TriStar TR-2561

TriStar TR-2561 mode d'emploi

(1)
 • VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  BELANGRIJK: OLIE DE MESSEN VOOR HET EERSTE GEBRUIK, EN NA
  IEDERE SCHEER BEURT!
  Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan de fabrikant
  niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel
  het gevolg van is.
  Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het
  apparaat zelf beschadigd is. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u
  het laten vervangen door een bekwame gekwaliceerde dienst(*) om
  gevaar te voorkomen.
  Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken en zorg
  ervoor dat het snoer nergens in verstrikt kan raken.
  Het apparaat moet worden geplaatst op een stabiele, vlakke
  ondergrond.
  Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer de stekker in het
  stopcontact steekt.
  Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar
  het voor bestemd is.
  Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische
  apparatuur mag u ze nooit zonder toezicht bij het apparaat laten.
  Selecteer daarom een plek voor uw apparaat op dusdanige wijze
  dat kinderen er niet bij kunnen. Zorg ervoor dat het snoer niet naar
  beneden hangt.
  Dompel het snoer, de stekker en/of het apparaat nooit in het water of
  een andere vloeistof, dit om u te beschermen tegen een elektrische
  schok.
  Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder
  en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
  vermogens of gebrek aan ervaring en kennis mits onder toezicht of
  geïnstrueerd over het veilig gebruik van het apparaat en bewust van
  de mogelijke gevaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
  Reiniging en het onderhoud niet door kinderen zonder toezicht.
  WAARSCHUWING: Houd het apparaat droog.
  De onderdelen die vastgezet moeten worden, dienen te worden
  gemonteerd, zodat ze niet in het water kunnen vallen.
  * Bekwame gekwaliceerde dienst: after-sales dienst van de fabrikant of de
  invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat
  elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst
  terug te brengen.
  ONDERDELENBESCHRIJVING
  1. Mesjes
  2. Opzetstukken 1 t/m 4
  3. Aan/uit schakelaar
  VOOR HET EERSTE GEBRUIK
  Controleer het apparaat en zorg ervoor dat er geen haren of viezigheid
  op het apparaat en tussen de snijbladen zit. Maak dit schoon met de
  bijgeleverde schoonmaakborstel. Laat een druppel olie tussen de tanden
  van de snijbladen lopen.
  Gebruik het apparaat alleen op droog haar.
  GEBRUIK
  In onderstaande tabel treft u aan welk opzetstuk u nodig heeft voor de
  gewenste kniplengtes.
  Om het opzetstuk vast te zetten, houd het opzetstuk met de tanden naar
  boven, duw het opzetstuk stevig tegen het scheerblad.
  Opzetstuk 1 laat het haar tot een lengte van 0,3 cm. over.
  Opzetstuk 2 laat het haar tot een lengte van 0,6 cm. over.
  Opzetstuk 3 laat het haar tot een lengte van 0,9 cm. over.
  Opzetstuk 4 laat het haar tot een lengte van 1,2 cm. over.
  Knip de eerste keer dat u met de tondeuse werkt slechts een klein gedeelte
  van het haar, om te kijken of u tevreden bent met de kniplengte die bij een
  bepaald opzetstuk hoort. Probeer eerst het langste opzetstuk 4. Indien u
  een korter kapsel wilt maken, gebruik een ander opzetstuk. Voor gelijkmatig
  haar, de tondeuse nooit duwen, drukken of te snel door het haar heen
  halen.
  Kam het haar in zijn natuurlijke groei/kam richting. Knip het haar aan de
  kant van beneden naar boven. Houd de tondeuse zachtjes tegen het haar
  met de tanden van het meegeleverde opzetstuk naar boven gericht.
  Duw langzaam de tondeuse naar boven, trim alleen een kleine hoeveelheid
  in een keer. Herhaal de bovenstaande stappen voor de achterkant en zijkant.
  Gebruik blad hefboom
  De hefboom maakt het mogelijk om zonder opzetstukken de haarlengte te
  veranderen. Als de hefboom op de bovenste positie is, knipt u het haar het
  kortst, door de hefboom naar beneden te verstellen blijft het haar langer.
  De laagste positie is vergelijkbaar met de haarlengte bij het gebruik van
  opzetstuk 1. De hoogste positie is vergelijkbaar met de haarlengte bij het
  gebruik van opzetstuk 4.
