Topcom Ultra SR1200c mode d'emploi

Topcom Ultra SR1200c
6.1 · 1
PDF mode d'emploi
 · 3 pages
Français
mode d'emploiTopcom Ultra SR1200c
Ultra SR1200C www.topcom.net This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC. The Declaration of conformity can be found on: http://www.topcom.net/cedeclarations.asp MD7300357

Ultra SR1200C

1 Getting started

Thank you for purchasing this TOPCOM product. This product has been
designed and assembled with utmost care for you and the environment.
Because we at TOPCOM like to think of the future of our planet and our
children, we aim to do our best to help saving the environment. This is
why we decided to reduce the number of pages of our user guides and
product manuals. In this short manual provided with your TOPCOM
device you can find a brief explanation of how to install and use your
TOPCOM device. If you would still like to discover all the features of your
new TOPCOM device, please visit our website (www.topcom.net)
where you can download the complete user manual in your language. By
doing this TOPCOM hopes to do its share to make our planet a better
place, but we can only succeed with your help!

2 Installation

2.1 Commissioning the charging station
Plug the mains adapter into a 230 V socket. Plug the connector
into the adapter jack on the bottom of the charger.
Put the cradle feet on the charger bottom:
For wall mounting you have to use ‘WALL’;
For desktop charging you have to use ‘DESK’.
2.2 Inserting rechargeable battery pack into a cordless
handset
1. Open the battery compartment.
2. Line up the battery connector with the jack inside the handset and
push the connector in until it clicks into place. Tug gently on the
wires to make sure the battery pack is securely connected.
3. Close the battery compartment.
4. To charge the batteries for the first time, place the handset on the
charging station for 15 hours. The charging indicator icon on the
handset will scroll to indicate the charging.

3 Controls and menu structure

3.1 Keys / displays / LED’s
Handset
Charging station
3.2 Menu structure
The handset has an easy-to-use menu structure. Every menu opens a list
of options.To open the main menu, press the menu key when
the handset is on and in standby mode.Press the up or down
key to scroll through to the menu option you want. The instructions in
this user guide show the key symbols and the position number on the
device overview. Then press the menu key again to open
other options or to confirm the setting that is displayed.
Press escape key ESC to go to the previous menu option.

4 Handset - registration and operation

4.1 Registering the handset
Hold down the paging key on the base station for more than 5
seconds until the message counter display on the base station begins to
flash with ‘ ’-‘ ’. Registration mode on the base station is
now activated for approx. 3 minutes. You must perform the following
steps to register a handset:
1. Press .
2. Press or repeatedly, select ‘REGISTRATION’.
3. Press to confirm.
4. Press or repeatedly, select ‘REGISTER’.
5. Press to confirm.
6. Enter the base station PIN code (system PIN, default 0000) and
press .
The handset will now search for the base station and register when
it has found it. Following successful registration, the display shows
standby mode and the handset name and number.
4.2 Powering up (Set up mode)
At the first insertion of the battery or after a reset operation, the handset
shall enter the set up mode. The user should select the country for
various country dependent settings:
1. WELCOME’ is shown for the first seconds followed by the country
setting menu.
2. Press to go to the country settings.
3. Use or to select the country.
4. Press to confirm.
5. Press again to confirm or press the escape key
ESC to go back.
6. Use or to select the language
7. Press to confirm.
8. Enter the date and press to confirm.
9. Enter the time and press to confirm.
4.3 Switching the handset on/off
1. Press the on/off key until the display turn on.
2. To switch off the handset, hold down the on/off key for
more than 5 seconds until the device switches off.
4.4 Making calls
4.4.1
External calls
1. Press .
The call symbol appears in the display.
2. When you hear the dialling tone, dial the telephone number you
want.
The number appears in the display and is dialled.
3. To end the call, press or (if auto hang-up is set on)
replace the handset on the charging station.
4.5 Answering a call
The handset starts to ring during an incoming external or internal call.
All registered handsets ring when there is an incoming call.
The call symbol flashes in the display.
The caller's number appears in the display if you have caller ID
(CLIP). The caller's name is also shown in the display if the number
is stored with the name in the phone book or if the network
transmits the name along with the phone number.
1. Press to answer the call.
2. To end the call, press
4.6 Activate / deactivate hands free mode
1. Press during a call to activate hands free mode.
2. Press again to deactivate hands free mode.

5 Phone book

You can store 200 numbers (up to 24 digits long) with an associated
name (up to 12 characters long) in the phone book.
5.1 Save a new entry in the phone book by the phonebook
menu
1. Press .
2. To add a new entry, press the menu key and select
NEW ENTRY’ with .
•‘ENTER NAME’ appears in the display. Enter the name using the
alphanumeric keys.
3. Press and enter the telephone number.
4. Press to store the entry in the phonebook or press
ESC to cancel without saving the entry.
5.2 Finding and calling a number in the phone book
1. Press .
2. Enter the initial letters of the name using the alphanumeric keys.
The first name in the list with these letters appears in the display.
3. Press or repeatedly to scroll through the other
numbers in the phone book.
4. Call the subscriber found: the desired number is highlighted. Press
.

6 Repeater

6.1 Registering a repeater
To make a repeater work you have to register it onto the base. Hold down
the paging key on the base station for more than 5 seconds until the
message counter display on the base station start to flash with
’-‘ ’.Registration mode on the base is now active for
approx. 3 minutes. You must perform the following steps to register a
repeater: Press the registration key on the repeater. The link LED will
blink 0,5 seconds on/off. After the registration the link LED will lit steady.
6.2 Placing a repeater at the exact location
When you want to extend the base range it's important that you place the
repeater before the end of the reception range of the base, and in the
direction where you want to extend the range. Be ensured that there is a
power outlet at the place of installation and that the link LED doesn’t blink.
If the LED blinks the repeater is too far away or reception is being
hindered by thick walls or metal objects.

1 Om te beginnen

Hartelijk dank voor de aankoop van dit TOPCOM-toestel. Dit product is
met uiterste zorg voor u en het milieu ontworpen en gemonteerd. Bij
TOPCOM zijn we begaan met de toekomst van onze planeet en onze
kinderen, en daarom doen we ons uiterste best om het milieu te sparen.
We hebben om die reden besloten het aantal pagina's van onze
gebruikershandleidingen en producthandleidingen te beperken. In deze
korte handleiding die bij uw TOPCOM-toestel wordt geleverd, wordt kort
uitgelegd hoe u uw TOPCOM-toestel moet installeren en gebruiken. Als
u alle functies van uw nieuwe TOPCOM-toestel wilt ontdekken, raden wij
u aan om naar onze website te gaan (www.topcom.net); daar kunt u de
volledige gebruikershandleiding in uw taal downloaden. Op die manier
hoopt TOPCOM een bijdrage aan een betere toekomst voor onze planeet
te leveren, maar dat kan alleen met uw hulp!

2 Installatie

2.1 Het laadstation in gebruik nemen
Steek de netstroomadapter in een stopcontact van 230 V. Steek de
stekker in de adapteraansluiting aan de onderkant van de lader.
Plaats de voetjes van de houder op de bodem van de lader:
Gebruik voor montage aan de muur ‘WALL’;
Gebruik voor opladen met de oplaadstandaard ‘DESK’;
2.2 De oplaadbare batterij in een draadloze handset steken
1. Open het batterijgedeelte.
2. Plaats de batterijstekker bij de aansluiting in de handset en druk de
stekker naar binnen totdat deze op zijn plaats klikt. Trek voorzichtig
aan de draden om te controleren of de batterij goed is
aangesloten.
3. Sluit het batterijvak.
4. Als u de batterijen voor het eerst oplaadt, moet u de handset 15
uur in het laadstation opladen. Het laadsymbool op de handset
knippert om aan te geven dat de batterijen worden opgeladen.

3 Bedieningen en menustructuur

3.1 Toetsen / displays / Leds
Handset
Laadstation
3.2 Menustructuur
De handset heeft een eenvoudige menustructuur. Elke menu bevat een
aantal opties. Open het hoofdmenu met de menutoets terwijl
de handset is ingeschakeld en in de stand-bymodus staat. Druk op de
toets omhoog of omlaag om naar de gewenste menuoptie
te gaan. Bij de instructies in deze gebruikershandleiding staan de
toetssymbolen en het positienummer op het overzicht van het toestel.
Druk daarna nog een keer op de menutoets om andere opties
te openen of om de weergegeven instelling te bevestigen.
Druk op de toets ESC om naar de vorige menuoptie te gaan.

4 Handset – aanmelden en gebruiken

4.1 De handset aanmelden
Houd de toets Paging op het basisstation langer dan 5 seconden
ingedrukt, totdat de display met de berichtenteller op het basisstation
begint te knipperen met ‘ ’-‘ ’. De aanmeldmodus op het
basisstation is nu ongeveer 3 minuten actief. U moet de volgende
stappen uitvoeren om een handset aan te melden:
1. Druk op .
2. Druk herhaaldelijk op of en selecteer
AANMELDEN’ (REGISTRATION).
3. Druk op om te bevestigen.
4. Druk herhaaldelijk op of en selecteer
AANMELDEN (REGISTER).
5. Druk op om te bevestigen.
6. Voer de pincode van het basisstation in (pincode systeem;
standaard 0000) en druk op .
De handset zoekt het basisstation en meldt zich aan als het
basisstation is gevonden. Als de aanmelding is gelukt, staat de
stand-bymodus, samen met de naam en het nummer van de
handset, op de display.
4.2 Inschakelen (modus voor instellen)
Als u de batterij voor het eerst plaatst of een reset hebt uitgevoerd, gaat
de handset in de modus voor instellen. De gebruiker moet het land
selecteren voor verschillende specifieke instellingen per land:
1. WELKOM (WELCOME) wordt enkele seconden weergegeven,
gevolgd door het instellingenmenu voor het land.
2. Druk op om naar de instellingen voor het land te gaan.
3. Druk op of om het land te selecteren.
4. Druk op om te bevestigen.
5. Druk nog een keer op om te bevestigen of druk op de
toets ESC om terug te gaan.
6. Gebruik of om de taal te selecteren
7. Druk op om te bevestigen.
8. Voer de datum in en druk op om te bevestigen.
9. Voer de tijd in en druk op om te bevestigen.
4.3 De handset aan- en afzetten
1. Druk op de aan/uit-toets totdat de display wordt
ingeschakeld.
2. Als u de handset wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-toets
langer dan 5 seconden ingedrukt, totdat het toestel wordt
uitgeschakeld.
4.4 Oproepen maken
4.4.1
Externe oproep
1. Druk op .
Het oproepsymbool verschijnt op de display.
2. Als u de kiestoon hoort, kunt u het gewenste telefoonnummer
invoeren.
Het nummer wordt op de display weergegeven en wordt gekozen.
3. U kunt de oproep beindigen door op te drukken of
(als automatisch ophangen is ingeschakeld) door de handset weer
in het laadstation te plaatsen.
4.5 Een oproep beantwoorden
De handset rinkelt bij een inkomende externe of interne oproep.
Alle aangemelde handsets rinkelen bij een inkomende oproep.
Het oproepsymbool knippert op de display.
Het nummer van de beller wordt op de display aangegeven, als u
nummerweergave hebt. De naam van de beller wordt ook op de
display weergegeven als het nummer met naam in het
telefoonboek is opgeslagen of als het netwerk de naam samen met
het telefoonnummer verzendt.
1. Druk op om de oproep te beantwoorden.
2. Als u de oproep wilt beindigen, drukt u op
4.6 De handenvrije modus activeren/deactiveren
1. Druk op tijdens een oproep om de handenvrije modus
te activeren.
2. Druk nog een keer op om de handenvrije modus
uit te schakelen.

5 Telefoonboek

U kunt 200 nummers (van maximaal 24 cijfers) met een bijbehorende
naam (van maximaal 12 tekens) in het telefoonboek opslaan.
5.1 Een nieuwe invoer in het telefoonboek via het
telefoonboekmenu opslaan
1. Druk op .
2. Als u een nieuwe invoer wilt toevoegen, drukt u op de menutoets
en selecteert u ‘NWE GEGEVENS’ (NEW ENTRY) met
.
•‘NAAM INVOEREN’ (ENTER NAME) wordt op de display
weergegeven. Voer de naam in met de alfanumerieke toetsen.
3. Druk op en voer het telefoonnummer in.
4. Druk op om de invoer in het telefoonboek op te slaan of
druk op ESC om te annuleren zonder de invoer op te slaan.
5.2 Een nummer in het telefoonboek zoeken en bellen
1. Druk op .
2. Voer de eerste letters van de naam met de alfanumerieke toetsen in.
De eerste naam in de lijst met deze letters wordt op de display
weergegeven.
3. Druk herhaaldelijk op of om de andere nummers in
het telefoonboek te bekijken.
4. Bel de gevonden abonnee: het gewenste nummer is gemarkeerd.
Druk op .

6 Repeater

6.1 Een repeater aanmelden
U moet de repeater eerst aanmelden bij het basisstation voordat u de
repeater kunt gebruiken. Houd de toets Paging op het basisstation
langer dan 5 seconden ingedrukt, totdat de display met de berichtenteller
op het basisstation begint te knipperen met
’-‘ ’. De aanmeldmodus op het basisstation is nu ongeveer
3 minuten actief. U moet de volgende stappen uitvoeren om een repeater
aan te melden: Druk op de aanmeldtoets op de repeater. De
verbindings-led knippert 0,5 seconden aan/uit. Na het aanmelden brandt
de verbindings-led continu.
6.2 Een repeater op de juiste locatie plaatsen
Als u het bereik van het basisstation wilt uitbreiden, moet u de repeater
plaatsen vóór het einde van het ontvangstbereik van het basisstation en
in de richting waarnaar u het bereik wilt uitbreiden. Zorg dat er een
stopcontact bij de installatieplek aanwezig is en dat de verbindings-led
niet knippert. Als de led knippert, staat de repeater te ver weg of wordt de
ontvangst gehinderd door dikke muren of metalen voorwerpen.

1 Avant de commencer

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit TOPCOM. Cet appareil a
été conçu et monté avec le plus grand soin pour répondre  vos besoins
et dans le respect de l'environnement. Soucieux de l'avenir de notre
plante et de nos enfants, nous tentons de faire le maximum pour
préserver l'environnement. C'est la raison pour laquelle nous avons
réduit le nombre de pages de nos manuels d'utilisation et de nos guides
de produits. Dans ce petit manuel fourni avec votre appareil TOPCOM,
vous trouverez un résumé du mode d'installation et d'utilisation de celui-
ci. Toutefois, si vous souhaitez découvrir toutes les fonctionnalités de
votre nouvel appareil TOPCOM, vous pouvez visiter notre site web
(www.topcom.net) et télécharger le manuel d'utilisation complet dans
votre langue. De cette manire, TOPCOM espre contribuer  la
préservation de notre plante, mais nous ne pouvons y arriver sans votre
aide !

2 Installation

2.1 Mise en service de la station de charge
Insérez l'adaptateur secteur dans une prise de 230 V. Branchez le
connecteur à la prise de l'adaptateur située sous le chargeur.
Placez le support de fixation au bas du chargeur :
Pour un montage mural, utilisez «WALL»;
Pour le poser, utilisez «DESK».
2.2 Mise en place du bloc de piles rechargeables dans le
combiné sans fil
1. Ouvrez le compartiment  piles.
2. Alignez le connecteur de piles et la prise situe  l'intrieur du
combin et branchez-y le connecteur jusqu' ce qu'un dclic
retentisse. Tirez lgrement sur les fils pour vous assurer que le
bloc de piles est correctement connect.
3. Refermez le compartiment  piles.
4. Pour charger les piles pour la premire fois, placez le combin sur
la station de charge pendant 15 heures. L'indicateur de charge
dfile sur le combin pour indiquer le chargement.

3 Commandes et structure du menu

3.1 Touches/Écrans/Voyants
Combiné
Station de charge
3.2 Structure du menu
Le combiné intgre une structure de menu trs conviviale. Chaque menu
aboutit  une série d'options. Pour accéder au menu principal, appuyez
sur la touche Menu lorsque le combiné est allumé et en mode
de veille. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour faire
défiler le menu et sélectionner l'option souhaitée. Les instructions
contenues dans ce manuel d'utilisation indiquent les symboles des
touches et leur numéro sur le schéma de l'appareil. Appuyez de nouveau
sur la touche Menu pour accéder  d'autres options ou pour
valider le réglage affiché.
Appuyez sur la touche d'échappement ESC pour revenir  l'option de
menu précédente.

