TriStar WF-2195 mode d'emploi

TriStar WF-2195
(1)
  • N. d. pages: 2
  • Type de fichier: PDF

WF2195

EN | Instruction manual
NL | Gebruiksaanwijzing
FR | Mode d’emploi
DE | Bedieningsanleitung
ES | Manual de usuario
PT | Manual de utilizador
IT | Manuele utente
SV | Bruksanvisning
PL | Instrukcja obsługi
CS | Návod na použití
SK | Návod na použitie
RU | Руководство по
эксплуатации
SV | B
PL | Ins
CS
|
N
SK | N
RU | Р
эк
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ
12 3 4

WWW.TRISTAR.EU

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands
1. Thermostat knob
2. Power light (red)
3. Ready light (green)
4. Baking plates
1. Thermostaatknop
2. Aan/Uit-indicatielampje (rood)
3. 'Klaar'-indicatielampje (groen)
4. Bakplaten
1. Molette de thermostat
2. Témoin d'alimentation (rouge)
3. Témoin prêt (vert)
4. Plaques de cuisson
1. Thermostatknopf
2. Betriebsanzeigelampe (rot)
3. Bereitschaftslampe (grün)
4. Backplatten
1. Mando del termostato
2. Piloto de encendido (rojo)
3. Piloto de "preparado" (verde)
4. Placas
1. Botão do termóstato
2. Luz indicadora de alimentação
(vermelha)
3. Luz indicadora de pronto (verde)
4. Chapas de cozedura
1. Pokrętło termostatu
2. Lampka sygnalizująca włączenie (czerwona)
3. Lampka sygnalizująca gotowość (zielona)
4. Płytki do pieczenia
1. Manopola del termostato
2. Spia di accensione (rossa)
3. Spia di apparecchio pronto (verde)
4. Piastre di cottura
1. Termostatvred
2. Strömlampa (röd)
3. Klarlampa (grön)
4. Bakplåtar
1. Knoflík termostatu
2. Kontrolka napájení (červená)
3. Kontrolka připravenosti (zelená)
4. Pečící plotýnky
1. Regulátor teploty
2. Kontrolka napájania (červená)
3. Kontrolka pripravenosti (zelená)
4. Platne na pečenie
1. Ручка термостата
2. Индикатор питания (красный)
3. Индикатор готовности (зеленый)
4. Подовые плиты

ENInstruction manual

SAFETY
• By ignoring the safety instructions the
manufacturer can not be hold responsible for
the damage.
• If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order to
avoid a hazard.
• Never move the appliance by pulling the cord
and make sure the cord can not become
entangled.
• The appliance must be placed on a stable,
level surface.
• The user must not leave the device
unattended while it is connected to the supply.
• This appliance is only to be used for
household purposes and only for the purpose
it is made for.
• This appliance shall not be used by children
aged less than 8 years. This appliance can be
used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not play
with the appliance. Keep the appliance and its
cord out of reach of children aged less than 8
years. Cleaning and user maintenance shall
not be made by children unless older than 8
and supervised.
• To protect yourself against an electric shock,
do not immerse the cord, plug or appliance in
the water or any other liquid.
• The temperature of accessible surfaces may
be high when the appliance is operating.
• The appliance is not intended to be operated
by means of an external timer or a separate
remote-control system.
BEFORE THE FIRST USE
Take the appliance andaccessoriesoutthebox.Removethe
stickers,protective foilorplasticfrom thedevice.
Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10
cm. free space around the device. This device is not suitable for
installation in a cabinet or for outside use.
Turn the thermostat clockwise to the highest setting and allow the
device heating at least 5 minutes without food.
When the device is turned on for the first time, a slight odour will
occur. This is normal, ensure adequate ventilation. This fragrance is
only temporary and will disappear soon.
Place the device in a well ventilated space.
Putthepower cable intothe socket.(Note: Make surethe
voltagewhich is indicated on the devicematchesthe localvoltage
beforeconnecting the device.Voltage220V-240V 50/60Hz)
USE
Plug the appliance in the socket. The red and green light indicator will
light up. Leave the device closed without any content to preheat.
After a short warm-up period of approx. 5 minutes with the plates
closed (the green light goes on) the waffle maker is ready for use.
Open the waffle maker and grease both baking plates with some oil or
fat.
Place the prepared waffle dough on the lower baking tray.
Set the temperature control to the desired setting.
The baking time in every setting is 3 to 5 minutes, depending on the
kind of dough and your own wishes.
Do not use sharp objects to remove your waffle, in order to prevent
damage to the non stick coating.
CLEANING AND MAINTENANCE
Remove the plug from the wall outlet and allow the device to cool both
halves open.
Clean the baking plates with a damp cloth or soft brush.
Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The
device is not dishwasher proof.
ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at
the end of its durability, but must be offered at a central point for the
recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
this important issue. The materials used in this appliance can be
recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
important push to the protection of our environment. Ask your local
authorities for information regarding the point of recollection.
Support
You can find all available information and spare parts at www.tristar.eu!