  Altijd eerst de stekker uit het stopcontact halen. Na ieder gebruik de
  haarresten verwijderen met het bijgeleverde schoonmaakborsteltje en een
  druppel olie tussen de snijbladen laten vallen. Gebruik uitsluitend zuurvrije
  olie zoals bijgeleverd. De snijbladen regelmatig losschroeven om alle
  haarresten te verwijderen. Bij het terug plaatsen van de snij- bladen erop
  letten dat deze goed afgesteld worden. Het afstellen van de bladen gaat als
  volgt:
  Draai de schroeven nog niet helemaal vast.
  Verschuif het blad hefboom naar de onderste positie.
  Verschuif het bovenblad totdat deze mooi evenwijdig loopt aan het
  onderblad en zorg dat de 2 bladen ca.1,2 mm van elkaar verwijderd zijn.
  Draai de schroeven nu goed vast en zorg daarbij dat de bladen niet meer
  verschuiven.
  De buitenzijde van het apparaat reinigen met een zachte vochtige doek.
  Dompel het apparaat nooit onder in water of in een andere vloeistof. Plaats
  het apparaat nooit naast een bad of wasbak.
  GARANTIEVOORWAARDEN
  Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw garantie
  is geldig wanneer het product is gebruikt in overeenstemming met de
  gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens
  dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) overlegd
  te worden met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het
  artikelnummer van het product.
  Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze
  servicewebsite: www.service.tristar.eu
  AANWIJZINGEN TER BESCHERMING VAN HET MILIEU
  Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale
  huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt
  voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden
  aangeboden. Het symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking
  attendeert u hierop. De gebruikte grondstoen zijn geschikt voor hergebruik.
  Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoen levert u een
  belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw
  lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.
  INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
  IMPORTANT : HUILEZ LES LAMES AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION, ET
  HUILEZLES APRÈS CHAQUE USAGE !
  Le fabricant ne sera pas tenu responsable de tous dommages si les
  consignes de sécurité ne sont pas respectées.
  Ne pas utiliser cet appareil avec un cordon ou une prise endommagés
  ou s’il ne fonctionne pas correctement, ou a subi des dégâts
  quelconques. An d’éviter tous dangers, veillez à ce qu’un cordon ou
  prise endommagés soient remplacés par un technicien agréé (*). Ne
  réparez pas vous-même cet appareil.
  Ne jamais déplacer l’appareil en tirant sur le cordon et veillez à ce que
  ce dernier ne devienne pas entortillé.
  L’appareil doit être posé sur une surface stable et nivelée.
  Ne jamais utiliser l’appareil sans supervision.
  Cet appareil est uniquement destiné à des utilisations domestiques et
  seulement dans le but pour lequel il est fabriqué.
  Pour protéger les enfants des dangers des appareils électriques, veillez
  à ne jamais laisser les appareils sans surveillance. Par conséquent, il
  faudra choisir un lieu de rangement pour l’appareil inaccessible aux
  enfants. Veillez à ce que le cordon ne pende pas.
  Ne pas immerger le cordon, la prise ou l‘appareil dans de l‘eau ou autre
  liquide an de vous éviter un choc électrique.
  Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants de moins de 8 ans
  ni par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ont
  mentales sont réduites ou manquant d‘expérience et de connaissance
  sauf si elles sont surveillées ou si elles ont reçu des instructions pour
  utiliser cet appareil en toute sécurité en étant conscientes des dangers
  liés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et
  l‘entretien régulier ne doivent pas être eectués par des enfants sans
  surveillance.
  AVERTISSEMENT: Gardez l’appareil au sec.
  Les éléments devant être xes doivent être montés an de ne pas
  tomber dans l’eau.
  * Centre de réparation qualié agréé: Service après vente du fabricant ou de
  l’importateur ou tout autre personne qualiée, agréé et apte à eectuer ce type
  de réparation an d’éviter tous dangers. Lappareil doit, dans tous les cas, être
  renvoyé à ce Centre de réparation.
  DESCRIPTION DES PIÈCES
  1. Lames
  2. Brossette Sabots de 1 à 4
  3. Bouton On/O
  AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
  Vériez la tondeuse pour vous assurer qu’il n’y a pas de cheveux et de
  poussière. La nettoyer avec la brossette de nettoyage fournie et verser une
  goutte d’huile sur les lames.
  N’utilisez l’appareil que sur des cheveux secs.
  UTILISATION
  Le tableau suivant indique quel sabot est nécessaire pour couper les
  longueurs souhaitées.
  Pour insérer le sabot, le tenir avec les dents pointées vers le haut et le
  pousser fermement contre la rainure de la lame.
  Sabot 1 laisse environ une longueur de 0,3 cm de cheveux.
  Sabot 2 laisse environ une longueur de 0,6 cm de cheveux.
  Sabot 3 laisse environ une longueur de 0,9 cm de cheveux.
  Sabot 4 laisse environ une longueur de 1,2 cm de cheveux.
  Pour commencer, coupez peu de cheveux jusqu’à ce que vous soyez
  habitués à la longueur. Chaque sabot relâche les cheveux. Il est conseillé
  d’essayer d’abord le sabot le plus long de la tondeuse (4), puis d’utiliser
  un autre sabot, si la longueur souhaitée est plus courte. Pour obtenir une
  coupe égalisée, ne jamais pousser ou forcer la tondeuse rapidement dans
  les cheveux.
  Débutez en peignant les cheveux dans leur sens naturel, insérez le sabot
  d‘accessoire le plus grand dans la tondeuse, et commencez en coupant les
  côtés du bas vers le haut. Tenir la tondeuse légèrement contre les cheveux
  avec les dents du sabot pointées vers le haut.
  Levez doucement la tondeuse vers le haut et vers l’extérieur des cheveux,
  en ne coupant qu’une faible quantité à la fois. Recommencez la même
  procédure sur les côtés et l’arrière de la tête.
  Utilisez le levier de la lame
  Cela vous permet de modier progressivement la longueur de votre coupe
  sans sabot accessoire. Lorsque le levier est sur la position la plus élevée,
  les lames vous donneront la coupe la plus courte et laisseront les cheveux
  très courts. Appuyez sur le levier progressivement vers le bas augmentera
  la longueur de la coupe. Sur sa position la plus basse, le levier donnera
  une longueur presque comme celle du sabot 1. Le levier prolongera aussi
  l‘utilisation de vos lames comme un bord tranchant diérent est utilisé pour
  chaque réglage.
  Tout d’abord, retirez toujours la prise du secteur. Après chaque utilisation,
  enlevez tous les cheveux avec la brossette de nettoyage et versez une
  ou deux gouttes d’huile sur les lames. N‘utilisez que de l‘huile sans acide
  comme celle fournie. Dévissez régulièrement les lames et enlevez toutes les
  coupures de cheveux. Assurez-vous que les lames soient bien réglées lors de
  leurs changements. Les lames sont réglées comme suit :
  Revissez les lames sur la tondeuse, mais ne serrez pas encore trop les vis.
  Abaissez le levier de la lame, sur le côté, vers le bas.
  Déplacez la lame supérieure jusqu’à ce qu’elle soit parallèle à la lame
  inférieure et assurez vous qu’un espace d’environ 1.2mm sépare les deux
  lames.
  A présent, vissez les vis à fond et assurez-vous que les lames ne puissent
  pas bouger.
  Nettoyez l’extérieur de la tondeuse avec un chion propre doux et humide.
  Ne jamais mettre l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide. Ne pas mettre
  ou conserver l’appareil dans un lieu où il peut tomber ou être poussé dans
  une baignoire ou un lavabo.
  GARANTIE
  Ce produit est garanti pour une période de 24 mois. Votre garantie est
  valable si le produit est utilisé selon les instructions et pour l‘usage auquel
  il est destiné. De plus, la preuve d‘achat d‘origine (facture, reçu ou ticket de
  caisse) doit être présentée, montrant la date d‘achat, le nom du détaillant et
  le numéro d‘article du produit.
  Pour connaître les conditions de garantie détaillées, veuillez consulter notre
  site Internet de service: www.service.tristar.eu
  DIRECTIVES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
  Cet appareil ne doit pas être jeté aux ordures ménagères à la n de sa
  durée de vie, mais doit être rendu à un centre de recyclage d’appareils
  ménagers électriques et électroniques. Ce symbole sur l’appareil, La notice
  d’emploi et l’emballage attirent votre attention sur ce sujet important. Com-
  posants utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant les appareils
  ménagers. Usagés, vous contribuez à un apport important à la protection de
  notre. Environnement. Adressez vous aux autorités locales pour des renseigne-
  ments concernant le centre de Recyclage
  WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
  WICHTIG: ÖLEN SIE DIE KLINGEN VOR DEM ERSTEN EINSATZ UND ÖLEN
  SIE SIE NACH JEDEM GEBRAUCH!
  Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann der Hersteller nicht für
  Schäden haftbar gemacht werden.
  Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn Kabel oder Stecker beschädigt
  sind, oder wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist, oder auf irgendeine
  Weise beschädigt wurde. Um einer Gefahr vorzubeugen, stellen Sie sicher,
  dass beschädigte Kabel oder Stecker von einem autorisierten Techniker (*)
  ausgetauscht werden. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
  Bewegen Sie das Gerät niemals, indem Sie am Kabel ziehen, und achten
  Sie darauf, dass das Kabel nicht verwickelt wird.
  Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen Fläche platziert werden.
  Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben, während es am Netz
  angeschlossen ist.
  Dieses Gerät darf nur für Haushaltszwecke, und für die Anwendung, für
  die es hergestellt wurde, verwendet werden.
  Um Kinder vor den Gefahren eines Elektrogeräts zu schützen, müssen
  Sie darauf achten, dass das Gerät niemals unbeaufsichtigt ist. Aus
  diesem Grund müssen Sie für das Gerät einen Aufbewahrungsort
  auswählen, den Kinder nicht erreichen können. Achten Sie darauf, dass
  das Kabel nicht herunter hängt.
  Um sich vor einem Stromschlag zu schützen, tauchen Sie das Kabel, den
  Stecker oder das Gerät niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
  Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
  eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten
  oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn Sie
  unter Beaufsichtigung oder Anleitung hinsichtlich der sicheren
  Benutzung des Geräts stehen und die damit verbundenen Gefahren
  verstehen. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Reinigung
  und Benutzerwartung dürfen von unbeaufsichtigten Kindern nicht
  durchgeführt werden.
  WARNUNG: Das Gerät trocken halten.
  Die anzubringenden Teile müssen so installiert werden, dass sie nicht
  ins Wasser fallen können.
  * Kompetenter, qualizierter Reparaturzentrum: nach der Verkaufsabteilung des
  Herstellers oder des Importeurs oder jede Person, die qualiziert, genehmigt und
  kompetent ist, um diese Art von Reparatur durchzuführen, um alle Gefahren
  zu vermeiden. In jedem Falle sollten Sie das Gerät zu diesem Reparaturzentrum
  zurückbringen.
  TEILEBESCHREIBUNG
  1. Klingen
  2. Zubehörkämme 1 bis 4
  3. An/Aus-Schalter
  VOR DEM ERSTEN VERWENDUNG
  Prüfen Sie, ob die Schneideklingen frei von Haaren und Fusseln sind.
  Reinigen Sie die Klingen mit der mitgelieferten Reinigungsbürste. Verteilen
  Sie einen Tropfen Schneideklingenöl auf den Schneideklingen.
  Das Gerät nur bei trockenem Haar benutzen.
  ANWENDUNG
  Anhand folgender Tabelle können Sie abhängig von der gewünschten
  Schnittlänge den entsprechenden Zubehörkamm wählen.
  Halten Sie den Zubehörkamm so, dass die Zähne nach oben zeigen und
  schieben Sie ihn auf das Gerät, bis er fest sitzt.
  Zubehörkamm 1 Schnittlänge ca. 0,3 cm.
  Zubehörkamm 2 Schnittlänge ca. 0,6 cm.
  Zubehörkamm 3 Schnittlänge ca. 0,9 cm.
  Zubehörkamm 4 Schnittlänge ca. 1,2 cm.
  Schneiden Sie anfangs wenig Haar, bis Sie sich an die Haarlänge gewöhnt haben.
  Jeder Zubehörkamm kürzt das Haar. Beginnen Sie zuerst mit dem längsten
  Zubehörkamm 4 und benutzen einen anderen Zubehörkamm, wenn eine kürzere
  Haarlänge gewünscht ist. Den Haarschneider niemals mit Druck und zu schnell
  durch das Haar führen, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
  Kämmen Sie das Haar in Wuchsrichtung, befestigen Sie den längsten
  Zubehörkamm am Haarschneider und führen Sie ihn an den Kopfseiten von
  unten nach oben. Drücken Sie den Haarschneider bei nach oben zeigenden
  Zähnen des Zubehörkamms gegen das Haar.
  Heben Sie den Haarschneider an und führen ihn langsam durch das Haar.
  Schneiden Sie jedes Mal nur wenig Haar ab. Wiederholen Sie den Vorgang
  am Hinterkopf und an den Koteletten.
  Benutzung des Schneideklingenhebels
  Der Schneideklingenhebel ermöglicht eine stufenlose Änderung
  der Schnittstärke ohne Verwendung eines Zubehörkamms. Wenn
  der Schneideklingenhebel sich in der senkrechten Stellung bendet,
  erhalten Sie den kürzesten Haarschnitt. Durch Herunterdrücken des
  Schneideklingenhebels wird die Schnittlänge stufenlos vergrößert. In
  seiner achsten Stellung entspricht die Haarlänge etwa der, wie bei
  Benutzung des Zubehörkamms 1. Der Schneideklingenhebel verlängert
  auch die Lebensdauer der Scheideklingen, da bei jeder Einstellung eine
  unterschiedliche Stellung der Schnittkante verwendet wird.
  Ziehen Sie stets zuerst den Netzstecker aus der Steckdose. Entfernen Sie mit
  beiliegender Reinigungsbürste verbliebene Haarreste und verteilen einen
  Tropfen Schneideklingenöl auf den Schneideklingen. Verwenden Sie bitte
  nur säurefreies Öl, wie z.B. das mitgelieferte Schneideklingenöl. Schrauben
  Sie regelmäßig die Schneideklingen ab und entfernen Sie alle Haarreste.
  Vergewissern Sie sich, dass beim Austausch der Schneideklingen diese wieder
  richtig montiert werden. Die Schneideklingen werden wie folgt moniert:
  Montieren Sie die Schneideklingen wieder am Gerät, ziehen aber die
  Schrauben noch nicht fest.
  Schieben Sie den Schneideklingenhebel auf der Seite nach unten.
  Verschieben Sie die obere Schneideklinge, bis diese an die untere Klinge
  gerade (parallel) anliegt. Vergewissern Sie sich, dass die beiden Klingen
  1,2 mm zueinander verschoben sind.
  Jetzt ziehen Sie die Schrauben fest und vergewissern sich, dass die
  Klingen nicht verschoben werden können.
  Reiben Sie das Gehäuse des Haarschneiders mit einem sauberen, weichen
  und feuchten Tuch ab. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere
  Flüssigkeiten. Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es in
  eine Badewanne oder ein Spülbecken fallen kann.
  GARANTIE
  Dieses Produkt ist für 24 Monate garantiert. Ihre Garantie gilt,
  wenn das Gerät entsprechend der Bedienungsanleitung für seinen
  Bestimmungszweck benutzt wird. Im Garantiefall reichen Sie bitte die
  Kaufquittung ein, aus welcher das Kaufdatum, der Name des Fachhändlers
  und die Gerätenummer hervorgehen müssen.
  Detaillierte Garantiebedingungen nden Sie auf unserer Website:
  www.service.tristar.eu
  UMWELTSCHUTZRICHTLINIEN
  Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt
  werden, sondern muss an einer zentralen Sammelstelle für das Recycling
  von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben werden.
  Dieses Symbol auf dem Gerät, der Bedienungsanweisung und der Verpackung
  lenkt Ihre Aufmerksamkeit auf diesen wichtigen Fakt. Das bei diesem Gerät
  verwendete Material kann recycled werden. Durch das Recyclen gebrauchter
  Haushaltgeräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Fragen
  Sie Ihre örtliche Behörde nach Informationen bezüglich einer Sammelstelle.
  NL GEBRUIKSAANWIJZING FR MODE D'EMPLOI DE BEDIENUNGSANLEITUNG ES MANUAL DE USUARIO
  SAFETY INSTRUCTIONS
  IMPORTANT: OIL THE BLADES BEFORE THE FIRST USE, AND KEEP OILING
  THEM AFTER EVERY USE!
  By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be hold
  responsible for the damage.
  Do not use this appliance with a damaged cord or plug or when the
  appliance has malfunctions, or has been damaged in any manner. To
  avoid a hazard make sure that a damaged cord or plug will be replaced
  by an Competent qualied repair service(*). Do not repair this appliance
  yourself.
  Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord
  can not become entangled.
  The appliance must be placed on a stable, level surface.
  The user must not leave the device unattended while it is connected to
  the supply.
  This appliance is only to be used for household purposes and only for
  the purpose it is made for.
  To protect children against the dangers of electrical appliances, please
  make sure that you never leave the appliance unattended. Therefore
  you have to select a storage place for the appliance where children
  are not able to grab it. Make sure that the cable is not hanging in a
  downward position.
  To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord,
  plug or appliance in the water or any other liquid.
  This appliance can be used by children aged from 8 years and above
  and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or
  lack of experience and knowledge if they have been given supervision
  or instruction concerning use of the appliance in a safe way and
  understand the hazards involved. Children shall not play with the
  appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by
  children without supervision.
  WARNING: Keep the appliance dry.
  The parts that have to be xed must be installed so they cannot fall into
  water.
  * Competent qualied repair service: after sales department of the producer or
  importer or any person who is qualied, approved and competent to perform
  this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return the
  appliance to this repair service.
  PARTS DESCRIPTION
  1. Blades
  2. Combs 1 to 4
  3. On/o switch
  BEFORE THE FIRST USE
  Check the clippers, making sure that they are free of hair and lint. Clean it
  with the supplied cleaning brush and spread a drop of oil on the blades.
  Use the device only on dry hair.
  USE
  The following table provides which comb you need to cut the desired
  lengths.
  To put the comb down, hold the comb with teeth up and push the comb
  rmly against the blade side.
  Comb 1 leaves hair approx. 0.3 cm. in length.
  Comb 2 leaves hair approx. 0.6 cm. in length.
  Comb 3 leaves hair approx. 0.9 cm. in length.
  Comb 4 leaves hair approx. 1.2 cm. in length.
  At the beginning, cut only a small amount of hair until you become
  accustomed to the length. Each comb leaves the hair. It is suggested to
  try the longest comb 4 on the clipper rst, then use a another comb if the
  desired length is shorter. For uniform cutting, never push or force the clipper
  through the hair at a fast rate.
  Start by combing the hair in its natural direction, place the largest,
  attachment comb onto the clipper and start by trimming the sides from the
  bottom upwards. Hold the clipper lightly against the hair with teeth of the
  attachment comb pointing up.
  Slowly lift the clipper up and outward through the hair, cutting only a small
  amount at a time. Repeat around sides and back of head.
  Use blade lever
  The allows you to gradually change the closeness of your cut without an
  attachment comb. When the lever is in the uppermost position, the blades
  will give you the closest cut and leave the hair very short. Pushing the lever
  downward gradually increases the cutting length.In its lowest position, the
  lever will leave the hair approximately the same
  Always remove the plug from the outlet rst. After each use, remove any
  hair with the cleaning brush and spread one or two drops of oil on the
  blades. Use only acid-free oil as supplied. Unscrew the blades regularly and
  remove all hair trimmings. When replacing the blades make sure that they
  are properly adjusted. The blades are adjusted as follows:
  Screw the blades back on the clippers, but do not turn the screws tightly
  yet.
  Turn the blade lever to the side downward.
  Shift the top blade until it is even (parallel) with the bottom blade and be
  sure that the two blades are about 1.2mm (1/32 inch) apart.
  Now tighten screws rmly and make sure that the blades cannot shift.
  Clean the outside of the clipper with a clean soft, damp cloth. Never
  immerce the device in water or other liquid.Do not place or store appliance
  where it can fall or be pulled into a tub or sink.
  GUARANTEE
  This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is valid if
  the product is used in accordance to the instructions and for the purpose
  for which it was created. In addition, the original purchase (invoice, sales
  slip or receipt) is to be submitted with the date of purchase, the name of the
  retailer and the item number of the product.
  For the detailed warranty conditions, please refer to our service website:
  www.service.tristar.eu
  GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT
  This appliance should not be put into the domestic garbage at the end
  of its durability, but must be oered at a central point for the recycling
  of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance,
  instruction manual and packaging puts your attention to this important issue.
  The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used
  domestic appliances you contribute an important push to the protection of
  our environment. Ask your local authorities for information regarding the point
  of recollection.
  EN INSTRUCTION MANUAL
  PRECAUCIONES IMPORTANTES
  IMPORTANTE: LUBRIQUE LAS CUCHILLAS ANTES DEL PRIMER USO Y
  DESPUÉS DE CADA USO PARA MANTENER LA LUBRICACIÓN!
  Si ignora las instrucciones de seguridad, eximirá al fabricante de toda
  responsabilidad por posibles daños.
  No utilice ningún aparato con el cable o el enchufe dañados, después
  de que se haya sufrido una avería o de que se haya dañado de cualquier
  manera. Para evitar riesgos, asegúrese de que un técnico autorizado
  (*) sustituya el cable o el enchufe dañado. No repare usted mismo el
  aparato.
  No mueva el aparato tirando del cable y asegúrese de que el cable no
  se enrolle.
  Este aparato se debe colocar sobre una supercie estable nivelada.
  No utilice el dispositivo sin supervisión.
  Este aparato se debe utilizar únicamente para el uso doméstico y sólo
  para las funciones para las que se ha diseñado.
  Para proteger a los niños frente a los peligros de los aparatos eléctricos,
  asegúrese de no dejar los aparatos sin vigilancia. Elija un lugar de
  almacenamiento para el aparato donde los niños no puedan acceder a
  él. Asegúrese de que el cable no cuelgue hacia abajo.
  Como medida de protección contra las descargas eléctricas, no sumerja
  el cable, el enchufe o el aparato en agua o cualquier otro líquido.
  Este aparato solamente lo pueden utilizar los niños a partir de 8 años
  y personas con discapacidad física, sensorial o mental o con falta de
  experiencia y conocimiento, si se les supervisa o si se les ha dado
  las instrucciones relativas al uso del aparato de un modo seguro, y
  comprenden los riesgos que ello conlleva. Los niños no deberán jugar
  con el aparato. Los niños no deberán realizar las tareas de limpieza y
  mantenimiento sin supervisión.
  ADVERTENCIA: Mantenga seco el aparato.
  Las piezas que deben jarse deben instalarse para que no caigan en el
  agua.
  * Centro de reparación competente cualicado: departamento post-venta
  del fabricante o importador o cualquier persona cualicada, autorizada y
  competente para realizar este tipo de reparación para evitar cualquier peligro.
  En cualquier caso deberá devolver el aparato a este centro de reparación.
  DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS
  1. Hojas
  2. Peines de 1 a 4
  3. Interruptor de encendido/apagado
  ANTES DEL PRIMER USO
  Compruebe que los cabezales no tengan pelos ni pelusas. Límpielos con
  la escobilla de limpieza suministrada y vierta una gota de aceite sobre las
  cuchillas.
  Utilice el dispositivo únicamente con cabellos secos.
  USO
  En la siguiente tabla se indica el peine que deberá utilizar en función de la
  longitud de corte deseada.
  Para colocar el peine, sosténgalo con los dientes hacia arriba y empújelo
  rmemente contra el soporte.
  Peine 1 deja el pelo con una longitud aprox. de 0,3 cm.
  Peine 2 deja el pelo con una longitud aprox. de 0,6 cm.
  Peine 3 deja el pelo con una longitud aprox. de 0,9 cm.
  Peine 4 deja el pelo con una longitud aprox. de 1,2 cm.
  Al principio, corte solo una pequeña cantidad de pelo hasta acostumbrarse
  a la longitud. Cada peine deja el pelo con una longitud distinta. Es
  recomendable que pruebe primero el peine más largo (4) en el cabezal
  y posteriormente otros peines si desea el cabello más corto. Para realizar
  un corte uniforme, no fuerce ni presione el cabezal contra el cabello
  rápidamente.
  Empiece peinando el cabello en su dirección natural, coloque el peine más
  grande en el cabezal e inicie el corte por los laterales desde abajo hacia
  arriba. Sostenga el cabezal contra el pelo sin hacer fuerza y con los dientes
  del peine apuntando hacia arriba.
  Eleve lentamente el cabezal hacia fuera a través del pelo, cortando solo una
  pequeña cantidad cada vez. Repita la misma operación en los laterales y la
  parte posterior de la cabeza.
  Uso del nivelador de cuchillas
  El nivelador le permite cambiar gradualmente el ajuste del corte sin
  necesidad de utilizar otro peine. Cuando el nivelador se encuentra
  en su posición más alta, las cuchillas realizan el corte más ajustado y
  dejan el cabello muy corto. Si pulsa el nivelador hacia abajo, aumentará
  gradualmente la longitud del corte. En su posición más baja, el nivelador
  deja el pelo aproximadamente con la misma longitud que el peine 1. El
  nivelador también puede prolongar el uso de sus cuchillas, ya que se utiliza
  un lo distinto en cada ajuste.
  En primer lugar, desconecte siempre el enchufe de la toma. Después de
  cada uso, quite los pelos con la escobilla de limpieza y vierta una o dos
  gotas de aceite sobre las cuchillas. Utilice únicamente el aceite sin ácidos
  que se suministra. Desatornille las cuchillas con frecuencia y quite todos
  los restos de pelo. Al sustituir las cuchillas, asegúrese de que queden bien
  ajustadas. Las cuchillas se ajustan de la siguiente manera:
  Vuelva a atornillar las cuchillas al cabezal, pero no apriete los tornillos
  aún.
  Gire el nivelador de cuchillas hacia abajo.
  Eleve la cuchilla superior hasta que quede en línea (paralelo) con la
  cuchilla inferior y asegúrese de que ambas cuchillas mantengan una
  separación aproximada de 1,2 mm (1/32 pulgadas).
  Ahora, apriete los tornillos rmemente y asegúrese de que las cuchillas no
  se muevan.
  Limpie el exterior del cabezal con un trapo húmedo, limpio y suave. No
  sumerja el aparato en el agua u otros líquidos. No coloque ni guarde el
  aparato en ningún lugar donde pueda caerse en una bañera o un fregadero.
  GARANTÍA
  Este producto cuenta con 24 meses de garantía. Su garantía es válida si el
  producto se utilizan de acuerdo con las instrucciones y el propósito para
  el que se creó. Además, debe enviarse un justicante de la compra original
  (factura, tíquet o recibo) en el que aparezca la fecha de la compra, el nombre
  del vendedor y el número de artículo del producto.
  Para más detalles sobre las condiciones de la garantía, consulte la página
  web de servicio: www.service.tristar.eu
  NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE
  Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando
  nalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje
  de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato,
  manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante.
  El los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el
  reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del
  medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información
  acerca del punto de recogida.
  PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES
  PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO
  DOS COMPONENTES / OPIS CZĘŚCI / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
  BESKRIVNING AV DELAR / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ
  service.tristar.eu
  Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
  5015 BH Tilburg | The Netherlands
  3
  1
  2

Besoin d’aide?

Nombre de questions: 0

Vous avez une question sur le TR-2561 de la marque TriStar ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du TR-2561 de la marque TriStar de répondre correctement à votre question.

Consultez gratuitement le manuel de la marque TriStar TR-2561 ici. Ce manuel appartient à la catégorie Tondeuses à Barbe et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 7.4. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Français, Néerlandais, Anglais, Allemand, Espagnol, Italiën, Suédois, Portugais, Polonais, Tchèque, Slovaque. Vous avez une question sur le TR-2561 de la marque TriStar ou avez-vous besoin d’aide?

Spécifications du TR-2561 de la marque TriStar

Marque TriStar
Modèle TR-2561
Produit Tondeuse à Barbe
EAN 8713016009722
Langue Français, Néerlandais, Anglais, Allemand, Espagnol, Italiën, Suédois, Portugais, Polonais, Tchèque, Slovaque
Type de fichier PDF
représentation / réalisation
Couleur du produit Black, Stainless steel
Nombre de vitesses -
Nombre d'étapes de longueur -
Gamme pour tout le corps
Longueur de cheveux maximum 12
Longueur de cheveux minimum 3
Forme Rectangle
Puissance
Rechargeable
Source d'alimentation Secteur
Type de batterie -
Durée de fonctionnement (min) -
Poids et dimensions
Poids 560
Longueur du câble 1.8
Contenu de l'emballage
Brosse de nettoyage
Peigne à cheveux
Ciseaux
huile incluse
Cordon d'accrochage
Ergonomie
Bouton marche/arrêt intégré

Produits connexes TR-2561 de la marque TriStar.

  Manuels de produits associés

  Tondeuse à Barbe TriStar

  Ajouter un manuel.

  Avez-vous un manuel que vous aimeriez ajouter?