4 Combiné - Enregistrement et fonctionnement

4.1 Enregistrement du combiné
Maintenez la touche Paging de la station de base enfoncée pendant
plus de 5 secondes jusqu' ce que le compteur de messages de la station
de base se mette  clignoter comme suit : « »-« ». Le mode
d'enregistrement sur la station de base s'active pendant
approximativement 3 minutes. Pour enregistrer un combiné, procédez
comme suit :
1. Appuyez sur la touche .
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche ou et
slectionnez «ANNONCER» (REGISTRATION).
3. Appuyez sur pour confirmer.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche ou pour
slectionner «SOUSCRIRE» (REGISTER).
5. Appuyez sur pour confirmer.
6. Saisissez le code PIN de la station de base (code PIN du systme,
par dfaut '0000') et appuyez sur la touche .
Le combiné recherche la station de base et s'enregistre lorsqu'il l'a
trouvée. Une fois l'enregistrement terminé, l'écran indique le mode
de veille, ainsi que le nom et le numéro du combiné.
4.2 Mise sous tension (Mode Configuration)
Lors de la premire insertion des piles ou aprs une réinitialisation, le
combiné passe en mode Configuration. L'utilisateur doit sélectionner son
pays pour différents réglages dépendant de celui-ci :
1. «BIENVENUE» (WELCOME) s'affiche pendant les premires
secondes, suivi du menu de configuration du pays.
2. Appuyez sur pour accder aux rglages du pays.
3. Utilisez la touche ou pour slectionner votre pays.
4. Appuyez sur pour confirmer.
5. Appuyez de nouveau sur pour confirmer ou sur la
touche d'chappement ESC pour revenir en arrire.
6. Utilisez la touche ou pour slectionner votre langue.
7. Appuyez sur pour confirmer.
8. Saisissez la date et appuyez sur pour confirmer.
9. Saisissez l'heure et appuyez sur pour confirmer.
4.3 Mise en/hors service du combiné
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrt jusqu' ce que
l'cran s'allume.
2. Pour dsactiver le combin, appuyez sur la touche Marche/
Arrt et maintenez-la enfonce pendant plus de
5 secondes jusqu' ce que l'appareil s'teigne.
4.4 Composition d'un appel
4.4.1
Appel externe
1. Appuyez sur .
Le symbole d'appel apparaît à l'écran.
2. Lorsque vous entendez la tonalit, composez le numro dsir.
Le numéro apparaît à l'écran et est composé.
3. Pour terminer l'appel, appuyez sur ou (si l'option de fin
d'appel automatique est active) replacez le combin sur la station
de charge.
4.5 Prise d'un appel
Le combiné se met  sonner lors d'un appel entrant externe ou interne.
Tous les combinés enregistrés sonnent lors d'un appel entrant.
Le symbole d'appel clignote sur l'écran.
Le numéro de l'appelant s'affiche à l'écran si vous bénéficiez du
service de présentation du numéro (CLIP). Le nom de l'appelant
s'affiche également à l'écran s'il est mémorisé dans le répertoire ou
si le réseau transmet le nom avec le numéro de téléphone.
1. Appuyez sur pour prendre l'appel.
2. Pour terminer l'appel, appuyez sur .
4.6 Activation/désactivation du mode Mains-libres
1. Appuyez sur lors d'un appel pour activer le mode
Mains-libres.
2. Appuyez de nouveau sur pour dsactiver le
mode Mains-libres.

5 Répertoire

Vous pouvez mémoriser 200 numéros (de 24 chiffres maximum) et les
associer  un nom (de 12 caractres maximum) dans le répertoire.
5.1 Mémorisation d'une nouvelle entrée dans le répertoire
par le menu Répertoire
1. Appuyez sur .
2. Pour ajouter une nouvelle entre, appuyez sur la touche Menu
et slectionnez «NOUV. ENTREE» (NEW ENTRY)
avec la touche .
•«ENTRER NOM» (ENTER NAME) s'affiche à l'écran. Saisissez le
nom à l'aide des touches alphanumériques.
3. Appuyez sur et saisissez le numro de tlphone.
4. Appuyez sur pour mmoriser l'entre dans le rpertoire
ou appuyez sur ESC pour annuler sans sauvegarder celle-ci.
5.2 Recherche et appel d'un numéro du répertoire
1. Appuyez sur .
2. Saisissez les premires lettres du nom  l'aide des touches
alphanumriques.
Le premier nom de la liste commençant par ces lettres s'affiche à
l'écran.
3. Appuyez plusieurs fois sur ou pour faire dfiler les
autres numros du rpertoire.
4. Appel de l'abonn trouv : Le numro dsir est mis en surbrillance.
Appuyez sur .

6 Répéteur

6.1 Enregistrement d'un répéteur
Pour qu'un répéteur fonctionne, vous devez l'enregistrer sur la base.
Maintenez la touche Paging de la station de base enfoncée pendant
plus de 5 secondes jusqu' ce que le compteur de messages sur la
station de base se mette  clignoter comme suit : « »-« ».
Le mode d'enregistrement sur la base s'active pendant
approximativement 3 minutes. Pour enregistrer un répéteur, procédez
comme suit : Appuyez sur la touche d'enregistrement du répéteur. Le
voyant indicateur de liaison clignote (toutes les 0,5 secondes). Aprs
l'enregistrement, le voyant indicateur de liaison reste allumé fixement.
6.2 Positionnement correct d'un répéteur
Si vous souhaitez augmenter la portée de la base, vous devez placer le
répéteur avant la fin de la portée de réception de celle-ci, dans la
direction o vous souhaitez l'élargir. Assurez-vous qu'une prise
d'alimentation se situe  l'endroit de l'installation et que le voyant
indicateur de liaison ne clignote pas. Si le voyant clignote, le répéteur est
trop éloigné ou la réception est entravée par des murs épais ou des
objets métalliques.

1\tErste Schritte

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Produkts von TOPCOM
entschieden haben. Dieses Produkt wurde mit der höchsten Sorgfalt für
Sie und die Umwelt entwickelt und hergestellt. Da wir uns bei TOPCOM
über die Zukunft unseres Planeten und unserer Kinder Gedanken
machen, tun wir unser Bestes, um die Umwelt zu schützen. Daher haben
wir uns entschieden, die Seitenzahl unserer Bedienungsanleitungen und
Produkthandbücher zu reduzieren. In dem kurzen Handbuch, das Ihrem
TOPCOM-Gerät beiliegt, finden Sie eine kurze Anleitung zur Installation
und Bedienung Ihres TOPCOM-Gerätes. Wenn Sie gerne mehr über die
Funktionen Ihres neuen TOPCOM-Gerätes erfahren möchten, besuchen
Sie uns bitte im Internet (www.topcom.net). Dort können Sie die
vollständige Bedienungsanleitung in Ihrer Sprache herunterladen.
Hiermit möchte TOPCOM seinen Anteil dazu leisten, unseren Planeten
Erde etwas besser zu machen, doch das gelingt nur mit Ihrer Hilfe!

1 Installation

1.1 Inbetriebnahme der Ladestation
Stecken Sie das Netzteil in eine 230-V-Steckdose. Stecken Sie
den Netzteilstecker in die entsprechende Anschlussbuchse an der
Unterseite des Ladegerätes.
Befestigen Sie den Tisch-/Wandhalter an der Unterseite des
Ladegerätes:
Für die Wandmontage verwenden Sie "WALL".
Für die Tischaufstellung verwenden Sie "DESK".
1.2 Einlegen der Akkus in ein schnurloses Mobilteil
1. ffnen Sie das Akkufach.
2. Verbinden Sie den Akkustecker mit der Buchse im Mobilteil und
achten Sie darauf, dass der Stecker einrastet. berprfen Sie den
sicheren Anschluss des Akkusatzes durch vorsichtiges Ziehen an
den Kabeln.
3. Schlieen Sie das Akkufach.
4. Fr das erstmalige Aufladen der Akkus setzen Sie das Mobilteil fr
15 Stunden auf die Ladestation. Der Ladevorgang wird durch das
blinkende Akkuladesymbol am Mobilteil angezeigt.

2 Bedienelemente und Menüstruktur

2.1 Tasten/Displays/LEDs
Mobilteil
Ladestation
2.2 Menüstruktur
Das Mobilteil verfügt über eine bedienerfreundliche Menüstruktur. Jedes
Menü öffnet eine Liste mit Optionen. Um das Hauptmenü aufzurufen,
drücken Sie die Menütaste , wenn das Mobilteil eingeschaltet
ist und sich im Standby-Modus befindet. Drücken Sie die Nach-oben-
Taste oder die Nach-unten-Taste , um zur gewünschten
Menüoption zu blättern. In den Handlungsanweisungen dieser
Bedienungsanleitung werden die Symbole der Tasten sowie die
jeweilige Positionsnummer der Geräteübersicht gezeigt. Drücken Sie
anschließend erneut die Menütaste , um weitere Optionen
aufzurufen oder die angezeigte Einstellung zu bestätigen.
Um zur vorherigen Menüoption zu gelangen, drücken Sie die
ESC-Taste .

3 Anmeldung und Bedienung des Mobilteils

3.1 Mobilteil anmelden
Halten Sie die Paging-Taste an der Basisstation für mind.
5 Sekunden gedrückt, bis das Nachrichtenzähler-Display an der
Basisstation zu blinken beginnt (' '-' '). Die Basisstation
befindet sich nun ca. 3 Minuten lang im Anmeldemodus. Zur Anmeldung
des Mobilteils gehen Sie nun folgendermaßen vor:
1. Drcken Sie .
2. Drcken Sie mehrmals oder und whlen Sie
"ANMELDEN" (REGISTRATION).
3. Besttigen Sie mit .
4. Drcken Sie mehrmals oder und whlen Sie
"ANMELDEN" (REGISTER).
5. Besttigen Sie mit .
6. Geben Sie die PIN-Nummer der Basisstation (System PIN;
standardmig 0000) ein und drcken Sie .
Das Mobilteil sucht nun nach der Basisstation und meldet sich dort
an. Nach erfolgreicher Anmeldung zeigt das Display den Standby-
Modus sowie Name und Nummer des Mobilteils an.
3.2 Einschalten (Einstellmodus)
Nach dem erstmaligen Einlegen des Akkus oder nach einem
Zurücksetzen der Einstellungen befindet sich das Mobilteil im
Einstellmodus. Wählen Sie Ihr jeweiliges Land aus, um verschiedene
länderspezifische Einstellungen vornehmen zu können:
1. Zunchst erscheint fr einige Sekunden die Anzeige
"WILLKOMMEN" (WELCOME), gefolgt vom Men fr die
Lndereinstellung.
2. Drcken Sie , um die Lndereinstellungen aufzurufen.
3. Drcken Sie oder , um das Land auszuwhlen.
4. Besttigen Sie mit .
5. Besttigen Sie erneut mit oder drcken Sie die
Escape-Taste ESC , um zum Men zurckzukehren.
6. Drcken Sie oder , um die Sprache auszuwhlen.
7. Besttigen Sie mit .
8. Geben Sie das Datum ein und besttigen Sie mit .
9. Geben Sie die Uhrzeit ein und besttigen Sie mit .
3.3 Mobilteil ein- und ausschalten
1. Drcken Sie die EIN-/AUS-Taste , bis das Display
erscheint.
2. Um das Mobilteil auszuschalten, halten Sie die EIN-/AUS-Taste
mind. 5 Sekunden lang gedrckt, bis sich das Gert
ausschaltet.
3.4 Anrufen
3.4.1
Externe Anrufe
1. Drcken Sie .
Das Anrufsymbol erscheint im Display.
2. Wenn Sie den Whlton hren, whlen Sie die gewnschte
Rufnummer.
Die Rufnummer erscheint im Display und wird gewählt.
3. Um das Gesprch zu beenden, drcken Sie oder (falls
automatisches Auflegen eingestellt ist) stellen Sie das Mobilteil
wieder in die Ladestation.
3.5 Einen Anruf annehmen
Bei einem eingehenden externen oder internen Anruf beginnt das
Mobilteil zu klingeln.
Alle angemeldeten Mobilteile klingeln bei einem
eingehenden Anruf.
Das Anrufsymbol blinkt im Display.
Die Rufnummer des Anrufers erscheint im Display, sofern Sie
über Anruferkennung (CLIP) verfügen. Ferner wird der Name
des Anrufers im Display angezeigt, wenn die Nummer zusammen
mit dem Namen im Telefonbuch gespeichert ist oder wenn
das Netzwerk den Namen zusammen mit der
Telefonnummer überträgt.
1. Um den Anruf anzunehmen, drcken Sie .
2. Um das Gesprch zu beenden, drcken Sie .
3.6 Aktivieren/Deaktivieren des Freisprechmodus
1. Um den Freisprechmodus zu aktivieren, drcken Sie whrend des
Gesprchs .
2. Um den Freisprechmodus zu deaktivieren, drcken Sie erneut
.

4 Telefonbuch

Im Telefonbuch können Sie 200 Rufnummern (bis zu 24 Ziffern Länge)
mit jeweils einem zugehörigen Namen (bis zu 12 Zeichen Länge)
speichern.
4.1 Speichern eines neuen Telefonbucheintrags über das
Telefonbuchmenü
1. Drcken Sie .
2. Um einen neuen Eintrag hinzuzufgen, drcken Sie die Mentaste
, whlen Sie "NEUER EINTRAG" (NEW ENTRY) und
besttigen mit .
Im Display erscheint "NAME EINGEBEN" (ENTER NAME). Geben
Sie den Namen mit Hilfe der alphanumerischen Tasten ein.
3. Drcken Sie und geben Sie die Telefonnummer ein.
4. Drcken Sie , um den Eintrag im Telefonbuch zu
speichern, oder drcken Sie ESC , um ohne zu speichern
abzubrechen.
4.2 Eine Rufnummer im Telefonbuch suchen und anrufen
1. Drcken Sie .
2. Geben Sie die ersten Buchstaben des gewnschten Namens mit
Hilfe der alphanumerischen Tasten ein.
Der erste Name in der Liste mit diesen Buchstaben wird im Display
angezeigt.
3. Drcken Sie wiederholt oder , um durch die anderen
Rufnummern des Telefonbuchs zu blttern.
4. Gefundenen Teilnehmer anrufen: Die gewnschte Rufnummer ist
markiert. Drcken Sie .

5 Repeater

5.1 Anmelden eines Repeaters
Damit der Repeater funktioniert, müssen Sie ihn an der Basisstation
anmelden. Halten Sie die Paging-Taste an der Basisstation für mind.
5 Sekunden gedrückt, bis das Nachrichtenzähler-Display an der
Basisstation zu blinken beginnt (
" "-" "). Die Basisstation befindet sich nun ca. 3 Minuten lang
im Anmeldemodus. Zur Anmeldung eines Repeaters gehen Sie
folgendermaßen vor: Drücken Sie die Anmelde-Taste auf dem Repeater.
Die Verbindungs-LED blinkt 0,5 Sekunden lang. Nach der Anmeldung
leuchtet die Verbindungs-LED dauerhaft.
5.2 Richtige Aufstellung des Repeaters
Wenn Sie die Reichweite Ihrer Basisstation vergrößern wollen, müssen
Sie den Repeater innerhalb der Reichweite der Basisstation so
aufstellen, dass er in die Richtung zeigt, nach der Sie die Reichweite
vergrößern wollen. Stellen Sie sicher, dass am Aufstellungsort eine
Steckdose vorhanden ist und dass die Verbindungs-LED nicht blinkt.
Eine blinkende LED deutet darauf hin, dass der Repeater zu weit von der
Basisstation entfernt ist oder der Empfang durch dicke Wände oder
Metallgegenstände beeinträchtigt wird.

1 Introducción

Gracias por adquirir este producto de TOPCOM. Este producto ha sido
diseado y montado teniendo el máximo cuidado para con usted y el
medio ambiente. En TOPCOM, nos gusta pensar en el futuro de nuestro
planeta y nuestros hijos, por lo que hacemos lo que está en nuestras
manos para ayudar a conservar el medio ambiente. Por esta razón,
hemos decidido reducir el número de páginas de nuestras guías del
usuario, así como de nuestros manuales de producto. En este pequeo
manual que se le facilita junto con su dispositivo de TOPCOM, podrá
encontrar una breve descripción de cómo instalarlo y utilizarlo. No
obstante, si desea conocer todas las características de su nuevo
dispositivo de TOPCOM, visite nuestra página web (www.topcom.net),
donde podrá descargar el manual del usuario completo en su idioma.
Gracias a esta opción, TOPCOM espera contribuir a la mejora de nuestro
mundo, aunque solo podremos lograrlo con su ayuda!

2 Instalación

2.1 Puesta en servicio de la estación de carga
Conecte el adaptador de corriente a la toma de 230 V. Enchufe el
adaptador de corriente al conector para el adaptador de corriente
de la parte inferior del cargador.
Coloque el soporte de la base en la parte trasera de la estación de
carga:
Para el montaje en pared, tiene que usar «WALL».
Para la carga en escritorio, tiene que usar «DESK».
2.2 Colocación de la batería recargable en el terminal
inalámbrico
1. Abra el compartimiento de las pilas.
2. Alinee el conector de la batera con el conector del interior del
terminal y empjelo hasta que quede correctamente ajustado. Tire
suavemente de los cables para asegurarse de que la batera
quede correctamente colocada.
3. Cierre el compartimento de las pilas.
4. Para cargar las pilas por primera vez, coloque el terminal en la
estacin de carga durante 15 horas. El icono indicador de carga
del terminal se encender y apagar para indicar que se est
cargando la batera.

3 Controles y estructura de menú

3.1 Teclas / pantallas / LED
Terminal
Estación de carga
3.2 Estructura de menú
La estructura de menú del terminal es muy fácil de manejar. Cada menú
da acceso a una lista de opciones. Para abrir el menú principal, pulse la
tecla de menú con el terminal encendido y en modo de
espera. Pulse la tecla arriba o abajo para desplazarse
hasta la opción del menú que desee. En las instrucciones de este manual
de usuario se muestran tanto los símbolos de las teclas como los
números de ubicación de los mismos en la vista general del dispositivo.
A continuación pulse la tecla de menú para seleccionar más
opciones o para confirmar el ajuste seleccionado.
Para volver a la opción de menú anterior, pulse la tecla de escape
ESC .

4 Registro y manejo del terminal

4.1 Registro del terminal
Mantenga pulsada la tecla de búsqueda de la estación base durante
más de 5 segundos hasta que la pantalla del contador de mensajes de
la estación base comience a parpadear con « »-« ». El
modo de registro de la estación base se mantiene activado
aproximadamente 3 minutos a partir de este momento. Para registrar un
nuevo terminal, proceda como sigue:
1. Pulse .
2. Pulse o repetidamente y seleccione «BUSCANDO»
(REGISTRATION).
3. Pulse para confirmar.
4. Pulse o repetidamente y seleccione «REGISTRAR»
(REGISTER).
5. Pulse para confirmar.
6. Introduzca el cdigo PIN de la estacin base (PIN del sistema, por
defecto «0000») y pulse .
El terminal buscará ahora la estación base y se registrará en ella al
encontrarla. Tras haber realizado el registro correctamente, en la
pantalla se indica el modo de espera y se muestran el nombre y el
número del terminal.
4.2 Encendido (modo de ajuste)
Tras haber introducido la batería por primera vez o tras una operación de
restauración, el terminal entrará en modo de ajuste. El usuario deberá
seleccionar el país para los distintos ajustes que dependen del país:
1. ‘Se mostrar el mensaje «BIENVENIDO» (WELCOME) durante
los primeros segundos seguido del men de ajuste del pas.
2. Para volver a la pantalla de ajuste del pas, pulse .
3. Use o para seleccionar el pas.
4. Pulse para confirmar.
5. Vuelva a pulsar para confirmar o pulse la tecla de
escape ESC para volver atrs.
6. Use o para seleccionar el idioma.
7. Pulse para confirmar.
8. Introduzca la fecha y pulse para confirmar.
9. Introduzca la hora y pulse para confirmar.
4.3 Encender / apagar el terminal
1. Pulse la tecla de encendido / apagado hasta que se
encienda la pantalla.
2. Para apagar el terminal, mantenga pulsada la tecla de encendido /
apagado ms de 5 segundos hasta que el dispositivo se
apague.
4.4 Realizar llamadas
4.4.1
Llamadas externas
1. Pulse .
Aparecerá el símbolo de llamada en la pantalla.
2. Marque el nmero deseado cuando oiga el tono de lnea
disponible.
El número aparece en pantalla y se marca.
3. Para finalizar la llamada, pulse o (si el colgado
automtico est activado) vuelva a colocar el terminal en la
estacin de carga.
4.5 Aceptar una llamada
Al recibir llamadas externas o internas, el terminal suena.
Todos los terminales registrados suenan cuando se recibe una
llamada.
El símbolo de llamada parpadea en la pantalla.
El número de teléfono de la persona que llama aparecerá en la
pantalla si dispone del servicio de identificación de llamada (CLIP).
También se mostrará en la pantalla el nombre del interlocutor si
dicho número está almacenado junto con el nombre en la agenda
de teléfonos o si la red transmite el nombre junto con el número de
teléfono.
1. Pulse para aceptar la llamada.
2. Para finalizar la llamada, pulse .
4.6 Activar / desactivar la función de manos libres
1. Pulse durante una llamada para activar el modo de
manos libres.
2. Pulse de nuevo para desactivar el modo de manos
libres.
5Agenda
En la agenda se pueden guardar hasta 200 números de teléfono
(de hasta 24 cifras) con un nombre cada uno (de hasta 12 caracteres).
5.1 Guardar una entrada nueva en la agenda mediante el
menú Agenda
1. Pulse .
2. Para aadir una nueva entrada, pulse la tecla de men
y seleccione «NUEVA ENTRADA» (NEW ENTRY) con
.
En la pantalla aparecerá «INTROD. NOMBRE» (ENTER NAME).
Introduzca el nombre con el teclado alfanumérico.
3. Pulse e introduzca el nmero de telfono.
4. Pulse para guardar la entrada en la agenda o pulse
ESC para cancelar sin guardar la entrada.
5.2 Buscar un número de teléfono en la agenda y llamar
1. Pulse .
2. Introduzca las primeras letras del nombre con el teclado
alfanumrico.
En la pantalla aparecerá el primer nombre de la lista que contenga
esas letras.
3. Pulse o repetidamente para desplazarse por los
dems nmeros de la agenda.
4. Cuando aparezca el nmero que desea en la pantalla y est
resaltado, pulse .

6 Repetidor

6.1 Registro de un repetidor
Para poder utilizar un repetidor, tiene que registrarlo en la base.
Mantenga pulsada la tecla de búsqueda de la estación base durante
más de 5 segundos hasta que la pantalla del contador de mensajes de
la estación base comience a parpadear con
« »-« ». El modo de registro de la base se mantiene
activado aproximadamente 3 minutos a partir de este momento. Para
registrar un repetidor, proceda como sigue: Pulse la tecla de registro del
repetidor. El LED de conexión se encenderá y apagará 0,5 segundos.
Una vez realizada la conexión, el LED se quedará encendido.
6.2 Colocación idónea de un repetidor
Si desea ampliar el radio de alcance de la base, es importante que
coloque el repetidor antes del fin del radio de alcance de la base y en la
dirección en la que desee ampliar dicho radio. Asegúrese de que haya
una toma de corriente en el lugar de la instalación y de que el LED de
conexión no parpadee. Si el LED parpadea, esto querrá decir que el
repetidor se encuentra demasiado alejado o que la recepción se está
viendo dificultada por muros gruesos o por objetos de metal.

1 Förberedelser

Tack för att du köpt den här TOPCOM-produkten. Denna produkt har
utformats och monterats med största omsorg om dig och om miljön.
Eftersom vi p TOPCOM är mna om vr planets framtid och vra barn
strävar vi efter att göra vrt bästa för att hjälpa till att rädda miljön. Det är
därför vi har beslutat att minska antalet sidor i vra bruksanvisningar och
produkthandböcker. I denna korta bruksanvisning som följer med din
TOPCOM-enhet hittar du en kort beskrivning av hur du installerar och
använder din TOPCOM-enhet. Om du änd vill upptäcka alla funktioner i
din nya TOPCOM-enhet kan du besöka vr webbplats
(www.topcom.net) där du kan ladda ned den fullständiga
bruksanvisningen p ditt sprk. TOPCOM hoppas p detta sätt dra vrt str
till stacken för att göra vr planet till en bättre plats, men vi behöver din
hjälp för att lyckas!

2 Installation

2.1 Förbered laddningsstationen
Koppla adaptern till ett 230 V-uttag. Koppla kontakten till
adapteruttaget på undersidan av laddaren.
Placera stöden på undersidan av laddaren:
Vid väggmontering måste du använda "WALL";
Vid montering på skrivbord måste du använda "DESK";
2.2 Sätta i de uppladdningsbara batterierna i den sladdlösa
handenheten
1. ppna batterifacket.
2. Koppla samman batterikontakten med uttaget inuti handenheten
och tryck p kontakten s att den klickar p plats. Dra frsiktigt i
kablarna fr att frskra dig om att batterierna r skert anslutna.
3. Stng batterifacket.
4. Nr du ska ladda batterierna fr frsta gngen, placerar du
handenheten i laddningsstationen i 15 timmar..
Laddningsindikatorn p handenheten skiftar fr att visa att
enheten laddas.

3 Reglage och menystruktur

3.1 Knappar/displayer/lysdioder
Handenhet
Laddningsstation
3.2 Menystruktur
Handenheten har en menystruktur som är enkel att använda. I varje
meny finns en lista med alternativ. För att öppna huvudmenyn trycker du
p menyknappen när handenheten är pslagen och i
vänteläge. Tryck p uppknappen eller nedknappen för att
bläddra till önskat menyalternativ. Instruktionerna i denna
användarhandbok visar knappsymbolerna och nummerplacering i
produktöversikten. Tryck p menyknappen igen för att visa fler
alternativ eller för att bekräfta den visade inställningen.
Tryck p escape-knappen ESC för att terg till föregende
menyalternativ.

4 Handenhet – registrering och funktion

4.1 Registrera handenheten
Hll sökknappen p basenheten nedtryckt i 5 sekunder tills displayen
med meddelanderäknaren p basenheten börjar att blinka " "-
" ". Registreringsläget p basenheten är nu aktiverat i cirka
3 minuter. Du mste genomföra följande steg för att registrera
handenheten:
1. Tryck p .
2. Tryck p eller upprepade gnger, vlj
"REGISTRERA" (REGISTRATION).
3. Tryck fr att bekrfta.
4. Tryck p eller upprepade gnger, vlj
"REGISTRERA" (REGISTER).
5. Tryck p fr att bekrfta.
6. Ange basenhetens PIN-kod (system PIN-kod, frvald "0000") och
tryck p .
Handenheten söker i detta läge efter basenheten och signalerar
när den hittas. Efter slutförd registrering visar displayen vänteläge,
handenhetens namn och nummer.
4.2 Att ladda upp (Inställningsläge)
Första gngen batteriet sätts in efter att en funktion har terställts, ska
handenheten g in i inställningsläget. Användaren ska välja land för olika
landsspecifika inställningar:
1. ‘"VLKOMMEN" (WELCOME) visas under ngra sekunder och
fljs av menyn fr landsinstllningar.
2. Tryck p fr att komma till landsinstllningarna.
3. Anvnd eller fr att vlja land.
4. Tryck p fr att bekrfta.
5. Tryck p igen fr att bekrfta eller tryck p escape-
knappen ESC fr att g tillbaka.
6. Anvnd eller fr att vlja sprk
7. Tryck p fr att bekrfta.
8. Vlj datum och tryck p fr att bekrfta.
9. Vlj tid och tryck p fr att bekrfta.
4.3 Sätta på och stänga av handenheten
1. Tryck p av-/pknappen tills displayen sls p.
2. Stng av handenheten genom att hlla av-/pknappen
nedtryckt i mer n 5 sekunder tills den stngs av.
4.4 Ringa samtal
4.4.1
Externa samtal
1. Tryck p .
Samtalssymbolen visas på displayen.
2. Nr du hr kopplingstonen slr du nskat telefonnummer.
Numret visas på displayen och rings upp.
3. Du avslutar samtalet genom att trycka p eller
(om funktionen "lgg p automatiskt" r aktiverad) genom att
placera handenheten p laddningsenheten.
4.5 Besvara ett samtal
Handenheten ringer vid ett internt eller externt inkommande samtal.
Alla registrerade handenheter ringer vid ett inkommande samtal.
Samtalssymbolen visas på displayen.
Uppringarens telefonnummer anges på displayen om du har
nummerpresentation (CLIP). Uppringarens namn visas också på
displayen om numret finns lagrat tillsammans med namnet i
telefonboken eller om nätverket sänder namnet tillsammans med
telefonnumret.
1. Tryck p fr att svara p samtalet.
2. Fr att avsluta samtalet trycker du p .
4.6 Aktivera/inaktivera handsfree-läge
1. Tryck p under ett samtal fr att aktivera handsfree-
lget.
2. Tryck p igen fr att inaktivera handsfree-lget.

5 Telefonbok

Du kan lagra 200 nummer (upp till 24 siffror lnga) med tillhörande namn
(upp till 12 tecken lnga) i telefonboken.
5.1 Spara en ny post i telefonboken via telefonboksmenyn
1. Tryck p .
2. Fr att lgga till en post trycker du p menyknappen
och vljer "NY POST" (NEW ENTRY) med .
•"SKRIV NAMN" (ENTER NAME) visas på displayen. Ange namnet
med hjälp av de alfanumeriska knapparna.
3. Tryck p och ange telefonnumret.
4. Tryck p fr att lagra posten i telefonboken eller p
ESC fr att avbryta utan att spara posten.
5.2 Hitta och ringa upp ett nummer i telefonboken
1. Tryck p .
2. Ange begynnelsebokstverna i namnet med hjlp av de
alfanumeriska knapparna.
Det första namnet i listan med dessa bokstäver visas på displayen.
3. Tryck p eller upprepade gnger fr att ska efter
andra nummer i telefonboken.
4. Ring den funna mottagaren: nr du har markerat det nskade
numret trycker du p .

6 Repeater

6.1 Registrera en repeater
För att repeatern ska fungera mste du registrera den i basen. Hll
sökknappen p basenheten nedtryckt i 5 sekunder tills displayen med
meddelanderäknaren p basenheten börjar blinka
" "-" ".Registreringsläget p basenheten är nu aktiverat i
cirka 3 minuter. Du mste genomföra följande steg för att registrera
repeatern: Tryck p registreringsknappen p repeatern. Signallysdioden
blinkar 0,5 sekunder p/av. Efter registreringen lyser signallysdioden med
fast sken.
6.2 Placera repeatern på rätt plats
När du vill förlänga basens räckvidd är det viktigt att du placerar
repeatern precis innanför basens mottagningsomrde och i den riktning
som du vill förlänga räckvidden. Se till att det finns ett strömuttag vid
installationsplatsen och att signallysdioden inte blinkar. Om lysdioden
blinkar är repeatern för lngt bort, eller ocks hindras mottagningen av
tjocka väggar eller metallföreml.

1 Sådan kommer du i gang

Tak, fordi du valgte dette TOPCOM-produkt. Dette produkt er udviklet
og samlet med den strst mulige omtanke for dig og for miljet. Da vi her
hos TOPCOM tnker p vores brns og planetens fremtid, gr vi vores
bedste for at skne miljet. Dette er grunden til, at vi har besluttet at
reducere antallet af sider i vores brugervejledninger og produktmanualer.
I denne korte vejledning, der flger med din TOPCOM-enhed, finder
du en kort forklaring p, hvordan du installerer og bruger din
TOPCOM-enhed. Hvis du alligevel skulle have lyst til at lre mere om alle
funktionerne p din nye TOPCOM-enhed, kan du besge vores websted
(www.topcom.net), hvor du kan downloade en komplet
brugervejledning p dit sprog. P denne mde hber TOPCOM p
at kunne bidrage til at gre vores planet til et bedre sted, men det kan
vi kun med din hjlp!

2 Installation

2.1 Ibrugtagning af opladningsenheden
Sæt adapteren ind i en 230 V stikkontakt. Sæt stikket i opladerens
bøsning i bunden af opladeren.
Sæt monteringsbeslaget på bunden af opladeren:
Til vægmontering skal du bruge ‘WALL’;
Til skrivebordsmontering skal du bruge ‘DESK’.
2.2 Isætning af genopladelig batteripakke i et trådløst
håndsæt
1. bn batterikammeret.
2. St batterikonnektoren med stikket i hndsttet og skub
konnektoren ind, indtil den klikker p plads. Trk forsigtigt i
ledningerne for at sikre dig, at batteriet er ordentligt tilsluttet.
3. Luk batterirummet.
4. Nr batterierne oplades frste gang, skal du lade hndsttet st i
baseenheden i 15 timer. Ikonet for opladning p hndsttet ruller
for at angive, at enheden oplader.

3 Taster og menustruktur

3.1 Taster / display / lysdioder
Håndsæt
Opladningsenhed
3.2 Menustruktur
Hndsttet har et brugervenligt menusystem. Hver menu bner en liste
over valgmuligheder. Tryk p menutasten for at bne
hovedmenuen, nr hndsttet er tndt og i standbytilstand. Tryk p tasten
op eller ned for at rulle ned til det nskede menupunkt.
Anvisningerne i denne brugervejledning viser tastsymbolerne og
positionsnummeret p enhedsillustrationen. Tryk derefter p menutasten
igen for at bne andre valgmuligheder eller for at bekrfte den
viste indstilling.
Tryk p tasten ESC for at g til det forrige menupunkt.

4 Håndsæt - registrering og betjening

4.1 Registrering af håndsættet
Hold hndstsgetasten p basestationen nede i mere end
5 sekunder, indtil beskedtlleren p basestationen begynder at blinke
med ‘ ’-‘ ’. Registreringstilstand p basestationen aktiveres
nu i ca. 3 minutter. Du skal udfre flgende trin for at registrere hndsttet:
1. Tryk p .
2. Tryk p eller gentagne gange, og vlg
REGISTRER (REGISTRATION).
3. Tryk p for at bekrfte.
4. Tryk p eller gentagne gange, og vlg ‘REGISTRER
(REGISTER).
5. Tryk p for at bekrfte.
6. Indtast basestationens PIN-kode (base PIN-kode: standard 0000)
og tryk p .
Håndsættet søger nu efter basestationen og registrerer, når
basestationen er fundet. Efter korrekt registrering viser displayet
standby samt håndsættets navn og nummer.
4.2 Sådan tændes håndsættet (indstillingstilstand)
Nr batterierne frst isttes eller efter at hndsttet er nulstillet, skal
hndsttet indstilles. Brugeren br vlge land for at g til forskellige
landespecifikke indstillinger:
1. VELKOMMEN (WELCOME) vises i nogle f sekunder, hvorefter
landeindstillingsmenuen vises.
2. Tryk p for at g til landeindstillingerne.
3. Brug eller til at vlge det nskede land.
4. Tryk p for at bekrfte.
5. Tryk p igen for at bekrfte eller tryk p tasten ESC
for at g tilbage.
6. Brug eller til at vlge det nskede sprog.
7. Tryk p for at bekrfte.
8. Indtast datoen, og tryk p for at bekrfte.
9. Indtast tiden, og tryk p for at bekrfte.
4.3 Sådan sættes håndsættet på on/off
1. Tryk p on/off-tasten , indtil displayet tndes.
2. Hndsttet slukkes ved at holde on/off-tasten
nede i mere end 5 sekunder, indtil enheden slukkes.
4.4 Sådan fortager du telefonopkald
4.4.1
Eksterne opkald
1. Tryk p .
Opkaldssymbolet vises på displayet.
2. Nr du hrer opkaldstonen, skal du indtaste det nskede
telefonnummer.
Nummeret vises på displayet, og der ringes til det.
3. Tryk p for at afslutte opkaldet eller (hvis auto-lgp er
slet til) st hndsttet tilbage p opladerenheden.
4.5 Besvarelse af opkald
Ved et internt eller eksternt indgende opkald begynder hndsttet at
ringe.
Alle registrerede håndsæt ringer ved indgående opkald.
Opkaldssymbolet blinker på displayet.
Telefonnummeret på den, der ringer op, vises på displayet, hvis du
har nummervisningstjeneste (CLIP). Den opkaldendes navn vises
på displayet, hvis nummeret er gemt sammen med navnet i
telefonbogen eller hvis det sendes af netværket sammen med
telefonnummeret.
1. Tryk p for at besvare opkaldet.
2. Tryk p for at afslutte opkaldet.
4.6 Aktivering/deaktivering af håndfri-tilstanden
1. Tryk p under et opkald for at aktivere hndfri-tilstanden.
2. Tryk p igen for at deaktivere hndfri-tilstanden.

5 Telefonbog

Du kan lagre op til 200 numre (p op til 24 tegn) med et tilknyttet navn
(p op til 12 tegn) i telefonbogen.
5.1 Gem en ny kontaktperson i telefonbogen vha.
telefonbogsmenuen
1. Tryk p .
2. Tryk p menutasten for at tilfje en kontaktperson
og vlg ‘NY POST (NEW ENTRY) med .
•‘INDTAST NAVN (ENTER NAME) vises på displayet. Indtast
navnet med de alfanumeriske taster.
3. Tryk p og indtast telefonnummeret.
4. Tryk p for at gemme kontaktpersonen i telefonbogen,
eller tryk p tasten ESC for at annullere uden at gemme
posten.
5.2 Lokalisering af og opkald til et nummer i telefonbogen
1. Tryk p .
2. Indtast de frste bogstaver i navnet med de alfanumeriske taster.
Det første navn i listen med disse bogstaver vises i displayet.
3. Tryk p eller gentagne gange for at rulle igennem de
andre numre i telefonbogen.
4. Kald funden deltager: det nskede nummer er fremhvet.
Tryk p .

6 Telefonforstærker

6.1 Registrering af en telefonforstærker
Du skal frst registrere telefonforstrkeren p basen, for at den kan
fungere. Hold hndstsgetasten p basestationen nede i mere end 5
sekunder, indtil beskedtlleren p basestationen begynder at blinke med
’-‘ ’. Registreringstilstand p basestationen aktiveres nu i
ca. 3 minutter. Du skal udfre flgende trin for at registrere
telefonforstrkeren: Tryk p registreringstasten p telefonforstrkeren.
Lysdioden for forbindelse blinker nu med 0,5 sekunders mellemrum.
Efter registreringen lyser dioden for forbindelse stabilt.
6.2 Placering af telefonforstærkeren i den nøjagtige position
Nr du nsker at udvide basens rkkevidde, er det vigtigt, at du placerer
telefonforstrkeren inden for basens modtagelsesrkkevidde og i den
retning, du nsker at udvide rkkevidden i. Srg for, at der er et netstik p
installationsstedet, og at lysdioden for forbindelse ikke blinker. Hvis
lysdioden for forbindelse blinker, er telefonforstrkeren for langt vk eller
modtagelsen hindres af tykke vgge eller metalgenstande.

1 Komme i gang

Takk for at du valgte dette produktet fra TOPCOM. Dette produktet er
konstruert og montert med omtanke for deg og miljet. Fordi vi i TOPCOM
tenker p fremtiden for miljet og vre barn, prver vi  gjre vrt beste for 
verne miljet. Derfor har vi besluttet  redusere antall sider i
brukerveiledninger og brukerhndbker for produkter. I denne korte
brukerhndboken som flger med ditt TOPCOM-produkt finner du en kort
forklaring av hvordan du installerer og bruker TOPCOM-produktet. Hvis
du vil vite mer om alle funksjonene og egenskapene til det nye TOPCOM-
apparatet, kan du g til vrt webomrde (www.topcom.net), hvor du kan
laste ned den fullstendige brukerhndboken p ditt eget sprk. P denne
mten hper vi i TOPCOM at vi kan bidra til  verne om miljet, men vi kan
bare lykkes med din hjelp!

ENGLISH

1. Display
2. Answering machine / mute key
3. Escape key
4. Up key
5. Right key / call list key
6. Hang-up / on/off key
7. Alphanumeric keys
8. Ringer off / pause key
9. Redial key
10. Microphone
11. Handsfree key
12. Internal key
13. Keypad lock key
14. Answer call / flash key
15. Down key
16. Left key / phonebook
17. Menu / OK key
18. Event LED
19. Link LED 20. Registration key
You can only register this handset on a Ultra SR1250
base station.
If you want to change the volume while in hands free
mode, press or several times.
1
8
3
2
5
6
7
4
9
11
15
10
12
13
14
16
17
18
19
20
17
4
15
17
3
17
4
15
17
4 15
17
17
17
4 15
17
17
3
4 15
17
17
17
6
6
14
6
14
6
14
14
4 15
16
17
17
17
17
3
16
The repeater only works on a Ultra SR1250 base station.

NEDERLANDS

1. Display
2. Toets antwoordapparaat /
microfoon uit
3. Toets Escape
4. Toets Omhoog
5. Toets rechts / toets
oproeplijst
6. Toets ophangen / aan-uit
7. Alfanumerieke toetsen
8. Toets belgeluid uit / pauze
9. Nummerherhalingstoets
10. Microfoon
11. Toets Handenvrij
12. Toets intern
13. Toets voor
toetsenbordvergrendeling
14. Toets oproep beantwoorden /
Flash
15. Toets Omlaag
16. Toets links / telefoonboek
17. Toets Menu / OK
18. Led gebeurtenis
19. Verbindings-led 20. Toets Aanmelden
U kunt deze handset alleen aanmelden op een Ultra
SR1250-basisstation.
Als u het volume wilt aanpassen in de handenvrije modus,
drukt u meerdere keren op of .
4
15
14
17
4
15
17
3
17
4
15
17
4
15
17
17
17
4
15
17
17
3
4
15
17
17
17
6
6
14
6
14
6
14
14
4
15
De repeater werkt alleen op een Ultra SR1250-basisstation.

FRANÇAIS

1. cran
2. Touches Rpondeur/Sourdine
3. Touche chappement
4. Touche Haut
5. Touche Droite/Liste d'appels
6. Touche Fin d'appel/Marche-Arrt
7. Touches alphanumriques
8. Touche Dsactivation
sonnerie/Pause
9. Touche Rappel
10. Micro
11. Touche Mains-libres
12. Touche Interne
13. Touche de verrouillage
du clavier
14. Touche Rponse/Flash
15. Touche Bas
16. Touche Gauche/
Rpertoire
17. Touche Menu/OK
18. Voyant vnement
19. Voyant indicateur de liaison 20. Touche Enregistrement
Vous ne pouvez enregistrer ce combiné que sur une
station de base Ultra SR1250.
16
17
17
17
17
3
16
4
15
14
17
4 15
17
3
17
4
15
17
4 15
17
17
17
4 15
17
17
3
4 15
17
17
17
6
6
14
Si vous souhaitez modifier le volume en mode Mains-
libres, appuyez plusieurs fois sur ou .
Le répéteur ne fonctionne que sur une station de base
Ultra SR1250.

DEUTSCH

1. Display
2. Anrufbeantworter/
Stummschalttaste
3. Esc-Taste
4. Nach-oben-Taste
5. Nach-rechts-Taste/Anrufliste
6. Auflegen/EIN-/AUS-Taste
7. Alphanumerische Tasten
8. Rufton-aus-Taste/Pause
9. Wahlwiederholung
10. Mikrofon
11. Freisprechtaste
12. Interner Anruf
13. Tastatursperre
14. Gesprch annehmen/Flash
15. Nach-unten-Taste
16. Nach-links-Taste/Telefonbuch
17. Men/OK
18. Ereignis-LED
19. Verbindungs-LED 20. Anmeldetaste
Sie können dieses Mobilteil nur an einer Ultra SR1250-
Basisstation anmelden.
6
14
6
14
14
4
15
16
17
17
17
17
3
16
4
15
14
17
4 15
17
3
17
4
15
17
4
15
17
17
Wenn Sie im Freisprechmodus telefonieren und die
Lautstärke ändern möchten, drücken Sie mehrmals
oder .
Der Repeater funktioniert nur mit einer Ultra SR1250-
Basisstation.

ESPAÑOL

1. Pantalla
2. Tecla de contestador / silencio
3. Tecla de escape
4. Tecla arriba
5. Tecla derecha / lista de llamadas
6. Tecla de colgar / encender/
apagar
7. Teclas alfanumricas
8. Tecla de timbre desactivado /
pausa
9. Tecla de rellamada
10. Micrfono
11. Tecla de manos libres
12. Tecla interna
13. Tecla de bloqueo de
teclado
14. Tecla de aceptacin de
llamadas / flash
15. Tecla abajo
16. Tecla izquierda / agenda
17. Tecla de men / OK
18. LED de evento
19. LED de conexin 20. Tecla de registro
17
4
15
17
17
3
4
15
17
17
17
6
6
14
6
14
6
14
14
4 15
16
17
17
17
17
3
16
4 15
14
17
4 15
Solamente puede registrar este terminal en una estación
base Ultra SR1250.
Si desea ajustar el volumen mientras se encuentre en
modo manos libres, pulse varias veces o .
El repetidor solamente funciona con una estación base
Ultra SR1250.

SVENSKA

17
3
17
4
15
17
4
15
17
17
17
4
15
17
17
3
4
15
17
17
17
6
6
14
6
14
6
14
14
4 15
16
17
17
17
17
3
16
4 15
14
1. Display
2. Telefonsvarare/sekretessknapp
3. Escape-knapp
4. Uppknapp
5. Hgerknapp/knapp fr
samtalslista
6. Lgg p-/av-/pknapp
7. Knappsats (alfanumerisk)
8. Ringsignal av-/pausknapp
9. teruppringningsknapp
10. Mikrofon
11. Handsfree
12. Internknapp
13. Knappls
14. Svara p samtal/R-knapp
15. Nedknapp
16. Vnsterknapp/telefonbok
17. Meny/OK
18. Lysdiod fr hndelser
19. Signallysdiod 20. Registreringsknapp
Du kan endast registrera handenheten i en Ultra SR1250
basenhet.
Om du vill ändra volymen i handsfree-läget trycker du på
eller upprepade gånger.
Repeatern fungerar endast på en Ultra SR1250
basenhet.

DANSK

17
4
15
17
3
17
4
15
17
4
15
17
17
17
4
15
17
17
3
4 15
17
17
17
6
6
14
6
14
6
14
14
4
15
16
17
17
17
17
3
16
4 15
14
1. Display
2. Automatisk telefonsvarer / mute-tast
3. Escape-tast
4. Op-tast
5. Hjre-tast / opkaldslistetast
6. Lg p / tnd/sluk-tast
7. Alfanumeriske taster
8. Ringelyd slet fra / pause-tast
9. Genkaldstast
10. Mikrofon
11. Hndfri-tast
12. Intern tast
13. Tastaturls-tast
14. Besvar opkald / flash-tast
15. Ned-tast
16. Venstre-tast / telefonbog
17. Menu-/OK-tast
18. Lysdiode for hndelse
19. Lysdiode for forbindelse 20. Registreringsngle
Du kan kun registrere dette håndsæt på en
Ultra SR1250-basestation.
Hvis du vil ændre lydstyrken i håndfri-tilstand, skal du
trykke på eller flere gange.
Telefonforstærkeren fungerer kun med en
Ultra SR1250-basestation.

NORSK

17
4
15
17
3
17
4
15
17
4 15
17
17
17
4 15
17
17 3
4
15
17
17
17
6
6
14
6
14
6
14
14
4
15
16
17
17
17
17
3
16
4
15
14

Mode d'emploi

Consultez gratuitement le manuel de la marque Topcom Ultra SR1200c ici. Ce manuel appartient à la catégorie Téléphones et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 6.1. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Français, Anglais. Vous avez une question sur le Ultra SR1200c de la marque Topcom ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Besoin d’aide?

Vous avez une question sur le Topcom Ultra SR1200c et la réponse n'est pas dans le manuel? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème, et de votre question. Plus votre problème et votre question sont clairement énoncés, plus les autres propriétaires de Topcom Ultra SR1200c ont de chances de vous fournir une bonne réponse.

Nombre de questions : 0

Spécifications du Ultra SR1200c de la marque Topcom

Vous trouverez ci-dessous les spécifications du produit et les spécifications du manuel du Topcom Ultra SR1200c.

Généralités
Marque Topcom
Modèle Ultra SR1200c
Produit Téléphone
EAN 5411519014665
Langue Français, Anglais
Type de fichier Mode d’emploi (PDF)
représentation / réalisation
Type Téléphone DECT
Nombre de sonneries 7
Répondeur intégré Non
Caractéristiques de gestion
Réveil Oui
Indication
Témoin de charge faible Oui
Caractéristiques du téléphone
Haut-parleur Oui
Compatible avec plusieurs combinés -
Sonnerie polyphonique Oui
Capacité du répertoire 200 entrées
Gestion d'appel
Service de présentation du numéro appelant (CLIP) Oui
Transfert d'appel explicite Oui
Identification de l'appelant Oui
Design
Boutons rétroéclairés Oui
Type de montage Mur
Couleur du produit Anthracite,Black
Écran
Écran LCD
Nombre de couleurs affichées Monochrome
Nombre de ligne affichées 4 lignes
Couleur de Backlight Bleu
Taille de l'écran 1.6 "
Connectivité
Raccordements sans fil Oui
Autres caractéristiques
Compatibilité Mac Non
Montage mural Oui
Verrouillage du clavier du combiné Oui
Puissance
Type d'alimentation d'énergie DC 6V/210mA
Type de batterie 2.4V
Temps de communication 10 h
Autonomie en veille 168 h
Technologie batterie Hybrides nickel-métal (NiMH)
Capacité de la batterie 500 mAh
Exigences d'alimentation AC 100-240V, 50/60Hz
voir plus

Foire aux questions

Vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans le manuel? Vous trouverez peut-être la réponse à votre question dans la FAQ sur le Topcom Ultra SR1200c au dessous de.

Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici

Aucun résultat