Vitek VT-1705 W

Vitek VT-1705 W mode d'emploi

(1)
 • Åëåìåíòè íà ðàäèàòîðà
  1. Ïðåâêëþ÷âàòåëè íà ìîùíîñò
  2. Ðåãóëàòîð íà òåðìîñòàòà
  3. Êîðïóñ ñúñ 9 ñåêöèè
  4. Êîëåëî
  5. Ìÿñòî çà íàâèâàíå íà êàáåëà
  6. Äðúæêà
  7. Áóòîí çà âêëþ÷âàíå/èçêëþ÷âàíå
  íà òîïëîâåíòèëàòîðà
  8. Òîïëîâåíòèëàòîð
  Ïðàâèëà çà áåçîïàñíî
  èçïîëçâàíå
  1. Çà äà èçïîëçâàòå ïðèáîðà
  ïðàâèëíî, âíèìàòåëíî
  ïðî÷åòåòå èíñòðóêöèÿòà.
  2. Çà äà èçáåãíåòå ðèñê îò òîêîâ
  óäàð:
  à) Èçêëþ÷âàéòå ùåïñåëà îò
  êîíòàêòà, àêî íå èçïîëçâàòå
  ïðèáîðà.
  á) Ïîäãðåâàòåëÿò íå òðÿáâà äà
  áúäå èçëàãàí íà âúçäåéñòâèåòî
  íà âîäà èëè ïîâèøåíà âëàæíîñò.
  Íå âêëþ÷âàéòå ðàäèàòîðà, àêî
  ïîâúðõíîñòèòå ìó ñà âëàæíè.
  â) Íå èçïîëçâàéòå ïîäãðåâàòåëÿ
  ïðè ïîâðåäà íà êàáåëà èëè ïðè
  äðóãè ïîâðåäè.
  3. Áúäåòå ìíîãî âíèìàòåëíè, àêî â
  áëèçîñò äî âêëþ÷åíèÿ ïðèáîð
  èìà äåöà.
  4. Îñòàâÿéòå ñâîáîäíî ðàçñòîÿíèå
  îêîëî ïðèáîðà: îòñòðàíè - 20 ñì,
  îòãîðå - 50 ñì.
  5. Ïðåäè ïî÷èñòâàíå èçêëþ÷âàéòå
  ïðèáîðà îò ìðåæàòà.
  6. Ïðè èçêëþ÷âàíå íà êàáåëà çà
  ìðåæàòà íå òåãëåòå ùåïñåëà îò
  êîíòàêòà, äúðæåéêè êàáåëà.
  Âçåìàéòå ùåïñåëà.
  7. Ñúõðàíÿâàéòå ïðèáîðà íà ñóõî
  ïðîõëàäíî ìÿñòî.
  8. Ïîäãðåâàòåëÿò å ñíàáäåí ñ
  åâðîùåïñåë, êîéòî ìîæå äà
  áúäå âêëþ÷åí ñàìî â
  åâðîêîíòàêò.
  9. Àêî êàáåëúò å ïîâðåäåí,
  çàìÿíàòà ìó òðÿáâà äà ñå
  îñúùåñòâÿâà ñàìî â
  óïúëíîìîùåí ñåðâèñåí öåíòúð.
  Íå ñå îïèòâàéòå ñàìîñòîÿòåëíî
  äà ðåìîíòèðàòå ïðèáîðà.
  10.Íå èçïîëçâàéòå ïðèáîðà èçâúí
  ïîìåùåíèåòî.
  Ñãëîáÿâàíå
  1. Ïðåîáúðíåòå êîðïóñà.
  2. Ïîñòàâåòå äâå "U"- îáðàçíè
  ñêîáè ìåæäó ïúðâàòà è âòîðàòà
  ñåêöèÿ îò âñÿêà ñòðàíà íà
  ðàäèàòîðà.
  3. Âêàðàéòå ñêîáèòå â îòâîðèòå íà
  ïëàñòèíèòå.
  4. Çàêðåïåòå ñêîáèòå êàêòî
  êðèë÷àòè ãàéêè.
  5. Ïðèñúåäèíåòå êîëåëàòà êúì
  ïëàñòèíèòå.
  6. Ïîñòàâåòå ïîäãðåâàòåëÿ íà
  êîëåëàòà.
  ÈÇÏÎËÇÂÀÍÅ
  1. Âêëþ÷åòå ïðèáîðà â ìðåæàòà.
  à) Óáåäåòå ñå, ÷å â äèàïàçîí îò
  åäèí ìåòúð îò ïðèáîðà íÿìà
  îãíåîïàñíè èëè ëåñíî
  äåôîðìèðàùè ñå ïðåäìåòè.
  á) Íå ïîêðèâàéòå ïðèáîðà.
  â) Íàïðåæåíèåòî, ïîñî÷åíî íà
  ìàðêèðîâêàòà íà ïðèáîðà,
  òðÿáâà äà ñúîòâåòñòâà íà
  íàïðåæåíèåòî âúâ Âàøàòà
  ëîêàëíà åëåêòðîìðåæà.
  2. Çàâúðòâàéêè òåðìîñòàòà ïî
  ïîñîêà íà ÷àñîâíèêîâàòà
  ñòðåëêà ãî óñòàíîâåòå â
  ìàêñèìàëíà ïîçèöèÿ. Íàòèñíåòå
  äâàòà ïðåâêëþ÷âàòåëÿ, êàòî ãè
  ïðåìåñòèòå â ïîçèöèÿ "ON":
  Áóòîí çà ïðåâêëþ÷âàíå I - çà
  óñòàíîâÿâàíå íà íåâèñîêà
  òåìïåðàòóðà;
  Áóòîí çà ïðåâêëþ÷âàíå II - çà
  óñòàíîâÿâàíå íà âèñîêà
  òåìïåðàòóðà.
  Êîãàòî òåìïåðàòóðàòà áúäå
  äîñòèãíàòà, çàâúðòåòå
  ðåãóëàòîðà íà òåðìîñòàòà
  ïðîòèâ ÷àñîâíèêîâàòà ñòðåëêà
  äî èçêëþ÷âàíå. Òåìïåðàòóðàòà â
  ïîìåùåíèåòî ùå ñå ïîääúðæà
  íà ïîñòîÿííî íèâî.
  Çà óñòàíîâÿâàíå íà ïî-íèñêà
  òåìïåðàòóðà è èêîíîìè÷íî
  èçïîëçâàíå íà åëåêòðîåíåðãèÿ
  ïðåìåñòåòå åäèí îò
  ïðåâêëþ÷âàòåëèòå â ïîëîæåíèå
  "OFF".
  3. Çà áúðçî íàãðÿâàíå íà ñòàÿòà,
  ìîæåòå äà èçïîëçâàòå
  âãðàäåíèÿ òîïëîâåíòèëàòîð. Çà
  òàçè öåë íàòèñíåòå áóòîíà çà
  âêëþ÷âàíå íà
  òîïëîâåíòèëàòîðà, ïðè òîâà
  èíäèêàòîðúò íà ïðåâêëþ÷âàòåëÿ
  ùå ñâåòíå. Çà äà èçêëþ÷èòå
  òîïëîâåíòèëàòîðà, íàòèñíåòå
  áóòîíà îòíîâî.
  4. Ñëåä èçïîëçâàíå ïúðâîíà÷àëíî
  óñòàíîâåòå ïðåâêëþ÷âàòåëèòå â
  ïîëîæåíèå "OFF", ñëåä òîâà
  çàâúðòåòå òåðìîñòàòà â
  ìèíèìàëíà ïîçèöèÿ è èçêëþ÷åòå
  ïðèáîðà îò ìðåæàòà.
  ÇÀÁÅËÅÆÊÈ:
  1) Ñòàÿòà òðÿáâà äà áúäå
  çàòâîðåíà, â ïðîòèâåí ñëó÷àé
  ðàáîòàòà íà ïðèáîðà íÿìà äà
  èìà íåîáõîäèìèÿ ðåçóëòàò.
  2) Íå çàòâàðÿéòå âåíòèëàöèîííèòå
  îòâîðè íà ïàíåëà çà óïðàâëåíèå.
  Îáñëóæâàíå è ïî÷èñòâàíå
  1. Ðåäîâíî ïî÷èñòâàéòå
  ïîäãðåâàòåëÿ, çà äà èçáåãíåòå
  íàòðóïâàíåòî íà ïðàõ íà
  ïîâúðõíîñòòà ìó.
  2. Èçêëþ÷åòå ïîäãðåâàòåëÿ îò
  ìðåæàòà, îñòàâåòå ãî äà
  èçñòèíå, à ñëåä òîâà ãî èçòðèéòå
  ñ ìåê âëàæåí ïëàò. Íå
  èçïîëçâàéòå ìèåùè ñðåäñòâà
  èëè àáðàçèâíè ìàòåðèàëè.
  3. Íå äîïóñêàéòå êîíòàêò íà
  ïîäãðåâàòåëÿ ñ îñòðè ïðåäìåòè,
  çà äà èçáåãíåòå ïîâðåæäàíå íà
  ïîêðèòèåòî è ïîÿâà íà ðúæäà.
  ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈß
  1. Íèêîãà íå èçïîëçâàéòå ïðèáîðà
  âúðõó íåóñòîé÷èâà ïîâúðõíîñò.
  2. Íå âçåìàéòå ùåïñåëà ñ âëàæíè
  ðúöå, òúé êàòî òîâà ìîæå äà
  ïðåäèçâèêà òîêîâ óäàð.
  3. Ïîäãåâàòåëÿò òðÿáâà äà ñå
  èçïîëçâà ñàìî âúâ âåðòèêàëíî
  ïîëîæåíèå. Íèêîãà íå
  âêëþ÷âàéòå ïðèáîðà, àêî òîé å
  ïàäíàë.
  4. Ïîâúðõíîñòòà íà ñåêöèèòå ñèëíî
  ñå íàãðÿâà, çàòîâà íå
  äîêîñâàéòå ïðèáîðà ñ ðúöå.
  Äîêîñâàéòå ñàìî áóòîíèòå.
  5. Íå ñóøåòå âëàæíè äðåõè è ò.í. íà
  âúðõó ïîâúðõíîñòòà íà ïàíåëà çà
  óïðàâëåíèå, òúé êàòî òîâà ìîæå
  äà ïîâðåäè òåðìîñòàòà.
  Ñïåöèôèêàöèÿ
  Íàïðåæåíèå íà çàõðàíâàíåòî:
  220-230 Â ~ 50 Õö
  Ìàêñèìàëíà ìîùíîñò:2000 Âò
  Ìîùíîñò íà òîïëîâåíòèëàòîðà:
  500 Âò
  Ïðîèçâîäèòåëÿò ñè çàïàçâà
  ïðàâîòî äà ïðîìåíÿ
  õàðàêòåðèñòèêèòå íà ïðèáîðà áåç
  ïðåäâàðèòåëíî óâåäîìÿâàíå.
  ÑÐÎÊ ÍÀ ÈÇÏÎËÇÂÀÍÅ ÍÀ
  ÏÐÈÁÎÐÀ - ÍÀÄ 5 ÃÎÄÈÍÈ
  Ãàðàíöèÿ
  Ïîäðîáíè óñëîâèÿ íà ãàðàíöèÿòà
  ìîãàò äà áúäàò ïîëó÷åíè îò äèëåðà,
  êîéòî å ïðîäàë òàçè àïàðàòóðà. Ïðè
  âñÿêà ðåêëàìàöèÿ ïî âðåìå íà
  ñðîêà íà äåéñòâèå íà òàçè ãàðàíöèÿ
  å íåîáõîäèìî äà ñå ïðåäñòàâè ÷åêà
  èëè êâèòàíöèÿòà çà êóïóâàíå.
  Òîâà èçäåëèå ñúîòâåòñòâà íà
  èçèñêâàíèÿòà çà
  åëåêòðîìàãíèòíà
  ñúâìåñòèìîñò íà äèðåêòèâà
  89/336/ÅÅÑ íà Ñúâåòà íà
  Åâðîïà è íà íàðåæäàíåòî
  73/23 ÅÅÑ çà àïàðàòóðàòà ñ
  íèçêî íàïðåæåíèå.
  ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
  8
  Partes del radiador
  1. Interruptores de potencia
  2. Regulador del termostato
  3. Cuerpo del radiador de 9 elemen-
  tos
  4. Rueda
  5. Guardacable
  6. Asa
  7. Botón de encendido/apagado del
  termoventilador
  8. Termoventilador
  Reglas de seguridad de uso
  1. Para usar correctamente el radi-
  ador, lea atentamente las instruc-
  ciones.
  2. Para evitar una descarga eléctrica:
  a) Desconecte el radiador de la red
  eléctrica, si no lo usa.
  b) El radiador no debe someterse
  a la acción del agua o a una eleva-
  da humedad ambiente. No encien-
  da el artefacto si su superficie está
  húmeda.
  c) No use el radiador con el cable
  de alimentación deteriorado u
  otros desperfectos.
  3. No descuide los niños si se
  encuentran cerca del radiador en
  funcionamiento.
  4. Deje espacios libres alrededor del
  artefacto: 20 cm. a los costados;
  50 cm. por encima.
  5. Desconecte el artefacto de la red
  eléctrica antes de limpiarlo.
  6. Al desconectar el artefacto de la
  red eléctrica, no quite el enchufe
  del tomacorriente tirando del cable
  de alimentación. Tire del enchufe.
  7. Conserve el artefacto en un lugar
  seco y fresco.
  8. El radiador viene equipado con
  enchufe europeo, que solamente
  puede ser conectado a un toma-
  corriente de diseño europeo.
  9. Si el cable de alimentación está
  deteriorado, su reemplazo sólo
  debe realizarse en un centro de
  servicio técnico autorizado. No
  intente reparar Usted mismo el
  artefacto.
  10.No use el radiador a la intemperie.
  Montaje
  1. Invierta la posición del aparato.
  2. Disponga dos abrazaderas en U
  entre los dos primeros elementos
  en cada lado del radiador.
  3. Introduzca las abrazaderas en los
  orificios de las placas.
  4. Sujete las abrazaderas con las
  tuercas mariposas.
  5. Una las ruedas a las placas.
  6. Posicione el radiador sobre sus
  ruedas.
  Uso
  1. Conecte el artefacto a la red eléc-
  trica.
  a) Cerciórese que a una distancia
  de un metro del radiador no haya
  objetos inflamables o fácilmente
  termodeformables.
  b) No cubra el radiador.
  c) La tensión, indicada en el arte-
  facto, debe coincidir con la tensión
  de la red eléctrica de su hogar.
  2. Girando el termostato de izquierda
  a derecha, llévelo a la posición de
  máximo. Presione los dos interrup-
  tores, posicionándolos en ON.
  Interruptor I para establecer
  temperatura más baja;
  Interruptor II para establecer
  temperatura más alta.
  Cuando se logre la temperatura
  deseada, gire el regulador del ter-
  mostato de derecha a izquierda
  hasta apagarlo. La temperatura del
  ambiente se mantendrá con-
  stante.
  Para establecer una temperatura
  más baja y ahorrar energía eléctri-
  ca, posicione uno de los dos inter-
  ruptores en OFF.
  3. Para calefaccionar con rapidez la
  habitación, puede utilizar el ter-
  moventilador incorporado. Para
  ello presione el botón de encendi-
  do del termoventilador;
  encendiéndose la luz piloto. Para
  apagar el termoventilador vuelva a
  presionar el botón.
  4. Después de usar el radiador,
  primero posicione el interruptor en
  OFF, luego gire el termostato a la
  posición de mínimo y desconecte
  el artefacto de la red eléctrica.
  OBSERVACIONES:
  1) La habitación debe estar cerrada,
  caso contrario el funcionamiento
  del artefacto no dará el resultado
  esperado.
  2) No cubra el orificio de ventilación
  ubicado en el panel de mando.
  Limpieza y mantenimiento
  1. Limpie regularmente el radiador, a
  fin de evitar la acumulación de
  polvo en su superficie.
  2. Desenchufe el artefacto de la red
  eléctrica, deje que el radiador se
  enfríe, y luego frótelo con un paño
  suave humedecido. No utilice
  detergentes ni materiales abra-
  sivos.
  3. No permita el contacto del radi-
  ador con objetos punzantes, a fin
  de evitar el deterioro del recubrim-
  iento y la aparición de oxidaciones.
  ADVERTENCIAS
  1. Nunca utilice el artefacto si no se
  encuentra sobre una superficie
  plana.
  2. No tome el enchufe del cable de
  alimentación con las manos
  mojadas, por cuanto esto puede
  causar una descarga eléctrica.
  3. El radiador solamente debe ser
  usado si se encuentra en posición
  vertical. Nunca conecte el artefac-
  to si se ha caído.
  4. La superficie de los elementos se
  calienta mucho, por eso no toque
  el artefacto con las manos. Sólo
  toque los botones.
  5. No seque ropa u otros objetos
  húmedos sobre la superficie del
  panel de mando, porque puede
  deteriorar el termostato.
  Especificaciones
  Voltaje y frecuencia 220-230 V ~ 50 Hz
  Potencia máxima 2000 W
  Potencia del termoventilador 500 W
  El fabricante se reserva el derecho de
  modificar las características del arte-
  facto, sin aviso previo.
  LA VIDA ÚTIL DEL ARTEFACTO ES
  NO MENOR DE 5 AÑOS.
  Garantía
  La garantía detallada es entregada por
  el vendedor de este aparato. Para
  efectuar cualquier reclamo, dentro
  del plazo de vigencia de la presente
  garantía, se debe presentar el ticket o
  factura de compra de este aparato.
  Este producto cumple con las
  normas de compatibilidad elec-
  tromagnética, de la directiva
  89/336/EEC del Consejo de las
  Comunidades Europeas, y las
  reglamentaciones 73/23 CEE,
  para los aparatos de bajo voltaje.
  ESPAÑOL
  7
  Descrizione generale del radiatore
  1. Regolatori di potenza
  2. Manopola regolazione termostato
  3. corpo di 9 sezioni
  4. Ruota
  5. Avvolgicavo
  6. Maniglia
  7. Pulsante di accensione/spegni-
  mento del ventilatore di calore
  8. Ventilatore di calore
  Misure di sicurezza
  1. Per luso regolare dellapparec-
  chio leggete le istruzioni attenta-
  mente.
  2. Per evitare il rischio di scosse elet-
  triche:
  a) Staccate la spina di alimen-
  tazione dalla presa di corrente
  quando non usate lapparecchio.
  b) Il calorifero non deve essere
  esposto alleffetto dellacqua
  oppure alta umidità. Non accen-
  dete il radiatore quando le sue
  superfici sono umide.
  c) Non usate il calorifero con il
  cavo di alimentazione danneggiato
  oppure con altri parti danneggiati.
  3. State particolarmente attenti nel
  caso se ci siano bambini vicino
  allapparecchio funzionante.
  4. Lasciate lo spazio libero intorno
  allapparecchio: 20 cm sui lati e 50
  cm sopra.
  5. Staccate lapparecchio dalla rete
  di alimentazione prima di pulizia.
  6. Togliendo il cavo di alimentazione
  dalla presa non tirate la spina dalla
  presa per il cavo. Prendete per la
  spina.
  7. Custodite lapparecchio in un
  luogo fresco e asciutto.
  8. Il calorifero è dotato della spina
  dello standart europeo compati-
  bile solamente con la presa euro-
  pea.
  9. Se il cavo di alimentazione è dan-
  neggiato, la sua sostituzione deve
  essere effettuata sola da un centro
  di assistenza tecnica autorizzato.
  Non cercate di riparare lapparec-
  chio da soli.
  10.Non usate lapparecchio fuori
  casa.
  Montaggio
  1. Fate rovesciare il corpo.
  2. Posizionate 2 fascette a U tra la
  prima e la seconda sezioni da
  entrambi le parti del radiatore.
  3. Inserite le fascette nei fori delle
  piastre.
  4. Fissate le fascette con i dadi alet-
  tati.
  5. Montate le ruote sulle piastre.
  6. Apoggiate il radiatore sulle ruote.
  FUNZIONAMENTO
  1. Collegate lapparecchio alla rete di
  alimentazione.
  a) Assicuratevi che non ci siano gli
  oggetti infiammabili oppure facil-
  mente deformabili nel raggio di un
  metro dallapparecchio.
  b) Non coprite lapparecchio.
  c) La tensione indicata sulla mar-
  catura dellapparecchio deve cor-
  rispondere a quella della rete di ali-
  mentazione di casa vostra.
  2. Girando il termostato in senso
  orario regolatelo su posizione
  massima. Premete su due interrut-
  tori regolandoli su posizione ON:
  Interruttore I per installare la
  temperatura non alta.
  Interruttore II per installare la
  temperatura alta.
  Quando la temperatura viene rag-
  giunta, girate la manopola rego-
  lazione del termostato in senso
  antiorario fino allo spegnimento.
  La temperatura dentro un locale
  viene mantenuta allo stesso livello.
  Per programmare la temperatura
  più bassa e per risparmiare lener-
  gia elettrica regolate uno dei due
  interruttori su posizione OFF.
  3. Per far riscaldare laria dentro un
  locale più velocemente potete
  usare il ventilatore di calore. Per
  farlo premete il pulsante dellac-
  censione del ventilatore a calore,
  sullinterruttore si accenderà la
  spia luminosa. Per spegnere il ven-
  tilatore a calore premete il pulsante
  di nuovo.
  4. Dopo luso prima regolate gli inter-
  ruttori su posizione OFF, dopo di
  che regolate il termostato su
  posizione minima e staccate lap-
  parecchio dalla rete di alimen-
  tazione.
  NOTA BENE
  1) Un locale deve essere chiuso, altri-
  menti il funzionamento dellap-
  parecchio non porterà il risultato
  desiderato.
  2) Non chiudete i bocchettoni di ven-
  tilazione sul panello di controllo.
  Manutenzione e pulizia
  1. Pulite il calorifero regolarmente
  per evitare che la concentrazione
  della polvere sulla sua superficie.
  2. Staccate il calorifero dalla rete di
  alimentazione, lasciatelo raffred-
  dare, dopo di che pulitelo con un
  panno morbido umido. Non usate i
  detersivi oppure gli abrasivi.
  3. Non permettete un contatto del
  calorifero con gli oggetti acuti per
  evitare un danneggiamento della
  copertura e formazione della rug-
  ine.
  AVVERTENZE
  1. Non fate funzionare mai lapparec-
  chio sulla superficie non stabile.
  2. Non prendete la spina di alimen-
  tazione con le mani bagnate per-
  chè può provocare le scosse elet-
  triche.
  3. Il calorifero deve essere usato
  solamente in posizione verticale.
  Non accendete mai lapparecchio
  dopo le cadute.
  4. La superficie delle sezioni si riscal-
  da notevolmente, quindi non toc-
  cate lapparecchio con le mani.
  Toccate solamente i pulsanti.
  5. Non fate asciugare i vestiti ed altri
  capi sulla supercicie del panello di
  controllo perchè potrebbe dan-
  neggiare il termostato.
  Caratteristiche tecniche
  Tensione di alimentazione:
  220-230 V  50 Hz
  Potenza: 2000 Watts
  Potenza del ventilatore a calore:
  500 Watts
  Il produttore si riserva il diritto di cam-
  biare le caratteristiche tecniche dell
  apparecchio senza ulteriore avviso.
  IL PERIODO DI UTILIZZO
  DELLAPPARECCHIO È NON MENO
  DI 5 ANNI
  Garanzia
  Le condizioni dettagliate della
  garanzia si possono richiedere al
  rivenditore dellapparecchio. Qualsiasi
  reclamo deve essere richiesto prima
  della scadenza della garanzia e deve
  essere accompagnato dallo scontrino
  fiscale oppure da un altro documento
  che attesti lacquisto.
  Questo prodotto corrisponde ai
  requisiti di compatibilità elettro-
  magnetica stabiliti dalla direttiva
  89/336/EEC del Consiglio
  Europeo e dalla Direttiva 73/23
  CEE sugli apparecchi di bassa
  tensione.
  ITALIANO
  6
  Éléments du radiateur
  1. Sélecteur de puissance
  2. Régulateur du thermostat
  3. corps de 9 sections
  4. Roue
  5. Emplacement pour enroulement
  du cordon dalimentation
  6. Poignée
  7. Interrupteur de marche/arrêt du
  ventilateur thermique
  8. Ventilateur thermique
  Consignes de sécurité
  1. Pour utiliser lappareil correcte-
  ment veuillez lire attentivement la
  présente notice.
  2. Pour éviter lélectrocution:
  a) Déconnectez la fiche dalimen-
  tation de la prise de courant si vous
  nutilisez pas lappareil.
  b) Le radiateur ne doit pas être
  exposé à linfluence de leau ni
  dune haute humidité. Ne
  débranchez pas le radiateur si ses
  surfaces sont humides.
  c) Nutilisez pas le radiateur si son
  cordon dalimentation est endom-
  magé ou sil a dautres endom-
  magements.
  3. Soyez très attentifs si les enfants
  se trouvent à côté de lappareil en
  utilisation.
  4. Laissez de lespace libre autour de
  lappareil: des côtés - 20 cm, du
  haut - 50 cm.
  5. Noubliez pas de déconnecter
  lappareil du secteur avant de
  commencer son nettoyage.
  6. Pour déconnecter lappareil du
  secteur ne tirez pas par le cordon,
  mais par la fiche.
  7. Rangez lappareil à lendroit sec et
  frais.
  8. Le radiateur est doté dune fiche
  de standard européen qui peut
  être insérée uniquement dans la
  prise de courant du même type.
  9. Si le cordon dalimentation est
  endommagé, adressez-vous au
  centre de service agréé pour son
  remplacement. Nessayez de
  réparer lappareil de vos propres
  forces.
  10.Nutilisez pas lappareil dehors.
  Montage
  1. Renversez le corps.
  2. Placez deux colliers en U entre la
  première et la deuxième section de
  chaque coté du radiateur.
  3. Insérez les colliers dans les orifices
  des plaques.
  4. Fixez les colliers avec des papil-
  lons.
  5. Montez les roues aux plaques.
  6. Mettez le radiateur sur les roues.
  UTILISATION
  1. Branchez lappareil au secteur.
  a) Assurez-vous quà un mètre de
  lappareil il ny a pas dobjets
  facilement inflammables ou
  déformables.
  b) Ne couvrez pas lappareil.
  c) La tension indiquée au mar-
  quage de lappareil doit corre-
  spondre à la tension de votre
  installation.
  2. Réglez le thermostat à la position
  maximale en le tournant au sens
  dune aiguille dune montre.
  Pressez les deux interrupteurs en
  les passant à la position ON:
  Linterrupteur I - pour régler une
  température basse;
  Linterrupteur II pour régler une
  haute température.
  Quand la température sera atteinte
  tournez le régulateur du thermo-
  stat contre le sens dune aiguille
  dune montre jusquau débranche-
  ment. La température constante
  sera maintenue dans le local.
  Pour régler une plus basse tem-
  pérature ou pour économiser
  lélectricité passez lun des inter-
  rupteurs à la position OFF.
  3. Pour le chauffage rapide de la
  pièce vous pouvez utiliser le venti-
  lateur thermique. Pour cela
  pressez linterrupteur du ventila-
  teur, le voyant de linterrupteur
  sallumera. Pour débrancher le
  ventilateur pressez encore une fois
  la touche de linterrupteur.
  4. Après lutilisation dabord mettez
  linterrupteur à la position OFF,
  ensuite mettez le thermostat à la
  position minimale et déconnectez
  lappareil du secteur.
  NOTES:
  1) La pièce doit être fermée sinon le
  fonctionnement de lappareil ne
  donnera pas le résultat attendu.
  2) Nobturez pas lorifice de ventila-
  tion sur le panneau de commande.
  Nettoyage et entretien
  1. Nettoyez régulièrement le radia-
  teur pour éviter que la poussière
  saccumule sur sa surface.
  2. Déconnectez lappareil du secteur,
  laissez-le refroidir et ensuite net-
  toyez-le avec un chiffon doux
  humide. Nutilisez pas des déter-
  gents ni des abrasifs.
  3. Évitez le contact du radiateur avec
  des objets aigus, pour ne pas
  endommager le revêtement de
  lappareil ce qui peut causer lap-
  parition de la rouille.
  PRÉCAUTIONS
  1. Nutilisez jamais lappareil sur une
  surface instable.
  2. Au risque délectrocution ne
  prenez pas la fiche dalimentation
  avec des mains mouillées.
  3. Le radiateur doit être utilisé
  uniquement à la position verticale.
  Ne branchez jamais lappareil sil
  est tombé.
  4. La surface de lappareil se chauffe
  fortement, ne le touchez pas avec
  des mains. Vous pouvez toucher
  uniquement les boutons des inter-
  rupteurs.
  5. Ne séchez pas les vêtements
  mouillés sur la surface du panneau
  de commande, puisque ça risque
  endommager le thermostat.
  Cahier des charges
  Tension dalimentation:
  220-230 V ~ 50 Hz
  Puissance maximale: 2000 W
  Puissance du ventilateur thermique:
  500 W
  Le fabricant se réserve le droit de
  modifier les caractéristiques de lap-
  pareil sas préavis.
  LE DÉLAI DE SERVICE DE
  LAPPAREIL EST PAS MOINS QUE 5
  ANS
  Garantie
  Pour des conditions de garantie plus
  détaillées adressez-vous au distribu-
  teur qui vous a vendu lappareil. En
  cas de toute sorte de prétention pen-
  dant la période de la présente garantie
  il faudra présenter le ticket quittance
  de lachat.
  Le présent appareil satisfait aux
  exigences de compatibilité
  électromagnétique en vertu de
  la directive 89/336/EEC du
  conseil de lEurope et la
  préscription 73/23 EEC pour
  lappareillage de bas voltage.
  FRANÇAIS
  5
  Ýëåìåíòû ðàäèàòîðà
  1. Ïåðåêëþ÷àòåëè ìîùíîñòè
  2. Ðåãóëÿòîð òåðìîñòàòà
  3. 9-ñåêöèîííûé êîðïóñ
  4. Êîëåñî
  5. Ìåñòî äëÿ íàìîòêè øíóðà
  6. Ðó÷êà
  7. Êíîïêà âêëþ÷åíèÿ/âûêëþ÷åíèÿ
  òåïëîâåíòèëÿòîðà
  8. Òåïëîâåíòèëÿòîð
  Ïðàâèëà áåçîïàñíîãî
  èñïîëüçîâàíèÿ
  1. ×òîáû ïðàâèëüíî èñïîëüçîâàòü
  ïðèáîð, âíèìàòåëüíî
  ïðî÷èòàéòå èíñòðóêöèþ.
  2. ×òîáû èçáåæàòü ðèñêà óäàðà
  òîêîì:
  à) Îòêëþ÷àéòå âèëêó îò ðîçåòêè,
  åñëè âû íå èñïîëüçóåòå ïðèáîð.
  á) Îáîãðåâàòåëü íå äîëæåí
  ïîäâåðãàòüñÿ âîçäåéñòâèþ âîäû
  èëè ïîâûøåííîé âëàæíîñòè. Íå
  âêëþ÷àéòå ðàäèàòîð, åñëè åãî
  ïîâåðõíîñòè âëàæíûå.
  â) Íå èñïîëüçóéòå îáîãðåâàòåëü
  ñ ïîâðåæäåííûì øíóðîì èëè ñ
  äðóãèìè ïîâðåæäåíèÿìè.
  3. Áóäüòå î÷åíü âíèìàòåëüíû, åñëè
  ðÿäîì ñ âêëþ÷åííûì ïðèáîðîì
  íàõîäÿòñÿ äåòè.
  4. Îñòàâëÿéòå âîêðóã ïðèáîðà
  ñâîáîäíîå ðàññòîÿíèå: ïî
  áîêàì - 20 ñì, ñâåðõó - 50 ñì.
  5. Ïåðåä ÷èñòêîé îòêëþ÷àéòå
  ïðèáîð îò ñåòè.
  6. Ïðè âûêëþ÷åíèè ñåòåâîãî
  øíóðà íå âûäåðãèâàéòå âèëêó èç
  ðîçåòêè, äåðæàñü çà øíóð.
  Äåðæèòåñü çà âèëêó.
  7. Õðàíèòå ïðèáîð â ïðîõëàäíîì
  ñóõîì ìåñòå.
  8. Îáîãðåâàòåëü îñíàùåí
  åâðîâèëêîé, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü
  âêëþ÷åíà òîëüêî â åâðîðîçåòêó.
  9. Åñëè øíóð ïîâðåæäåí, åãî
  çàìåíà äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ
  òîëüêî â àâòîðèçîâàííîì
  ñåðâèñíîì öåíòðå. Íå
  ïûòàéòåñü ðåìîíòèðîâàòü
  ïðèáîð ñàìîñòîÿòåëüíî.
  10.Íå èñïîëüçóéòå ïðèáîð âíå
  äîìà.
  Ñáîðêà
  1. Ïåðåâåðíèòå êîðïóñ.
  2. Ïîìåñòèòå äâà U-îáðàçíûõ
  õîìóòà ìåæäó ïåðâîé è âòîðîé
  ñåêöèåé ñ êàæäîé ñòîðîíû
  ðàäèàòîðà.
  3. Âñòàâüòå õîìóòû â îòâåðñòèÿ íà
  ïëàñòèíàõ.
  4. Çàêðåïèòå õîìóòû «áàðàøêàìè».
  5. Ïðèñîåäèíèòå ê ïëàñòèíàì
  êîëåñèêè.
  6. Ïîñòàâüòå îáîãðåâàòåëü íà
  êîëåñà.
  ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ
  1. Âêëþ÷èòå ïðèáîð â ñåòü.
  à) Óáåäèòåñü, ÷òî â ïðåäåëàõ
  îäíîãî ìåòðà îò ïðèáîðà íåò
  îãíåîïàñíûõ èëè ëåãêî
  äåôîðìèðóþùèõñÿ ïðåäìåòîâ.
  á) Íå íàêðûâàéòå ïðèáîð.
  â) Íàïðÿæåíèå, óêàçàííîå íà
  ìàðêèðîâêå ïðèáîðà, äîëæíî
  ñîîòâåòñòâîâàòü íàïðÿæåíèþ
  ñåòè â âàøåì äîìå.
  2. Ïîâîðà÷èâàÿ òåðìîñòàò ïî
  ÷àñîâîé ñòðåëêå, óñòàíîâèòå åãî
  â ìàêñèìàëüíóþ ïîçèöèþ.
  Íàæìèòå íà äâà ïåðåêëþ÷àòåëÿ,
  ïåðåâåäÿ èõ â ïîçèöèþ ON:
  Ïåðåêëþ÷àòåëü I - äëÿ óñòàíîâêè
  íåâûñîêîé òåìïåðàòóðû;
  Ïåðåêëþ÷àòåëü II - äëÿ óñòàíîâêè
  âûñîêîé òåìïåðàòóðû.
  Êîãäà òåìïåðàòóðà áóäåò
  äîñòèãíóòà, ïîâåðíèòå
  ðåãóëÿòîð òåðìîñòàòà ïðîòèâ
  ÷àñîâîé ñòðåëêè äî îòêëþ÷åíèÿ.
  Òåìïåðàòóðà â ïîìåùåíèè áóäåò
  ïîääåðæèâàòüñÿ ïîñòîÿííîé.
  Äëÿ óñòàíîâêè áîëåå íèçêîé
  òåìïåðàòóðû è ýêîíîìíîãî
  èñïîëüçîâàíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè
  ïåðåâåäèòå îäèí èç
  ïåðåêëþ÷àòåëåé â ïîëîæåíèå
  OFF.
  3. Äëÿ áûñòðîãî íàãðåâà êîìíàòû,
  âû ìîæåòå âîñïîëüçîâàòüñÿ
  âñòðîåííûì
  òåïëîâåíòèëÿòîðîì. Äëÿ ýòîãî
  íàæìèòå êíîïêó âêëþ÷åíèÿ
  òåïëîâåíòèëÿòîðà, ïðè ýòîì íà
  ïåðåêëþ÷àòåëå çàãîðèòñÿ
  ñâåòîâîé èíäèêàòîð. ×òîáû
  îòêëþ÷èòü òåïëîâåíòèëÿòîð,
  ñíîâà íàæìèòå íà êíîïêó.
  4. Ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ ñíà÷àëà
  óñòàíîâèòå ïåðåêëþ÷àòåëè â
  ïîëîæåíèå OFF, çàòåì
  ïîâåðíèòå òåðìîñòàò â
  ìèíèìàëüíóþ ïîçèöèþ è
  îòêëþ÷èòå ïðèáîð îò ñåòè.
  ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈß:
  1) Êîìíàòà äîëæíà áûòü çàêðûòà,
  èíà÷å ðàáîòà ïðèáîðà íå äàñò
  æåëàåìîãî ðåçóëüòàòà.
  2) Íå çàêðûâàéòå âåíòèëÿöèîííûå
  îòâåðñòèÿ íà ïàíåëè
  óïðàâëåíèÿ.
  Îáñëóæèâàíèå è ÷èñòêà
  1. Ðåãóëÿðíî î÷èùàéòå
  îáîãðåâàòåëü, ÷òîáû èçáåæàòü
  ñêîïëåíèÿ ïûëè íà åãî
  ïîâåðõíîñòè.
  2. Îòêëþ÷èòå îáîãðåâàòåëü îò
  ñåòè, äàéòå åìó îñòûòü, à çàòåì
  ïðîòðèòå åãî ìÿãêîé âëàæíîé
  òêàíüþ. Íå èñïîëüçóéòå ìîþùèå
  ñðåäñòâà èëè àáðàçèâû.
  3. Íå äîïóñêàéòå êîíòàêòà
  îáîãðåâàòåëÿ ñ îñòðûìè
  ïðåäìåòàìè, âî èçáåæàíèå
  ïîâðåæäåíèé ïîêðûòèÿ è
  ïîÿâëåíèÿ ðæàâ÷èíû.
  ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÆÅÍÈß
  1. Íèêîãäà íå èñïîëüçóéòå ïðèáîð
  íà íåóñòîé÷èâîé ïîâåðõíîñòè.
  2. Íå áåðèòåñü çà ñåòåâóþ âèëêó
  âëàæíûìè ðóêàìè, ïîñêîëüêó
  ýòî ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé óäàðà
  òîêîì.
  3. Îáîãðåâàòåëü äîëæåí
  èñïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî â
  âåðòèêàëüíîì ïîëîæåíèè.
  Íèêîãäà íå âêëþ÷àéòå ïðèáîð,
  åñëè îí óïàë.
  4. Ïîâåðõíîñòü ñåêöèé ñèëüíî
  íàãðåâàåòñÿ, ïîýòîìó íå
  äîòðàãèâàéòåñü äî ïðèáîðà
  ðóêàìè. Êàñàéòåñü òîëüêî
  êíîïîê.
  5. Íå ñóøèòå âëàæíóþ îäåæäó è ò.ä.
  íà ïîâåðõíîñòè ïàíåëè
  óïðàâëåíèÿ, ïîñêîëüêó ýòî
  ìîæåò ïîâðåäèòü òåðìîñòàò.
  Ñïåöèôèêàöèÿ
  Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ:
  220-230 Â ~ 50 Ãö
  Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü: 2000 Âò
  Ìîùíîñòü òåïëîâåíòèëÿòîðà: 500 Âò
  Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé
  ïðàâî èçìåíÿòü õàðàêòåðèñòèêè
  ïðèáîðà áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî
  óâåäîìëåíèÿ.
  ÑÐÎÊ ÑËÓÆÁÛ ÏÐÈÁÎÐÀ ÍÅ
  ÌÅÍÅÅ 5-ÒÈ ËÅÒ
  Äàííîå èçäåëèå
  ñîîòâåòñòâóåò âñåì
  òðåáóåìûì
  åâðîïåéñêèì è
  ðîññèéñêèì ñòàíäàðòàì
  áåçîïàñíîñòè è
  ãèãèåíû.
  Ïðîèçâîäèòåëü: ÀÍ-ÄÅÐ ÏÐÎÄÀÊÒÑ
  ÃìáÕ, Àâñòðèÿ
  Éåíåâàéíãàññå, 10/10, 1210, Âåíà,
  Àâñòðèÿ
  ÐÓÑÑÊÈÉ
  4
  Elemente des Radiators
  1. Leistungskraftschalter
  2. Temperaturregler
  3. Gehäuse mit 9 Sektionen
  4. Rad
  5. Vorrichtung zum Aufwickeln des
  Kabels
  6. Griff
  7. An- und Ausschalter des
  Heizlüfters
  8. Heizlüfter
  Regeln für die sichere Anwendung
  1. Lesen Sie die
  Gebrauchsanweisung aufmerk-
  sam durch, um das Gerät richtig
  anzuwenden.
  2. Um ein Stromschlagrisiko zu ver-
  meiden:
  a) Nehmen Sie den Stecker aus
  der Steckdose, wenn Sie das
  Gerät nicht benutzen.
  b) Das Gerät darf nicht unter
  Einwirkung von Wasser oder hoher
  Feuchtigkeit kommen. Schalten
  Sie den Radiator nicht an, wenn
  seine Oberflächen feucht sind.
  c) Benutzen Sie das Heizgerät
  nicht, wenn die Stromschnur
  beschädigt ist oder wenn es
  andere Schäden aufweist.
  3. Seien Sie besonders aufmerksam,
  wenn sich neben dem angeschal-
  teten Gerät Kinder befinden soll-
  ten.
  4. Lassen Sie freien Raum um das
  Gerät: an den Seiten 20cm, von
  oben  50cm.
  5. Schalten Sie das Gerät vor der
  Reinigung vom Stromnetz ab.
  6. Bei dem Herausziehen der
  Netzschnur aus der Steckdose
  sollten Sie nicht an der Schnur,
  sondern am Stecker ziehen.
  7. Bewahren Sie das Gerät in einem
  kühlen, trockenen Platz auf.
  8. Das Heizgerät ist mit einer
  Steckgabel nach dem europäis-
  chen Standard ausgestattet, die
  nur an eine Steckdose des
  europäischen Standards
  angeschlossen werden kann.
  9. Wenn die Schnur beschädigt ist,
  darf sie nur in einem autorisierten
  Service-Center ersetzt werden.
  Versuchen Sie bitte nicht das
  Gerät selbstständig zu reparieren.
  10.Benutzen Sie das Gerät nicht im
  Freien.
  Aufbau
  1. Drehen Sie das Gehäuse um.
  2. Platzieren die zwei U-förmigen
  Befestigungsbügel zwischen der
  ersten und der zweiten Rippe von
  jeder Seite des Radiators.
  3. Stecken Sie die
  Befestigungsbügel in die Öffnun-
  gen in den Platten.
  4. Befestigen Sie die Bügel mit den
  Handmuttern.
  5. Befestigen Sie die Rädchen an die
  Platten.
  6. Stellen Sie das Heizgerät auf die
  Räder.
  Betrieb
  1. Schließen Sie das Gerät an das
  Stromnetz an.
  a) Überzeugen Sie sich davon,
  dass sich innerhalb einer
  Entfernung von einem Meter keine
  feuergefährlichen oder leicht ver-
  formbaren Gegenstände befinden.
  b) Decken Sie das Gerät nicht zu.
  c) Die Stromspannung, die auf der
  Markierung des Gerätes
  angegeben ist, muss der
  Stromspannung in Ihrem Haus
  entsprechen.
  2. Stellen Sie den Temperaturregler
  in die höchste Position, indem Sie
  ihn im Uhrzeigersinn drehen.
  Pressen Sie beide Schalter und
  schalten Sie sie in die Position
  ON.
  Schalter I für die Einstellung von
  einer niedrigen Temperatur;
  Schalter II für die Einstellung
  einer hohen Temperatur.
  Wenn die gewünschte Temperatur
  erreicht ist, drehen Sie den
  Temperaturregler gegen den
  Uhrzeigersinn, bis er sich auss-
  chaltet. Die Raumtemperatur wird
  auf derselben Höhe erhalten.
  Um eine niedrigere Temperatur zu
  wählen und um Strom zu sparen
  schalten Sie einen der Schalter in
  die Position OFF.
  3. Für eine schnelle Raumerwärmung
  können Sie den eingebauten
  Heizlüfter benutzen. Pressen Sie
  dafür den Knopf für das
  Anschalten des Heizlüfters, dabei
  wird auf dem Schalter ein
  Lichtindikator aufleuchten.
  4. Nach der Anwendung stellen Sie
  zuerst die Schalter in die Position
  OFF. Drehen Sie danach den
  Temperaturregler auf die
  Mindeststufe und schalten Sie das
  Gerät vom Stromnetz ab.
  ANMERKUNGEN
  1. Der Raum muss geschlossen sein,
  sonst kann das Gerät nicht die
  gewünschte Leistung liefern.
  2. Verdecken Sie nicht die
  Lüftungsöffnungen auf der
  Bedienungstafel.
  Pflege und Reinigung
  1. Reinigen Sie das Heizgerät
  regelmäßig, um einer
  Staubansammlung auf seiner
  Oberfläche vorzubeugen.
  2. Schalten Sie das Gerät vom
  Stromnetz ab, lassen sie es
  abkühlen, und wischen Sie es
  danach mit einem weichen,
  feuchten Stofflappen ab.
  Benutzen Sie keine Reinigungs-
  oder Schleifmittel.
  3. Lassen Sie keinen Kontakt des
  Heizgerätes mit scharfen oder
  spitzen Gegenständen zu, um es
  nicht zu beschädigen und dem
  Auftreten von Rost vorzubeugen.
  WARNUNG
  1. Benutzen Sie das Gerät nie auf
  einer unstabilen Oberfläche.
  2. Fassen Sie die Steckgabel nicht
  mit feuchten Händen an, da dies
  einen Stromschlag verursachen
  kann.
  3. Das Heizgerät darf nur in
  senkrechter Stellung angewendet
  werden. Schalten Sie das Gerät nie
  an, wenn es hingefallen ist.
  4. Die Oberfläche der Rippen erhitzt
  sich stark, deshalb sollten Sie das
  Gerät nicht mit den Händen
  anfassen. Berühren Sie nur die
  Knöpfe.
  5. Trocknen Sie keine feuchte
  Kleidung etc. auf der Oberfläche
  der Bedienungstafel, da das den
  Temperaturregler beschädigen
  kann.
  SPEZIFIKATION
  Speisespannung: 220-230V ~ 50Hz
  Leistungskraft: 2000 Watt
  Leistungskraft des Heizlüfters: 500 Wt
  Der Hersteller behält sich das Recht
  vor die Charakteristiken des Gerätes
  ohne Vorbescheid zu ändern.
  DIE LEBENSDAUER DES GERÄTES
  BETRÄGT NICHT WENIGER, ALS 5
  JAHRE
  Gewährleistung
  Ausführliche Bedingungen der
  Gewährleistung kann man beim
  Dealer, der diese Geräte verkauft hat,
  bekommen. Bei beliebiger
  Anspruchserhebung soll man
  während der Laufzeit der vorliegenden
  Gewährleistung den Check oder die
  Quittung über den Ankauf vorzulegen.
  Das vorliegende Produkt
  entspricht den Forderungen
  der elektromagnetischen
  Verträglichkeit, die in
  89/336/EWG -Richtlinie des
  Rates und den Vorschriften
  73/23/EWG über die
  Niederspannungsgeräte vorge-
  sehen sind.
  DEUTSCH
  3
  Radiator components
  1. Power switches
  2. Thermostat knob
  3. 9-section case
  4. Wheel
  5. Compartment for cord
  6. Handle
  7. ON/OFF button for fan heater
  8. Fan heater
  Safe use rules
  1. Read the operating manual care-
  fully to use the heater correctly.
  2. In order to avoid the risk of electric
  shock:
  à) Disconnect the plug coupler
  from socket coupler if the heater is
  not used.
  b) Take care the heater is not
  exposed to ingress of water or high
  humidity. Do not turn on the radia-
  tor if its surfaces are wet.
  c) Do not use the heater with dam-
  aged cord or with other damages.
  3. Attend to children if stay around
  the activated heater.
  4. Ensure free place near heater:
  sides  20 cm, top  50 cm.
  5. Disconnect the heater before the
  cleaning.
  6. While disconnecting the power
  cord, do not pull out the plug from
  socket when taking the cord. Hold
  the plug.
  7. Keep the heater in cool dry place.
  8. The heater is equipped with
  European plug coupler, which
  should be inserted only into
  European socket coupler.
  9. If the cord is damaged, change it
  only in authorized service center.
  Do not try to repair the heater inde-
  pendently.
  10.Do not use the heater outdoor.
  Assemble
  1. Turn the case.
  2. Place two U-clamps between the
  first and second section on each
  side of radiator.
  3. Insert the clamps into openings on
  plates.
  4. Fasten the clamps with eared nuts.
  5. Connect the wheels to plates.
  6. Set the heater on wheels.
  OPERATION
  1. Turn on the heater.
  à) Make sure that there are not any
  inflammable or easy-to deform
  objects at the distance of one
  meter.
  b) Do not cover the heater.
  c) Voltage indicated on the heater
  marking should comply with the
  voltage in your electrical network.
  2. While turning the thermostat clock-
  wise, set it in maximum position.
  Press two switches when setting
  them into position ON.
  Switch I  to set low temperature.
  Switch II  to set high temperature.
  Upon setting the necessary tem-
  perature, turn the thermostat knob
  counterclockwise until it is OFF.
  Thus the ambient temperature is
  maintained constantly. If it is
  required to set lower temperature
  and save electric energy, set one
  of the switches to the position
  OFF.
  3. You can use the in-built fan heater
  to heat the room quickly. Press ON
  button of fan heater at that the light
  indicator is illuminated. Press the
  button again to turn off the fan
  heater.
  4. Upon using first set the switches to
  the position OFF and than turn
  the thermostat to the minimum
  position and disconnect it.
  NOTES:
  1) Room should be closed otherwise
  the heater is not succeeded.
  2) Do not close air holes on the con-
  trol panel.
  Service and cleaning
  1. Perform regular cleaning to avoid
  dust accumulation on its surface.
  2. Disconnect the heater; wait until it
  is getting cool and then wipe it with
  soft wet cloth. Do not use washing
  agents or abrasive materials.
  3. Make sure the heater does not
  contact with the sharp objects to
  avoid surface damage and rust
  occurrence.
  PRECAUTIONS
  1. Never use the heater on unstable
  surface.
  2. Do not touch the plug coupler with
  wet hands as it can result in elec-
  tric shock.
  3. Heater should be used only in ver-
  tical position. Never turn on the
  heater if fell.
  4. Section surface is hot thats why
  do not touch the heater with
  hands. Contact only with buttons.
  5. Do not dry the wet cloths and etc.
  on the surface of control panel as it
  can damage the thermostat.
  SPECIFICATION
  Supply voltage: 220-230V~50 Hz
  Maximum power: 2000 W
  Fan heater power: 500 W
  The manufacturer reserves the right
  to change heater specifications with-
  out preliminary notification.
  SERVICE TIME OF HEATER IS MIN.
  5 YEARS.
  Guarantee
  Details regarding guarantee condi-
  tions can be obtained from the dealer
  from whom the appliance was pur-
  chased. The bill of sale or receipt must
  be produced when making any claim
  under the terms of this guarantee.
  This product conforms to
  the EMC-Requirements as
  laid down by the Council
  Directive 89/336/EEC and
  to the Low Voltage
  Regulation (73/23 EEC)
  ENGLISH
  21
  1705new.qxd 01.03.05 16:08 Page 1
Vitek VT-1705 W

Besoin d’aide?

Nombre de questions : 0

Vous avez une question sur le VT-1705 W de la marque Vitek ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du VT-1705 W de la marque Vitek de répondre correctement à votre question.

Consultez gratuitement le manuel de la marque Vitek VT-1705 W ici. Ce manuel appartient à la catégorie Chauffages et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 5.8. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italiën, Polonais, Grecque, Hongrois, Croate. Vous avez une question sur le VT-1705 W de la marque Vitek ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici

Spécifications du VT-1705 W de la marque Vitek

Généralités
Marque Vitek
Modèle VT-1705 W
Produit Chauffage
Langue Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italiën, Polonais, Grecque, Hongrois, Croate
Type de fichier PDF
Caractéristiques
Type Radiator/fan
Arrêt de sécurité en cas de surchauffe
Bouton marche/arrêt intégré
Nombre d'éléments 9
représentation / réalisation
Puissance de chauffe 2000
Puissance de chauffe (min) 800
Thermostat réglable
Niveau de bruit de ventilateur (max) 60
Approprié pour une salle jusqu'à 23
Design
Couleur du produit Blanc
Stockage de cable
Type de commande Buttons, Rotary
Roues castor
Lumière d'indication
Poignée(s)
Options de positionnement Sol
Puissance
Tension d'entrée AC 220-240
Poids et dimensions
Poids 10940

ModesdEmploi.fr

Vous cherchez un manuel ? ModesdEmploi.fr vous permet de trouver le manuel que vous recherchez en un rien de temps. Notre base de données contient plus d'un million de manuels en PDF pour plus de 10 000 marques. Chaque jour, nous ajoutons les derniers manuels afin que vous trouviez toujours le produit que vous recherchez. C'est très simple : entrez le nom de la marque et le type de produit dans la barre de recherche pour consulter gratuitement et immédiatement le manuel de votre choix en ligne.

ModesdEmploi.fr

© Copyright 2020 ModesdEmploi.fr. Tous droits réservés.

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que vous acceptez l'utilisation des cookies.

En savoir plus