Topcom TE-5733 Triple

Topcom TE-5733 Triple mode d'emploi

(1)
 • TOPCOM MANUAL TE-5730 + TE-5731 + TE-5732 + TE-5733
  WWW.TRISTAR.EU
  In this short manual you can find a brief explanation of how to install and use your telephone. If you would to discover all information
  about this product, you can download the full user guide from our website www.tristar.eu.
  1 Getting started
  1.1 Installing the base (Picture 1)
  For installation, do the following:
  1 Plug one end of the adaptor into the mains power outlet and the other end into the adaptor jack on the back of the base. !!!
  The mains power must be close and easy accesible.
  2 Connect one end of the telephone cord with the wall phone jack and the other end to the bottom of the base.
  3 Put the telephone- and AC power line cord in the base guides as shown on picture 1A.
  1.2 Installing the handset (Picture 2)
  1 Open the battery compartment.
  2 Insert the supplied rechargeable NiMH batteries respecting the polarity (+ and -).
  3 Close the battery compartment.
  4 Leave the handset on the base unit for 15 hours before use.
  1.3 Installing the charger (Only for TE-5732, TE-5733) (Picture 3)
  1 Plug one end of the adaptor in the power outlet and the other end into the adaptor jack at the bottom of the charger.!!! The
  mains power must be close and easy accesible.
  1.4 Keys / LED’s
  Handset (Picture 4)
  1.5 Icons descriptions
  * For this feature to work, subscribe to the caller ID from the network operator. A subscription fee may be payable.
  2 Using the telephone
  2.1 Switching the handset on/off
  1 Press and hold the On/Off key (I) until the display turns on. The handset will search the base.
  2 Press and hold the On/Off key (I) for 5 seconds. The display will go off.
  2.2 Changing the menu language
  1 Press Menu (D), scroll down (J) to [handset] and press Menu (D) to confirm.
  2 Scroll down to [language] and press Menu (D).
  3 Press up or down to select the preferred language and press menu (D) to confirm.
  2.3 Receiving a telephone call
  Press talk (E) to answer the call, or simply lift up the handset from the charger to answer the call. Press End call (I) to finish the call.
  2.4 Making a telephone call
  Press talk (E). When there is the dial tone, dial the number.
  2.5 Call from the redial list
  The last 10 entries dialed are stored in the redial list.
  1 Press redial (M) to open the redial list.
  2 Press up (C) or down (J) to scroll through the list.
  3 Press talk (E) to dial the displayed entry. Press End call (I) to return to standby.
  3 Date and time
  3.1 Set the date
  1 Press menu (D). Scroll down to [date-time] and press menu (D) to confirm. The display shows date set.
  2 Press menu (D) to select.
  3 Enter the date (e.g. 12-08 for 12th of August) and press menu (D) to confirm.
  3.2 Set the time
  1 Press menu (D) , scroll down to [date time] and press menu (D) to confirm.
  2 Scroll down to [clock set] and press menu (D).
  3 Enter the time in 24 hour format (e.g. 18--30 for 6.30pm) and press menu (D) to confirm.
  4 Phonebook store a name and number
  1 Press menu (D). Scroll down to [phonebook].
  2 Press menu (D) to select. The display show [add entry]
  3 Press menu (D) to select. The display shows [name?]
  4 Enter the name using the alphanumerical keypad and press menu (D). The display shows [number?].
  5 Enter the number and press menu (D). The display shows [melody1]
  6 Press up (C) or down (J) to select the required ringer melody and press menu (D). the display shows [add entry]
  7 Enter the next name and number entry that needs to be stored in the phonebook or press end call (I) to return to standby.
  To dial a number from the phonebook. Press the phonebook key (H), press up (C) or down (J) to scroll and press talk (E). The number
  will be dialed automatically.
  This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC. The
  Declaration of conformity can be found on: www.tristar.eu
  In deze beknopte handleiding treft u een korte uitleg aan over het installeren en gebruiken van uw telefoon. Als u de beschikking wilt
  hebben over alle informatie over dit product, dan kunt u de volledige gebruiksaanwijzing downloaden van onze website www.tristar.eu.
  1 Hoe te beginnen
  1.1 Het installeren van de basis (Afbeelding 1)
  Installeer hem als volgt:
  1 Steek de adapter in een stopcontact en sluit de kabel aan op de aansluiting aan de achterkant van de basis!!! Het
  stopcontact dient dichtbij en gemakkelijk bereikbaar te zijn.
  2 Sluit een kant van het telefoonsnoer aan op de wandcontactdoos en het andere eind op de connector aan de achterkant van
  de basis.
  3 3Leid de snoeren van de telefoonaansluiting en de adapter door de geleidingen zoals getoond in afbeelding 1A.
  1.2 Het installeren van de handset (Afbeelding 2)
  1 Open het batterijvak.
  2 Plaats de meegeleverde herlaadbare NiMH batterijen met inachtneming van de polariteit (+ en -).
  3 Sluit het batterijvak.
  4 Laat de handset voor gebruik gedurende 15 uur op de basiseenheid.
  1.3 Het installeren van de oplader (Uitsluitend voor TE-5732, TE-5733)
  (Afbeelding 3)
  1 Steek de adapter in een stopcontact en sluit de kabel aan op de aansluiting voor de adapter aan de onderkant van de lader!!!
  Het stopcontact dient dichtbij en gemakkelijk bereikbaar te zijn.
  1.4 Toetsen / LED's
  Handset (Afbeelding 4)
  1.5 Omschrijving iconen
  * Deze functie werkt alleen met een abonnement op belleridentificatie. Het kan zijn dat hiervoor apart moet worden betaald.
  2 Gebruik van de telefoon
  2.1 In-/uitschakelen van de handset
  1 Houd de aan-/uittoets (I) ingedrukt totdat het scherm aan gaat. De handset zoekt contact met de basis.
  2 Houd de aan-/uittoets (I) gedurende 5 seconden ingedrukt. Het scherm gaat uit.
  2.2 Wijzigen van de taal van het menu
  1 Druk Menu (D), rol naar beneden (J) naar [handset] en druk Menu (D) om de keuze te bevestigen.
  2 Rol naar beneden naar [taal] en druk Menu (D).
  3 Rol naar boven of beneden om de gewenste taal te selecteren en druk Menu (D) om de keuze te bevestigen.
  2.3 Het aannemen van een telefoongesprek
  Druk opnemen (E) om het gesprek aan te nemen of neem gewoon de handset van de lader om het gesprek aan te nemen.
  Druk gesprek beëindigen (I) om het gesprek te beëindigen.
  2.4 Het voeren van een telefoongesprek
  Druk de toets voor opnemen (E). Kies zodra u de kiestoon hoort het nummer.
  2.5 Bellen van de herhaallijst
  De laatste 10 nummers die zijn gekozen worden opgeslagen in de herhaallijst.
  1 Druk herhalen (M) om de herhaallijst te openen.
  2 Druk op (C) of neer (J) om door de lijst te rollen.
  3 Druk de toets voor opnemen (E) om het weergegeven nummer te kiezen. Druk gesprek beëindigen (I) om terug te keren naar stand-
  by.
  3 Datum en tijd
  3.1 Instellen van de datum.
  1 Druk menu (D). Rol naar beneden naar [datum-tijd] en druk menu (D) om de keuze te bevestigen. Het scherm geeft de ingestelde
  tijd weer.
  2 Druk menu (D) om te selecteren.
  3 Voer de datum in (bijv. 12-08 voor 12 augustus) en druk menu (D) om de keuze te bevestigen.
  3.2 Instellen van de tijd
  1 Druk Menu (D), rol naar beneden naar [datum tijd] en druk Menu (D) om de keuze te bevestigen.
  2 Rol naar beneden naar [klok instellen] en druk Menu (D).
  3 Voer de tijd in in 24-uursformaat (bijv. 18--30 voor 6.30 's avonds) en druk menu (D) om de keuze te bevestigen.
  4 Opslaan naam en nummer in telefoonboek
  1 Druk menu (D). Rol naar beneden naar [telefoonboek]
  2 Druk menu (D) om te selecteren. Het scherm geeft weer: [post toevoegen].
  3 Druk menu (D) om te selecteren. Het scherm geeft weer: [naam?].
  4 Voer de naam in m.b.v. het alfanumerieke toetsenbord en druk menu (D). Het scherm geeft weer: [nummer?].
  5 Voer het nummer in en druk menu (D). Het scherm geeft weer: [melodie1].
  6 Druk op (C) of neer (J) om de gewenste beltoon en druk Menu (D) . Het scherm geeft weer: [Post toevoegen].
  7 Voer de volgende naam en het volgende nummer in die u in het telefoonboek wilt opslaan of druk gesprek beëindigen (I) om terug
  te keren naar stand-by.
  Het kiezen van een nummer uit het telefoonboek. Druk de toets voor het telefoonboek (H), druk op (C) of neer (J) om het gewenste
  nummer te selecteren en druk de toets voor opnemen (E). Het nummer wordt automatisch gekozen.
  Dit product voldoet aan de belangrijkste eisen en andere relevante voorzieningen van de richtlijn eindapparatuur voor radio- en telecom-
  municatie 1999/5/EC. U treft de verklaring van conformiteit aan op: www.tristar.eu
  Vous trouverez dans ce petit guide une explication rapide de la méthode d’installation et d’utilisation de votre téléphone. Si vous désirez
  trouver toutes les informations sur ce produit, il vous est possible de télécharger le guide d’utilisateur complet depuis notre site internet
  www.tristar.eu.
  1 Pour commencer
  1.1 Installation de la base (Image 1)
  Procédez comme suit pour l’installation :
  1 Branchez une extrémité de l’adaptateur à une prise de secteur et l’autre extrémité dans la prise de l’adaptateur à l’arrière
  de la base. !!! La prise de secteur doit être à proximité et facilement accessible.
  2 Branchez une extrémité du cordon du téléphone à la prise de téléphone murale et l’autre extrémité sous la base.
  3 Mettez les cordons du téléphone et d’alimentation CA dans les rainures de la base tel affiché sur l'image 1A.
  1.2 Installation du combiné (Image 2)
  1 Ouvrez le compartiment des piles.
  2 Insérez les piles rechargeables NiMH fournies en respectant la polarité (+ et -).
  3 Refermez le compartiment des piles.
  4 Laissez le combiné sur la base pendant 15 heures avant l’utilisation.
  1.3 Installation du chargeur (Uniquement pour TE-5732, TE-5733) (Image 3)
  1 Branchez une extrémité de l’adaptateur à une prise de secteur et l’autre extrémité dans la prise de l’adaptateur au bas du
  chargeur !!! La prise de secteur doit être à proximité et facilement accessible.
  1.4 Touches / DEL
  Combiné (Image 4)
  1.5 Descriptions des Icones
  * Pour que cette fonction soit opérationnelle, souscrivez à l’ID d’appel entrant de l’opérateur du réseau. Des frais de souscription peu-
  vent être redevables.
  2 Utilisation du téléphone
  2.1 Allumer/Eteindre le combiné
  1 Maintenez la touche Marche/Arrêt (I) enfoncée jusqu’à ce que l’écran s’allume. Le combiné recherchera la base.
  2 Maintenez la touche Marche/Arrêt (I) enfoncée pendant 5 secondes. L’écran s’éteindra.
  2.2 Changer la langue du menu
  1 Appuyez sur Menu (D), défilez vers le bas (J) jusqu’à [combiné] et appuyez sur Menu (D) pour valider.
  2 Défilez vers le bas sur [langue] et appuyez sur Menu (D).
  3 Appuyez vers le haut ou bas pour sélectionner la langue préférée et appuyez sur menu (D) pour valider.
  2.3 Réception d’un appel téléphoniquel
  Appuyez sur ‘Appel’ (E) pour répondre à l’appel ou levez simplement le combiné du chargeur pour répondre à l’appel.
  Appuyez sur ‘Fin d’appel (I) pour terminer l’appel.
  2.4 Effectuer un appel téléphonique
  Appuyez sur ‘Appel’ (E).Lorsque la tonalité est entendue, composez le numéro.
  2.5 Appel de la liste de Rappel
  Les 10 derniers numéros composés sont mémorisées dans la liste de rappel.
  1 Appuyez sur ‘Rappel’ (M) pour ouvrir la liste de rappel.
  2 Appuyez vers haut (C) ou bas (J) pour faire défiler la liste.
  3 Appuyez sur ‘Appel’ (E). pour composer le numéro affiché. Appuyez sur ‘Fin d’appel’ (I) pour revenir en veille.
  3 Date et heure
  3.1 Réglage de la date
  1 Appuyez sur menu (D). Faites défiler vers le bas [date-heure] et appuyez sur menu (D) pour valider. L’écran affiche le format de
  la date.
  2 Appuyez sur menu (D) pour sélectionner.
  3 Saisissez la date (ex : 12-08 pour le 12 Août) et appuyez sur menu (D) pour valider.
  3.2 Réglage de l’heure
  1 Appuyez sur Menu (D), faites défiler vers le bas sur [date heure] et appuyez sur Menu (D) pour valider.
  2 Faites défiler vers le bas sur [réglage d’heure] et appuyez sur Menu (D).
  3 Saisissez l’heure en format de 24 heures (ex : 18--30 pour 18h30) et appuyez sur menu (D) pour valider.
  4 Mémorisation d’un nom et numéro dans le répertoire
  1 Appuyez sur menu (D). Faites défiler vers le bas sur [répertoire].
  2 Appuyez sur menu (D) pour sélectionner. L’écran affiche [ajouter contact]
  3 Appuyez sur menu (D) pour sélectionner. L’écran affiche [nom ?]
  4 Saisissez le nom en utilisant le pavé alphanumérique et appuyez sur menu (D). L’écran affiche [numéro ?]
  5 Saisissez le numéro et appuyez sur menu (D). L’écran affiche [mélodie1]
  6 Appuyez vers le haut (C) ou bas (J) pour sélectionner la mélodie de sonnerie souhaitée et appuyez sur menu (D), l’écran affiche
  [ajouter contact]
  7 Saisissez le nom et le numéro suivants qui doivent être mémorisés dans le répertoire et appuyez sur ‘Fin d'appel’ (I) pour revenir
  sur veille.
  Pour composer un numéro du répertoire Appuyez sur la touche Répertoire (H), appuyez vers le haut (C) ou bas (J) pour faire défiler et
  appuyez sur 'Appel' (E). Le numéro sera automatiquement composé.
  Cet appareil est conforme aux conditions requises et autres provisions en vigueur de la Directive R & TTE 19999/5/CE. La Déclaration
  de conformité peut être trouvée sur : www.tristar.eu
  In diesem kurzen Handbuch finden Sie eine kurze Erklärung, wie Sie Ihr Telefon installieren und benutzen. Wenn Sie alle Informationen
  zu diesem Produkt lesen möchten, können Sie den vollständigen Benutzerleitfaden von unserer Internetseite, www.tristar.eu, herunter-
  laden.
  1 Erste Schritte
  1.1 Installation der Basisstation (Bild 1)
  Zur Installation gehen Sie folgendermaßen vor:
  1 Stecken Sie ein Ende des Adapters in die Netzsteckdose und das andere Ende in die Adpaterbuchse an der Rückseite der
  Basisstation. !!! Das Netz muss in der Nähe und einfach zugänglich sein.
  2 Schließen Sie ein Ende des Telefonkabels an die Wand-Telefondose und das andere Ende an den Boden der Basisstation
  an.
  3 Stecken Sie das Telefon- und das Wechselstrom-(AC)-Kabel in die Führungen der Basisstation, wie gezeigt in Abbildung
  1A.
  1.2 Installation des Handgeräts (Abbildung 2)
  1 Öffnen Sie das Batteriefach.
  2 Legen Sie die gelieferten, wiederaufladbaren NiMH-Batterien unter Berücksichtigung der Polarität (+ und -) ein.
  3 Schließen Sie das Batteriefach.
  4 Lassen Sie das Handgerät vor der Verwendung für 15 Stunden in der Basisstation.
  1.3 Installation des Ladegeräts (nur für TE-5732, TE-5733) (Abbildung 3)
  1 Stecken Sie ein Ende des Adapters in die Netzsteckdose und das andere Ende in die Adapterbuchse am Boden des
  Ladegeräts !!! Das Netz muss in der Nähe und einfach zugänglich sein.
  1.4 Tasten / LEDs
  Handgerät (Abbildung 4)
  1.5 Beschreibung der Symbole
  Icon Meaning
  Flashes to indicate an incoming external call
  External call in progress
  Flashes to indicate an incoming internal call
  Internal call in progress
  3-way call in progress or transfer an external call to another handset registered to the base
  Eco mode is ON
  Flashes to indicate new voicemail messages received Off when there is no voicemail messages
  Indicates signal strength Flashes when handset is not registered to the base or if it goes out of range
  Press
  down
  Slide
  MENU
  OK
  LNR
  R
  A
  B
  D
  C
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  1
  2
  3
  4
  ENGLISH
  A Earpiece speaker
  BDisplay
  C Up key
  D Menu / OK / Mute key
  ETalk key
  F */Pulse to Tone dialling/Keylock
  G Recall key
  H Phonebook / delete / back key
  I End call / Menu Exit / handset On/Off key
  J Down / Enter calls list key
  K # / Pause key
  L Internal call key
  A Redial key
  Menu is opened
  Phone book is opened
  Flashes to indicate new calls list entries received*
  Answered call (when viewing the Calls list)*
  Unanswered call (when viewing the Calls list)*
  Keypad is locked
  Displayed number is longer than 12 digits
  Battery power level
  Icoon Betekenis
  Knippert om een inkomend extern gesprek aan te geven.
  Extern gesprek is bezig.
  Knippert om een inkomend intern gesprek aan te geven.
  Intern gesprek is bezig.
  3-weggesprek bezig of overdragen van een extern gesprek naar een andere op de basis geregistreerde
  handset.
  Eco-stand is uit.
  Knippert om aan te geven dat er nieuwe voicemailberichten zijn ontvangen; Uit als er geen
  voicemailberichten zijn.
  NEDERLANDS
  A Luidspreker
  B Beeldscherm
  CToetsop
  D Toets menu / OK / Dempen
  E Toets voor opnemen
  F */Wisselen van puls- naar toonkiezen/
  Vergrendelen toetsen
  G Geheugentoets
  H Toets voor telefoonboek / verwijderen / terug
  I Toets voor beëindigen gesprek / Verlaten menu /
  handset aan/ uit
  J Toets neer / ga naar gesprekkenlijst
  K # / pauzetoets
  L Toets voor intern gesprek
  M Herhaaltoets
  Geeft de signaalsterkte aan. Knippert wanneer de handset niet is geregistreerd bij de basis of buiten bereik is.
  Menu wordt geopend
  Telefoonboek wordt geopend
  Knippert om aan te geven dat er nieuwe posten op de lijst met gesprekken zijn*
  Beantwoord gesprek (in de lijst met gesprekken)*
  Niet beantwoord gesprek (in de lijst met gesprekken)*
  Toetsenbord vergrendeld
  Weergegeven nummer is langer dan 12 cijfers
  Niveau batterij
  Icone Signification
  Clignote pour signaler un appel entrant externe
  Appel externe en cours
  Clignote pour signaler un appel entrant interne
  Appel interne en cours
  Conférence à 3 en cours ou transfert d’un appel externe vers un autre combiné mémorisé sur la base.
  FRANÇAIS
  A Ecouteur micro
  B Ecran
  CTouche Haut
  D Menu / OK/Touche Sourdine
  E Touche d’appel
  F */Composition pulsation à tonalité/Verrouillage
  de touche
  G Touche de Rappel
  H Touche Répertoire/Supprimer/Retour
  I Touche Fin d’appel/Quitter le menu/Marche/Arrêt
  du combiné
  J Touche Bas/Accès liste d’appels
  K Touche #/Pause
  L Touche appel interne
  M Touche Rappel
  L’Eco mode est en MARCHE
  Clignote pour signaler de nouveaux messages vocaux reçus. Arrêté lorsqu'aucun message vocal.
  Signale la puissance de signal. Clignote lorsque le combiné n’est pas mémorisé sur la base ou lorsqu’il est
  hors de portée.
  Le menu est ouvert
  Le répertoire est ouvert
  Clignote pour signaler la liste de nouveaux appels entrants reçus’.
  Appel répondu (lors de la visualisation de la liste des Appels)*
  Appel manqués (lors de la visualisation de la liste des Appels)*
  Le pavé est bloqué
  Le numéro affiché est plus long que 12 chiffres.
  Niveau de puissance de la batterie
  Symbol Bedeutung
  Blinkt, um ein eingehenden externen Anruf anzuzeigen
  Externer Anruf
  DEUTSCH
  A Hörmuschel-Lautsprecher
  BDisplay
  C Taste Aufwärts
  D Menu / OK / Taste Stumm
  E Sprechtaste
  F */Impuls zu Tonwahl/Tastenverriegelung
  G Rückruftaste
  H Telefonbuch / löschen / Taste Zurück
  I Anruf beenden / Menü verlassen / Taste
  Handgerät Ein / Aus
  J Abwärts / Taste Anrufliste eingeben
  K# / Pausentaste
  LInterne Ruftaste
  M Taste Wahlwiederholung
Topcom TE-5733 Triple

Besoin d’aide?

Nombre de questions : 2

Vous avez une question sur le TE-5733 Triple de la marque Topcom ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du TE-5733 Triple de la marque Topcom de répondre correctement à votre question.

d'Amico, 3-12-2014 11:30:31 Pas de commentaire

J'ai malheureusement perdu le manuel du TE-5733 et celui sur internet est pratiquement illisible et incomplet. Pouvez-vous m'en envoyer un. Avec mes remerciements Arlette d'Amico

Répondez à cette question
SIROUX CHRISTINE, 25-11-2014 17:45:17 Pas de commentaire

Bonjour, je n'arrive pas à connecter mon téléphone à la LIVEBOX PLAY. Pouvez-vous me donner la démarche à suivre. Merci

Répondez à cette question

Consultez gratuitement le manuel de la marque Topcom TE-5733 Triple ici. Ce manuel appartient à la catégorie Téléphones DECT / VoIP et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 8.8. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Français, Anglais, Norvégien, Slovaque, Néerlandais, Finlandais, Portugais, Allemand, Italiën, Polonais, Espagnol, Suédois, Danois. Vous avez une question sur le TE-5733 Triple de la marque Topcom ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Spécifications du TE-5733 Triple de la marque Topcom

Généralités
Marque Topcom
Modèle TE-5733 Triple
Produit Téléphone DECT/VoIP
EAN 5411519017833
Langue Français, Anglais, Norvégien, Slovaque, Néerlandais, Finlandais, Portugais, Allemand, Italiën, Polonais, Espagnol, Suédois, Danois
Type de fichier PDF
représentation / réalisation
Type Téléphone DECT
Répondeur intégré Oui
Type de sonnerie Monophonique
Compatibilité GAP Oui
Design
Couleur du produit Noir
Type de montage Bureau
Téléphone des personnes âgées -
Caractéristiques du téléphone
Haut-parleur Oui
Compatible avec plusieurs combinés 4
Capacité du répertoire 50 entrées
Gestion d'appel
Identification de l'appelant Oui
Possibilité de conférence téléphonique Oui
Journal d'appels 40
Recomposer Oui
Caractéristiques de gestion
Bouton de navigation Oui
Réveil Oui
Commande de volume Numérique
Écran
Écran integré Oui
Écran LCD
Écran backlight Oui
Couleur de Backlight Bleu
Connectivité
Raccordements sans fil -
Puissance
Temps de communication 6 h
Autonomie en veille 120 h
Poids et dimensions
Poids 260 g
Largeur du colis 70 mm
Profondeur du colis 165 mm
Hauteur du colis 146 mm
Poids du paquet 344 g
Contenu de l'emballage
Station de base Oui
Manuel d'utilisation Oui
Nombre de combinés inclus -

Foire aux questions

Ci-dessous, vous trouverez les questions les plus fréquemment posées à propos de Topcom TE-5733 Triple.

Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici