Topcom Ultra Outdoor 2010c

Topcom Ultra Outdoor 2010c mode d'emploi

(1)
 • Ultra S1200C & Ultra Outdoor 2010C www.topcom.net This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC. The Declaration of conformity can be found on: http://www.topcom.net/cedeclarations.asp MD7300356
  Ultra S1200C & Ultra Outdoor 2010C
  1
  1 Getting started
  Thank you for purchasing this TOPCOM product. This product has been
  designed and assembled with utmost care for you and the environment.
  Because we at TOPCOM like to think of the future of our planet and our
  children, we aim to do our best to help saving the environment. This is why
  we decided to reduce the number of pages of our user guides and product
  manuals. In this short manual provided with your TOPCOM device you can
  find a brief explanation of how to install and use your TOPCOM device. If
  you would still like to discover all the features of your new TOPCOM device,
  please visit our website (www.topcom.net) where you can download the
  complete user manual in your language. By doing this TOPCOM hopes to
  do its share to make our planet a better place, but we can only succeed with
  your help!
  2 Installation
  2.1 Commissioning the charger
  Perform the following steps:
  Plug the mains adapter into a 230 V socket. Plug the connector into
  the adapter jack on the bottom of the charger.
  2.2 Inserting rechargeable battery pack into a cordless
  handset
  1. Open the battery compartment.
  2. Line up the battery connector with the jack inside the handset and
  push the connector in until it clicks into place. Tug gently on the wires
  to make sure the battery pack is securely connected.
  3. Close the battery compartment.
  4. To charge the batteries for the first time, place the handset on the
  charging station for 15 hours. The charging indicator icon on the
  handset will scroll to indicate the charging.
  3 Controls and menu structure
  3.1 Keys / LED’s
  Handset
  3.2 Menu structure
  The handset has an easy-to-use menu structure. Every menu opens a list
  of options. To open the main menu, press the menu key when
  the handset is on and in standby mode. Press the up or down
  key to scroll through to the menu option you want. The instructions in
  this user guide show the key symbols and the position number on the device
  overview. Then press the menu key again to open other options
  or to confirm the setting that is displayed.
  Exit menu or go up a menu level
  Press escape key ESC to go to the previous menu option.
  You can press the ESC key at any time to cancel and return to standby
  mode. If you do not press any key for 20 seconds, the handset automatically
  reverts to standby mode.
  4 Handset - registration and operation
  4.1 Registering the handset
  Hold down the paging key on the base station for more than 5 seconds
  until the message counter display on the base station begins to flash with
  ‘’-‘’.
  Registration mode on the base station is now activated for approx.
  3 minutes. You must perform the following steps to register a handset:
  1. Press .
  2. Press or repeatedly, select ‘REGISTRATION’.
  3. Press to confirm.
  4. Press or repeatedly, select ‘REGISTER’.
  5. Press to confirm.
  6. Enter the base station PIN code (system PIN, default 0000) and
  press .
  The handset will now search for the base station and register when it
  has found it. Following successful registration, the display shows
  standby mode and the handset name and number.
  4.2 Powering up (Set up mode)
  At the first insertion of the battery or after a reset operation, the handset
  shall enter the set up mode.
  1. WELCOME’ is shown for the first seconds followed by the country
  setting menu.
  2. Press to confirm.
  3. Use or to select the country.
  4. Press to confirm.
  5. Press again to confirm or press the escape key ESC
  to go back.
  6. Use or to select the language
  7. Press to confirm.
  8. Enter the date and press to confirm.
  9. Enter the time and press to confirm.
  4.3 Switching the handset on/off
  1. Press the on/off key until the display turn on.
  2. To switch off the handset, hold down the on/off key for
  more than 5 seconds until the device switches off.
  4.4 Menu language selection
  The telephone has 14 menu languages, to set the language, proceed as
  follows:
  1. Press .
  2. Press or repeatedly, select ‘HS SETTINGS’.
  3. Press to confirm.
  4. Press or repeatedly, select ‘LANGUAGE’.
  5. Press to confirm.
  The language setting appears in the display
  6. Press or repeatedly, select the desired language.
  Press to confirm.
  4.5 Making calls
  4.5.1 External calls
  1. Press .
  The call symbol appears in the display.
  2. When you hear the dialling tone, dial the number you want.
  The number appears in the display and is dialled.
  3. To end the call, press .
  4.6 Answering a call
  The handset starts to ring during an incoming external or internal call.
  All registered handsets ring when there is an incoming call.
  The call symbol flashes in the display.
  The caller's number appears in the display if you have caller ID
  (CLIP). Contact your telephone line provider for more information.
  The caller's name is also shown in the display if the number is stored
  with the name in the phone book or if the network transmits the name
  along with the phone number.
  1. Press to answer the call.
  2. To end the call, press .
  4.7 Activate / deactivate hands free mode
  This function allows you to make a call without having to hold the handset
  in your hand.
  1. Press during a call to activate hands free mode.
  2. Press again to deactivate hands free mode.
  4.8 Setting the loudspeaker volume
  Press or during the call to adjust the loudspeaker volume.
  You can choose between 5 different settings. :
  5 Phone book
  You can store 200 numbers (up to 24 digits long) with an associated name
  (up to 12 characters long) in the phone book.
  5.1 Save a new entry in the phone book by the phonebook
  menu
  1. Press .
  2. To add a new entry, press the menu key and select ‘NEW
  ENTRY’ with .
  •‘ENTER NAME’ appears in the display. Enter the name using the
  alphanumeric keys.
  3. Press and enter the telephone number.
  4. Press to store the entry in the phonebook or press
  ESC to cancel without saving the entry.
  5.2 Finding and calling a number in the phone book
  1. Press .
  2. Enter the initial letters of the name using the alphanumeric keys.
  The first name in the list with these letters appears in the display.
  3. Press or repeatedly to scroll through the other
  numbers in the phone book.
  4. Call the subscriber found: the desired number is highlighted. Press
  .
  1 Om te beginnen
  Hartelijk dank voor de aankoop van dit TOPCOM-toestel. Dit product is met
  uiterste zorg voor u en het milieu ontworpen en gemonteerd. Bij TOPCOM
  zijn we begaan met de toekomst van onze planeet en onze kinderen, en
  daarom doen we ons uiterste best om het milieu te sparen. We hebben om
  die reden besloten het aantal pagina's van onze gebruikershandleidingen
  en producthandleidingen te beperken. In deze korte handleiding die bij uw
  TOPCOM-toestel wordt geleverd, wordt kort uitgelegd hoe u uw TOPCOM-
  toestel moet installeren en gebruiken. Als u alle functies van uw nieuwe
  TOPCOM-toestel wilt ontdekken, raden wij u aan om naar onze website te
  gaan (www.topcom.net); daar kunt u de volledige gebruikershandleiding in
  uw taal downloaden. Op die manier hoopt TOPCOM een bijdrage aan een
  betere toekomst voor onze planeet te leveren, maar dat kan alleen met uw
  hulp!
  2 Installatie
  2.1 De lader in gebruik nemen
  Voer de volgende stappen uit:
  Steek de netstroomadapter in een stopcontact van 230 V. Steek de
  stekker in de adapteraansluiting aan de onderkant van de lader.
  2.2 De oplaadbare batterij in een draadloze handset steken
  1. Open het batterijgedeelte.
  2. Plaats de batterijstekker bij de aansluiting in de handset en druk de
  stekker naar binnen totdat deze op zijn plaats klikt. Trek voorzichtig
  aan de draden om te controleren of de batterij goed is aangesloten.
  3. Sluit het batterijvak.
  4. Als u de batterijen voor het eerst oplaadt, moet u de handset
  15 uur in het laadstation opladen. Het laadsymbool op de handset
  knippert om aan te geven dat de batterijen worden opgeladen.
  3 Bedieningen en menustructuur
  3.1 Toetsen / Leds
  Handset
  3.2 Menustructuur
  De handset heeft een eenvoudige menustructuur. Elk menu bevat een
  aantal opties. Als u het hoofdmenu wilt openen, drukt u op de menutoets
  terwijl de handset is ingeschakeld en in de stand-bymodus
  staat. Druk op de toets omhoog of omlaag om naar de
  gewenste menuoptie te gaan. Bij de instructies in deze
  gebruikershandleiding staan de toetssymbolen en het positienummer op
  het overzicht van het toestel. Druk daarna nog een keer op de menutoets
  om andere opties te openen of om de weergegeven instelling te
  bevestigen.
  Sluit het menu af of ga naar een hoger menuniveau
  Druk op de toets ESC om naar de vorige menuoptie te gaan.
  U kunt altijd op de toets ESC drukken om een handeling te annuleren
  en terug naar de stand-bymodus te gaan. Als u 20 seconden lang niet op
  een toets drukt, gaat de handset terug naar de stand-bymodus.
  4 Handset – aanmelden en gebruiken
  4.1 De handset aanmelden
  Houd de toets Paging op het basisstation langer dan 5 seconden
  ingedrukt, totdat de display met de berichtenteller op het basisstation begint
  te knipperen met ‘ ’-‘ ’.
  De aanmeldmodus op het basisstation is nu ongeveer 3 minuten actief. U
  moet de volgende stappen uitvoeren om een handset aan te melden:
  1. Druk op .
  2. Druk herhaaldelijk op of en selecteer ‘AANMELDEN
  (REGISTRATION).
  3. Druk op om te bevestigen.
  4. Druk herhaaldelijk op of en selecteer ‘AANMELDEN
  (REGISTER).
  5. Druk op om te bevestigen.
  6. Voer de pincode van het basisstation in (pincode systeem; standaard
  0000) en druk op .
  De handset zoekt het basisstation en meldt zich aan als het
  basisstation is gevonden. Als de aanmelding is gelukt, staat de stand-
  bymodus, samen met de naam en het nummer van de handset, op
  de display.
  4.2 Inschakelen (modus voor instellen)
  Als u de batterij voor het eerst plaatst of een reset hebt uitgevoerd, gaat de
  handset in de modus voor instellen.
  1. WELKOM (WELCOME) wordt enkele seconden weergegeven,
  gevolgd door het instellingenmenu voor het land.
  2. Druk op om te bevestigen.
  3. Druk op of om het land te selecteren.
  4. Druk op om te bevestigen.
  5. Druk nog een keer op om te bevestigen of druk op de
  toets ESC om terug te gaan.
  6. Gebruik of om de taal te selecteren
  7. Druk op om te bevestigen.
  8. Voer de datum in en druk op om te bevestigen.
  9. Voer de tijd in en druk op om te bevestigen.
  4.3 De handset aan- en uitzetten
  1. Druk op de aan/uit-toets totdat de display wordt
  ingeschakeld.
  2. Als u de handset wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-toets
  langer dan 5 seconden ingedrukt, totdat het toestel wordt
  uitgeschakeld.
  4.4 Menu voor taal selecteren
  De telefoon heeft 14 menutalen. U kunt de gewenste taal als volgt instellen:
  1. Druk op .
  2. Druk herhaaldelijk op of en selecteer ‘HS. INSTEL.
  (HS SETTINGS).
  3. Druk op om te bevestigen.
  4. Druk herhaaldelijk op of en selecteer ‘TAAL
  (LANGUAGE)..
  5. Druk op om te bevestigen.
  Het taalinstelling wordt op de display weergegeven:
  6. Druk herhaaldelijk op of en selecteer de gewenste taal.
  Druk op om te bevestigen.
  4.5 Oproepen maken
  4.5.1 Externe oproep
  1. Druk op .
  Het oproepsymbool verschijnt op de display.
  2. Als u de kiestoon hoort, kunt u het gewenste nummer kiezen.
  Het nummer wordt op de display weergegeven en wordt gekozen.
  3. Als u de oproep wilt beëindigen, drukt u op .
  4.6 Een oproep beantwoorden
  De handset rinkelt bij een inkomende externe of interne oproep.
  Alle aangemelde handsets rinkelen bij een inkomende oproep.
  Het oproepsymbool knippert op de display.
  Het nummer van de beller wordt op de display aangegeven, als u
  nummerweergave hebt. Neem contact op met uw
  telefoonmaatschappij voor meer informatie. De naam van de beller
  wordt ook op de display weergegeven als het nummer met naam in
  het telefoonboek is opgeslagen of als het netwerk de naam samen
  met het telefoonnummer verzendt.
  1. Druk op om de oproep te beantwoorden.
  2. Als u de oproep wilt beëindigen, drukt u op .
  4.7 De handenvrije modus activeren/deactiveren
  Met deze functie kunt u bellen zonder dat u de handset in uw hand hoeft te
  houden.
  1. Druk op tijdens een oproep om de handenvrije modus te
  activeren.
  2. Druk nog een keer op om de handenvrije modus uit te
  schakelen.
  4.8 Het volume van de luidspreker instellen
  Druk tijdens de oproep op of om het volume van de
  luidspreker aan te passen. U kunt uit 5 verschillende instellingen kiezen. :
  5 Telefoonboek
  U kunt 200 nummers (van maximaal 24 cijfers) met een bijbehorende naam
  (van maximaal 12 tekens) in het telefoonboek opslaan.
  5.1 Een nieuwe invoer in het telefoonboek via het
  telefoonboekmenu opslaan
  1. Druk op .
  2. Als u een nieuwe invoer wilt toevoegen, drukt u op de menutoets
  en selecteert u ‘NWE GEGEVENS’ (NEW ENTRY) met
  .
  •‘NAAM INVOEREN (ENTER NAME) wordt op de display
  weergegeven. Voer de naam in met de alfanumerieke toetsen.
  3. Druk op en voer het telefoonnummer in.
  4. Druk op om de invoer in het telefoonboek op te slaan of
  druk op ESC om te annuleren zonder de invoer op te slaan.
  5.2 Een nummer in het telefoonboek zoeken en bellen
  1. Druk op .
  2. Voer de eerste letters van de naam met de alfanumerieke toetsen in.
  De eerste naam in de lijst met deze letters wordt op de display
  weergegeven.
  3. Druk herhaaldelijk op of om de andere nummers in het
  telefoonboek te bekijken.
  4. Bel de gevonden abonnee: het gewenste nummer is gemarkeerd.
  Druk op .
  1 Avant de commencer
  Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit TOPCOM. Cet appareil a
  été conçu et monté avec le plus grand soin pour répondre à vos besoins et
  dans le respect de l'environnement. Soucieux de l'avenir de notre planète
  et de nos enfants, nous tentons de faire le maximum pour préserver
  l'environnement. C'est la raison pour laquelle nous avons réduit le nombre
  de pages de nos manuels d'utilisation et de nos guides de produits. Dans
  ce petit manuel fourni avec votre appareil TOPCOM, vous trouverez un
  résumé du mode d'installation et d'utilisation de celui-ci. Toutefois, si vous
  souhaitez découvrir toutes les fonctionnalités de votre nouvel appareil
  TOPCOM, vous pouvez visiter notre site web (www.topcom.net) et
  télécharger le manuel d'utilisation complet dans votre langue. De cette
  manière, TOPCOM espère contribuer à la préservation de notre planète,
  mais nous ne pouvons y arriver sans votre aide !
  2Installation
  2.1 Mise en service du chargeur
  Procédez comme suit :
  Insérez l'adaptateur secteur dans une prise de 230 V. Branchez le
  connecteur à la prise de l'adaptateur située sous le chargeur.
  2.2 Mise en place du bloc de piles rechargeables dans le
  combiné sans fil
  1. Ouvrez le compartiment à piles.
  2. Alignez le connecteur de piles et la prise située à l'intérieur du
  combiné et branchez-y le connecteur jusqu'à ce qu'un déclic
  retentisse. Tirez légèrement sur les fils pour vous assurer que le bloc
  de piles est correctement connecté.
  3. Refermez le compartiment à piles.
  4. Pour charger les piles pour la première fois, placez le combiné sur la
  station de charge pendant 15 heures. L'indicateur de charge défile
  sur le combiné pour indiquer le chargement.
  3 Commandes et structure du menu
  3.1 Touches/voyants
  Combiné
  3.2 Structure du menu
  Le combiné intègre une structure de menu très conviviale. Chaque menu
  aboutit à une série d'options. Pour accéder au menu principal, appuyez sur
  la touche Menu lorsque le combiné est allumé et en mode de
  veille. Appuyez sur la touche Haut ou sur la touche Bas pour
  faire défiler le menu et sélectionner l'option souhaitée. Les instructions
  contenues dans ce manuel d'utilisation indiquent les symboles des touches
  et leur numéro sur le schéma de l'appareil. Appuyez de nouveau sur la
  touche Menu pour accéder à d'autres options ou pour valider le
  réglage affiché.
  Sortie du menu ou retour à un niveau de menu précédent
  Appuyez sur la touche d'échappement ESC pour revenir à l'option de
  menu précédente.
  Vous pouvez utiliser à tout moment la touche ESC pour annuler une
  action et revenir en mode de veille. Si vous n'appuyez sur aucune touche
  pendant 20 secondes, le combiné repasse automatiquement en mode de
  veille.
  4 Combiné - Enregistrement et fonctionnement
  4.1 Enregistrement du combiné
  Maintenez la touche Paging de la station de base enfoncée pendant
  plus de 5 secondes jusqu'à ce que le compteur de messages de la station
  de base se mette à clignoter comme suit : « »-« ».
  Le mode d'enregistrement sur la station de base s'active pendant
  approximativement 3 minutes. Pour enregistrer un combiné, procédez
  comme suit :
  1. Appuyez sur la touche .
  2. Appuyez plusieurs fois sur la touche ou et sélectionnez
  «ANNONCER» (REGISTRATION).
  3. Appuyez sur pour confirmer.
  4. Appuyez plusieurs fois sur la touche ou pour
  sélectionner «SOUSCRIRE» (REGISTER).
  5. Appuyez sur pour confirmer.
  6. Saisissez le code PIN de la station de base (code PIN du système,
  par défaut '0000') et appuyez sur la touche .
  Le combiné recherche la station de base et s'enregistre lorsqu'il l'a
  trouvée. Une fois l'enregistrement terminé, l'écran indique le mode de
  veille, ainsi que le nom et le numéro du combiné.
  4.2 Mise sous tension (Mode Configuration)
  Lors de la première insertion des piles ou après une réinitialisation, le
  combiné passe en mode Configuration.
  1. «BIENVENUE» (WELCOME) s'affiche pendant les premières
  secondes, suivi du menu de configuration du pays.
  2. Appuyez sur pour confirmer.
  3. Utilisez la touche ou pour sélectionner votre pays.
  4. Appuyez sur pour confirmer.
  5. Appuyez de nouveau sur pour confirmer ou sur la touche
  d'échappement ESC pour revenir en arrière.
  6. Utilisez la touche ou pour sélectionner votre langue.
  7. Appuyez sur pour confirmer.
  8. Saisissez la date et appuyez sur pour confirmer.
  9. Saisissez l'heure et appuyez sur pour confirmer.
  4.3 Mise en/hors service du combiné
  1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce que
  l'écran s'allume.
  2. Pour désactiver le combiné, appuyez sur la touche Marche/
  Arrêt et maintenez-la enfoncée pendant plus de
  5 secondes jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.
  4.4 Sélection de la langue du menu
  Ce téléphone propose 14 langues de menu. Pour configurer la langue,
  procédez comme suit :
  1. Appuyez sur la touche .
  2. Appuyez plusieurs fois sur la touche ou et sélectionnez
  «CONF.COMBINE» (HS SETTINGS).
  3. Appuyez sur pour confirmer.
  4. Appuyez plusieurs fois sur ou et sélectionnez
  «LANGUE» (LANGUAGE).
  5. Appuyez sur pour confirmer.
  Le paramétrage de la langue apparaît à l'écran.
  6. Appuyez plusieurs fois sur ou et sélectionnez la langue
  désirée.
  Appuyez sur pour confirmer.
  4.5 Composition d'un appel
  4.5.1 Appel externe
  1. Appuyez sur .
  Le symbole d'appel apparaît à l'écran.
  2. Lorsque vous entendez la tonalité, composez le numéro désiré.
  Le numéro apparaît à l'écran et est composé.
  3. Pour terminer l'appel, appuyez sur .
  4.6 Prise d'un appel
  Le combiné se met à sonner lors d'un appel entrant externe ou interne.
  Tous les combinés enregistrés sonnent lors d'un appel entrant.
  Le symbole d'appel clignote sur l'écran.
  Le numéro de l'appelant s'affiche à l'écran si vous bénéficiez du
  service de présentation du numéro (CLIP). Contactez votre opérateur
  téléphonique pour en savoir davantage. Le nom de l'appelant
  s'affiche également à l'écran s'il est mémorisé dans le répertoire ou si
  le réseau transmet le nom avec le numéro de téléphone.
  1. Appuyez sur pour prendre l'appel.
  2. Pour terminer l'appel, appuyez sur .
  4.7 Activation/désactivation du mode Mains-libres
  Cette fonction vous permet de passer un appel sans avoir à tenir le
  combiné.
  1. Appuyez sur lors d'un appel pour activer le mode
  Mains-libres.
  2. Appuyez de nouveau sur pour désactiver le mode Mains-
  libres.
  4.8 Réglage du volume du haut-parleur
  Appuyez sur ou lors d'un appel pour modifier le volume du
  haut-parleur. Vous pouvez choisir parmi 5 réglages différents. :
  5 Répertoire
  Vous pouvez mémoriser 200 numéros (de 24 chiffres maximum) et les
  associer à un nom (de 12 caractères maximum) dans le répertoire.
  5.1 Mémorisation d'une nouvelle entrée dans le répertoire par
  le menu Répertoire
  1. Appuyez sur .
  2. Pour ajouter une nouvelle entrée, appuyez sur la touche Menu
  et sélectionnez «NOUV. ENTREE» (NEW ENTRY) avec
  la touche .
  •«ENTRER NOM» (ENTER NAME) s'affiche à l'écran. Saisissez le
  nom à l'aide des touches alphanumériques.
  3. Appuyez sur et saisissez le numéro de téléphone.
  4. Appuyez sur pour mémoriser l'entrée dans le répertoire
  ou appuyez sur ESC pour annuler sans sauvegarder celle-ci.
  5.2 Recherche et appel d'un numéro du répertoire
  1. Appuyez sur .
  2. Saisissez les premières lettres du nom à l'aide des touches
  alphanumériques.
  Le premier nom de la liste commençant par ces lettres s'affiche à
  l'écran.
  3. Appuyez plusieurs fois sur ou pour faire défiler les
  autres numéros du répertoire.
  4. Appel de l'abonné trouvé : Le numéro désiré est mis en surbrillance.
  Appuyez sur .
  1 Erste Schritte
  Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Produkts von TOPCOM
  entschieden haben. Dieses Produkt wurde mit der höchsten Sorgfalt für Sie
  und die Umwelt entwickelt und hergestellt. Da wir uns bei TOPCOM über
  die Zukunft unseres Planeten und unserer Kinder Gedanken machen, tun
  wir unser Bestes, um die Umwelt zu schützen. Daher haben wir uns
  entschieden, die Seitenzahl unserer Bedienungsanleitungen und
  Produkthandbücher zu reduzieren. In dem kurzen Handbuch, das Ihrem
  TOPCOM-Gerät beiliegt, finden Sie eine kurze Anleitung zur Installation
  und Bedienung Ihres TOPCOM-Gerätes. Wenn Sie gerne mehr über die
  Funktionen Ihres neuen TOPCOM-Gerätes erfahren möchten, besuchen
  Sie uns bitte im Internet (www.topcom.net). Dort können Sie die
  vollständige Bedienungsanleitung in Ihrer Sprache herunterladen. Hiermit
  möchte TOPCOM seinen Anteil dazu leisten, unseren Planeten Erde etwas
  besser zu machen, doch das gelingt nur mit Ihrer Hilfe!
  2 Installation
  2.1 Inbetriebnahme des Ladegerätes
  Gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
  Stecken Sie das Netzteil in eine 230-V-Steckdose. Stecken Sie den
  Netzteilstecker in die entsprechende Anschlussbuchse an der
  Unterseite des Ladegerätes.
  2.2 Einlegen der Akkus in das schnurlose Mobilteil
  1. Öffnen Sie das Akkufach.
  2. Verbinden Sie den Akkustecker mit der Buchse im Mobilteil und
  achten Sie darauf, dass der Stecker einrastet. Überprüfen Sie den
  sicheren Anschluss des Akkusatzes durch vorsichtiges Ziehen an
  den Kabeln.
  3. Schließen Sie das Akkufach.
  4. Für das erstmalige Aufladen der Akkus setzen Sie das Mobilteil für 15
  Stunden auf die Ladestation. Der Ladevorgang wird durch das
  blinkende Akkuladesymbol am Mobilteil angezeigt.
  3 Bedienelemente und Menüstruktur
  3.1 Tasten/LEDs
  Mobilteil
  3.2 Menüstruktur
  Das Mobilteil verfügt über eine bedienerfreundliche Menüstruktur. Jedes
  Menü öffnet eine Liste mit Optionen. Um das Hauptmenü aufzurufen,
  drücken Sie die Menütaste , wenn das Mobilteil eingeschaltet ist
  und sich im Standby-Modus befindet. Drücken Sie die Nach-oben-Taste
  oder die Nach-unten-Taste , um zur gewünschten Menüoption
  zu blättern. In den Handlungsanweisungen dieser Bedienungsanleitung
  werden die Symbole der Tasten sowie die jeweilige Positionsnummer der
  Geräteübersicht gezeigt. Drücken Sie anschließend erneut die Menütaste
  , um weitere Optionen aufzurufen oder die angezeigte
  Einstellung zu bestätigen.
  Menü verlassen oder eine Menüebene zurückgehen
  Um zur vorherigen Menüoption zu gelangen, drücken Sie die ESC-Taste
  . Zum Abbrechen und Zurückkehren in den Standby-Modus können Sie
  jederzeit die ESC-Taste drücken. Wenn Sie 20 Sekunden lang keine
  Taste drücken, kehrt das Mobilteil automatisch in den Standby-Modus
  zurück.
  4 Anmeldung und Bedienung des Mobilteils
  4.1 Mobilteil anmelden
  Halten Sie die Paging-Taste an der Basisstation für mind. 5 Sekunden
  gedrückt, bis das Nachrichtenzähler-Display an der Basisstation zu blinken
  beginnt (' '-' ').
  Die Basisstation befindet sich nun ca. 3 Minuten lang im Anmeldemodus.
