Topcom TE-5736 Twin

Topcom TE-5736 Twin mode d'emploi

(1)
 • TOPCOM MANUAL TE-5735 + TE-5736
  WWW.TRISTAR.EU
  TE-5735/TE-5736
  Visit our website - www.tristar.eu
  V1.0 - 01/2014
  In this short manual you can find a brief explanation of how to install and use your telephone. If you would to discover all information
  about this product, you can download the full user guide from our website www.tristar.eu.
  1 Getting started
  1.1 Installing the base (Picture 1)
  For installation, do the following:
  1 Plug one end of the adaptor into the mains power outlet and the other end into the adaptor jack on the back of the base. !!!
  The mains power must be close and easy accesible.
  2 Connect one end of the telephone cord with the wall phone jack and the other end to the bottom of the base.
  3 Put the telephone- and AC power line cord in the base guides as shown on picture 1A.
  1.2 Installing the handset (Picture 2)
  1 Open the battery compartment.
  2 Insert the supplied rechargeable NiMH batteries respecting the polarity (+ and -).
  3 Close the battery compartment.
  4 Leave the handset on the base unit for 15 hours before use.
  1.3 Installing the charger (Only for TE-5736) (Picture 3)
  1 Plug one end of the adaptor in the power outlet and the other end into the adaptor jack at the bottom of the charger.!!! The
  mains power must be close and easy accesible.
  1.4 Keys / LED’s
  Handset + Base (Picture 4+5)
  1.5 Icons descriptions
  * For this feature to work, subscribe to the caller ID from the network operator. A subscription fee may be payable.
  2 Using the telephone
  2.1 Switching the handset on/off
  1 Press and hold the On/Off key (I) until the display turns on. The handset will search the base.
  2 Press and hold the On/Off key (I) for 5 seconds. The display will go off.
  2.2 Changing the menu language
  1 Press Menu (D), scroll down (J) to [handset] and press Menu (D) to confirm.
  2 Scroll down to [language] and press Menu (D).
  3 Press up or down to select the preferred language and press menu (D) to confirm.
  2.3 Receiving a telephone call
  Press talk (E) to answer the call, or simply lift up the handset from the charger to answer the call. Press End call (I) to finish the call.
  2.4 Making a telephone call
  Press talk (E). When there is the dial tone, dial the number.
  2.5 Call from the redial list
  The last 10 entries dialed are stored in the redial list.
  1 Press redial (M) to open the redial list.
  2 Press up (C) or down (J) to scroll through the list.
  3 Press talk (E) to dial the displayed entry. Press End call (I) to return to standby.
  3 Date and time
  3.1 Set the date
  1 Press menu (D). Scroll down to [date-time] and press menu (D) to confirm. The display shows date set.
  2 Press menu (D) to select.
  3 Enter the date (e.g. 12-08 for 12th of August) and press menu (D) to confirm.
  3.2 Set the time
  1 Press menu (D) , scroll down to [date time] and press menu (D) to confirm.
  2 Scroll down to [clock set] and press menu (D).
  3 Enter the time in 24 hour format (e.g. 18--30 for 6.30pm) and press menu (D) to confirm.
  4 Phonebook store a name and number
  1 Press menu (D). Scroll down to [phonebook].
  2 Press menu (D) to select. The display show [add entry]
  3 Press menu (D) to select. The display shows [name?]
  4 Enter the name using the alphanumerical keypad and press menu (D). The display shows [number?].
  5 Enter the number and press menu (D). The display shows [melody1]
  6 Press up (C) or down (J) to select the required ringer melody and press menu (D). the display shows [add entry]
  7 Enter the next name and number entry that needs to be stored in the phonebook or press end call (I) to return to standby.
  To dial a number from the phonebook. Press the phonebook key (H), press up (C) or down (J) to scroll and press talk (E). The number
  will be dialed automatically.
  5Answering machine
  5.1 Turning it On/Off
  Base: press the on/off button (T) on the base
  Handset:
  1 Press menu (D), scroll to [tam settings] and press menu (D).
  2 [ans on/off] is displayed, pres menu (D).
  3 Press up (C) or down (J) to select either [on] or [off] and press menu (D).
  5.2 Playback messages
  Base: press play/pause (R). The number of new messages is announced, then the new messages will be played.
  Handset:
  1 Press menu (D), [play message] is displayed, press menu (D).
  2 [newmsg] is diplayed and the number of new messages, press menu (D) to play new messages only or scroll down to [all msg] and
  pres menu (D) to play all of the messages. Listen into the handset earpiece to hear the messages.
  6 Waste disposal (environmental protection)
  Dispose of the equipment in accordance with the provisions of European Directive 2002/96/EC, Waste Electrical and Elec-
  tronic Equipment (WEEE), regarding discarded electrical and electronic equipment. Contact your municipal waste disposal
  department for information. Dispose of batteries (regular or rechargeable) in an environmentally friendly manner in accordance
  with local regulations.
  This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC.
  The Declaration of conformity can be found on: www.tristar.eu
  In deze beknopte handleiding treft u een korte uitleg aan over het installeren en gebruiken van uw telefoon. Als u de beschikking wilt
  hebben over alle informatie over dit product, dan kunt u de volledige gebruiksaanwijzing downloaden van onze website www.tristar.eu.
  1 Hoe te beginnen
  1.1 Het installeren van de basis (Afbeelding 1)
  Installeer hem als volgt:
  1 Steek de adapter in een stopcontact en sluit de kabel aan op de aansluiting aan de achterkant van de basis!!! Het stopcontact
  dient dichtbij en gemakkelijk bereikbaar te zijn.
  2 Sluit een kant van het telefoonsnoer aan op de wandcontactdoos en het andere eind op de connector aan de achterkant van
  de basis.
  3 3Leid de snoeren van de telefoonaansluiting en de adapter door de geleidingen zoals getoond in afbeelding 1A.
  1.2 Het installeren van de handset (Afbeelding 2)
  1 Open het batterijvak.
  2 Plaats de meegeleverde herlaadbare NiMH batterijen met inachtneming van de polariteit (+ en -).
  3 Sluit het batterijvak.
  4 Laat de handset voor gebruik gedurende 15 uur op de basiseenheid.
  1.3 Het installeren van de oplader (Uitsluitend voor TE-5736) (Afbeelding 3)
  1 Steek de adapter in een stopcontact en sluit de kabel aan op de aansluiting voor de adapter aan de onderkant van de lader!!!
  Het stopcontact dient dichtbij en gemakkelijk bereikbaar te zijn.
  1.4 Toetsen / LED's
  Handset + Basis (Afbeelding 4+5 )
  1.5 Omschrijving iconen
  * Deze functie werkt alleen met een abonnement op belleridentificatie. Het kan zijn dat hiervoor apart moet worden betaald.
  2 Gebruik van de telefoon
  2.1 In-/uitschakelen van de handset
  1 Houd de aan-/uittoets (I) ingedrukt totdat het scherm aan gaat. De handset zoekt contact met de basis.
  2 Houd de aan-/uittoets (I) gedurende 5 seconden ingedrukt. Het scherm gaat uit.
  2.2 Wijzigen van de taal van het menu
  1 Druk Menu (D), rol naar beneden (J) naar [handset] en druk Menu (D) om de keuze te bevestigen.
  2 Rol naar beneden naar [taal] en druk Menu (D).
  3 Rol naar boven of beneden om de gewenste taal te selecteren en druk Menu (D) om de keuze te bevestigen.
  2.3 Het aannemen van een telefoongesprek
  Druk opnemen (E) om het gesprek aan te nemen of neem gewoon de handset van de lader om het gesprek aan te nemen.
  Druk gesprek beëindigen (I) om het gesprek te beëindigen.
  2.4 Het voeren van een telefoongesprek
  Druk de toets voor opnemen (E). Kies zodra u de kiestoon hoort het nummer.
  2.5 Bellen van de herhaallijst
  De laatste 10 nummers die zijn gekozen worden opgeslagen in de herhaallijst.
  1 Druk herhalen (M) om de herhaallijst te openen.
  2 Druk op (C) of neer (J) om door de lijst te rollen.
  3 Druk de toets voor opnemen (E) om het weergegeven nummer te kiezen. Druk gesprek beëindigen (I) om terug te keren naar stand-
  by.
  3 Datum en tijd
  3.1 Instellen van de datum.
  1 Druk menu (D). Rol naar beneden naar [datum-tijd] en druk menu (D) om de keuze te bevestigen. Het scherm geeft de ingestelde
  tijd weer.
  2 Druk menu (D) om te selecteren.
  3 Voer de datum in (bijv. 12-08 voor 12 augustus) en druk menu (D) om de keuze te bevestigen.
  3.2 Instellen van de tijd
  1 Druk Menu (D), rol naar beneden naar [datum tijd] en druk Menu (D) om de keuze te bevestigen.
  2 Rol naar beneden naar [klok instellen] en druk Menu (D).
  3 Voer de tijd in in 24-uursformaat (bijv. 18--30 voor 6.30 's avonds) en druk menu (D) om de keuze te bevestigen.
  4 Opslaan naam en nummer in telefoonboek
  1 Druk menu (D). Rol naar beneden naar [telefoonboek]
  2 Druk menu (D) om te selecteren. Het scherm geeft weer: [post toevoegen].
  3 Druk menu (D) om te selecteren. Het scherm geeft weer: [naam?].
  4 Voer de naam in m.b.v. het alfanumerieke toetsenbord en druk menu (D). Het scherm geeft weer: [nummer?].
  5 Voer het nummer in en druk menu (D). Het scherm geeft weer: [melodie1].
  6 Druk op (C) of neer (J) om de gewenste beltoon en druk Menu (D) . Het scherm geeft weer: [Post toevoegen].
  7 Voer de volgende naam en het volgende nummer in die u in het telefoonboek wilt opslaan of druk gesprek beëindigen (I) om terug
  te keren naar stand-by.
  Het kiezen van een nummer uit het telefoonboek. Druk de toets voor het telefoonboek (H), druk op (C) of neer (J) om het gewenste num-
  mer te selecteren en druk de toets voor opnemen (E). Het nummer wordt automatisch gekozen.
  5 Antwoordapparaat
  5.1 Apparaat in-/uit-schakelen
  Basis: Op de aan/uit-toets (T) op de basis drukken
  Handset:
  1 Druk op menu (D), blader naar [tam-instellingen] en druk op menu (D).
  2 [antw aan/uit] verschijnt, druk op menu (D).
  3 Druk op (C) of lager (J) toets om [aan] of [uit] te selecteren en druk op (D).
  5.2 Berichten afspelen
  Basis: druk op afspelen/pauze (R). Het aantal nieuwe berichten wordt gemeld, waarna de nieuwe berichten worden afgespeeld.
  Handset:
  1 Druk op menu (D), [bericht afspelen] wordt getoond, druk op menu (D).
  2 [nieuw bericht] wordt getoond en het aantal berichten wordt aangegeven. Druk op menu (D) of de nieuwe berichten af te spelen of
  blader lager naar [alle berichten] en druk op menu (D) om alle berichten af te spelen. Luister in de oortelefoon van de handset om
  de berichten te beluisteren.
  6 Afvalverwijdering (milieubescherming)
  Voer het toestel af in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2002/96/EG betreffendeafgedankte elektrische en elek-
  tronische apparatuur (AEEA). Neem contact op met uw plaatselijke instantie voor gemeentelijk afval voor meer informatie.
  (Gewone of oplaadbare) batterijen moeten op een milieuvriendelijke manier en in overeenstemming met de plaatselijke
  voorschriften worden weggegooid.
  Dit product voldoet aan de belangrijkste eisen en andere relevante voorzieningen van de richtlijn eindapparatuur voor radio- en
  telecommunicatie 1999/5/EC. U treft de verklaring van conformiteit aan op: www.tristar.eu
  Vous trouverez dans ce petit guide une explication rapide de la méthode d’installation et d’utilisation de votre téléphone. Si vous désirez
  trouver toutes les informations sur ce produit, il vous est possible de télécharger le guide d’utilisateur complet depuis notre site internet
  www.tristar.eu.
  1 Pour commencer
  1.1 Installation de la base (Image 1)
  Procédez comme suit pour l’installation :
  1 Branchez une extrémité de l’adaptateur à une prise de secteur et l’autre extrémité dans la prise de l’adaptateur à l’arrière de
  la base. !!! La prise de secteur doit être à proximité et facilement accessible.
  2 Branchez une extrémité du cordon du téléphone à la prise de téléphone murale et l’autre extrémité sous la base.
  3 Mettez les cordons du téléphone et d’alimentation CA dans les rainures de la base tel affiché sur l'image 1A.
  1.2 Installation du combiné (Image 2)
  1 Ouvrez le compartiment des piles.
  2 Insérez les piles rechargeables NiMH fournies en respectant la polarité (+ et -).
  3 Refermez le compartiment des piles.
  4 Laissez le combiné sur la base pendant 15 heures avant l’utilisation.
  1.3 Installation du chargeur (Uniquement pour TE-5736) (Image 3)
  1 Branchez une extrémité de l’adaptateur à une prise de secteur et l’autre extrémité dans la prise de l’adaptateur au bas du
  chargeur !!! La prise de secteur doit être à proximité et facilement accessible.
  1.4 Touches / DEL
  Combiné + Base (Images 4+5)
  Descriptions des Icones
  * Pour que cette fonction soit opérationnelle, souscrivez à l’ID d’appel entrant de l’opérateur du réseau. Des frais de souscription peuvent
  être redevables.
  2 Utilisation du téléphone
  2.1 Allumer/Eteindre le combiné
  1 Maintenez la touche Marche/Arrêt (I) enfoncée jusqu’à ce que l’écran s’allume. Le combiné recherchera la base.
  2 Maintenez la touche Marche/Arrêt (I) enfoncée pendant 5 secondes. L’écran s’éteindra.
  2.2 Changer la langue du menu
  1 Appuyez sur Menu (D), défilez vers le bas (J) jusqu’à [combiné] et appuyez sur Menu (D) pour valider.
  2 Défilez vers le bas sur [langue] et appuyez sur Menu (D).
  3 Appuyez vers le haut ou bas pour sélectionner la langue préférée et appuyez sur menu (D) pour valider.
  2.3 Réception d’un appel téléphoniquel
  Appuyez sur ‘Appel’ (E) pour répondre à l’appel ou levez simplement le combiné du chargeur pour répondre à l’appel.
  Appuyez sur ‘Fin d’appel (I) pour terminer l’appel.
  2.4 Effectuer un appel téléphonique
  Appuyez sur ‘Appel’ (E).Lorsque la tonalité est entendue, composez le numéro.
  2.5 Appel de la liste de Rappel
  Les 10 derniers numéros composés sont mémorisées dans la liste de rappel.
  1 Appuyez sur ‘Rappel’ (M) pour ouvrir la liste de rappel.
  2 Appuyez vers haut (C) ou bas (J) pour faire défiler la liste.
  3 Appuyez sur ‘Appel’ (E). pour composer le numéro affiché. Appuyez sur ‘Fin d’appel’ (I) pour revenir en veille.
  3 Date et heure
  3.1 Réglage de la date
  1 Appuyez sur menu (D). Faites défiler vers le bas [date-heure] et appuyez sur menu (D) pour valider. L’écran affiche le format de la
  date.
  2 Appuyez sur menu (D) pour sélectionner.
  3 Saisissez la date (ex : 12-08 pour le 12 Août) et appuyez sur menu (D) pour valider.
  3.2 Réglage de l’heure
  1 Appuyez sur Menu (D), faites défiler vers le bas sur [date heure] et appuyez sur Menu (D) pour valider.
  2 Faites défiler vers le bas sur [réglage d’heure] et appuyez sur Menu (D).
  3 Saisissez l’heure en format de 24 heures (ex : 18--30 pour 18h30) et appuyez sur menu (D) pour valider.
  4 Mémorisation d’un nom et numéro dans le répertoire
  1 Appuyez sur menu (D). Faites défiler vers le bas sur [répertoire].
  2 Appuyez sur menu (D) pour sélectionner. L’écran affiche [ajouter contact]
  3 Appuyez sur menu (D) pour sélectionner. L’écran affiche [nom ?]
  4 Saisissez le nom en utilisant le pavé alphanumérique et appuyez sur menu (D). L’écran affiche [numéro ?]
  5 Saisissez le numéro et appuyez sur menu (D). L’écran affiche [mélodie1]
  6 Appuyez vers le haut (C) ou bas (J) pour sélectionner la mélodie de sonnerie souhaitée et appuyez sur menu (D), l’écran affiche
  [ajouter contact]
  7 Saisissez le nom et le numéro suivants qui doivent être mémorisés dans le répertoire et appuyez sur ‘Fin d'appel’ (I) pour revenir
  sur veille.
  Pour composer un numéro du répertoire Appuyez sur la touche Répertoire (H), appuyez vers le haut (C) ou bas (J) pour faire défiler et
  appuyez sur 'Appel' (E). Le numéro sera automatiquement composé.
  5Répondeur
  5.1 L’allumer/l’éteindre
  Base : Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (T) sur la base
  Combiné :
  1 Appuyez sur menu (D), défilez sur [réglages option] et appuyez sur menu (D).
  2 [Marche/Arrêt] s’affiche, appuyez sur menu (D).
  3 Appuyez sur Haut (C) ou Bas (J) pour sélectionner [marche] ou [arrêt] et appuyez sur menu (D).
  5.2 Lecture des messages
  Base : Appuyez sur lecture/pause (R). Le nombre de nouveaux messages est annoncé puis les nouveaux messages sont lus.
  Combiné :
  1 Appuyez sur menu (D), [lire message] est affiché, appuyez sur menu (D).
  2 [nouveau message] s’affiche avec le nombre de nouveaux messages, appuyez sur menu (D) pour lire uniquement les nouveaux
  messages ou défilez vers le bas pour [tous les messages] et appuyez sur menu (D) pour lire tous les messages. Ecoutez les messages
  avec le combiné.
  6 Mise au rebut (protection de l'environnement)
  Éliminez l'appareil conformément aux dispositions de la directive 2002/96/CE relative aux déchets
  d'équipements électriques et électroniques (DEEE), concernant les appareils électriques et électroniques
  mis au rebus. Contactez votre service municipal chargé des collectes de déchets pour en savoir davantage.
  Éliminez les piles (courantes ou rechargeables) de manière écologique, selon les réglementations en vigueur dans votre
  pays.
  Cet appareil est conforme aux conditions requises et autres provisions en vigueur de la Directive R & TTE 19999/5/CE. La Décla-
  ration de conformité peut être trouvée sur : www.tristar.eu
  In diesem kurzen Handbuch finden Sie eine kurze Erklärung, wie Sie Ihr Telefon installieren und benutzen. Wenn Sie alle Informationen
  zu diesem Produkt lesen möchten, können Sie den vollständigen Benutzerleitfaden von unserer Internetseite, www.tristar.eu, herunter-
  laden.
  1 Erste Schritte
  1.1 Installation der Basisstation (Bild 1)
  Zur Installation gehen Sie folgendermaßen vor:
  1 Stecken Sie ein Ende des Adapters in die Netzsteckdose und das andere Ende in die Adpaterbuchse an der Rückseite der
  Basisstation. !!! Das Netz muss in der Nähe und einfach zugänglich sein.
  2 Schließen Sie ein Ende des Telefonkabels an die Wand-Telefondose und das andere Ende an den Boden der Basisstation an.
  3 Stecken Sie das Telefon- und das Wechselstrom-(AC)-Kabel in die Führungen der Basisstation, wie gezeigt in Abbildung
  1A.
  1.2 Installation des Handgeräts (Abbildung 2)
  1 Öffnen Sie das Batteriefach.
  2 Legen Sie die gelieferten, wiederaufladbaren NiMH-Batterien unter Berücksichtigung der Polarität (+ und -) ein.
  3 Schließen Sie das Batteriefach.
  4 Lassen Sie das Handgerät vor der Verwendung für 15 Stunden in der Basisstation.
  1.3 Installation des Ladegeräts (nur für TE-5736) (Abbildung 3)
  1 Stecken Sie ein Ende des Adapters in die Netzsteckdose und das andere Ende in die Adapterbuchse am Boden des
  Ladegeräts !!! Das Netz muss in der Nähe und einfach zugänglich sein.
  1.4 Tasten / LEDs
  Handgerät + Basis (Abbildungen 4+5)
  1.5 Beschreibung der Symbole
  Icon Meaning
  Flashes to indicate an incoming external call
  External call in progress
  Flashes to indicate an incoming internal call
  Internal call in progress
  3-way call in progress or transfer an external call to another handset registered to the base
  Eco mode is ON
  Flashes to indicate new voicemail messages received Off when there is no voicemail messages
  Indicates signal strength Flashes when handset is not registered to the base or if it goes out of range
  Menu is opened
  Phone book is opened
  Flashes to indicate new calls list entries received*
  Answered call (when viewing the Calls list)*
  Unanswered call (when viewing the Calls list)*
  Keypad is locked
  Answer machine is switched on
  Displayed number is longer than 12 digits
  Battery power level
  Press
  down
  Slide
  MENU
  OK
  LNR
  R
  A
  B
  D
  C
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  1
  2
  3
  4
  5
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  ENGLISH
  A Earpiece speaker
  BDisplay
  C Up key
  D Menu / OK / Mute key
  ETalk key
  F */Pulse to Tone dialling/Keylock
  G Recall key
  H Phonebook / delete / back key
  I End call / Menu Exit / handset On/Off key
  J Down / Enter calls list key
  K # / Pause key
  L Internal call key
  M Redial key
  N Skip backward/Message alert
  O Volume up
  P Volume down
  Q Delete
  R Play/Pause
  S Skip forward/answer delay
  TOn/off
  UPage
  VStop
  W New message indicator
  Icoon Betekenis
  Knippert om een inkomend extern gesprek aan te geven.
  Extern gesprek is bezig.
  Knippert om een inkomend intern gesprek aan te geven.
  Intern gesprek is bezig.
  3-weggesprek bezig of overdragen van een extern gesprek naar een andere op de basis geregistreerde
  handset.
  Eco-stand is uit.
  Knippert om aan te geven dat er nieuwe voicemailberichten zijn ontvangen; Uit als er geen
  voicemailberichten zijn.
  Geeft de signaalsterkte aan. Knippert wanneer de handset niet is geregistreerd bij de basis of buiten bereik is.
  Menu wordt geopend
  Telefoonboek wordt geopend
  Knippert om aan te geven dat er nieuwe posten op de lijst met gesprekken zijn*
  Beantwoord gesprek (in de lijst met gesprekken)*
  Niet beantwoord gesprek (in de lijst met gesprekken)*
  Toetsenbord vergrendeld
  Antwoordapparaat is ingeschakeld
  Weergegeven nummer is langer dan 12 cijfers
  Niveau batterij
  Icone Signification
  Clignote pour signaler un appel entrant externe
  Appel externe en cours
  Clignote pour signaler un appel entrant interne
  Appel interne en cours
  Conférence à 3 en cours ou transfert d’un appel externe vers un autre combiné mémorisé sur la base.
  L’Eco mode est en MARCHE
  Clignote pour signaler de nouveaux messages vocaux reçus. Arrêté lorsqu'aucun message vocal.
  Signale la puissance de signal. Clignote lorsque le combiné n’est pas mémorisé sur la base ou lorsqu’il est hors
  de portée.
  Le menu est ouvert
  Le répertoire est ouvert
  Clignote pour signaler la liste de nouveaux appels entrants reçus’.
  Appel répondu (lors de la visualisation de la liste des Appels)*
  Appel manqués (lors de la visualisation de la liste des Appels)*
  Le pavé est bloq
  Le répondeur est allumé
  Le numéro affiché est plus long que 12 chiffres.
  Niveau de puissance de la batterie
  Symbol Bedeutung
  Blinkt, um ein eingehenden externen Anruf anzuzeigen
  Externer Anruf
  Blinkt, um einen eingehenden internen Anruf anzuzeigen
  Interner Anruf
  Dreierkonferenz oder Übertragung eines externen Anrufs an ein anderes Handgerät, das an der Basisstation
  registriert ist
  DEUTSCH
  A Hörmuschel-Lautsprecher
  BDisplay
  C Taste Aufwärts
  D Menu / OK / Taste Stumm
  E Sprechtaste
  F */Impuls zu Tonwahl/Tastenverriegelung
  G Rückruftaste
  H Telefonbuch / löschen / Taste Zurück
  I Anruf beenden / Menü verlassen / Taste
  Handgerät Ein / Aus
  J Abwärts / Taste Anrufliste eingeben
  K# / Pausentaste
  LInterne Ruftaste
  M Taste Wahlwiederholung
  N Rückwärts springen/Benachrichtigungsalarm
  O Lautstärke erhöhen
  P Lautstärke verringern
  QLöschen
  R Play/Pause
  S Vorwärts springen/Antwortverzögerung
  TEin / Aus
  U Seite
  V Stopp
  W Anzeige Neue Nachricht
Topcom TE-5736 Twin

Besoin d’aide?

Nombre de questions : 1

Vous avez une question sur le TE-5736 Twin de la marque Topcom ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du TE-5736 Twin de la marque Topcom de répondre correctement à votre question.

Boulogne, 17-11-2014 13:53:11 1 commentaire

Bonjour, je possède ce téléphone je n'arrive pas à télécharger votre notice mais ce qui m'ennuie le plus est que la messagerie parle en Anglais lors de l'annonce et lorsque je souhaite consulter mes messages. Malgré plusieurs tentatives je n'arrive pas à régler une messagerie qui parle en Français. Merci pour votre aide cordialement,

dora, 28-12-2014 18:56:46

Même problème que vous. Avez-vous eu la solution??

Répondez à cette question

Consultez gratuitement le manuel de la marque Topcom TE-5736 Twin ici. Ce manuel appartient à la catégorie Téléphones DECT / VoIP et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 8.1. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Français, Anglais, Slovaque, Finlandais, Néerlandais, Norvégien, Italiën, Portugais, Allemand, Polonais, Espagnol, Suédois, Danois. Vous avez une question sur le TE-5736 Twin de la marque Topcom ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Spécifications du TE-5736 Twin de la marque Topcom

Généralités
Marque Topcom
Modèle TE-5736 Twin
Produit Téléphone DECT/VoIP
EAN 5411519017840
Langue Français, Anglais, Slovaque, Finlandais, Néerlandais, Norvégien, Italiën, Portugais, Allemand, Polonais, Espagnol, Suédois, Danois
Type de fichier PDF
représentation / réalisation
Type Téléphone DECT
Répondeur intégré Oui
Temps d'enregistrement 12 min
Intercom Oui
Type de sonnerie Monophonique
Compatibilité GAP Oui
Design
Couleur du produit Noir
Type de montage Bureau
Téléphone des personnes âgées -
Gros boutons Oui
Caractéristiques du téléphone
Haut-parleur Oui
Compatible avec plusieurs combinés 4
Capacité du répertoire 50 entrées
Gestion d'appel
Identification de l'appelant Oui
Possibilité de conférence téléphonique Oui
Recomposer Oui
Transfert d'appel explicite Oui
Service de présentation du numéro appelant (CLIP) Oui
Capacité de la liste d'appels 40
Caractéristiques de gestion
Bouton de navigation Oui
Réveil Oui
Commande de volume Numérique
Indication
Voyants Oui
Écran
Écran integré Oui
Écran LCD
Écran backlight Oui
Couleur de Backlight Bleu
Connectivité
Raccordements sans fil -
Puissance
Temps de communication 6 h
Autonomie en veille 120 h
Poids et dimensions
Poids 550 g
Largeur du colis 110 mm
Profondeur du colis 190 mm
Hauteur du colis 146 mm
Poids du paquet 660 g
Contenu de l'emballage
Station de base Oui
Manuel d'utilisation Oui
Nombre de combinés inclus 2

Foire aux questions

Ci-dessous, vous trouverez les questions les plus fréquemment posées à propos de Topcom TE-5736 Twin.

Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici