Topcom RC-6411

Topcom RC-6411 mode d'emploi

(1)
 • Twintalker RC-6410 + RC-6411 www.tristar.eu This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC. The Declaration of conformity can be found on: www.tristar.eu
  Twintalker RC-6410 / RC-6411
  1 Getting started
  Thank you for purchasing this TOPCOM product. This product has been
  designed and assembled with utmost care for you and the environment.
  Because we at TOPCOM like to think of the future of our planet and our
  children, we aim to do our best to help saving the environment. This is why
  we decided to reduce the number of pages of our user guides and product
  manuals. In this short manual provided with your TOPCOM device you can
  find a brief explanation of how to install and use your TOPCOM device. If
  you would still like to discover all the features of your new TOPCOM device,
  please visit our website (www.tristar.eu) where you can download the
  complete user manual in your language. By doing this TOPCOM hopes to
  do its share to make our planet a better place, but we can only succeed with
  your help!
  1.1 Battery installation
  1. Remove the belt clip.
  2. Pull the battery cover tab and gently remove the battery cover.
  3. Install 3 ‘AAA’ batteries following the polarity as shown.
  4. Re-install the battery cover and belt clip.
  Dispose of used batteries according to the instructions.
  2 Charging batteries (only RC-6411)
  1. Put the desktop charger on a flat surface.
  2. Plug the supplied adapter into the electric socket. Pay attention to the
  mentioned voltage and compare this with the indications of the power
  supply. Connect the low tension plug at the end of the cable with the
  connector at the backside of the desktop charger.
  The unit must be installed near to a poweroutlet that is easy
  accessable to the user to switch on/off the device!
  3. Put the PMR in the charger.
  4. The charging LED will turn on if it’s properly inserted and charging.
  It will take aout 12 to 14 hours to fully charge the batteries. There is no
  indication on the display when the batteries are being charged.
  3 Description
  1. LCD display
  2. Up button
  3. Microphone
  4. Speaker
  5. Menu / on-off
  6. Down button
  7. Call button
  8. Push to talk button PTT
  9. Charge cradle (only RC-6411)
  4 LCD display information
  1. "TX" Displayed when transmitting a signal
  2. Battery charge level indication
  3. "RX" Dispayed when receiving a signal
  4. "CH" Displayed in channel selection mode
  5. "LE" Displayed in volume selection mode
  5 Using the Twintalker
  5.1 Turning the unit on/off
  To turn on:
  Press and hold the -button for 3 seconds. The unit will “beep”
  and the LCD display will display the current channel.
  To switch off:
  Press and hold the -button for 3 seconds. The unit will “beep” and
  the LCD display will turn blank.
  5.2 Adjusting Speaker volume
  There are 8 levels of speaker volume
  Press the button in stand-by-mode to increase the speaker
  volume. The volume level is displayed.
  Press the button to decrease the speaker volume.
  5.3 Receiving a signal
  The unit is continuously in the receive mode when the unit is switched on
  and not transmitting..
  5.4 Transmitting a signal
  Press and hold the PTT-button to transmit. TX will appear on the
  display.
  Hold the unit in a vertical position with the microphone 10 cm from the
  mouth and speak into the microphone.
  •Release the PTT-button when you want to stop transmitting.
  5.5 Changing channels
  Press the -button the current channel wil blink.
  Use the - or button to change the channel.
  Press the -button to confirm
  5.6 Sending a call Tone
  Press briefly. The call tone will be transmitted for 3 seconds on
  the set channel.
  6 Guarantee
  This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is valid if
  the product is used in accordance to the instructions and for the purpose for
  which it was created. In addition, the original purchase (invoice, sales slip
  or receipt) is to be submitted with the date of purchase, the name of the
  retailer and the item number of the product. For the detailed warranty
  conditions, please refer to our service website: www.service.tristar.eu
  7 Guidelines for protection of the environment
  This appliance should not be put into the domestic garbage
  at the end of its durability, but must be offered at a central
  point for the recycling of electric and electronic domestic
  appliances. This symbol on the appliance, instruction manual
  and packaging puts your attention to this important issue.
  The materials used in this appliance can be recycled. By
  recycling of used domestic appliances you contribute an
  important push to the protection of our environment. Ask your local
  authorities for information regarding the point of recollection.
  1 Om te beginnen
  Hartelijk dank voor de aankoop van dit TOPCOM-product. Dit product
  is met de uiterste zorg voor u en het milieu ontworpen en gemonteerd.
  Bij TOPCOM zijn we begaan met de toekomst van onze planeet en
  onze kinderen, en daarom doen we ons uiterste best om het milieu te
  sparen. Daarom hebben we besloten het aantal pagina's van onze
  gebruikershandleidingen en producthandleidingen te beperken. In deze
  korte handleiding die bij uw TOPCOM-toestel wordt geleverd, wordt kort
  uitgelegd hoe u uw TOPCOM-toestel moet installeren en gebruiken. Als
  u alle functies van uw nieuwe TOPCOM-toestel wilt ontdekken, raden wij
  u aan om naar onze website te gaan (www.tristar.eu); daar kunt u de
  volledige gebruikershandleiding in uw taal downloaden. Op die manier
  hoopt TOPCOM een bijdrage aan een betere toekomst voor onze planeet
  te leveren, maar dat kan alleen met uw hulp!
  1.1 Batterijen plaatsen
  1. Verwijder de riemclip.
  2. Trek aan het lipje van het batterijdeksel en verwijder het deksel
  voorzichtig.
  3. Plaats 3 'AAA' alkaline- of oplaadbare batterijen volgens de getoonde
  polariteit.
  4. Plaats het batterijdeksel en de riemclip terug.
  Gebruikte batterijen afvoeren volgens lokale voorschriften of volgens
  de bij het product geleverde handleiding.
  2 Batterijen opladen (alleen RC-6411)
  1. Plaats de bureaulader op een vlak oppervlak.
  2. Steek de bijgeleverde adapter in het stopcontact. Let op de vermelde
  spanning en vergelijk deze met de indicaties van het elektriciteitsnet.
  Sluit de laagspanningsstekker op het uiteinde van de kabel aan op de
  connector aan de achterzijde van de bureaulader.
  Dit apparaat moet geïnstalleerd worden in de nabijheid van een
  stopcontact dat makkelijk bereikbaar is. In het geval van nood moet u
  het snoer uit het stopcontact halen om de stroom helemaal uit te
  schakelen.
  3. Plaats de PMR in de lader zoals aangegeven.
  4. Het laadlampje gaat branden als het toestel juist is geplaatst en aan
  het laden is.
  Het duurt ongeveer 12 tot 14 uur voordat de batterijen volledig zijn
  opgeladen. Er staat geen indicatie op de display dat de batterijen worden
  opgeladen.
  3 Omschrijving
  1. Lcd-display
  2. Toets Omhoog
  3. Microfoon
  4. Luidspreker
  5. Toets Menu / aan-uit
  6. Toets Omlaag
  7. Oproeptoets
  8. Toets Push to talk PTT
  9. Oplaadstation (alleen RC-6411)
  4 LCD display information
  1. "TX" weergegeven bij het verzenden van een signaal
  2. Batterij weergegeven wanneer het batterij niveau laag is
  3. "RX" weergegeven bij het ontvangen van een signaal
  4. "CH" weergegeven wanneer u in de kanaal modus bent
  5. "LE" weergegeven wanneer u in de volume modus bent
  5 De Twintalker gebruiken
  5.1 Het toestel in- en uitschakelen
  Inschakelen:
  Houd de toets 3 seconden ingedrukt. Het toestel gaat "piepen"
  en de lcd-display geeft het huidige kanaal weer.
  Uitschakelen:
  Houd de toets 3 seconden ingedrukt. Het toestel gaat "piepen"
  en de lcd-display wordt zwart.
  5.2 Luidsprekervolume instellen
  Er zijn 8 niveaus voor het volume van de luidspreker
  Druk op de toets omhoog in de stand-by modus om het
  luidsprekervolume te verhogen. Het volumeniveau wordt
  weergegeven.
  Druk op de toets omlaag om het volumeniveau te verlagen.
  5.3 Een signaal ontvangen
  Het toestel staat voortdurend in de ontvangstmodus wanneer het is
  ingeschakeld en niet aan het zenden is.
  5.4 Een signaal zenden
  Houd de toets PTT ingedrukt om te zenden. Het TX zal verschijnen
  op het display.
  Houd het toestel verticaal met de microfoon op 10 cm afstand van
  uw mond en spreek in de microfoon.
  Laat de toets PTT los als u wilt stoppen met zenden.
  5.5 Kanaal veranderen
  Druk op de -toets het huidige kanaal zal gaan knipperen.
  Gebruik de - of toets om van kanaal te wisselen.
  Druk de -toets om te bevestigen.
  5.6 Oproep signaal zenden
  Druk op de toets. De oproeptoon zal uitgezonden worden voor 3
  seconden op het huidige kanaal.
  6 Garantievoorwaarden
  Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw garantie
  is geldig wanneer het product is gebruikt in overeenstemming met de
  gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens dient
  de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) overlegd te
  worden met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het
  artikelnummer van het product. Voor uitgebreide garantievoorwaarden
  verwijzen wij u naar onze servicewebsite: www.service.tristar.eu
  7 Aanwijzingen ter bescherming van het milieu
  Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het
  normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een
  speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en
  elektronische apparaten te worden aangeboden. Het
  symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking
  attendeert u hierop. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt
  voor hergebruik. Met het hergebruik van gebruikte apparaten
  of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van
  ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.
  1 Avant de commencer
  Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit TOPCOM. Cet appareil a
  été conçu et monté avec le plus grand soin pour répondre à vos besoins,
  dans le respect de l'environnement. Soucieux de l'avenir de notre planète
  et de nos enfants, nous tentons de faire le maximum pour préserver
  l'environnement. C'est la raison pour laquelle nous avons réduit le nombre
  de pages de nos manuels d'utilisation et de nos guides de produits. Dans
  ce petit manuel fourni avec votre appareil TOPCOM, vous trouverez un
  résumé du mode d'installation et d'utilisation de celui-ci. Toutefois, si vous
  souhaitez découvrir toutes les fonctionnalités de votre nouvel appareil
  TOPCOM, vous pouvez visiter notre site web (www.tristar.eu) et
  télécharger le manuel d'utilisation complet dans votre langue. De cette
  manière, TOPCOM espère contribuer à la préservation de notre planète,
  mais nous ne pouvons y arriver qu'avec votre aide !
  1.1 Mise en place des piles
  1. Retirez le clip de ceinture.
  2. Poussez l'onglet sur le couvercle du compartiment à piles et retirez le
  couvercle.
  3. Installez 3 piles de type AAA en respectant la polarité indiquée.
  4. Remettez en place le couvercle du compartiment à piles et le clip
  de ceinture.
  Mettez au rebut les piles usagées conformément aux instructions.
  2 Chargement des batteries (uniquement RC-6411)
  1. Placez le chargeur de bureau sur une surface plane.
  2. Insérez l'adaptateur fourni dans la prise de courant. Vérifiez le
  voltage indiqué et comparez-le à celui de l'alimentation. Branchez la
  fiche à basse tension située à l'extrémité du câble sur le connecteur
  situé à l'arrière du chargeur de bureau.
  L’appareil doit être installé près d’une prise électrique
  facilement accessible!
  3. Mettez le PMR dans le chargeur.
  4. La LED de chargement s'allume si l'appareil est correctement inséré
  et qu'il se charge.
  Le temps de charge total des piles dure entre 12 et 14 heures. Aucune
  indication ne s'affiche à l'écran pour signaler que les piles sont en cours
  de chargement.
  3 Description
  1. Écran LCD
  2. Bouton HAUT
  3. Microphone
  4. Haut-parleur
  5. Menu / marche-arrêt
  6. Bouton Bas
  7. Bouton d’appel
  8. Bouton pour parler (PTT)
  9. Base de charge (uniquement RC-6411)
  4 Informations de l’écran LCD
  1. « TX » s’affiche lorsqu'un signal est transmis.
  2. Jauge de batterie
  3. « RX » s’affiche lorsqu'un signal est reçu.
  4. « CH » s’affiche en mode de sélection de voie.
  5. « LE » s’affiche en mode de sélection de volume.
  5 Utilisation du Twintalker
  5.1 Mise en marche/arrêt de l'appareil.
  Mise en marche :
  Maintenez enfoncé le bouton pendant 3 secondes. L’appareil
  bipera et affichera la voie actuelle.
  Arrêt :
  Maintenez enfoncé le bouton pendant 3 secondes. L’appareil
  bipera et n’affichera plus rien.
  5.2 Réglage du volume du haut-parleur
  Le haut-parleur a 8 niveaux de volume.
  Appuyez sur le bouton en mode veille pour monter le volume du
  haut-parleur.. Le niveau du volume s’affiche.
  Appuyez sur le bouton pour baisser le volume du haut-parleur.
  5.3 Réception d’un signal
  L’appareil reçoit en permanence en mode réception lorsqu’il est allumé et
  n’émet pas.
  5.4 Émission d’un signal
  Maintenez enfoncé le bouton PTT pour émettre. TX s’affiche sur
  l’écran.
  Tenez l'appareil à la verticale avec le micro à 10 cm de votre bouche
  et parlez dans le microphone.
  Relâchez le bouton PTT pour cesser d’émettre.
  5.5 Changement de voie
  Appuyez sur le bouton -et la voie en cours clignotera.
  Utilisez le bouton ou pour changer de voie.
  Appuyez sur le bouton pour confirmer.
  5.6 Envoie d’une tonalité
  Appuyez brièvement sur . La tonalité sera émise pendant 3
  secondes sur la voie réglée.
  6 Garantie
  Ce produit est garanti pour une période de 24 mois. Votre garantie est
  valable si le produit est utilisé selon les instructions et pour l'usage auquel
  il est destiné. De plus, la preuve d'achat d'origine (facture, reçu ou ticket de
  caisse) doit être présentée, montrant la date d'achat, le nom du détaillant et
  le numéro d'article du produit. Pour connaître les conditions de garantie
  détaillées, veuillez consulter notre site Internet de service :
  www.service.tristar.eu
  7 Directives pour la protection de l’environnement
  Cet appareil ne doit pas être jeté aux ordures ménagères à
  la fin de sa durée de vie, mais doit être rendu à un centre de
  recyclage d’appareils ménagers électriques et électroniques.
  Ce symbole sur l’appareil, La notice d’emploi et l’emballage
  attirent votre attention sur ce sujet important. Composants
  utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant les
  appareils ménagers. Usagés, vous contribuez à un apport
  important à la protection de notre. Environnement. Adressez vous aux
  autorités locales pour des renseignements concernant le centre de
  Recyclage
  1 Erste Schritte
  Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Produkts von TOPCOM
  entschieden haben. Dieses Produkt wurde mit der höchsten Sorgfalt für Sie
  und die Umwelt entwickelt und hergestellt. Wir bei TOPCOM machen uns
  Gedanken über die Zukunft unseres Planeten und unserer Kinder. Daher
  geben wir unser Bestes, um die Umwelt zu schützen. Aus diesem Grund
  haben wir uns entschieden, die Seitenzahlen unserer
  Bedienungsanleitungen und Produkthandbücher zu reduzieren. In dem
  Kurzhandbuch, das Ihrem TOPCOM-Gerät beiliegt, finden Sie eine kurze
  Anleitung zur Installation und Bedienung Ihres TOPCOM-Gerätes. Wenn
  Sie gern mehr über die Funktionen Ihres neuen TOPCOM-Gerätes erfahren
  möchten, besuchen Sie uns bitte im Internet (www.tristar.eu). Dort können
  Sie die vollständige Bedienungsanleitung in Ihrer Sprache herunterladen.
  Mit diesem Schritt möchte TOPCOM seinen Beitrag dazu leisten, unseren
  Planeten Erde zu verbessern. Doch das gelingt nur mit Ihrer Hilfe!
  1.1 Batterien/Akkus einlegen
  1. Entfernen Sie den Gürtelclip.
  2. Ziehen Sie an der Klappe der Batteriefachabdeckung und entfernen
  Sie vorsichtig die Batteriefachabdeckung.
  3. Installieren Sie 3 ‘AAA’ Batterien und achten Sie auf die Polarität,
  siehe Abbildung.
  4. Setzen Sie die Batterieabdeckung und den Gürtelclip wieder ein.
  Verbrauchte Batterien laut Anweisungen entsorgen.
  2 Batterien/Akkus aufladen (nur RC-6411)
  1. Stellen Sie das Ladegerät auf eine ebene Oberfläche.
  2. Stecken Sie das mitgelieferte Netzteil in die Steckdose. Beachten
  Sie die angegebene Spannung und vergleichen Sie diese mit den
  Netzteil-Anzeigen. Verbinden Sie den Niederspannungsstecker am
  Kabelende mit dem Anschluss auf der Rückseite der
  Tischladestation.
  Das Gerät muss zum Ein-/Ausschalten in der Nähe einer für den
  Benutzer leicht zugänglichen Steckdose installiert werden!
  3. PMR in das Ladegerät stecken.
  4. Die Lade-LED leuchtet auf, wenn das Gerät richtig eingelegt ist und
  aufgeladen wird.
  Es dauert ungefähr 12 bis 14 Stunden, bis die Akkus vollständig geladen
  sind. Auf dem Display wird nicht angezeigt, wenn die Akkus aufgeladen
  werden.
  3 Beschreibung
  1. LCD-Display
  2. Aufwärtstaste
  3. Mikrofon
  4. Lautsprecher
  5. Menü/Ein-Aus
  6. Abwärtstaste
  7. Ruftaste
  8. Sprechtaste PTT
  9. Ladeschale (nur RC-6411)
  4 LCD-Displayinformationen
  1. "TX" wird bei der Übertragung eines Signals angezeigt
  2. Batterie-Ladezustandsanzeige
  3. "RX" wird beim Empfang eines Signals angezeigt
  4. "CH" wird im Kanalauswahlmodus angezeigt
  5. "LE" wird im Lautstärkeauswahlmodus angezeigt
  5 Twintalker verwenden
  5.1 Gerät ein-/ausschalten
  Einschalten:
  Die -Taste 3 Sekunden gedrückt halten. Das Gerät “piepst” und
  das LCD-Display zeigt den aktuellen Kanal an.
  Ausschalten:
  Die -Taste 3 Sekunden gedrückt halten. Das Gerät “piepst” und
  das LCD-Display ist leer.
  5.2 Lautsprecher-Lautstärke einstellen
  Es gibt 8 Lautstärkepegel für die Lautsprecher-Lautstärke
  Die Taste im Standby-Modus drücken, um die Lautsprecher-
  Lautstärke zu erhöhen. Der Lautstärkepegel wird angezeigt.
  Die Taste drücken, um die Lautsprecher-Lautstärke zu verringern.
  5.3 Signalempfang
  Das Gerät ist kontinuierlich im Empfangsmodus, wenn das Gerät
  eingeschaltet ist und nicht sendet.
  5.4 Signalübertragung
  Zum Senden die PTT-Taste gedrückt halten. TX wird auf dem Display
  angezeigt.
  Das Gerät mit dem Mikrofon 10 cm vom Mund entfernt senkrecht
  halten und in das Mikrofon sprechen.
  Die PTT-Taste lösen, wenn Sie die Übertragung beenden möchten.
  5.5 Kanäle wechseln
  Die -Taste drücken, der aktuelle Kanal blinkt.
  Mit der - oder Taste den Kanal wechseln.
  Zum Bestätigen die -Taste drücken.
  5.6 Rufton senden
  kurz drücken. Der Rufton wird auf dem eingestellten Kanal 3
  Sekunden gesendet.
  6 Garantie
  Dieses Produkt ist für 24 Monate garantiert. Ihre Garantie gilt, wenn das
  Gerät entsprechend der Bedienungsanleitung für seinen
  Bestimmungszweck benutzt wird. Im Garantiefall reichen Sie bitte die
  Kaufquittung ein, aus welcher das Kaufdatum, der Name des Fachhändlers
  und die Gerätenummer hervorgehen müssen.Detaillierte
  Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Website:
  www.service.tristar.eu
  7 Umweltschutzrichtlinien
  Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht im
  Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einer zentralen
  Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und
  elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben werden.
  Dieses Symbol auf dem Gerät, der Bedienungsanweisung
  und der Verpackung lenkt Ihre Aufmerksamkeit auf diesen
  wichtigen Fakt. Das bei diesem Gerät verwendete Material
  kann recycled werden. Durch das Recyclen gebrauchter Haushaltgeräte
  leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre
  örtliche Behörde nach Informationen bezüglich einer Sammelstelle.
  1 Introducción
  Gracias por adquirir este producto de TOPCOM. Este producto ha sido
  diseñado y montado teniendo el máximo cuidado para con usted y el medio
  ambiente. En TOPCOM, nos gusta pensar en el futuro de nuestro planeta
  y nuestros hijos, por lo que hacemos lo que está en nuestras manos para
  ayudar a conservar el medio ambiente. Por esta razón, hemos decidido
  reducir el número de páginas de nuestras guías del usuario, así como de
  nuestros manuales de producto. En este pequeño manual que se le facilita
  junto con su dispositivo de TOPCOM, podrá encontrar una breve
  descripción de cómo instalarlo y utilizarlo. No obstante, si desea conocer
  todas las características de su nuevo dispositivo de TOPCOM, visite
  nuestra página web (www.tristar.eu), donde podrá descargar el manual
  del usuario completo en su idioma. Gracias a esta opción, TOPCOM
  espera contribuir a la mejora de nuestro mundo, ¡aunque solo podremos
  lograrlo con su ayuda!
  1.1 Instalación de las pilas
  1. Retire la pinza del cinturón.
  2. Tirar de la lengüeta de la tapa de las pilas y retire con cuidado la tapa
  de las pilas.
  3. Instale 3 pilas AAA según la polaridad correspondiente.
  4. Vuelva a colocar la tapa de las pilas y la pinza del cinturón.
  Deseche las pilas gastadas conforme a las instrucciones.
  2 Carga de las pilas (solamente RC-6411)
  1. Coloque el cargador de sobremesa sobre una superficie plana.
  2. Conectar el adaptador suministrado a la toma de corriente. Preste
  atención al voltaje mencionado y compárelo con las indicaciones de
  suministro eléctrico. Conectar el conector de baja tensión que hay al
  final del cable al conector situado en la parte posterior del cargador
  de sobremesa.
  Se debe instalar la unidad cerca de una toma de corriente a la
  que se acceda fácilmente y así el usuario pueda conectar/
  desconectar el aparato.
  3. Coloque el PMR en el cargador.
  4. Si están bien insertadas y cargándose, el LED de carga se
  encenderá.
  Las pilas tardarán entre 12 y 14 horas en cargarse por completo. La
  pantalla no muestra ninguna indicación cuando se están cargando las pilas.
  3 Descripción
  1. Pantalla LCD
  2. Botón Arriba
  3. Micrófono
  4. Altavoz
  5. Menú / encendido-apagado
  6. Botón Abajo
  7. Botón Llamada
  8. Botón pulsador para hablar PTT
  9. Soporte de carga (solamente RC-6411)
  4 Información de pantalla LCD
  1. Se visualiza "TX" cuando transmite una señal
  2. Indicación del nivel de carga de la batería
  3. Se visualiza "RX" al recibir una señal
  4. Se visualiza "CH" en el modo selección de canal
  5. Se visualiza "LE" en el modo de selección de volumen
  5 Uso del Twintalker
  5.1 Encendido/Apagado de la unidad
  Para encender:
  Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos. La unidad
  emitirá un pitido y en la pantalla LCD se visualizará el canal actual.
  Para apagar:
  Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos. La unidad
  emitirá un pitido y la pantalla LCD se quedará en blanco.
  5.2 Ajuste del volumen del altavoz
  Dispone de 8 niveles del volumen del altavoz
  Pulse el botón en modo En espera para incrementar el volumen
  del altavoz. Se visualiza el nivel del volumen.
  Pulse el botón para reducir el volumen del altavoz.
  5.3 Recepción de señal
  La unidad está continuamente en modo recepción cuando está conectada
  y no transmite.
  5.4 Transmisión de señal
  Mantenga pulsado el botón PTT para transmitir. En la pantalla
  aparecerá TX.
  Mantenga la unidad en posición vertical con el micrófono a unos
  10 cm de la boca y hable por el micrófono.
  Suelte el botón PTT cuando quiera dejar de transmitir.
  5.5 Cambio de canales
  Pulse el botón y el canal actual parpadeará.
  Utilice el botón o para cambiar el canal.
  Pulse el botón para confirmar.
  5.6 Envío de un tono de llamada
  Pulse brevemente . Se transmitirá durante 3 segundos el tono de
  llamada en el canal ajustado.
  6 Garantía
  Este producto cuenta con 24 meses de garantía. Su garantía es válida si el
  producto se utilizan de acuerdo con las instrucciones y el propósito para el
  que se creó. Además, debe enviarse un justificante de la compra original
  (factura, tíquet o recibo) en el que aparezca la fecha de la compra, el
  nombre del vendedor y el número de artículo del producto.Para más
  detalles sobre las condiciones de la garantía, consulte la página web de
  servicio: www.service.tristar.eu
  7 Normas de protección del medioambiente
  Este aparato no se debe desechar con los residuos
  domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe
  ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y
  electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual
  de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto
  importante. El los materiales utilizados en este aparato se
  pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos,
  usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a
  sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de
  recogida.
  1 Förberedelser
  Tack för att du köpt den här TOPCOM-produkten. Denna produkt har
  utformats och monterats med största omsorg om dig och om miljön.
  Eftersom vi på TOPCOM är måna om vår planets framtid och våra barn
  strävar vi efter att göra vårt bästa för att hjälpa till att rädda miljön. Det är
  därför vi har beslutat att minska antalet sidor i våra bruksanvisningar och
  produkthandböcker. I denna korta bruksanvisning som följer med din
  TOPCOM-enhet hittar du en kort beskrivning av hur du installerar och
  använder din TOPCOM-enhet. Om du ändå vill upptäcka alla funktioner i
  din nya TOPCOM-enhet kan du besöka vår webbplats (www.tristar.eu)
  där du kan ladda ned den fullständiga bruksanvisningen på ditt språk.
  TOPCOM hoppas att vi på detta sätt kan dra vårt strå till stacken för att göra
  vår planet till en bättre plats, men vi behöver din hjälp för att lyckas!
  1.1 Installera batterier
  1. Ta bort bältesklämman.
  2. Dra försiktigt i batteriluckans flik och avlägsna försiktigt batteriluckan.
  3. Installera 3 ”AAA”-batterier med den polaritet som visas.
  4. Sätt tillbaka batteriluckan och bältesklämman.
  Kassera använda batterier i enlighet med instruktionerna.
  2 Laddning av batterier (endast RC-6411)
  1. Placera skrivbordsladdaren på ett plant underlag.
  2. Koppla den medföljande adaptern till det elektriska urtaget. Var
  uppmärksam på den angivna voltstyrkan och jämför denna med
  indikationerna på nätanslutningen. Anslut lågspänningskontakten
  i sladdens ände till kontakten på skrivbordsladdarens baksida.
  Enheten måste installeras i närheten av ett eluttag som är
  lättåtkomligt när användaren slår på/av enheten!
  3. Placera PMR i laddaren.
  4. Laddningslysdioden tänds om allt är riktigt isatt och laddning pågår.
  Det tar ca. 12 till 14 timmar att ladda batterierna helt Det finns ingen
  indikation på teckenfönstret när batterierna laddas.
  3 Beskrivning
  1. LCD-display
  2. Upp-knapp
  3. Mikrofon
  4. Högtalare
  5. Meny / på-av
  6. Ner-knapp
  7. Call-knapp
  8. Push to talk-knapp PTT
  9. Laddningsvagga (endast RC-6411)
  4 LCD-displayinformation
  1. ”TX” Visas när en signal sänds
  2. Indikering av batteriets laddningsni
  3. ”RX” Visas när en signal tas emot
  4. ”CH” Visas i kanalvalsläge
  5. ”LE” Visas i volymvalsläge
  5 Använda Twintalker
  5.1 Slå på/av enheten
  För att slå på:
  Håll in knappen i 3 sekunder. Enheten ”piper” och LCD-displayen
  visar aktuell kanal.
  För att slå av:
  Håll in knappen i 3 sekunder. Enheten ”piper” och LCD-displayen
  blir tom.
  5.2 Justera högtalarvolymen
  Högtalarvolymen har 8 nivåer
  Tryck på -knappen i standby-läge för att öka högtalarvolymen.
  Volymnivån visas.
  Tryck på -knappen för att minska högtalarvolymen.
  5.3 Ta emot en signal
  Enheten är konstant i mottagningsläge när den är påslagen och inte sänder.
  5.4 Skicka en signal
  Håll in PTT-knappen för att sända. TX visas på displayen.
  Håll enheten i vertikal position med mikrofonen 10 cm från munnen
  och tala in i mikrofonen.
  •Släpp PTT-knappen när du vill sluta sända.
  5.5 Byta kanal
  Tryck på -knappen. Den aktuella kanalen blinkar.
  Använd - eller -knappen för att byta kanal.
  Tryck på -knappen för att bekräfta
  5.6 Sända en rington
  Tryck kort på . Ringtonen sänds i 3 sekunder på den inställda
  kanalen.
  6 Garanti
  Denna produkt har en garanti på 24 beviljade månader. Din garanti är giltig
  om produkten används i enlighet med instruktionerna och för det ändamål
  som den skapades. Dessutom, skall ursprungsköpet (faktura, kassakvitto
  eller kvitto) vidimeras med inköpsdatum, återförsäljarens namn och
  artikelnummer på produkten.För detaljerade garantivillkor, se vår
  servicewebbplats: www.service.tristar.eu
  7 Riktlinjer för skyddande av miljön
  Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när
  den slutat fungera. Den ska slängas vid en
  återvinningsstation för elektriskt och elektroniskt
  hushållsavfall. Denna symbolen på apparaten,
  bruksanvisningen och förpackningen gör dig uppmärksam på
  denna viktiga fråga. Materialen som används i denna apparat
  kan återvinnas. Genom att återvinna hushållsapparater gör
  du en viktig insats för att skydda vår miljö. Fråga de lokala myndigheterna
  var det finns insamlingsställen.
  1 Sådan kommer du i gang
  Tak, fordi du valgte dette TOPCOM-produkt. Dette produkt er udviklet og
  samlet med den størst mulige omtanke for dig og for miljøet. Da vi her hos
  TOPCOM tænker på vores børns og planetens fremtid, gør vi vores bedste
  for at skåne miljøet. Dette er grunden til, at vi har besluttet at reducere
  antallet af sider i vores brugervejledninger og produktmanualer. I denne
  korte vejledning, der følger med din TOPCOM-enhed, finder du en kort
  forklaring på, hvordan du installerer og bruger din TOPCOM-enhed. Hvis du
  alligevel skulle have lyst til at lære mere om alle funktionerne på din nye
  TOPCOM-enhed, kan du besøge vores websted (www.tristar.eu), hvor du
  kan downloade en komplet brugervejledning på dit sprog. På denne måde
  håber TOPCOM på at kunne bidrage til at gøre vores planet til et bedre
  sted, men det kan vi kun med din hjælp!
  1.1 Isætning af batteri
  1. Fjern bælteclipsen.
  2. Træk i tappen på batteridækslet, og fjern forsigtigt batteridækslet.
  3. Installer 3 stk. AAA batterier med polaritet som vist.
  4. Genmontér batteridækslet og bælteclipsen.
  Bortskaffelse af brugte batterier, i henhold til instruktionen.
  2 Opladning af batterier (kun RC-6411)
  1. Placer bordopladeren på en plan overflade.
  2. Sæt den medfølgende adapter ind i en stikkontakt. Vær opmærksom
  på den anførte spænding, og sammenhold den med
  strømforsyningens angivelser. Tilslut lavspændingsstikket for enden
  af kablet til stikket på bagsiden af bordopladeren.
  Enheden skal installeres i nærheden af en stikkontakt, som er
  nem at få adgang til, for at kunne tænde og slukke for enheden!
  3. Sæt PMR i opladeren.
  4. Lade-LED'en tændes, hvis radioen er isat korrekt og lader.
  Det tager omkring 12 til 14 timer at oplade batterierne fuldstændigt.
  Der vises ikke noget i displayet, når batterierne lades op..
  3 Beskrivelse
  1. LCD-display
  2. Op -knap
  3. Mikrofon
  4. Højttaler
  5. Menu / tænd-sluk
  6. Ned-knap
  7. Kald-knap
  8. Trykknap for tale PTT
  9. Opladeholder (kun RC-6411)
  4 LCD-displayinformation
  1. "TX" vises, når der sendes et signal
  2. Indikator for batteriets opladeniveau
  3. "RX" vises, når der modtages et signal
  4. "CH" vises, i kanalvælgerfunktionen
  5. "LE" vises, i volumenkontrolfunktionen
  5 Sådan bruges Twintalker
  5.1 Tænde og slukke for enheden
  For at tænde:
  Tryk og hold -knappen i 3 sekunder. Enheden vil "bippe", og LCD-
  displayet vil vise den aktuelle kanal.
  For at slukke:
  Tryk og hold -knappen i 3 sekunder. Enheden vil "bippe", og LCD-
  displayet vil blive tomt.
  5.2 Justering af lydstyrken
  Der er 8 niveauer for lydstyrken
  Tryk på -knappen, ved standby, for at øge lydstyrken .
  Lydstyrkeniveauet vil vises.
  Tryk på -knappen for at dæmpe lydstyrken.
  5.3 Modtagelse af et signal
  Enheden er konstant i modtagefunktionen, når den tændes og ikke sender.
  5.4 Sende et signal
  Tryk på og hold PTT-knappen for at sende. Der vil vises "TX" i
  displayet.
  Hold enheden i en lodret position med mikrofonen 10 cm fra munden
  og tal ind i mikrofonen.
  •Udløs PTT-knappen når du ønsker at stoppe sendingen.
  5.5 Skifte kanal
  Tryk på -knappen, den aktuelle kanal vil blinke.
  Brug - eller -knappen til at skifte kanal.
  Tryk på -knappen for at bekræfte
  5.6 Udsendelse af en kald-tone
  Tryk på kortvarigt. Kald-tonen vil blive udsendt i 3 sekunder
  den indstillede kanal.
  6 Garanti
  Dette produkt har en garanti på 24 måneder. Garantien er gældende, hvis
  produktet er anvendt i henhold til instruktionerne, og er anvendt til dets rette
  formål. Ydermere, skal den originale (regning, bon eller kvittering)
  medsendes sammen med købsdato, navn på forhandler og produktets
  varenummer.For detaljer om garantibestemmelserne henvises til vores
  hjemmeside:www.service.tristar.eu
  7 Retningslinjer for beskyttelse af miljøet
  Dette apparat må ikke bortskaffes sammen med
  husholdningsaffaldet efter udtjent brug, men skal afleveres
  på en genbrugsplads for elektronik og køkkenapparater.
  Dette symbol på apparatet, vejledningen og emballagen
  henviser til dette vigtige punkt. Materialerne, der er brugt i
  dette apparat, kan genbruges. Ved at genbruge brugte
  husholdningsartikler bidrager du med en væsentlig hjælp til
  beskyttelse af miljøet. Spørg dine lokale myndigheder hvor
  genbrugspladserne er placeret.
  1 Komme i gang
  Takk for at du valgte dette produktet fra TOPCOM. Dette produktet er
  utviklet og montert med omtanke for deg og miljøet. Fordi vi i TOPCOM
  tenker på fremtiden for miljøet og våre barn, prøver vi å gjøre vårt beste for
  å verne miljøet. Derfor har vi besluttet å redusere antall sider i
  brukerveiledninger og brukerhåndbøker for produkter. I denne korte
  bruksanvisningen som følger med ditt TOPCOM-produkt finner du en kort
  beskrivelse av hvordan du installerer og bruker TOPCOM-produktet. Hvis
  du vil vite mer om alle funksjonene og egenskapene til det nye TOPCOM-
  apparatet, kan du gå til vårt webområde (www.tristar.eu), hvor du kan laste
  ned den fullstendige bruksanvisningen på ditt eget språk. På denne måten
  håper vi i TOPCOM at vi kan bidra til å verne om miljøet. Vi kan imidlertid
  bare lykkes med din hjelp!
  1.1 Sette inn batterier
  1. Fjern belteklipset.
  2. Trekk i sperrehaken for batteridekselet og fjern batteridekselet
  forsiktig.
  3. Installer 3 AAA batterier og følg polartitetsrekkefølgen som vist.
  4. Sett på batteridekselet og belteklipset igjen.
  Deponer brukte batterier I følge anvisningene.
  2 Lade opp batterier (bare RC-6411)
  1. Sett bordladeren på et flatt underlag.
  2. Plugg den medfølgende strømadapteren inn i et strømuttak. Merk
  deg den oppgitte spenningen, og sammenhold denne med
  merkingen på strømadapteren. Kople lavspenningspluggen i enden
  av kabelen til kontakten på baksiden av bordladeren.
  Enheten må bli installert nær en strømkilde slik at det er lett for
  brukeren å slå apparatet av/på !
  3. Sett PMR inn I oppladeren.
  4. Ladelampen vil lyse opp for å indikere at radioen er riktig satt inn og
  under opplading.
  Det tar mellom 12 og 14 timer å lade batteriene helt opp. Det angis ikke
  på displayet at batteriene lades.
  3 Beskrivelse
  1. LCD skjerm
  2. Opp-knapp
  3. Muikrofon
  4. Taleapparat
  5. Meny på/av
  6. Ned-knapp
  7. Ringeknapp
  8. Trykk for å tale knapp PTT
  9. Lad opp hovedtelefonapparat (bare RC-6411)
  4 LCD skjermoplysninger
  1. "TX" Vist når et signal blir sendt
  2. Batteriladenivåvisning
  3. "RX" vist når et signal blir mottatt
  4. "CH" Vist I kanalvalgmodus.
  5. "LE" Vist I volumvalgmodus
  5 Bruk av dobbelttaleapparatet.
  5.1 Slå enheten på/av
  Slå på:
  Trykk og hold knappen inn I 3 sekunder. Enheten vil “pipe” og
  LCD skjermen viser den aktuelle kanalen.
  Slå av:
  Trykk og hold knappen inne I 3 sekunder. Enheten vil “pipe” og
  LCD skjermen vil bli tom.
  5.2 Innstilling av talevolum
  Der er åtte grader av talevolumstyrke
  Trykk knappen I stand-by modus for å øke talestyrkevolumet.
  Volumstyrken blir vist.
  Trykk knappen for å minske volumstyrken.
  5.3 Signalmottaking
  Enheten er kontinuerlig I mottaksmodus når enheten er slått på og ikke
  sender.
  5.4 Signalsending
  Trykk og hold PTT-knappen for å sende TX vil komme til syne på
  skjermen.
  Hold enheten I en loddrett stilling med mikrofonen 10 cm fra munnen
  og snakk inn I mikrofonen
  •La løs PTT-knappen når du vil stanse sendingen..
  5.5 Forandre kanaler
  Trykk knappen, den aktuelle kanalen blunker.
  Bruk -eller knappen for å forandre kanal.
  Trykk -knappen for å bekrefte
  5.6 Sending av en ringetone
  Trykk kort .Ringetonen vil bli sendt i 3 sekunder I den instilte
  kanalen.
  6 Garanti
  Dette produktet er garantert i 24 måneder. Din garanti er gyldig dersom
  produktet brukes i henhold til instruksjonene og det tilsiktede formålet. I
  tillegg skal den opprinnelige kjøpsinformasjonen (faktura eller kvittering)
  sendes inn med kjøpsdato, navnet på forhandleren og produktets
  varenummer. For detaljerte opplysninger om garantien, vennligst besøk
  vårt nettsted www.service.tristar.eu.
  7 Retningslinjer for beskyttelse av miljøet
  Dette apparatet skal ikke bli kastet sammen med
  husholdningsavfallet når brukstiden er omme, men levert til
  et dertil egnet punkt for gjenvinning av elektriske og
  elektroniske husholdningsapparater. Dette symbolet på
  apparatet, bruksanvisningen og emballasjen skal trekke din
  oppmerksomhet mot dette viktige temaet. Materialene som
  er brukt i dette apparatet kan resirkuleres. Gjennom
  resirkulering av brukte husholdningsapparater gir du viktige bidrag til
  beskyttelse av vårt felles miljø. Spør din forhandler eller lokale myndigheter
  om hvor du kan leveres denne typen avfall.
  .
  1 Käytön aloittaminen
  Kiitos, että ostit tämän TOPCOM-tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu ja
  valmistettu huolella sinua ja ympäristöä varten. TOPCOM haluaa ajatella
  planeettamme ja lastemme tulevaisuutta, ja siksi pyrimme säästämään
  ympäristöä parhaamme mukaan. Siksi olemme päättäneet vähentää
  käyttöoppaidemme ja tuotekäsikirjojemme sivumäärää. Tästä TOPCOM-
  laitteen mukana toimitetusta lyhyestä käsikirjasta löydät lyhyet ohjeet
  TOPCOM-laitteesi asentamiseen ja käyttöön. Jos haluat kuitenkin tutustua
  kaikkiin uuden TOPCOM-laitteesi ominaisuuksiin, käy verkkosivuillamme
  (www.tristar.eu), mistä voit ladata täydellisen käyttäjän käsikirjan omalla
  kielelläsi. Tällä TOPCOM pyrkii osaltaan tekemään planeetastamme
  paremman paikan, mutta voimme onnistua siinä vain sinun avullasi!
  1.1 Paristojen asentaminen
  1. Irrota vyöpidike.
  2. Vedä akkukotelon läpästä ja irrota kotelon kansi varovasti.
  3. Aseta kolme AAA-paristoa siten, että navat ovat kuten kuvassa.
  4. Kiinnitä akkulokeron kansi ja vyöpidike.
  Hävitä käytetyt paristot ohjeiden mukaisesti.
  2 Akkujen lataaminen (vain RC-6411)
  1. Aseta pöytälaturi tasaiselle pinnalle.
  2. Kytke toimitukseen kuuluva muuntaja pistorasiaan. Huomaa mainittu
  jännite ja vertaa sitä virtalähteen merkintöihin. Kytke
  pienjännitepistoke kaapelin päähän liitin pöytälaturin takana.
  Laite on asennettava helposti lähestyttävän pistorasian lähelle,
  jotta käyttäjä voi kytkeä laitteen päälle ja pois päältä helposti!
  3. Aseta radiopuhelin laturiin.
  4. Latauksen merkkivalo syttyy, jos se on asetettu oikein paikalleen ja
  lataus on käynnissä.
  Akkujen lataaminen täyteen kestää noin 12–14 tuntia. Näytölle ei tule
  ilmoitusta akkujen lataamisesta.
  3 Kuvaus
  1. LCD-näyt
  2. Ylös-näppäin
  3. Mikrofoni
  4. Kaiutin
  5. Valikko / virtakytkin
  6. Alas-näppäin
  7. Kutsunäppäin
  8. Push to talk -näppäin (PTT)
  9. Lataustelakka (vain RC-6411)
  4 LCD-näytön tiedot
  1. "TX" - näytetään, kun signaalia lähetetään
  2. Paristojen lataustason ilmaisin
  3. "RX" - näytetään, kun signaalia vastaanotetaan
  4. "CH" - näytetään kanavan valintatilassa
  5. "LE" - näytetään äänenvoimakkuuden valintatilassa
  5 Twintalker-laitteen käyttö
  5.1 Laitteen käynnistäminen/sammuttaminen
  Virran kytkeminen:
  Paina -näppäintä kolmen sekunnin ajan. Laite antaa äänimerkin ja
  LCD-näytössä näkyy nykyinen kanava.
  Virran katkaiseminen:
  Paina -näppäintä kolmen sekunnin ajan. Laite antaa äänimerkin ja
  LCD-näyttö sammuu.
  5.2 Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen
  Laitteessa on 8 äänenvoimakkuustasoa
  Lisää äänenvoimakkuutta painamalla näppäintä valmiustilassa.
  Äänenvoimakkuuden taso tulee näyttöön.
  Alenna kaiuttimen äänenvoimakkuutta painamalla -näppäintä.
  5.3 Signaalin vastaanottaminen
  Laite on aina vastaanottotilassa, kun sen virta on kytkettynä ja se ei lähetä.
  5.4 Signaalin lähettäminen
  Voit lähettää pitämällä PTT-näppäintä painettuna. Näyttöön tulee
  teksti TX.
  Pidä laitetta pystyasennossa mikrofoni noin 10 cm:n etäisyydellä
  suustasi ja puhu mikrofoniin.
  Vapauta PTT-näppäin, kun haluat lopettaa lähettämisen.
  5.5 Kanavan vaihtaminen
  Paina -näppäintä. Nykyinen kanava alkaa vilkkua.
  Vaihda kanavaa - tai näppäimellä.
  Vahvista painamalla -näppäintä
  5.6 Kutsuäänen lähettäminen
  Paina -näppäintä lyhyesti. Kutsuääni lähetetään 3 sekunnin ajan
  asetetulla kanavalla.
  6Takuu
  Tällä tuotteella on 24 kuukauden takuu. Takuu on voimassa, jos tuotetta
  käytetään ohjeiden mukaisesti sekä sen oikeaan käyttötarkoitukseen.
  Takuuhuoltoa varten on esitettävä ostotosite (lasku, lähetysluettelo tai
  kuitti), josta käy ilmi oston päivämäärä, jälleenmyyjän nimi ja tuotteen
  tuotenumero.Tarkat takuuehdot ovat huoltosivustossamme
  www.service.tristar.eu
  7 Ympäristönsuojeluohjeet
  Tätä laitetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana
  käyttöikänsä lopussa, vaan se on vietävä sähkö- ja
  elektroniikkalaitteiden kierrätyskeskukseen. Tämä laitteessa,
  käyttöoppaassa ja pakkauksessa oleva symboli huomauttaa
  tästä tärkeästä seikasta. Kaikki laitteen materiaalit ovat
  kierrätettäviä. Kierrättämällä käytetyt kodinkoneet autat
  suojelemaan ympäristöä. Kysy paikallisilta viranomaisilta
  tietoja kierrätyspisteistä.
  1 Prima d'iniziare
  Grazie per avere acquistato questo prodotto TOPCOM. Questo prodotto è
  stato progettato e montato prestando la massima cura a voi e all'ambiente.
  Dato che a noi di TOPCOM piace pensare al futuro del nostro pianeta e dei
  nostri figli, facciamo del nostro meglio per aiutare a proteggere l'ambiente.
  Ecco perché abbiamo deciso di ridurre il numero di pagine delle nostre
  guide utente e dei manuali dei prodotti. In questo breve manuale fornito con
  il vostro dispositivo TOPCOM potrete trovare una breve spiegazione su
  come installare ed utilizzare il vostro dispositivo TOPCOM. Se desiderate
  scoprire tutte le caratteristiche del vostro nuovo dispositivo TOPCOM,
  visitate il nostro sito (www.tristar.eu), dove potrete scaricare il manuale
  completo nella vostra lingua. In questo modo, TOPCOM vuole fare la sua
  parte per rendere il nostro pianeta un luogo migliore, ma per riuscirci
  abbiamo bisogno del vostro aiuto!
  1.1 Installazione della batteria
  1. Rimuovere la clip da cintura.
  2. Tirare la linguetta del coperchio del vano batterie e rimuovere
  delicatamente il coperchio.
  3. Installare 3 batterie ‘AAA’ secondo la polarità qui mostrata.
  4. Riposizionare il coperchio del vano batterie e la clip da cintura.
  Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.
  2 Caricamento delle batterie (solo per RC-6411)
  1. Sistemare il caricatore da tavolo su una superficie piana.
  2. Inserire l'adattatore fornito in dotazione nella presa elettrica. Fare
  attenzione al voltaggio indicato e confrontarlo con le indicazioni
  sull'unità di alimentazione. Collegare la spina di bassa tensione
  all'estremità del cavo al connettore sul retro del caricatore da tavolo.
  L’unità va installata vicino ad una presa facilmente accessibile
  per l’accensione e lo spegnimento del dispositivo!
  3. Posizionare il PMR nel caricatore.
  4. L'indicatore di carica luminoso si accende se l'apparecchio è inserito
  correttamente ed è in fase di ricarica.
  Per caricare completamente le batterie sono necessarie da 12 a 14 ore
  circa. Sul display non viene indicato che è in corso il caricamento delle
  batterie.
  3 Descrizione
  1. Display LCD
  2. Pulsante Up (Su)
  3. Microfono
  4. Altoparlante
  5. Menu / on-off (Acceso-Spento)
  6. Pulsante down (Giù)
  7. Pulsante di chiamata
  8. Premere il pulsante PTT per parlare
  9. Postazione di ricarica (solo per RC-6411)
  4 Informazioni sul display LCD
  1. "TX" viene visualizzato quando un segnale è in trasmissione
  2. Indicazione del livello di ricarica della batteria
  3. "RX" viene visualizzato quando un segnale è in ricezione
  4. "CH" viene visualizzato in modalità di selezione canale
  5. "LE" viene visualizzato in modalità di selezione volume
  5 Utilizzare il Twintalker
  5.1 Spegnere e accendere l’unità
  Per accendere:
  Premere e tenere premuto il pulsante per 3 secondi. L’unità
  emetterà un “beep” e il display LCD mostrerà il canale corrente.
  Per spegnere:
  Premere e tenere premuto il pulsante per 3 secondi. L’unità
  emetterà un “bip” e il display LCD si disattiverà.
  5.2 Regolare il volume dell’altoparlante
  Sono presenti 8 livelli del volume dell’altoparlante
  Premere il pulsante in modalità stand-by per aumentare il volume
  dell’altoparlante. Viene visualizzato il livello del volume.
  Premere il pulsante per diminuire il volume dell’altoparlante.
  5.3 Ricevere un segnale
  L’unità è continuamente in modalità di ricezione quando è accesa e non sta
  trasmettendo.
  5.4 Trasmettere un segnale
  Premere e tenere premuto il pulsante PTT per trasmettere. TX
  apparirà sul display.
  Tenere l’unità in posizione verticale con il microfono a 10 cm dalla
  bocca e parlare nel microfono.
  Rilasciare il pulsante PTT quando si vuole interrompere la
  trasmissione.
  5.5 Cambiare canale
  Premere il pulsante e l’attuale canale lampeggerà.
  Utilizzare il pulsante oppure per cambiare canale.
  Premere il pulsante per confermare
  5.6 Inviare tonalità di chiamata
  Premere brevemente. La tonalità di chiamata verrà trasmessa per
  3 secondi sul canale impostato.
  6 Garanzia
  Questo prodotto è garantito per 24 mesi. La garanzia è valida se il prodotto
  viene utilizzato in accordo alle istruzioni e per lo scopo per il quale è stato
  realizzato. Inoltre, deve essere fornita la prova di acquisto originale (fattura,
  scontrino o ricevuta) riportante la data di acquisto, il nome del rivenditore e
  il codice del prodotto.Per i dettagli delle condizioni di garanzia, consultare il
  nostro sito web: www.service.tristar.eu
  7 Linee guida per la protezione ambientale
  Al termine del suo utilizzo questo apparecchio non deve
  essere gettato tra I rifiuti domestici, ma deve essere
  consegnato ad un punto centrale di raccolta per il riciclo delle
  apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche.
  Questo simbolo sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e la
  confezione mettono in evidenza questo problema
  importante. I materiali usati in questo apparecchio possono
  essere riciclati. Riciclando i dispositivi domestici puoi contribuire alla
  protezione del nostro ambiente. Contattare le autorità locali per
  informazioni in merito ai punti di raccolta.
  1 Iniciar
  Obrigado por ter adquirido este produto TOPCOM. Este produto foi
  concebido e montado com o maior cuidado a pensar em si e no ambiente.
  Porque na TOPCOM gostamos de pensar no futuro do nosso planeta e das
  nossas crianças, tentamos fazer o nosso melhor para ajudar a salvar o
  ambiente. Por isso, decidimos reduzir o número de páginas dos nossos
  manuais de utilizador e dos produtos. Neste pequeno manual que lhe é
  fornecido com o seu aparelho TOPCOM pode encontrar uma explicação
  breve sobre como instalar e usar o seu aparelho TOPCOM. Se quiser
  descobrir todas as características do seu novo aparelho TOPCOM, por
  favor visite o nosso site (www.tristar.eu) onde pode descarregar o manual
  do utilizador completo no seu idioma. Ao tomar esta iniciativa, a TOPCOM
  espera dar o seu contributo para tornar o nosso planeta melhor, mas só
  podemos fazê-lo com a sua ajuda!
  1.1 Colocação das pilhas
  1. Retire o clipe de cinto.
  2. Puxe a patilha da tampa do compartimento das pilhas e retire a
  tampa cuidadosamente.
  3. Coloque 3 pilhas ‘AAA’ de acordo com o diagrama de polaridade.
  4. Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas e o clipe
  de cinto.
  Siga as instruções para deitar fora as pilhas usadas.
  2 Carregamento das pilhas (apenas modelo RC-6411)
  1. Coloque o carregador de mesa sobre uma superfície plana.
  2. Ligue o transformador fornecido à tomada eléctrica. Preste atenção
  à tensão indicada e compare-a com as características da fonte de
  alimentação eléctrica. Ligue a ficha de baixa tensão na extremidade
  do fio ao conector na parte de trás do carregador de mesa.
  O dispositivo deve ser instalado perto de uma tomada de fácil
  acesso para poder ser facilmente ligado e desligado!
  3. Coloque o PMR no carregador.
  4. O LED indicador de carregamento acende-se quando o dispositivo
  está inserido da forma adequada e em carregamento.
  Levará cerca de 12 a 14 horas até que as pilhas estejam totalmente
  carregadas. Não existe indicação no visor de que as pilhas estão a ser
  carregadas.
  3 Descrição
  1. Visor LCD
  2. Botão andar para cima
  3. Microfone
  4. Altifalante
  5. Menu / ligar-desligar
  6. Botão andar para baixo
  7. Botão de chamada
  8. Botão para falar PTT
  9. Carregador (apenas para modelo RC-6411)
  4 Informação do visor LCD
  1. Irá aparecer "TX" quando existir transmissão de sinal
  2. Indicação do nível de carregamento da bateria
  3. Irá aparecer "RX" quando existir receção de sinal
  4. Irá aparecer "CH" no modo seleção de sinal
  5. Irá aparecer "LE" no modo seleção de volume de som
  5 Como utilizar o Twintalker
  5.1 Ligar/desligar o dispositivo
  Para ligar:
  Mantenha pressionado o botão- durante 3 segundos. O
  dispositivo irá emitir um “bip” e o visor LCD irá mostrar o canal que
  está a ser utilizado.
  Para desligar:
  Mantenha pressionado o botão- durante 3 segundos. O
  dispositivo irá emitir um “bip” e o visor LCD irá apagar-se.
  5.2 Ajustar o volume de som do Altifalante
  Existem 8 níveis de volume do som do altifalante
  Pressione o botão- em modo de espera para aumentar o volume
  de som do altifalante. O nível de volume irá parecer no visor.
  Pressione o botão- para diminuir o volume de som do altifalante.
  5.3 Receção de sinal
  O dispositivo fica continuamente em modo de receção quando está ligado
  e não está a transmitir.
  5.4 Transmissão de sinal
  Mantenha pressionado o botão- PTT para transmitir. Irá aparecer TX
  no visor.
  Mantenha o dispositivo na posição vertical com o microfone a 10 cm
  da sua boca e fale para o microfone.
  Deixe de pressionar o botão-PTT quando quiser parar de transmitir.
  5.5 Mudar de canal
  Pressione o botão- e o canal selecionado irá piscar.
  Utilize o botão- ou para mudra de canal.
  Pressione o botão- para confirmar.
  5.6 Enviar um Toqu
  Pressione rapidamente o botão- . O toque de chamada irá ser
  transmitido durante 3 segundos no canal selecionado.
  6 Garantia
  Este produto possui uma garantia de 24 meses. A sua garantia é válida se
  utilizar o produto de acordo com as instruções e com a finalidade para a
  qual foi criado. Além disso, a compra original (factura ou recibo da compra)
  deverá conter a data da compra, o nome do vendedor e o número de artigo
  do produto. Para obter as condições de garantia detalhadas, consulte o
  nosso Website de serviço: www.service.tristar.eu
  7 Orientações para a protecção do meio ambiente
  Este aparelho não deve ser colocado juntamente com os
  resíduos domésticos no final do seu tempo de vida útil, deve
  ser entregue num local adequado para reciclagem de
  aparelhos domésticos eléctricos e electrónicos. Este símbolo
  indicado no aparelho, no manual de instruções e na
  embalagem chama a sua atenção para a importância desta
  questão. Os materiais utilizados neste aparelho podem ser
  reciclados. Ao reciclar electrodomésticos usados está a contribuir para dar
  um importante passo na protecção do nosso meio ambiente. Peça às
  autoridades locais informações relativas aos pontos de recolha.
  ENGLISH
  Caution:
  For RC-6411, only use the supplied rechargeable NiMH
  batteries. Never use alkaline batteries!
  Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
  NEDERLANDS
  FRANÇAIS
  voorzichtig:
  Voor RC-6411: gebruik alleen de meegeleverde oplaadbare
  NiMH-batterijen.
  Gebruik nooit alkaline batterijen!
  Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een
  verkeerd type.
  DEUTSCH
  Attention :
  Pour RC-6411, utilisez uniquement les piles rechargeables
  au NiMH fournies. N’utilisez jamais de piles alcalines !
  Risque d’explosion si la pile est remplacée par un type
  incorrect.
  Achtung:
  Für RC-6411 nur die mitgelieferten aufladbaren NiMH
  Batterien verwenden. Niemals Alkaline-Batterien benutzen!
  Explosionsgefahr besteht, wenn Batterien durch falsche
  Batterietypen ersetzt werden.
  ESPAÑOL
  SVENSKA
  Precaución:
  Para RC-6411, utilice solamente las pilas NiMh recargables
  suministradas. No utilice nunca pilas alcalinas.
  Existe el riesgo de explosión si se sustituye la batería de un
  modo incorrecto.
  DANSK
  Försiktighet:
  Använd endast de medföljande uppladdningsbara NiMH-
  batterierna i RC-6411.
  Använd aldrig alkaliska batterier!
  Risk för explosion om batteriet byts ut mot fel typ.
  Advarsel:
  Brug kun de medfølgende genopladelige NIMH-batterier til
  RC-6411. Brug aldrig alkaline-batterier!
  Der er fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en
  ukorrekt type.
  NORSK
  SUOMI
  Forsiktig:
  For RC-6411, bruk bare de leverte, ladbare NIMH batteriene.
  Bruk aldri alkaliske battaerier! The er fare for eksplosjon
  hvis batteriet blir utvekslet med et galt ett.
  ITALIANO
  Huomio:
  Käytä RC-6411-mallissa vain mukana toimitettuja ladattavia
  NiMH-paristoja. Älä koskaan käytä alkaaliparistoja!
  Väärän tyyppisten paristojen käyttäminen aiheuttaa
  räjähdysvaaran.
  Attenzione:
  Usare per l’RC-6411 solo le batterie NiMH ricaricabili in
  dotazione. Non usare mai batterie alcaline!
  La sostituzione con batterie del tipo errato comporta il
  rischio di esplosione.
  PORTUGUÊS
  Atenção:
  Para o modelo RC-6411, utilize apenas as pilhas NiMH
  recarregáveis fornecidas. Não utilize pilhas alcalinas!
  Poderá haver risco de explosão se as pilhas forem
  substituídas por pilhas não adequadas.
Topcom RC-6411

Besoin d’aide?

Nombre de questions : 0

Vous avez une question sur le RC-6411 de la marque Topcom ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du RC-6411 de la marque Topcom de répondre correctement à votre question.

Consultez gratuitement le manuel de la marque Topcom RC-6411 ici. Ce manuel appartient à la catégorie Talkies-walkies et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 7.5. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Français, Néerlandais, Anglais, Allemand, Espagnol, Italiën, Suédois, Portugais, Danois, Polonais, Norvégien, Finlandais, Slovaque, Grecque. Vous avez une question sur le RC-6411 de la marque Topcom ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Spécifications du RC-6411 de la marque Topcom

Marque Topcom
Modèle RC-6411
Produit Talkie-walkie
EAN 5411519017758
Langue Français, Néerlandais, Anglais, Allemand, Espagnol, Italiën, Suédois, Portugais, Danois, Polonais, Norvégien, Finlandais, Slovaque, Grecque
Type de fichier PDF
représentation / réalisation
Quantité de canaux 8
Fréquence de fonctionnement 446
Portée maximale 6000
Utilité -
Contenu de l'emballage
Clip ceinture
Chargeur
Poste de chargement inclus
Piles fournies
Écran
Type d'écran LCD
Puissance
Technologie batterie Hybrides nickel-métal (NiMH)
Rechargeable
Détails techniques
Couleur du produit Noir
Bouton marche/arrêt intégré
Poids et dimensions
Profondeur du colis 77
Hauteur du colis 22
Poids du paquet 402
Largeur du colis 240
Poids 305

Manuels de produits associés

Talkie-walkie Topcom

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que vous acceptez l'utilisation des cookies.

En savoir plus