NLGebruiksaanwijzing

VEILIGHEID
• De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
voortvloeiend uit het niet opvolgen van de
veiligheidsinstructies.
• Als het netsnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door de fabrikant, de
onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
personen met een soortgelijke kwalificatie om
gevaar te voorkomen.
• Verplaats het apparaat nooit door aan het
snoer te trekken. Zorg ervoor dat het snoer
nergens in verstrikt kan raken.
• Het apparaat moet op een stabiele, vlakke
ondergrond worden geplaatst.
• De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd
achterlaten wanneer de stekker zich in het
stopcontact bevindt.
• Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
gebruik en voor het doel waar het voor bestemd
is.
• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan
worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
door personen met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek
aan de benodigde ervaring en kennis indien ze
onder toezicht staan of instructies krijgen over
hoe het apparaat op een veilige manier kan
worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen
die met het gebruik samenhangen. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen. Houd het
apparaat en het netsnoer buiten bereik van
kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en
onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij
ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
• Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
niet onder in water of andere vloeistoffen om
elektrische schokken te voorkomen.
• De temperatuur van de toegankelijke
oppervlakken kan hoog zijn wanneer het
apparaat in gebruik is.
• Het apparaat is niet bedoeld om bediend te
worden met behulp van een externe timer of
een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Haal het apparaat en de accessoires uit de doos.Verwijder de stickers,
de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg voor
minimaal 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet
geschikt voor inbouw of gebruik buitenshuis.
Draai de thermostaat met de klok mee op de hoogste stand en laat het
apparaat minimaal 5 minuten zonder etenswaren voorverwarmen.
Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld, zal het
een lichte geur afgeven. Dit is normaal. Zorg voor voldoende ventilatie.
Deze geur is slechts tijdelijk en zal spoedig verdwijnen.
Plaats het apparaat altijd in een goed geventileerde ruimte.
Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact.(Opmerking: controleer of
het voltage op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke
netspanning voordat u het apparaat
aansluit.Voltage220V-240V50/60Hz)
GEBRUIK
Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact. De rode en groene
indicatielampjes gaan branden. Laat het apparaat zonder inhoud
gesloten opwarmen.
Laat uw wafelijzer gedurende ongev. 5 minuten in gesloten stand op
temperatuur komen. Wanneer het groene lampje oplicht, is het wafelijzer
klaar voor gebruik.
Open het wafelijzer en vet beide bakplaten in met wat boter of olie.
Verdeel het deeg gelijkmatig vanuit het midden van de bakplaat.
Sluit het ijzer en stel de temperatuur in door middel van de draaiknop,
afhankelijk van hoe u uw wafels gebakken wilt hebben.
De baktijd in iedere stand is circa 3 tot 5 minuten, afhankelijk van het
soort deeg en uw wensen.
Gebruik geen scherpe voorwerpen om uw wafel van de bakplaat te
verwijderen. Dit om beschadigingen van de antiaanbaklaag te
voorkomen.
REINIGING EN ONDERHOUD
Verwijder de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen
met beide helften open.
Reinig de bakplaten met een vochtige doek of een zachte borstel.
Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve of
schurende reinigingsmiddelen, schuursponzen of staalwol; dit beschadigt
het apparaat.
Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het
apparaat is niet vaatwasserbestendig.
MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
overheid naar het inzamelpunt.
Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
www.tristar.eu!

FRManuel d'instructions

SÉCURITÉ
• Si vous ignorez les instructions de sécurité, le
fabricant ne saurait être tenu responsable des
dommages.
• Si le cordon d'alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant, son
réparateur ou des personnes qualifiées afin
d'éviter tout risque.
• Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le
cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas
entortillé.
• L'appareil doit être posé sur une surface stable
et nivelée.
• Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance
s'il est connecté à l'alimentation.
• Cet appareil est uniquement destiné à des
utilisations domestiques et seulement dans le
but pour lequel il est fabriqué.
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des
enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut
être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et
des personnes présentant un handicap
physique, sensoriel ou mental voire ne
disposant pas des connaissances et de
l'expérience nécessaires en cas de surveillance
ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en
toute sécurité et de compréhension des risques
impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer
avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son
cordon d'alimentation hors de portée des
enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la
maintenance utilisateur ne doivent pas être
confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou
plus et sont sous surveillance.
• Afin de vous éviter un choc électrique,
n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil
dans de l'eau ou autre liquide.
• La température des surfaces accessibles peut
devenir élevée quand l'appareil est en fonction.
• L'appareil n'est pas destiné à fonctionner avec
un dispositif de programmation externe ou un
système de télécommande indépendant.
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte.Retirez les
autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
Mettez l'appareil sur une surface stable plate et assurez un dégagement
tout autour de l'appareil d'au moins 10 cm. Cet appareil ne convient pas
à une installation dans une armoire ou à un usage à l'extérieur.
Tournez le thermostat dans le sens des aiguilles d’une montre au
maximum et laissez chauffer l'appareil pendant au moins 5 minutes sans
nourriture.
À la première mise en marche de l'appareil, une légère odeur est
perceptible. C'est normal : assurez une ventilation adéquate. Cette odeur
est seulement temporaire et disparaît rapidement.
Mettez l'appareil dans un endroit bien aéré
Mettez le câble d'alimentation dans la prise.(Remarque : Assurez-vous
que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension locale
avant de brancher l'appareil.Voltage : 220 V-240 V 50/60 Hz)
UTILISATION
Branchez l'appareil sur la prise murale. Les témoins rouge et vert
s'allument. Laissez l'appareil fermé sans contenu pour le préchauffage.
Après un court préchauffage d'environ 5minutes avec les plaques
fermées (le voyant vert s'allume), le gaufrier est prêt à l'emploi.
Ouvrez le gaufrier et graissez les deux plaques de cuisson avec de
l'huile ou de la graisse.
Mettez le pâton préparé sur la plaque de cuisson inférieure.
Réglez la température à votre convenance.
La durée de cuisson pour chaque réglage est de 3 à 5minutes, selon
votre pâton et vos goûts.
N'utilisez pas d'objets pointus pour retirer la gaufre, afin d'éviter
d'endommager le revêtement antiadhésif.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Débranchez la fiche du secteur et laissez l’appareil refroidir ouvert.
Nettoyez les plaques de cuisson avec un chiffon humide ou une brosse
douce.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits
nettoyants agressifs ou abrasifs, de tampons à récurer ou de laine de
verre, ceux-ci pourraient endommager l'appareil.
N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide. L'appareil
ne sont pas lavables au lave-vaisselle.
ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la
fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les
appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le
manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point
important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En
recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la
protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités
locales pour connaître les centres de collecte des déchets.
Support
Vous retrouvez toutes les informations et pièces de rechange sur
www.tristar.eu!

DEBedienungsanleitung

SICHERHEIT
• Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann
der Hersteller nicht für Schäden haftbar
gemacht werden.
• Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom
Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich
qualifizierten Personen ersetzt werden, um
Gefahren zu vermeiden.
• Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen
am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das
Kabel nicht verwickelt.
• Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen
Fläche platziert werden.
• Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben,
während es am Netz angeschlossen ist.
• Dieses Gerät darf nur für den
Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck
benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
• Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8
Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf
von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit
eingeschränkten körperlichen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel
an Erfahrung und Kenntnissen verwendet
werden, sofern diese Personen beaufsichtigt
oder über den sicheren Gebrauch des Geräts
unterrichtet wurden und die damit verbundenen
Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit
dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät
und sein Anschlusskabel außerhalb der
Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht
von Kindern vorgenommen werden, es sei
denn, sie sind älter als 8 und werden
beaufsichtigt.
• Tauchen Sie zum Schutz vor einem
Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das
Gerät niemals in Wasser oder sonstige
Flüssigkeiten.
• Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen
kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.
• Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer
oder einem separaten Fernbedienungssystem
betrieben werden.
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung.Entfernen
Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche und halten Sie
einen Abstand von mindestens 10 cm um das Gerät herum ein. Dieses
Gerät ist nicht für den Anschluss oder die Verwendung in einem Schrank
oder im Freien geeignet.
Drehen Sie den Thermostaten im Uhrzeigersinn auf die höchste
Einstellung und lassen Sie das Gerät mindestens 5 Minuten ohne
Lebensmittel aufheizen.
Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, kann es zu einer
leichten Geruchsbildung kommen. Dies ist normal. Sorgen Sie für
ausreichende Lüftung. Dieser Geruch hält nur kurze Zeit an und
verschwindet bald.
Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf.
Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose.(Hinweis:
Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts sicher, dass die auf dem
Gerät angegebene Netzspannung mit der örtlichen Spannung
übereinstimmt.Spannung220V-240V 50/60Hz
GEBRAUCH
Stecken Sie den Gerätestecker in die Steckdose. Die rote und die grüne
Kontrollleuchte leuchten auf. Lassen Sie das Gerät geschlossen und
ohne vorzuheizenden Inhalt.
Nach einer kurzen Aufwärmzeit von ca. 5 Minuten (das grüne Licht
leuchtet auf), mit geschlossenen Platten, ist das Waffeleisen
betriebsbereit.
Öffnen Sie das Waffeleisen und fetten Sie beide Backplatten mit etwas
Öl oder Fett ein.
Geben Sie den vorbereiteten Waffelteig auf die untere Backplatte.
Stellen Sie die Temperaturanzeige auf die gewünschte Einstellung.
Abhängig von der Art des Teigs und Ihren Wünschen beträgt die
Backzeit für jede Einstellung zwischen 3 und 5 Minuten.
Verwenden Sie zum Entfernen der Waffel keine spitzen Gegenstände,
um die Antihaftbeschichtung nicht zu beschädigen.
REINIGUNG UND PFLEGE
Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät
abkühlen, indem Sie beide Hälften offen stehen lassen.
Reinigen Sie die Backplatten mit einem feuchten Tuch oder einer
weichen Bürste.
Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie
niemals scharfe oder scheuernde Reiniger, Topfreiniger oder Stahlwolle.
Dies würde das Gerät beschädigen.
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Das Gerät ist nicht spülmaschinenfest.
UMWELT
Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln
von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben
werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf
der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in
diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch
das Recyceln gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach
Informationen über eine Sammelstelle.
Support
Sämtliche verfügbaren Informationen und Ersatzteile finden Sie unter
www.tristar.eu!

ESManual de instrucciones

SEGURIDAD
• Si ignora las instrucciones de seguridad,
eximirá al fabricante de toda responsabilidad
por posibles daños.
• Si el cable de alimentación está dañado,
corresponde al fabricante, al representante o a
una persona de cualificación similar su
reemplazo para evitar peligros.
• Nunca mueva el aparato tirando del cable y
asegúrese de que no se pueda enredar con el
cable.
• El aparato debe colocarse sobre una superficie
estable y nivelada.
• El usuario no debe dejar el dispositivo sin
supervisión mientras esté conectado a la
alimentación.
• Este aparato se debe utilizar únicamente para
el uso doméstico y sólo para las funciones para
las que se ha diseñado.
• Este aparato no debe ser utilizado por niños
menores de 8 años. Este aparato puede ser
utilizado por niños a partir de los 8 años y por
personas con capacidades físicas, sensoriales
o mentales reducidas, o que no tengan
experiencia ni conocimientos, sin son
supervisados o instruidos en el uso del aparato
de forma segura y entienden los riesgos
implicados. Los niños no pueden jugar con el
aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera
del alcance de los niños menores de 8 años.
Los niños no podrán realizar la limpieza ni el
mantenimiento reservado al usuario a menos
que tengan más de 8 años y cuenten con
supervisión.
• Para protegerse contra una descarga eléctrica,
no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en
el agua o cualquier otro líquido.
• La temperatura de las superficies accesibles
puede ser elevada cuando funcione el aparato.
• El aparato no está diseñado para usarse
mediante un temporizador externo o un sistema
de control remoto independiente.
ANTES DEL PRIMER USO
Saque el aparato y los accesorios de la caja.Quite los adhesivos, la
lámina protectora o el plástico del dispositivo.
Coloque el dispositivo sobre una superficie plana estable y asegúrese de
tener un mínimo de 10 cm de espacio libre alrededor del mismo. Este
dispositivo no es apropiado para ser instalado en un armario o para el
uso en exteriores.
Gire el termostato en sentido de las agujas del reloj al ajuste máximo y
deje que el aparato se caliente, al menos, 5 minutos sin alimentos.
Cuando encienda el aparato por primera vez, este producirá un ligero
olor. Este olor es normal y solo temporal, desaparecerá en unos
minutos. Asegúrese de que la habitación está bien ventilada.
Coloque el aparato en un espacio ventilado
Conecteelcable de alimentación ala toma de corriente.(Nota:
Asegúrese de queel voltajeindicado en el dispositivocoincidecon el
voltajelocal antes deconectar el dispositivo.Voltaje220V-240V
50/60Hz)
USO
Enchufe el aparato en la toma. El piloto rojo y el verde se encenderán.
Deje cerrado el dispositivo sin nada para precalentar.
Tras un breve periodo de calentamiento de unos 5 minutos con las
placas cerradas (se iluminará el piloto verde), la gofrera está lista para
su uso.
Abra la gofrera y engrase las dos placas con un poco de aceite o grasa.
Coloque la masa para gofres sobre la placa inferior.
Coloque el control de temperatura en la posición deseada.
El tiempo de cocción en cada posición es de 3 a 5 minutos, según el tipo
de masa y su preferencia propia.
No utilice objetos afilados para extraer el gofre a fin de evitar daños en la
capa antiadherente.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Desenchufe el aparato de la toma de corriente y deje que se enfríe con
las dos mitades abiertas.
Limpie las placas con un paño húmedo o con un cepillo suave.
Limpie el aparato con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza
abrasivos o fuertes, estropajos o lana metálica porque se podría dañar el
aparato.
No sumerja nunca el aparato en agua o cualquier otro líquido. El aparato
no se puede lavar en el lavavajillas.
MEDIO AMBIENTE
Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final
de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el
reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato,
manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta
importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden
reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a
fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre
los puntos de recogida a las autoridades locales.
Soporte
Puede encontrar toda la información y recambios en www.tristar.eu!

PTManual de Instruções

SEGURANÇA
• Se não seguir as instruções de segurança, o
fabricante não pode ser considerado
responsável pelo danos.
• Se o cabo de alimentação estiver danificado,
deve ser substituído pelo fabricante, o seu
representante de assistência técnica ou alguém
com qualificações semelhantes para evitar
perigos.
• Nunca desloque o aparelho puxando pelo cabo
e certifique-se de que este nunca fica preso.
• O aparelho deve ser colocado numa superfície
plana e estável.
• O utilizador não deve abandonar o aparelho
enquanto este estiver ligado à alimentação.
• Este aparelho destina-se apenas a utilização
doméstica e para os fins para os quais foi
concebido.
• Este aparelho não deve ser utilizado por
crianças com idades compreendidas entre
menos de 8 anos. Este aparelho pode ser
utilizado por crianças com mais de 8 anos e por
pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, assim como com falta de
experiência e conhecimentos, caso sejam
supervisionadas ou instruídas sobre como
utilizar o aparelho de modo seguro e
compreendam os riscos envolvidos. As crianças
não devem brincar com o aparelho. Mantenha o
aparelho e respetivo cabo fora do alcance de
crianças com idade inferior a 8 anos. A limpeza
e manutenção não devem ser realizadas por
crianças a não ser que tenham mais de 8 anos
e sejam supervisionadas.
• Para se proteger contra choques elétricos, não
mergulhe o cabo, a ficha nem o aparelho em
água ou qualquer outro líquido.
• A temperatura das superfícies acessíveis
poderá ser elevada quando o aparelho está em
funcionamento.
• O aparelho não se destina a ser operado
através de um sistema de temporizador externo
ou de controlo remoto à parte.
ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
Retire o aparelho e os acessórios da caixa.Retire os autocolantes, a
película ou plástico de proteção do aparelho.
Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável e deixe, no
mínimo, 10 cm de espaço livre à volta do aparelho. Este aparelho não
está adaptado para a instalação num armário ou para a utilização no
exterior.
TriStar WF-2195

Besoin d’aide?

Nombre de questions : 1

Vous avez une question sur le WF-2195 de la marque TriStar ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du WF-2195 de la marque TriStar de répondre correctement à votre question.

Marie-Emilie BUCHIN, 8-6-2021 16:36:12 Pas de commentaire

Je recherche un gauffrier qui me donne des gaufres ou galettes molles. J'ai un frifri et je ne compte plus les recettes essayées sans succès

Répondez à cette question

Consultez gratuitement le manuel de la marque TriStar WF-2195 ici. Ce manuel appartient à la catégorie Gaufriers et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 9.8. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Français, Anglais. Vous avez une question sur le WF-2195 de la marque TriStar ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Spécifications du WF-2195 de la marque TriStar

Généralités
Marque TriStar
Modèle WF-2195
Produit gaufrier
Langue Français, Anglais
Type de fichier PDF
Détails techniques
Nombre de gaufres 2 gauffre(s)
Forme de la gaufre Carré
Couleur du produit Black,Stainless steel
Témoin Prêt-à-utiliser Oui
Pieds antidérapants Oui
Lumière d'indication Oui
Matériau du boîtier/corps Acier inoxydable
Voyants Power,Ready
Bouton marche/arrêt intégré Oui
Revêtement anti-adhésif Oui
Largeur de la plaque 230 mm
Profondeur de la plaque 168 mm
Longueur du câble 0.85 m
Thermostat réglable Oui
Facile à nettoyer Oui
Matériau couvercle Acier inoxydable
Puissance
Puissance 1000 W
Tension d'entrée AC 220-240 V
Poids et dimensions
Largeur 120 mm
Profondeur 282 mm
Hauteur 263 mm
Poids 1680 g
voir plus

Foire aux questions

Ci-dessous, vous trouverez les questions les plus fréquemment posées à propos de TriStar WF-2195.

Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici