
  met de uiterste zorg voor u en het milieu ontworpen en gemonteerd. Bij
  TOPCOM zijn we begaan met de toekomst van onze planeet en onze
  kinderen, en daarom doen we ons uiterste best om het milieu te sparen.
  Daarom hebben we bes
  loten het aantal pagina's van onze
  gebruikershandleidingen en producthandleidingen te beperken. Er zijn
  namelijk wel 24 bomen nodig om 1 ton papier te produceren. Dat betekent
  dat er heel wat bomen moeten worden gekapt om onze
  producthandleidingen in vele talen uit te geven. In deze korte handleiding
  die bij uw TOPCOM-product wordt geleverd, wordt kort uitgelegd hoe u uw
  TOPCOM-product moet installeren en gebruiken.Als u alle functies van uw
  nieuwe TOPCOM-p
  roduct wilt ontdekken, raden wij u aan om naar onze
  website te gaan (www.tristar); daar kunt u de volledige
  gebruikershandleiding in uw eigen taal downloaden. Op die manier hoopt
  TOPCOM een bijdrage aan een betere toekomst voor onze planeet te
  leveren, maar dat kan alleen met uw hulp!
  1.1 Batterijen in de zender plaatsen
  Zie afbeelding op het uitvouwblad.
  Draai de riemclip omhoog.
  Draai de schroef op het deksel van het batterijvak op de
  achterkant van de zender 90° linksom en
  verwijder het deksel van
  het batterijvak.
  Plaats drie AA-alkalinecellen (LR06/Mignon) in het batterijvak.
  Zorg ervoor dat de polariteit correct is.
  Sluit het batterijvak.
  1.2 De zender op het AC-stroomnet aansluiten
  Steek de kleine stekker van de AC-netstroomadapter in de aansluiting van
  de zender en steek de AC-netstroomadapter in een stopcontact
  (230 V – 50 Hz).
  1.3 De oplaadbare batterijen in de ontvanger plaatsen
  Zie afbeelding op het uitvouwblad.
  Draai de riemclip omhoog.
  Draai de schroef op het deksel van het batterijvak op de
  acht
  erkant van de ontvanger 90° linksom en verwijder het deksel
  van het batterijvak.
  Plaats de NiMH-batterij in het batterijvak.
  Zorg dat het lipje van de batterij in de bijbehorende uitsparing
  wordt geplaatst en dat de polariteit overeenkomt met de
  afbeelding (B).
  Sluit voorzichtig het batterijvak en draai de riemclip weer omlaag.
  1.4 De oplaadstandaard van de ontvanger monteren
  Steek de kleine stekker van de AC-netstroomadapter in de
  aansluiting van het laadstation en steek de AC-
  netstroomadapter
  in een stopcontact (230 V – 50 Hz).
  Plaats de ontvanger in het laadstation. Het rode lampje voor
  opladen gaat branden.
  2 Werking en gebruik
  2.1 De zender en ontvanger in- en uitschakelen
  Druk op de aan/uit-schakelaar om de ontvanger in te
  schakelen. De display wordt geactiveerd.
  Druk op de aan/uit-schakelaar om de zender in te
  schakelen. De display wordt geactiveerd.
  Druk op de aan/uit-schakelaar om de ontvanger uit te
  schakelen (ingedrukt houden totdat de display zwart wordt).
  Druk op de aan/uit-schakelaar om de
  zender uit te
  schakelen (ingedrukt houden totdat de display zwart wordt).
  2.2 De displaytaal instellen
  Druk op de toets . ‘Nachtlamp’ (Night light) wordt
  weergegeven.
  Druk meerdere keren op de toets totdat Taal (Language)
  wordt weergegeven.
  Druk op de toets . De huidige taal verschijnt.
  Druk meerdere keren op de toets of totdat de
  gewenste taal wordt weergegeven.
  Druk op de toets om de taal te bevestigen.
  Druk op de toets om het menu af te sluiten.
  2.3 Instelling voor de NEMo-schakelaar
  De Babytalker KS-4236 is gebaseerd op de unieke NEMo-technologie, waarbij
  de ouders het emissievermogen van de apparatuur kunnen instellen. Met
  deze babyfoon (die voldoet aan de DECT-standaard) kan de NEMo-
  technologie worden gebruikt (emissieloze modus). De zender verlaagt het
  emissievermogen op basis van de afstand tot de ontvanger tijdens het
  communiceren. De handset voor zender en ontvanger verlaagt het
  stralingsvermogen tot nul als de zender geen geluid ontvangt. Dit betekent
  niet dat de norm
  ale DECT-straling slecht is voor de gezondheid, maar dat
  de NEMo-modus onnodige blootstelling aan straling voorkomt. U kunt de
  NEMo-functie in-/uitschakelen met een schakelaar op de achterkant
  van de zender
  Als het apparaat sneller moet reageren, kunt u de NEMo-functie
  uitschakelen. Als u de NEMo-functie uitschakelt, is er altijd communicatie
  tussen de zender en ontvanger (ook als er geen geluid is).
  In-/uitschakelen:
  Schakel zowel de ontvanger als de zender uit.
  Schuif de sch
  akelaar naar AAN of UIT op de achterkant van de
  zender.
  Schakel beide apparaten in (het maakt niet uit welk apparaat u het
  eerst inschakelt)
  3 Instellingen
  3.1 Het reproductievolume van de ontvanger instellen
  Er zijn zes volume-instellingen. De laagste instelling is ‘Volume uit
  (Volume Off)’.
  Druk op de toets om het volumeniveau te verhogen.
  Druk op de toets om het volumeniveau te verlagen.
  3.2 Het reproductievolume van de zender instellen
  Druk op de toets om het volumeniveau te verhogen.
  Druk op de toets om het volumeniveau te verlagen.
  3.3 Andere instellingen
  De volgende instellingen kunnen via het menu (toets ) van de
  ontvanger worden ingesteld:
  Gebruik de toets of de toets om tussen menuopties te
  navigeren.
  Druk op de toets om de aangegeven instelling te selecteren.
  Druk op de toets om terug te gaan naar de vorige menuoptie of om
  het menu af te sluiten.
  1 Avant de commencer
  Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit TOPCOM. Cet appareil a
  été conçu et monté avec le plus grand soin pour répondre à vos besoins,
  dans le respect de l'environnement. Souci
  eux de l'avenir de notre planète
  et de nos enfants, nous tentons de faire le maximum pour préserver
  l'environnement. C'est la raison pour laquelle nous avons réduit le nombre
  de pages de nos manuels d'utilisation et de nos guides de produits. Si l'on
  considère qu'il faut jusqu'à 24 arbres pour produire 1 tonne de papier, la
  publication de guides de produits dans de nombreuses langues coûte à
  notre planète de nombreux arbres. Dans ce petit manuel fourni avec votre
  appareil TOPCOM, vous trouverez un résumé du mode d'installation et
  d'utilisation de celui-ci.Toutefois, si vous souhaitez découvrir toutes les
  fonctionnalités de votre nouvel appareil TOPCOM, vous pouvez visiter
  notre site web (www.tristar.eu) et télécharger le manuel d'utilisation
  complet dans votre langue. De cette manière, TOPCOM espère contribuer
  à la préservation de notre planète, mais nous ne pouvons y arriver qu'avec
  votre aide !
  1.1 Mise en place des piles de l'unité Bébé
  Voir illustration sur la page rabattable.
  Tournez le clip de ceinture vers le haut.
  Tournez la vis à 90° sur le couvercle du compartiment des piles
  situé à l'arrière de l'unité Bébé, dans le sens inverse des
  aiguilles d'une montre, puis retirez le couvercle du compartiment
  des piles.
  Insérez trois piles alcalines AA (LR06/Mignon) dans le
  compartiment des piles. Assurez-vous que la polarité est correcte.
  Refermez le compartiment des piles.
  1.2 Connexion de l'unité Bébé à l'alimentation secteur
  Raccordez la petite fiche de l'adaptateur secteur au connecteur
  d'alimentation secteur de l'unité Bébé et branchez l'adaptateur secteur
  à la prise électrique (230 V/50 Hz).
  1.3 Mise en place des piles rechargeables de l'unité Parent
  Voir illustration sur la page rabattable.
  Tournez le clip de ceinture vers le haut.
  Tournez la vis à 90° sur le couvercle du compartiment des
  piles situé à l'arrière de l'unité Parent, dans le sens inverse des
  aiguilles d'une montre, puis retirez le couvercle du compartiment
  des piles.
  Insérez le bloc de piles NiMH dans le compartiment
  des piles.
  Assurez-vous que la languette du bloc de piles est bien insérée
  dans l'emplacement prévu, tout en respectant la polarité illustrée
  ci-contre (B).
  Refermez soigneusement le compartiment des piles et tournez le
  clip de ceinture vers le bas.
  1.4 Mise en place du support de charge de l'unité Parent
  Raccordez la petite fiche de l'adaptateur secteur au connecteur
  d'alimentation secteur du chargeur et branchez l'adaptateur
  secteur sur la prise électrique (230 V/50 Hz).
  Placez l'unité Parent sur la station de charge. Le voyant de charge
  rouge s'allume.
  2 Fonctionnement et utilisation
  2.1 Marche/Arrêt des unités Bébé et Parent
  Appuyez sur le commutateur Marche/Arrêt pour allumer
  l'unité Parent. L'écran s'allume.
  Appuyez sur le commutateur Marche/Arrêt pour allumer
  l'unité Bébé. L'écran s'allume.
  Appuyez sur le commutateur Marche/Arrêt pour éteindre
  l'unité Parent (maintenez le commutateur enfoncé jusqu'à ce que
  l'écran s'éteigne).
  Appuyez sur le commutateur Marche/Arrêt pour éteindre
  l'unité Bébé (maintenez le commutateur enfo
  ncé jusqu'à ce que
  l'écran s'éteigne).
  2.2 Réglage de la langue d'affichage
  Appuyez sur la touche . « Veilleuse (Night light) »
  apparaît.
  Appuyez plusieurs fois sur la touche jusqu'à ce que
  «Langue(Language)» s'affiche.
  Appuyez sur la touche . La langue actuelle s'affiche.
  Appuyez plusieurs fois sur la touche ou jusqu'à ce
  que la langue souhaitée s'affiche.
  Appuyez sur la touche pour valider la langue.
  Appuyez sur la touche pour quitter le menu.
  2.3 Réglage du commutateur NEMo
  Le Babytalker KS-4236 repose sur la technologie exclusive NEMo, qui permet
  aux parents de régler la puissance de rayonnement de l'appareil. Ce
  babyphone (conforme à la norme DECT) permet un fonctionnement NEMo
  (No emission mode). L'unité Bébé réduit sa puissance d'émission en
  fonction de sa distance par rapport à l'unité Parent au cours de la
  communication. Le combiné des unités Bébé et Parent ne présente aucune
  sortie radio si l'unité Bébé ne reçoit aucun son. Cela ne signifie pas pour
  autant que le rayonnement DECT normal est nocif pour la santé, mais plutôt
  que le mode NEMo évite toute exposition inutile aux rayonnements. Vous
  pouvez activer et désactiver la fonction NEMo grâce au commutateur
  situé à l'arrière de l'unité Bébé
  Si vous souhaitez avoir une réponse plus rapide, vous pouvez désactiver
  la fonction NEMo. Lorsque la fonction NEMo est désactivée, la
  communication entre les unités Bébé et Parent est toujours maintenue
  (y compris lorsqu'il n'y a aucun bruit).
  Activation/Désactivation :
  Éteignez l
  es unités Bébé et Parent.
  Faites glisser le commutateur situé à l'arrière de l'unité Bébé sur
  Marche ou Arrêt.
  Mettez sous tension les deux unités (l'ordre n'a pas d'importance)
  3 Réglages
  3.1 Réglage du volume de restitution de l'unité Parent
  Six réglages de volume sont disponibles. Le volume le plus faible est
  « Vol. désact.(Volume Off) ».
  Appuyez sur la touche pour augmenter le volume.
  Appuyez sur la touche pour baisser le volume.
  3.2 Réglage du volume de restitution de l'unité Bébé
  Appuyez sur la touche pour augmenter le volume.
  Appuyez sur la touche pour baisser le volume.
  3.3 Autres réglages
  Les réglages suivants peuvent être configurés à partir du menu (touche
  ) de l'unité Parent :
  Pour naviguer entre les différentes options, utiliser la touche ou la
  touche .
  Pour sélectionner le réglage indiqué, appuyez sur la touche .
  Pour revenir à l'option précédente du menu ou bien quitter le menu,
  appuyez sur la touche .
  1 Erste Schritte
  Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Produkts von TOPCOM
  entschieden haben. Dieses Produkt wurde mit
  der höchsten Sorgfalt für Sie
  und die Umwelt entwickelt und hergestellt. Wir bei TOPCOM machen uns
  Gedanken über die Zukunft unseres Planeten und unserer Kinder. Daher
  geben wir unser Bestes, um die Umwelt zu schützen. Aus diesem Grund
  haben wir uns entschieden, die Seitenzahlen unserer
  Bedienungsanleitungen und Produkthandbücher zu reduzieren. Wenn Sie
  bedenken, dass bis zu 24 Bäume für 1 Tonne Papier gefällt werden
  müssen, dann kostet ein Produkthandbuch in vielen Sprachen unseren
  Planeten eine Menge Holz. In diesem mit Ihrem TOPCOM-Gerät
  ausgelieferten kurzen Handbuch finden Sie eine kurze Anleitung zur
  Installation und Bedienung Ihres TOPCOM-Geräts. Wenn Sie dennoch alle
  Funktionen Ihres neuen TOPCOM-Geräts kennenlernen möchten,
  besuchen Sie bitte unsere Website (www.tristar.eu), auf der Sie das
  komplette Benutzerhandbuch in Ihrer Sprache herunterladen können. Mit
  diesem Schritt möchte TOPCOM seinen Beitrag zum Schutz unseres
  Planeten leisten. Doch das gelingt nur mit Ihrer Hilfe!
  1.1 Einlegen der Batterien in die Babyeinheit
  Siehe Abbildung auf der Ausklappseite.
  Drehen Sie den Gürtelclip nach oben.
  Drehen Sie die Schraube auf der Abdeckung des Batteriefachs
  an der Rückseite der Babyeinheit um 90° gegen den
  Uhrzeigersinn. Entfernen Sie anschließend die Abdeckung des
  Batteriefachs.
  Legen Sie 3 AA-Alkali-Batterien (LR06/Mignon) in das
  Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf korrekte Polarität.
  Schließen Sie das Akkufach.
  1.2 Anschließen der Babyeinheit an die Stromversorgung
  Stecken Sie den kleinen Stecker des Netzteils in den Netzanschluss der
  Babyeinheit und das andere Ende des Netzteilkabels in die Steckdose
  (230 V / 50 Hz).
  1.3 Akkus in die Elterneinheit einlegen
  Siehe Abbildung auf der Ausklappseite.
  Drehen Sie den Gürtelclip nach oben.
  Drehen Sie die Schraube auf der Abdeckung des
  Batteriefachs an der Rückseite der Elterneinheit um 90° gegen
  den Uhrzeigersinn. Entfernen Sie anschließend die Abdeckung
  des Batteriefachs.
  Legen Sie den NiMH-Akkusatz in das entsprechende Fach ein.
  Achten Sie darauf,
  dass die Lasche des Akkusatzes in die
  entsprechenden Aussparungen passt und der Polarität der
  Abbildung (B) entspricht.
  Schließen Sie das Akkufach vorsichtig, und drehen Sie den
  Gürtelclip nach unten.
  1.4 Anschließen der Ladestation der Elterneinheit
  Stecken Sie den kleinen Stecker des Netzteils in den
  Netzanschluss der Ladestation, und stecken Sie den Stecker
  des Netzteils in eine Steckdose (230 V / 50 Hz).
  Setzen Sie die Elterneinheit in die Ladestation ein. Die rote
  Ladeanzeige beginnt zu leuchten.
  2 Bedienung und Verwendung
  2.1 Ein- und Ausschalten der Baby- und Elterneinheit
  Drücken Sie an der Elterneinheit den Ein/Aus-Schalter ,
  um das Gerät einzuschalten. Das Display wird aktiviert.
  Drücken Sie an der Babyeinheit den Ein/Aus-Schalter ,
  um das Gerät einzuschalten. Das Display wird aktiviert.
  Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter , um die Elterneinheit
  auszuschalten (gedrückt halten, bis die Anzeige auf dem Display
  erlischt).
  Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter , um die Babyeinheit
  auszuschalten (gedrückt halten, bis die Anzeige auf dem Display
  erlischt).
  2.2 Einstellen der Display-Sprache
  Drücken Sie die Taste . ‘Nachtlicht (Night light)’ erscheint
  im Display.
  Drücken Sie wiederholt die Taste , bis ‘Sprache
  (Language)’ angezeigt wird.
  Drücken Sie die Taste . Die aktuelle Sprache
  wird angezeigt.
  Drücken Sie wiederholt die Taste oder bis die
  gewünschte Sprache angezeigt wird.
  Bestätigen Sie die ausgewählte Sprache mit der Taste .
  Drücken Sie zum Verlassen des Menüs die Taste .
  2.3 Einstellen des NEMo-Schalters
  Der Babytalker KS-4236 nutzt die einzigartige NEMo-Technologie, mit der
  Eltern die vom Gerät ausgehende Strahlungsintensität einstellen können.
  Dieses Babyfon entspricht dem DECT-Standard und kann im NEMo-Modus
  (d.h. emissionsfrei) betrieben werden. Die Babyeinheit reduziert während
  der Kommunikation ihre Sendeleistung entsprechend der Entfernung zur
  Elterneinheit. Das Mobilteil der Baby- und Elterneinheit reduziert die
  Strahlung auf null, wenn die Babyeinheit keine Geräusche empfängt. Dies
  bedeutet nicht, dass die normale DECT-Strahlung gesundheitsschädigend
  ist, sondern dass durch d
  en NEMo-Modus unnötige Strahlung vermieden
  wird. Die NEMo-Funktion kann anhand eines Schalters an der
  Rückseite der Babyeinheit ein- und ausgeschaltet werden.
  Wenn Sie eine schnellere Ansprechzeit wünschen, können Sie die NEMo-
  Funktion ausschalten. Bei ausgeschalteter NEMo-Funktion sind die Baby-
  und die Elterneinheit immer kommunikationsbereit miteinander verbunden
  (auch ohne Geräusche).
  Ein- und Ausschalten der NEMo-Funktion:
  Schalten Sie die Eltern- und die Babyeinheit aus.
  Schieben Sie den Schalter an der Rückseite der Babyeinheit in
  die ON- bzw. OFF-Stellung.
  Schalten Sie die beiden Einheiten ein (egal welche Einheit zuerst)
  3 Einstellungen
  3.1 Einstellen der Wiedergabelautstärke der Elterneinheit
  Es stehen sechs Lautstärkeeinstellungen zur Auswahl. Die niedrigste
  Einstellung lautet wie folgt: ‘Lautst. aus (Volume Off)’.
  Drücken Sie die Taste , um die Lautstärke zu erhöhen.
  Drücken Sie die Taste , um die Lautstärke zu verringern.
  3.2 Einstellen der Wiedergabelautstärke der Babyeinheit
  Drücken Sie die Taste , um die Lautstärke zu erhöhen.
  Drücken Sie die Taste , um die Lautstärke zu verringern.
  3.3 Andere Einstellungen
  Folgende Einstellungen können über das Menü (Taste ) an der
  Elterneinheit vorgenommen werden:
  Verwenden Sie die die Taste oder die Taste , um zwischen
  den einzelnen Menüelementen zu navigieren.
  Drücken Sie zum Auswählen der angezeigten Einstellung die Taste
  .
  Drücken Sie zum Zurückkehren zu einem vorherigen Menüelement oder
  zum Verlassen des Menüs die Taste .
  1 Introducción
  Gracias por adquirir este producto de TOPCOM. Este producto ha sido
  diseñado y montado teniendo el máximo cuidado para con usted y el medio
  ambiente. En TOPCOM, nos gusta pensar en el futuro de nuestro planeta
  y nuestros hijos, por lo que hacemos lo que está en nuestras manos para
  ayudar a conservar el medio ambiente. Por esta razón, hemos decidido
  reducir el número de páginas de nuestras guías del usuario, así como de
  nuestros manuales de producto. Si tenemos en cuenta que se requieren
  hasta 24 árbo
  les para producir 1 tonelada de papel, publicar manuales de
  producto en numerosos idiomas constituye un precio elevado para nuestro
  planeta. En este breve manual, suministrado con el dispositivo de
  TOPCOM, puede encontrar una breve explicación sobre el procedimiento
  de instalación y uso de dicho producto. Si desea más información sobre
  todas las funciones de su nuevo dispositivo de TOPCOM, visite nuestro
  sitio web (www.tristar.eu). En él, podrá descargarse el manual de usuario
  completo en su idioma. Gracias a esta opción, TOPCOM espera contribuir
  a la mejora de nuestro mundo, ¡aunque solo podremos lograrlo con su
  ayuda!
  1.1 Colocación de las pilas en la unidad del bebé
  Vea la imagen en la página desplegable.
  Gire la pinza del cinturón hacia arriba.
  Gire 90º en el sentido contrario a las agujas del reloj el tornillo de
  la tapa del compartimento de las pilas que se encuentra en la
  parte posterior de la unidad del bebé y retire dicha tapa.
  Coloque tres pilas alcalinas AA (LR06 / Mignon) en el
  compartimento de las pilas. Asegúrese de que la polaridad sea la
  correcta.
  Cierre el compartimento de las pilas.
  1.2 Conexión de la unidad del bebé a la red eléctrica
  Introduzca el pequeño enchufe del adaptador de corriente alterna en el
  conector de la unidad del bebé y enchufe el adaptador de corriente
  alterna a la toma eléctrica (230 V / 50 Hz).
  1.3 Colocación de las pilas recargables en la unidad de
  los padres
  Vea la imagen en la página desplegable.
  Gire la pinza del cinturón hacia arriba.
  Gire
  90º en el sentido contrario a las agujas del reloj el tornillo de
  la tapa del compartimento de las pilas que se encuentra en la
  parte posterior de la unidad de los padres y retire dicha tapa.
  Coloque las pilas de NiMH en su compartimento.
  Asegúrese de que la pestaña de las pilas encaje en la hendidura
  correspondiente y de respetar la polaridad que se indica en
  la imagen (B).
  Cierre con cuidado el compartimento de las pilas y gire la pinza
  del cinturón hacia abajo.
  1.4 Instalación del soporte cargador de la unidad de los
  padres
  Introduzca el pequeño enchufe del adaptador de corriente alterna
  en el conector de la estación de carga y enchufe el adaptador
  de corriente alterna a la toma eléctrica (230 V / 50 Hz).
  Coloque la unidad de los padres en la estación de carga.
  Se encenderá el indicador LED de carga de color rojo.
  2 Funcionamiento y uso
  2.1 Encendido y apagado de la unidad del bebé y de la unidad
  de los padres
  Pulse el botón de encendido / apagado para encender la
  unidad de los padres. Se activará la pantalla .
  Pulse el botón de encendido / apagado para encender la
  unidad del bebé. Se activará la pantalla .
  Pulse el interruptor de encendido / apagado para apagar
  la unidad de los padres (manténgalo pulsado hasta que se
  apague la pantalla).
  Pulse el interruptor de encendido / apagado para apagar
  la unidad del bebé (manténgalo pulsado hasta que se apague la
  pantalla).
  2.2 Configuración del idioma de la pantalla
  Pulse el botón . «Luz nocturna (Night light)» aparecerá en
  pantalla.
  Pulse varias veces el botón hasta que aparezca el texto
  «Idioma(Language)».
  Pulse el botón . Se mostrará el idioma actual.
  Pulse varias veces el botón o hasta que aparezca
  el idioma deseado.
  Pulse el botón para confirmar el idioma.
  Pulse el botón para salir del menú.
  2.3 Ajuste del interruptor NEMo
  Babytalker KS-4236 dispone de la tecnología única NEMo (modo sin
  emisiones), que permite a los padres fijar la potencia de emisión del equipo.
  Este intercomunicador (confo
  rme al estándar DECT) permite el
  funcionamiento en modo NEMo. La unidad del bebé reduce su potencia de
  transmisión en función de la distancia a la que se encuentre la unidad de
  los padres durante la comunicación. El terminal de la unidad del bebé y de
  los padres reduce su potencia de radiación a cero si la unidad del bebé no
  recibe ningún sonido. Esto no significa que la radiación del DECT normal
  sea perjudicial para la salud, sino que el modo NEMo impide que haya un
  exposición innecesaria a la radiación. Puede activar / desactivar la función
  NEMo pulsando en la parte posterior de la unidad del bebé.
  Si desea obtener una respuesta más rápida, puede DESACTIVAR el modo
  NEMo. Al DESACTIVAR el modo NEMo, la comunicación entre las
  unidades del bebé y de los padres siempre está establecida (incluso si no
  se detectan sonidos).
  Para ACTIVARLO / DESACTIVARLO:
  Apague tanto la unidad del bebé como la de los padres.
  Deslice el interruptor a la posición encendido / apagado en la
  parte posterior de la unidad del bebé.
  Encienda ambas unidades (es indiferente el orden de conexión)
  3 Ajustes
  3.1 Ajuste del volumen de reproducción de la unidad de los
  padres
  Existen seis niveles de volumen. El ajuste más bajo es «Sin volumen
  (Volume Off)».
  Pulse el botón para subir el volumen.
  Pulse el botón para bajar el volumen.
  3.2 Ajuste del volumen de reproducción de la unidad del bebé
  Pulse el botón para subir el volumen.
  Pulse el botón para bajar el volumen.
  3.3 Otros ajustes
  Puede configurar los siguientes ajustes desde el menú (botón ) de
  la unidad de los padres:
  Para desplazarse por los elementos del menú, utilice el botón o el
  botón .
  Para seleccionar el ajuste indicado, pulse el botón .
  Para regresar a un elemento del menú anterior o salir del menú, pulse el
  botón .
  1 Förberedelser
  Tack för att du köpt den här TOPCOM-produkten. Denna produkt har
  utformats och monterats med största omsorg om dig och om miljön
  .
  Eftersom vi på TOPCOM är måna om vår planets framtid och våra barn
  strävar vi efter att göra vårt bästa för att hjälpa till att rädda miljön. Det är
  därför vi har beslutat att minska antalet sidor i våra bruksanvisningar och
  produkthandböcker. Om du tänker på att det behövs upp till 24 träd för att
  tillverka ett ton papper kostar det vår planet en hel del träd för att publicera
  produkthandböcker på många språk. I denna korta bruksanvisning som
  följer med din TOPCOM-enhet hittar du en kort beskrivning av h
  ur du
  installerar och använder din TOPCOM-enhet.Om du ändå vill upptäcka alla
  funktioner i din nya TOPCOM-enhet kan du besöka vår webbplats
  (www.tristar.eu) där du kan ladda ner den fullständiga
  användarhandboken på ditt språk. TOPCOM hoppas att vi på detta sätt kan
  dra vårt strå till stacken för att göra vår planet till en bättre plats, men vi
  behöver din hjälp för att lyckas!
  1.1 Installera batterier i babyenheten
  Se figur på utvikningsbladet.
  Vrid bältesklämman uppåt.
  Vrid skruven på batteriluckan enhetens baksida 90° moturs
  och ta bort batteriluckan.
  Sätt i tre alkaliska AA-batterier (LR06/Mignon) i batterifacket.
  Kontrollera att du sätter i batterierna åt rätt håll.
  Stäng batterifacket.
  1.2 Ansluta babyenheten till elnätet
  Sätt i kontakten från nätadaptern i babyenhetens nätströmsuttag och
  sätt i nätadaptern i ett eluttag (230 V/50 Hz).
  1.3 Installera uppladdningsbara batterier i föräldraenheten
  Se figur på utvikningsbladet.
  Vrid fästklämman uppåt.
  Vrid skruven på batteriluckan på föräldraenhetens baksida
  90° moturs och ta bort batteriluckan.
  Sätt in NiMH-batteriet i batte
  rifacket.
  Kontrollera att batteriets tappar passar in i motsvarande
  fördjupningar och att polariteten stämmer överens med figur (B).
  Stäng batterifacket försiktigt och rotera fästklämman nedåt.
  1.4 Installera föräldraenhetens laddarställning
  Sätt i kontakten från adaptern i laddningsstationens
  nätströmsuttag och sätt i adaptern i ett eluttag (230 V/50 Hz).
  Ställ föräldraenheten i laddningsstationen. Den röda
  laddningsdioden tänds.
  2 Användning
  2.1 Stänga av och slå på babyenheten och föräldraenheten
  Slå på föräldraenheten genom att trycka på På/Av-knappen
  . Displaye
  n aktiveras.
  Slå på babyenheten genom att trycka på På/Av-knappen .
  Displayen aktiveras.
  Stäng av föräldraenheten genom att trycka på På/Av-knappen
  (tryck ned tills displayen slocknar).
  Stäng av babyenheten genom att trycka på På/Av-knappen
  (tryck ned tills displayen slocknar).
  2.2 Ställa in språk
  Tryck på . ‘"Nattlampa (Night light)" visas.
  Tryck på knappen igen tills "Språk (Language)" visas.
  Tryck på . Det valda språket visas.
  Tryck på eller tills önskat språk visas.
  Tryck på knappen för att bekräfta språket.
  Stäng menyn genom
  att trycka på .
  2.3 NEMo-lägesväljare
  Babytalker KS-4236 bygger på NEMo-tekniken som gör att du själv kan ställa
  in enhetens signalstyrka. Denna babyövervakare (som uppfyller DECT-
  standarden) möjliggör NEMo-drift (No emission mode). Babyenheten
  minskar signalstyrkan anpassat efter avståndet från föräldraenheten under
  kommnuikation. Baby-och föräldraenhetens handenhet minskar sin
  radiofrekventa strålning till noll om babyenheten inte uppfattar något ljud.
  Detta innebär inte att normal DECT-strålning är skadlig för hälsan men att
  NEMo-läget förhindrar onödig exponering för strålning. Du kan slå på/av
  NEMo-funktionen med en knapp på babyenhetens baksida.
  Om du vill ha snabbare reaktion kan du stänga av NEMo-funktionen.
  Genom att slå av NEMo-funktionen har du hela tiden kommunikation mellan
  baby-och föräldraenheten (även när det inte finns något ljud).
  Slå på/av:
  Stäng av både babyenheten och föräldraenheten.
  Ställ knappen i läget på eller av på babyenhetens baksida.
  Ladda upp båda enheterna (det spelar ingen roll vilken enhet som
  laddas först).
  3 Inställningar
  3.1 Ställa in volymen på föräldraenheten
  Det finns sex olika volymlägen. Den lägsta inställningen är "Ljud av
  (Volume Off)".
  Tryck på knappen för att öka volymen.
  Tryck på knappen för att minska volymen.
  3.2 Ställa in volymen på babyenheten
  Tryck på knappen för att öka volymen.
  Tryck på knappen för att minska volymen.
  3.3 Andra inställningar
  Följande inställningar kan ändras från menyn (knappen )
  på föräldraenheten:
  Navigera mellan menyalternativen genom att använda knappen
  eller knappen .
  Välj det markerade alternativet genom att trycka på knappen .
  Gå tillbaka till föregående menyalternativ eller lämna menyn genom att
  trycka på knappen .
  1 Sådan kommer du i gang
  Tak, fordi du valgte dette TOPCOM-produkt. Dette produkt er udviklet og
  samlet med den størst mulige omtanke for dig og for miljøet. Da vi her hos
  TOPCOM tænker på vores børns og planetens fremtid, gør vi vores bedste
  for at skåne miljøet. Dette er grunden til, at vi har besluttet at reducere
  antallet af sider i vores brugervejledninger og pr
  oduktmanualer. Hvis man
  tænker på, at der skal fældes op til 24 træer for at producere ét ton papir,
  står det klart, at udgivelsen af produktmanualer på mange sprog koster
  planeten en masse træer. I denne korte vejledning, der følger med din
  TOPCOM-enhed, finder du en kort forklaring på, hvordan du installerer og
  anvender din TOPCOM-enhed.Hvis du alligevel skulle have lyst til at lære
  mere om alle funktionerne på din nye TOPCOM-enhed, kan du besøge
  vores websted (www.tristar.eu), hvor du kan downloade en komplet
  brugervejledning dit sprog. denne måde håber TOPCOM at kunne
  bidrage til at gøre vores planet til et bedre sted, men det kan vi kun med din
  hjælp!
  1.1 Isætning af batterier i babyenheden
  Se figur på folde-ud-siden.
  Rotér bælteklemmen opad.
  Drej skruen på batteridækslet bag på babyenheden 90° mod
  uret, og fjern batteridækslet.
  Isæt tre almindelige alkaliske AA-batterier (LR06/Mignon) i
  batterirummet. Sørg for, at batterierne vender korrekt.
  Luk batterirummet.
  1.2 Tilslutning af babyenheden til strømforsyning
  Isæt AC-adapterenslille stik i stikket på babyenheden, og forbind
  AC-adapteren med et netstik (230 V/50 Hz).
  1.3 Isætning af genopladelige batterier i forældreenheden
  Se figur på folde-ud-siden.
  Rotér bælteklemmen opad.
  Drej skruen på batteridækslet bag på forældreenheden 90°
  mod uret, og fjern batteridækslet.
  Isæt NiMH-batteripakken i batterirummet.
  Sørg for, at batteripakkens tap sidder i den tilsvarende indskæring,
  og at batterierne vender rigtigt i henhold til figuren (B).
  Luk batterirummet forsigtigt, og rotér bæltekle
  mmen nedad.
  1.4 Installation af forældreenhedens lader
  Isæt AC-adapterens lille stik i stikket på opladningsenheden,
  og forbind AC-adapteren med et netstik (230 V/50 Hz).
  Sæt forældreenheden i opladningsenheden. Den røde lysdiode
  for opladning tændes.
  2 Betjening og brug
  2.1 Sådan tændes og slukkes baby- og forældreenheden
  Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde
  forældreenheden. Displayet er nu aktiveret.
  Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde babyenheden.
  Displayet er nu aktiveret.
  Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke
  forældreenheden (tryk på knappen, og hold den nede,
  indtil displayet bliver blankt).
  Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke
  babyenheden (tryk på knappen, og hold den nede,
  indtil displayet bliver blankt).
  2.2 Indstilling af displaysprog
  Tryk på knappen . ‘Night light’ vises.
  Tryk på knappen gentagne gange, indtil Language’ vises.
  Tryk på knappen . Det aktuelle sprog vises.
  Tryk på knappen gentagne gange eller , indtil det
  ønskede sprog vises.
  Tryk på knappen for at bekræfte sproget.
  Tryk på knappen for at forlade menuen.
  2.3 NEMo-indstilling
  Babytalker KS-4236 anvender den unikke NEMo-teknologi, som giver forældre
  mulighed for at indstille udstyrets udstrålingsstyrke. Denne babytelefon
  (som overholder DECT-standarden) giver mulighed for NEMo-drift (No
  Emission Mode). Babyenheden reducerer sin sendekraft i henhold til
  afstanden fra forældreenheden under kommunikationen. Radiosignalet fra
  både baby- og forældreenhedens håndsæt reduceres til nul, hvis
  babyenheden ikke opfanger lyd. Dette betyder ikke, at normal DECT-
  stråling er su
  ndhedsskadelig, men at NEMo-tilstand forhindrer unødig
  stråling. NEMo-funktionen kan tændes/slukkes med kontakten bag på
  babyenheden.
  Hvis du vil sikre en hurtigere reaktion, kan du slukke for NEMo-funktionen.
  Ved at slukke for NEMo-funktionen sikrer du, at der altid er kommunikation
  imellem baby- og forældreenheden (selv når der ikke opfanges lyd).
  Tænd/sluk funktionen på følgende måde:
  Sluk for både forældre- og babyenhed.
  Skub kontakten bag på babyenheden til ON (tænd) eller
  OFF (sluk).
  Tænd for begge enheder (de skal ikke tændes i nogen
  bestemt rækkefølge)
  3 Indstillinger
  3.1 Indstilling af gengivelseslydstyrken på forældreenheden
  Der er seks lydstyrkeniveauer. Den laveste indstilling er ‘Volume Off’.
  Tryk på knappen for at øge lydstyrken.
  Tryk på knappen for at reducere lydstyrken.
  3.2 Indstilling af gengivelseslydstyrken på babyenheden
  Tryk på knappen for at øge lydstyrken.
  Tryk på knappen for at reducere lydstyrken.
  3.3 Andre indstillinger
  Følgende indstillinger kan konfigureres fra menuen (knappen ) på
  forældreenheden:
  Brug knappen eller knappen for at navigere imellem
  m
  enupunkterne.
  Tryk på knappen for at vælge den markerede indstilling.
  Tryk på knappen for at vende tilbage til et tidligere menupunkt eller
  for at forlade menuen.
  1 Komme i gang
  Takk for at du valgte dette produktet fra TOPCOM. Dette produktet er
  utviklet og montert med omtanke for deg og miljøet. Fordi vi i TOPCOM
  tenker på fremtiden for miljøet og våre barn, prøver vi å gjøre vårt beste for
  å verne miljøet. Derfor har vi besluttet å redusere antall sider i
  brukerveiledninger og brukerhåndbøker for produkter. Med tanke på at det
  kreves opptil 24 trær for å fremstille ett tonn papir, går det mange trær tapt
  hvis vi skal publisere brukerhåndbøker på mange språk. I denne korte
  bruksanvisningen som følger med TOPCOM-produktet, finner du en kort
  forklaring av hvordan du installerer og bruker TOPCOM-produktet.Hvis du
  vil vite mer om alle funksjonene og egenskapene til det nye TOPCOM-
  produktet, går du til vårt nettside (www.tristar.eu), der du kan laste ned
  den fullstendige brukerhå
  ndboken på ditt eget språk. På denne måten
  håper vi i TOPCOM at vi kan bidra til å verne om miljøet. Vi kan imidlertid
  bare lykkes med din hjelp!
  1.1 Installere batterier i babyenheten
  Se figur på utbrettsiden.
  Roter belteklipset oppover.
  Drei skruen på batteridekselet på baksiden av babyenheten
  90° mot urviseren, og fjern batteridekselet.
  Installer tre alkaliske AA-batterier (LR06/lommelyktbatteri) i
  batterirommet. Pass på at batteripolene vender riktig vei.
  Lukk batterirommet.
  1.2 Koble babyenheten til strømnettet
  Stikk den lille pluggen strømadapteren i strømkontakten babyenheten
  , og plugg støpselet inn i en stikkontakt (230 V / 50 Hz).
  1.3 Installere batterier i hovedenheten
  Se figur på utbrettsiden.
  Roter belteklipset oppover.
  Drei skruen på batteridekselet på baksiden av hovedenheten
  90° mot urviseren, og fjern batteridekselet.
  Sett NiMH-batteripakken i batterirommet.
  Pass på at tappen på batteripakken plasseres i den
  korresponderende fordypningen, og at polene vender riktig vei,
  som vist i figuren (B).
  Lukk batterirommet forsikt
  ig, og roter belteklipset nedover.
  1.4 Installere laderen til hovedenheten
  Stikk den lille pluggen på strømadapteren i strømkontakten
  på ladestasjonen, og plugg støpselet inn i en stikkontakt
  (230 V / 50 Hz).
  Sett hovedenheten i ladestasjonen. Den røde ladeindikatoren
  tennes.
  2 Betjening og bruk
  2.1 Slå babyenheten og hovedenheten på og av
  Trykk på På/av-bryteren for å slå på hovedenheten.
  Displayet aktiveres.
  Trykk på På/av-bryteren for å slå på babyenheten.
  Displayet aktiveres.
  Trykk på På/av-bryteren for å slå av hovedenheten (hold
  inne bryteren til displa
  yet blir tomt).
  Trykk på På/av-bryteren for å slå av babyenheten (hold
  inne bryteren til displayet blir tomt).
  2.2 Stille inn displayspråk
  Trykk . ‘NatlysNattlys’ (Night light) vises.
  Trykk gjentatte ganger på knappen til
  "SprogSpråk(Language)" vises.
  Trykk . Det valgte språket vises.
  Trykk eller til ønsket språk vises.
  Trykk for å bekrefte språket.
  Trykk for å lukke menyen.
  2.3 NEMo-bryterens innstilling
  Babytalker KS-4236 SEDS er basert på den unike NEMo-teknologien, der
  foreldrene kan stille inn stråleeffekten fra utstyret. Denne babytelefonen
  (i samsvar med DECT-standarden) gir mulighet for NEMo-drift (strålefri
  modus). Babyenheten reduserer sendeeffekten i forhold til avstanden til
  hovedenheten under kommunikasjon. Håndsettene til baby- og
  hovedenheten reduserer strålingen til null hvis babyenheten ikke fanger
  opp lyd. Dette betyr ikke at vanlig DECT-stråling er helseskadelig, men
  at NEMo-modus hindrer eksponering for unødig stråling. Du kan slå
  NEMo-funksjonen på/av med en bryter bak på babyenheten
  Hvis du ønsker raskere respons, kan du slå av NEMo-funksjonen.
  Når NEMo-funksjonen er slått AV, er det alltid kommunikasjon mellom
  babyenheten og hovedenheten (også når babyenheten ikke fanger
  opp lyd).
  Slå funksjonen PÅ/AV:
  Slå av både hoved- og babyenheten.
  Skyv bryteren til eller AV på baksiden av babyenheten.
  Slå på begge enhetene (rekkefølgen spiller ingen rolle)
  3 Innstillinger
  3.1 Stille inn gjengivelsesvolumet på hovedenheten
  Enheten har seks voluminnstillinger. Den laveste innstillingen er "Lyd
  fraVolum av (Volume Off)".
  Trykk for å øke volumet.
  Trykk for å senke volumet.
  3.2 Stille inn gjengivelsesvolumet på babyenheten
  Trykk for å øke volumet.
  Trykk for å senke volumet.
  3.3 Andre innstillinger
  Følgende innstillinger kan konfigureres fra menyen ( -knapp) på
  hovedenheten:
  Bruk knappen eller for å navigere mellom menyelementer.
  Trykk knappen for å velge angitt innstilling.
  Trykk knappen for å gå tilbake til forrige menyelement eller lukke
  menyen.
  1 Käytön aloittaminen
  Kiitos, että ostit tämän TOPCOM-tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu ja
  valmistettu huolella sinua ja ympäristöä varten. TOPCOM haluaa ajatella
  ENGLISH
  You can operate the baby unit with three AA cells
  (LR06/Mignon; we recommend alkaline cells) or
  the included AC mains adapter.
  The baby unit cannot recharge batteries.
  It is recommended to always leave the batteries in
  the unit, even if you use the AC mains adapter.
  The unit will automatically switch to battery power
  in case of a mains power interruption.
  Do not turn the screw past the ‘Open’ point.
  CAUTION
  The mains connector must be within easy reach so you can
  quickly unplug the power cable in an emergency.
  Use only the supplied AC mains adapter (6 V DC / 300 mA).
  CAUTION
  Use only the supplied NiMH battery pack in the parent unit.
  The parent unit will try to establish a connection with
  the baby unit. If the Link LED goes on, a
  connection has been established.
  If NEMo is turned ON and the baby unit picks up noise,
  it will take about 3 seconds before the parent unit will
  turn on the speaker.
  If the ‘Volume Off’ setting is selected, the sounds
  picked up by the baby unit are only indicated by the
  volume LEDs .
  9
  716
  8
  11 10
  21
  24
  28
  29
  30
  12
  23
  25
  2627
  31
  A
  1
  2
  3
  4
  15
  17 18
  19
  B
  6V/300mA
  13
  15
  16
  20
  22
  32
  33
  C
  a
  c
  d
  e
  f
  g
  b
  ON
  OFF
  NEMO
  +
  AB
  90° MAX
  OPEN
  14
  +
  +
  +
  +
  -
  AA x 1
  +
  -
  AA x 1
  +
  -
  AA x 1
  A
  15
  13
  14
  B
  30
  31
  32
  33
  29
  22
  12
  3
  21
  29
  12
  23
  26
  27
  26 28
  27
  23
  16
  26
  28
  17
  Night light
  Lullaby
  Microphone sensitivity
  ‘Sensitivity’
  Audible alert ‘Sound
  Alert’
  Temperature (units, allowed
  range, alert)
  Clock
  Feed time
  Display language
  ‘Language’
  (see “2.2 Setting the Display
  Language”)
  NEDERLANDS
  U kunt de zender op drie AA-cellen (LR06/
  Mignon; wij raden alkalinecellen aan) of op de
  bijgeleverde AC-stroomadapter laten werken.
  De zender kan de batterijen niet opladen.
  Het wordt aanbevolen om de batterijen altijd in het
  toestel te laten, zelfs wanneer u de AC-
  netstroomadapter gebruikt. Zo schakelt het
  apparaat automatisch op de batterijen over in
  geval van een stroomonderbreking.
  Draai de schroef niet verder dan het 'Open' punt.
  VOORZICHTIG
  De stekker moet binnen handbereik zijn zodat u de stroomkabel
  in een noodgeval snel uit het stopcontact kunt trekken.
  Gebruik enkel de bijgeleverde AC-netstroomadapter
  (6 V DC / 300 mA).
  VOORZICHTIG
  Gebruik in de ontvanger alleen de bijgeleverde NiMH-batterij.
  De ontvanger zal verbinding zoeken met de zender.
  Als het verbindingslampje gaat branden, heeft het
  apparaat verbinding gemaakt.
  Als NEMo is ingeschakeld en de zender geluid
  opvangt, dan duurt het ongeveer 3 seconden voordat
  de ontvanger de luidspreker inschakelt.
  Als de instelling ‘Volume uit (Volume Off)’ is
  geselecteerd, worden geluiden die door de zender
  worden opgevangen alleen door de volume
  lampjes
  aangegeven.
  9
  11
  23
  26 28
  27
  23
  A
  15
  13
  14
  B
  30
  31
  32
  33
  29
  22
  12
  3
  21
  29
  12
  23
  26
  27
  26 28
  27
  23
  16
  26
  28
  17
  9
  11
  23
  Nachtlampje
  Slaapliedje
  Gevoeligheid van de
  microfoon Gevoeligheid
  (Sensitivity)’
  Geluidssignaal
  --GELUID-- (Sound
  Alert)’
  Temperatuur (eenheden,
  toegestaan bereik,
  waarschuwing)
  Klok
  Voedingstijd
  Displaytaal 'Taal(Language)'
  (zie “2.2 Setting the Display
  Language”)
  FRANÇAIS
  L'unité Bébé fonctionne avec trois piles AA
  (LR06/Mignon ; nous recommandons l'utilisation
  de piles alcalines) ou sur l'alimentation secteur
  grâce à l'adaptateur secteur inclus.
  L'unité Bébé ne permet pas de recharger les
  piles.
  Il est recommandé de toujours laisser les piles en
  place dans l'unité, même si vous utilisez
  l'alimentation secteur. L'unité passera
  automatiquement sur piles en cas d'interruption
  du courant électrique.
  Ne tournez pas la vis au-delà du point « Open ».
  ATTENTION
  La prise électrique doit être facilement accessible afin de pouvoir
  débrancher rapidement le câble d'alimentation en cas d'urgence.
  Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni (6 V CC/300 mA).
  ATTENTION
  Utilisez uniquement le bloc de piles NiMH fourni pour
  l'unité Parent.
  L'unité Parent va tenter d'établir la connexion avec
  l'unité Bébé. Si le voyant indicateur de liaison
  s'allume, une connexion est établie.
  Si la fonction NEMo est activée et que l'unité Bébé
  détecte un bruit, l'unité Parent prendra environ
  3 secondes pour activer le haut-parleur.
  Si le réglage « Vol. désact. (Volume Off) » est
  sélectionné, les sons détectés par l'unité Bébé sont
  uniquement indiqués par les voyants
  Volume.
  26 28
  27
  23
  A
  15
  13
  14
  B
  30
  31
  32
  33
  22
  12
  3
  21
  29
  12
  23
  26
  27
  26
  28
  27
  23
  16
  26
  28
  9
  11
  Veilleuse
  Berceuse
  Sensibilité du micro
  « Sensibilité
  (Sensitivity) »
  Signal d'alerte
  « Alerte son (Sound
  Alert) »
  Température (unités, plage
  autorisée, alerte)
  Heure
  Heure repas
  Langue d'affichage « Langue
  (Language) »
  (Se reporter à “2.2 Setting the
  Display Language”)
  DEUTSCH
  Die Babyeinheit kann m it 3 AA-Batterien
  (LR06/Mignon, wir empfehlen Alkali-Batterien)
  oder dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil
  betrieben werden.
  Es können keine Akkus mit der Babyeinheit
  aufgeladen werden.
  Es empfiehlt sich, auch bei Verwendung des
  Netzteils die Batterien stets im Gerät zu lassen.
  Das Gerät schaltet dann bei einer Unterbrechung
  der Stromversorgung automatisch auf
  Batteriebetrieb um.
  Lösen Sie dabei die Schraube nicht vollständig.
  VORSICHT
  Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, damit das Netzkabel
  im Notfall schnell von der Stromversorgung getrennt werden
  kann.
  Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene Netzteil
  (6 V DC / 300 mA).
  VORSICHT
  Verwenden Sie für die Elterneinheit ausschließlich den im
  Lieferumfang enthaltenen NiMH-Akkusatz.
  Die Elterneinheit versucht nun, eine Verbindung mit
  der Babyeinheit herzustellen. Wenn die Verbindungs-
  LED aufleuchtet, wurde eine Verbindung
  hergestellt.
  Wenn die NEMo-Funktion eingeschaltet ist und die
  Babyeinheit Geräusche empfängt, dauert es etwa
  3 Sekunden, bis die Elterneinheit den Lautsprecher
  einschaltet.
  23
  26
  28
  27
  23
  A
  15
  13
  14
  B
  30
  31
  32
  33
  29
  22
  12
  3
  21
  29
  12
  23
  26
  27
  26 28
  27
  23
  16
  26
  28
  Wenn die Einstellung ‘Lautst. aus (Volume Off)’
  gewählt wird, werden die von der Babyeinheit
  wahrgenommenen Geräusche nur durch die
  Lautstärke-LEDs angezeigt.
  Nachtlicht
  Schlaflied
  Mikrofonempfindlichkeit
  Empfindlk.(Sensitivity)’
  Signalton ‘Geräu. Alarm
  (Sound Alert)’
  Temperatur (Geräte,
  Reichweite, Alarme)
  Uhr
  Fütterungszeit
  Display-Sprache ‘Sprache
  (Language)’
  (Siehe “2.2 Setting the
  Display Language”)
  ESPAÑOL
  Puede utilizar la unidad del bebé con tres pilas AA
  (LR06 / Mignon; se recomienda usar pilas
  alcalinas), o bien con el adaptador de corriente
  alterna incluido.
  La unidad del bebé no puede usarse para
  recargar pilas.
  Se recomienda dejar siempre las pilas en la
  unidad, incluso si utiliza el adaptador de corriente
  alterna. Así, la unidad pasará automáticamente a
  utilizar la carga de las pilas, si se produce un
  corte del suministro eléctrico.
  No gire el tornillo más allá de «Open».
  PRECAUCIÓN
  La toma eléctrica debe encontrarse en un lugar accesible para
  poder desenchufar el cable en caso de emergencia.
  Utilice exclusivamente el adaptador de corriente alterna que se
  suministra (6 V CC / 300 mA).
  PRECAUCIÓN
  Para la unidad de los padres, utilice solamente las pilas de NiMH
  suministradas.
  La unidad de los padres intentará establecer una
  conexión con la unidad del bebé. Si se enciende el
  LED de conexión, significará que se ha
  establecido la conexión.
  Si el modo NEMo está ACTIVADO y la unidad del
  bebé detecta algún sonido, la unidad de los padres
  tarda 3 segundos en activar el altavoz.
  17
  9
  11
  23
  26 28
  27
  23
  A
  15
  13
  14
  B
  30
  31
  32
  33
  29
  22
  12
  3
  21
  29
  12
  23
  26
  27
  26 28
  27
  23
  16
  Si selecciona el ajuste «Sin volumen (Volume Off)»,
  el sonido captado por la unidad del bebé solamente se
  indicará mediante los LED de volumen .
  Luz nocturna
  Canción de cuna
  Sensibilidad del
  micrófono «Sensibilidad
  (Sensitivity)»
  Aviso acústico
  «Aviso sonoro (Sound
  Alert)»
  Temperatura (unidades,
  intervalo permitido, aviso)
  Reloj
  Hora de la comida
  Idioma de la pantalla «Idioma
  (Language)»
  (véase “2.2 Setting the
  Display Language”).
  SVENSKA
  Du kan använda babyenheten med tre
  AA-batterier (LR06/Mignon, alkaliska batterier
  rekommenderas) eller den medföljande
  nätadaptern.
  Det går inte att ladda batterier med
  babyenheten.
  Låt alltid batterierna sitta i enheten, även om du
  använder nätadaptern. Enheten byter då
  automatiskt till batteridrift vid ett strömavbrott.
  Vrid inte skruven förbi markeringen ”Open”.
  OBS!
  Se till att eluttaget är lätt att komma åt, så att du snabbt kan dra ut
  nätadaptern om det skulle bli nödvändigt.
  Använd endast den medföljande nätadaptern (6 V DC/300 mA).
  OBS!
  Använd endast det medföljande NiMH-batteriet i föräldraenheten.
  Föräldraenheten söker efter en förbindelse med
  babyenheten. Om signallampan tänds har
  enheterna kontakt.
  Om NEMo är påslagen och babyenheten uppfattar ljud
  tar det ungefär 3 sekunder innan föräldraenheten slår
  på högtalaren.
  Om du väljer inställningen ”Ljud av (Volume Off)”
  indikeras endast det ljud som babyenheten registrerar
  med lysdioderna .
  26
  28
  17
  9
  11
  23
  26
  28
  27
  23
  A
  15
  13
  14
  B
  30
  31
  32
  33
  29
  22
  12
  3
  21
  29
  12
  23
  26
  27
  26 28
  27
  23
  16
  26
  28
  17
  9
  11
  Nattlampa
  Vaggvisa
  Mikrofonens känslighet
  Känslighet (Sensitivity)”
  Ljudalarm ”Ljudalarm
  (Sound Alert)”
  Temperatur (enheter,
  intervall, varning)
  Klocka
  Matningstid
  Språk på displayen
  "Språk(Language)"
  (Se “2.2 Setting the Display
  Language”)
  DANSK
  Babyenheden kan strømforsynes med tre
  AA-batterier (LR06/Mignon; vi anbefaler
  almindelige alkaliske batterier) eller den
  medfølgende AC-adapter.
  Babyenheden kan ikke genoplade batterier.
  Det anbefales altid at efterlade batterierne i
  enheden, også hvis du anvender AC-adapteren.
  Enheden skifter automatisk til batteristrøm i
  tilfælde af strømsvigt.
  Undlad at dreje skruen forbi "Open"-punktet.
  FORSIGTIG
  Netstikket skal være inden for hurtig rækkevidde, så du hurtigt
  kan afbryde strømkablet i en nødsituation.
  Kun den medfølgende AC-adapter bør anvendes
  (6 V DC/300 mA).
  FORSIGTIG
  Kun den medfølgende NiMH-batteripakke bør anvendes i
  forældreenheden.
  Forældreenheden vil nu forsøge at etablere
  forbindelse til babyenheden. Hvis lysdioden
  tændes, er der etableret forbindelse.
  Hvis NEMo er tændt, og babyenheden opfanger lyd,
  tager det ca. tre sekunder, før forældreenheden
  tænder for højttaleren.
  Hvis indstillingen ‘Volume Off’ vælges, vises de lyde,
  der opfanges af babyenheden, kun på lysdioderne
  for lydstyrke .
  23
  26
  28
  27
  23
  A
  15
  13
  14
  B
  30
  31
  32
  33
  29
  22
  12
  3
  21
  29
  12
  23
  26
  27
  26 28
  27
  23
  16
  26
  28
  17
  9
  11
  23
  Natlys
  Vuggevise
  Mikrofonens følsomhed
  Sensitivity
  Hørbar advarselstone
  Sound Alert
  Temperatur (enheder, tilladt
  interval, alarm)
  Ur
  Madtid
  Displaysprog ‘Language
  (se “2.2 Setting the Display
  Language”)
  NORSK
  Du kan bruke babyenheten med tre AA-batterier
  (LR06/lommelyktbatteri. Vi anbefaler alkaliske
  batterier) eller den medfølgende strømadapteren.
  Babyenheten kan ikke brukes til å lade
  batteriene.
  Det anbefales å alltid la batteriene stå i enheten,
  selv når du bruker strømadapteren. Enheten
  skifter automatisk til batteridrift ved strømbrudd.
  Ikke drei skruen forbi punktet merket "Open".
  FORSIKTIG
  Stikkontakten må være lett tilgjengelig, slik at du raskt kan trekke
  ut støpselet i en nødsituasjon.
  Bruk bare den medfølgende strømadapteren (6 V DC / 300 mA).
  FORSIKTIG
  Bruk bare den medfølgende NiMH-batteripakken i hovedenheten.
  Hovedenheten prøver å opprette forbindelsen til
  babyenheten. Hvis forbindelsesindikatoren
  tennes, er forbindelsen opprettet.
  Hvis NEMo-funksjonen er slått PÅ og babyenheten
  fanger opp lyd, tar det ca. 3 sekunder før høyttaleren
  i hovedenheten slås på.
  Hvis innstillingen "Lyd fraVolum av (Volume Off)" er
  valgt, blir lyden som fanges opp av babyenheten bare
  indikert av volumindikatorene .
  Nattlys
  Vuggesang
  Mikrofonfølsomhet
  "FølsomhedFølsomhet
  (Sensitivity)"
  Hørbar varsling
  "LydvarslingLydvarsling
  (Sound Alert)"
  Temperatur (enheter, tillatt
  område, alarm)
  Klokke
  Matetid
  Visningsspråk "SprogSpråk
  (Language)"
  (se “2.2 Setting the Display
  Language”)
  SUOMI
  26 28
  27
  23
  A
  15
  13
  14
  B
  30
  31
  32
  33
  29
  22
  12
  3
  21
  29
  12
  23
  26
  27
  26 28
  27
  23
  16
  26
  28
  17
  9
  11
  23
  26 28
  27
  23
Topcom Babytalker 3600

Besoin d’aide?

Nombre de questions : 0

Vous avez une question sur le Babytalker 3600 de la marque Topcom ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du Babytalker 3600 de la marque Topcom de répondre correctement à votre question.

Consultez gratuitement le manuel de la marque Topcom Babytalker 3600 ici. Ce manuel appartient à la catégorie Moniteurs de bébé et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 9.9. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Français, Anglais, Slovaque, Italiën, Allemand, Norvégien, Portugais, Hongrois, Espagnol, Polonais, Finlandais, Néerlandais, Danois, Suédois, Tchèque, Grecque. Vous avez une question sur le Babytalker 3600 de la marque Topcom ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Spécifications du Babytalker 3600 de la marque Topcom

Généralités
Marque Topcom
Modèle Babytalker 3600
Produit Moniteurs pour bébé
EAN 5411519016478
Langue Français, Anglais, Slovaque, Italiën, Allemand, Norvégien, Portugais, Hongrois, Espagnol, Polonais, Finlandais, Néerlandais, Danois, Suédois, Tchèque, Grecque
Type de fichier PDF
représentation / réalisation
Type Babyphone DECT
Quantité de canaux - canaux
Portée maximum intérieur 50 m
Porteé maximum extérieur 300 m
Parler de retour de fonction Oui
Design
Montage mural Oui
Couleur du produit Blanc
Puissance
Type de batterie AA
Nombre de batteries prises en charge 2
Technologie batterie Hybrides nickel-métal (NiMH)