  Zur Anmeldung des Mobilteils gehen Sie nun folgendermaßen vor:
  1. Drücken Sie .
  2. Drücken Sie mehrmals oder und wählen Sie
  "ANMELDEN" (REGISTRATION).
  3. Bestätigen Sie mit .
  4. Drücken Sie mehrmals oder und wählen Sie
  "ANMELDEN" (REGISTER).
  5. Bestätigen Sie mit .
  6. Geben Sie die PIN-Nummer der Basisstation (System PIN;
  standardmäßig 0000) ein und drücken Sie .
  Das Mobilteil sucht nun nach der Basisstation und meldet sich dort
  an. Nach erfolgreicher Anmeldung zeigt das Display den Standby-
  Modus sowie Name und Nummer des Mobilteils an.
  4.2 Einschalten (Einstellmodus)
  Nach dem erstmaligen Einlegen des Akkus oder nach einem Zurücksetzen
  der Einstellungen befindet sich das Mobilteil im Einstellmodus.
  1. Zunächst erscheint für einige Sekunden die Anzeige
  "WILLKOMMEN" (WELCOME), gefolgt vom Menü für die
  Ländereinstellung.
  2. Bestätigen Sie mit .
  3. Drücken Sie oder , um das Land auszuwählen.
  4. Bestätigen Sie mit .
  5. Bestätigen Sie erneut mit oder drücken Sie die Escape-
  Taste ESC , um zum Menü zurückzukehren.
  6. Drücken Sie oder , um die Sprache auszuwählen.
  7. Bestätigen Sie mit .
  8. Geben Sie das Datum ein und bestätigen Sie mit .
  9. Geben Sie die Uhrzeit ein und bestätigen Sie mit .
  4.3 Mobilteil ein- und ausschalten
  1. Drücken Sie die EIN-/AUS-Taste , bis das Display
  erscheint.
  2. Um das Mobilteil auszuschalten, halten Sie die EIN-/AUS-Taste
  mind. 5 Sekunden lang gedrückt, bis sich das Gerät
  ausschaltet.
  4.4 Auswahl der Menüsprache
  Das Telefon verfügt über 14 verschiedene Menüsprachen. Zur Einstellung
  Ihrer Menüsprache gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
  1. Drücken Sie .
  2. Drücken Sie mehrmals oder und wählen Sie "MOBILT
  EINST" (HS SETTINGS).
  3. Bestätigen Sie mit .
  4. Drücken Sie mehrmals oder und wählen Sie
  "SPRACHE" (LANGUAGE).
  5. Bestätigen Sie mit .
  Das Spracheinstellungsmenü erscheint im Display.
  6. Drücken Sie mehrmals oder , um die gewünschte
  Sprache auszuwählen.
  Bestätigen Sie mit .
  4.5 Anrufen
  4.5.1 Externe Anrufe
  1. Drücken Sie .
  Das Anrufsymbol erscheint im Display.
  2. Wenn Sie den Wählton hören, wählen Sie die gewünschte
  Rufnummer.
  Die Rufnummer erscheint im Display und wird gewählt.
  3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie .
  4.6 Einen Anruf annehmen
  Bei einem eingehenden externen oder internen Anruf beginnt das Mobilteil
  zu klingeln.
  Alle angemeldeten Mobilteile klingeln bei einem eingehenden Anruf.
  Das Anrufsymbol blinkt im Display.
  Die Rufnummer des Anrufers erscheint im Display, sofern Sie über
  Anruferkennung (CLIP) verfügen. Für weitere Informationen setzen
  Sie sich bitte mit Ihrem Netzanbieter in Verbindung. Ferner wird der
  Name des Anrufers im Display angezeigt, wenn die Nummer
  zusammen mit dem Namen im Telefonbuch gespeichert ist oder
  wenn das Netzwerk den Namen zusammen mit der Telefonnummer
  überträgt.
  1. Um den Anruf anzunehmen, drücken Sie .
  2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie .
  4.7 Aktivieren/Deaktivieren des Freisprechmodus
  Diese Funktion ermöglicht Ihnen zu telefonieren, ohne das Mobilteil in der
  Hand halten zu müssen.
  1. Um den Freisprechmodus zu aktivieren, drücken Sie während des
  Gesprächs .
  2. Um den Freisprechmodus zu deaktivieren, drücken Sie erneut
  .
  4.8 Einstellen der Lautsprecherlautstärke
  Um die Lautsprecherlautstärke einzustellen, drücken Sie während des
  Gesprächs oder . Sie können zwischen 5 verschiedenen
  Einstellungen wählen:
  5 Telefonbuch
  Im Telefonbuch können Sie 200 Rufnummern (bis zu 24 Ziffern Länge) mit
  jeweils einem zugehörigen Namen (bis zu 12 Zeichen Länge) speichern.
  5.1 Speichern eines neuen Telefonbucheintrags über das
  Telefonbuchmenü
  1. Drücken Sie .
  2. Um einen neuen Eintrag hinzuzufügen, drücken Sie die Menütaste
  , wählen Sie "NEUER EINTRAG" (NEW ENTRY) und
  bestätigen mit .
  ‘Im Display erscheint "NAME EINGEBEN" (ENTER NAME). Geben
  Sie den Namen mit Hilfe der alphanumerischen Tasten ein.
  3. Drücken Sie und geben Sie die Telefonnummer ein.
  4. Drücken Sie , um den Eintrag im Telefonbuch zu
  speichern, oder drücken Sie ESC , um ohne zu speichern
  abzubrechen.
  5.2 Eine Rufnummer im Telefonbuch suchen und anrufen
  1. Drücken Sie .
  2. Geben Sie die ersten Buchstaben des gewünschten Namens mit
  Hilfe der alphanumerischen Tasten ein.
  Der erste Name in der Liste mit diesen Buchstaben wird im
  Display angezeigt.
  3. Drücken Sie wiederholt oder , um durch die anderen
  Rufnummern des Telefonbuchs zu blättern.
  4. Gefundenen Teilnehmer anrufen: Die gewünschte Rufnummer ist
  markiert. Drücken Sie .
  1 Introducción
  Gracias por adquirir este producto de TOPCOM. Este producto ha sido
  diseñado y montado teniendo el máximo cuidado para con usted y el medio
  ambiente. En TOPCOM, nos gusta pensar en el futuro de nuestro planeta
  y nuestros hijos, por lo que hacemos lo que está en nuestras manos para
  ayudar a conservar el medio ambiente. Por esta razón, hemos decidido
  reducir el número de páginas de nuestras guías del usuario, así como de
  nuestros manuales de producto. En este pequeño manual que se le facilita
  junto con su dispositivo de TOPCOM, podrá encontrar una breve
  descripción de cómo instalarlo y utilizarlo. No obstante, si desea conocer
  todas las características de su nuevo dispositivo de TOPCOM, visite
  nuestra página web (www.topcom.net), donde podrá descargar el manual
  del usuario completo en su idioma. Gracias a esta opción, TOPCOM
  espera contribuir a la mejora de nuestro mundo, ¡aunque solo podremos
  lograrlo con su ayuda!
  2 Instalación
  2.1 Puesta en servicio del cargador
  Lleve a cabo los siguientes pasos:
  Conecte el adaptador de corriente a la toma de 230 V. Enchufe el
  adaptador de corriente al conector para el adaptador de corriente de
  la parte inferior del cargador.
  2.2 Colocación de la batería en el terminal inalámbrico
  1. Abra el compartimiento de las pilas.
  2. Alinee el conector de la batería con el conector del interior del
  terminal y empuje el conector hasta que quede correctamente
  ajustado. Tire suavemente de los cables para asegurarse de que la
  batería quede correctamente colocada.
  3. Cierre el compartimento de las pilas.
  4. Para cargar las pilas por primera vez, coloque el terminal en la
  estación de carga durante 15 horas. El icono indicador de carga
  del terminal se encenderá y apagará para indicar que se está
  cargando la batería.
  3 Controles y estructura de menú
  3.1 Teclas / LED
  Terminal (Handset)
  3.2 Estructura de menú
  La estructura de menú del terminal es muy fácil de manejar. Cada menú da
  acceso a una lista de opciones. Para abrir el menú principal, pulse la tecla
  de menú con el terminal encendido y en el modo de espera.
  Pulse la tecla arriba o la tecla abajo para desplazarse hasta
  la opción de menú que desee. En las instrucciones de este manual de
  usuario se muestran tanto los símbolos de las teclas como los números de
  ubicación de los mismos en la vista general del dispositivo. A continuación
  pulse la tecla de menú para seleccionar más opciones o para
  confirmar el ajuste seleccionado.
  Salir del menú o retroceder un nivel en el menú
  Para volver a la opción de menú anterior, pulse la tecla de escape ESC .
  Para cancelar la selección y volver al modo de espera se puede pulsar en
  cualquier momento la tecla ESC . Si no se pulsa ninguna tecla durante
  20 segundos, el terminal vuelve automáticamente al modo de espera.
  4 Registro y manejo del terminal
  4.1 Registro del terminal
  Mantenga pulsada la tecla de búsqueda de la estación base durante
  más de 5 segundos hasta que la pantalla del contador de mensajes de la
  estación base comience a parpadear con ‘ ’-‘ ’.
  El modo de registro de la estación base se mantiene activado
  aproximadamente 3 minutos a partir de este momento. Para registrar un
  nuevo terminal, proceda como sigue:
  1. Pulse .
  2. Pulse o repetidamente y seleccione «BUSCANDO»
  (REGISTRATION).
  3. Pulse para confirmar.
  4. Pulse o repetidamente y seleccione «REGISTRAR»
  (REGISTER).
  5. Pulse para confirmar.
  6. Introduzca el código PIN de la estación base (PIN del sistema, por
  defecto «0000») y pulse .
  El terminal buscará ahora la estación base y se registrará en ella al
  encontrarla. Tras haber realizado el registro correctamente, en la
  pantalla se indica el modo de espera y se muestran el nombre y el
  número del terminal.
  4.2 Encendido (modo de ajuste)
  Tras haber introducido la batería por primera vez o tras una operación de
  restauración, el terminal entrará en modo de ajuste.
  1. Se mostrará el mensaje «BIENVENIDO» (WELCOME) durante los
  primeros segundos seguido del menú de ajuste del país.
  2. Pulse para confirmar.
  3. Use o para seleccionar el país.
  4. Pulse para confirmar.
  5. Vuelva a pulsar para confirmar o pulse la tecla de escape
  ESC para volver atrás.
  6. Use o para seleccionar el idioma
  7. Pulse para confirmar.
  8. Introduzca la fecha y pulse para confirmar.
  9. Introduzca la hora y pulse para confirmar.
  4.3 Encender / apagar el terminal
  1. Pulse la tecla de encendido / apagado hasta que se
  encienda la pantalla.
  2. Para apagar el terminal, mantenga pulsada la tecla de encendido /
  apagado hasta que el dispositivo se apague.
  4.4 Seleccionar el idioma del menú
  El teléfono dispone de 14 idiomas del menú. Siga estos pasos para definir
  el idioma que desee:
  1. Pulse .
  2. Pulse o repetidamente y seleccione
  «CONF. TELEF.» (HS SETTINGS).
  3. Pulse para confirmar.
  4. Pulse o repetidamente y seleccione «IDIOMA»
  (LANGUAGE).
  5. Pulse para confirmar.
  El idioma configurado aparecerá en la pantalla.
  6. Pulse o repetidamente y seleccione el idioma
  deseado.
  Pulse para confirmar.
  4.5 Realizar llamadas
  4.5.1 Llamadas externas
  1. Pulse .
  Aparecerá el símbolo de llamada en la pantalla.
  2. Marque el número deseado cuando oiga el tono de línea disponible.
  El número aparece en pantalla y se marca.
  3. Para finalizar la llamada, pulse .
  4.6 Aceptar una llamada
  Al recibir llamadas externas o internas, el terminal suena.
  Todos los terminales registrados suenan cuando se recibe una
  llamada.
  El símbolo de llamada parpadea en la pantalla.
  El número de teléfono de la persona que llama aparecerá en la
  pantalla si dispone del servicio de identificación de llamada (CLIP). Si
  desea más información, póngase en contacto con su operador de
  telefonía. También se mostrará en la pantalla el nombre del
  interlocutor si dicho número está almacenado junto con el nombre en
  la agenda de teléfonos o si la red transmite el nombre junto con el
  número de teléfono.
  1. Pulse para aceptar la llamada.
  2. Para finalizar la llamada, pulse .
  4.7 Activar / desactivar la función de manos libres
  Esta función permite hablar por teléfono sin necesidad de coger el terminal.
  1. Pulse durante una llamada para activar el modo de manos
  libres.
  2. Pulse de nuevo para desactivar el modo de manos libres.
  4.8 Ajustar el volumen del altavoz
  Pulse o durante la llamada para ajustar el volumen del
  altavoz. Puede elegir entre 5 ajustes distintos. :
  5 Agenda
  En la agenda se pueden guardar hasta 200 números de teléfono
  (de hasta 24 cifras) con un nombre cada uno (de hasta 12 caracteres).
  5.1 Guardar una entrada nueva en la agenda mediante el
  menú Agenda
  1. Pulse .
  2. Para añadir una nueva entrada, pulse la tecla Menú y
  seleccione «NUEVA ENTRADA» (NEW ENTRY) con .
  ‘En la pantalla aparecerá «INTROD. NOMBRE» (ENTER NAME).
  Introduzca el nombre con el teclado alfanumérico.
  3. Pulse e introduzca el número de teléfono.
  4. Pulse para guardar la entrada en la agenda o pulse
  ESC para cancelar sin guardar la entrada.
  5.2 Buscar un número de teléfono en la agenda y llamar
  1. Pulse .
  2. Introduzca las primeras letras del nombre con el teclado
  alfanumérico.
  En la pantalla aparecerá el primer nombre de la lista que contenga
  esas letras.
  3. Pulse o repetidamente para desplazarse por los
  demás números de la agenda.
  4. Cuando aparezca el número que desea en la pantalla y esté
  marcado, pulse .
  1 Förberedelser
  Tack för att du köpt den här TOPCOM-produkten. Denna produkt har
  utformats och monterats med största omsorg om dig och om miljön.
  Eftersom vi på TOPCOM är måna om vår planets framtid och våra barn
  strävar vi efter att göra vårt bästa för att hjälpa till att rädda miljön. Det är
  därför vi har beslutat att minska antalet sidor i våra bruksanvisningar och
  produkthandböcker. I denna korta bruksanvisning som följer med din
  TOPCOM-enhet hittar du en kort beskrivning av hur du installerar och
  använder din TOPCOM-enhet. Om du ändå vill upptäcka alla funktioner i
  din nya TOPCOM-enhet kan du besöka vår webbplats (www.topcom.net)
  där du kan ladda ner den fullständiga användarhandboken på ditt språk.
  TOPCOM hoppas på detta sätt dra vårt strå till stacken för att göra vår
  planet till en bättre plats, men vi behöver din hjälp för att lyckas!
  2 Installation
  2.1 Förbereda laddaren
  Genomför följande steg:
  Koppla adaptern till ett 230 V-uttag. Koppla kontakten till
  adapteruttaget på undersidan av laddaren.
  2.2 Placera de uppladdningsbara batterierna i den sladdlösa
  handenheten
  1. Öppna batterifacket.
  2. Koppla samman batterikontakten med uttaget inuti handenheten och
  tryck på kontakten så att den klickar på plats. Dra försiktigt i kablarna
  för att försäkra dig om att batterierna är säkert anslutna.
  3. Stäng batterifacket.
  4. När du ska ladda batterierna för första gången placerar du
  handenheten i laddningsstationen i 15 timmar.. Laddningsindikatorn
  på handenheten skiftar för att visa att enheten laddas.
  3 Reglage och menystruktur
  3.1 Knappar/lysdioder
  Handenhet
  3.2 Menystruktur
  Handenheten har en menystruktur som är enkel att använda. I varje meny
  finns en lista med alternativ. För att öppna huvudmenyn trycker du på
  menyknappen när handenheten är påslagen och i vänteläge.
  Tryck på uppknappen eller nedknappen för att bläddra till
  önskat menyalternativ. Instruktionerna i denna användarhandbok visar
  knappsymbolerna och nummerplacering i produktöversikten. Tryck på
  menyknappen igen för att visa fler alternativ eller för att bekräfta
  den visade inställningen.
  Lämna menyn eller gå upp en nivå i meny
  Tryck på escape-knappen ESC för att återgå till föregående
  menyalternativ.
  Du kan när som helst trycka på ESC för att avbryta och återgå till
  vänteläge. Om du inte trycker på någon knapp inom 20 sekunder, återgår
  handenheten automatiskt till standbyläge.
  4 Handenhet – registrering och funktion
  4.1 Registrera handenheten
  Håll sökknappen på basenheten nedtryckt i 5 sekunder tills displayen
  med meddelanderäknaren på basenheten börjar att blinka " "-
  "".
  Registreringsläget på basenheten är nu aktiverat i cirka 3 minuter. Du
  måste genomföra följande steg för att registrera handenheten:
  1. Tryck på .
  2. Tryck på eller upprepade gånger, välj "REGISTRERA"
  (REGISTRATION).
  3. Tryck på för att bekräfta.
  4. Tryck på eller upprepade gånger, välj "REGISTRERA"
  (REGISTER).
  5. Tryck på för att bekräfta.
  6. Ange basenhetens PIN-kod (system PIN-kod, förvald "0000") och
  tryck på .
  Handenheten söker i detta läge efter basenheten och signalerar när
  den hittas. Efter slutförd registrering visar displayen vänteläge,
  handenhetens namn och nummer.
  4.2 Att ladda upp (Inställningsläge)
  Första gången batteriet sätts in efter att en funktion har återställts, ska
  handenheten gå in i inställningsläget.
  1. "VÄLKOMMEN" (WELCOME) visas under några sekunder och följs
  av menyn för landsinställningar.
  2. Tryck på för att bekräfta.
  3. Använd eller för att välja land.
  4. Tryck på för att bekräfta.
  5. Tryck på igen för att bekräfta eller tryck på escape-
  knappen ESC för att gå tillbaka.
  6. Använd eller för att välja språk.
  7. Tryck på för att bekräfta.
  8. Välj datum och tryck på för att bekräfta.
  9. Välj tid och tryck på för att bekräfta.
  4.3 Sätta på och stänga av handenheten
  1. Tryck på av-/påknappen tills displayen slås på.
  2. Stäng av handenheten genom att hålla av-/påknappen
  nedtryckt i mer än 5 sekunder tills den stängs av.
  4.4 Meny för språkval
  Telefonen har 14 menyspråk. För att ställa in en språk utför du följande:
  1. Tryck på .
  2. Tryck på eller upprepade gånger, välj "INSTÄLLN
  LUR" (HS SETTINGS).
  3. Tryck på för att bekräfta.
  4. Tryck på eller upprepade gånger och välj "SPRÅK"
  (LANGUAGE).
  5. Tryck på för att bekräfta.
  Språkinställningen visas på displayen.
  6. Tryck på eller upprepade gånger och välj önskat språk.
  Tryck på för att bekräfta.
  4.5 Ringa samtal
  4.5.1 Externa samtal
  1. Tryck på .
  Samtalssymbolen visas på displayen.
  2. När du hör kopplingstonen slår du önskat nummer.
  Numret visas på displayen och rings upp.
  3. För att avsluta samtalet trycker du på .
  4.6 Besvara ett samtal
  Handenheten ringer vid ett internt eller externt inkommande samtal.
  Alla registrerade handenheter ringer vid ett inkommande samtal.
  Samtalssymbolen visas på displayen.
  Uppringarens telefonnummer anges på displayen om du har
  nummerpresentation (CLIP). Kontakta din telefonoperatör för mer
  information. Uppringarens namn visas också på displayen om numret
  finns lagrat tillsammans med namnet i telefonboken eller om
  nätverket sänder namnet tillsammans med telefonnumret.
  1. Tryck på för att svara på samtalet.
  2. För att avsluta samtalet trycker du på .
  4.7 Aktivera/inaktivera handsfree-läge
  Med den här funktionen kan du ringa ett samtal utan att hålla i handenheten.
  1. Tryck på under ett samtal för att aktivera handsfree-läget.
  2. Tryck på igen för att inaktivera handsfree-läget.
  4.8 Ställa in högtalarvolymen
  Tryck på eller under samtalet för att justera högtalarvolymen.
  Du kan välja mellan 5 olika inställningar. :
  5 Telefonbok
  Du kan lagra 200 nummer (upp till 24 siffror långa) med tillhörande namn
  (upp till 12 tecken långa) i telefonboken.
  5.1 Spara en ny post i telefonboken via telefonboksmenyn
  1. Tryck på .
  2. För att lägga till en post trycker du på menyknappen och
  väljer "NY POST" (NEW ENTRY) med .
  •"SKRIV NAMN" (ENTER NAME) visas på displayen. Ange namnet
  med hjälp av de alfanumeriska knapparna.
  3. Tryck på och ange telefonnumret.
  4. Tryck på för att lagra posten i telefonboken eller på
  ESC för att avbryta utan att spara posten.
  5.2 Hitta och ringa upp ett nummer i telefonboken
  1. Tryck på .
  2. Ange begynnelsebokstäverna i namnet med hjälp av de
  alfanumeriska knapparna.
  Det första namnet i listan med dessa bokstäver visas på displayen.
  3. Tryck på eller upprepade gånger för att söka efter
  andra nummer i telefonboken.
  4. Ring den funna mottagaren: när du har markerat det önskade numret
  trycker du på .
  1 Sådan kommer du i gang
  Tak, fordi du valgte dette TOPCOM-produkt. Dette produkt er udviklet og
  samlet med den størst mulige omtanke for dig og for miljøet. Da vi her hos
  TOPCOM tænker på vores børns og planetens fremtid, gør vi vores bedste
  for at skåne miljøet. Dette er grunden til, at vi har besluttet at reducere
  antallet af sider i vores brugervejledninger og produktmanualer. I denne
  korte vejledning, der følger med din TOPCOM-enhed, finder du en kort
  forklaring på, hvordan du installerer og bruger din TOPCOM-enhed. Hvis
  du alligevel skulle have lyst til at lære mere om alle funktionerne på din nye
  TOPCOM-enhed, kan du besøge vores websted (www.topcom.net), hvor
  du kan downloade en komplet brugervejledning på dit sprog. På denne
  måde håber TOPCOM på at kunne bidrage til at gøre vores planet til et
  bedre sted, men det kan vi kun med din hjælp!
  2Installation
  2.1 Ibrugtagning af opladeren
  Udfør følgende trin:
  Sæt adapteren i en 230 V stikkontakt. Sæt stikket i opladerens
  bøsning i bunden af opladeren.
  2.2 Isætning af genopladelig batteripakke i et trådløst
  håndsæt
  1. Åbn batterikammeret.
  2. Sæt batterikonnektoren med stikket i håndsættet og skub
  konnektoren ind, indtil den klikker på plads. Træk forsigtigt i
  ledningerne for at sikre dig, at batteriet er ordentligt tilsluttet.
  3. Luk batterirummet.
  4. Når batterierne oplades første gang, skal du lade håndsættet stå i
  baseenheden i 15 timer. Ikonet for opladning håndsættet ruller
  for at angive, at enheden oplader.
  3 Taster og menustruktur
  3.1 Taster/lysdioder
  Håndsæt
  3.2 Menustruktur
  Håndsættet har et brugervenligt menusystem. Alle menuer åbner en række
  valgmuligheder. Tryk på menutasten for at åbne hovedmenuen,
  når håndsættet er tændt og i standbytilstand. Tryk på tasterne op
  eller ned for at rulle til det menupunkt, du ønsker. Anvisningerne i
  denne brugervejledning viser tastsymbolerne og positionsnummeret på
  enhedsillustrationen. Tryk derefter på menutasten igen for at
  åbne andre valgmuligheder eller for at bekræfte den viste indstilling.
  Forlad menuen eller gå et menuniveau op
  Tryk på tasten ESC for at gå til det forrige menupunkt.
  Du kan trykke på tasten ESC på et hvilket som helst tidspunkt for at
  annullere eller gå tilbage til standby. Hvis du ikke trykker på nogen tast i 20
  sekunder, vender håndsættet automatisk tilbage til standby.
  4 Håndsæt - registrering og betjening
  4.1 Registrering af håndsættet
  Hold håndsætsøgetasten på basestationen nede i mere end
  5 sekunder, indtil beskedtælleren på basestationen begynder at blinke med
  ‘’-‘’.
  Registreringstilstand på basestationen aktiveres nu i ca. 3 minutter.
  Du skal udføre følgende trin for at registrere håndsættet:
  1. Tryk på .
  2. Tryk på eller gentagne gange, og vælg ‘´REGISTRER
  (REGISTRATION).
  3. Tryk på for at bekræfte.
  4. Tryk på eller gentagne gange, og vælg ‘´REGISTRER
  (REGISTER).
  5. Tryk på for at bekræfte.
  6. Indtast basestationens PIN-kode (base PIN-kode: standard 0000) og
  tryk på .
  Håndsættet søger nu efter basestationen og registrerer, når
  basestationen er fundet. Efter korrekt registrering viser displayet
  standby samt håndsættets navn og nummer.
  4.2 Sådan tændes håndsættet (indstillingstilstand)
  Når batterierne først isættes eller efter at håndsættet er nulstillet, skal
  håndsættet indstilles.
  1. VELKOMMEN (WELCOME) vises i nogle få sekunder, hvorefter
  landeindstillingsmenuen vises.
  2. Tryk på for at bekræfte.
  3. Brug eller til at vælge det ønskede land.
  4. Tryk på for at bekræfte.
  5. Tryk på igen for at bekræfte eller tryk på tasten ESC
  for at gå tilbage.
  6. Brug eller til at vælge det ønskede sprog.
  7. Tryk på for at bekræfte.
  8. Indtast datoen, og tryk på for at bekræfte.
  9. Indtast tiden, og tryk på for at bekræfte.
  4.3 Sådan sættes håndsættet på on/off
  1. Tryk på on/off-tasten , indtil displayet tændes.
  2. Håndsættet slukkes ved at holde on/off-tasten nede i mere
  end 5 sekunder, indtil enheden slukkes.
  4.4 Menuen Sprogvalg
  Telefonen har 14 menusprog. Sproget indstilles som vist nedenfor:
  1. Tryk på .
  2. Tryk på eller gentagne gange, og vælg ‘´HS-INDST.
  (HS SETTINGS).
  3. Tryk på for at bekræfte.
  4. Tryk på eller gentagne gange, og vælg ‘SPROG
  (LANGUAGE).
  5. Tryk på for at bekræfte.
  Det indstillede sprog vises på displayet.
  6. Tryk på eller gentagne gange for at vælge det ønskede
  sprog.
  Tryk på for at bekræfte.
  4.5 Sådan fortager du telefonopkald
  4.5.1 Eksterne opkald
  1. Tryk på .
  Opkaldssymbolet vises på displayet.
  2. Når du hører opkaldstonen, skal du indtaste det ønskede
  telefonnummer.
  Nummeret vises på displayet, og der ringes til det.
  3. Tryk på for at afslutte opkaldet.
  4.6 Besvarelse af opkald
  Ved et internt eller eksternt indgående opkald begynder håndsættet at
  ringe.
  Alle registrerede håndsæt ringer ved indgående opkald.
  Opkaldssymbolet blinker på displayet.
  Telefonnummeret på den, der ringer op, vises på displayet, hvis du
  har nummervisningstjeneste (CLIP). Kontakt din teleudbyder for at få
  flere oplysninger. Den opkaldendes navn vises på displayet, hvis
  nummeret er gemt sammen med navnet i telefonbogen eller hvis det
  sendes af netværket sammen med telefonnummeret.
  1. Tryk på for at besvare opkaldet.
  2. Tryk på for at afslutte opkaldet.
  4.7 Aktivering/deaktivering af håndfri-tilstanden
  Denne funktion giver dig mulighed for at foretage et opkald uden at skulle
  holde håndsættet i hånden.
  1. Tryk på under et opkald for at aktivere håndfri-tilstanden.
  2. Tryk på igen for at deaktivere håndfri-tilstanden.
  4.8 Indstilling af lydstyrken på højttaleren
  Tryk på eller under opkaldet for at justere lydstyrken på
  højttaleren. Du kan vælge imellem fem forskellige indstillinger. :
  5 Telefonbog
  Du kan lagre op til 200 numre (på op til 24 tegn) med et tilknyttet navn (på
  op til 12 tegn) i telefonbogen.
  5.1 Gem en ny kontaktperson i telefonbogen vha.
  telefonbogsmenuen
  1. Tryk på .
  2. Tryk på menutasten for at tilføje en kontaktperson og
  vælg ‘NY POST (NEW ENTRY) med .
  •‘INDTAST NAVN (ENTER NAME) vises på displayet. Indtast navnet
  med de alfanumeriske taster.
  3. Tryk på og indtast telefonnummeret.
  4. Tryk på for at gemme kontaktpersonen i telefonbogen,
  eller tryk på tasten ESC for at annullere uden at gemme posten.
  5.2 Lokalisering af og opkald til et nummer i telefonbogen
  1. Tryk på .
  2. Indtast de første bogstaver i navnet med de alfanumeriske taster.
  Det første navn i listen med disse bogstaver vises i displayet.
  3. Tryk på eller gentagne gange for at rulle igennem de
  andre numre i telefonbogen.
  4. Kald funden deltager: det ønskede nummer er fremhævet. Tryk på
  .
  1 Komme i gang
  Takk for at du valgte dette produktet fra TOPCOM. Dette produktet er
  konstruert og montert med omtanke for deg og miljøet. Fordi vi i TOPCOM
  tenker på fremtiden for miljøet og våre barn, prøver vi å gjøre vårt beste for
  å verne miljøet. Derfor har vi besluttet å redusere antall sider i
  brukerveiledninger og brukerhåndbøker for produktene. I denne korte
  brukerhåndboken som følger med ditt TOPCOM-produkt finner du en kort
  forklaring av hvordan du installerer og bruker TOPCOM-apparatet. Hvis du
  vil vite mer om alle funksjonene og egenskapene til det nye TOPCOM-
  produktet, kan du gå til vårt webområde (www.topcom.net), hvor du kan
  laste ned den fullstendige brukerhåndboken på ditt eget språk. På denne
  måten håper vi i TOPCOM at vi kan bidra til å verne om miljøet, men vi kan
  bare lykkes med din hjelp!
  ENGLISH
  For the Outdoor 2010C handset you don’t have to insert the
  batteries, because these are already placed inside. Turn on
  the handset by pressing the power key at the bottom of the
  handset (see also the sticker on the handset bottom).
  1. Display
  2. Answering machine / mute key
  3. Escape key
  4. Up key
  5. Right key / call list key
  6. Hang-up / on/off key
  7. Alphanumeric keys
  8. Ringer off / pause key
  9. Redial key
  10. Microphone
  11. Handsfree key
  12. Internal key
  13. Keypad lock key
  14. Answer call / flash key
  15. Down key
  16. Left key / phonebook
  17. Menu / OK key
  18. Event LED
  You can only register this handset on a Ultra SR1250/
  Outdoor 2010 base station.
  If you want to change the volume while in hands free
  mode, press or several times.
  1
  8
  3
  2
  5
  6
  7
  4
  9
  11
  15
  10
  12
  13
  14
  16
  17
  18
  1
  8
  3
  2
  5
  6
  7
  4
  9
  11
  15
  10
  12
  13
  14
  16
  17
  18
  17
  4
  15
  17
  3
  3
  17
  4
  15
  17
  4
  15
  17
  17
  17
  4
  15
  17
  17
  3
  4
  15
  17
  17
  17
  6
  6
  17
  4
  15
  17
  4
  15
  17
  4 15
  17
  14
  6
  14
  6
  14
  14
  4
  15
  4
  15
  The volume is adjusted in the same way in hands free
  mode.
  NEDERLANDS
  Bij de Outdoor 2010C-handset hoeft u geen batterijen te plaat-
  sen, de batterijen zitten al in het toestel. Schakel de handset
  in door op de aan/uit-toets op de onderkant van de handset te
  drukken (zie ook de sticker op de onderkant van de handset).
  1. Display
  2. Toets antwoordapparaat /
  microfoon uit
  3. Toets Escape
  4. Toets Omhoog
  5. Toets rechts / toets oproeplijst
  6. Toets ophangen / aan-uit
  7. Alfanumerieke toetsen
  8. Toets belgeluid uit / pauze
  9. Nummerherhalingstoets
  10. Microfoon
  11. Toets Handenvrij
  12. Toets intern
  13. Toets voor
  toetsenbordvergrendeling
  14. Toets oproep beantwoorden /
  Flash
  15. Toets Omlaag
  16. Toets links / telefoonboek
  17. Toets Menu / OK
  18. Led gebeurtenis
  U kunt deze handset alleen aanmelden op een Ultra
  SR1250/Outdoor 2010-basisstation.
  16
  17
  17
  17
  17
  3
  16
  4
  15
  14
  17
  4 15
  3
  3
  17
  4
  15
  17
  4
  15
  17
  17
  17
  4
  15
  17
  17
  3
  4
  15
  17
  17
  17
  6
  6
  17
  4
  15
  17
  4
  15
  17
  4 15
  17
  14
  6
  Als u het volume wilt aanpassen in de handenvrije modus,
  drukt u meerdere keren op of .
  Het volume kan in de handenvrije modus op dezelfde
  manier worden aangepast.
  FRANÇAIS
  Pour le combiné Outdoor 2010C, vous ne devez pas
  introduire de piles, celles-ci étant déjà mises en place.
  Allumez le combiné en appuyant sur la touche
  d'alimentation située sous le combiné (voir également
  l'autocollant placé sous le combiné).
  1. Écran
  2. Touches Répondeur/Sourdine
  3. Touche Échappement
  4. Touche Haut
  5. Touche Droite/Liste d'appels
  6. Touche Fin d'appel/Marche-Arrêt
  7. Touches alphanumériques
  8. Touche Désactivation sonnerie/
  Pause
  9. Touche Rappel
  10. Micro
  11. Touche Mains-libres
  12. Touche Interne
  13. Touche de verrouillage du
  clavier
  14. Touche Réponse/Flash
  15. Touche Bas
  16. Touche Gauche/Répertoire
  17. Touche Menu/OK
  18. Voyant Événement
  Vous ne pouvez enregistrer ce combiné que sur une
  station de base Ultra SR1250/Outdoor 2010.
  14
  6
  14
  14
  4
  15
  4
  15
  16
  17
  17
  17
  17
  3
  16
  4
  14
  17
  15
  17
  3
  3
  17
  4
  15
  17
  4 15
  17
  17
  17
  4
  15
  17
  3
  4
  15
  17
  17
  6
  6
  17
  4
  15
  Si vous souhaitez modifier le volume en mode Mains-
  libres, appuyez plusieurs fois sur ou .
  Le volume se règle de la même façon en mode
  Mains-libres.
  DEUTSCH
  Beim Outdoor 2010C befinden sich die Akkus bereits ab
  Werk im Mobilteil. Schalten Sie das Mobilteil durch
  Drücken der Einschalttaste an der Unterseite ein (beachten
  Sie bitte auch das Etikett an der Unterseite des Mobilteils).
  1. Display
  2. Anrufbeantworter/
  Stummschalttaste
  3. Esc-Taste
  4. Nach-oben-Taste
  5. Nach-rechts-Taste/Anrufliste
  6. Auflegen/EIN-/AUS-Taste
  7. Alphanumerische Tasten
  8. Rufton-aus-Taste/Pause
  9. Wahlwiederholung
  10. Mikrofon
  11. Freisprechtaste
  12. Interner Anruf
  13. Tastatursperre
  14. Gespräch annehmen/Flash
  15. Nach-unten-Taste
  16. Nach-links-Taste/Telefonbuch
  17. Menü/OK
  18. Ereignis-LED
  Sie können dieses Mobilteil nur an einer
  Ultra SR1250/Outdoor 2010-Basisstation anmelden.
  4
  15
  17
  4
  15
  17
  14
  6
  14
  6
  14
  14
  4
  15
  4
  15
  16
  17
  17
  17
  17
  3
  16
  4 15
  14
  17
  4 15
  17
  3
  3
  17
  4 15
  17
  4 15
  17
  17
  Wenn Sie im Freisprechmodus telefonieren und die Lautstärke
  ändern möchten, drücken Sie mehrmals oder .
  Die Lautstärke des Freisprechmodus wird auf die gleiche
  Art und Weise eingestellt.
  ESPAÑOL
  En el caso del terminal Outdoor 2010C no tendrá que
  introducir las pilas, dado que estas ya se encontrarán
  colocadas. Encienda el terminal pulsando la tecla de
  encendido de la parte inferior del terminal (véase también
  la pegatina de la parte inferior del terminal)
  1. Pantalla
  2. Tecla de contestador / silencio
  3. Tecla de escape
  4. Tecla arriba
  5. Tecla derecha / lista de llamadas
  6. Tecla de colgar / encender/
  apagar
  7. Teclas alfanuméricas
  8. Tecla timbre de llamada
  desactivado / pausa
  9. Tecla de rellamada
  10. Micrófono
  11. Tecla de manos libres
  12. Tecla interna
  13. Tecla de bloqueo de
  teclado
  14. Tecla de responder
  llamada / flash
  15. Tecla abajo
  16. Tecla izquierda / agenda
  17. Tecla Menú / OK
  18. LED de evento
  17
  4
  15
  17
  17
  3
  4
  15
  17
  17
  17
  6
  6
  17
  4
  15
  17
  4
  15
  17
  4
  15
  17
  14
  6
  14
  6
  14
  14
  4 15
  4
  15
  16
  17
  17
  17
  17
  3
  16
  4
  15
  14
  17
  4 15
  17
  3
  Solamente puede registrar este terminal en una estación
  base Ultra SR1250/Outdoor 2010.
  Si desea ajustar el volumen mientras se encuentre en
  modo manos libres, pulse varias veces o .
  En el modo de manos libres el volumen se ajusta de la
  misma forma.
  SVENSKA
  I handenheten för Outdoor 2010C behöver du inte sätta in
  batterier eftersom dessa redan finns inuti enheten. Sätt på
  handenheten genom att trycka på strömknappen på
  undersidan av handenheten (se även klistermärket på
  undersidan av handenheten).
  3
  17
  4
  15
  17
  4
  15
  17
  17
  17
  4
  15
  17
  17
  3
  4
  15
  17
  17
  17
  6
  6
  17
  4
  15
  17
  4
  15
  17
  4
  15
  17
  14
  6
  14
  6
  14
  14
  4 15
  4
  15
  16
  17
  17
  17
  17
  3
  16
  4
  15
  14
  1. Display
  2. Telefonsvarare/sekretessknapp
  3. Escape-knapp
  4. Uppknapp
  5. Högerknapp/knapp för samtalslista
  6. Lägg på-/av-/påknapp
  7. Knappsats (alfanumerisk)
  8. Ringsignal av-/pausknapp
  9. Återuppringningsknapp
  10. Mikrofon
  11. Handsfree
  12. Internknapp
  13. Knapplås
  14. Svara på samtal/R-knapp
  15. Nedknapp
  16. Vänsterknapp/telefonbok
  17. Meny/OK
  18. Lysdiod för händelser
  Du kan endast registrera handenheten i en Ultra SR1250/
  Outdoor 2010 basenhet.
  Om du vill ändra volymen i handsfree-läget trycker du på
  eller upprepade gånger.
  Volymen justeras på samma sätt i handsfree-läget.
  DANSK
  Du behøver ikke at installere batterier i håndsættet til
  Outdoor 2010C, da disse allerede sidder i håndsættet.
  Tænd for håndsættet ved at trykke på on-tasten i bunden
  af håndsættet (se også mærkaten på bunden af
  håndsættet).
  17
  4
  15
  17
  3
  3
  17
  4
  15
  17
  4
  15
  17
  17
  17
  4
  15
  17
  17
  3
  4
  15
  17
  17
  17
  6
  6
  17
  4
  15
  17
  4
  15
  17
  4 15
  17
  14
  6
  14
  6
  14
  14
  4
  15
  4
  15
  16
  17
  17
  17
  17
  3
  16
  4
  15
  14
  1. Display
  2. Automatisk telefonsvarer / mute-tast
  3. Escape-tast
  4. Op-tast
  5. Højre-tast / opkaldslistetast
  6. Rør lagt på / tænd/sluk-tast
  7. Alfanumeriske taster
  8. Ringelyd slået fra / pause-tast
  9. Genkaldstast
  10. Mikrofon
  11. Håndfri-tast
  12. Intern tast
  13. Tastaturlås-tast
  14. Besvar opkald / flash-tast
  15. Ned-tast
  16. Venstre-tast / telefonbog
  17. Menu-/OK-tast
  18. Lysdiode for hændelse
  Du kan kun registrere dette håndsæt på en Ultra SR1250-
  /Outdoor 2010basestation.
  Hvis du vil ændre lydstyrken i håndfri-tilstand, skal du
  trykke på eller flere gange.
  Lydstyrken justeres på samme måde som i håndfri-
  tilstand.
  NORSK
  17
  4
  15
  17
  3
  3
  17
  4 15
  17
  4 15
  17
  17
  17
  4
  15
  17
  17
  3
  4
  15
  17
  17
  17
  6
  6
  17
  4
  15
  17
  4
  15
  17
  4
  15
  17
  14
  6
  14
  6
  14
  14
  4
  15
  4
  15
  16
  17
  17
  17
  17
  3
  16
  4 15
  14
Topcom Ultra Outdoor 2010c

Besoin d’aide?

Nombre de questions : 1

Vous avez une question sur le Ultra Outdoor 2010c de la marque Topcom ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du Ultra Outdoor 2010c de la marque Topcom de répondre correctement à votre question.

Mendes, 19-10-2015 14:50:33 Pas de commentaire

bonjour, Le microphone du combiné de marque topcom modèle S2010C est coupé. Comment fait on pour le réactiver ? Dans l attente de votre réponse. Cordialement Mlle MENDES

Répondez à cette question

Consultez gratuitement le manuel de la marque Topcom Ultra Outdoor 2010c ici. Ce manuel appartient à la catégorie Téléphones DECT / VoIP et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 7.5. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Français, Anglais, Portugais, Allemand, Norvégien, Néerlandais, Italiën, Finlandais, Polonais, Espagnol, Suédois, Danois, Turc. Vous avez une question sur le Ultra Outdoor 2010c de la marque Topcom ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Spécifications du Ultra Outdoor 2010c de la marque Topcom

Généralités
Marque Topcom
Modèle Ultra Outdoor 2010c
Produit Téléphone DECT/VoIP
EAN 5411519014696
Langue Français, Anglais, Portugais, Allemand, Norvégien, Néerlandais, Italiën, Finlandais, Polonais, Espagnol, Suédois, Danois, Turc
Type de fichier PDF
représentation / réalisation
Type Téléphone DECT
Répondeur intégré Non
Nombre de sonneries 7
Design
Type de montage Bureau
Couleur du produit Black,Yellow
Code (IP) Internationale Protection IPX7
Boutons rétroéclairés Oui
Caractéristiques du téléphone
Haut-parleur -
Compatible avec plusieurs combinés -
Capacité du répertoire 200 entrées
Gestion d'appel
Identification de l'appelant Non
Écran
Écran integré Oui
Écran LCD
Écran backlight Oui
Couleur de Backlight Bleu
Taille de l'écran 1.6 "
Connectivité
Raccordements sans fil Oui
Poids et dimensions
Poids 280 g
Poids du paquet 540 g
Profondeur du colis 224 mm
Hauteur du colis 59 mm
Largeur du colis 157 mm
Autres caractéristiques
Compatibilité Mac -
Puissance
Temps de communication 10 h
Autonomie en veille 168 h
Contenu de l'emballage
Nombre de combinés inclus 1

Foire aux questions

Ci-dessous, vous trouverez les questions les plus fréquemment posées à propos de Topcom Ultra Outdoor 2010c.

Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici